DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) Arsrapport for. Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport"

Transkript

1 Årsrapprt ,... A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) Arsrapprt fr Vest Administratinen A/S Gammel Vartv Vej Hellerup Tlf: Web: DS CfRTIFICtRET """"""'"""'"",..~ OS/ EN IS09Q01 Side l af 21

2 Årsrapprt Indhldsfrtegnelse Freningsplysninger 3 Side Administratr- g bestyrelsespåtegning 4 Revisrs påtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatpgørelse 8 Balance 9- lo Nter Side 2 af 21

3 Årsrapprt Freningsplysninger.. Freningens navn A/B Frederiksundsvej 127/ Højenhald 1-3 (kaldet PAX) Frederikssundsvej 127/Højenhald Brønshøj CVR.nr.: Bestyrelse Niels Nørregaard, Frmand Didde Oppelstrup Nielsen Mikkel Birch Laursen Henrik Jensen Cnnie Bre Administratr Vest Administratinen A/S Gammel Vartv Vej Hellerup Tlf: Web: Revisr Revisinsfirmaet Henrik Hlmstrøm Degn Vigerslevvej valby I samarbejde med Crwe Hrwath Statsautriserede Revisrer Side 3 af 21

4 Administratr- g bestyrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapprt fra/b Frederiksundsvej 127/ Højenhald 1-3 (kaldet PAX) fr tiden Ol Årsrapprten er aflagt i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A, andelsbliglvens 5, stk. 11 g 6, stk. 2 g 8 samt freningens vedtægter. Årsrapprten følger hvedprincipperne i "Vejledning m årsregnskaber fr andelsbligfreninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslven: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab fr din andelsbligfrening", Erhvervs- g Selskabsstyrelsen, december 2010, samt revisin af vejledningen af februar Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af freningens aktiver, passiver g finansielle stiling pr samt af freningens aktiviteter fr regnskabsåret Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af freningens finansielle stilling. Årsrapprten indstilles til generalfrsamlingens gdkendelse. København, den Bestyrelsen Niels Nørregaard, Frmand Didde Oppelstrup Nielsen Mikkel Birch Laursen d/u):; r:nrt'j a Ji;Ufi v ~ ~-- Henrik Jensen ce., i se CO.. w\,\\~ 5Gj~ \- Administratr ---'- Vest Administratinen A/S Fax :33 :<4.l. 56 Gdkendelse generalfrsamling.;i,~' Vedtaget på generalfrsamlingen, den?.-.1(8 -- \ '-\ j./-f" ;lf"-._, Sm dirigent Side 4 af 21

5 A~~pprt Den uafhængige revisrs påtegning Til medlemmerne i A/ B Frederiksundsvej 127 l Højenhald 1-3 (kaldet PAX) Vi har revideret årsregnskabet fra/b Frederiksundsvej 127/ Højenhald 1-3 (kaldet PAX) fr regnskabsåret , der mfatter anvendt regnskabspraksis, resultatpgørelse, balance g nter.årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslvens bestemmelser, andelsbliglvens 5, stk. 11 g 6, stk. 2 g 8 samt freningens vedtægter. Bestyrelsens ansvar fr årsregnskabet Ledelsen har ansvaret fr udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser, andelsbliglvens 5, stk. 11 g 6, stk. 2 g 8 samt freningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret fr den interne kntrl, sm bestyrelsen anser nødvendig fr at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisrs ansvar Vres ansvar er at udtrykke en knklusin m årsregnskabet på grundlag af vres revisin. Vi har udført revisinen i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g yderligere krav ifølge dansk revisrlvgivning.dette kræver, at vi verhlder etiske krav samt planlægger g udfører revisinen fr at pnå høj grad af sikkerhed fr, m årsregnskabet er uden væsentlig fejlinfrmatin. En revisin mfatter udførelse af revisinshandlinger fr at pnå revisinsbevis fr beløb g plysninger i årsregnskabet. De valgte revisinshandlinger afhænger af revisrs vurdering, herunder vurdering af risici fr væsentlig fejlinfrmatin i årsregnskabet, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejer revisr intern kntrl, der er relevant fr freningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Frmålet hermed er at udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke at udtrykke en knklusin m effektiviteten af freningens interne kntrl. En revisin mfatter endvidere vurdering af, m bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, m bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentatin af årsregnskabet. Det er vres pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vres knklusin. Revisinen har ikke givet anledning til frbehld. Knklusin Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsbligfreningens aktiver, passiver g finansielle stilling pr samt af resultatet af andelsbligfreningens aktiviteter fr regnskabsåret i verensstemmelse med årsregnskabslven, andelsbliglvens 5, stk. 11 g 6, stk. 2 g 8 samt freningens vedtægter. Supplerende plysninger Freningen har i verensstemmelse med Erhvervsstyrelsens Vejledning m årsregnskaber fr andelsbligfreninger medtaget budgettal sm sammenligningstal i resultatpgørelsen. Disse budgettal har, sm det gså fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revisin. København, den?.5 / (., ~\)\U../ Side S af 21

6 Arsrapprt * Anvendt regnskabspraksis Årsrapprten fra/b Frederiksundsvej 127/ Højenhald 1-3 (kaldet PAX) er aflagt i verensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A, andelsbliglvens s, stk. 11 g 6, stk. 2 g 8 samt freningens vedtægter. Frmålet med årsrapprten er at give et retvisende billede af freningens aktiviteter fr regnskabs periden, g vise, m den budgetterede g hs medlemmerne pkrævede bligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er frmålet at give de efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013, jf. andelsbliglvens 6, stk. 2, krævede nøgleplysninger, at give plysning m andelenes værdi, jf. andelsbliglvens 6, stk. 8 samt at give de efter andelsbliglvens 5, stk. 11 krævede plysninger m tilbagebetalingspligt vedrørende mdtaget støtte. Anvendt regnskabspraksis er uændret i frhld til tidligere år. Resultatpgørelse Opstillingsfrm Resultatpgørelsen er pstillet, så denne bedst viser freningens aktivitet i det frløbne regnskabsår. De i resultatpgørelsen anførte, ureviderede budgettal fr regnskabsåret er medtaget fr at vise afvigelser i frhld til realiserede tal, g dermed hvrvidt de pkrævede bligafgifter i henhld til budget har været tilstrækkelige til at dække mkstningerne frbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Bligafgift g lejeindtægt vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen. Andre indtægter: Vaskeri, ventelistegebyrer m.v. indtægtsføres i takt med administratrs mdtagelse af plysninger m indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis peridiseret fuldt ud i regnskabsperiden. Omkstninger Omkstninger vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen. Finansielle pster Finansielle indtægter g mkstninger indregnes i resultatpgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperiden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender m.v. Finansielle mkstninger består af regnskabsperidens rentemkstninger g bidrag vedrørende priritetsgæld, samt renter af bankgæld. Frslag til resultatdispnering Under resultatdispnering indgår bestyrelsens frslag til dispnering af regnskabsperidens resultat, herunder eventuelle frslag m verførsel til "Andre reserver", f.eks. reservatin af beløb til dækning af fremtidige vedligehldelsesmkstninger på freningens ejendm. Frslag m verførsel af beløb til "Overført resultat m.v." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvrvidt den pkrævede bligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte priritetsafdrag med fradrag af ikke likvide mkstninger (eventuelle regnskabsmæssige afskrivninger m.v.). Balancen Materielle anlægsaktiver Freningens ejendm værdiansættes til dagsværdi (Valuarvurdering) på balancedagen. Opskrivninger i frhld til seneste indregning føres direkte på freningens egenkapital på en særskilt pskrivningshenlæggelse. Opskrivninger tilbageføres i det mfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvr dagsværdien er lavere end den histriske kstpris, nedskrives ejendmmen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i pskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatpgørelsen. Side 6 af 21

7 Årsra rt Der afskrives ikke p~ freningens ejendm. Freningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregnes til kstpris p~ anskaffelsestidspunktet, g der fretages derefter afskrivning baseret p~ aktivernes frventede brugstid efter følgende principper: Inventar, driftsmateriel m. v. 20 år Tilgdehavender Tilgdehavender værdiansættes til nminel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødeg~else af tab. Egenkapital Under freningens egenkapital indregnes medlemmernes andelsindskud. Der føres en separat knt fr pskrivningshenlæggelsen vedrørende pskrivning af freningens ejendm til dagsværdi ("Reserve fr pskrivning af freningens ejendm"). "Overført resultat m.v." indehlder akkumuleret resultat prim, samt ~rets resultat. Under "Andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligehldelse samt reservatin til imødegåelse af værdifrringelse af freningens ejendm f kursreguleringer m.v. i verensstemmelse med generalfrsamlingsbeslutning. I henhld til vedtægternes 14 indg~r de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. Priritetsgæld Priritetsgæld indregnes ved l~neptagelsen til kstpris, svarende til det mdtagne prvenu efter fradrag af afhldte transaktinsmkstninger. Øvrige gældsfrpligtigelser Øvrige gældsfrpligtigelser værdiansættes til nminel værdi. Øvrige nter Nøgletal De i nte 21 anførte nøgletal har til frm~ l at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag fr at analysere freningens øknmiske situatin samt sammenligne freningens øknmiske situatin med andre freningers øknmiske frhld I henhld til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 m plysningspligt ved salg af andelsbliger, skal der ifølge 3 afgives en række nøgleplysninger sm nter til andelsbligfreningens ~rsregnskab. De lvkrævede plysninger er indehldt i bilag 1 til bekendtgørelsen (Nøgleplysningsskema fr andelsbligfreningen), g er anført under nte 21 Andelsværdi Bestyrelsens frslag til andelsværdi fremg~r af nte 20. Andelsværdien pgøres i henhld til andelsbligfreningslven samt vedtægternes 14. Vedtægterne bestemmer desuden i 14, at selvm der lvligt kan vedtages en højere andelsværd i, er det den p~ generalfrsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. Side 7 af 21

8 ~~pprt * Resultatpgørelse fr periden Nte Regnskab ' " ~, \ :c'_:; LL :<c' 'R~!llili~ill~ 1 Opkrævet freningen 2 Andre indtægter Indtægter i alt Ejendmmens mkstninger 4 Vedligehldelse 5 Freningsmkstninger 6 Administratinsmkstninger m.v. 7 Øvrige mkstninger :_;;2,;, 14), ~:,ur s Afskrivninger Omkstninger i alt Resultat af primær drift Finansielle indtægter 10 Finansielle udgifter ,;i:-:\,' Årets resultat Frslag til resultatdispnering: 16 Afdrag på priritetsgæld Regnskabsmæssige afskrivninger Overført restandel af årets resultat Dispneret i alt ;~~.~~i Side 8 af 21

9 Årsrapprt Balance pr Nte Aktiver Regnskab 11 Ejendmmen Andre anlæ~ Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Debitrer (samleknt) -649 Tilgdehavender Likvide behldninger Omsætningsaktiver Aktiver Side 9 af 21

10 ~~rt Balance pr Nte Passiver Regnskab. ;!~.\~~.~~~ffl~f Sids.te>f!r Andelsindskud Reserve fr pskrivning af freningens ejendm Egenkapital 16 Priritetsgæld Langfristede gældsfrpligtigelser Kreditrer (samleknt) Fraflytter ( samleknt) Refusin til bebere 17 Varmeregnskab 18 Krtfristede gældsfrpligtigelser Gældsfrpligtigelser Passiver Oplysninger m evt. frpligtigelser 20 Andelsværdiberegning 20 Frdeling af andelsværdien 21 Nøgletal Side 10 af 21

11 Årsrapprt.~' ;ør Nter Resultatpgørelse Nte Regnskab,L ~k 1 Opkrævet freningen " Bligafgift andele - blig Bligafgift andele - erhverv ,(~C C':~--}? ;:'J'(),::\_; Lejeindtægter - Kælder g lft Regulering c;:"r: I alt Andre indtægter Vaskeri Antenne I alt J'v'J '.',J)) l,,;,,,~[~~~ 74.8'43 "''~~~z~~i 3 Ejendmmens mkstninger Vicevært, mk. (reng.art., værktøj, arb. tøj, tlf.) Viceværtservice, Thinggaard Ejendmsservice Snerydning g saltning Graffiti afrensning h ~: () ('_, '-n c Gårdlaug Ejendmsskat El Antenne <.,)U'._: :.G_::; n... <,_.. _( Frsikring, ejendm ( bygningsbrand) c. L Frsikring, arbejdsskade I alt v'L. l.;c' ;;,~~i0~83. 4 Vedligehldelse Løbende vedligehldelse: Tømrer/ snedker WS/Biikkenslager El installatør Maler Låseservice Klakservice Varmeanlæg Vaskeri Div. materialer Øvrige Vedligehldelsesmkstninger I alt u u.; u "; :se; 1 :?.,, 1 ) :Sif) '?}~4.isQ Side 11 af 21

12 Årsrapprt Nter Resultatpgørelse,. -- Nte Regnskab C-; c~ '!. ' ",.. _ \ s Freningsmkstninger Bestyrelsemøder m. v Generalfrsamling, bebermøder m.v Gd tg. kntrhld & telefn, bestyrelse I alt ~.c:_. ~,_;,.:)C\' 4"t,i0Q ''2;'28.4 0g1* ',. ''r'g~~~~ 6 Administratinsmkstninger m.v. Ejendmsadministratin Ekstra administratin Varme-/Vandregnskab Regnskabspstilling N øg l eta Is plys ni n g er Digitale pstkasser Revisr Tekniker/Rådgivende ingeniør Vurderi I alt Øvrige mkstninger Fragt/transprt 333 ;,,; y",,~\æ~9 Prt/kpiering SC.' <(~~354 Gebyrer m.v '..<Le.A:6s 'CL.'<,'~Ji ~ I alt 8 Afskrivninger Afskrivninger, driftmidler Afskrivninger, installatiner I alt J --,>> 1\J g,946 2"c.li3.6,g) f"() 1{~,46 9 Finansielle indtægter Renteindtægter, bank i alt 597 'i~'~7 10 Finansielle udgifter Rentemk., incl.. bidrag, realkreditlån S Rentemkstninger, mellemregning m/ VA i alt F. s: ;, t"c~:_:;; ;: 48lli63'l. ""i,;;;. ~ ~~~~ ~~-. Side 12 af 21

13 Årsrapprt.. w,. * - Nter Balance Nte 11 Ejendmmen Regnskab +~.,~~f~ab <~i~~~~e.år Ejendmmen: Ejendmmens anskaffelsessum Akk. kstpris pr Opskrivning af ejendmmen prim Årets skrivnin af Akk. pskrivninger pr Ejendmmen pr Oplysninger m vurdering af ejendm Freningens ejendm er valuarvurderet til kr Valuarvurderinger er baseret p~ afkastprcent p~ 2,10 %. Valuarvurderingen er fretaget af W i brg + Partnere Statsaut.Ejendmsmæglere g valuarer til dagsværdi pr i henhld til vurdering af En eventuel ændring i den anvendte afkastsats vil have en væsentlig effekt p~ valuarvurderingen. Dagsværdiberegning er derfr følsm verfr udsving i afkastprcenten. Nedenst~ende interval viser udviklingen ved frskellige afkastsater: Sats Reg.værdi Nyværdi Afkastprcent -1,0% 1,10% Afkastprcent -0,5% 1,60% Afkastprcent - anført 2,10% Afkastprcent + 0,5% 2160% Afkastprcent + 1,0% 3,10% Reg. pct. 90,91% 31,25% 0,00 / -19,23% -32,26% Valuarvurderingen er maksimalt gældende i 18 m~ ned er i henhld til andelsbligfreningslvens S, stk. 2, litra b. Vurderingen skal være gældende p~ handelstidspunktet. Side 13 af 21

14 Årsrapprt ~ - ::JifC Nter Balance Nte Regnskab 'R~iiH~i<l!b {~Jd~f~i~~ 12 Andre anlæg Driftsmidler: Akk. anskaffelsessum pr Driftsmidler afskrivninger prim Driftsmidler årets Akk. afskrivninger pr Driftsmidler pr Installatiner: Installatiner pris p Akk. anskaffelsessum pr Installatiner afskrivninger prim Akk. afskrivninger pr Installatiner pr Andre anlæg pr 'i~i'2~2 13 Andre tilgdehavender Andre tilgdehavender pr < <<>.c '' ''''"" Likvide Behldninger Nrdea Nrdea (Vaskeriknt) Likvide Behldninger pr Side 14 af 21

15 Års r a rt 15 Egenkapital Andels- Reserve fr Overført Egenkapital Reserveret Reserveret Andre Egenkapital indskud pskrivning resultat m.v. før Andre til imøde- til vedlige- reserver i alt af ejendm reserver gåelse af hldeise af alt i alt værdi fr- freningens (Frdel bar ringeise af ejendm Egenkapital) ejendm, kursregule- ~ Sald pr GF beslutning, erhverv mlagt til blig Årets pskrivning af ejendmmen Årets resultat Sald pr Side 15 af 21

16 Årsra rt 16 Priritetsgæld Restløbetid i år Renter g Betalte bidrag afdrag i året Nminel restgæld Regnskabs mæssig Kursværdi RD F10 4,28%- rentetilpasse Lånet er et tilpasningslån. Den effektive rente er på 4,2808 %variabel med 10 årig rentetilpasning. Lånet er inknvertibelt. Der er aftalt afdragsfrihed indtil 24 ar 9 md ~11??(l1A Priritetsgæld pr Side 16 af 21

17 Årsrapprt.~ :1liJir Nter Nte 17 Varmeregnskab Regnskab "~-e-gp~~a-b: ~~~~i~2åi A/C varme indb. Afhldte A/C varmemk. til Fj.varme/Oiie varmereanskab Varmeregnskab pr Anden gæld Mellemregning Vest Administratinen Skyldig revisin Nøgletalsskema Skyldig regnskabspstilling mkstn Skyldige mkstninger pr A/ C vand indb. Afhldte A/ C vandm k. v a Vandregnskab pr i:~;\jt~ ~~~jf1;l1~~ 8.625; <;.:.: ;-.; <::....,. 12 ~;y.;;;;; Anden gæld pr Side 17 af 21

18 A~pprt 19 Oplysninger m evt. frpligtigelser Sikkerhedsstillelser Ejerpantebrev depneret i pengeinstitut DKK: Gældsfrpligtigelser Af de samlede gældsfrpligtelser, er kr langfristede gældsfrpligtelser. Den langfristede gæld består af priritetsgæld. Der henvises i øvrigt til nte 16. Verserende retssager Der er ikke verserende retssager på ejendmmen Oplysninger m andelshavernes hæftelsesfrhld I henhld til vedtægternes 5, så hæfter medlemmerne alene med deres indskud fr frpligtigelser vedrørende freningen. Dg hæfter medlemmerne persnligt g slidarisk fr priritetsgæld g lån til pengeinstitutter i det mfang, kreditrerne har taget frbehld herm. Det kan plyses, at realkreditinstitutterne ikke har taget frbehld herm. Hæftelsesfrhldene er ligeledes plyst i nte 21, Nøgleplysninger, Feltnr. El g E2. 20 Andelsværdiberegning Bestyrelsen freslår følgende værdiansættelse i henhld til andelsbliglvens 5, stk. 2, litra b g vedtægternes 14: Frdelbar Egenkapital (jf. nte 15) Krrektiner i henhld til andelsbliglven: 16 Priritetsgæld, regnskabsmæssig værdi 16 Priritetsgæld, kursværdi Regulering af priritetsgæld ultim Reguleret Egenkapital Grundindskud pr. 31/ Ændring frdelt efter areal Side 18 af 21

19 Årsra rt Frdeling af andelsværdien: A/ B Frederiksundsvej 127/ Højenhald 1-3 (kaldet PAX) Grundindskud pr. Areal Frdelingstal Indskud Andelsværdi Blig nr. Type A AE L EL A AE L EL A AE Nr. 1, Frederikssundsvej 127, stth AE Nr. 4, Frederikssundsvej 127, ltv A Nr. 5, Frederikssundsvej 127, lth A Nr. 6, Frederikssundsvej 127, 2tv A Nr. 7, Frederikssundsvej 127, 2th A Nr. 8, Frederikssundsvej 127, 3tv A Nr. 9, Frederikssundsvej 127, 3th A Nr. 10, Højenhald 1, sttv AE Nr. 11, Højenhald 1, stth A Nr. 12, Højenhald 1, ltv A Nr. 13, Højenhald 1, lth A Nr. 14, Højenhald 1, 2tv A Nr. 15, Højenhald l, 2th A Nr. 16, Højenhald l, 3tv A Nr. 17, Højenhald l, 3th A Nr. 18, Højenhald 3, sttv A Nr. 19, Højenhald 3, stth A Nr. 20, Højenhald 3, ltv A Nr. 22, Højenhald 3, 2tv A Nr. 23, Højenhald 3, 2th A Nr. 24, Højenhald 3, 3tv A Nr. 25 Højenhald 3 3th A I alt Antal enheder Side 19 af 21

20 ~~pprt * 21 Nøgletal Nøgleplysninger er udarbejdet i henhld til lv m andelsbliger g andre bligfællesskaber 6, stk. 2 g 4 iht. bekendtgørelse nr af 16. december Nøgletallene viser centrale dele af freningens øknmi i henhld til bekendtgørelsen. Jf. bekendtgørelsens 3 stk. l De anvendte referencer henviser til referencerne anvendt i Nøgleskemaet, bilag l fra Ministeriet fr By, Blig g Landdistrikter Øvrige nøgletal er hentet fra Vejledning m årsregnskaber fr andelsbligfreninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslven, Erhvervs- g Selskabsstyrelsen, december 2010, med senere ændringer af februar Ref Frdeling af lejligheder Freningens lejlighedsfrdeling er sm følger pr Bligtype Bl Andelsbliger 82 Erhvervsandele 83 Lejebliger, bebelse 84 Lejebliger, erhverv Fribliger, vicevært/andre Garager Klubværelser, andet 85 Øvrige lejemål, kældre, garager m.v. 86 I alt Antal Areal (kvm) Frdelingstal Hvilket frdelingstal benyttes ved Cl pgørelse af andelsværdien? Hvilket frdelingstal benyttes ved C2 pgørelse af bligafgiften? C3 Hvis andet, beskrives frdelingsnøglen her: Dl Freningens stiftelses år 02 Ejendmmens pførelses år BBR Andet Areal Indskud Andelshaverne har andel i freningens frmue i frhld til deres indskud i frm af et grundindskud fastsat pr Reaulerinaer af andelskaitalen bliver frdelt i frhld til areal Andet x x El E2 Hæfter den enkelte andelshaver fr mere, end det der er betalt fr andelen? Hvis ja, beskriv hvilken hæftelse der er i freningen: Nej F1 F2 F3 F4 Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Ejendmmens værdi ved det anvendte vurderingsprincip Generalfrsamlingsbestemte reserver Reserver i prcent af ejendmsværdi Valuarvurdering Kr. Gns. kr. pr. m G l Har freningen mdtaget ffentligt tilskud, sm skal tilbagebetales ved freningens pløsning? Er freningens ejendm pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lv m frigørelse fr visse G2 tilskudsbestemmelser m.v. (lvbekendtgørelse nr. 978 af 19. ktber 2009)? G3 Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på freningens ejendm? Nej Nej Nej Frklaring på udregning: (Ultim månedens indtægt uden fradrag fr tmgang, tab m.v. l* 12 m2 pr. balancedagen fr andele (Bl + B2) Fr bligafgiftens vedkmmende, jf. Hl, skal der anvendes summen af bligafgiften fra andelsbliger g erhvervsandele Ttaler Areal Bligafgift i gennemsnit pr. andelsblig-kvm (ult) Bligafgift i gennemsnit pr. erhvervsandel-kvm (ult) Hl Bligafgift i alt (ult) H2 Erhvervslejeindtægt pr. udlejede erhvervs-kvm (ult) H3 Bligindtægt pr. udlejede blig-kvm (ult) Side 20 af 21 kr./kvm

21 Årsrapprt -- ~ " Omkstninger m.v. i pct. af (mk. ialt +finansielle pster nett+ afdrag): Ttaler Vedligehldelsesmkstninger Finansielle pster nett Øvrige mkstninger Afdrag I pct. 4% 47% 49% 0% 100% Bligafgift i pct. af samlede ejendmsindtægter 8% J Frrige år Årets verskud Årets verskud (før afdrag), gns. kr. pr. andels-m2 (sidste 30 3 år) Sidste år År Beregnede nøgletal fr freningen: Ttaler Offentlig ejendmsvurdering Valuarvurdering Anskaffelsessum (kstpris) Gældsfrpligtigelser fratrukket msætningsaktiver Freslået andelsværdi til frdeling Reserver uden fr andelsværdi kr. pr. kvm andel Offentlig ejendmsvurdering Valuarvurdering Anskaffelsessum (kstpris) kr. pr. kvm ttal Frklaring pa udregning af K l: Andelsværdi Rr. balancedagen (nte 23) m2 pr. balancedagen fr andele (Bl + B2) Frklaring pa udregning af K2: (GældsfrRiigtelse - msætningsaktiver l Rr. balancedagen m2 pr. balancedagen fr andele (Bl + B2) K l Freslaet andelsværdi K2 Gældsfrpli9ti~elser fratrukket msætningsaktiver K3 Teknisk Andelsværdi Reserver uden fr andelsværdi Frrige år Vedligehldelse, løbende (ttalt) Ml Vedligehldelse, løbende (gns. kr. pr. m 2 ) 43 Vedligehldelse, genpretning g renvering (ttalt) Vedligehldelse, genpretning g renvering (gns. kr. pr. M2 m2) Vedligehld i alt (ttalt) M3 Vedligehld, i alt (kr. pr. m2) 43 Sidste år År p Gæld med pant i ejendm (kursreguleret) Ejendmmens regnskabsmæssige værdi Friværdi ( gældsfrpligtelser sammenhldt med ejendmmens regnskabsmæssige værdi) % Årets afdrag på gæld Frrige ~r R Årets afdrag pr. andels-m 2 (sidste 3 år) 263 Sidste år 263 År 263 Side 21 af 21

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag:

PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag: PETEREGEMAR AdvokatL CLAUSCLAUSEN AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 iill lliiii lil lili illlllllilll lilmi lllll lr"illeliiiii København, den 22. april

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere