1 6-by Nøgletal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 6-by Nøgletal 2013"

Transkript

1 1 6-by Nøgletal 2013

2 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23 Kollektiv trafik 27 Skoleområdet 33 Fritidsområdet 35 Biblioteksområdet 39 Kulturområdet 41 Sundhedsområdet 43 Dagpasning og SFO 52 Tandplejen 55 Familieforanstaltninger 61 Ældre- og handicapområdet 68 Beskæftigelsesområdet 71 Administration Ansvaret for rapportens hovedområder har været fordelt mellem kommunerne på følgende måde: Aalborg: Randers: Odense: Aarhus: København: Esbjerg: Undervisning, fritid, kultur og biblioteker Tandpleje, sundhed og familieforanstaltninger Ældre- og handicapområdet De kommunale regnskaber og budgetter, dagtilbud og SFO Natur & miljø, veje, kollektiv trafik og beskæftigelse Sekretariatsfunktion, administration og socioøkonomiske nøgletal KOLOFON 6-by Nøgletal 2013 udgives af Esbjerg Kommune Københavns Kommune Aarhus Kommune Odense Kommune Randers Kommune Aalborg Kommune Indholdet af 6-by Nøgletal 2013 må gengives med kildeangivelse Dette nummer 2013 Næste nummer 2015 Forside Fabulab

3 3 6-by Nøgletal 2013 Forord Tiden er kommet til en ny udgivelse af 6-by nøgletal. Her præsenteres udvalgte nøgletal fra København, Aalborg, Aarhus, Odense, Randers og Esbjerg. Denne rapport markerer et brud med de tidligere rapporter, hvad angår opgørelsesmetoden. I år er tallene primært hentet fra kommunernes regnskaber for 2012, hvor de tidligere nøgletalsrapporter har været baseret på budgettal. Dette databrud gør, at det kan være vanskeligt at sammenligne tal fra denne udgave med de ældre udgaver af 6-by nøgletal. Alligevel er det intentionen, at denne publikation kan anvendes til at sammenligne på tværs af kommunerne. Som altid med relevante nøgletal stilles der spørgsmål og debatteres, og det er håbet, at 6-by nøgletal 2013 vil bidrage hertil. God læselyst! Signaturforklaring Værdien 0 optræder i enkelte tabeller. Der kan være flere årsager hertil, eksempelvis at tallet er mindre end halvdelen af den anvendte enhed eller hvis tallet er nul. Hvis tallet i sagens natur ikke kan forekomme eller oplysning ikke foreligger angives det med (-). For forklaring af konkrete værdier henvises til de enkelte kommuner.

4 4 6-by Nøgletal 2013 Sammendrag Tabel 01 Hovednøgletal, nettodriftsudgift pr. indbygger regnskab 2012 Kr. pr. indbygger Indtægter i alt (Tabel 17) Kasseforøgelse/kasseforbrug (Tabel 17) Nettolån (Tabel 17) Skattefinansieret område i alt (Tabel 17) Skattefinansieret nettodriftsudgift i alt (Tabel 17) Heraf: Vejområdet (Tabel 22) Skoleområdet eksklusiv skolefritidsordning (Tabel 29) Fritidsområdet (Tabel 40) Biblioteksområdet (Tabel 43) Kulturområdet (Tabel 46) Dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger (Tabel 53) Kommunal sundhedspleje (Tabel 63) Familieforanstaltninger m.v Ældre- og handicapområdet Udgifter til forsørgelse m.m Samlede udgifter på medfinansieringsområdet (Tabel 49) Natur og miljø (Tabel 21) (-) betyder indtægt for kommunen. Tabellen viser udvalgte hovednøgletal, der er hentet fra efterfølgende tabeller i rapporten. Tallene kan derfor ikke summeres til at balancere. For forklaringer og noter henvises til de relevante tabeller. De fem første linjer i tabellen er baseret på budget 2013-tal.

5 5 6-by Nøgletal 2013 Tabel 02 Delnøgletal, nettodriftsudgift pr. målgruppe regnskab 2012 Kr. pr. målgruppe Folkeskoler, pr. elev (Tabel 32) Dagpleje, daginstitutioner og SFO, pr. ½-13 årige Kommunal sundhedstjeneste for 0-15 årige pr. bruger (Tabel 62) Tandpleje for 0-17 årige pr. bruger (Tabel 63) Familieforanstaltninger m.v. pr årige (Tabel 66) Ældreområdet pr. 65 årige og derover (Tabel 76) Udgifter til borgere med handicap, sindslidelse og udsatte grupper pr årige (Tabel 75) Udgifter til forsørgelse m.m. pr. fuldtidsmodtager (Tabel 85) Målgruppen er den aldersklasse mv. ydelsen primært omfatter.

6 6 6-by Nøgletal 2013 Tabel 03 Udvalgte udgiftsposter for en enlig forsørger med 2 børn Kr. Skatter: Direkte skat Årlig betaling til daginstitution og fritidshjem Alle nævnte udgifter Forskellene i de samlede udgifter er alene forskelle i kommunale skatter og takster på udvalgte områder. Regneeksemplerne hviler på følgende forudsætninger: Familien består af en enlig forsørger i lejebolig (75 m2). Bruttoindkomsten er kr., fagforeningskontingent udgør kr. og A-kasse kr. årligt. Der er ikke taget højde for forskelle i ejendomspriserne i de enkelte kommuner. Familien har to børn. Det ene barn har en dagplejeplads på fuld tid, det andet en fritidshjemsplads på fuld tid. For Odense, Aarhus, Esbjerg og Aalborg kommuner er pasningsudgiften til det andet barn baseret på taksten for heltidsplads i skolefritidsordningen. Familien opnår 60 % friplads eller en procentvis reduktion i den indkomstafhængige takstbetaling. Familien får søskenderabat. Dette er ensbetydende med, at de betaler fuld pris for den dyreste plads, og betaler 50 % for den anden plads.

7 7 6-by Nøgletal 2013 Tabel 04 Udvalgte udgiftsposter for et par med 2 børn Kr. Skatter: Direkte skat 2013, mand Direkte skat 2013, hustru Direkte skat 2013, i alt "Grundskyld" kommune Ejendomsværdiskat Skatter i alt Årlig betaling til daginstitution Alle nævnte udgifter Forskellene i de samlede udgifter er alene forskelle i kommunale skatter og takster på udvalgte områder. Regneeksemplerne hviler på følgende forudsætninger: Familien består af et ægtepar i parcelhus (grundværdi kr.). Ejendomsværdiskat af en offentlig vurdering på 1,5 mio. kr. Ejendommen er erhvervet i Der er ikke taget højde for forskelle i ejendomspriserne i de enkelte kommuner Mand: Arbejdsindkomst kr., negativ nettokapitalindkomst kr., fagforeningskontingent kr. og A-kasse kr. Kvinde: Bruttoindkomst kr., negativ nettokapitalindkomst kr. og fagforeningskontingent kr. og A-kasse kr. årligt. Familien har to børn. Det ene barn har en dagplejeplads på fuld tid, det andet en fritidshjemsplads på fuld tid. For Odense, Aarhus, Esbjerg og Aalborg kommuner er pasningsudgiften til det andet barn baseret på taksten for heltidsplads i skolefritidsordningen. Familien opnår hverken friplads eller reduktion i den indkomstafhængige takstbetaling. Familien får søskenderabat. Dette er ensbetydende med, at de betaler fuld pris for den dyreste plads, og betaler 50 % for den anden plads.

8 8 6-by Nøgletal 2013 Socioøkonomiske nøgletal De socioøkonomiske nøgletal viser noget om individet, kommunen og det samfund vi er en del af. I tabel 5 vises de faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper. Kommunernes areal og antallet af indbyggere pr. km 2 (befolkningstæthed) ses i tabel 6. Befolkningens bevægelser fremgår af tabel 7, mens andelen af indvandrere og efterkommere vises i tabel 8. Endelig fortæller tabel 9-12 noget om uddannelsesniveau, beskæftigelse, indkomst og kriminalitet. Aldersfordeling - 1. juli 2012 København 8,1 10,5 72,5 Randers 12,3 18,2 61,5 Esbjerg Aalborg 17,6 12,0 16,8 10,7 62,8 64,8 65 år og derover årige 7-16 årige Odense 16,2 10,9 64,8 Aarhus 13,5 10,5 68,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Procent

9 9 6-by Nøgletal 2013 Befolkningsbevægelser - 1. juli 2012 København Randers Esbjerg Aalborg Odense Samlet vækst Fødselsoverskud Tilflytningsoverskud Aarhus Pr indbyggere Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar 2013 København 14,7 Randers 4,4 Esbjerg 5,5 Aalborg 5,2 Odense 10,3 Aarhus 10, Procent

10 10 6-by Nøgletal 2013 Tabel 05 Faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper pr. 1. juli 2012 Absolutte tal: 0-6 årige årige årige årige årige år og derover I alt Procentfordeling: 0-6 årige 8,0 8,1 7,6 7,7 7,9 8, årige 10,5 10,9 10,7 12,0 12,3 8, årige 15,6 13,3 13,2 10,9 9,9 13, årige 52,4 51,5 51,6 51,9 51,6 59, årige 10,2 12,2 12,8 13,7 13,9 7,8 80 år og derover 3,3 4,0 4,0 3,9 4,3 2,7 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kilde: Danmarks Statistik. Tabel 06 Areal og befolkningstæthed pr. 1. juli 2012 Areal i km Folketal pr. km Kilde: Danmarks Statistik.

11 11 6-by Nøgletal 2013 Tabel 07 Befolkningsbevægelser 1. januar til 31. december 2012 Pr indbyggere Levende fødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttere Fraflyttere Tilflytningsoverskud Indvandrede Udvandrede Indvandringsoverskud Korrektioner Frem-/tilbagegang, i alt Kilde: Danmarks Statistik. Tabel 08 Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande fordelt på aldersgrupper pr. 1. juli 2012 Procent 0-6 årige 13,5 12,7 6,6 7,2 5,1 14, årige 17,9 16,9 7,6 8,0 5,9 25, årige 10,7 12,3 6,0 7,5 6,1 13, årige 10,2 9,9 5,4 5,5 4,6 14, årige 3,0 3,1 1,1 1,1 1,0 7,7 75 år og derover 2,7 2,2 0,8 1,2 0,8 4,3 I alt 10,5 10,3 5,2 5,5 4,4 14,7 Indvandrere og efterkommere er statistiske begreber, som er dannet efter bestemte regler og på grundlag af tilgængelig information. Inddelingen i indvandrere og efterkommere er lavet på grundlag af de oplysninger om forældre/børnrelationer, statsborgerskab og fødested, som findes i CPR. Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både dansk statsborger og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Kilde: Danmarks Statistik

12 12 6-by Nøgletal 2013 Tabel 09 Befolkningens højeste fuldførte uddannelse årige pr. 1. oktober 2012 Procent Grundskole 21,7 28,2 27,3 32,6 32,8 20,7 Almengymnasiale uddannelser 12,2 9,0 7,6 4,3 4,5 13,5 Erhvervsgymnasiale uddannelser 4,1 3,0 3,5 2,6 2,6 2,5 Erhvervsuddannelser 22,5 28, ,5 37,1 18,1 Korte videregående uddannelser 4,4 4,4 4,3 4,1 5,0 4,0 Mellemlange videregående uddannelser 14,1 13,8 13,0 13,8 11,2 12,7 Bachelor 4,5 2,7 2,7 0,8 0,8 5,8 Lange videregående uddannelser 10,8 6,3 7,2 3,2 3,4 14,0 Forskeruddannelser 0,9 0,5 0,4 0,1 0,2 0,9 Uoplyst 4,7 3,8 4,0 3,9 2,4 7,9 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabel 10 Beskæftigelses- og erhvervsfrekvens pr. 30. november 2012 Procent Beskæftigelsesfrekvens 1) 67,3 65,5 68,6 70,3 70,9 68,7 Erhvervsfrekvens 2) 70,1 69,8 72,2 73,3 74,3 71,2 Anmærkning: Kilde: Danmarks Statistik. Noter 1) Beskæftigelsesfrekvensen er lig de beskæftigedes andel af hele befolkningen (16-64 år) i pct. 2) Erhvervsfrekvensen er lig arbejdsstyrkens andel af hele befolkningen (16-64 år) i pct. Tabel 11 Indkomst Beløb i kr. Indkomst pr. person i alt Indkomst pr. person disponibel Disponibel indkomst er lig med samlet indkomst fratrukket renteudgifter, skat mv. Kilde: Danmarks Statistik. Tabel 12 Kriminalitet 2012 Pr indbyggere Anmeldelser i alt Sigtelser i alt Anmærkning: Kilde: Danmarks Statistik. Indbyggertal er opgjort pr. 1. juli 2012.

