ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED SKOLEÅRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED SKOLEÅRET"

Transkript

1 VELKOMMEN PÅ ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED SKOLEÅRET

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE BÆRENDE IDEER... 3 ADMINISTRATIONSKONTORET (TINGHUSGADE)... 4 BESTYRELSE... 4 BRUG AF SKOLENS FACILITETER... 4 ELEVRÅD... 5 FORSIKRING... 5 FORSØMMELSESREGLER FOR EUD MERKANTIL (HG)/EUX BUSINESS... 5 FORSØMMELSESREGLER FOR DE ERHVERVSGYMNASIALE UDDANNELSER... 6 GENERELLE ADFÆRDSREGLER... 6 INSTRUKS I FORBINDELSE MED BRAND ELLER RØGUDVIKLING... 7 IT-ADMINISTRATION... 7 KANTINE... 7 LEDELSE... 7 MODULTIDER... 8 LOP LÆRE- OG PRAKTIKPLADSFORMIDLING... 8 LÆREBØGER OG ANDRE UNDERVISNINGSMATERIALER... 9 MAGION... 9 ORDENSREGLER PÆDAGOGISK RÅD RUSMIDDELPOLITIK RØGFRIT MILJØ SU - STATENS UDDANNELSESSTØTTE STUDIEVEJLEDNING STUDIEVALG SYDJYLLAND LÆRERTILKNYTNING SAMT KONTAKTLÆRERE ÅRSPLAN FOR SKOLEÅRET 2015/ Velkomsthæftet er også tilgængeligt på skolens intranet Fronter i rummet Uddannelser indhold og regler (for elever og personale) i korridoren A - Administration. I den elektroniske udgave af velkomsthæftet vil årsplanen løbende blive opdateret. 1

4 VELKOMMEN Velkommen til Erhvervsgymnasiet Grindsted, hvor vi ser frem til et spændende og udbytterigt samarbejde med dig og alle øvrige elever på vores uddannelser. Skolen udbyder på ungdomsuddannelsesområdet merkantile erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser. Det drejer sig om EUD Merkantil, EUS Business og i dette skoleår for sidste gang også 2. år af det hidtidige grundforløb HG - samt derudover handelsstudentereksamen (hhx) og teknisk studentereksamen (htx). Al undervisning foregår i campus-miljøet på Tinghusgade, hvor der udover terorilokaler rådes over laboratorier, værksteder, idrætsfaciliteter, bibliotek og masser af hænge-ud områder såvel inden- som udendørs. Da vi på vores kursusafdeling gennemfører efteruddannelsesaktiviteter for bl.a. områdets erhvervsvirksomheder, vil du sikkert i hverdagen også møde kursister på skolen. Erhvervsgymnasiet Grindsted har formuleret nogle BÆRENDE IDÉER, som er vores overordnede principper for, hvordan vi ønsker, skolen skal fungere. I det daglige arbejde er det en udfordring at leve op til sine mål på alle områder, men det er vigtigt at have målene at stræbe imod. Når du har læst denne folder igennem, kender du skolens holdninger til mange ting, og andre ting vil du finde ud af undervejs. Hvis du, alene eller sammen med andre elever, synes, der er et område, vi burde give større opmærksomhed, er det op til dig at tage det op i samarbejde med os. På næste side kan du i øvrigt se skolens bærende idéer, for så vidt angår eleverne. Vi forventer, at du deltager i skolens liv, og vi håber, at du aktivt er med til at skabe gode rammer for os alle, for eksempel ved at deltage i elevrådets arbejde og aktiviteter. Skal vi have et godt undervisningsmiljø på skolen, er en del af ansvaret dit. De følgende sider giver dig vejledning og oplysninger, der vedrører dagligdagen på skolen. Ønsker du yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at spørge os til råds. Vi vil med glæde hjælpe dig til ikke kun at få et lærerigt, men også et trivselsmæssigt godt skoleår. Jesper Dahlmann direktør 2

5 BÆRENDE IDEER På Erhvervsgymnasiet Grindsted udvikler eleven sig personligt, socialt og fagligt i et åbent miljø præget af gensidig respekt. Det betyder at den enkelte elev har medansvar for og indflydelse på egen udvikling. en læring, der giver personlig, social og faglig kompetence, som ruster eleven til fremtiden. personlige, sociale og kreative oplevelses- og udfoldelsesmuligheder. attraktive og inspirerende fysiske rammer, der støtter elevens udvikling. Derfor forpligter vi os til i tæt dialog med aftagerne til stadighed at sikre en kvalificering af eleven, som modsvarer aftagernes behov. at tilrettelægge undervisningen i videst mulig omfang ud fra den enkelte elevs forudsætninger. at opbygge teams omkring den enkelte klasse og afdeling. at anvende læringsmetoder, som afspejler de arbejdsformer (teambuilding, kritisk kildesøgning, projektorganisation etc.), der anvendes i det omgivende samfund. at anvende IT og internationalisering som en naturlig del i hverdagen. at bruge aktiverende og afvekslende undervisningsformer, herunder tværfaglighed. i samarbejde med eleven at tilrettelægge arbejdsåret for at sikre en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsbyrden. at arbejde bevidst med elevernes medindflydelse og medansvar i forbindelse med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af ikke skemalagte aktiviteter i og uden for skoletiden. i større omfang at give elevrådet medindflydelse (f.eks. i råd og udvalg) beslutningskompetence (f.eks. deltagelse i eksterne turneringer m.v.) at der er moderne lokaler og udstyr til rådighed i form af: IT-udstyr gruppefaciliteter mediatek opholdsarealer undervisningslokaler etc. at eleverne har medindflydelse i forbindelse med forandring af fysiske rammer. i samarbejde med eleverne at integrere ovenstående forpligtelser i skolens evalueringskultur 3

6 ADMINISTRATIONSKONTORET (TINGHUSGADE) Tlf Fax Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag Telefonerne lukker ma-to kl BESTYRELSE Butikschef Kent Christensen (formand) Grindsted Handelsstandsforening Buschauffør Anthon Christensen 3F Elev Denni Knudsen EG s elevråd Handelslærer Mette Risager EG s lærere Produktionschef Morten Hygum Grindsted Håndværker- og Industriforening Borgmester Ib Kristensen Billund Kommune Vakant FTF Receptionist Lene W. Knudsen (næstf.) HK El-installatør Finn Lauridsen Grindsted Håndværker- og Industriforening Kursussekretær Pia Ravnkilde EG s tekn./adm.medarb. Herreekviperingshandler Ebbe Olesen Billund Handels- og Erhvervsforening Sektorformand Henny Fiskbæk Jensen HK 1 elev EG s elevråd Skolens direktør Jesper Dahlmann er bestyrelsens sekretær, og i bestyrelsesmøderne deltager også skolens administrationschef Finn Nissen. BRUG AF SKOLENS FACILITETER Som oftest vil der være åbent til kl på hverdage. Det aktuelle tidspunkt kan oplyses ved henvendelse til administrationskontoret. Når der er åbent på skolen, kan skolens faciliteter frit anvendes. Det vil sige, at klasselokaler og lignende kan anvendes til lektielæsning og projektarbejde, og skolens pc ere kan frit anvendes. Har du behov for at arbejde på skolen uden for åbningstiden, tilbyder skolen mulighed for at leje en nøgle til skolen for en uge ad gangen. Der betales et depositum på 100,- kr., som tilbagebetales ved aflevering af nøglen. Udlevering af nøglen sker ved henvendelse til skolens administrationskontor. Skolen tilbyder mulighed for at låne et aflåseligt skab ved køb af særlig hængelås til en pris kr. 100,- i skolens kantine. Ved returnering af hængelås refunderes kr. 40,-. Skabene er ikke omfattet af skolens forsikring. 4

7 På skolen kan der anvendes egne bærbare computere og tablets, som trådløst kan kobles på skolens IT-anlæg. Henvendelse herom rettes til IT-administrationskontoret. Uden for skolen er der via internettet web-adgang til skolens mailsystem (Outlook), intranet (Fronter) og skema-/fraværssystemet BrugerWeb. Desuden kan du via vpn-opkobling få adgang til de data, du har gemt på skolens server. ELEVRÅD Valget til det nye elevråd finder sted ved skoleårets start, og de, som vælges, får ad denne vej en god mulighed for at påvirke stort som småt på skolen. FORSIKRING Erhvervsgymnasiet Grindsted har ikke mulighed for at tegne nogen form for elevforsikring, og normalt er skolen ikke erstatningspligtig i tilfælde af beskadigelser eller tyveri. Du bør derfor undersøge, hvorvidt du er dækket af din egen eller dine forældres forsikring (ansvar, ulykke, tyveri, brand o.a.) Penge og værdigenstande bør ikke efterlades i klasselokalet. Motorcykler, biler og knallerter/scootere parkeres aflåst på skolens parkeringsplads, mens cykler parkeres aflåst i skolens cykelskur på parkeringspladsen. FORSØMMELSESREGLER FOR EUD MERKANTIL (HG)/EUX BUSINESS Du har pligt til at følge undervisningen samt øvrige fastlagte aktiviteter i fuldt omfang. Eventuel fritagelse fra undervisning i et enkelt mdul fås ved forudgående henvendelse til faglæreren. Fritagelse udover et enkelt modul sker ved henvendelse til kontaktlæreren, afdelingslederen eller direktøren. Hvis du på grund af sygdom eller andet begrundet fravær ikke kan møde på skolen om morgenen på undervisningsdage, skal du kontakte skolens administrationskontor senest klokken 9.00 samme dag for at angive fravær og årsag samt forventet varighed af fraværet. Der gives kun i helt specielle tilfælde fri til indenbys køretimer og tandlægebesøg. Der kan ikke gives fri til afholdelse af ferie eller lignende ud over de i ferieplanen (i dette hæfte) angivne perioder. Skulle du mod forventning komme til at have fravær udover det acceptable, vil du blive bedt om at indhente det forsømte ved at arbejde længere på skolen i en periode eller bruge noget af din ferie. Der gives en nøjere orientering herom ved skoleårets start. 5

8 FORSØMMELSESREGLER FOR DE ERHVERVSGYMNASIALE UDDANNELSER Du har på hhx og htx pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Hvad det indebærer, fremgår af skolens studie- og ordensregler for hhx og htx, som ligger på skolens hjemmeside. Du har pligt til at give skolen besked om planlagt fravær. Planlægger du at være fraværende i et enkelt modul, skal du give besked til den berørte underviser. Planlægger du at være fraværende i mere end et modul, skal du give besked til skolens ledelse. Hvis du på grund af sygdom eller andre uforudsigelige omstændigheder ikke kan møde til undervisningen, skal du give besked om fravær og årsag/begrundelse samt forventet varighed til skolens administrationskontor senest kl. 9 samme dag. Hvis du på grund af sygdom eller andre uforudsigelige omstændigheder bliver nødt til at forlade skolen før undervisningens afslutning, skal du også give besked til skolens administrationskontor. Manglende fremmøde registreres i BrugerWEB som fravær uanset årsag/begrundelse, men så vidt muligt med angivelse af årsag/begrundelse. Hvis du møder, efter at der er registreret fravær, har du ikke krav på at blive ført tilstedeværende. Manglende/utilstrækkelige afleveringer registreres af underviserne, som giver besked til skolens administrationskontor. Skolen følger op på elevernes aktive deltagelse i undervisningen løbende og på bestemte terminer, som fremgår af skolens studie- og ordensregler. Hvis du har et fravær på 10 % eller derover, eller hvis du ikke har afleveret skriftlige opgaver rettidigt og/eller i en tilstrækkelig kvalitet og kvantitet 3 gange eller flere pr. opfølgning, iværksættes bestemte sanktioner jf. skolens studie- og ordensregler. I værste fald kan du blive bortvist (udskrevet). GENERELLE ADFÆRDSREGLER Alle elever har pligt til at deltage aktivt i undervisningen samt udføre det hjemmearbejde, som pålægges af læreren, herunder at aflevere skriftlige opgaver til tiden. Forsømmes dette, kan der udstedes en skriftlig advarsel. Det er ikke tilladt at anvende mobiltelefoner til private formål i undervisningssituationer (gælder også gruppearbejde med videre). Hvis man bliver grebet heri, kan læreren konfiskere telefonen og aflevere den til afhentning hos skolens ledelse. Vi skal alle kunne være her, så derfor har skolen følgende regel: Elever, som optræder anstødeligt over for andre elever og/eller personale kan få advarsel og karantæne eller bortvises fra skolen af skolens ledelse. 6

9 INSTRUKS I FORBINDELSE MED BRAND ELLER RØGUDVIKLING Hvis du eller andre konstaterer brand eller røgudvikling på skolen, følges de beredskabsinstrukser, som er ophængt overalt på skolen. IT-ADMINISTRATION Skolens IT-systemer vedligeholdes af IT-administrationen, som består af IT-chef John Hansen og it-supporter Poul Hvam Madsen. IT-administratorerne kan træffes på IT-administrationskontoret, og meddelelser om konstaterede fejl indrapporteres via intranettet Fronter. For yderligere information henvises der til IT-administrationens informationsrum på skolens intranet Fronter. KANTINE I kantinen kan du købe sandwich, kolde og lune retter, salater, kolde og varme drikke m.v. Automater med varme og kolde drikke samt slik, chokolade mv. kan benyttes hele dagen. Åbningstider Mandag - torsdag kl Fredag kl Kantinen drives efter selvafrydningsprincippet, hvor den enkelte rydder op efter sig. I klasselokalerne må der ikke spises, men det er tilladt at medbringe almindeligt vand i flasker med skruelåg. Såvel i kantinen som på gangarealer er der opstillet afrydningsvogne og affaldsspande, som skal benyttes til service, flasker og affald. Ifølge gældende bestemmelser må der ikke indtages øl og spiritus på skolen. Se i øvrigt under: rusmiddelpolitik. Skolens kantine er en selvstændig forretning, som er bortforpagtet til MAGION Cafe. LEDELSE Skolens overordnede ledelse varetages af direktør Jesper Dahlmann, uddannelseschef for de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx/htx Ole Jensen, afdelingsleder for erhvervsuddannelserne Carsten Nyvang samt administrationschef Finn Nissen. 7

10 MODULTIDER Al undervisning er skemalagt i moduler á 90 minutters varighed som på de øvrige campus-uddannelser på Tinghusgade. Modultiderne er som anført herunder: 1. modul: modul: Spisepause modul: modul: LOP LÆRE- OG PRAKTIKPLADSFORMIDLING LOP er en betegnelse for skolens Lære- Og Praktikpladsformidling. En del af skolens elever vil efter endt skolegang starte i praktik (læreplads/elevplads) i en virksomhed. Skolens LOP-funktion er bindeleddet mellem de virksomheder, der ønsker at ansætte en elev, og de elever, der ønsker en praktikplads. Skolen formidler praktikpladser inden for de fagområder, der er naturlige for skolens uddannelser. En elev, der ønsker praktikplads, kan lade sig registrere som praktikpladssøgende. Dette medfører, at LOP-funktionen kan henvende sig til en elev i sommerferien eller i perioden efter, at eleven har forladt skolen, hvis der dukker en ledig praktikplads op. LOP-funktionen vil i løbet af forårsmånederne henvende sig i afgangsklasserne for at kontakte de elever, der er interesseret i en praktikplads. Du vil opleve, at stillingsopslag ophænges løbende på skolens jobbørs en særlig opslagstavle på gangen. Hvis du ønsker en praktikplads, bør du selvfølgelig holde dig orienteret ved jævnligt at kigge efter. Selv om skolen har denne LOP-funktion, er det stadig dig selv, der skal være den aktive i søgningen efter den rette praktikplads. Alle stillingsopslag offentliggøres også på skolens hjemmeside. Her finder du også en jobsøgningsportal, som skolen har etableret i samarbejde med jobportalen Ofir. I skolens almindelige undervisning indgår orientering om, hvordan man laver en god stillingsansøgning. Du vil også lære, hvordan en typisk ansættelsessamtale kan forløbe. Opgaverne i tilknytning til LOP-funktionen varetages af afdelingsleder Carsten Nyvang, overassistent Marianne Alminde Nielsen og underviser Christel Lauridsen. 8

11 LÆREBØGER OG ANDRE UNDERVISNINGSMATERIALER De fleste lærebøger udleveres ved skoleårets begyndelse. Der skelnes mellem engangsbøger og bøger, der skal afleveres igen. Sørg for i forbindelse med udleveringen, at du forsyner alle bøger med navn og klasse. Hvis en bog forsvinder, vil du blive opkrævet bogens pris. Der må ikke skrives i bøgerne. Denne regel gælder dog ikke, hvis en faglærer meddeler en rettelse eller en tilføjelse til bogens tekst. En del undervisere vælger I-bøger i stedet for de traditionelle trykte bøger. En I- bog er en selvstændig digital udgivelse, som kombinerer bog og web og henter det bedste fra begge verdener. Aflevering af bøger finder typisk sted i forbindelse med sidste eksamensdag. Der bliver givet nærmere besked om dette i tiden op til eksamen. Hvis du forlader skolen inden skoleårets slutning, skal du selvfølgelig aflevere bøgerne samtidig med din udmeldelse. Alle genbrugsbøger skal afleveres i rimelig stand. Du skal derfor sørge for passende indbinding af disse. Bøger og andre undervisningsmaterialer må aldrig efterlades i klasselokalerne. De skal enten tages med frem og tilbage mellem hjem og skole eller anbringes i elevskabe. Administration, herunder registrering og udlevering af undervisningsmaterialer, varetages af bogansvarlig Elisabeth Eskildsen, som kan kontaktes på skolens administrationskontor. Alle elever har adgang til at bruge MAGION Bibliotek, idet der er indgået samarbejdsaftale herom. Ved skoleårets start introduceres nye elever til ordningen. MAGION Faciliteterne i kultur- og idrætscenteret MAGION, som ligger over for skolen på Tinghusgade, er til rådighed for alle og kan således også bruges i og uden for undervisningstiden. MAGION s foyerområde med tilhørende café er velegnet til gruppearbejde og lektielæsning, og der er samtidig let adgang til MAGION biblioteket, som er åbent for alle skolens elever i tidsrummet kl Der er adgang til biblioteket uden for den bemandede åbningstid via elevens sundhedskort med mulighed for at bruge bibliotekets faciliteter, herunder computere og naturligvis låne eller aflevere materialer via selvbetjening. Udprintning kan via netværket ske på bibliotekets printere ved fremvisning af Campus-studiekort. 9

12 ORDENSREGLER Adresseændringer skal omgående meddeles skolens administrationskontor. Frikvarterer og mellemtimer kan tilbringes i opholdsarealerne på gangene, i kantinen, biblioteket, i gårdhaven eller på terrassen. Skabe i klasselokalerne er forbeholdt underviserne, og må således ikke anvendes til opbevaring af skolebøger m.v. Såfremt dine bøger, elektronisk udstyr og lign. forsvinder herfra, bærer du selv ansvaret for tabet. Beskadigelser af bygning eller inventar/udstyr skal straks anmeldes på skolens administrationskontor. Hærværk medfører erstatningsansvar for den, der har begået skaden. I grove tilfælde vil hærværk kunne medføre bortvisning fra skolen. En ren og ryddelig skole giver et rart miljø. Det henstilles til alle at holde skolen ren og ryddelig. Derfor er det vigtigt, at du husker at benytte skralde- og papirspande til affald. PÆDAGOGISK RÅD Skolens undervisere udgør pædagogisk råd (PR), hvis formand i skoleåret er Dorthe Jespersen. RUSMIDDELPOLITIK På skolen er der vedtaget en såkaldt rusmiddelpolitik, som er udtrykt i følgende paragraffer: Paragraf 1 Det er forbudt at møde påvirket af rusmidler til undervisning eller arrangementer i skolens regi. Paragraf 2 Indtagelse af rusmidler på skolen og ved arrangementer i skolens regi er forbudt. Paragraf 3 Undtaget fra Paragraf 2 er indtagelse af alkoholiske drikke ved arrangementer i elevrådsregi, som foregår på skolens adresser, og da kun hvor elevrådet har fået ledelsens tilladelse til afholdelse af arrangementet, og hvor der er indhentet offentlig tilladelse til udskænkning, hvor dette kræves. Paragraf 4 Ved arrangementer i skolens regi, hvor der af skolens ledelse eller de for arrangementet ansvarlige lærere er givet dispensation fra Paragraf 2, må der undtagelsesvis indtages alkoholiske drikke under følgende konditioner: Når de ansvarlige undervisere giver tilladelse hertil. når det sker uden for arbejds-/skoletid. Arbejds-/skoletid fastlægges af enten skolens ledelse eller de for arrangementet ansvarlige lærere. 10

13 når indtagelsen ikke vanskeliggør, at næste dags program kan gennemføres planmæssigt og med udbytte. når eleven efter indtagelsen stadig kan tage vare på sig selv og ikke er til gene for andre. I forbindelse med studieture er følgende bestemmelser ufravigelige: På ud- og hjemrejsen samt under turens program er det forbudt at drikke øl og spiritus. Under hele turen er indtagelse af narkotika og andre euforiserende stoffer strengt forbudt. Som deltager er man forpligtet til at møde veludhvilet og motiveret til dagens program og deltage i alle programpunkter. På hotellet/overnatningsstedet skal alle stedets regler om adfærd/opførsel overholdes. Det gælder tidspunkter for ro på værelserne, indtagelse af alkohol på værelserne og opførsel på stedet i det hele taget. Paragraf 5 Hvis eleven overtræder ovennævnte regler, gives der ved 1. overtrædelse en skriftlig advarsel, og eleven udelukkes fra undervisningen resten af dagen eller fra videre deltagelse i det igangværende arrangement. Ved 2. overtrædelse gives eleven karantæne i 5 undervisningsdage. Overtrædes reglerne for studieture groft, har de ansvarlige undervisere bemyndigelse til at hjemsende den pågældende elev for dennes egen regning. Dersom eleven ikke er myndig, underrettes den pågældendes forældre eller værge. Eleven bringes til station eller lufthavn, hvorefter eleven selv skal forestå resten af hjemrejsen. Dersom eleven ikke selv kan betale rejseudgifterne, lægger den eller de ansvarlige undervisere ud, hvorefter skolen opkræver beløbet hos forældrene eller værgen. Hvis eleven overtræder ovennævnte regler mere end 2 gange i uddannelsesforløbet, udmeldes eleven automatisk af skolen uden forudgående advarsler. RØGFRIT MILJØ I henhold til Lov om røgfrit miljø er rygning ikke tilladt på skolens område. Dette betyder, at rygning er forbudt såvel indendørs som udendørs på skolens område. Skolens udendørs område afgrænses på Tinghusgade af fortovene ved Tinghusgade og Vestre Boulevard. 11

14 SU - STATENS UDDANNELSESSTØTTE Der er mulighed for at søge stipendium og lån fra Statens Uddannelsesstøtte. Stipendium kan tidligst tildeles fra kvartalet efter, at man er fyldt 18 år såfremt: man er dansk statsborger. Dispensation kan søges af fremmede statsborgere man anses for at være studieegnet og studieaktiv. man ikke modtager anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne. Tildelingen er afhængig af forældres indtægtsforhold indtil det fyldte 20. år. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Statens Uddannelsesstøtte, er du velkommen til at henvende dig i studievejledningen, eller du kan besøge STUDIEVEJLEDNING Du kan opsøge studievejlederen og få rådgivning om forhold, der vedrører din skolegang. Det kan være dine muligheder m.h.t. økonomisk støtte tilvalgsfag erhvervsvalg praktikpladssøgning videregående uddannelser På EUD vil du sammen med din kontaktlærer arbejde videre med din uddannelsesplan med henblik på at hjælpe dig videre til en evt. praktikplads. På hhx og htx skal du deltage i nogle arrangementer, der vedrører muligheder for videregående uddannelse. Dette skal give dig bedre mulighed for at træffe beslutning om dit videre uddannelsesforløb efter hhx og htx. Informationer om disse arrangementer varetager din studievejleder. Ved samtaler med din studievejleder om valgfag og uddannelsesvalg tages udgangspunkt i din uddannelsesplan. Studievejledningen har eget kontor, der dagligt er bemandet. Se på opslagstavlen uden for kontoret, hvornår din studievejleder kan træffes. Du er altid velkommen uanset hvilke spørgsmål og hvilke problemstillinger, du måtte have. Studievejlederen har tavshedspligt. Studievejledningsopgaverne vedr. de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx varetages af studievejleder Karina Hjølund, mens opgaverne vedr. erhvervsuddannelserne varetages af EUD-afdelingens lærere. 12

15 STUDIEVALG SYDJYLLAND Hjælper dig med information og vejledning om alle landets videregående uddannelser, efteruddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Hos Studievalg kan du blandt andet få et overblik over uddannelser, optagelsesregler, specialpædagogisk støtte, SU/SVU, åben uddannelse og erhverv. Studievalg Sydjylland holder i løbet af året oplæg og har træffetid på skolen. Ved opslag på skolen kan du se, hvornår Studievalg har træffetid. Du kan også altid finde informationen på Studievalgs hjemmeside Studievalg Sydjylland Dyrehavevej Kolding T Book en samtale: Åbningstider: Se Studievalgs åbningstider på LÆRERTILKNYTNING SAMT KONTAKTLÆRERE I planlægningen af undervisningen lægger vi meget vægt på, at der er sammenhæng og en fornuftig rækkefølge i tingene. Dette gælder både inden for et fag og fagene imellem. Undervisernes primære tilknytning til de enkelte uddannelsesafdelinger fremgår af følgende oversigt: EUD-afdelingen: Htx-afdelingen: Hhx-afdelingen: RH, VS, PK, MR, RJ AK, BS, GH, GV, JO, KK, ME AJ, AN, CL, DO, DR, JU, KH, PG, TH, TK, TT, VV Alle klasser har en fast tilknyttet kontaktlærer, som det fremgår af følgende oversigt: EUD Merkantil (HG) 111, 221, 222 RH/VS EUS Business PK Htx, klasse 136, 236, 336 ME Hhx, klasse 131, 231, 331 AJ Hhx, klasse 132, 232, 332 JU Hhx, klasse 133, 233, 333 TK 13

16 ÅRSPLAN FOR SKOLEÅRET 2015/ EMNE PERIODE BEMÆRKNINGER Første skoledag Mandag den 10. august Tirsdag den 11. august EUD, HHX og HTx 1. år HG 2. år, HHX og HTx 2. og 3. år Efterårsferie Mandag den 12. oktober Alle elever Fredag den 16. oktober Juleferie Mandag den 21. december fredag den 01. januar 2016 Alle elever 2016 Første skoledag Mandag den 04. januar Alle elever Vinterferie Mandag den 15. februar - Alle elever Fredag den 19. februar Påskeferie Mandag den 21. marts - Alle elever Mandag den 28. marts St. Bededag Fredag den 22. april Alle elever Kr. Himmelfart Torsdag den 05. maj Alle elever Fredag den 06. maj Pinseferie Mandag den 15. maj Alle elever Translokation Fastlægges senere Lørdag den 26. juni EUD HHX og HTX Alle nævnte datoer er inklusive. 14

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg

Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg 1 Velkommen til alle nye elever på Handelsskolen Viborg Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til HG

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til HG ELEVHÅNDBOG 14-15 VELKOMMEN til HG 3 Indhold Velkommen til CELF... 3 Handelsskolernes Grunduddannelse - HG... 4 Undervisere... 12 Traditioner... 14 Økonomi SU... 16 Transporttilskud - Ungdomskort... 17

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere