ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED SKOLEÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED SKOLEÅRET"

Transkript

1 VELKOMMEN PÅ ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED SKOLEÅRET

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE BÆRENDE IDEER... 3 ADMINISTRATIONSKONTORET (TINGHUSGADE)... 4 BESTYRELSE... 4 BRUG AF SKOLENS FACILITETER... 4 ELEVRÅD... 5 FORSIKRING... 5 FORSØMMELSESREGLER FOR EUD MERKANTIL (HG)/EUX BUSINESS... 5 FORSØMMELSESREGLER FOR DE ERHVERVSGYMNASIALE UDDANNELSER... 6 GENERELLE ADFÆRDSREGLER... 6 INSTRUKS I FORBINDELSE MED BRAND ELLER RØGUDVIKLING... 7 IT-ADMINISTRATION... 7 KANTINE... 7 LEDELSE... 7 MODULTIDER... 8 LOP LÆRE- OG PRAKTIKPLADSFORMIDLING... 8 LÆREBØGER OG ANDRE UNDERVISNINGSMATERIALER... 9 MAGION... 9 ORDENSREGLER PÆDAGOGISK RÅD RUSMIDDELPOLITIK RØGFRIT MILJØ SU - STATENS UDDANNELSESSTØTTE STUDIEVEJLEDNING STUDIEVALG SYDJYLLAND LÆRERTILKNYTNING SAMT KONTAKTLÆRERE ÅRSPLAN FOR SKOLEÅRET 2015/ Velkomsthæftet er også tilgængeligt på skolens intranet Fronter i rummet Uddannelser indhold og regler (for elever og personale) i korridoren A - Administration. I den elektroniske udgave af velkomsthæftet vil årsplanen løbende blive opdateret. 1

4 VELKOMMEN Velkommen til Erhvervsgymnasiet Grindsted, hvor vi ser frem til et spændende og udbytterigt samarbejde med dig og alle øvrige elever på vores uddannelser. Skolen udbyder på ungdomsuddannelsesområdet merkantile erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser. Det drejer sig om EUD Merkantil, EUS Business og i dette skoleår for sidste gang også 2. år af det hidtidige grundforløb HG - samt derudover handelsstudentereksamen (hhx) og teknisk studentereksamen (htx). Al undervisning foregår i campus-miljøet på Tinghusgade, hvor der udover terorilokaler rådes over laboratorier, værksteder, idrætsfaciliteter, bibliotek og masser af hænge-ud områder såvel inden- som udendørs. Da vi på vores kursusafdeling gennemfører efteruddannelsesaktiviteter for bl.a. områdets erhvervsvirksomheder, vil du sikkert i hverdagen også møde kursister på skolen. Erhvervsgymnasiet Grindsted har formuleret nogle BÆRENDE IDÉER, som er vores overordnede principper for, hvordan vi ønsker, skolen skal fungere. I det daglige arbejde er det en udfordring at leve op til sine mål på alle områder, men det er vigtigt at have målene at stræbe imod. Når du har læst denne folder igennem, kender du skolens holdninger til mange ting, og andre ting vil du finde ud af undervejs. Hvis du, alene eller sammen med andre elever, synes, der er et område, vi burde give større opmærksomhed, er det op til dig at tage det op i samarbejde med os. På næste side kan du i øvrigt se skolens bærende idéer, for så vidt angår eleverne. Vi forventer, at du deltager i skolens liv, og vi håber, at du aktivt er med til at skabe gode rammer for os alle, for eksempel ved at deltage i elevrådets arbejde og aktiviteter. Skal vi have et godt undervisningsmiljø på skolen, er en del af ansvaret dit. De følgende sider giver dig vejledning og oplysninger, der vedrører dagligdagen på skolen. Ønsker du yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at spørge os til råds. Vi vil med glæde hjælpe dig til ikke kun at få et lærerigt, men også et trivselsmæssigt godt skoleår. Jesper Dahlmann direktør 2

5 BÆRENDE IDEER På Erhvervsgymnasiet Grindsted udvikler eleven sig personligt, socialt og fagligt i et åbent miljø præget af gensidig respekt. Det betyder at den enkelte elev har medansvar for og indflydelse på egen udvikling. en læring, der giver personlig, social og faglig kompetence, som ruster eleven til fremtiden. personlige, sociale og kreative oplevelses- og udfoldelsesmuligheder. attraktive og inspirerende fysiske rammer, der støtter elevens udvikling. Derfor forpligter vi os til i tæt dialog med aftagerne til stadighed at sikre en kvalificering af eleven, som modsvarer aftagernes behov. at tilrettelægge undervisningen i videst mulig omfang ud fra den enkelte elevs forudsætninger. at opbygge teams omkring den enkelte klasse og afdeling. at anvende læringsmetoder, som afspejler de arbejdsformer (teambuilding, kritisk kildesøgning, projektorganisation etc.), der anvendes i det omgivende samfund. at anvende IT og internationalisering som en naturlig del i hverdagen. at bruge aktiverende og afvekslende undervisningsformer, herunder tværfaglighed. i samarbejde med eleven at tilrettelægge arbejdsåret for at sikre en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsbyrden. at arbejde bevidst med elevernes medindflydelse og medansvar i forbindelse med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af ikke skemalagte aktiviteter i og uden for skoletiden. i større omfang at give elevrådet medindflydelse (f.eks. i råd og udvalg) beslutningskompetence (f.eks. deltagelse i eksterne turneringer m.v.) at der er moderne lokaler og udstyr til rådighed i form af: IT-udstyr gruppefaciliteter mediatek opholdsarealer undervisningslokaler etc. at eleverne har medindflydelse i forbindelse med forandring af fysiske rammer. i samarbejde med eleverne at integrere ovenstående forpligtelser i skolens evalueringskultur 3

6 ADMINISTRATIONSKONTORET (TINGHUSGADE) Tlf Fax Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag Telefonerne lukker ma-to kl BESTYRELSE Butikschef Kent Christensen (formand) Grindsted Handelsstandsforening Buschauffør Anthon Christensen 3F Elev Denni Knudsen EG s elevråd Handelslærer Mette Risager EG s lærere Produktionschef Morten Hygum Grindsted Håndværker- og Industriforening Borgmester Ib Kristensen Billund Kommune Vakant FTF Receptionist Lene W. Knudsen (næstf.) HK El-installatør Finn Lauridsen Grindsted Håndværker- og Industriforening Kursussekretær Pia Ravnkilde EG s tekn./adm.medarb. Herreekviperingshandler Ebbe Olesen Billund Handels- og Erhvervsforening Sektorformand Henny Fiskbæk Jensen HK 1 elev EG s elevråd Skolens direktør Jesper Dahlmann er bestyrelsens sekretær, og i bestyrelsesmøderne deltager også skolens administrationschef Finn Nissen. BRUG AF SKOLENS FACILITETER Som oftest vil der være åbent til kl på hverdage. Det aktuelle tidspunkt kan oplyses ved henvendelse til administrationskontoret. Når der er åbent på skolen, kan skolens faciliteter frit anvendes. Det vil sige, at klasselokaler og lignende kan anvendes til lektielæsning og projektarbejde, og skolens pc ere kan frit anvendes. Har du behov for at arbejde på skolen uden for åbningstiden, tilbyder skolen mulighed for at leje en nøgle til skolen for en uge ad gangen. Der betales et depositum på 100,- kr., som tilbagebetales ved aflevering af nøglen. Udlevering af nøglen sker ved henvendelse til skolens administrationskontor. Skolen tilbyder mulighed for at låne et aflåseligt skab ved køb af særlig hængelås til en pris kr. 100,- i skolens kantine. Ved returnering af hængelås refunderes kr. 40,-. Skabene er ikke omfattet af skolens forsikring. 4

7 På skolen kan der anvendes egne bærbare computere og tablets, som trådløst kan kobles på skolens IT-anlæg. Henvendelse herom rettes til IT-administrationskontoret. Uden for skolen er der via internettet web-adgang til skolens mailsystem (Outlook), intranet (Fronter) og skema-/fraværssystemet BrugerWeb. Desuden kan du via vpn-opkobling få adgang til de data, du har gemt på skolens server. ELEVRÅD Valget til det nye elevråd finder sted ved skoleårets start, og de, som vælges, får ad denne vej en god mulighed for at påvirke stort som småt på skolen. FORSIKRING Erhvervsgymnasiet Grindsted har ikke mulighed for at tegne nogen form for elevforsikring, og normalt er skolen ikke erstatningspligtig i tilfælde af beskadigelser eller tyveri. Du bør derfor undersøge, hvorvidt du er dækket af din egen eller dine forældres forsikring (ansvar, ulykke, tyveri, brand o.a.) Penge og værdigenstande bør ikke efterlades i klasselokalet. Motorcykler, biler og knallerter/scootere parkeres aflåst på skolens parkeringsplads, mens cykler parkeres aflåst i skolens cykelskur på parkeringspladsen. FORSØMMELSESREGLER FOR EUD MERKANTIL (HG)/EUX BUSINESS Du har pligt til at følge undervisningen samt øvrige fastlagte aktiviteter i fuldt omfang. Eventuel fritagelse fra undervisning i et enkelt mdul fås ved forudgående henvendelse til faglæreren. Fritagelse udover et enkelt modul sker ved henvendelse til kontaktlæreren, afdelingslederen eller direktøren. Hvis du på grund af sygdom eller andet begrundet fravær ikke kan møde på skolen om morgenen på undervisningsdage, skal du kontakte skolens administrationskontor senest klokken 9.00 samme dag for at angive fravær og årsag samt forventet varighed af fraværet. Der gives kun i helt specielle tilfælde fri til indenbys køretimer og tandlægebesøg. Der kan ikke gives fri til afholdelse af ferie eller lignende ud over de i ferieplanen (i dette hæfte) angivne perioder. Skulle du mod forventning komme til at have fravær udover det acceptable, vil du blive bedt om at indhente det forsømte ved at arbejde længere på skolen i en periode eller bruge noget af din ferie. Der gives en nøjere orientering herom ved skoleårets start. 5

8 FORSØMMELSESREGLER FOR DE ERHVERVSGYMNASIALE UDDANNELSER Du har på hhx og htx pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Hvad det indebærer, fremgår af skolens studie- og ordensregler for hhx og htx, som ligger på skolens hjemmeside. Du har pligt til at give skolen besked om planlagt fravær. Planlægger du at være fraværende i et enkelt modul, skal du give besked til den berørte underviser. Planlægger du at være fraværende i mere end et modul, skal du give besked til skolens ledelse. Hvis du på grund af sygdom eller andre uforudsigelige omstændigheder ikke kan møde til undervisningen, skal du give besked om fravær og årsag/begrundelse samt forventet varighed til skolens administrationskontor senest kl. 9 samme dag. Hvis du på grund af sygdom eller andre uforudsigelige omstændigheder bliver nødt til at forlade skolen før undervisningens afslutning, skal du også give besked til skolens administrationskontor. Manglende fremmøde registreres i BrugerWEB som fravær uanset årsag/begrundelse, men så vidt muligt med angivelse af årsag/begrundelse. Hvis du møder, efter at der er registreret fravær, har du ikke krav på at blive ført tilstedeværende. Manglende/utilstrækkelige afleveringer registreres af underviserne, som giver besked til skolens administrationskontor. Skolen følger op på elevernes aktive deltagelse i undervisningen løbende og på bestemte terminer, som fremgår af skolens studie- og ordensregler. Hvis du har et fravær på 10 % eller derover, eller hvis du ikke har afleveret skriftlige opgaver rettidigt og/eller i en tilstrækkelig kvalitet og kvantitet 3 gange eller flere pr. opfølgning, iværksættes bestemte sanktioner jf. skolens studie- og ordensregler. I værste fald kan du blive bortvist (udskrevet). GENERELLE ADFÆRDSREGLER Alle elever har pligt til at deltage aktivt i undervisningen samt udføre det hjemmearbejde, som pålægges af læreren, herunder at aflevere skriftlige opgaver til tiden. Forsømmes dette, kan der udstedes en skriftlig advarsel. Det er ikke tilladt at anvende mobiltelefoner til private formål i undervisningssituationer (gælder også gruppearbejde med videre). Hvis man bliver grebet heri, kan læreren konfiskere telefonen og aflevere den til afhentning hos skolens ledelse. Vi skal alle kunne være her, så derfor har skolen følgende regel: Elever, som optræder anstødeligt over for andre elever og/eller personale kan få advarsel og karantæne eller bortvises fra skolen af skolens ledelse. 6

9 INSTRUKS I FORBINDELSE MED BRAND ELLER RØGUDVIKLING Hvis du eller andre konstaterer brand eller røgudvikling på skolen, følges de beredskabsinstrukser, som er ophængt overalt på skolen. IT-ADMINISTRATION Skolens IT-systemer vedligeholdes af IT-administrationen, som består af IT-chef John Hansen og it-supporter Poul Hvam Madsen. IT-administratorerne kan træffes på IT-administrationskontoret, og meddelelser om konstaterede fejl indrapporteres via intranettet Fronter. For yderligere information henvises der til IT-administrationens informationsrum på skolens intranet Fronter. KANTINE I kantinen kan du købe sandwich, kolde og lune retter, salater, kolde og varme drikke m.v. Automater med varme og kolde drikke samt slik, chokolade mv. kan benyttes hele dagen. Åbningstider Mandag - torsdag kl Fredag kl Kantinen drives efter selvafrydningsprincippet, hvor den enkelte rydder op efter sig. I klasselokalerne må der ikke spises, men det er tilladt at medbringe almindeligt vand i flasker med skruelåg. Såvel i kantinen som på gangarealer er der opstillet afrydningsvogne og affaldsspande, som skal benyttes til service, flasker og affald. Ifølge gældende bestemmelser må der ikke indtages øl og spiritus på skolen. Se i øvrigt under: rusmiddelpolitik. Skolens kantine er en selvstændig forretning, som er bortforpagtet til MAGION Cafe. LEDELSE Skolens overordnede ledelse varetages af direktør Jesper Dahlmann, uddannelseschef for de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx/htx Ole Jensen, afdelingsleder for erhvervsuddannelserne Carsten Nyvang samt administrationschef Finn Nissen. 7

10 MODULTIDER Al undervisning er skemalagt i moduler á 90 minutters varighed som på de øvrige campus-uddannelser på Tinghusgade. Modultiderne er som anført herunder: 1. modul: modul: Spisepause modul: modul: LOP LÆRE- OG PRAKTIKPLADSFORMIDLING LOP er en betegnelse for skolens Lære- Og Praktikpladsformidling. En del af skolens elever vil efter endt skolegang starte i praktik (læreplads/elevplads) i en virksomhed. Skolens LOP-funktion er bindeleddet mellem de virksomheder, der ønsker at ansætte en elev, og de elever, der ønsker en praktikplads. Skolen formidler praktikpladser inden for de fagområder, der er naturlige for skolens uddannelser. En elev, der ønsker praktikplads, kan lade sig registrere som praktikpladssøgende. Dette medfører, at LOP-funktionen kan henvende sig til en elev i sommerferien eller i perioden efter, at eleven har forladt skolen, hvis der dukker en ledig praktikplads op. LOP-funktionen vil i løbet af forårsmånederne henvende sig i afgangsklasserne for at kontakte de elever, der er interesseret i en praktikplads. Du vil opleve, at stillingsopslag ophænges løbende på skolens jobbørs en særlig opslagstavle på gangen. Hvis du ønsker en praktikplads, bør du selvfølgelig holde dig orienteret ved jævnligt at kigge efter. Selv om skolen har denne LOP-funktion, er det stadig dig selv, der skal være den aktive i søgningen efter den rette praktikplads. Alle stillingsopslag offentliggøres også på skolens hjemmeside. Her finder du også en jobsøgningsportal, som skolen har etableret i samarbejde med jobportalen Ofir. I skolens almindelige undervisning indgår orientering om, hvordan man laver en god stillingsansøgning. Du vil også lære, hvordan en typisk ansættelsessamtale kan forløbe. Opgaverne i tilknytning til LOP-funktionen varetages af afdelingsleder Carsten Nyvang, overassistent Marianne Alminde Nielsen og underviser Christel Lauridsen. 8

11 LÆREBØGER OG ANDRE UNDERVISNINGSMATERIALER De fleste lærebøger udleveres ved skoleårets begyndelse. Der skelnes mellem engangsbøger og bøger, der skal afleveres igen. Sørg for i forbindelse med udleveringen, at du forsyner alle bøger med navn og klasse. Hvis en bog forsvinder, vil du blive opkrævet bogens pris. Der må ikke skrives i bøgerne. Denne regel gælder dog ikke, hvis en faglærer meddeler en rettelse eller en tilføjelse til bogens tekst. En del undervisere vælger I-bøger i stedet for de traditionelle trykte bøger. En I- bog er en selvstændig digital udgivelse, som kombinerer bog og web og henter det bedste fra begge verdener. Aflevering af bøger finder typisk sted i forbindelse med sidste eksamensdag. Der bliver givet nærmere besked om dette i tiden op til eksamen. Hvis du forlader skolen inden skoleårets slutning, skal du selvfølgelig aflevere bøgerne samtidig med din udmeldelse. Alle genbrugsbøger skal afleveres i rimelig stand. Du skal derfor sørge for passende indbinding af disse. Bøger og andre undervisningsmaterialer må aldrig efterlades i klasselokalerne. De skal enten tages med frem og tilbage mellem hjem og skole eller anbringes i elevskabe. Administration, herunder registrering og udlevering af undervisningsmaterialer, varetages af bogansvarlig Elisabeth Eskildsen, som kan kontaktes på skolens administrationskontor. Alle elever har adgang til at bruge MAGION Bibliotek, idet der er indgået samarbejdsaftale herom. Ved skoleårets start introduceres nye elever til ordningen. MAGION Faciliteterne i kultur- og idrætscenteret MAGION, som ligger over for skolen på Tinghusgade, er til rådighed for alle og kan således også bruges i og uden for undervisningstiden. MAGION s foyerområde med tilhørende café er velegnet til gruppearbejde og lektielæsning, og der er samtidig let adgang til MAGION biblioteket, som er åbent for alle skolens elever i tidsrummet kl Der er adgang til biblioteket uden for den bemandede åbningstid via elevens sundhedskort med mulighed for at bruge bibliotekets faciliteter, herunder computere og naturligvis låne eller aflevere materialer via selvbetjening. Udprintning kan via netværket ske på bibliotekets printere ved fremvisning af Campus-studiekort. 9

12 ORDENSREGLER Adresseændringer skal omgående meddeles skolens administrationskontor. Frikvarterer og mellemtimer kan tilbringes i opholdsarealerne på gangene, i kantinen, biblioteket, i gårdhaven eller på terrassen. Skabe i klasselokalerne er forbeholdt underviserne, og må således ikke anvendes til opbevaring af skolebøger m.v. Såfremt dine bøger, elektronisk udstyr og lign. forsvinder herfra, bærer du selv ansvaret for tabet. Beskadigelser af bygning eller inventar/udstyr skal straks anmeldes på skolens administrationskontor. Hærværk medfører erstatningsansvar for den, der har begået skaden. I grove tilfælde vil hærværk kunne medføre bortvisning fra skolen. En ren og ryddelig skole giver et rart miljø. Det henstilles til alle at holde skolen ren og ryddelig. Derfor er det vigtigt, at du husker at benytte skralde- og papirspande til affald. PÆDAGOGISK RÅD Skolens undervisere udgør pædagogisk råd (PR), hvis formand i skoleåret er Dorthe Jespersen. RUSMIDDELPOLITIK På skolen er der vedtaget en såkaldt rusmiddelpolitik, som er udtrykt i følgende paragraffer: Paragraf 1 Det er forbudt at møde påvirket af rusmidler til undervisning eller arrangementer i skolens regi. Paragraf 2 Indtagelse af rusmidler på skolen og ved arrangementer i skolens regi er forbudt. Paragraf 3 Undtaget fra Paragraf 2 er indtagelse af alkoholiske drikke ved arrangementer i elevrådsregi, som foregår på skolens adresser, og da kun hvor elevrådet har fået ledelsens tilladelse til afholdelse af arrangementet, og hvor der er indhentet offentlig tilladelse til udskænkning, hvor dette kræves. Paragraf 4 Ved arrangementer i skolens regi, hvor der af skolens ledelse eller de for arrangementet ansvarlige lærere er givet dispensation fra Paragraf 2, må der undtagelsesvis indtages alkoholiske drikke under følgende konditioner: Når de ansvarlige undervisere giver tilladelse hertil. når det sker uden for arbejds-/skoletid. Arbejds-/skoletid fastlægges af enten skolens ledelse eller de for arrangementet ansvarlige lærere. 10

13 når indtagelsen ikke vanskeliggør, at næste dags program kan gennemføres planmæssigt og med udbytte. når eleven efter indtagelsen stadig kan tage vare på sig selv og ikke er til gene for andre. I forbindelse med studieture er følgende bestemmelser ufravigelige: På ud- og hjemrejsen samt under turens program er det forbudt at drikke øl og spiritus. Under hele turen er indtagelse af narkotika og andre euforiserende stoffer strengt forbudt. Som deltager er man forpligtet til at møde veludhvilet og motiveret til dagens program og deltage i alle programpunkter. På hotellet/overnatningsstedet skal alle stedets regler om adfærd/opførsel overholdes. Det gælder tidspunkter for ro på værelserne, indtagelse af alkohol på værelserne og opførsel på stedet i det hele taget. Paragraf 5 Hvis eleven overtræder ovennævnte regler, gives der ved 1. overtrædelse en skriftlig advarsel, og eleven udelukkes fra undervisningen resten af dagen eller fra videre deltagelse i det igangværende arrangement. Ved 2. overtrædelse gives eleven karantæne i 5 undervisningsdage. Overtrædes reglerne for studieture groft, har de ansvarlige undervisere bemyndigelse til at hjemsende den pågældende elev for dennes egen regning. Dersom eleven ikke er myndig, underrettes den pågældendes forældre eller værge. Eleven bringes til station eller lufthavn, hvorefter eleven selv skal forestå resten af hjemrejsen. Dersom eleven ikke selv kan betale rejseudgifterne, lægger den eller de ansvarlige undervisere ud, hvorefter skolen opkræver beløbet hos forældrene eller værgen. Hvis eleven overtræder ovennævnte regler mere end 2 gange i uddannelsesforløbet, udmeldes eleven automatisk af skolen uden forudgående advarsler. RØGFRIT MILJØ I henhold til Lov om røgfrit miljø er rygning ikke tilladt på skolens område. Dette betyder, at rygning er forbudt såvel indendørs som udendørs på skolens område. Skolens udendørs område afgrænses på Tinghusgade af fortovene ved Tinghusgade og Vestre Boulevard. 11

14 SU - STATENS UDDANNELSESSTØTTE Der er mulighed for at søge stipendium og lån fra Statens Uddannelsesstøtte. Stipendium kan tidligst tildeles fra kvartalet efter, at man er fyldt 18 år såfremt: man er dansk statsborger. Dispensation kan søges af fremmede statsborgere man anses for at være studieegnet og studieaktiv. man ikke modtager anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne. Tildelingen er afhængig af forældres indtægtsforhold indtil det fyldte 20. år. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Statens Uddannelsesstøtte, er du velkommen til at henvende dig i studievejledningen, eller du kan besøge STUDIEVEJLEDNING Du kan opsøge studievejlederen og få rådgivning om forhold, der vedrører din skolegang. Det kan være dine muligheder m.h.t. økonomisk støtte tilvalgsfag erhvervsvalg praktikpladssøgning videregående uddannelser På EUD vil du sammen med din kontaktlærer arbejde videre med din uddannelsesplan med henblik på at hjælpe dig videre til en evt. praktikplads. På hhx og htx skal du deltage i nogle arrangementer, der vedrører muligheder for videregående uddannelse. Dette skal give dig bedre mulighed for at træffe beslutning om dit videre uddannelsesforløb efter hhx og htx. Informationer om disse arrangementer varetager din studievejleder. Ved samtaler med din studievejleder om valgfag og uddannelsesvalg tages udgangspunkt i din uddannelsesplan. Studievejledningen har eget kontor, der dagligt er bemandet. Se på opslagstavlen uden for kontoret, hvornår din studievejleder kan træffes. Du er altid velkommen uanset hvilke spørgsmål og hvilke problemstillinger, du måtte have. Studievejlederen har tavshedspligt. Studievejledningsopgaverne vedr. de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx varetages af studievejleder Karina Hjølund, mens opgaverne vedr. erhvervsuddannelserne varetages af EUD-afdelingens lærere. 12

15 STUDIEVALG SYDJYLLAND Hjælper dig med information og vejledning om alle landets videregående uddannelser, efteruddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Hos Studievalg kan du blandt andet få et overblik over uddannelser, optagelsesregler, specialpædagogisk støtte, SU/SVU, åben uddannelse og erhverv. Studievalg Sydjylland holder i løbet af året oplæg og har træffetid på skolen. Ved opslag på skolen kan du se, hvornår Studievalg har træffetid. Du kan også altid finde informationen på Studievalgs hjemmeside Studievalg Sydjylland Dyrehavevej Kolding T Book en samtale: Åbningstider: Se Studievalgs åbningstider på LÆRERTILKNYTNING SAMT KONTAKTLÆRERE I planlægningen af undervisningen lægger vi meget vægt på, at der er sammenhæng og en fornuftig rækkefølge i tingene. Dette gælder både inden for et fag og fagene imellem. Undervisernes primære tilknytning til de enkelte uddannelsesafdelinger fremgår af følgende oversigt: EUD-afdelingen: Htx-afdelingen: Hhx-afdelingen: RH, VS, PK, MR, RJ AK, BS, GH, GV, JO, KK, ME AJ, AN, CL, DO, DR, JU, KH, PG, TH, TK, TT, VV Alle klasser har en fast tilknyttet kontaktlærer, som det fremgår af følgende oversigt: EUD Merkantil (HG) 111, 221, 222 RH/VS EUS Business PK Htx, klasse 136, 236, 336 ME Hhx, klasse 131, 231, 331 AJ Hhx, klasse 132, 232, 332 JU Hhx, klasse 133, 233, 333 TK 13

16 ÅRSPLAN FOR SKOLEÅRET 2015/ EMNE PERIODE BEMÆRKNINGER Første skoledag Mandag den 10. august Tirsdag den 11. august EUD, HHX og HTx 1. år HG 2. år, HHX og HTx 2. og 3. år Efterårsferie Mandag den 12. oktober Alle elever Fredag den 16. oktober Juleferie Mandag den 21. december fredag den 01. januar 2016 Alle elever 2016 Første skoledag Mandag den 04. januar Alle elever Vinterferie Mandag den 15. februar - Alle elever Fredag den 19. februar Påskeferie Mandag den 21. marts - Alle elever Mandag den 28. marts St. Bededag Fredag den 22. april Alle elever Kr. Himmelfart Torsdag den 05. maj Alle elever Fredag den 06. maj Pinseferie Mandag den 15. maj Alle elever Translokation Fastlægges senere Lørdag den 26. juni EUD HHX og HTX Alle nævnte datoer er inklusive. 14

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf.

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. HG - Velkommen 2014-15 Vordingborg Gem dette hæfte - du får brug for det zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære nye hg-elever Velkommen til Handelsskolernes

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Buschauffør - i kollektiv trafik

Buschauffør - i kollektiv trafik Elevhåndbog Buschauffør - i kollektiv trafik På DEKRA Erhvervsskole tror vi på, at mennesker trives bedst med frihed under ansvar. Vi tror på, at alle, der er en del af skolen, har grundlæggende positive

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Studie- og ordensregler gældende fra 15.8.2012: Ud over lovgivningens

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Velkommen. FREMTIDEN begynder her

Velkommen. FREMTIDEN begynder her Velkommen FREMTIDEN begynder her Kære elev Velkommen til Learnmark Tech Tillykke med dit valg af uddannelse. En erhvervsuddannelse åbner døren til et væld af muligheder og forener det kreative med det

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Velkommen til EUD/EUX og HHX

Velkommen til EUD/EUX og HHX Velkommen til EUD/EUX og HHX 1 Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2015. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen på Ulfborg Bibliotek Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen til et bibliotek med både betjening og selvbetjening Det er os en stor glæde at byde dig velkommen på Ulfborg

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Elevhåndbog. Skol 201

Elevhåndbog. Skol 201 Elevhåndbog for hg 2014 2015 pr. januar 2015 Elevhåndbog hg KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 14 2015 0 Indholdsfortegnelse Elevhåndbog hg... 0 Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER

VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER Du skal nu i gang med grundforløb 1 (GF1) på TECHCOLLEGE og har valgt fagretningen it, web og meider. Dette kan på mange måder være forskelligt

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Revideret april 2016 Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 7 Pædagogisk

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Velkommen til IT3. Mercantec HOT Data, Hovedforløb 3, IT Supportere. - en kort introduktion til forløbet!

Velkommen til IT3. Mercantec HOT Data, Hovedforløb 3, IT Supportere. - en kort introduktion til forløbet! Velkommen til IT3 - en kort introduktion til forløbet! Mercantec HOT Data, Hovedforløb 3, IT Supportere Indhold Undervisere ved HOT data Kontaktlærere og andre kontaktpersoner på Mercantec OLC, undervisningsformer

Læs mere