13 13 6-by Nøgletal 2013 De kommunale regnskaber og budgetter Tallene på dette område indeholder nøgletal for de kommunale regnskaber og budgetter, herunder beskatningsforhold og finansiering. Tabel 13 viser udskrivningsprocenterne i 2013 for kommuneog kirkeskat, grundskyldspromille og dækningsafgift af forretningsejendomme. Tabel 14 viser de kommunale skatteindtægter i budget 2013 pr. 15 årige og derover. Væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2012 til 2013 er angivet i tabel 15. Tabel 16 viser den gennemsnitlige kassebeholdning pr. indbygger, opgjort som et gennemsnit over året for 2011 og Tabel 17 findes en hovedoversigt over kommunernes budgetter for 2013, som vedtaget i oktober I tabel 18 ses den finansielle egenkapital pr. indbygger ultimo Tilskud og udligning pr. indbygger fordelt på de enkelte poster ses i tabel 19. Endelig vises i tabel 20 det kommunale nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med kr. pr. indbygger. Hovedoversigt over de kommunale budgetter Tabellen udtrykker i kr. pr. indbygger størrelsen af de skattefinansierede nettodrifts- og nettoanlægsudgifter - det vil sige de totale nettoudgifter fratrukket de forbrugerfinansierede områder (renovation, varmeforsyning og 90 % af anlægsudgiften til ældreboliger, samt nettodriften af ældreboliger.). Hertil lægges forskydninger i langfristede tilgodehavender i form af renter og finansielle tilskud, hvorved de samlede skattefinansierede nettoudgifter fremkommer. Over- eller underskud på det skattefinansierede område beregnes som forskellen mellem de skattefinansierede nettodrifts- og nettoanlægsudgifter fratrukket de samlede indtægter fra tilskud, udligning og skatter. Et positivt tal angiver et underskud på kommunens budget, hvormed det er nødvendigt at anvende de finansielle poster for at få årets budget til at hænge sammen. Renter og afdrag på indekslån vedrørende ældreboliger konteres under nettodriftsudgifterne vedr. ældreboliger, mens den kommunale indskudskapital på 10 % i såvel private som kommunale ældreboliger medtages under nettoanlægsudgifterne. Under posten anlægsudgifter til ældreboliger er derfor medtaget 90 % af anlægsudgiften til ældreboliger. Gennemsnitlig kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort pr. indbygger og angivet som et gennemsnit over året for henholdsvis 2011 og I beløbet indgår deponeret overskudslikviditet. Den finansielle egenkapital Finansiel egenkapital defineres som kassebeholdning ultimo året, plus kortfristet nettoformue ultimo året, fratrukket skattefinansieret gæld ultimo året. Tallene udgør forventningen til ultimo Jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal værdien af fast ejendom og inventar ikke medregnes. Tilskud og udligning Landsudligningen er et nettoudligningssystem, der omfatter alle kommuner i landet. Udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle over-/underskud, som er lig forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Kommuner med strukturelt underskud modtager 58 % heraf i udligningstilskud, mens kommuner med strukturelt overskud bidrager med 58 % heraf. Hovedstadsudligningen er en tilsvarende mellemkommunal udligningsordning blot for kommunerne i hovedstadsområdet. Hovedstadskommuner med strukturelt underskud modtager her et udligningstilskud på 27 %, mens hovedstadskommuner med strukturelt overskud bidrager med 27 % heraf. Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud gives til kommuner, hvor det strukturelle underskud pr. indbygger overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Der ydes et udligningstilskud på 32 % af den del af kommunens strukturelle underskud, der overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Det samlede tilskud findes ved at gange tilskudsbeløbet pr. indbygger med kommunens indbyggertal. Udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud finansieres fuldt ud af statens bloktilskud til kommunerne. Landsudligningen finansieres hovedsagligt af bloktilskuddet, mens en mindre del udgøres af bidrag fra kommuner med strukturelt overskud. Den resterende del af statens bloktilskud udgør statstilskuddet, som fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Det bemærkes, at en del af statstilskuddet er betinget af kommunernes overholdelse af den indgåede økonomiaftale med regeringen. Herudover findes en række mindre mellemkommunale udligningsordninger og særlige statstilskud.

14 14 6-by Nøgletal 2013 Tilskud og udligning - budget 2013 København Randers Esbjerg Aalborg Odense Aarhus Kr. pr. indbygger Kommunalt nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med kr. pr. indbygger København 20 Randers 32 Esbjerg 30 Aalborg 30 Odense 21 Aarhus Kr. pr. indbygger

15 15 6-by Nøgletal 2013 Tabel 13 Beskatningsforhold budget 2013 Udskrivningsprocent: Kommune 24,40 24,50 25,40 25,40 25,60 23,80 Kirke 0,79 0,68 0,98 0,81 0,89 0,80 I alt 25,19 25,18 26,38 26,21 26,49 24,60 Ejendomsbeskatning: Grundskyldspromille - kommune (min./max. 16/34) Dækningsafgift af forretningsejendomme (max. 10 promille) 24,58 21,71 26,95 25,29 27,93 34,00 5,75 5,20 5,35 0,00 5,00 9,80 Tabel 14 Kommunale skatteindtægter pr. 15 årige og derover budget 2013 Beløb i kr. Indkomstskatter Andre skatter Skatteindtægter i alt Tabel 15 Vækst i udskrivningsgrundlag fra 2012 til 2013 Procent Vækst 2012/2013 5,8 5,6 5,6 6,2 6,1 6,5 Tabel 16 Gennemsnitlig kassebeholdning pr. indbygger Kr. pr. indbygger Gennemsnit Gennemsnit Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort på baggrund af den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 kalenderdage. I beløbet indgår deponeret overskudslikviditet.

16 16 6-by Nøgletal 2013 Tabel 17 Hovedoversigt over de kommunale budgetter 2013 Kr. pr. indbygger Nettoserviceudgifter eksklusiv "hvile i sig selv" virksomheder Øvrige nettodriftsudgifter eksklusiv "hvile i sig selv" virksomheder Renter Finansielle tilskud Skattefinansierede udgifter i alt Tilskud og udligning Skatter Indtægter i alt Resultat - det skattefinansierede driftsområde Anlægsudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder Skattefinansierede områder Drifts- og anlægsudgifter "hvile i sig selv" virksomheder Nettodriftsudgifter til ældreboliger Anlægsudgifter til ældreboliger Balanceforskydninger Nettolån Kasseforøgelse / kasseforbrug Finansielle poster i alt Tabel 18 Finansiel egenkapital budget 2013 Kr. pr. indbygger Kassebeholdning ultimo året Kortfristet netto formue/gæld Skattefinansieret gæld Finansiel egenkapital Et negativt fortegn(-)angiver en negativ kassebeholdning og gæld ved den kortfristede nettoformue/gæld og den skattefinansierede gæld. Opgørelsen af den finansielle egenkapital inkluderer ikke langfristede tilgodehavender.

17 17 6-by Nøgletal 2013 Tabel 19 Tilskud og udligning budget 2013 Kr. pr. indbygger Udligning: Landsudligning Hovedstadsudligning Udligning - Højt strukturelt underskud Udligning vedr. udlændinge (netto) Udligning vedr. selskabsskat Efterregulering af udligning (vedr. 2010) Udligning i alt Tilskud: Statstilskud Heraf betinget statstilskud - drift Heraf betinget statstilskud - anlæg Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Overgangstilskud ifm. udligningsreformen Tilskud vedr. kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud inklusiv efterregulering for 2011 Tilskud til kommuner med en høj andel af sociale problemer Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til ældreområdet i alt Tilskud i alt Bidrag til regionerne: Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

18 18 6-by Nøgletal 2013 Tabel 20 Kommunalt nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med kr. pr. indbygger 2013 Kr. pr. indbygger Kommunalt nettoprovenu: Kommunal udligning Skatteprovenu Nettovirkning, i alt Tabellen viser, hvad den enkelte kommune vil få ud af isoleret at hæve udskrivningsgrundlaget i kommunen med kr. pr. indbygger, "alt andet lige". I tabellen angiver et minus en indtægt, og et plus angiver en udgift. En forøgelse af udskrivningsgrundlaget kan fx opnås ved en aktiv erhvervs- og bosætningspolitik mv. Det ses af tabellen, at et øget udskrivningsgrundlag for alle kommuner vil give en positiv kommunal nettovirkning.

19 19 6-by Nøgletal 2013 Natur og miljø I tabel 21 indgår nettodrifts- og anlægsudgifter på følgende områder: Fritidsområdet, naturbeskyttelse, vandløbsvæsen og miljøbeskyttelse. For at sikre, at metoden for indmelding af data er konsekvent kommunerne imellem, vil de relevante IM-funktioner blive oplistet under hvert af områderne. I de enkelte nøgletal indgår samtlige udgifter og indtægter konteret på de enkelte funktioner. Fritidsområdet På området registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og vedligehold af fritidsområder ( ), herunder naturområder, parker, strandområder og kolonihaver. Eventuelle udgifter til vedligeholdelse af udearealer ved børnehaver, skoler, administrationsbygninger og ældreinstitutioner indgår ikke i tallene. Naturbeskyttelse Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter ( ), naturpleje ( ), fredningserstatninger ( ), drift af kommunale skove ( ) og kystsikring ( ). Vandløbsvæsen Udgifter og indtægter vedrørende opgaver i henhold til vandløbsloven registreres på denne funktion, herunder vedligeholdelsesarbejder ( ), bidrag til pumpe ( ) og landvindingslag mv. ( ). Miljøbeskyttelse Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde herunder fælles formål ( ), jordforurening ( ), bærbare batterier ( ), overvågningsopgaver på miljøområdet ( ) og øvrige planlægnings- og tilsynsopgaver ( ). Nettoudgifter på natur- og miljøområdet - regnskab 2012 København 439 Randers 287 Esbjerg 424 Aalborg 364 Odense 264 Aarhus Kr. pr. indbygger

20 20 6-by Nøgletal 2013 Tabel 21 Nettoudgifter på natur- og miljøområdet regnskab 2012 Kr. pr. indbygger Fritidsområder Naturbeskyttelse ) Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Nettoudgifter Tallene omfatter både drifts- og anlægsudgifter på alle områderne. Noter 1) Alle de naturområder der er beliggende i Københavns Kommune, bliver også benyttet som fritidsområder. Alle udgifter til disse områder ligger derfor under

21 21 6-by Nøgletal 2013 Vejområdet Området omfatter opgaver vedr. drift af kommunens vejnet, herunder bl.a. vedligeholdelse og renholdelse af kørebaner (herunder cykelstier), fortove, grøfter og rabatter, færdselstavler, signalanlæg, snerydning og gadebelysning. Vedligeholdelse af broer og tunneller gennemføres ofte som større projekter og udgifterne falder derfor ofte meget ujævnt over årene. Sammenligninger på tværs af byerne et enkelt år kan derfor være problematiske. Tabel 22 Nettodriftsudgifter til kommunale veje regnskab 2012 Kr. pr. indbygger Vedligeholdelse af kørebaner (inklusive cykelstier) Vedligeholdelse af fortove Vedligeholdelse af grøfter og rabatter 0 1) ) Vedligeholdelse af vejafvanding Vedligeholdelse af striber og skilte Færdselstavler og anden afmærkning Vintervedligeholdelse Renholdelse Teknisk udstyr (signalanlæg mv.) Vejbelysning Broer og tunneler I alt Vedligeholdelsesudgifter til tunneller og broer falder uregelmæssigt med større beløb, hvorfor sammenligning mellem kommunerne i enkelte år er problematisk. Udgifter til vejbelysning er inklusiv udgifter til el. Noter 1) Aarhus og Københavns kommuner opgør ikke forbrug på grøfter og rabatter, da der ikke er meget heraf i bymæssig bebyggelse.

22 22 6-by Nøgletal 2013 Nettoudgifter til kommunale veje - regnskab 2012 København 506 Randers 711 Esbjerg 889 Aalborg 592 Odense 571 Aarhus Kr. pr. indbygger Tabel 23 Det økonomiske serviceniveau på vejområdet regnskab 2012 Nettodriftsudgifter i kr. til vedligeholdelse af: Kørebaner pr. 10 m Fortove pr. 10 m Grøfter og rabatter pr. 10 m 2) 19 1) 3) Vejafvanding pr. brønd Striber og skilte pr. 10 m2 kørebane og fortov Vintervedligeholdelse pr. 10 m2 kørebane og fortov Renholdelse af 10 m2 kørebane og fortov Signaludstyr pr. anlæg Vejbelysning pr. vejarmatur ) Udgifterne er fordelt skønsmæssigt. Noter 1) Fortovsareal er ikke opgjort i m2. 2) Aarhus og Københavns kommuner opgør ikke forbrug på grøfter og rabatter, da der ikke er meget heraf i bymæssig bebyggelse. 3) Antal km rabat er ikke opgjort.

23 23 6-by Nøgletal 2013 Kollektiv trafik Tabellerne vedr. kollektiv trafik omfatter busdriften i de 6 kommuner (IM funktion ) Kommunerne og regionen bestiller kollektiv trafik hos trafikselskaberne, som sørger for udbud, takster, billetsystemer, koordinering og planlægning, individuel handicapkørsel og privatbaner. Det sker efter en model, hvor trafikselskaberne leverer en grundydelse samt en række tillægsydelser. Grundydelsen omfatter de daglige løbende opgaver, og tillægsydelser kan eksempelvis være planlægning i forbindelse med større ændringer i rutenettet. Kommunen står selv for drift og vedligeholdelse af stoppestedsudstyr og terminalområder og i nogle af de største kommuner også køreplanlægning. Som udgangspunkt bestiller og betaler regionen for den regionale trafik og kommunerne for den lokale trafik, inkl. bybusdrift og ruter med åben skolebuskørsel. Tabel 24 viser nettodriftsudgifter pr. indbygger til busdrift eksklusiv lovpligtig handicapkørsel. Taksterne for den kollektive trafik pr. 1. februar 2013 er angivet i tabel 25, indtægtsgenereringen ses i tabel 26, mens tabel 27 viser aktivitetstal, dvs. antal køreplantimer, rejser pr. køreplantime mv. På Sjælland dækkes udgifter til fælles administration af trafikselskabet af de to regioner. Evt. kommunale udgifter til lufthavne, færgedrift, togdrift, fysiske anlæg (terminaler og stoppesteder) samt omkostninger til kommunens egen administration og drift af området indgår ikke i nøgletallene. I København indgår Havnebussen som en integreret del af busdriften, både med hensyn til billetter og administration, hvorfor den indregnes i busdriften. Som noget nyt er der i 2013 medtaget Trafikselskabernes tilbud af forskellige former for bestillingskørsel, som er åben for alle borgere (dvs. uden visitering). Disse kørselstilbud fungerer som et supplement til eller en erstatning for ordinær kollektiv trafik og finansieres af kommunerne. Det drejer sig om flextur og teletaxa/telebuskørsel. Individuel handicapkørsel, kørsel til behandling og specialtilbud eller lignende udføres kun for særligt visiterede borgere og indgår ikke i denne opgørelse. De efterfølgende tre figurer vedrører rutedrift (ikke bestillingskørsel). Der er alene indberettet de seks kommuners udgifter til dækning af: trafikselskabets bruttoomkostninger (kontraktudgifter) til den af kommunen bestilte busdrift, kommunens andel af rutespecifikke omkostninger kommunens andel af trafikselskabets indtægter ved busdrift kommunens andel af trafikselskabets fælles administrationsomkostninger.

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015 1 6-by Nøgletal 2015 Revideret 8. juni 2015 2 6-by Nøgletal 2015 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 5 Socioøkonomiske nøgletal 10 De kommunale regnskaber og budgetter 16 Vejområdet 18 Kollektiv trafik 22

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2013. Revideret 21. juni 2013

1 6-by Nøgletal 2013. Revideret 21. juni 2013 1 6-by Nøgletal 2013 Revideret 21. juni 2013 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2013

1 6-by Nøgletal 2013 1 6-by Nøgletal 2013 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23 Kollektiv trafik 27 Skoleområdet

Læs mere

6-BY NØGLETAL 2011 6- By Nøgletal 2011

6-BY NØGLETAL 2011 6- By Nøgletal 2011 6-BY NØGLETAL 2011 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 18 Natur og miljø 20 Vejområdet 22 Kollektiv trafik 25 Skoleområdet 31 Fritidsområdet

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015 1 6-by Nøgletal 2015 Revideret 8. juni 2015 2 6-by Nøgletal 2015 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 5 Socioøkonomiske nøgletal 10 De kommunale regnskaber og budgetter 16 Vejområdet 18 Kollektiv trafik 22

Læs mere

NØGLETAL BUDGET 2007. Rapporten er udarbejdet af kommunerne: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København ISBN 87-90372-05-0.

NØGLETAL BUDGET 2007. Rapporten er udarbejdet af kommunerne: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København ISBN 87-90372-05-0. NØGLETAL BUDGET 2007 Rapporten er udarbejdet af kommunerne: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København ISBN 87-90372-05-0 Side 1 Side 2 Forord : Indledning Denne nøgletalsrapport er udarbejdet

Læs mere

København har i samarbejde med de øvrige 6-byer Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers netop udgivet en ny 6-by nøgletalsrapport.

København har i samarbejde med de øvrige 6-byer Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers netop udgivet en ny 6-by nøgletalsrapport. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 6-by nøgletalsrapport 2013 København har i samarbejde med de øvrige 6-byer Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers netop udgivet

Læs mere

6-by nøgletalsrapport 2011 bilagstabeller

6-by nøgletalsrapport 2011 bilagstabeller 6-by nøgletalsrapport 2011 bilagstabeller Bilagstabel 01 Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2011 Aldersgrupper Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København 0-2 år 11.433 6.998

Læs mere

7. juni by Nøgletal 2017 NØGLETAL 2017

7. juni by Nøgletal 2017 NØGLETAL 2017 1 6-by Nøgletal 2017 6-BY NØGLETAL 2017 2 6-by Nøgletal 2017 Indholdsfortegnelse Sammendrag 4 Socioøkonomiske nøgletal 5 De kommunale regnskaber og budgetter 9 Vejområdet 14 Kollektiv trafik 15 Skoleområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6 6- by Nøgletal 2009. Ansvaret for rapportens hovedområder (sektorer) har været fordelt mellem kommunerne på følgende måde:

Indholdsfortegnelse. 6 6- by Nøgletal 2009. Ansvaret for rapportens hovedområder (sektorer) har været fordelt mellem kommunerne på følgende måde: 6 6- by Nøgletal 2009 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske forhold 14 De kommunale regnskaber og budgetter 20 Natur og Miljøområdet 22 Forsyningsvirksomheder 24 Vejområdet 26 Kollektiv trafik

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

NØGLETAL 2011 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2011 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 211 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 211 Nøgletal 211 Forord For fjerde gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner sammen

Læs mere

Forord. Ib Nielsen, Strategi & Analyse, Ib.Nielsen@Holstebro.dk. Torben Skov Nielsen, Budgetafdelingen, oktsn@horsens.dk

Forord. Ib Nielsen, Strategi & Analyse, Ib.Nielsen@Holstebro.dk. Torben Skov Nielsen, Budgetafdelingen, oktsn@horsens.dk Nøgletal 21 Forord For tredje gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner sammen en nøgletalspublikation: Nøgletal 21. Grundmaterialet bag nøgletallene er hovedsageligt

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

NØGLETAL 2009 NØGLETAL 2009

NØGLETAL 2009 NØGLETAL 2009 NØGLETAL 29 NØGLETAL 29 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 29 Nøgletal 29 Forord For anden gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner

Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner [modtager] [godkendelse, orientering]

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013 BEK nr 719 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr 1207194 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

NØGLETAL. Budget Rapporten er udarbejdet af kommunerne: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København. ISBN

NØGLETAL. Budget Rapporten er udarbejdet af kommunerne: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København. ISBN NØGLETAL Budget 2005 Rapporten er udarbejdet af kommunerne: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København. ISBN 87-990832-0-5 Side 1 Side 2 Forord Indledning Denne nøgletalsrapport er udarbejdet

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9 Indholdsfortegnelse 1. Finansieringssystemet for regionerne... 2 1.1 Regionernes opgaver... 2 1.2 Finansiering af sundhedsområdet... 3 1.2.1 Regionernes bloktilskud... 3 1.2.2 Kommunal aktivitetsbestemt

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

19/5/2014 Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

19/5/2014 Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal ØIMs Kommunale Nøgletal. Intro/kontakt FAQ ToDo Nyt Definitioner Vælg data Tabelvisning Visualisering Tabelvisning Udvikling Pris- og lønregulering (PL) Sortering (tabelvisning 1) Datamatricens dimensioner

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5, 2, 4, 6,

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

NØGLETAL 2012 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2012 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 212 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 212 Nøgletal 212 Forord For femte gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner sammen

Læs mere

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Voksne 65+ Administration 180 160 Børnepasning 0-5 år Voksne med særlige behov 18+ Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 140 120 100 80

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere