Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde Katuaq Nuuk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk"

Transkript

1 Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2007 Katuaq Nuuk

2 Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Indkomne forslag 1. Ruth Mathæussen, begravelseskasse 2. Ando Møller, lønkontrol 5. Regnskab 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår 7. Valg af kritiske revisorer og suppleant for disse 8. Eventuelt Mødeplan Mandag den 16.april 2007 Tirsdag den 17. april 2007 kl Repræsentantskabsmøde kl Repræsentantskabsmøde kl Pause kl Repræsentantskabsmøde kl Repræsentantskabsmøde kl Pause kl Repræsentantskabsmøde kl ? Middag Når det ordinære repræsentantskab er afsluttet, afholdes cafedrøftelser omkring fremtidige strukturer i IMAK set i lyset af den kommunale strukturreform og eventuelle fusioner med andre faglige organisationer. Nuuk april 2007 Side 2

3 1. Mødets åbning, og valg af dirigent Mandag den 16. april åbnede Sivso Dorph repræsentantskabsmødet 2007 klokken Som referent havde bestyrelsen udpeget Ole Frederiksen. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Mikkel Michelsen som dirigent. Mikkel Michelsen blev valgt som dirigent. Mikkel Michelsen takkede for valget og konstaterede, at indvarslingen af repræsentantskabsmødet var foretaget efter IMAKs vedtægter, og konstaterede således, at mødet var lovligt varslet og indkaldt. 2. Forretningsorden Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev enstemmigt tiltrådt. (Se bilag) Derefter blev der valgt 4 stemmetællere: Mala Kuko, Frants Rafaelsen, Marius Frederiksen, Ruth Mathæussen. Der foretoges navneopråb af repræsentantskabets medlemmer ved Lisbeth Frederiksen: Repræsentantskabsmøde d april Repræsentantskabet: Lars E Hansen, Nanortalik - afbud Jokum Møller, Qaqortoq Pierre A Krogh, Narsaq Holger Simonsen, Paamiut Inger Berglund Kleist, Nuuk Cecilie Vahl, Nuuk Bodil Kleist, Nuuk Erik Christiansen, KIIIP Elna Heilmann, Maniitsoq Ulla Nielsen, Sisimiut Lena Johnsen, Sisimiut Marius Frederiksen, Kangaatsiaq Frantz Rafaelsen, Aasiaat Ellen Michaelsen, Qasigiannguit nåede ikke frem pga trafikproblemer Ando Møller, Qeqertarsuaq Lis Møller, Ilulissat Ruth Mathæussen, Ilulissat Lars Therkildsen, Uummannaq Abigael Lennert, Upernavik Karen Karlsen, Upernavik Bent Ole Knudsen, Qaanaaq - afbud Mala Kuko, Tasiilaq Henrik Lyberth, Tasiilaq Anders Krog, Ittoqqortoormiit Lars Peter Sterling, Lederrepræsentant Arne Munk, Lederrepræsentant - Afbud Lars Ejnar Kvist, Bygdeskolelederrepræsentant Nuuk april 2007 Side 3

4 Bestyrelsen: Formand Sivso Dorph, Næstformand Johan Reimer, Aasiaat Bestyrelsesmedlem Mikkel Lybæch, Tasiilaq Bestyrelsesmedlem Paul Raahauge, Nanortalik Bestyrelsesmedlem Esther Rosing, Nuuk 3. Formandens beretning Formanden aflagde sin beretning se bilag. Dirigenten foranledigede derefter beretningen omdelt, så man kunne sætte sig nærmere ind i den. Dirigenten redegjorde nu for, hvordan han havde tænkt, at beretningen kunne behandles og heri medtage de fremsendte forslag. Der var ingen kommentarer til dirigentens fremgangsmåde. Opdeling af formandens beretning: Emne Bemærkninger Forslag nr Skr. del Mu. del Pædagogiske forhold Naleqqiiffik/skolekonference pejlemærker Lærermangel 4 Samarbejdsudvalg 4 Evalueringsbekendtgørelse 4-10 Ilinniarfissuaq/læreruddannelsen Inerisaavik 11 Omsorgssvigt 11 Faglige forhold OK Arbejdstidsaftale 13 Den decentrale lønpulje Samarbejdsudvalg APV 5-6 Ferierejsefondene 15 Pensionsforhold 15 6 Organisatoriske forhold Foreningen Medlemmer 16 Medlemsmøder Bestyrelsen Økonomi 18 7 Sekretariatet 18 7 TR-kursus 18 7 Lederkursus Nuuk april 2007 Side 4

5 Bygdeskolelederkonference samt jurakursus 18 Danmarks Lærerforening Nordisk Lærerorganisationers Samråd 20 Arbejdsmiljø/Arbejdsmiljørådet Ombygningen 21 Kompetenceudviklingsrådet ICC PIP og andre faglige organisationer 15-16, KANUKOKA 23 8 KIIP 23 8 FTF Andet Ilinniartitsisoq 24 Hjemmesiden 24 Tj.mændenes Låneforening og Danmarks Lærerforenings Låneforening 24 Oversigter Dirigenten suspenderede herefter repræsentantskabsmødet til tirsdag morgen kl Mødes genoptoges tirsdag d kl Herefter blev formandens beretning gennemgået: Pædagogiske forhold Naleqqiiffik/skolekonference Ingen bemærkninger Lærermangel Ingen bemærkninger Samarbejdsudvalg Henrik: Spørger om skoleinspektøren er medlem af SU. Sivso: Henviser til regler skoleleder er automatisk formand for SU. Lis: Er TR næstformand? Bodil: Opfordrer til henvendelser til IMAK, især fra de steder SU kører dårligt. Arbejdstilsynet bør sendes til disse steder. Marius: Støtter Bodil, bl.a. fordi der enkelte steder også mangler vilje for at få tingene til at fungere. Ruth: Støtter Marius bemærkninger mht. bygderne. Sivso: Der har været lederkursus bl.a. omkring vigtigheden af SU. Benytter muligheden for at understrege vigtigheden af SU. Enig i Bodils kommentarer, sekretariatet er opmærksomme på det. Har store forventninger til APV. Bestyrelsen nåede ikke mange skolebesøg i 2006 pga. OK og Naleqqiiffik, men vil tilstræbe at komme oftere i fremtiden. Nuuk april 2007 Side 5

6 Evalueringsbekendtgørelse Lis: Ærgerligt med tidsnøden. Ærgerligt at tingene overlapper hinanden. Bodil: Omtaler trintestene i 3. og 7. klasse man har ikke tænkt på de elever, der ikke har meget teori. Prøverne virker ensidige. Sivso: Bemærkningerne bunder måske i misforståelser. Dette punkt handler om bekendtgørelsen, som kom ud til høring i nov om afsluttende prøver - ikke om trintestene. Pierre: Spørger til karakterskalaen kommer vi til at følge 12-skalaen? Elna: Enig med Pierre. Der mangler materialer fra Inerisaavik til timelærerne det, der er, kommer for sent. Skal der ansættes mere personale i Inerisaavik i den forbindelse der bruges jo mere og mere tid. Lis: Tester næste års prøveform og omtaler bl.a. problemer med manglende computere. Sivso: Der er kun nævnt 13-skalaen. Vi har intet kendskab til eventuel brug af andre karakterskalaer. Rimeligt at Inerisaavik får personale til at støtte skolerne i dette. Brugen af computere hænger sammen med, om man har brugt dem i den daglige undervisning og kommer an på kommunernes prioriteringer. Inger: Beklager det langsommelige forløb omkring udarbejdelsen af bekendtgørelsen. Lars: 10. kl. kan gå til afsluttende prøver i bygden; men lærerne mangler noget, hvorfor de stadig må sendes til Uummannaq, selvom det er muligt at beholde dem hjemme. Lars-Peter: Der findes sædvanlige beklagelser over den sene udsendelse. Anbefaler IMAK at benytte kraftigere midler for at overbevise Landsstyret om, at de skal tidligere ud til høring. Bodil: Spørger til problemer omkring tolkning f.eks. ved mundtlige prøver. Sivso: Mht. Bodils indlæg: Det er lige præcis det, bestyrelsen har diskuteret. Der bør skabes muligheder for tolkning for at fremme flest mulige resurser hos eleven. Det er et problem med de sene udsendelser, vi fik i dette tilfælde udvidet høringsfristen, så udkastene kunne nå ud til skolerne. Bestyrelsen har prioriteret denne bekendtgørelse højt. Foreslår KIIIP et bedre samarbejde omkring fælles emner. Håber, at situationer som denne ikke fremover opstår. Beklager beslutningen i Uummannaq. Inger: Har blot holdt sig til ledelsens høringssvar ikke muligt at nå andet. Sivso: Beklager, men det er betingelserne. Ilinniarfissuaq/læreruddannelsen Bodil: Opfordrer til at ansøgere, der ikke opfylder optagelseskravene opkvalificeres. Jokum: Vær opmærksom på den decentrale læreruddannelse her optager man direkte fra GU på bekostning af andre. Ilinniarfissuaq bør have tættere kontakt til skolerne, fordi de ikke følger med i Atuarfitsialak. Sivso: Enig med talerne. Ikke kun GU erne skal kunne optages andre bør kunne løftes f.eks. ved hjælp af kurser, så optagelseskravene opfyldes. Basisgrundlag for optag på Ilinniarfissuaq. Beklager, at IMAK ikke oprindelig blev inddraget i lærermangel arbejdet. Nu er vi med, og vi glæder os til at deltage. Enig omkring Ilinniarfissuaq. Ando: Mindre fagligt dygtige lærere kan undervise i fag med mindre timetal, så dygtige frigøres til andre fag. Bodil: Utryg ved, at alle tilsyneladende kan optages på læreruddannelsen. Uddannelsen må ikke falde i værdi. Sivso: Vi vil tage ideerne med til møderne i udvalget. Har ligeledes diskuteret det med Ilinniarfissuaq. Nuuk april 2007 Side 6

7 Inerisaavik Bodil: Problem, at kurser afholdes i sidste øjeblik. Ofte får man først besked dagen før opstart. Stiller store krav til skolen. Der bør udarbejdes en årsplan med tidspunkter. Cecilie: Enig med Bodil. CREDE tilbudt lærerne i Nuuk; men Nuuk Kommune har sparet 20 timer væk af kurset. Alle bør gennemgå hele kurset. Elna: Man ønsker i kommunen, at alle skal kunne undervise efter CREDE. Det betyder, at der er lukket af for alle andre kurser. Kan vi gøre noget? Sivso: Det er vigtigt, at man kommunalt laver retningslinier for efter og videreuddannelser. I år er første gang, vi har fået mange henvendelser fra folk, der har fået afslag. Mht. økonomi kan vi ikke påvirke kommunerne. Man kunne forestille sig en opsparingsordning således at man optjener ret til kurser f.eks. 60 timer pr. år, som vi tidligere har haft til hensigt. Men det voksende problem gør, at det må inddrages i de næste overenskomstforhandlinger. Alternativt må man bruge samarbejdsudvalgene. Sivso: Vi vil lade Bodils udsagn gå videre til Inerisaavik. Cecilie: Det er vigtigt at alle skolerne i kommunen behandles ens. Bodil: 200 timers kursus synes uopnåeligt. Vi har på skolen prioriteret, hvilke mål vi vil udvikle mht. kurser. Lis: Det er ærgerligt, at nogle kurser af lyses pga. for få tilmeldinger. Ando: Vi har deltaget i Angusakka-kurserne, men kursuslederen måtte rejse under kurset pga sygdom, så vi fik ikke gennemført kurset. Kan vi ønske et nyt? Vi fik til gengæld et kursusbevis, selvom vi kun gennemførte et halvt kursus. Sivso: Vi tager bemærkningerne til efterretning og lader dem gå videre til Inerisaavik. Opfordrer igen til, at man lokalt laver retningslinier. Desværre er visse kommuner tilsyneladende tilbageholdende med at tildele kurser efter den nye aftale om løntillæg for kurser er trådt i kraft. Omsorgssvigt Cecilie: Problemer i forbindelse med at få elevernes data registreret ved flytning til en ny by. Kræver meget tid på bekostning af normalt fungerende børn. Der bør laves et bedre system til at få anbragt eleverne korrekt i den ny skole. Bodil: Spørger hvem målgruppen er for de kurser, der omtales. Inger: Vi har jo ikke alle baggrund for at se om børn misbruges. Ser frem til kurserne. Jokum: Vi mangler respons fra socialområdet i forbindelse med elevers problemer. Socialområdet betragter det ikke som deres ansvar. Mangler forslag til skolegang for disse elever. Vi udarbejder beretningerne for disse elever, men der sker ingenting. Lars: Støtter alle indlæggene. Oplever ligeledes, at sagerne forhales i det kommunale system. Anbefaler IMAK at presse på hos KANUKOKA for, at disse elevers problemer tages alvorligt. Ando støtter alle. Lis: På Atuarfik Mathias Storch har vi ansat to kontaktpersoner til forældrene. Det fungerer rigtig godt anbefales. Mala: Vi er forpligtede til at klage til socialvæsenet, hvis vi oplever problemer. Sivso: Vi ved, at omsorgssvigt fylder meget. IMAK kan ikke direkte gøre noget - blot henvise til løsningsmuligheder og indstillinger, som bl.a. dukkede op på Naleqqiiffik, og videregive disse til de rette direktorater og kommuner. SU kan have en aktiv rolle lokalt. Afsnittet omkring pædagogiske forhold er enstemmigt godkendt. Nuuk april 2007 Side 7

8 Faglige forhold OK06 forslag 3 Ando: Udgangspunktet for forslaget er TV-avisens klip om fejl i lønninger. Sivso: Det indsættes på hjemmesiden, hvorledes løn beregnes, desuden har man fået et regneark samt anvisning på brugen. Sekretariatet magter det simpelthen ikke med den bemanding, der er, hvorfor Ando anmodes om at trække sit forslag tilbage. Vil inden næste repræsentantskabsmøde udvælge en skole eller to, hvor lønberegningerne gennemgås. Ando trækker herefter forslaget. Arbejdstidsaftale Ingen bemærkninger Den decentrale lønpulje Inger: Tillæggene gælder hele ansættelsestiden også ved flytning til ny arbejdsplads men nyt at det skal aftales. Paul: Ingen ændring i IMAKS politik på dette område. Jokum: IMAK siger, at kommunale puljer kan overskrides, men det siger KANUKOKA, man ikke kan. Er der en konflikt? Sivso: Løntildelingerne er kommunale. Tillæg følger således ikke automatisk med. Det skal derfor sikres ved flytning IMAK har ikke noget kendskab til bemærkninger fra KANUKOKA men fra forhandlingerne følger, at det er i orden at overskride. Samarbejdsudvalg Bodil: Opfordrer til, at man i de SU, der ikke fungerer ordentligt, benytter samarbejdsaftalen og IMAKs materialer. Lars: Ønsker IMAKs materialer og udkast på hjemmesiden Det kommer de. APV Cecilie: Glæder sig til de kommer. Pierre: Sikkerhedsrepræsentant og TR adskilles? Kommer det med APV Lis: APV er meget dyrt for kommunen, har vi erfaret. Skal det køres? Jokum: APV mangler tilpasning til Grønland og kan ikke blot overføres Sivso: Arbejdsmiljøloven foreskriver, at der skal vælges en sikkerhedsrepræsentant. APV i Ilulissat har været meget dyrt. Det er arbejdsgiveren, der skal gennemføre det. Metoden for gennemførelsen af APV skal tilpasses fra sted til sted. Ferierejsefondene Ingen bemærkninger Pensionsforhold Bodil: Beder om en uddybende forklaring på bl.a. flytningen af pengene. Nuuk april 2007 Side 8

9 Sivso: I dag indbetales pensionsopsparingen til Lærernes Pension i Danmark. Skal de flyttes til Grønland, kan de flyttes uden at betale afgift indtil Efter denne dato skal midlerne beskattes med 40 %, hvis de flyttes enten fra Danmark til Grønland eller fra Grønland til Danmark. Landsstyret ønsker at pensionsindbetalinger sker til pensionskasser i Grønland. Jokum: Hvad anbefaler IMAK? Sivso: Jeg kan ikke svare helt uddybende på spørgsmålet. Vi er i færd med at undersøge mulighederne. Vi mener, man skal se på, hvor pengene forrentes bedst. Afsnittet omkring faglige forhold er enstemmigt godkendt. Organisatoriske forhold Foreningen forslag 1 Ruth: Problemer omkring flytninger ved medlemskab af ligkisteforeninger. Derfor bør der startes en fond indenfor IMAK. Sivso: Bestyrelsen har ingen bestemt indstilling og vil gerne høre repræsentantskabets mening. Nævner Den danske Lærerstands Begravelseskasse som en mulighed og gennemgår visse betingelser, herunder en gennemgang af prissystemet. Hvis forslaget godkendes, må sekretariatet foretage undersøgelser inden næste repræsentantskabsmøde for at afklare regler og betingelser. Pierre: Støtter ikke Ruths forslag. Bør benytte de muligheder, der findes i eksisterende begravelseskasse. Desuden usikker på omkostningerne. Bodil: Forslagene bør undersøges. Inger: Ikke enig i Ruths forslag. De administrative omkostninger vil stige. Det er ikke alle lærere, der flytter rundt. Man bør benytte de lokale foreninger. Cecilie: Vil gerne have afdækket mulighederne og omkostningerne. Lis: Støtter forslaget Marius: Støtter Ruths forslag. Johan: Anbefaler, at man støtter forslaget om at lave en undersøgelse - herunder mulighed for at finde en politisk løsning. Lars-Peter: Er pengene indbetalt til den lokale ligkisteforening tabt ved flytning, eller overflyttes de? Anders: Anbefaler at benytte Den danske Lærerstands Begravelseskasse og er imod forslaget Elna: Støtter undersøgelsen Sivso: Ønsker at fremkomme med et ændringsforslag på baggrund af forslagene om undersøgelsen. Arbejde for erstattes med undersøge mulighederne for Ruth: Stillede forslaget med den oprindelige formulering; men går ind for, at det ændres til at der foretages en undersøgelse Det ændrede forslag er vedtaget enstemmigt Medlemmer Medlemsmøder Nuuk april 2007 Side 9

10 Bestyrelsen Bodil: Tak og ros til bestyrelsen fra kollegerne for OK2006 samt Naleqqiiffik alle tiders arrangement. Dejligt at være medlem. Vi behandles altid godt og får hjælp og støtte. Anders: Tilslutter sig Bodils kommentarer Økonomi Holger: Argumenterer for nedsættelse af kontingentet pga. budgetteret overskud, medmindre der argumenteres for henlæggelse. Sivso: Der kan ikke laves henlæggelser efter revisionsloven. Sekretariatet Cecilie: Er meget tilfreds med sekretariatets arbejde. Det er altid nemt at komme i kontakt, og man får altid en fin behandling. Ando: Støtter Cecilie. Marius: Det samme. Lars Ejnar: Kan telefontiden flyttes? Frants: Støtter alle bemærkninger. Bodil: Håber man finder en person mere til sekretariatet, men støtter alle indlæg. Cecilie: Telefontiden behøver ikke fremrykkes hver dag. Lis: Anbefaler at telefontiden fremrykkes, når flere ansættes. Sivso: Vi undersøger muligheden for at ansætte en person. Det er vigtigt, at vi har tid til sagsbehandling, og vi skal have mulighed for fordybelse i enkelte sager, og det kan vi ikke, hvis vi samtidig skal behandle telefoniske henvendelser. Mail er en mulighed ved hastesager, idet vi ser mails med det samme. TR-kursus Lederkursus Bygdeskolelederkonference samt jurakursus Lars-Peter: En rigtig god ide at gå sammen med Inerisaavik om at lave en afslutning på den lange række af kurser for bl.a. bygdeskoleledere. Danmarks Lærerforening Nordisk Lærerorganisationers Samråd Nuuk april 2007 Side 10

11 Arbejdsmiljø/Arbejdsmiljørådet Ombygningen Lars-Peter: Der bør laves en rundvisning på det nye kontor. Kompetenceudviklingsrådet ICC PIP og andre faglige organisationer KANUKOKA Bodil: Forstår det er svært at samarbejde med KANUKOKA hvorfor og hvilke tanker har bestyrelsen gjort sig for at forbedre samarbejdet - bl.a. i forbindelse med kommunalreformen. Hvad sker der? Cecilie: Enig med Bodil. Det gælder bl.a. problemet med involvering af IMAK i udvalget omkring lærermanglen mv. Håber fremover på godt samarbejde med KANUKOKA. Sivso: Ubehageligt, at KANUKOKA-formandens bemærkninger har været, som de var. Vi har tidligere samarbejdet meget med Karl Nielsen, som har haft stor respekt for at involvere lærerne. Den ny medarbejder sagde direkte, at IMAK var for stærk, og at det skulle der laves om på. Formandens bemærkninger har nok sit udspring i dette udsagn. Det skal ændres. Vi skal hele tiden vise, at vi ønsker at tage et medansvar. Nødvendigt med et møde med KANIUKOKA, hvor indstillingerne fra Naleqqiiffik fremlægges. Vi har jo en stor viden omdagligdagen på skolerne. KIIIP Ando: KIIIP bør være mere vågen overfor udvidet specialundervisning. Undervisning af gruppen bør koordineres bedre. Sivso: Kan ikke love bedre servicering overfor den pågældende gruppe. Bekendtgørelsen er endnu ikke udarbejdet det hævdes, at almindelig specialundervisning er stoppet. Vi prøver at gøre vores indflydelse gældende. Jokum: Problemer omkring PPR. Opfordrer til, at man er opmærksom i forbindelse med den nye bekendtgørelse. Bodil: Spændt på maj-mødet i arbejdsgruppen omkring lærermanglen.. FTF Nuuk april 2007 Side 11

12 Ando: Behov for besøg i Qeqertarsuaq selvom det er vanskeligt at nå frem til Qeqertarsuaq. Sivso: Vi nåede ikke at besøge Ittoqqortoormiit, Upernavik, Uummannaq, Qeqertarsuaq har forsøgt det; men har ikke haft mulighed for at nå det pga. bemandingssituationen. Bemærkningerne tages til efterretning, og bestyrelsen vil forsøge at nå ud til flest mulige steder. Cecilie: Takker den samlede bestyrelse og roser dens arbejde. Afsnittet er hermed enstemmigt godkendt Andet Ilinniartitsisoq Lis: Opfordrer til at involvere medlemmerne. Indlæg fra Ilulissat i forbindelse med problemerne på Atuarfik Mathias Storch kom ikke med, og det er man skuffet over. Begrundelsen var, at det handlede for meget om et enkelt sted. Hvad skal man så skrive om? Sivso: Må være redaktøren, der har svaret. Lis: Forsøgt at ringe til Sivso efter Brians svar. Hjemmesiden Tj.mændenes Låneforening og Danmarks Lærerforenings Låneforening Bodil: Man kan også låne gennem Lån og Spar hvordan? Sivso: Det er Danmarks Lærerforenings Låneforening, der låner fra Lån og Spar. Oversigter Andet Lis: Kan elevrådsmappen komme med på hjemmesiden var oppe på sidste års repræsentantskabsmøde. Sivso: Sidste år bad vi et firma bearbejde elevrådsmappen, så den passer til forholdene i dag, så vi selv kunne lægge den på hjemmesiden. Prisen var for høj, vi vil derfor lave den selv. Overenskomstarbejdet og Naleqqiiffik har slugt masser af tid. Luft fremover gør, at det vil blive muligt efter en tilpasning. Inger: Føler, at flere TR ikke er vågne overfor gruppelivsordningen, og de muligheder den giver. Lis: Skolerådgiver som benyttes i overenskomsten bør fjernes og erstattes af Vejleder. Bodil: De nordgrønlandske TR føler sig meget ensomme. Det kan afhjælpes f.eks. ved hjælp af telefonmøder. Afsnittet omkring organisatoriske forhold er enstemmigt godkendt. Formandens beretning er således godkendt. Nuuk april 2007 Side 12

13 4. Indkomne forslag 5. Regnskab Punktet omfatter: IMAK Årsregnskab 2006 Særlig Fond årsregnskab 2006 Ferierejsefond årsregnskab 2006 Timelærernes ferierejsefond - årsregnskab 2006 IMAK Årsregnskab 2006 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. Inger: Spørger til punktet Telefon/internet til Ilinniartitsisoqs redaktør. Lisbeth: Flyttet til honoraret, fordi redaktør er bosiddende i DK Regnskabet er enstemmigt godkendt. Bestyrelsen meddeles herved decharge Særlig Fond årsregnskab 2006 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. Regnskabet er enstemmigt godkendt. Bestyrelsen meddeles herved decharge Ferierejsefond årsregnskab 2006 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. Timelærernes ferierejsefond - årsregnskab 2006 Lisbeth Frederiksen gennemgik regnskabet. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår Sivso gennemgik budgettet. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i Nuuk april 2007 Side 13

14 Kontingentsatser: Almindelige medlemmer: kr. 375,00 pr. måned Særlige medlemmer: kr. 95,00 pr. måned Pensionister: kr. 60,00 pr. måned Halvt kontingent: kr. 187,50 Bodil: Spørger til pkt. 11 vedrørende TR. Sivso: Dækker f.eks. udgifter som TR afholder i forbindelse med møder. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent er hermed vedtaget. 7. Valg af kritiske revisorer og suppleant for disse Bestyrelsen foreslår Pierre og Elna som kritiske revisorer. De er valgt. Bestyrelsen foreslår Cecilie som suppleant. Cecilie er valgt. 8. Eventuelt Dirigenten oplæste nedenstående skrivelse for repræsentantskabet: "Jeg beklager meget, at jeg på grund af diverse indtrufne omstændigheder ikke fik mulighed for at være med i mit sidste repræsentantskabsmøde efter mange års deltagelse, først i GLF og senere i IMAK. Jeg vil derfor på denne måde gerne takke bestyrelsen og mine øvrige kollegaer blandt repræsentantskabet for et godt samarbejde gennem årene. En særlig tak til sekretariatet for altid at stå til rådighed med hjælp og vejledning, når jeg har haft brug for det. Til orientering kan jeg meddele, at jeg forventer at tilmelde mig pensionisternes klub i sommeren Hilsen Bent-Ole Knudsen Qaanaaq" Cecilie: Tak til dirigenten for den gode opdeling af beretningen. Bodil: Tak til dirigenten god hjemrejse. Glæder os til at se dig igen en anden gang. Marius: Anskaf en personalebil for at aflaste bestyrelsen. Sivso: Afslutter med en tak til dirigenten samt tolken, som trådte til med kort varsel. Tak til sekretariatet for stort arbejde i forbindelse med Naleqqiiffik samt TR-kurset. Naleqqiiffik har vist, at ved samarbejde kan man opnå gode resultater. Vi har fået gode pejlemærker på, hvilke veje vor organisation skal gå. Takker repræsentantskabet for det store engagement. Nuuk april 2007 Side 14

15 I har nu besluttet, at vi skal bestræbe os på at skabe én organisation for alle undervisere i Grønland. Som lovet vil vi fremlægge forslag på næste års repræsentantskabsmøde. Tak også til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Vi har haft et godt samarbejde i bestyrelsen, vi har været gode til at finde kompromisser, når det har været nødvendigt. Husk, at lade ideer fra Naleqqiffiik gå videre til kollegerne, når I kommer hjem. Tak til Inger, Jokum og Holger, som deltager for sidste gang. Lis har deltaget i mange år; men har ønsket at stoppe som repræsentant i Ilulissat. Tak for dit store engagement. Tak til Ulla, som har haft stor indflydelse på sin skole og i det grønlandske skolevæsen. Du har været aktiv også i Ilinniartitsisoq, og du har deltaget som medinstruktør. Tak for dit store engagement. Tak til alle. Repræsentantskabsmødet 2007 sluttede tirsdag den 17. april kl Sivso Dorph Formand for IMAK Mikkel Michelsen Dirigent Nuuk april 2007 Side 15

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling 2015. Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Af Kenneth Reinholt Formand MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Kontorberetning VI HAR I HEDENSTED RY FOR, at vi kan snakke om tingene, også når det er svært. Vi hører ofte om dette i Hoved MED, hvor andre

Læs mere

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere