Daatte Stalsautaiseret RB'Iisrnsaktiese9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daatte Stalsautaiseret RB'Iisrnsaktiese9

Transkript

1 Daatte Stalsautaiseret RB'Iisrnsaktiese9<ab CVR-nr.: Kiædanæ Købmhavn ø Taefn: T aefax: Medlem af Delitte Tuche Thmatsu

2 A/B Vesterbr2ade l6a/brrsns2ade Indhldsfrtegnelse ~ Freningsplysninger Bestyrelsespåtegning 2 Revisinspåtegning Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatpgørelse fr 5 Balance pr Nter Likviditetsversigt fr året Freningsplysninger Frening AIB Vesterbrgade l6a1brrsnsgade 1-3 Vesterbrgade l6a1brrsnsgade København V CVR-nr Administratr Herb- Administratin AIS Frederiksberg Alle Frederiksberg C Telefn Revisin Delitte Statsautriseret Revisinsaktieselskab

3 Am Vesterbr2ade l6amrrsns2ade Bestyrelsespåtegning Vi har dags dat aflagt årsrapprten fr fr A/B Vesterbrgade 106A/Brrsnsgade 1-3 Årsrapprten er aflagt i verensstemmelse med lvgivningens g vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis fr hensigtsmæssig, således at årsrapprten giver et retvisende billede af freningens aktiver g passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapprten indstilles til generalfrsamlingens gdkendelse. København, den Administratr Herb- Administratin AIS Bestyrelse

4 A/B Vesterbrgade 106A/Brrsns~ade Revisinspåtegning Til andelshaverne i A/B Vesterbrgade 106A/Brrsnsgade 1-3 V i har revideret årsrapprten fr A/B Vesterbrgade 106A/Brrsnsgade 1-3 fr regnskabsåret. Vr revisin har ikke mfattet de i resultatpgørelsen anførte budgettal. Bestyrelsen har ansvaret fr årsrapprten. Vres ansvar er på grundlag af vres revisin at udtrykke en knklusin m årsrapprten. Den udførte revisin Vi har udført vres revisin i verensstemmelse med danske revisinsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger g udfører revisinen med henblik på at pnå høj grad af sikkerhed fr, at årsprten ikke indehlder væsentlig fejlinfrmatin. Revisinen mfatter stikprøvevis undersøgelse af infrmatin, der understøtter de i årsrapprten anførte beløb g plysninger. Revisinen mfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis g til de væsentlige skøn, sm bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentatin af årsrapprten. Det er vres pfattelse, at den udførte revisin giver et tilstrækkeligt grundlag fr vres knklusin. Revisinen har ikke givet anledning til frbehld. Knklusin Det er vres pfattelse, at årsrapprten giver et retvisende billede af freningens aktiver, passiver g fmansielle stilling pr samt af resultatet af freningens aktiviteter fr regnskabsåret i verensstemmelse med årsregnskabslven. København, den 19. marts 2004

5 A/B Vesterbr2ade 106A/Brrsns2ade Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapprten er aflagt i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser fr klasse A virksmheder, samt lv m andelsbligfreninger g andre bfællesskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i frhld til sidste år. Resultatpgørelsen Der fretages peridisering af alle væsentlige indtægter g udgifter. Vedligehldelse Vedligehldelse er de udgifter, der er afhldt fr at hlde ejendmmen ved lige, uden at den derved bringes i bedre stand end ved erhvervelsen. Udgifter herudver tillægges ejendmmens anskaffelsessum sm frbedringer. Sndringen mellem vedligehldelses- g frbedringsudgifter vil fte ber på et skøn. Priritetsydeiser Mdrag på priritetsgæld er medtaget i resultatpgørelsen fr at sikre, at freningen har likviditet til betaling af afdrag på priritetsgælden. Skattefrhld Freningen er skattepligtig af lejeindtægter med fradrag af en frhldsmæssig andel af freningens mkstninger. I resultatpgøreisen udgiftsføres den beregnede skat af årets skattepligtige indkmst. Balancen Ejendmmen Ejendmmen ptages til freningens anskaffelsessumed tillæg af frbedringsudgifter afuldt i tiden efter erhvervelsen. Der fretages ikke afskrivning på bygningsværdien. Det bemærkes, at ejendmmens bgførte værdi ikke kan tages sm udtryk fr handelsværdien. Handelsværdien kan alene fastsættes ved en knkret vurdering af ejendmmen. Priritetsgæld Priritetsgælden ptages til nminel restgæld, svarende til det beløb, der skal betales gennem de nrmale afdrag.

6 A/D Vesterbr2ade 106A/Drrsns2ade Resultatpgørelse fr Nte Bligafgift, medlemmer Lej eindtægter Ventelistegebyr Renteindtægter Indtægter ( ) Priritetsrenter 13 ( ) ( ) ( ) "{89.946) (30.644) (36.395) (49.317) (50.098) (11.896) (3.289) (21.809) ( ) Øvrige renteudgifter Skatter g afgifter Frsikringer El Renhldelse mv. Hnrar Kntrhld g gebyrer Beberarrangementer g møder Vedligehldelse Afskrivninger Selskabsskat (95.043) (29.587) (31.502) (50.668) (94.487) (11.331) (4.593) (36.598) ( ) (96.600) (32.300) (35.000) (50.500) (50.200) (15.000) (2.000) ( ) ( ) ( ) (30.700) (35.000) (53.600) (58.600) (15.000) (4.000) ( ) ( ) ( ) mkstninger ( ) ( ) ( ) rdinært resultat før skat (20.913) Ekstrardinære pster, nett 8 ( ) Årets driftsresultat ( ) (88.523) Priritetsafdrag ( ) (94.900) ( ) Årets nettresultat ( ) Driftsresultatet freslås verført til næste år, jf. nte 12.

7 A/B Vesterbr~ade 106A/Brrsnsgade Balance pr Nte Ejendmmen, matt. nr. 541, Udenbys Vester Anlægsaktiver Tilgdehavende bligafgift mv. Mellemregning med Herb-Administratin AIS Andre tilgdehavender Vandmkstninger, indeværende år Varmefrbrug, indeværende år Intemetregnskab Frudbetalte mkstninger Tilgdehavender Likvide behldninger msætningsaktiver Aktiver Andelskapital verført resultat Egenkapital Kreditfreningslån Skyldige mkstninger A cnt varme A cnt vand Frudbetalt bligafgift mv. Indvendig vedligehldelse Depsita Fast frudbetalt leje Gældsfrpligtelser Passiver Sikkerhedsstillelser g eventualfrpligtelser Beregning af andelskrne g andelenes værdi 16 17

8 A/B Vesterbrgade 106A/Brrsns2ade Nter Lejeindtægter Lejeindtægt, bebelse Lejeindtægt, erhverv Lejeres henlæggelse til GI Skatter g afgifter Grundskyld Brandpræventivt tilsyn Renvatin Skrstensfejning, renvatin mv. Skadedyrsbekæmpelse Renhldelse mv V i ceværtservi ce/trappev ask Snerydning Rengøringsartikler Cntainer lej e Leje afkran/grab Rydning af kælderrum Kedel- g kanalrensning

9 A/B Vesterbr~ade 106A/Brrsns~ade Nter Hnrar A dministrati nsh n rar Hnrar, vanneregnskab Advkathnrar Revisinshnrar Hnrar, Kriiger, fgedsag pmåling Valuarvurdering Kntrhld g gebyrer Kntrartikler, bestyrelse Blanketter, ftkpier g prt Gebyrer, bank, gir Flkeregisterplysninger Telefngdtgørelse, bestyrelse Brandsikker bks Diverse (73) Vedligehldelse vvs, blikkenslager Brusekabiner El-installatør Låsesmed Klakservice Planter mv. V ærktøj m.m. Varmeanlæg Ventilatin Skimme lsvampeun dersøgeise Døre g vægge Intemetfrbindelse Arbejdsweekender Diverse materialekøb g småanskaffelser

10 Am Vesterbr2ade 106Amrrsns2ade Nter Afskrivninger Særlige installatiner, jf. nte 9 Fjemvarmeinstallatin, jf. nte (3.686) (20.325) (8.584) (4.350) (20.913) 8. Ekstrardinære pster, nett Tilgdehavende bligafgift mv., tabt Varme-/vandafregning, fraflyttere Mangler/reparatiner, lejl. 11 Mangler/reparatiner, lejl. 3 Tab lej~mål17 (1.608) (8.389) Indvendig vedligehldelse, slgte lejligheder Vurderingsrapprter, slgte lejligheder (2.475) Kurstab mpriritering af lån ( ) mkstninger ved mpriritering (21.648) ( )

11 Am Vesterbrgade l6amrrsnsgade Nter 9. Ejendmmen, matr. nr. 541, Udenbys Vester Anskaffelsessum prim Særlige installatiner i ikke afskrivningsberettigede bygninger Anslået andel Afskrivninger prim Årets afskrivning (97.012) (17.902) (79.110) (17.902) Fjernvarmeinstallatin Anskaffelsessum Afskrivninger prim Årets afskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) Internetinstallatin Årets tilgang Årets afskrivninger, 10% p.a. af51.435, 1. år (2.572) Bgført værdi pr Ejendmsværdi pr , ifølge den almindelige vurdering Heraf grundværdi Internetregnskab Sald prim Afhldte mkstninger, TDC Afskrivninger, jf. nte

12 1.076 A/B Vesterbr2ade I6A/Brrsns2ade Nter 11. Likvide behldninger Indestående i Grundejemes Investeringsfnd (bundet) Nrdea, freningsknt Udlægskasse, bestyrelse Egenkapital Sald pr Tilgang i Avance ved verdragelse af lejligheder verført af årets driftsresultat Andelskapital ( ),.800 ~.200~ l Kreditfreningslån Nykredit 7,5972%, indfriet Nykredit 6,0944%, indfriet Nykredit 7,2464%, indfriet Nykredit 5,5708% Hvedstl Renter Restgæld Kursværdi pdeling af lån Langfristet del Krtfristet del (næste års afdrag) Skyldige mkstninger Revisin afsat R98, leje af glasbble JF Rengøring I/S Københavns Kmmune, rest vandafgift Vesterbr ADSL H. C. Skv Tømning af fedtbrønd

13 A/B Vesterbr~ade 106A/Brrsns~ade Nter 15. Udvendig vedligehldelse ( 18 g 18B) Sald prim Regulering prim Udbetalt ved frasalg Udbetalt rente ved frasalg Rentetilskrivning 18 18B (61.325) (1.053) Årets hensættelser Anvendt vedligehldelse x (4.383) Sikkerhedsstillelser g eventualfrpligtelser Til sikkerhed fr engagement med Nrdea er depneret ejerpantebrev strt Endvidere har freningen ydet garantier/kautiner fr medlemmer fr i alt Bestyrelsen har plyst, at der denne bekendt ikke frefmdes yderligere kautins-, garanti-, pensins- eller lignende frpligtelser. Selskabsskat Der er ved beregning af selskabsskat ikke indarbejdet en eventuel skattepligtig avance, sm kan blive realiseret, når de udlejede lejligheder vergår til andelslejligheder. Det er p.t. skattemyndighedernes pfattelse, at der skal ske beskatning efter ejendmsavancebeskatningslven, når det sidst udlejede blig- eller erhvervslejemålverdrages på andelsbasis. Beskatningen vil, i givet fald, mfatte samtlige avancer ved verdragelser siden 1994/ Beregning af andelskrne g andelenes værdi Under henvisning til lv m andelsbligfreninger g andre bligfællesskaber skal det plyses, at andelens værdi pr maksimalt kan pgøres til en af efterfølgende 3 værdiansættelsesprincipper: a) anskaffelsessummen b) handelsværdi sm udlejningsejendm c) seneste ffentlige vurdering

14 Am Vesterbr2ade l6a/brrsns2ade Nter 17. Beregning af andelskrne g andelenes værdi, frtsat Efterstående beregning er pgjrt efter punkt a. Egenkapital ifølge årsrapprten Indestående i GI, tilbageført Reguleret egenkapital ( ) ( ) Andelskapital Under henvisning til lv m andelsbligfreninger g andre bligfællesskaber skal det plyses, at andelenes værdi pr i henhld til lvens 5 stk. 2, litra a er pgjrt til 5,579 pr. andelskrne. Værdien pr. andelskrne er beregnet således: Egenkapital Andelskapital = ,5790 4,7760 Efterstående beregning er pgjrt efter punkt b. Egenkapital ifølge årsrapprten Indestående i GI, tilbageført ( ) ( ) Regulering, ejendmmens værdi: Ejendmmens bgførte værdi ( ) Ejendmsværdi ifølge handelsværdivurdering af Regulering, priritetsgæld: Priritetsgæld, bgført restgæld Priritetsgæld, kursværdi af restgæld Reguleret egenkapital ( ) ( ) ( ) Under henvisning til lv m andelsbligfreninger g andre bligfællesskaber skal det plyses, at andelenes værdi pr i henhld til lvens 5 stk. 2, litra c er pgjrt til 51,4096 pr. andeiskrne.

15 A/D Vesterbr2ade l6a/drrsns2ade Nter 17. Beregning af andelskrne g andelen es værdi, frtsat Andelskrnen er beregnet således Reguleret egenkapital Andelskapital = Efterstående beregning er pgjrt efter punkt c. Egenkapital ifølge årsrapprten Indestående i GI, tilbageført ( ) ( ) Regulering, ejendmmens værdi: Ejendmmens bgførte værdi Ejendmsværdi, Tilgang efter vurdering ( ) Regulering, priritetsgæld: Priritetsgæld, bgført restgæld Priritetsgæld, kursværdi af restgæld Reguleret egenkapital ( ) ( ) ( ) Under henvisning til lv m andelsbligfreninger g andre bligfællesskaber skal det plyses, at andelenes værdi pr i henhld til lvens 5 stk. 2, litra c er pgjrt til 33,4186 pr. andelskrne. Andelskrnen er beregnet således: Reguleret egenkapital Andelskapital = 33, ,7112 På den rdinære generalfrsamling den 14. april blev værdien pr. andelskrne fastsa til 30,7112, dg ændret efterfølgende på ekstrardinær generalfrsamling den 2. december til 48,00.

16 A/B Vesterbr2ade I6A/Brrsnsgade Nter 17. Beregning af andelskrne g andelenes værdi, frtsat Svarer til følgende værdi af andelene: ~ m Andel Maksimal værdi pr. andel Vedtaget værdi pr. andel Ejendmmens bebere frdeler sig i antal således pr Andelshavere Bliglejemål Erhvervslejemål

17 Am Vesterbrgade 106Amrrsns.2ade teret nettresultat fr Indbetalinger Tilgdehavende bligafgift mv. Andre tilgdehavender Varmeafregning Internetregnskab GrundejernesInvesteringsfnd, prgf. 18B midler, fraslgte lejligheder Årets likviditetsfrskydning Likvide behldninger pr inkl. mellemregning med Herb-Administratin A/S Frventede likvide behldninger pr T ID A T A \420\420520\[ re040 l xis jprtk I

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu .., Deloitte. Deldtte Statsautoriseret CVR-nr.: 24213714 Klædemålet 9 2100 København ø Telefon: 39 17 03 33 Telefax: 39 27 03 33 www.deldtte.dk Revisimsaktieselskab A/B Vesterbrogade 106A/ Brorsonsgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013 Dansk Revisin Dansk Revisin Esbjerg registreret revisinsaktieselskab Smedevej 33, Pstbks 3059 DK-6710 Esbjerg V esbjerg@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +45 75 15 17 33 Telefax: +45 75 15 57

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport Årsrapprt --....,... A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) Arsrapprt fr 01.04.2013-31.03.2014 Vest Administratinen A/S Gammel Vartv Vej 20 2900 Hellerup Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

- JULI 2005 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (26. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Å rsrapport for 2004

- JULI 2005 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (26. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Å rsrapport for 2004 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' MODTAGET - JULI 2005 Sven. West ergaards EJendomsadministration AIS Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Å rsrapport for 2004 (26. regnskabsår) LERSØ

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir ATRVV RnneVarmeArS SandemandweJ 1A 37 Rnne Tlt 569144 Fax ti691 14 E-mall: rwrw.dk lt,lvw: Www.ilv.dk CVR: 3294588 Danske Bank: 472-472.4525n Rnne Varme AJS CVR nr.32 94 58 8 Arsrapp rt 2A1-{ 1 2. regnskabsir

Læs mere

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby ÅRSRAPPORT FOR 1.7.2005-30.6.2006 3. regnskabsår CVR. Nr.: 27 14 09 20 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir RVV Rannevand ArS SandemandweJ 1A 37 Rann Tlf 569144 Fax 569114 E-mall: rw@rw.dk wvlnt: www.rw.dk cvr s29/-3357 Daneke Bank: 4724-47m452524 Rnne Vand A/S CVR w.32 943357 Arsrapp ft 2A1A-11 2. regnskabsir

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2006 (28. regnskabsår) === LERSØ PARKALLE 112 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON 3929 0800 TELEFAX

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

IBDO. AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

IBDO. AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Skydebanen Årsrapport for 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. april 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere