Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde Katuaq Nuuk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk"

Transkript

1 Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2007 Katuaq Nuuk

2 Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Indkomne forslag 1. Ruth Mathæussen, begravelseskasse 2. Ando Møller, lønkontrol 5. Regnskab 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår 7. Valg af kritiske revisorer og suppleant for disse 8. Eventuelt Mødeplan Mandag den 16.april 2007 Tirsdag den 17. april 2007 kl Repræsentantskabsmøde kl Repræsentantskabsmøde kl Pause kl Repræsentantskabsmøde kl Repræsentantskabsmøde kl Pause kl Repræsentantskabsmøde kl ? Middag Når det ordinære repræsentantskab er afsluttet, afholdes cafedrøftelser omkring fremtidige strukturer i IMAK set i lyset af den kommunale strukturreform og eventuelle fusioner med andre faglige organisationer. Nuuk april 2007 Side 2

3 1. Mødets åbning, og valg af dirigent Mandag den 16. april åbnede Sivso Dorph repræsentantskabsmødet 2007 klokken Som referent havde bestyrelsen udpeget Ole Frederiksen. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Mikkel Michelsen som dirigent. Mikkel Michelsen blev valgt som dirigent. Mikkel Michelsen takkede for valget og konstaterede, at indvarslingen af repræsentantskabsmødet var foretaget efter IMAKs vedtægter, og konstaterede således, at mødet var lovligt varslet og indkaldt. 2. Forretningsorden Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev enstemmigt tiltrådt. (Se bilag) Derefter blev der valgt 4 stemmetællere: Mala Kuko, Frants Rafaelsen, Marius Frederiksen, Ruth Mathæussen. Der foretoges navneopråb af repræsentantskabets medlemmer ved Lisbeth Frederiksen: Repræsentantskabsmøde d april Repræsentantskabet: Lars E Hansen, Nanortalik - afbud Jokum Møller, Qaqortoq Pierre A Krogh, Narsaq Holger Simonsen, Paamiut Inger Berglund Kleist, Nuuk Cecilie Vahl, Nuuk Bodil Kleist, Nuuk Erik Christiansen, KIIIP Elna Heilmann, Maniitsoq Ulla Nielsen, Sisimiut Lena Johnsen, Sisimiut Marius Frederiksen, Kangaatsiaq Frantz Rafaelsen, Aasiaat Ellen Michaelsen, Qasigiannguit nåede ikke frem pga trafikproblemer Ando Møller, Qeqertarsuaq Lis Møller, Ilulissat Ruth Mathæussen, Ilulissat Lars Therkildsen, Uummannaq Abigael Lennert, Upernavik Karen Karlsen, Upernavik Bent Ole Knudsen, Qaanaaq - afbud Mala Kuko, Tasiilaq Henrik Lyberth, Tasiilaq Anders Krog, Ittoqqortoormiit Lars Peter Sterling, Lederrepræsentant Arne Munk, Lederrepræsentant - Afbud Lars Ejnar Kvist, Bygdeskolelederrepræsentant Nuuk april 2007 Side 3

4 Bestyrelsen: Formand Sivso Dorph, Næstformand Johan Reimer, Aasiaat Bestyrelsesmedlem Mikkel Lybæch, Tasiilaq Bestyrelsesmedlem Paul Raahauge, Nanortalik Bestyrelsesmedlem Esther Rosing, Nuuk 3. Formandens beretning Formanden aflagde sin beretning se bilag. Dirigenten foranledigede derefter beretningen omdelt, så man kunne sætte sig nærmere ind i den. Dirigenten redegjorde nu for, hvordan han havde tænkt, at beretningen kunne behandles og heri medtage de fremsendte forslag. Der var ingen kommentarer til dirigentens fremgangsmåde. Opdeling af formandens beretning: Emne Bemærkninger Forslag nr Skr. del Mu. del Pædagogiske forhold Naleqqiiffik/skolekonference pejlemærker Lærermangel 4 Samarbejdsudvalg 4 Evalueringsbekendtgørelse 4-10 Ilinniarfissuaq/læreruddannelsen Inerisaavik 11 Omsorgssvigt 11 Faglige forhold OK Arbejdstidsaftale 13 Den decentrale lønpulje Samarbejdsudvalg APV 5-6 Ferierejsefondene 15 Pensionsforhold 15 6 Organisatoriske forhold Foreningen Medlemmer 16 Medlemsmøder Bestyrelsen Økonomi 18 7 Sekretariatet 18 7 TR-kursus 18 7 Lederkursus Nuuk april 2007 Side 4

5 Bygdeskolelederkonference samt jurakursus 18 Danmarks Lærerforening Nordisk Lærerorganisationers Samråd 20 Arbejdsmiljø/Arbejdsmiljørådet Ombygningen 21 Kompetenceudviklingsrådet ICC PIP og andre faglige organisationer 15-16, KANUKOKA 23 8 KIIP 23 8 FTF Andet Ilinniartitsisoq 24 Hjemmesiden 24 Tj.mændenes Låneforening og Danmarks Lærerforenings Låneforening 24 Oversigter Dirigenten suspenderede herefter repræsentantskabsmødet til tirsdag morgen kl Mødes genoptoges tirsdag d kl Herefter blev formandens beretning gennemgået: Pædagogiske forhold Naleqqiiffik/skolekonference Ingen bemærkninger Lærermangel Ingen bemærkninger Samarbejdsudvalg Henrik: Spørger om skoleinspektøren er medlem af SU. Sivso: Henviser til regler skoleleder er automatisk formand for SU. Lis: Er TR næstformand? Bodil: Opfordrer til henvendelser til IMAK, især fra de steder SU kører dårligt. Arbejdstilsynet bør sendes til disse steder. Marius: Støtter Bodil, bl.a. fordi der enkelte steder også mangler vilje for at få tingene til at fungere. Ruth: Støtter Marius bemærkninger mht. bygderne. Sivso: Der har været lederkursus bl.a. omkring vigtigheden af SU. Benytter muligheden for at understrege vigtigheden af SU. Enig i Bodils kommentarer, sekretariatet er opmærksomme på det. Har store forventninger til APV. Bestyrelsen nåede ikke mange skolebesøg i 2006 pga. OK og Naleqqiiffik, men vil tilstræbe at komme oftere i fremtiden. Nuuk april 2007 Side 5

6 Evalueringsbekendtgørelse Lis: Ærgerligt med tidsnøden. Ærgerligt at tingene overlapper hinanden. Bodil: Omtaler trintestene i 3. og 7. klasse man har ikke tænkt på de elever, der ikke har meget teori. Prøverne virker ensidige. Sivso: Bemærkningerne bunder måske i misforståelser. Dette punkt handler om bekendtgørelsen, som kom ud til høring i nov om afsluttende prøver - ikke om trintestene. Pierre: Spørger til karakterskalaen kommer vi til at følge 12-skalaen? Elna: Enig med Pierre. Der mangler materialer fra Inerisaavik til timelærerne det, der er, kommer for sent. Skal der ansættes mere personale i Inerisaavik i den forbindelse der bruges jo mere og mere tid. Lis: Tester næste års prøveform og omtaler bl.a. problemer med manglende computere. Sivso: Der er kun nævnt 13-skalaen. Vi har intet kendskab til eventuel brug af andre karakterskalaer. Rimeligt at Inerisaavik får personale til at støtte skolerne i dette. Brugen af computere hænger sammen med, om man har brugt dem i den daglige undervisning og kommer an på kommunernes prioriteringer. Inger: Beklager det langsommelige forløb omkring udarbejdelsen af bekendtgørelsen. Lars: 10. kl. kan gå til afsluttende prøver i bygden; men lærerne mangler noget, hvorfor de stadig må sendes til Uummannaq, selvom det er muligt at beholde dem hjemme. Lars-Peter: Der findes sædvanlige beklagelser over den sene udsendelse. Anbefaler IMAK at benytte kraftigere midler for at overbevise Landsstyret om, at de skal tidligere ud til høring. Bodil: Spørger til problemer omkring tolkning f.eks. ved mundtlige prøver. Sivso: Mht. Bodils indlæg: Det er lige præcis det, bestyrelsen har diskuteret. Der bør skabes muligheder for tolkning for at fremme flest mulige resurser hos eleven. Det er et problem med de sene udsendelser, vi fik i dette tilfælde udvidet høringsfristen, så udkastene kunne nå ud til skolerne. Bestyrelsen har prioriteret denne bekendtgørelse højt. Foreslår KIIIP et bedre samarbejde omkring fælles emner. Håber, at situationer som denne ikke fremover opstår. Beklager beslutningen i Uummannaq. Inger: Har blot holdt sig til ledelsens høringssvar ikke muligt at nå andet. Sivso: Beklager, men det er betingelserne. Ilinniarfissuaq/læreruddannelsen Bodil: Opfordrer til at ansøgere, der ikke opfylder optagelseskravene opkvalificeres. Jokum: Vær opmærksom på den decentrale læreruddannelse her optager man direkte fra GU på bekostning af andre. Ilinniarfissuaq bør have tættere kontakt til skolerne, fordi de ikke følger med i Atuarfitsialak. Sivso: Enig med talerne. Ikke kun GU erne skal kunne optages andre bør kunne løftes f.eks. ved hjælp af kurser, så optagelseskravene opfyldes. Basisgrundlag for optag på Ilinniarfissuaq. Beklager, at IMAK ikke oprindelig blev inddraget i lærermangel arbejdet. Nu er vi med, og vi glæder os til at deltage. Enig omkring Ilinniarfissuaq. Ando: Mindre fagligt dygtige lærere kan undervise i fag med mindre timetal, så dygtige frigøres til andre fag. Bodil: Utryg ved, at alle tilsyneladende kan optages på læreruddannelsen. Uddannelsen må ikke falde i værdi. Sivso: Vi vil tage ideerne med til møderne i udvalget. Har ligeledes diskuteret det med Ilinniarfissuaq. Nuuk april 2007 Side 6

7 Inerisaavik Bodil: Problem, at kurser afholdes i sidste øjeblik. Ofte får man først besked dagen før opstart. Stiller store krav til skolen. Der bør udarbejdes en årsplan med tidspunkter. Cecilie: Enig med Bodil. CREDE tilbudt lærerne i Nuuk; men Nuuk Kommune har sparet 20 timer væk af kurset. Alle bør gennemgå hele kurset. Elna: Man ønsker i kommunen, at alle skal kunne undervise efter CREDE. Det betyder, at der er lukket af for alle andre kurser. Kan vi gøre noget? Sivso: Det er vigtigt, at man kommunalt laver retningslinier for efter og videreuddannelser. I år er første gang, vi har fået mange henvendelser fra folk, der har fået afslag. Mht. økonomi kan vi ikke påvirke kommunerne. Man kunne forestille sig en opsparingsordning således at man optjener ret til kurser f.eks. 60 timer pr. år, som vi tidligere har haft til hensigt. Men det voksende problem gør, at det må inddrages i de næste overenskomstforhandlinger. Alternativt må man bruge samarbejdsudvalgene. Sivso: Vi vil lade Bodils udsagn gå videre til Inerisaavik. Cecilie: Det er vigtigt at alle skolerne i kommunen behandles ens. Bodil: 200 timers kursus synes uopnåeligt. Vi har på skolen prioriteret, hvilke mål vi vil udvikle mht. kurser. Lis: Det er ærgerligt, at nogle kurser af lyses pga. for få tilmeldinger. Ando: Vi har deltaget i Angusakka-kurserne, men kursuslederen måtte rejse under kurset pga sygdom, så vi fik ikke gennemført kurset. Kan vi ønske et nyt? Vi fik til gengæld et kursusbevis, selvom vi kun gennemførte et halvt kursus. Sivso: Vi tager bemærkningerne til efterretning og lader dem gå videre til Inerisaavik. Opfordrer igen til, at man lokalt laver retningslinier. Desværre er visse kommuner tilsyneladende tilbageholdende med at tildele kurser efter den nye aftale om løntillæg for kurser er trådt i kraft. Omsorgssvigt Cecilie: Problemer i forbindelse med at få elevernes data registreret ved flytning til en ny by. Kræver meget tid på bekostning af normalt fungerende børn. Der bør laves et bedre system til at få anbragt eleverne korrekt i den ny skole. Bodil: Spørger hvem målgruppen er for de kurser, der omtales. Inger: Vi har jo ikke alle baggrund for at se om børn misbruges. Ser frem til kurserne. Jokum: Vi mangler respons fra socialområdet i forbindelse med elevers problemer. Socialområdet betragter det ikke som deres ansvar. Mangler forslag til skolegang for disse elever. Vi udarbejder beretningerne for disse elever, men der sker ingenting. Lars: Støtter alle indlæggene. Oplever ligeledes, at sagerne forhales i det kommunale system. Anbefaler IMAK at presse på hos KANUKOKA for, at disse elevers problemer tages alvorligt. Ando støtter alle. Lis: På Atuarfik Mathias Storch har vi ansat to kontaktpersoner til forældrene. Det fungerer rigtig godt anbefales. Mala: Vi er forpligtede til at klage til socialvæsenet, hvis vi oplever problemer. Sivso: Vi ved, at omsorgssvigt fylder meget. IMAK kan ikke direkte gøre noget - blot henvise til løsningsmuligheder og indstillinger, som bl.a. dukkede op på Naleqqiiffik, og videregive disse til de rette direktorater og kommuner. SU kan have en aktiv rolle lokalt. Afsnittet omkring pædagogiske forhold er enstemmigt godkendt. Nuuk april 2007 Side 7

8 Faglige forhold OK06 forslag 3 Ando: Udgangspunktet for forslaget er TV-avisens klip om fejl i lønninger. Sivso: Det indsættes på hjemmesiden, hvorledes løn beregnes, desuden har man fået et regneark samt anvisning på brugen. Sekretariatet magter det simpelthen ikke med den bemanding, der er, hvorfor Ando anmodes om at trække sit forslag tilbage. Vil inden næste repræsentantskabsmøde udvælge en skole eller to, hvor lønberegningerne gennemgås. Ando trækker herefter forslaget. Arbejdstidsaftale Ingen bemærkninger Den decentrale lønpulje Inger: Tillæggene gælder hele ansættelsestiden også ved flytning til ny arbejdsplads men nyt at det skal aftales. Paul: Ingen ændring i IMAKS politik på dette område. Jokum: IMAK siger, at kommunale puljer kan overskrides, men det siger KANUKOKA, man ikke kan. Er der en konflikt? Sivso: Løntildelingerne er kommunale. Tillæg følger således ikke automatisk med. Det skal derfor sikres ved flytning IMAK har ikke noget kendskab til bemærkninger fra KANUKOKA men fra forhandlingerne følger, at det er i orden at overskride. Samarbejdsudvalg Bodil: Opfordrer til, at man i de SU, der ikke fungerer ordentligt, benytter samarbejdsaftalen og IMAKs materialer. Lars: Ønsker IMAKs materialer og udkast på hjemmesiden Det kommer de. APV Cecilie: Glæder sig til de kommer. Pierre: Sikkerhedsrepræsentant og TR adskilles? Kommer det med APV Lis: APV er meget dyrt for kommunen, har vi erfaret. Skal det køres? Jokum: APV mangler tilpasning til Grønland og kan ikke blot overføres Sivso: Arbejdsmiljøloven foreskriver, at der skal vælges en sikkerhedsrepræsentant. APV i Ilulissat har været meget dyrt. Det er arbejdsgiveren, der skal gennemføre det. Metoden for gennemførelsen af APV skal tilpasses fra sted til sted. Ferierejsefondene Ingen bemærkninger Pensionsforhold Bodil: Beder om en uddybende forklaring på bl.a. flytningen af pengene. Nuuk april 2007 Side 8

9 Sivso: I dag indbetales pensionsopsparingen til Lærernes Pension i Danmark. Skal de flyttes til Grønland, kan de flyttes uden at betale afgift indtil Efter denne dato skal midlerne beskattes med 40 %, hvis de flyttes enten fra Danmark til Grønland eller fra Grønland til Danmark. Landsstyret ønsker at pensionsindbetalinger sker til pensionskasser i Grønland. Jokum: Hvad anbefaler IMAK? Sivso: Jeg kan ikke svare helt uddybende på spørgsmålet. Vi er i færd med at undersøge mulighederne. Vi mener, man skal se på, hvor pengene forrentes bedst. Afsnittet omkring faglige forhold er enstemmigt godkendt. Organisatoriske forhold Foreningen forslag 1 Ruth: Problemer omkring flytninger ved medlemskab af ligkisteforeninger. Derfor bør der startes en fond indenfor IMAK. Sivso: Bestyrelsen har ingen bestemt indstilling og vil gerne høre repræsentantskabets mening. Nævner Den danske Lærerstands Begravelseskasse som en mulighed og gennemgår visse betingelser, herunder en gennemgang af prissystemet. Hvis forslaget godkendes, må sekretariatet foretage undersøgelser inden næste repræsentantskabsmøde for at afklare regler og betingelser. Pierre: Støtter ikke Ruths forslag. Bør benytte de muligheder, der findes i eksisterende begravelseskasse. Desuden usikker på omkostningerne. Bodil: Forslagene bør undersøges. Inger: Ikke enig i Ruths forslag. De administrative omkostninger vil stige. Det er ikke alle lærere, der flytter rundt. Man bør benytte de lokale foreninger. Cecilie: Vil gerne have afdækket mulighederne og omkostningerne. Lis: Støtter forslaget Marius: Støtter Ruths forslag. Johan: Anbefaler, at man støtter forslaget om at lave en undersøgelse - herunder mulighed for at finde en politisk løsning. Lars-Peter: Er pengene indbetalt til den lokale ligkisteforening tabt ved flytning, eller overflyttes de? Anders: Anbefaler at benytte Den danske Lærerstands Begravelseskasse og er imod forslaget Elna: Støtter undersøgelsen Sivso: Ønsker at fremkomme med et ændringsforslag på baggrund af forslagene om undersøgelsen. Arbejde for erstattes med undersøge mulighederne for Ruth: Stillede forslaget med den oprindelige formulering; men går ind for, at det ændres til at der foretages en undersøgelse Det ændrede forslag er vedtaget enstemmigt Medlemmer Medlemsmøder Nuuk april 2007 Side 9

10 Bestyrelsen Bodil: Tak og ros til bestyrelsen fra kollegerne for OK2006 samt Naleqqiiffik alle tiders arrangement. Dejligt at være medlem. Vi behandles altid godt og får hjælp og støtte. Anders: Tilslutter sig Bodils kommentarer Økonomi Holger: Argumenterer for nedsættelse af kontingentet pga. budgetteret overskud, medmindre der argumenteres for henlæggelse. Sivso: Der kan ikke laves henlæggelser efter revisionsloven. Sekretariatet Cecilie: Er meget tilfreds med sekretariatets arbejde. Det er altid nemt at komme i kontakt, og man får altid en fin behandling. Ando: Støtter Cecilie. Marius: Det samme. Lars Ejnar: Kan telefontiden flyttes? Frants: Støtter alle bemærkninger. Bodil: Håber man finder en person mere til sekretariatet, men støtter alle indlæg. Cecilie: Telefontiden behøver ikke fremrykkes hver dag. Lis: Anbefaler at telefontiden fremrykkes, når flere ansættes. Sivso: Vi undersøger muligheden for at ansætte en person. Det er vigtigt, at vi har tid til sagsbehandling, og vi skal have mulighed for fordybelse i enkelte sager, og det kan vi ikke, hvis vi samtidig skal behandle telefoniske henvendelser. Mail er en mulighed ved hastesager, idet vi ser mails med det samme. TR-kursus Lederkursus Bygdeskolelederkonference samt jurakursus Lars-Peter: En rigtig god ide at gå sammen med Inerisaavik om at lave en afslutning på den lange række af kurser for bl.a. bygdeskoleledere. Danmarks Lærerforening Nordisk Lærerorganisationers Samråd Nuuk april 2007 Side 10

11 Arbejdsmiljø/Arbejdsmiljørådet Ombygningen Lars-Peter: Der bør laves en rundvisning på det nye kontor. Kompetenceudviklingsrådet ICC PIP og andre faglige organisationer KANUKOKA Bodil: Forstår det er svært at samarbejde med KANUKOKA hvorfor og hvilke tanker har bestyrelsen gjort sig for at forbedre samarbejdet - bl.a. i forbindelse med kommunalreformen. Hvad sker der? Cecilie: Enig med Bodil. Det gælder bl.a. problemet med involvering af IMAK i udvalget omkring lærermanglen mv. Håber fremover på godt samarbejde med KANUKOKA. Sivso: Ubehageligt, at KANUKOKA-formandens bemærkninger har været, som de var. Vi har tidligere samarbejdet meget med Karl Nielsen, som har haft stor respekt for at involvere lærerne. Den ny medarbejder sagde direkte, at IMAK var for stærk, og at det skulle der laves om på. Formandens bemærkninger har nok sit udspring i dette udsagn. Det skal ændres. Vi skal hele tiden vise, at vi ønsker at tage et medansvar. Nødvendigt med et møde med KANIUKOKA, hvor indstillingerne fra Naleqqiiffik fremlægges. Vi har jo en stor viden omdagligdagen på skolerne. KIIIP Ando: KIIIP bør være mere vågen overfor udvidet specialundervisning. Undervisning af gruppen bør koordineres bedre. Sivso: Kan ikke love bedre servicering overfor den pågældende gruppe. Bekendtgørelsen er endnu ikke udarbejdet det hævdes, at almindelig specialundervisning er stoppet. Vi prøver at gøre vores indflydelse gældende. Jokum: Problemer omkring PPR. Opfordrer til, at man er opmærksom i forbindelse med den nye bekendtgørelse. Bodil: Spændt på maj-mødet i arbejdsgruppen omkring lærermanglen.. FTF Nuuk april 2007 Side 11

12 Ando: Behov for besøg i Qeqertarsuaq selvom det er vanskeligt at nå frem til Qeqertarsuaq. Sivso: Vi nåede ikke at besøge Ittoqqortoormiit, Upernavik, Uummannaq, Qeqertarsuaq har forsøgt det; men har ikke haft mulighed for at nå det pga. bemandingssituationen. Bemærkningerne tages til efterretning, og bestyrelsen vil forsøge at nå ud til flest mulige steder. Cecilie: Takker den samlede bestyrelse og roser dens arbejde. Afsnittet er hermed enstemmigt godkendt Andet Ilinniartitsisoq Lis: Opfordrer til at involvere medlemmerne. Indlæg fra Ilulissat i forbindelse med problemerne på Atuarfik Mathias Storch kom ikke med, og det er man skuffet over. Begrundelsen var, at det handlede for meget om et enkelt sted. Hvad skal man så skrive om? Sivso: Må være redaktøren, der har svaret. Lis: Forsøgt at ringe til Sivso efter Brians svar. Hjemmesiden Tj.mændenes Låneforening og Danmarks Lærerforenings Låneforening Bodil: Man kan også låne gennem Lån og Spar hvordan? Sivso: Det er Danmarks Lærerforenings Låneforening, der låner fra Lån og Spar. Oversigter Andet Lis: Kan elevrådsmappen komme med på hjemmesiden var oppe på sidste års repræsentantskabsmøde. Sivso: Sidste år bad vi et firma bearbejde elevrådsmappen, så den passer til forholdene i dag, så vi selv kunne lægge den på hjemmesiden. Prisen var for høj, vi vil derfor lave den selv. Overenskomstarbejdet og Naleqqiiffik har slugt masser af tid. Luft fremover gør, at det vil blive muligt efter en tilpasning. Inger: Føler, at flere TR ikke er vågne overfor gruppelivsordningen, og de muligheder den giver. Lis: Skolerådgiver som benyttes i overenskomsten bør fjernes og erstattes af Vejleder. Bodil: De nordgrønlandske TR føler sig meget ensomme. Det kan afhjælpes f.eks. ved hjælp af telefonmøder. Afsnittet omkring organisatoriske forhold er enstemmigt godkendt. Formandens beretning er således godkendt. Nuuk april 2007 Side 12

13 4. Indkomne forslag 5. Regnskab Punktet omfatter: IMAK Årsregnskab 2006 Særlig Fond årsregnskab 2006 Ferierejsefond årsregnskab 2006 Timelærernes ferierejsefond - årsregnskab 2006 IMAK Årsregnskab 2006 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. Inger: Spørger til punktet Telefon/internet til Ilinniartitsisoqs redaktør. Lisbeth: Flyttet til honoraret, fordi redaktør er bosiddende i DK Regnskabet er enstemmigt godkendt. Bestyrelsen meddeles herved decharge Særlig Fond årsregnskab 2006 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. Regnskabet er enstemmigt godkendt. Bestyrelsen meddeles herved decharge Ferierejsefond årsregnskab 2006 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. Timelærernes ferierejsefond - årsregnskab 2006 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår Sivso gennemgik budgettet. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i Nuuk april 2007 Side 13

14 Kontingentsatser: Almindelige medlemmer: kr. 375,00 pr. måned Særlige medlemmer: kr. 95,00 pr. måned Pensionister: kr. 60,00 pr. måned Halvt kontingent: kr. 187,50 Bodil: Spørger til pkt. 11 vedrørende TR. Sivso: Dækker f.eks. udgifter som TR afholder i forbindelse med møder. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent er hermed vedtaget. 7. Valg af kritiske revisorer og suppleant for disse Bestyrelsen foreslår Pierre og Elna som kritiske revisorer. De er valgt. Bestyrelsen foreslår Cecilie som suppleant. Cecilie er valgt. 8. Eventuelt Dirigenten oplæste nedenstående skrivelse for repræsentantskabet: "Jeg beklager meget, at jeg på grund af diverse indtrufne omstændigheder ikke fik mulighed for at være med i mit sidste repræsentantskabsmøde efter mange års deltagelse, først i GLF og senere i IMAK. Jeg vil derfor på denne måde gerne takke bestyrelsen og mine øvrige kollegaer blandt repræsentantskabet for et godt samarbejde gennem årene. En særlig tak til sekretariatet for altid at stå til rådighed med hjælp og vejledning, når jeg har haft brug for det. Til orientering kan jeg meddele, at jeg forventer at tilmelde mig pensionisternes klub i sommeren Hilsen Bent-Ole Knudsen Qaanaaq" Cecilie: Tak til dirigenten for den gode opdeling af beretningen. Bodil: Tak til dirigenten god hjemrejse. Glæder os til at se dig igen en anden gang. Marius: Anskaf en personalebil for at aflaste bestyrelsen. Sivso: Afslutter med en tak til dirigenten samt tolken, som trådte til med kort varsel. Tak til sekretariatet for stort arbejde i forbindelse med Naleqqiiffik samt TR-kurset. Naleqqiiffik har vist, at ved samarbejde kan man opnå gode resultater. Vi har fået gode pejlemærker på, hvilke veje vor organisation skal gå. Takker repræsentantskabet for det store engagement. Nuuk april 2007 Side 14

15 I har nu besluttet, at vi skal bestræbe os på at skabe én organisation for alle undervisere i Grønland. Som lovet vil vi fremlægge forslag på næste års repræsentantskabsmøde. Tak også til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Vi har haft et godt samarbejde i bestyrelsen, vi har været gode til at finde kompromisser, når det har været nødvendigt. Husk, at lade ideer fra Naleqqiffiik gå videre til kollegerne, når I kommer hjem. Tak til Inger, Jokum og Holger, som deltager for sidste gang. Lis har deltaget i mange år; men har ønsket at stoppe som repræsentant i Ilulissat. Tak for dit store engagement. Tak til Ulla, som har haft stor indflydelse på sin skole og i det grønlandske skolevæsen. Du har været aktiv også i Ilinniartitsisoq, og du har deltaget som medinstruktør. Tak for dit store engagement. Tak til alle. Repræsentantskabsmødet 2007 sluttede tirsdag den 17. april kl Sivso Dorph Formand for IMAK Mikkel Michelsen Dirigent Nuuk april 2007 Side 15

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde 2006. Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat. IMAKs repræsentantskabsmøde 2006. Hotel Storebælt, Nyborg. Endelig dagsorden Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs repræsentantskabsmøde 2006 Hotel Storebælt, Nyborg Endelig dagsorden 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl. Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238

Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl. Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238 Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238 Høring af forslag til Inatsisartutlov om folkeskolen. IMAKs bestyrelse har følgende bemærkninger:

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag:

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag: Gruppe nr. 1 Gruppearbejde / nr.: 6 Ordstyrer: Marie Referent: Hanne Fremlægger: Mathias. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere