UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B272700J - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd. nr. B : A/B København og Omegn (advokat Jakob Henningsen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt ved Københavns Byret, er ved kendelse af 16. september 2010 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen angår, om Københavns Kommune kan håndhæve en såkaldt tilskudsdeklaration fra 1923 over for en andelsboligforening. Sagsøgeren, A/B København og Omegn, har principalt nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at kvittere deklaration nr. 522 I, tinglyst den 6. august 1923 på sagsøgerens ejendom, matr.nr og 2427 Vanløse, beliggende Jernbane Allé og i Vanløse, til aflysning af tingbogen.

2 - 2 - Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand som den principale påstand, men mod sagsøgerens tilbagebetaling af det oprindeligt ydede tilskud på kr. Mere subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende de af sagsøgeren opgjorte forbedringsværdier, herunder at anerkende de principper, der ligger til grund for opgørelsen af forbedringsværdierne. Mest subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgeren kan frigøre sig fra tilskudsdeklarationen i henhold til lov nr. 196 af 4. juni , stk. 1. Tertiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at tilskudsdeklarationen hverken direkte eller indirekte begrænser salgssummen, når der sker overdragelse af andele i andelsboligforeningen ved salg, og at sagsøgte således ikke kan rejse krav mod andelshaverne eller sagsøgeren i tilfælde af, at andelshaverne måtte afhænde deres andele til priser højere end det i deklarationen stipulerede. Sagsøgte, Københavns Kommune, har påstået frifindelse over for samtlige påstande. Det er oplyst for landsretten, at parterne har indgået en procesaftale om, at pådømmelsen af sagsøgerens mere subsidiære påstand vedrørende opgørelse af forbedringsværdier, er udskudt til senere behandling. Nærværende sag er hovedforhandlet og pådømt samtidig med en sag anlagt af to andelshavere i andelsboligforeningen A/B Kongedybet om en tilskudsdeklaration i denne andelsboligforening (13. afd., sag B ). Generelt om tilskudsdeklarationer Under sagen er oplyst blandt andet følgende baggrundsfaktum om tilskudsdeklarationer: I årene blev der vedtaget en række byggestøttelove, som gav hjemmel til at yde offentlige lån og tilskud til opførelse af boliger for mindrebemidlede. Det var et krav i lovgivningen, at boligforeninger m.v., der modtog tilskud eller lån, skulle underkastes kommunal kontrol. Kontrollen omfattede blandt andet kontrol med husleje og en bestem-

3 - 3 - melse om, at avance ved salg af en ejendom - eller dele heraf - ikke skulle tilkomme sælgeren, men skulle anvendes til almene lokale boligformål. I København blev lån og tilskud til boligforeninger m.v. ydet på betingelse af, at der blev tinglyst en deklaration på ejendommen til sikring af kontrolbestemmelsernes overholdelse. Uden for København blev ydelse af tilskud betinget af, at de fornødne kontrolbestemmelser blev optaget i vedtægterne for boligforeningen m.v., og at vedtægterne blev tinglyst på ejendommen. Der blev ydet byggestøtte i flere kommuner, men kun i København nedsatte man et såkaldt tilskudsdeklarationsudvalg. Der har været forskellig praksis i kommunerne med hensyn til adgangen for boligforeninger m.v. til at frigøre sig fra tilskudsdeklarationer. I Københavns Kommune har man ikke tilladt aflysning af de tinglyste deklarationer i boligforeninger m.v. Der er vedtaget lovgivning vedrørende adgang til frigørelse for tilskudsbestemmelser i 1964 og 2009, jf. nærmere omtale i afsnittet om lovgrundlaget. Københavns Kommune har i et brev af 27. maj 1998 til Bolig- og Byministeriet blandt andet oplyst følgende om antallet af tilskudsdeklarationer og værdien heraf: I 1998 var der i Københavns Kommune i alt 48 uaflyste tilskudsdeklarationer. 12 af deklarationerne vedrører ejendomme, der efterfølgende er blevet almene boligafdelinger, og disse deklarationer kan efter gældende regler aflyses uden indbetaling af frigørelsesbeløb. 9 af deklarationerne er lyst på ejendomme med kommunal hjemfaldsret. For disse ejendomme gælder det særlige, at frigørelsesbeløbet beregnes som det oprindeligt ydede tilskud alene tillagt 150 %. Det samlede frigørelsesbeløb for disse 9 ejendomme er beregnet til ca. 12,6 mio. kr. De resterende 27 ejendomme med tilskudsdeklarationer er omfattet af reglerne for frigørelse. For disse ejendomme beregnes frigørelsesbeløbet som det oprindeligt ydede tilskud tillagt et beløb, der svarer til forskellen mellem ejendommens oprindelige anskaffelsessum og ejendommens værdi efter en vurdering på det tidspunkt, hvor begæring om frigørelse fremsættes. Fra det således beregnede frigørelsesbeløb kan trækkes godkendte forbedringsudgifter. Det samlede frigørelsesbeløb for disse 27 ejendomme (ejendomsværdier pr. 1998) er beregnet til ca. 575,3 mio. kr. inden fradrag af forbedringsudgifter. Det høje frigørelsesbeløb skyldes prisstigninger på ejendomme siden 1920 erne.

4 - 4 - Københavns Kommune bemærker i brevet, at kommunens erfaring er, at ejere af ejendomme uden hjemfaldspligt netop som følge af de høje frigørelsesbeløb ikke frigør sig fra tilskudsdeklarationerne, og at kommunen derfor ikke har nogen forventning om at ville få indtægt fra de 27 ejendomme i en overskuelig fremtid. Sagsøgeren i denne sag, A/B København og Omegn, er en af de nævnte 27 ejendomme. Under sagens behandling i landsretten er det oplyst, at der i 2011 var i alt ejendomme i København med tilskudsdeklarationer, omfattende ca boliger. I 2006 offentliggjorde Københavns Kommune navnene på de boligforeninger m.v. i kommunen, der havde en tilskudsdeklaration. Dette skabte medieopmærksomhed om problemstillingen, og der har efterfølgende været ført en række retssager vedrørende tilskudsdeklarationer, herunder erstatningssager med krav mod sælgere og rådgivere. Det er oplyst, at Københavns Kommune har ført forhandlinger og indgået aftaler med flere boligforeninger m.v. om den praktiske og regnskabsmæssige håndtering af tilskudsdeklarationer. Oplysninger i denne sag A/B København og Omegn blev stiftet i 1923 i forbindelse med ejendommens opførelse. Foreningen består af to ejendomme med ca. 120 lejemål på Jernbane Allé i Vanløse. Andelsboligforeningen fik i forbindelse med stiftelsen et tilskud fra Københavns Kommune og staten på kr. Som betingelse for modtagelse af dette statstilskud blev der tinglyst en tilskudsdeklaration på andelsboligforeningens ejendom. Den omhandlede tilskudsdeklaration, der blev tinglyst den 6. august 1923, er sålydende: D E K L A R A T I O N : På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer undertegnede Andelsboligforeningen for København og Omegn som ejer af ejendommen matr.nr og 2427 Vanløse ved Jernbanealle, følgende:

5 Den på vedhæftede fortegnelse anførte leje (boligafgift) er i alt kroner af lokaliteter i ovennævnte ejendom eller dens fremtidige parceller må ikke uden magistratens samtykke forhøjes for ejendommens første beboere, ej heller for disses efterlevende ægtefæller, hvilke uden videre ere berettigede til indtrædelse i lejeforholdet (brugsforholdet). Ejeren skal ikke uden magistratens tilladelse kunne opsige lejerne, sålænge de opfylder deres kontraktsmæssige eller vedtægtsmæssige forpligtelser. Kun en lejeforhøjelse, der er nødvendiggjort ved uundgåelig eller naturlig forøgelse af ejendommens driftsudgifter kan forventes godkendt af magistraten. Lejeforhøjelsen må ikke opkræves forinden den er godkendt. Med hensyn til lejere af forretningslokaler eller lignende kan magistraten gøre undtagelse fra bestemmelsen. Salg af ejendommen eller dens parceller eller andele i ejendommen må kun finde sted på sådanne vilkår, som nedennævnte udvalg forud har godkendt. Overdragelsen af andele må ske på den måde, at andelsretten overlades foreningen ved dens bestyrelse, som derefter disponerer over den, uafhængig af den forrige andelshaver Nedennævnte udvalg træffer Bestemmelse om afgivelse og anvendelse af de indtægter, der måtte fremkomme som følge af ikke ved forøgede driftsudgifter efter nødvendiggjorte lejeforhøjelser ved lejerskifte med videre. Ligeledes træffer udvalget bestemmelse om afgivelse og anvendelse af de ved salg af ejendommen eller dens parceller eller salg af andele fremkommende overskud. Som sådanne betragtes den del af købesummen, som overstiger de beløb, hvori det solgte står sælgeren for første sælger af den hele ejendom anlægsudgiften med fradrag af de offentlige tilskud (det vil sige et beløb af kr. minus kr. lig kr.). Bevislige udgifter til egentlige forbedringer, hvilket begreb ikke omfatter vedligeholdelse eller istandsættelse, skal dog altid tillades tillagt. De således udkommende midler forudsættes anvendt enten til boligkulturelle formål eller til fremme af ny boligproduktion, derunder køb og nedrivning af gamle ejendomme og opførelse af andre til erstatning, eller til boligfilantropi eller lignende efter udvalgets bestemmelse enten med eller uden tilknytning til vedkommende boligforeningers eller boligselskabers virksomhed.

6 - 6 - De formål, hvortil midlerne kan anvendes, omfatter også boligproduktion, hvortil der særlig knytter sig en statsinteresse (for eksempel boliger for studerende). Udvalget bestemmer i hvert enkelt tilfælde selv, i hvilket omfang det vil samarbejde med de vedkommende foreninger og selskaber og søge deres medvirken ved løsningen af dets opgaver. 7. Det ovennævnte udvalg skal, indtil anden bestemmelse af Indenrigsministeriet og Københavns kommunalbestyrelse, bestå af 4 repræsentanter for Københavns kommune og 2 for fællesorganisationen af almennyttige danske boligselskaber eller en anden af Indenrigsministeriet efter magistratens forslag anerkendt repræsentation for boligselskaberne eller boligforeningerne samt eet af Indenrigsministeriet udmeldt medlem, der er udvalgets formand. 9. Hvis nærværende deklaration overtrædes, vil magistraten kunne forlange indtil det 5-dobbelte af det uberettiget opkrævede indbetalt i stadens hovedkasse. Foreningens vedtægter Andelsboligforeningens oprindelige vedtægt blev vedtaget i Af vedtægten fremgår blandt andet: 1. Foreningens Formaal er: at skaffe sunde og gode Forhold i de af Foreningen opførte Ejendomme i Jernbaneallé No og Medlem af Foreningen kan enhver myndig og uberygtet Person blive, der har boet i Københavns Kommune saa lang Tid, som denne maatte bestemme. Foreningens Medlemmer skal høre til den mindrebemidlede Del af Befolkningen.

7 - 7-6 Foreningens Ejendomme kan ikke gøres til Genstand for Spekulation eller Udbytning, dog kan Foreningen i Mangel af Andelshavere med Magistratens Samtykke udleje Lejligheder, fortrinsvis til saadanne Personer, som gennem en forøget Boligafgift vil sammenspare den fornødne Boligandel og dermed indtræder som Medlemmer. Andelshaverne er underkastede de Bestemmelser, som Københavns Magistrat eller Staten maatte fastsætte med Hensyn til Ejendommenes Udnyttelse eller Lejlighedernes Brug samt Andelenes Overdragelse til andre. 7 Forandringer i Foreningens love samt Opløsning af Foreningen skal godkendes af Københavns Magistrat og Indenrigsministeriet. Disse bestemmelser forblev uændrede i forbindelse med vedtægtsændringer i årene fremover. På andelsboligforeningens generalforsamling i april 1970 blev vedtægterne imidlertid revideret på ny. Statens kompetence efter den oprindelige vedtægts 6 var udeladt i de nye vedtægter, og bestemmelsen i den oprindelige vedtægts 7 om forandringer af foreningens love og opløsning af foreningen var erstattet af en bestemmelse om, at opløsning af foreningen skal godkendes af Københavns magistrat. Vedtægterne blev herefter revideret igen i Af den reviderede vedtægt fra dette år fremgik blandt andet: 6.1. Medlemmerne ejer foreningens formue i forhold til deres boligandel. 2. Foreningens formue og kapital består af: a) Ejendommens værdi opgjort efter offentlig ejendomsvurdering evt. suppleret med en af statens ligningsdirektorat senere vurdering. b) Lån med og uden hypotekmæssig sikkerhed. c) Foreningens øvrige aktiver.

8 Såfremt der er foretaget reelle forbedringer og modernisering af lejligheden, har medlemmet krav på refusion for de udførte forbedringer. Bestyrelsen skønner, om den krævede refusion står i rimeligt forhold til forbedringerne. 10. Herudover kan andelshaveren ikke beregne sig en pris, der overstiger, hvad værdien af brugs- og besiddelsesret samt andel i foreningens formue betinger, ligesom overdragelsen ikke bør gøres afhængig af salg af private effekter. Kapitel VI. Foreningens opløsning 12. Såfremt generalforsamlingen vedtager foreningens opløsning, vælger den en likvidationskomité, der foretager de i denne forbindelse fornødne foranstaltninger. I 1991 skete igen en ændring af andelsboligforeningens vedtægter. Den reviderede vedtægt fra 1991 indeholdt blandt andet følgende ændrede bestemmelser: P r i s 14. (14.1) Prisen for andel og lejlighed skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier: a) Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste årlige generalforsamling med tillæg af den prisstigning, som generalforsamlingen har godkendt for tiden indtil næste generalforsamling. Andelenes pris og prisstigning fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selv om der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. F l e r t a l (25.2) Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem andele, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 20 %, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de frem-

9 - 9 - mødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. O p l ø s n i n g 35. (35.1) Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. (35.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse. Disse bestemmelser er uændrede i den vedtægt, som andelsboligforeningen vedtog på generalforsamlingen i Vedtægtsændringerne i perioden blev ikke forelagt Københavns Kommune og Indenrigsministeriet til godkendelse. Korrespondance med Københavns Kommune, bestyrelsesmøder m.v. Det fremgår af sagen, at Københavns Kommune den 12. maj 1931 udsendte en cirkulæreskrivelse til samtlige boligforeninger, hvorefter disse ikke var pligtige til at indhente magistratens samtykke til andelsoverdragelser, såfremt foreningen sikrede sig, at der ikke blev betalt mere for andelen end pålydende. Andelsboligforeningen ansøgte ved brev af 21. oktober 1937 Københavns Kommune og Indenrigsministeriet om godkendelse af en ændring af foreningens vedtægter. Den 30. november 1956 anmodede andelsboligforeningen om tilladelse fra Københavns Kommune til at opskrive andelskapitalen. Anmodningen blev tiltrådt i Tilskudsudvalgets møde den 1. marts 1957, hvilket blev meddelt foreningen den 25. marts Den 11. oktober 1965 udsendte Københavns Magistrat, Direktoratet for Stadens Faste Ejendomme Cirkulæreskrivelse til samtlige foreninger og boligselskaber, på hvis ejendomme der er lyst tilskudsdeklarationer, hvoraf fremgik:

10 Til opførelse af foreningens/selskabets ejendom blev der i sin tid ydet tilskud fra stat og kommune, og der blev i denne anledning på ejendommen lyst en deklaration til magistraten om godkendelse af leje, salg af andele m.m. (en såkaldt tilskudsdeklaration). Denne deklaration, som stadig er gældende, bestemmer i 5, at overdragelse af andele skal ske på den måde, at andelsretten overlades foreningen ved dens bestyrelse, som derefter disponerer over den uafhængig af den forrige andelshaver. Endvidere indeholder deklarationens 6 en bestemmelse, ifølge hvilken det i deklarationen omhandlede udvalg (udvalget vedrørende tilskudsdeklarationer) træffer bestemmelse om afgivelse og anvendelse af de ved salg af andele fremkommende overskud. Som sådanne betragtes den del af købesummen, som overstiger de beløb, hvori det solgte står sælgeren. I cirkulæreskrivelse af 12 maj 1931 til samtlige boligforeninger i København fastsatte nærværende direktorat, at foreningens bestyrelser skal afkræve såvel afhænder som overtager en erklæring på tro og love om, at der ikke betales noget for andele udover pålydende. Sker dette ikke, skal særskilt andragende indsendes til magistraten. Udvalget vedrørende tilskudsdeklarationer har efter at være gjort bekendt med akterne i en straffesag, hvoraf fremgik, at en boligforenings bestyrelse klart havde tilsidesat sine forpligtelser efter ovennævnte bestemmelser, anmodet nærværende direktorat om alvorligt at ville indskærpe disse overfor samtlige boligforeninger, på hvis ejendomme der er lyst tilskudsdeklarationer. I denne anledning skal man herved indskærpe bestyrelsens pligt til at drage omsorg for, at overdragelse af andele finder sted på den i deklarationen foreskrevne måde, idet man henleder opmærksomheden på, at betaling for andele udover, hvad foreningens af indenrigs- eller boligministeriet godkendte vedtægter og tilskudsdeklarationens 6 hjemler, indeholder en overtrædelse af lov nr. 150 af 1 april 1921om boligforholdene, i henhold til hvilken tilskud blev ydet. Ifølge lovens 48 er straffen for overtrædelser bøder eller indtil det 5- dobbelte af den ved overdragelsen opnåede eller tilsigtede fordel. Under skærpende omstændigheder og i gentagne tilfælde kan overtrædelsen straffes med hæfte eller fængsel. Det tilføjes, at man samtidig hermed har fremsendt en genpart af nærværende skrivelse til politidirektøren i København med anmodning om at ville rejse tiltale efter ovennævnte lov i ethvert tilfælde af ulovlig andelsoverdragelse, som måtte komme til politiets kundskab. Andelsboligforeningens bestyrelse tog cirkulæreskrivelsen til efterretning på bestyrelsesmøde den 27. oktober 1965, hvor blandt andet bestyrelsesmedlemmerne Carl Hansen, V. Garner, E. Løfberg, Hjort Olsen og Henning Hansen deltog.

11 Den 3. februar 1970 anmodede landsretssagfører J. Svenning Larsen på andelsboligforeningens vegne Københavns Kommune om aflysning af tilskudsdeklarationen eller om, at denne blev forsynet med respektpåtegning over for to nye lån i foreningens ejendom. Det fremgår af påtegning af 6. april 1970, at kommunen lod deklarationen rykke for de nye lån. På et bestyrelsesmøde den 23. februar 1970, hvori blandt andet bestyrelsesmedlemmerne Carl Hansen, V. Garner, E. Løfberg, Ejner Petersen og Henning Hansen deltog, besluttede bestyrelsen at fremsætte forslag til vedtægtsændring på den kommende generalforsamling den 30. april Det fremgår af referatet fra bestyrelsesmøde den 23. oktober 1972, at bestyrelsen drøftede ændring af foreningens vedtægter i forhold til overdragelse af andele, idet der havde været tilfælde af salg af andele til overpris. I brev af 22. august 1975 til Københavns Kommune anmodede landsretssagfører J. Svenning Larsen om, at tilskudsdeklarationen blev forsynet med respektpåtegning over for et yderligere lån, og han bad samtidig om en fuldstændig udskrift af deklaration med alle påtegninger. Respektpåtegning blev påført i overensstemmelse med anmodningen, og ved brev dateret i oktober 1975 fremsendte Københavns Kommune kopi af tilskudsdeklarationen til landsretssagfører J. Svenning Larsen. Kommunen anmodede samtidig om at modtage en dokumenteret opgørelse over udgifterne til arbejder udført på ejendommen, der var omtalt i en tidligere henvendelse fra foreningen. Den 6. november 1992 ansøgte andelsboligforeningen Københavns Kommune om et boligforbedringstilskud. Den 3. juli 2006 holdt andelsboligforeningen ekstraordinær generalforsamling. Af referatet, der blev udarbejdet af administrator, advokat John Ferslev, fremgår blandt andet: 2. Orientering om kommunens tinglyste deklaration på ejendommen og betydningen for andelspriserne og for foreningens fremtidige økonomi. Det har vist sig at foreningen ved ejendommens opførelse i 1923 har fået et tilskud af kommunen og staten på ca. kr ,- ud af en samlet byggesum på kr. 1,7 mio. Som betingelse for dette tilskud, afskrev foreningen sig dengang

12 muligheden for stigninger i andelsværdien, bortset fra stigninger der havde baggrund i egentlige forbedringer af ejendommen. Hvornår deklarationen er gået i glemmebogen i foreningen er uvist, men der er fundet materiale der viser at andelsværdierne i hvert fald er opgjort forkert fra starten af halvfjerdserne. Hvorfor og hvordan deklarationen er gået i glemmebogen har man pt. ikke kunnet finde ud af. Foreningen har derfor været lykkeligt uvidende om at andelsværdierne ikke måtte sættes op uden kommunens godkendelse indtil polemikken om tilskudsdeklarationer på andre ejendomme opstod. Dette bevirkede at Københavns Kommune lagde en liste med tilskudsejendomme ud på sin hjemmeside. A/B København og Omegn var ikke på listen fra starten, men kom først på ved en senere opdatering. Dette var højst overraskende for bestyrelse, administrator og revisor, men den var god nok. Der er på foreningens ejendom tinglyst en deklaration, som skal respekteres. Den umiddelbare virkning er at ejendommens værdi skal nedsættes fra kr. 61 mio. til den værdi kommunen har godkendt, kr. 1,4 mio. Indenfor en forholdsvis kort tidshorisont er det formentlig muligt at få godkendt en lang række forbedringer hos kommunen, således at ejendommens værdi kan løftes med forhåbentlig ca. kr. 20 mio. Indtil at kommunen har godkendt forbedringer er andelsværdierne reelt negative, men vil i praksis blive handlet til kr. 0,- hvis handler skal gennemføres. Såfremt kommunen kan godkende forbedringer i den omtalte størrelsesorden, vil andelsværdierne blive positive, men vil være reduceret til ca. halvdelen af den nuværende værdi. Dette betyder naturligvis prisfald for alle andelshavere, men et egentligt tab vil kun være tilfældet for de nyeste andelshavere indflyttet efter at andelsværdierne sidste år blev sat kraftigt i vejret. Andelshavere indflyttet inden dette tidspunkt vil formentlig ikke have noget tab og vil formentlig ikke kunne rejse krav mod sælger eller andre. De seneste 3-5 indflyttede andelshavere har derimod et egentlig tab og vil kunne rejse krav mod deres sælgere for at få erstattet tabet. Samtidig vil der kunne rejses krav mod forening, administrator og revisor, men det er en forudsætning at der rent faktisk er anlagt sag mod sælger, også selvom dette eventuelt er familie. Administrator orienterede om at både han, nuværende revisor og tidligere revisor alle har anmeldt sagen til deres forsikringsselskaber. En yderligere virkning af tilskudsdeklarationen er, at andelshaverne ikke kan tage lån med pant i lejligheden uden loyalt at oplyse banken om at pantets værdi er kr. 0,- (senere forhåbentlig blot reduceret). Den hidtidige erfaring fra andre ejendomme viser at banken ikke ændrer på allerede indgåede låneaftaler med pant uanset at pantet er væk eller væsentligt reduceret. Nye lån derimod kan ikke optages uden en loyal orientering til banken. Uanset at ovennævnte konsekvenser af tilskudsdeklarationen er triste og ubehagelige, er den værste konsekvens dog at den fremtidige vedligeholdelse af foreningens ejendom bliver overordentlig vanskelig. Foreningen har med henblik på en kommende tagudskiftning hensat kr. 22 mio. i regnskabet for at imødegå det fald i egenkapitalen der vil opstå når der bliver optaget et stort lån til tagudskiftningen. Da denne hensættelse er væk, i og med tilskudsdeklaratio-

13 nen dukker op, så vil en fremtidig låneoptagelse til tagudskiftningen (eller anden vedligeholdelse) slå 100 % igennem på egenkapitalen og dermed andelsværdierne. Låner foreningen således kr. 20 mio. til vedligeholdelse, falder egenkapitalen med kr. 20 mio., hvilket igen betyder at andelsværdierne falder med kr. 20 mio. Med andre ord vil foreningen i fremtiden stå med det svære valg at ejendommen trænger til vedligeholdelse, men at en vedligeholdelse samtidig betyder et kraftigt fald i de i forvejen reducerede andelsværdier. Administrator orienterede om at andelsboligforeningens fællesrepræsentation (ABF) definitivt har besluttet sig for at gå ind i sagen og forsøge at hjælpe de foreninger der er kommet i klemme i tilskudsdeklarationer. Juridisk er der nok ikke tvivl om at kommunen har fat i den lange ende, men der håbes på at ABF med sin store tyngde og politiske tæft, måske er i stand til at opnå en form for forlig med kommunen, så det bliver muligt for A/B København og Omegn og andre ramte foreninger at frigøre sig fra tilskudsdeklarationen nu eller senere. Det er imidlertid naivt at forestille sig at kommunen blot skulle slette tilskudsdeklarationen uden en økonomisk kompensation. Erfaringerne fra andre ejendomme viser at kommunen som betingelse for at købe sig fri af betingelserne i tilskudsdeklarationen kræver indbetalt differencen mellem den gældende offentlige vurdering og det beløb, som kommunen kan godkende som anskaffelsesværdi plus forbedringer. Konkret altså forskellen mellem den offentlige vurdering på kr. 61 mio. og den forventede godkendte pris på ca. kr. 21. mio. eller i alt ca. kr. 40 mio. For at købe sig fri skal foreningen derfor optage et lån på ca. kr. 40 mio. som alene skal gå til dækning af kommunens krav. Den nødvendige huslejeforhøjelse til betaling af et sådant lån vil indebære at der ikke vil være plads til at optage andre lån til fx tagudskiftning eller lignende. Det vil derfor være helt illusorisk at foreningen skulle købe sig fri. Foreløbig må vi derfor håbe på at det lykkes ABF at forhandle sig frem til en løsning med kommunen, hvor kommunens krav reduceres væsentligt. At kravet helt skulle bortfalde, forekommer dog urealistisk. Ved brev af 29. september 2006 ansøgte advokat John Ferslev på foreningens vegne Københavns Kommune om godkendelse af forbedringsforhøjelser for 25 mio. kr. for perioden samt om frikøb af ejendommen. Fra og med årsrapporten for 2007 blev andelsboligforeningens ejendom optaget til anskaffelsessummen. Den 29. januar 2009 afsagde Østre Landsret dom i nogle sager, der vedrørte tilskudsdeklaration i Selvejerboligselskabet Højdevangen, jf. nærmere nedenfor i afsnittet om domme om tilskudsdeklarationer i Københavns Kommune.

14 Den 9. marts 2009 anmodede Københavns Kommune foreningens nye administrator om at få tilsendt foreningens gældende vedtægter og regnskabet for Den 17. juni 2009 skrev kommunen følgende til administrator: AdministratorGruppen mailede den 10. marts 2009 andelsboligforeningens vedtægter og regnskab for Vi kan se, at vedtægterne ikke nævner den af Københavns Kommune den 6. august 1923 tinglyste deklaration om tilskud til ejendommens opførelse. Prisfastsættelsen af ejendommen og de enkelte andele skal ske med respekt af tilskudsdeklarationens bestemmelser. Andelsboligforeningen bedes derfor snarest muligt ændre vedtægterne, så de respekterer tilskudsdeklarationens bestemmelser.. De relevante bestemmelser fremgår af pkt. 5 og 6. Det fremgår til gengæld af årsregnskabet, at ejendommen er optaget til anskaffelsessum, jf. tilskudsdeklaration af 1. august Ejendommens værdi er i regnskabet anført som kr. Der er tillagt udgifter til installation af bredbånd på kr. Ejendommens samlede værdi er således anført som kr. ( kr kr.). Anskaffelsessummen udgør den oprindelige anlægsudgift på kr. med fradrag af det oprindelige tilskud på kr. = kr., jf. deklarationens pkt. 6. Der er igennem årene lavet forbedringsarbejder på ejendommen. De af kommunen godkendte forbedringsudgifter kan tillægges den oprindelige anskaffelsessum. Den 21. marts 2007 sendte daværende administrator John Ferslev dokumentation for forbedringsarbejder i form af kopi af årsregnskaber for en del af årene I brev af 9. maj 2007 skrev vi til advokat John Ferslev, at vi kunne godkende ca. 6,9 mio. kr. som forbedringsudgifter. Vi udbad os foreningens bemærkninger, inden vi tog endelig stilling til forbedringsudgifternes størrelse. Den 7. juli 2008 rykkede vi advokat John Ferslev for foreningens bemærkninger. Der blev sendt kopi af mailen til formand for andelsboligforeningen Poul Petersen. Poul Petersen meddelte i mail af 8. juli 2008, at foreningen havde taget kontakt med advokat Lars Brun Nielsen og arkitekt Peter Jahn, og at der ville være udarbejdet en oversigt over forbedringsarbejder i september Vi har ikke herefter hørt fra foreningen. Vi godkender derfor nu forbedringsudgifter på kr., jf. den med brevet af 9. maj 2007 vedlagte liste.

15 Anskaffelsessummen kan opskrives med dette beløb, så den aktuelle anskaffelsessum udgør r kr. = kr. Ejendommens værdi kan opskrives til dette beløb i årsregnskabet. Vi kan i princippet også godkende udgifter til installation af bredbånd som forbedringsudgifter. Vi skal dog bede om dokumentation for udgifterne, inden vi kan opskrive anskaffelsessummen med udgifterne. Vi kan ikke ud af regnskaberne se, hvordan foreningen opgør værdien af de enkelte andele. Vi skal bede Dem om at oplyse dette. Vi vil efter modtagelse af disse oplysninger vurdere, om andelsboligforeningen efterlever deklarationens bestemmelser. Tilskudsdeklarationsudvalget/ tilskudsdeklarationsmidler Københavns Kommune oprettede et tilskudsdeklarationsudvalg i Udvalget blev nedlagt igen i Det er oplyst til sagen, at i de perioder, hvor tilskudsdeklarationsudvalget ikke fungerede, blev sager, der henhørte under udvalgets kompetenceområde, afgjort administrativt i kommunens forvaltning. Af referat fra møde i Tilskudsdeklarationsudvalget den 8. maj 1995 fremgår blandt andet: Knud Rasmussen bød velkommen og tilføjede, at der ikke havde været afholdt møde i udvalget siden Laila Walter spurgte til forretningsorden for udvalget. Knud Rasmussen meddelte, at en forretningsorden ikke forelå, at man i øvrigt som oftest havde afgjort sagerne skriftligt, at udvalget ikke længere havde en født formand og at mødet i dag var tænkt holdt på et mere uformelt plan. Nævnte endvidere det af borgerrepræsentant Gunna Starck stillede forslag til beslutning om nedlæggelse af udvalget, der i Borgerrepræsentationens møde den 22. september 1994 blev henvist til behandling i Budgetudvalget. Laila Walther meddelte, at hun hellere ville have en diskussion om, hvordan udvalget nedlægges end om konkrete sager. Hun mener, at tidligere bevillinger var givet til socialdemokratiske fallitboer - fandt i øvrigt ikke udvalget handlingsdygtigt. Af referat fra møde i Tilskudsdeklarationsudvalget den 26. august 1996 fremgår blandt andet:

16 På forespørgsel fra Jørgen Olsen om hvordan folk blev opmærksomme på udvalget, oplyste Elisabeth Korsholm, at det var ret tilfældigt - som oftest via mund til mund metoden. Der udspandt sig herefter nogen diskussion om anvendelse af udvalgets midler henholdsvis hvis og hvis ikke udvalget blev nedlagt, herunder hvad der kunne opfattes som boligsociale forhold. Såvel Bardi Lau Lauritzen som Gunna Starck anførte, at midlerne i givet fald må anvendes indenfor formålet ellers må udvalget ophæves - Borgerrepræsentationen har jo tilkendegivet at ville yde pengene til boligsociale formål, hvis udvalget nedlægges. Gunna Starck fandt i øvrigt, at tidligere bevillinger i udpræget grad var sket til socialdemokratiske foretagender. Af referat fra møde i Tilskudsdeklarationsudvalget den 15. december 1997 fremgår blandt andet, at der var en kort drøftelse om, at udvalget fremover burde overveje at lave mere opsøgende virksomhed. Af beslutningsreferat for møde den 9. august 2006 i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune fremgår under et punkt om tilskudsdeklarationsmidler blandt andet: RESUME I mødet den 22. marts 2006 besluttede udvalget, at der ikke fremover skulle ydes støtte med tilskudsdeklarationsmidler til vejprojekter. Samtidig blev det besluttet, at forvaltningen fremover skulle synliggøre muligheden for støtte med tilskudsdeklarationsmidler over for særligt udpegede indsatsområder, såsom områder udpeget til kvarterløft/områdefornyelse og områder, hvor der er behov for en særlig integrationsindsats. Denne indstilling handler dels om en ændret procedure for behandling af ansøgninger, dels om præcisering af kriterierne for støtte med tilskudsdeklarationsmidler. Den ændrede procedure går ud på, at der indføres 2 årlige ansøgningsrunder, således at udvalget kan tage stilling til ansøgninger om støtte i maj/juni måned og november/december måned. Dette vil dels effektivisere forvaltningens behandling af ansøgningerne, dels gøre det muligt for udvalget for i højere grad at målrette og prioritere støtteindsatsen, når der er tale om en række ansøgninger. I den forbindelse foreslås det, at forvaltningens bemyndigelse til at meddele tilsagn i visse sager, hvor der ydes støtte med mindre end kr. tilbagekaldes. For kriteriernes vedkommende foreslås, at de nugældende kriterier om støtte til etablering/renovering og fornyelse af fælles beboerfaciliteter og fælles friarealer opretholdes. Herudover kan der ydes støtte til boligsociale formål i forbindelse med byfornyelse, områder udpeget til kvarterløft eller områdefornyelse især i de særligt udpegede indsatsområder, hvor der er behov for en særlig integrationsindsats. Plan & Arkitektur foreslår i den forbindelse, at der rettes særskilt henvendelse om muligheden for støtte med tilskudsdeklarationsmidler til de boligselskaber,

17 der (fmt. i september måned) af Landbyggefonden bliver udmeldt til at modtage støtte fra 600 mio s kr. puljen. I beslutningsreferatet anføres endvidere: Beholdningen af midler Midlerne stammer fra indbetalinger fra ejendomme, der har frikøbt sig for de tilskudsdeklarationer, der blev pålagt dem i forbindelse med ejendommens opførelse (typisk i 1920 erne). Der resterer 31 ejendomme, som fortsat er belagt med en tilskudsdeklaration. Ved udgangen af 2005 var den kontante beholdning kr. Plan & Arkitektur gav i januar 2006 tilsagn om støtte på kr. til delvis finansiering af et fælleshus i AKB s afdeling Spotinivej, der er en bebyggelse for skæve eksistenser. Til fælleshuset har Socialministeriet givet tilsagn om kr. og FAF med kr. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. marts 2006, at Netværksstationen i Møllegade kunne støttes med kr. Andelsboligforeningen Jægerhuset 1 har i marts måned 2006 frikøbt sig for tilskudsdeklarationen for kr. Der var tale om en ejendom med 10 boliger, der tillige var pålagt hjemfaldspligt. I den situation koster frikøb for tilskudsdeklarationen det oprindelige tilskudsbeløb ganget med 2,5. Foreningen har i 2002 betalt kr. for at få aflyst kommunens tilbagekøbsret. I maj måned 2006 gav Plan & Arkitektur tilsagn om støtte med kr. til fornyelse af især legearealet hos gårdlavet Brorson på Nørrebro (Rantzausgade-Hans Egedes Gade). Det samlede projekt var prissat til kr. Beholdningen af midler er herefter ved udgangen af juni måned 2006 på kr. Siden januar 2001 er der givet tilsagn om støtte til 76 projekter, hvoraf den overvejende del vedrørte fælles beboerfaciliteter og gårdanlæg. Domme om tilskudsdeklarationer i Københavns Kommune Københavns Byrets domme fra 1977 I 1977 afsagde Københavns Byret dom i to sager, Københavns Kommune havde anlagt mod to sælgere af lejligheder, der var solgt med overskud i en boligforening med en tinglyst tilskudsdeklaration (Selvejerboligselskabet Højdevangen). Kommunen havde nedlagt

18 påstand om, at sælgerne af lejlighederne skulle anerkende at være forpligtet til at betale beløb svarende til overskuddet ved salg af lejlighederne til kommunen med respekt af køberne af lejlighedernes ret til beløbene, der var henholdsvis kr. og ,80 kr. med tillæg af renter. Køberne af lejlighederne var indtrådt som hovedintervenienter under sagerne med påstand om, at sælgerne skulle forpligtes til at betale dem beløb svarende til overskuddet ved salgene. Spørgsmålet om tilskudsdeklarationen udgjorde et væsentligt element i sagerne for byretten (boligretten), som i begge sager gav køberne medhold og således forpligtede sælgerne til at betale overskuddet ved salget af lejlighederne til køberne. I den første sag anføres i rettens begrundelse følgende om tilskudsdeklarationen: Sagsøgte findes herefter at have haft en fortjeneste på kr. ved salget af andelen, hvilket beløb i henhold til definitionen i 6 i magistratens deklaration findes at udgøre det overskud, som sagsøgte ved salg af andelen har modtaget af hovedintervenienten i strid med boligselskabets love 3, stk. 2. I den anden sag anføres i rettens begrundelse følgende om tilskudsdeklarationen: Boligretten finder at måtte give sagsøgeren og hovedintervenienten medhold i, at sagsøgte ved overdragelse af den omhandlede andelslejlighed til hovedintervenienten ikke i forhold til denne har været berettiget til at beregne sig en overdragelsessum udover, hvad der følger af vedtægternes 3 sammenholdt med definition i pkt. 6 i magistratens deklaration, hvilken deklaration ikke kan anses for bortfaldet og findes at måtte fortolkes som af sagsøgeren hævdet. Dommene blev ikke anket, og det er i denne sag oplyst, herunder ved forklaringen fra chefkonsulent Jørgen Stein, Københavns Kommune, at kommunen administrerede tilskudsdeklarationerne ud fra en forudsætning om, at forpligtelsen til at sælge uden avance kunne håndhæves af en køber direkte over for en sælger. Østre Landsrets dom af 29. januar 2009 Som anført ovenfor i afsnittet Generelt om tilskudsdeklarationer kom der i 2006 medieopmærksomhed omkring tilskudsdeklarationer, og der har efterfølgende været ført en række retssager herom, herunder erstatningssager med krav mod sælgere og rådgivere.

19 Østre Landsret afsagde i januar 2009 dom i sådanne 2 sager (Østre Landsrets dom af 29. januar 2009 i sagerne 19. afd. nr. B , B , B og B ). Sagerne var anlagt ved Københavns Byret i sommeren 2006, men henvist til behandling ved landsretten i medfør af de dagældende bestemmelser i retsplejelovens 226, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt. Sagerne omfattede også flere adcitationssager. Sagerne angik salg af nogle andelslejligheder i en boligforening med en tinglyst tilskudsdeklaration (Selvejerboligselskabet Højdevangen) og drejede sig om, hvorvidt køberne havde krav på tilbagebetaling af betalte overpriser fra sælgerne samt om eventuelt erstatningsansvar i den forbindelse for boligselskabets daværende revisor eller daværende formand. Erstatningskravene var begrundet i, at der i boligselskabet var gennemført ændring af vedtægterne med hensyn til prisfastsættelsen af andelslejlighederne, og det var ubestridt, at denne ændring indebar, at sælgere af lejligheder fik et overskud, som potentielt kunne inddrages af Københavns Kommune i henhold til tilskudsdeklarationen. Landsretten frifandt sælgerne for ansvar og udtalte i forbindelse hermed blandt andet, at tilskudsdeklarationen pkt. 6 efter sin formulering ikke kunne antages at skabe rettigheder, som kunne påberåbes af købere af andelslejligheder i boligselskabet. Dommens bemærkninger om bestemmelsen i tilskudsdeklarationen er sålydende: Tilskudsdeklarationens pkt. 6 indeholder efter sin ordlyd ikke en egentlig prismaksimeringsbestemmelse - dvs. et forbud mod, at prisen for en andelslejlighed overstiger et nærmere angivet beløb - men fastsætter alene, at et eventuelt overskydende beløb (efter Tilskudsdeklarationsudvalgets bestemmelse) skal afgives til Københavns Kommune. Således som bestemmelsen er formuleret kan den ikke antages at skabe rettigheder, som kan påberåbes af købere af andelslejligheder i selvejerboligselskabet. Det kan ikke føre til et andet resultat, at Københavns Kommune under sagen har tilkendegivet, at man ikke vil rejse krav efter tilskudsdeklarationen mod sælgere af andelslejligheder i anledning af en eventuel overpris, hvis overprisen tilbagebetales til køberne af disse lejligheder. Landsretten frifandt ligeledes revisoren for ansvar og anførte i begrundelsen herfor blandt andet, at Københavns Kommune ikke var indtrådt i sagen, selv om kommunen var blevet procestilvarslet, og at det som følge heraf ikke var muligt at træffe afgørelse om, hvorvidt kommunen ville kunne støtte ret på tilskudsdeklarationerne eller ej, herunder om der var udvist retsfortabende passivitet på grund af manglende håndhævelse af tilskudsdeklaratio-

20 nen over for sælgere af individuelle andelslejligheder. Landsretten fandt derfor ikke grundlag for på daværende tidspunkt at fastslå, om sælgerne havde lidt et tab som følge af revisorens rådgivning om ændring af principperne for prisfastsættelsen af andelslejlighederne. Dommens bemærkninger om Københavns Kommunens forhold er sålydende: En forudsætning for at pålægge revisor et erstatningsansvar herfor er, at sælgerne af andelslejlighederne har lidt et tab, således at de ikke med erstatningen tilføres en berigelse. Københavns Kommune har ikke på nuværende tidspunkt over for sælgerne rejst krav i medfør af tilskudsdeklarationen, men kommunen har forbeholdt sig at rejse et sådant krav. Der er ikke under sagen fremlagt nærmere oplysninger om, hvordan Københavns Kommune har administreret og håndhævet tilskudsdeklarationen gennem årene, herunder om der er rejst krav over for sælgere af andelslejligheder i andre tilfælde end de to, der førte til retssagerne i Ifølge tilskudsdeklarationens pkt. 5 må salg af andele i ejendommen kun finde sted på vilkår, som forinden er godkendt af Tilskudsdeklarationsudvalget. Københavns Kommune har i brev af 13. december 2006 tilkendegivet, at man ikke fortolker deklarationen således, at kommunen skal tage stilling til salg af de enkelte andelslejligheder i ejendommen, eller at salgene skal indberettes til kommunen. Der er ikke fremlagt oplysninger om, at Københavns Kommune i medfør af denne bestemmelse har fastsat generelle retningslinjer eller standardvilkår for salg af andelslejligheder i andelsboligforeninger omfattet af en tilskudsdeklaration som den foreliggende, eller at kommunen forud for denne sag har stillet krav om, at der i foreningernes vedtægter henvises til, at der er tinglyst en tilskudsdeklaration på ejendommen, og at den har betydning for prisfastsættelsen. Københavns Kommune er blevet procestilvarslet, men har ikke ønsket at indtræde i sagen. Under disse omstændigheder er det ikke muligt for retten under denne sag at træffe afgørelse om, hvorvidt Københavns Kommune vil få medhold i et sådant krav eller ej, herunder om der er udvist retsfortabende passivitet på grund af manglende håndhævelse af tilskudsdeklarationen over for sælgere af individuelle af andelslejligheder. Det kan derfor ikke på nuværende tidspunkt fastslås, om sælgerne af andelslejlighederne har lidt et tab som følge af revisors rådgivning om ændring af principperne for prisfastsættelse af andelslejlighederne og efterfølgende udarbejdelse af årsregnskaber for selvejerboligselskabet i overensstemmelse hermed. Dommen blev ikke anket, og det er i denne sag oplyst, herunder ved forklaringen fra chefkonsulent Jørgen Stein, Københavns Kommune, at kommunen som følge af dommen besluttede at ændre administrativ praksis, idet man forstod dommen sådan, at man ikke længere kunne holde sig til den opfattelse, at forbuddet mod salg af lejligheder til overpris kunne håndhæves af køberne af de pågældende lejligheder.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere