Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem."

Transkript

1 Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner: Virksomhedscenter 1 Målgruppe 2 Borger 3 Administration 4 Mentorordning 5 Tilskud/økonomi 7 Registrering marts 2014 Implementering J. nr Virksomhedscenter Spørgsmål A1: Hvad er et virksomhedscenter? Svar: Ved et virksomhedscenter forstås et antal faste virksomhedspraktikpladser på en arbejdsplads, hvor medarbejderne er ansat på ordinære vilkår. Der er løbende optag på pladserne på virksomheden, og der er altid tilknyttet en virksomhedsmentor fra den pågældende virksomhed. Der indgås en fast samarbejdsaftale mellem jobcenter og virksomhed om pladserne, om uddannelse af mentorer og om deltagelse i mentornetværk. Virksomheden har altid én indgang til jobcenteret. Virksomhedscentre er dermed en systematik for samarbejdet mellem virksomhed og jobcenter. Spørgsmål A2: Hvad er det mindste antal pladser, en virksomhed skal tilbyde? Svar: Der er ikke noget mindstekrav til antallet af pladser i et virksomhedscenter. Der kan desuden indgå pladser til forskellige målgrupper i det samme virksomhedscenter. Erfaringen viser, at det er hensigtsmæssigt for jobcenteret at indgå aftale med en virksomhed om flere pladser i virksomhedscentret for at sikre tilstrækkelig volumen i jobcenterets virksomhedssamarbejde. Erfaringen viser også, at virksomheden helst skal have en vis størrelse for at have de bedste muligheder for at sikre progression for den enkelte i opgavevaretagelsen. I ansøgningen skal jobcenteret beskrive, hvordan det vil leve op til kravene i projektbeskrivelsen, herunder etablering af det tilstrækkelige antal pladser. I den projektplan, som udarbejdes forud for Arbejdsmarkedsstyrelsens endelige tilsagn, skal antallet af virksomheder, som job-

2 centeret planlægger at indgå samarbejde med oplyses. Det skal desuden oplyses, hvilke virksomheder jobcenteret forventer at indgå aftale med samt det ønskede antal pladser på den enkelte virksomhed. Projektplanen bliver et værktøj i projektstyringen, og den skal justeres løbende, når der er indgået aftaler med virksomhederne. Spørgsmål A3: Skal pladserne i virksomhedscenteret altid være besat? Svar: De pladser, der indgås aftale om, står til rådighed for jobcenteret. Pladserne vil ikke alle kunne være besat hele tiden, men erfaringen viser, at samarbejdet med virksomhederne fungerer bedst, hvis jobcenteret sørger for et løbende flow af borgere til virksomheden. Spørgsmål A4: Gælder merbeskæftigelseskravet? Svar: De almindelige bestemmelser om merbeskæftigelseskravet gælder også i dette projekt. Spørgsmål A5: Hvordan indgår parallelindsats i form af understøttende social-, sundheds- eller uddannelsesrettet i projektet. Skal det beskrives i vores ansøgning? Svar: Virksomhedscentre generation 2 handler om beskæftigelsessporet i en samlet rehabiliterende indsats, som også kan bestå af en sundhedsfaglig og socialfaglig indsats. I ansøgningen til dette projekt beskrives beskæftigelsessporet, samt hvordan indsatsen i de tre spor koordineres jf. ansøgningens ni holdepunkter. Spørgsmål A6: Hvad skal der til for, at et virksomhedscenter kan anses for at være med i projektet, herunder bliver registreret i det fælles registreringsværktøj og indgår i opgørelsen af milepæle? Svar: Der skal være underskrevet en kontrakt mellem virksomhed og jobcenter om den nye målgruppe. Det kan enten være en ny kontrakt eller revidering af en eksisterende. Det skal fremgå, at der en eller flere faste pladser til den nye målgruppe, og det skal fremgå, at der vil være mentorer på virksomheden til at støtte borgeren. Målgruppe Spørgsmål B1: Hvorfor kræves der 100 borgere i forløb? Svar: Minimumsvolumen er sat for, at der bedst muligt kan trækkes viden ud af projektet. Vær opmærksom på, at der ikke skal findes 100 pladser i virksomhederne. Hvor mange pladser, der er nødvendige for at dække deltagerkredsen ind, er der ikke et endegyldigt svar på, men hvis det gennemsnitlige forløb er på 6 måneder, og der går lidt tid før pladserne er etablerede, vil det over projektets toårige periode være nødvendigt med pladser. Spørgsmål B2: Hvad er målgruppen? Svar: Målgruppen er borgere i resourceforløb, der modtager resourceforløbsydelse eller borgere, som har modtaget kontanthjælp uafbrudt i minimum to år. Unge, som modtager uddannelseshjælp indgår også i målgruppen og en evt. forudgående periode på kontanthjælp regnes med i opgørelsen af den toårige periode. 2

3 Spørgsmål B3:Man skal have været på kontanthjælp i minimum to år for at indgå i målgruppen hvordan opgøres det? Svar: En kalendermåned uden kontanthjælp nulstiller kontanthjælpsforløbet, dvs. en borger i projektet skal have modtaget kontanthjælp i to år uden at have haft en kalendermåned uden for kontanthjælp i samme periode. Spørgsmål B4: Er ledighedsydelsesmodtagere en del af målgruppen? Svar: Ledighedsydelsesmodtagere er ikke en del af målgruppen, men der kan være ledighedsydelsesmodtagere, der bliver visiteret til rehabiliteringsteam og derigennem vurderes at skulle deltage i ressourceforløb. Disse borgere får ressoruceforløbsydelse og er så en del af målgruppen. Spørgsmål B5: Må der visiteres flere end 100 borgere til projektet? Svar: Der er ikke en øvre grænse for, hvor mange borgere der må visiteres til projektet. Spørgsmål B6: I henhold til aftalen om sygedagpengesystemet overgår personer, der har modtaget sygedagpenge i 5 måneder til et jobafklaringsforløb. Er personer, der overgår til jobafklaringsforløb omfattet af målgruppen for Virksomhedscenter generation 2? Svar: Nej. Spørgsmål B7: Tæller kontanthjælpen i integrationsperioden med i opgørelsen af den toårige kontanthjælpsperiode? Svar: Kontanthjælpen i integrationsperioden kan tælle med i opgørelsen af den toårige kontanthjælpsperiode. Borgeren kan dog først starte i Virksomhedscenter generation 2 efter afslutningen af integrationsperioden. Borger Spørgsmål C1: Hvad skal virksomhederne og mentorerne vide om borgerens problemer ud over ledighed (fx om sygdom/diagnoser)? Svar: Kommunen må til mentor og virksomheden kun give de oplysninger, der er nødvendige for, at virksomhedspraktikken kan lykkes, herunder nødvendige oplysninger om parallelindsatser på social- og sundhedsområdet. Videregivelsen af oplysninger kræver borgerens samtykke, jf. retssikkerhedslovens 11 a. Kommunen skal være opmærksom på, at mentor og virksomheden kan have et forskelligt behov for oplysninger om den enkelte borger., dvs. kommunen skal foretager en individuel vurdering. Generelt vil det kræves, at mentorerne skal opkvalificeres for at kunne håndtere disse spørgsmål. Endelig er det vigtigt, at virksomhederne oplever at have en hurtig indgang til jobcentret, således at virksomhederne ikke oplever, at det er deres problem at håndtere disse situationer. Spørgsmål C2: Kan borgere i et Virksomhedscenter generation 2 fortsætte, hvis de under forløbet mister retten til kontanthjælp pga. reglen om gensidig forsørgerpligt? Svar: Personer, der ikke modtager hjælp (kontanthjælp/uddannelseshjælp), har ikke pligt til at udnytte deres arbejdsmuligheder, dvs. tage imod tilbud mv. Selvforsør- 3

4 gende har dog ret til tilbud bl.a. om virksomhedspraktik, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder, jf. lab 75 a. Det er op til det enkelte jobcenter at foretage denne vurdering. I forhold til projektet Virksomhedscenter generation 2 er selvforsørgende borgere ikke en del af målgruppen for projektet. Skulle en borger i projektet dog miste retten til kontanthjælp som følge af reglen om gensidig forsørgerpligt undervejs i projektet har borgeren dog ret til at fortsætte i projektet, og borgeren vil også tælle med i opgørelsen af det aktivitets- og resultatafhængige tilskud, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldte. Spørgsmål C3: Alle borgere i projektet skal have en koordinerende sagsbehandler også borgere, der ikke ellers er sikret en koordinerende sagsbehandle. Hvilke borgere er ikke sikret en koordinerende sagsbehandler? Svar: Fra 1. januar 2014 skal alle, der er i målgruppe 2,3 og 2,13, dvs. de aktivitetsparate voksne og de aktivitetsparate unge, tilbydes en koordinerende sagsbehandler. Unge uddannelseshjælpsmodtagere skal, så snart de vurderes aktivitetsparate, have tilbudt en koordinerende sagsbehandler, som skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder, jf. punkt i de almindelige bemærkninger til L 223. Da målgruppen i projektet er personer i ressourceforløb (som er sikret en koordinerende sagsbehandler) og kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i minimum to år, kan der blandt kontanthjælpsmodtagere være personer i målgruppe 2,2, som ikke er sikret en koordinerende sagsbehandler. Visiteres personer fra målgruppe 2,2, skal personen derfor tilbydes en koordinerende sagsbehandler i forbindelse med projektet. Spørgsmål C4: Hvornår indgår borgeren i projektet, herunder bliver registreret i det fælles registreringsværktøj og indgår i opgørelsen af milepæle? Svar: Borgere registreres som deltagere i projektet, når de påbegynder en virksomhedspraktik og har indgået en arbejdsaftale, herunder har fastsat mål for forløbet og for virksomhedspraktikken. Administration Spørgsmål D1: Skal AB101- blanketten udfyldes? Svar: Administrationen skal gøres så let som mulig for virksomhederne. Jobcentret skal sikre sædvanlig dokumentation i forbindelse med brug af virksomhedspraktik og mentorer. Spørgsmål D2: Kan der ved ressourceforløb indgås praktikaftale med længere varighed end 13 uger? Svar: I resourceforløb gælder de almindelige regler om tilbud. Det fremgår af lab 68 a, stk. 6, at resourceforløbet kan bestå af tilbud efter kapitel (bl.a. virksomhedspraktik). Spørgsmål D3: Hvad er en persongruppemarkering, og hvad skal den bruges til? Svar: En persongruppemarkering oprettes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og kan anvendes af jobcentrene i deres it-system til at markere borgere, som fx er med i et bestemt projekt. Der er intet krav om at benytte persongruppemarkeringen til borgere, der kommer med i Virksomhedscenter generation 2, men 4

5 ved at benytte markeringen er det naturligvis nemt efterfølgende at udsøge borgere i projektet i jobcentrets it-system. Alle jobcentre i projektet har adgang til persongruppemarkeringen Virksomhedscenter - generation 2, og markeringen er aktiv frem til 1. april Persongruppemarkeringen erstatter ikke de almindelige registreringer i projektet eller i de kommunale systemer det er udelukkende et supplement. Er du i tvivl om, hvordan persongruppemarkeringen findes, tilknyttes eller andet, så kontakt din it-superbruger. Spørgsmål D4: Skal jobcentrene meddele Datatilsynet, når de begynder at bruge itregistreringssystemet? Svar: Alle 26 jobcentre har i forvejen en generel anmeldelse af deres databehandling, som også skulle dække behovet i Virksomhedscenter generation 2. Mentorordning Spørgsmål E1: Hvad skal den aftale indeholde, som virksomhed og jobcenter indgår med hensyn til mentorstøtte i forbindelse med virksomhedscentre? Svar: Aftalen skal angive hvor mange mentortimer om ugen samlet jobcenteret maksimalt yder støtte til i virksomhedscenteret. Der ud over skal det fremgå, hvilke krav der stilles til virksomhedens opgørelse af det faktiske mentorforbrug, samt hvad mentors timeløn er. Spørgsmål E2: Skal virksomheden opgøre mentorforbruget, når der er indgået en aftale om antal pladser og prisen på disse. Svar: Selv om jobcenteret har indgået en aftale med virksomheden om antal pladser og prisen på disse, skal virksomheden opgøre, hvor mange mentortimer der faktisk er brugt. Virksomheden skal alene redegøre for det samlede antal mentortimer, der er brugt for en given periode, og hvilke personer mentorstøtten er givet til (cprnumre). Virksomheden er ikke forpligtiget til at opgøre, hvor mange mentortimer der er brugt på den enkelte person. Jobcenteret kan ikke betale for mentortimer, som ikke er lagt, og kan naturligvis heller ikke hjemtage statsrefusion på mentortimer, som ikke er erlagt. Spørgsmål E3: Hvordan påvirker kontanthjælpsreformen kommunens muligheder for at få refunderet 50 pct. af mentorudgifterne i forbindelse med virksomhedscentre? Svar: Fra 1. januar 2014 kan kommunen ikke få refunderet 50 pct. af deres mentorudgifter, når mentorstøtten gives til ledige jobparate eller i forbindelse med et ordinært job. For øvrige grupper kan kommunen fortsat hjemtage 50 pct. refusion af udgiften op til et maksimalt beløb, der udmeldes af Arbejdsmarkedsstyrelsen. For personer i ressourceforløb kan kommunen dog fortsat hjemtage 50 pct. refusion af udgiften udenfor det udmeldte loft, forudsat at personen kan være i et virksomhedscenter. Da virksomhedscentre anvendes i forbindelse med tilbud til udsatte ledige, vil statsrefusionen af udgifter til mentorstøtte til personer i virksomhedspraktik i et virksomhedscenter ikke blive påvirket af lovændringen. 5

6 Spørgsmål E4: Loven stiller krav om at der ved bevilling af mentorstøtte skal indgås en skriftlig aftale mellem jobcenteret og den person, der får støtten. Gælder det også når der er tale om mentorstøtte i forbindelse med en plads i et virksomhedscenter? Svar: Ja, kravene er de samme. Aftalen skal indeholde oplysninger om 1) målet med mentorstøtten, 2) mentorens navn og kontaktdata, 3) hvilke opgaver mentoren skal bistå ved, 4) varigheden af aftalen, 5) timetallet for mentorstøtten og 6) klagevejledning. Aftalen kan højst indgås for seks måneder med mulighed for forlængelse. Spørgsmål E5: Hvad gør man, hvis jobcenteret har været lidt for karrig med mentortimer, da aftalen blev indgået med virksomheden om antal mentortimer til virksomhedscenteret? Svar: Hvis det skønnes, at aftalen generelt indeholder for få mentortimer i forhold til borgernes behov, må jobcenter og virksomhedscenter indgå en ny aftale. Hvis et jobcenter ønsker at sende en meget udsat borger i virksomhedspraktik i et virksomhedscenter, og skønner, at den pågældende har brug for mere mentorstøtte end det antal timer, der er indgået aftale om at virksomheden kan få støtte til (f.eks. de 20 timer, som er nævnt ovenfor), da kan jobcenteret indgå en supplerende aftale med virksomheden, hvor der bevilliges yderligere et antal mentortimer til den konkrete borger. Når borgeren ikke er på virksomheds-centeret længere, bortfalder aftalen. Samtidig skal aftalen mellem jobcenteret og borgeren føres ajour. Spørgsmål E6: Hvilke ydelser indgår, når pladsprisen skal beregnes? Svar: Det er alene udgiften til mentorhjælp, som indgår i pladsprisen og ikke f.eks. udgifter til transport eller arbejdstøj. Spørgsmål E7:Hvilke lovændringer har kontanthjælpsreformen medført med hensyn til brug af mentorer i virksomhedscentre? Svar: Ingen. Spørgsmål E8:Hvad er forskellen på en personlig mentor og en virksomhedsmentor? Svar: En personlig mentor hjælper med personlige problemer. Det kan f.eks. være at støtte borgeren i at tage kontakt til egen læge eller misbrugscenter, hjælpe med at huske aftaler og være bisidder ved møder, hjælpe borgeren med at gøre brug af sine rettigheder, bistå med at udrede personlige problemer, som står i vejen for at borgeren kan deltage i en virksomhedspraktik, stå klar til at gribe borgeren, hvis der opstår akutte problemer med bolig, økonomi eller andet. Begrebet personlig mentor optræder ikke i lovgivningen, men bruges ofte i praksis for at skelne mellem en mentor på virksomheden og en mentor, som hjælper borgeren med mere personlige problemer. 6

7 En virksomhedsmentor hjælper borgeren til rette på arbejdspladsen og fortæller om de skrevne og uskrevne regler, der gælder der. Virksomhedsmentoren kan f.eks. hjælpe borgeren til at få et godt samarbejde med kollegaer og ledelse og hjælpe og motivere i forhold til de opgaver, der skal løses på virksomheden. Virksomhedsmentoren kan også tale med borgeren om det at have et arbejde. Spørgsmål E9: Hvad får en mentor i løn, og er der forskel på virksomhedsmentorers og den personlige mentorers løn? Svar: En virksomhedsmentor er typisk en medarbejder på virksomheden, som frikøbes nogle timer om ugen til at varetage mentoropgaver. Virksomheden får en støtte, der svarer til den timeløn, medarbejderen ellers oppebærer, dog skal jobcenteret godkende støttens størrelse. Virksomhedsmentorens arbejdsgiver er normalt virksomheden, som også er den, der udbetaler lønnen. En personlig mentor er normalt ansat af jobcenteret, som betaler mentorens løn. Lønnen har den størrelse, som mentor og jobcenter aftaler. Spørgsmål E10: Skal alle borgere have tilknyttet en personlig mentor? Svar: Der skal tilknyttes en personlig mentor, når det er nødvendigt for, at borgeren kan deltage i en virksomhedsrettet indsats. Nogle borgere vil allerede have en personlig mentor ved projektets start, og for andre melder behovet for en personlig mentor sig først i forbindelse med projektet. Endelig kan der i jobcenterets målgruppe være borgere som ikke har brug for en personlig mentor. Tilskud/økonomi Spørgsmål F1: Hvor sent kan borgere starte i forløb i et virksomhedscenter? Svar: Jobcentret vil modtage tilskud for borgere i forløb i Virksomhedscentre generation 2 indtil den 31. marts Dermed kan borgere starte i forløb frem til udgangen af Spørgsmål F2: Kan der hjemtages aktivitetstillæg for borgere, som i 2013 er i aktivering i et virksomhedscenter, og som fortsætter i et Virksomhedscenter generation 2? Svar: Borgere, som allerede er i aktivering i et virksomhedscenter eller er i andet praktikforløb, kan overgå til aktivering i et Virksomhedscenter generation 2. Det tre måneders forløb, som kræves i Virksomhedscenter generation 2, samt tilskudsberegningen starter 1. januar Spørgsmål F3: Hvornår udløses aktivitetstilskuddet? Svar: For at aktivitetstilskuddet udløses skal borgeren have været i virksomhedspraktik i minimum 3 måneder. Når det er opfyldt, udløses der kr. pr. måned, det vil sige i alt kr. for de første 3 måneder i virksomhedspraktik. Efterfølgende udløses der kr. pr. gennemført måned i virksomhedspraktik. Hvis virksomhedspraktikken afbrydes i løbet af de første 3 måneder, udløses der kun aktivitetstilskud såfremt praktikken genoptages inden for 4 uger i samme eller anden virksomhed. Den samlede deltagelse i virksomhedspraktik skal fortsat være minimum 3 måneder. 7

8 Spørgsmål F4: I projektbeskrivelsen står, at det faste tilskud skal anvendes til at medfinansiere det faste udgifter, som forudsættes i projektet. Betyder det, at det faste tilskud ikke må anvendes til andre relevante initiativer i forbindelse med projektet, fx uddannelse af (koordinerende) sagsbehandlere, der skal visitere til projektet? Svar: Det faste tilskud skal anvendes til den række af områder, som er listet i projektbeskrivelsen: udgifter til projektansvarlig koordinator, uddannelse af koordinator og kontaktpersoner/virksomhedsmentorer samt til kvartalsvise netværksmøder for kontaktpersoner/virksomhedsmentorer og kan ikke anvendes til andet. Spørgsmål F5: Hvor skal det faste tilskud samt det aktivitets- og resultatafhængige tilskud til det enkelte jobcenter konteres. Svar: Kommunerne skal kontere tilskud som en indtægt på funktion : Administration i jobcentre i det kommunale budget- og regnskabssystem. Registrering Spørgsmål G1: Vi er med i et andet projekt, hvor vi også arbejder med progression - kan vi ikke anvende det redskab i stedet? Svar: Alle deltagende jobcentre skal anvende det progressionsværktøj, som er udviklet til Virksomhedscentre generation 2, da det er målrettet de parametre, der er relevante at måle i projektet. Samtidig er det vigtigt, at alle registrerer efter samme metode, så vi kan opnå ensartet viden som følge af projektet. Spørgsmål G2: Det kan være vanskeligt at få svaret på spørgeskemaerne, når ferieperioder er sammenfaldende med den periode, hvor skemaet skal besvares. Hvordan skal jobcenteret forholde sig? Svar: Det forudsættes, at jobcenteret tager højde for jobcentermedarbejderes ferie således, at en anden medarbejder varetager opgaverne i forhold til borgerne under en jobcentermedarbejders fravær, herunder i forbindelse med sygdom eller ferie. I det omfang den vikarierende jobcentermedarbejder har tilstrækkelig viden om borgeren, besvarer den vikarierende jobcentermedarbejder spørgeskemaet. I modsat fald vil det være tilstrækkeligt, at borger og mentor svarer. Mht. borgeres og mentors fravær aftaler jobcenteret i hvert enkelt tilfælde, hvordan situationen håndteres. Spørgsmål G3: Er det et krav, at fremmøde skal registreres af mentor hver uge? Svar: Registreringen af fremmøde indgår i målingen af borgerens progression og skal opgøres af mentor hver uge. I forhold til at registrere fremmødet i IT-værktøjet, er det muligt for mentor at efterregistrere fremmødet dog er det ønskeligt, at der ikke er en forsinkelse på mere end 4 uger. Dette betyder, at hvis mentor står i en situation, hvor der ikke er netadgang eller lignende, kan mentor notere sig fremmødet og senere efterregistrere det i IT-værktøjet. 8

9 9

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. september 2013 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2

Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2 Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2 16. august 2013 Baggrund Sigtet i førtidspensionsreformen er, at flere skal inkluderes i arbejdsfællesskabet, og at færre skal tilgå permanent offentlig

Læs mere

Rammerne for projektet

Rammerne for projektet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedscenter Generation 2 Informationsmøde d. 28. august 2013 Rammerne for projektet Målgruppe: Personer i ressourceforløb og kontanthjælpsmodtagere, der

Læs mere

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Hoved elementer - I Uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse: Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet

Læs mere

Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar 2016.

Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar 2016. N O T A T 08. februar 2016 Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar 2016. 1. Visitation og deltagelse 1.1 Spørgsmål: Har kommunen mulighed for selv at fravælge målgrupper til JobFirst,

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal?

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal? Virksomhedscenter Generation 2 Gal eller normal? Hvad er et Virksomhedscenter? Virksomhedscenter En fast aftale mellem et jobcenter og en virksomhed, hvor virksomheden stiller et antal pladser til rådighed

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen Visitation Mål/estimat for visitation Samlet antal personer i målgruppen, som forventes at komme i forløb af min. 3 mdrs. varighed på et virksomhedscenter generation

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Virksomhedscentre generation 2. Hvorfor - og hvordan?

Virksomhedscentre generation 2. Hvorfor - og hvordan? Virksomhedscentre generation 2 Hvorfor - og hvordan? Hvad er et virksomhedscenter? En struktureret samarbejdsform mellem jobcenter og virksomhed Virksomheden kan være privat eller offentlig Der indgås

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform

Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform Tjekliste til systematisk planlægning af implementeringen af kontanthjælpsreformen Indholdsfortegnelse Visitation og kontaktforløb jobparate o. 30 år og

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Workshop 1 Indslusningsforløb for udsatte ledige i virksomheder

Workshop 1 Indslusningsforløb for udsatte ledige i virksomheder Workshop 1 Indslusningsforløb for udsatte ledige i virksomheder Carsten Kjærgaard og Bente Nissen ERST-konference den 27-5-2015 Det vil vi tale om 1. Hvem, hvor mange og hvilke effekter? 2. Innovation

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter Gentofte

Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter Gentofte Gentofte Maltegårdsvej 1 2920 Charlottenlund Tel +45 39 98 68 00 Fax +45 39 98 05 12 www.jobnet.dk Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Kort om virksomhedscentre

Kort om virksomhedscentre Kort om virksomhedscentre Hvad er et virksomhedscenter? Hvad er resultaterne fra forsøg med virksomhedscentre? Hvad virker? Beskæftigelsesregion Nord 2. november 2009 Forsøg med virksomhedscentre Pilotforsøg

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse. N O T A T Analysenotat om virksomhedspraktik April 2017 J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedsfastholdelse Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde.

Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde. NOTAT Projektbeskrivelse for det kontrollerede forsøg: Mentor til udsatte unge uden udannelse og job 09. februar 2012 J.nr. 2012-0000214 2.kt. /sil,lj Baggrund Flere undersøgelser 1 indikerer, at mentorstøtte

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 3. december 2013 kl. 16.00 i F 7 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V) Susan Stauersbøl

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

NOTAT. Notat om anvendelsen af mentorer i beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Notat om anvendelsen af mentorer i beskæftigelsesindsatsen NOTAT Notat om anvendelsen af mentorer i beskæftigelsesindsatsen Anette Hansen og Carsten Kjærgaard oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen... 3 3

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Faktaark kontanthjælp

Faktaark kontanthjælp Faktaark kontanthjælp Dette faktaark rummer tal og data i forhold til kontanthjælpsreformens målgrupper og indsatser i. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt i jobindsats.dk præcist at opgøre jobcentrenes

Læs mere

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkepart) har den 18. april 2013 indgået en aftale om reform af kontanthjælpssystemet

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 895. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job

Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job Enhed Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed Sagsnr. 2017-6405 Dato 30-06-2017 Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job Spørgsmål og svar 1. Kan der bevilliges to 85 indsatser? Såfremt borger

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Spørgsmål og svar på puljen Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb

Spørgsmål og svar på puljen Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb Spørgsmål og svar på puljen Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb 06-09-2016 J. Nr. Click here to enter text. PID Ansøgerkreds Spørgsmål: Kan man søge puljen, hvis man også deltager i JobFirst? Svar: Man

Læs mere