Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4"

Transkript

1 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september Udbud JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

2 Indholdsfortegnelse Side : Side 2 af 36 Udarbejdet: NHH Kontrolleret: JGR Godkendt: JGR Indholdsfortegnelse Orientering om byggesagen Generelt Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Organisation Sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhedsmøder / runderinger / speciel tilsyn Kontrol og tilsyn Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener Forholdsregler ved farlige arbejder Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Eksisterende forhold Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Parkering... 24

3 Indholdsfortegnelse Side : Side 3 af Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i bygninger Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning og renhold i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner Person- og materialehejse Stillads og arbejdsplatforme Lifte Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Kommunikation Brandforhold på byggepladsen Tidsplan og Beredskabs- og evakueringsplan Tidsplan Byggepladstegning Beredskabs- og evakueringsplan Risikobehæftede arbejder Bilag... 36

4 1. Orientering om byggesagen Side : Side 4 af Orientering om byggesagen 1.1 Generelt Byggesagen er en del af en større udbygning og tilpasning af funktionerne på Kolding Sygehus der består af flere faser: FASE 1: Blok 25 kapel og P-område mod nord (er udført i år 2012 og 2013) FASE 2-3: Udbygning af blok 6-8 Fælles akutmodtagelse og ny blok 9 sengebygning, samt etablering af ny hovedankomst i blok 4, (år 2013 til 2016) FASE 4: Tilstødende mindre projekter bl.a. blok 56 tunnel og akutelevatorhus (udføres år 2014), etablering af færdiggørelseskøkken/klyngekøkken i blok 4 (udføres i år 2014) samt Prøvetagning og Dialyse i blok 4 (nærværende projekt som skal udføres i år 2015 og lidt ind i år 2016). På figur 1 er bloknumre på de enkelte bygningskomplekser angivet. Lidt overordnet omkring baggrunden for det konkrete projekt: Som en følge af regeringens intentioner omkring udbygning og forbedring af sygehussektoren så opgraderes Kolding sygehus til et af de større akutsygehuse hvilket dels medføre en udbygning og kapacitets forøgelse men også en del rokader imellem de omkring liggende sygehuse. I forbindelse med det konkrete projekt så er det bl.a. dialysen fra Fredericia Sygehus der skal flyttes til Kolding Sygehus blok 4 plan 3. En sammenlægning af produktionskøkkener har medført at produktionskøkkenet på Kolding Sygehus nedlægges idet produktionen samles på Vejle Sygehus dette har medført at laboratoriet i nuværende blok 4 plan 2 kan flyttes over i den gamle køkkenbygning blok 20 herved frigives plads i blok 4 således, at prøvetagningsfunktionen kan udvides på plan 2 i blok 4 mod syd. Det konkrete byggeprojekt omfatter således: Blok 4 plan 2 syd fløj: Ombygning af lokaler/ny indretning til prøvetagningsfunktion Blok 4 plan 3: Ombygning af lokaler/ny indretning til dialysefunktion Blok 4 plan 1: Afledte installations- og bygnings-arbejder I alt omfatter byggesagen i blok 4 flg. arealer: Ombygning plan 3: ca m 2 Ombygning plan 2: ca. 614 m 2 Div. arbejder plan 1: ca. 220 m 2 Arbejdet udbydes i fagentrepriser. Se entrepriseopdeling i afsnit 1.2. Det skal bemærkes at der allerede ifm. FASE 2-3 er delarbejder der er prissat og som skal udføres af FASE-2-3 entreprenører samtidig med at ombygningen for hhv. prøvetagningen og dialysen, det gælder bl.a. sprinkling og ABA-dækning. Ligeledes har det været nødvendigt at forberede nogle installationer vedr. prøvetagning og dialyseprojektet således er der ifm. køkkenprojekter i blok 4 plan 1 og 2 mod nord allerede udført div. forberedende installationer så som faldstammer, blødtvandsforsyning, el-hovedkabling til blokken samt teknikrumsdisponering for kommende ventilationsaggregater. Den aktuelle entrepriseopdeling er fremkommet som en følge af at nogle arbejder og leverancer udføres af FASE 2-3 entreprenører (08-CTS, 09-ABA, 11-ADK, sprinkling)

5 1. Orientering om byggesagen Side : Side 5 af 36 og nogle forestås af bygherre selv (13-Vand-og-Koncentratanlæg, 14-SLKtagbelægning). Figur 1, illustration med blok numre. Figur 2, blok 4 luftfoto fra år 2013.

6 1. Orientering om byggesagen Side : Side 6 af 36 Alle rettelser i fremtidige revisioner af PSS en vil blive tydelig markeret med grøn fra revision til revision. Rettelser, der er mere end én revision gamle, vil dermed ikke længere være markeret. 1.2 Entrepriser/arbejder Arbejderne opdelt i følgende fagentrepriser og omfatter i hovedtræk (se også arbejdsog bygningsdelsbeskrivelser vedr. detaljeret omfang af arbejder og ydelser): 01-MU 01-Murer-entreprisen: Byggeplads indretning og drift samt lift og byggeplads plato/stillads. Miljøsanering vedr. tungevægge/vægflader, fuger mv. og bortskaffelse. Nedbrydnings arbejder i øvrigt samt bortskaffelse. Etablering af større huller for installationer/udstyr. Beton udstøbning /bassinlukning. Beton og gulvrep. i øvrigt herunder udstøbninger for installationer i vægge og dæk. Ophugning, etablering af grav for ventilationskanaler i teknikrum, tilfyldning og betondæk tilpasset eksist. teknikrumsgulv på plan 1. Murerarbejder. Flisearbejder. 02-TØ 02-Tømrer-entreprisen: Byggeplads, skærmvægge og midlertidige indgange. Miljøafskærmning, tætning, sluser og tilhørende undertryksventilation med filtrering. Miljøsanering vedr. lette vægge/vægflader/fuger mm. og bortskaffelse. Nedbrydnings arbejder i øvrigt samt bortskaffelse. Lette vægge. Døre og vinduer. Lofter. Fast inventar og skabe. 03-GU 03-Gulv-entreprisen: Byggeplads, midlertidige måtter i bygning ifm. byggepladsafgange. Miljøsanering vedr. gulvbelægninger/undergulv/lim mm. og bortskaffelse. Nedbrydnings arbejder i øvrigt samt bortskaffelse. Tilpasning af undergulve, udstøbninger/afretninger/flydemørtel, spartling, slibning mm. Linoleumsbelægninger. Vinylbelægninger. Gulvskinner ved døre Beskyttende afdækninger og vedligehold ifm. færdiggulve frem til aflevering. 04-MA 04-Maler-entreprisen: Byggeplads, afdækninger mm. Behandling af vægflader. Behandling af rørkasser for installationer. Behandling af døre og vinduer (omfang iht. ark-tegninger/beskrivelser) Behandling af radiatorer og radiatorstik. Behandling af betonlofter på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Behandling af vægflader på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Behandling af nye synlige faldstammer på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Behandling af gulv i vent.teknikrum på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Håndværkerrengøring umiddelbart før aflevering.

7 1. Orientering om byggesagen Side : Side 7 af VVS 05-VVS-entreprisen: Byggeplads og installationer ifm. skurområdet. Miljøsanering og håndtering af radiatorer samt bortskaffelse ved udskiftning. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Afløb og sanitet. Vand og behandlet vand. Luftarter og nødafspærringsbokse. Køling og fancoils. Varme og radiatorer, forsyning og blandesløjfer for ventilation. Trykprøvning, afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Isoleringsarbejder og rørmærkning. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 06-VE 06-Ventilations-entreprisen: Byggeplads og midlertidig undertryksventilation ifm. indvendig nedbrydning. Frakobling og midlertidige kanalforbindelser. Opmåling ifm. ventilationsarbejdet, disponering af huller herfor. Nedbrydning/demontering og bortskaffelse af eksist. ventilation. Aggregater med tilbehør, indtag og afkast forbindelser. Specialudsugninger med tilbehør, evt. lovpligtige alarmgivere, ventilatorer/afkast over tag Kanaler, spjæld, armaturer. Isolering-/brand-isolering af kanaler. Tæthedsprøvning, indregulering, luftmængdemålinger, lydmålinger, dokumentation. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Mærkning. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 07-EL 07-EL-entreprisen: Byggeplads og installationer ifm. skurområdet. Byggeplads-installationer ifm. ombygningsområderne, orienteringsbelysning mv. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Hovedledninger og føringsveje. Hovedtavler og fordelingstavler. Forsyning til CTS, maskininstallationer/skyllerumsmaskiner og specialanlæg. Anlæg for almen belysning. Anlæg for nødbelysning. Belysningsarmaturer. Hoved- og supplerende udligningsforbindelser. Patientkaldeanlæg. Kommunikation og netværk. Antenneanlæg. ABA-anlæg, koordinerende forhold, (selve leverancen se entreprise 09-ABA). ABDL-anlæg, koordinerende forhold, (selve leverancen se entreprise 09-ABA). IBI-anlæg. Mærkning. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion.

8 1. Orientering om byggesagen Side : Side 8 af CTS 08-CTS-entreprisen: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående tekniske anlæg i blok 4. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Føringsveje, ledningsforbindelser og tavler. CTS ifm. anlæg for behandlet vand. CTS ifm. nødafspærringsbokse for luftarter. CTS ifm. køleanlæg/fancoils. CTS ifm. varmeanlæg/blandesløjfe/zoner. CTS ifm. ventilationsanlæg for luftkonditionering. CTS ifm. ventilationsanlæg for specialudsugninger. CTS ifm. alarmoverføringer i øvrigt. Mærkning. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 09-ABA 09-ABA-entreprisen: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående tekniske anlæg i blok 4. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Levering, montering og i driftssætning af fulddækkende ABA-anlæg iht. indretning. Levering, montering og i driftssætning af ABDL-funktion ifm. projektets ABDLdørfag. Mærkning. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 10-INV-Bygh-lev.: 10-Inventar fast leveret af bygherre: Plan 2: Stinkskab (rum , Urinlab.) (+ evt. kværn for plastdunke andet sted på SLK) Køleskab (rum , Urinlab.) Køle-/frys-skab, opvaskemaskine, mikroovn, kaffemaskine (rum ,pers.rum) Køleskab (rum , Glykose) (Rørpostanlæg nr. 1 for blodprøver lev. under 05-VVS) (rum Rør), evt. anlæg nr. 2 + etiket-maskine lev. af bygherre. Rengøringsudstyr og vogne mv. (bygherre finde plads for funktion, plan 2 syd-vest). Affaldscontainere (rum , Gang) Plan 3: Plexiglas-sugeboks med alarmgiver (rum , Medicinrum) Varmeskabe (rum , 5-sengs dialysestue aften-/nat-stue ) Loftlifte til alle dialysestuer (hvis bygherre vælger dette). Desinficerende opvaskemaskine, bækkenskyller (rum , 244 Skyllerum) Vaskemaskine og tørretumbler (rum , Skyllerum) Mikroovn ( , Sterildepot). Køleskab (rum , Medicinrum.). Køleskab, fryseskab, mikroovn, (rum , Køkken/Lounge). Køle-/frys-skab, opvaskemaskine, mikroovn, kaffemaskine (rum ,pers.rum) Kaffeautomat verificeres i udførelsesfasen (rum , 229/208A, 208C Gang) Drikkeautomat verificeres i udførelsesfasen (rum /208 Gang)

9 1. Orientering om byggesagen Side : Side 9 af 36 Rørpostanlæg nr. 3 og evt. etiket-maskine for dialyseafdelingen kan evt. disponeres placeret ifm. plan 3 dialysen (i rum , Kopi) men anlægget er uden for anlægsøkonomien pt. (der er dog pt. disponeret for trykluft-forsyning under 05-VVS). Rengøringsudstyr og vogne mv. (rum , Rengøring). Affaldscontainere (rum , 260, Affald). 11-ADK:. 11-ADK-entreprisen: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående ADK-anlæg i blok 4. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Etablering af ADK ved dør i hovedkorridor (mod rum , Poct). Etablering/tilpasning af ADK ved dør i hovedkorridor(mod rum ,gang øst ). Etablering af ADK ved dør i forhal (mod rum Gang midt ). Etablering af ADK ved dør i forhal (mod rum Gang vest ). Etablering/tilpasning af ADK ved dør i hovedkorridor(mod rum ,gang øst ). Etablering af ADK ved dør i rum E/(289) gang (mod rum D, gang). Etablering af ADK ved dør i trapperum (mod rum C, gang). Etablering af ADK ved dør i trapperum (mod rum , Køk/Lounge). Etablering af ADK-funktion/nøgle-i-køkkenelevator (mod Vand-teknikrum). Levering, montering og i driftssætning af ADK af det komplette ADK-anlæg. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 12-SLK-bygh-lev.: 12- Bygherreleverancer i øvrigt: Plan 1: Flytte garderobeudstyr (rum , omklædning) Midlertidig flytning af inventar i vagtværelser (rum til 122, plan 1 syd-fløj) Plan 2: Rømme lokalerne for løst inventar, reoler mv. Nedlægning af rørpost modtager central for nuværende LAB (nuværende rørpost). Lev. og mont. af dispenser, kanylebokse, affaldsstativer mv. Lev. og mont. af løst inventar (borde, stole, reoler, brikse, undersøgelsesudstyr mm.) Lev. og mont. af Q-system patient-nummer-system. Lev. og mont. af TV- og infostander ifm. forhal. Lev. og mont. af TV/DVD udstyr (rum , 160, 162 og 165, Prøvetagning). Lev. og mont. af TV og projektor udstyr (rum , Personale). Lev. og mont. af TV udstyr (rum , Glykose). Lev. og mont. af PC er og IT-udstyr i øvrigt. Plan 3: Rømme lokalerne for løst inventar, reoler mv. Lev. og mont. af dispenser, kanylebokse, affaldsstativer mv. Lev. og mont. af løst inventar (borde, stole, reoler, brikse, undersøgelsesudstyr mm.) Lev. og mont. af løst inventar (senge, sideborde, dialysemaskiner, vægte) Lev. og mont. af løst inventar (kulisseskinner/udstyr,senge-/stiklamper,afskærmning) Lev. og mont. af TV/radio fladskærme på fleksibel arm, AV-udstyr/signal til skærme) Lev. og mont. af Patient-kalde-system med display/tablo mv. Lev. og mont. af TV- og infofladskærm (rum , Køkken/Lounge). Lev. og mont. af TV og projektor, AV- og højtaler-udstyr (rum , Personale). Lev. og mont. af TV/fladskærms udstyr, teletolk-udstyr (rum , 254, Læge). Lev. og mont. af kamera for overvågning (rum , 1-sengsstue isolation). Lev. og mont. PC er og IT-udstyr i øvrigt.

10 1. Orientering om byggesagen Side : Side 10 af Vand-og-konc.anl.: 13-Vand- og koncentratanlæg (herunder bl.a. dialysepaneler): Byggeplads, opmåling og tilrettelæggelse, samarbejde med øvrige entp. på pladsen. Dimensionering og udarbejdelse af arbejdstegninger, diagrammer mv. samt verificering/aftale med bygherre mht. panelvalg/farver/funktion. Levering og montering af tilgangs-rør- og filter installation (rum ,vand-rum). Levering og montering af maskintavler og automatik (rum ,vand-rum). Levering og montering af komplet dialysevandsanlæg (rum ,vand-rum). Levering og montering af afløbs- og omkoblings-funktion (rum ,vand-rum). Levering og montering af komplet koncentratanlæg (rum ,vand-rum). Levering og montering af distributions-ringledninger, vandkredse til dialysepaneler. Levering og montering af isolering ifm. distributions-ringledninger/vandkredse. Levering og montering af distributions-ledninger, 3 koncentrattyper til dialysepaneler. Levering og montering af dialysepaneler i sengestuer: - Rum , 2 senge, plads for tilslutning/drift af 3 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 2 senge, plads for tilslutning/drift af 3 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 2 senge, plads for tilslutning/drift af 3 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. Levering og montering af dialysepaneler i medico-værksted: - Rum , plads for tilslutning/drift af 9 dialysemaskiner heraf 2 for blødtvandstilslutning ifm. rep. af akut-maskiner-med indbygget dialysevandsfilter. Levering og montering af dialysepaneler i disp.depot/laderum for standbymaskiner : - Rum A, plads for tilslutning/drift af 10 dialysemaskiner. - Levering og montering af dialysepaneler i akut-dialyse-maskine-standby-rum : - Rum , plads for tilslutning/drift af 2 akutdialysemaskiner med vandfilter (vandforsyning behandlet koldt vand/bbk - blødt koldt vand ). - Rum , plads for tilslutning/drift af 5 løse-akut-vandfilter-enheder til brug for montage foran vandtilslutningen til standard-dialysemaskine. (vandforsyning behandlet koldt vand/bbk - blødt koldt vand ). Levering og montering af EL-kabling mellem panel-stikk. og klembokse over loft. Levering og montering af IT-stikk. i panel (07-EL- etablerer IT-kabelforbindelser. Levering og montering af afløbstilslutning fra panel til faldstamme ved gulv (05-VVS etablerer faldstamme til og med overkant etagedæk). Levering og montering af lysfyr på gangvæg ud for rum vand-rum for visuel indikering af vandanlæggenes tilstand herunder alarmudgangsfunktion til medicorum (evt. direkte til medicoteknikers PC eller til CTS som alarmfunktion). Idriftsætning af de tekniske anlæg, indkøring og validering. Instruktion til Dialyseafdelings personale og Teknisk Afdeling. Deltagelse i aftaler med bygherre/bruger om evt. delvis i brugtagning af sengestuer ifm. overflytning af patienter fra Fredericia Sygehus til Kolding Sygehus.

11 1. Orientering om byggesagen Side : Side 11 af 36 Udarbejdelse af as built tegninger og komplet dokumentation samt drift og vedligehold instruktion. 14-SLK-tagbeklædning: 14-SLK-tagbeklædning (herunder bl.a. tagvinduer): Byggeplads, opmåling og tilrettelæggelse, samarbejde med øvrige entp. på pladsen. Demontering, bortskaffelse, midlertidige foranstaltninger afvanding og omlægninger. Lukning af ovenlyshuller ved pladelukning uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 2 ). Lukning af ovenlyshuller ved tilstøbning 5 m zone fra blok 9 ( type 3 ). Hulskæring i betontagdæk for nye ovenlys uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 5 ). Hulskæring i betontagdæk for nye ovenlys inden for 5 m zone fra blok 9 ( type 6 ). Hævning af karm eks.ovenlys, fast type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 1). Udskiftning af eks.ovenlys til oplukkelig type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 4 ). Etablering af nye ovenlys, oplukkelig type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 4 ). Etablering af nye ovenlys, oplukkelig type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 5 ). Etablering af nye ovenlys, oplukkelig type inden for 5 m zone fra blok 9 ( type 6 ). Tilpasning/udskiftning af eksist. bestående faldstammeudluftninger for spildevand. Etablering af UV-afvandingssystem på tagdæk, tilslutning til faldstammer på plan 3. Indmåling af UV-faldstammer via GPS (dokumentation for placering). Tætning omkring vent.kanalgennemføring/boksventilatoret (samarb. Med 06-VE). Tætning omkring glasoverdækninger (samarb. med FASE 2-3 entreprenør). Etablering af ny tagbelægning, isolering, membraner, UV-tagbrønde mv. komplet. Etablering af kantafdækninger langs murkroner mv. Deltagelse i aftaler med bygherre/06-ve-entreprenør vedr. takt for demontage af ventilationsaggregater som udgår/demonteres herunder lukning af huller i betontagdæk 14-SLK-tagnæknings-entreprenør) med plade før ny tagbeklædning etableres. Udarbejdelse af as built tegninger samt drift og vedligehold instruktion. 15-Sprinkler: 15-Sprinkler: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående tekniske anlæg i blok 4. Opmåling, dimensionering og udarbejdelse af arbejdstegninger, diagrammer mv. samt verificering af samhørigheden til FASE 2-3 sprinklerprojekt og tilstødende blokke. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Levering, montering og i driftssætning af fulddækkende sprinkler-anlæg iht. indretning. Godkendelse af installationen hos akkrediteret inspektionsorgan. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 16-SLK-øvrigt-tekn-udstyr: 16-SLK-øvrigt-teknisk-udstyr: Levering og montering af rum nr. skilte ved døre. Levering og montering af rum betegnelses skilte til vægge ved døre ud for rum. Levering og montering af afdelingsbetegnende skiltning. Evt. wayfindings information/illustrationer. Evt. andet supplerende inventar i lokaler. 1.3 Bygherreleverancer Leverancer som bygherre forestår er nævnt ovenfor under entreprisenummer 10, 12, 13, 14 og 16 idet disse arbejder prissættes særskilt.

12 2. Organisation Side : Side 12 af Organisation Byggeplads: Sygehus Lillebælt Kolding Skovvangen Kolding Bygherre: Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf Rådgiver: Totalrådgiver og byggeledelse: Åboulevarden Århus C Tlf.: Byggesag: Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus Blok 4 Prøvetagning og Dialyse SLB sag nr. SLK-Blok 56 CREO sag nr & 14 BALSLEV sag nr NIRAS sag nr B & D Kontaktperson Projektchef Kenneth Thorgaard Holm Tlf.: Kontaktpersoner: Jens Buch Andersen, (Projektleder, dette projekt) Jens Grønbæk, (Projektchef) Nikolaj Holst-Hvitved, (assisterende Projektchef) Arkitekt: Ingeniør, ventilation/el: CREO Østerbro 5, 1-sal Odense C. Tlf BALSLEV Vestre Stationsvej Odense Tlf Byggeledelse: Hans Bøgh Thomsen, Finn Østergaard Nielsen, Arbejdsmiljøkoordinator (B): Finn Østergaard Nielsen, Arbejdsmiljøkoordinator (P): Jens Buch Andersen,

13 2. Organisation Side : Side 13 af 36 Bygherren har udpeget Niras A/S til at varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator. Arbejdsmiljøkoordinatoren har pligten til at færdiggøre og ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed samt pligten til at koordinere sikkerhedsarbejdet. Kontaktinformationer for alle implicerede parter vil i udførelsesfasen kunne i kontaktlisten, xxxxxxxx_nir_telefon- og adresseliste. Som i byggefasen vil kunne findes på SharePoint under Fase 4/1_01 Administration/02_Aftaleforhold/02-09_IT specifikationer.

14 3. Sikkerhed og sundhed Side : Side 14 af Sikkerhed og sundhed 3.1 Plan for sikkerhed og sundhed Arbejdsmiljøkoordinatoren varetager udarbejdelse og ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed. Entreprenøren skal medvirke ved arbejdsmiljøkoordinatorens færdiggørelse og ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed. Alle entreprenører skal straks ved opstart på byggepladsen og forud for første sikkerhedsmøde meddele arbejdsmiljøkoordinatoren hvem der er sikkerhedsrepræsentanter for det pågældende firma. 3.2 Sikkerhedsmøder / runderinger / speciel tilsyn Arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder til sikkerhedsmøde samt udarbejder referat. Samtlige firmaer på pladsen skal være repræsenteret ved møderne ved en ledelsesansvarlig. Hvis der er krav om en sikkerhedsgruppe skal der også være en medarbejdersikkerhedsrepræsentant for hvert firma. Der holdes sikkerhedsmøde hver 14. dag samt efter behov. Referater bliver uploadet på SharePoint. Der afholdes hver fredag, kl 10, en ekstraordinær sikkerhedsrundering. Informations- og sikkerhedskursus for alle håndværkere Alle håndværkere som skal arbejde på Kolding Sygehus skal deltage i et informations- og sikkerhedskursus, som arrangeres månedligt. Kurset vil have en varighed på ca. 2½ timer og fokusere på sikkerhed for håndværkere, patientsikkerhed, hygiejne, brandsikkerhed mv. Det skal være indeholdt i alle bydendes tilbud at alle håndværkere skal deltage på sådan et kursus. 3.3 Kontrol og tilsyn Det påhviler den entreprenør, der har til opgave at udføre en sikkerhedsforanstaltning, byggepladsinstallation eller lignende at føre løbende kontrol med den etablerede foranstaltningen/installation. Kontrollen skal udføres dagligt og omfatte en sikkerhedsmæssig kontrol. Kontrollen skal sikre, at foranstaltningen/installationen opfylder myndighedernes krav. Kontrollen skal dokumenteres og forelægges arbejdsmiljøkoordinatoren på sikkerhedsmødet. Hvis der konstateres svigt eller mangler ved foranstaltningen/installationen, skal forholdet omgående bringes i orden og arbejdsmiljøkoordinatoren orienteres om det. Såfremt forholdene ikke bringes i orden omgående har byggeledelsen ret til at lade arbejdet udføre ved andre for den ansvarlige entreprenørs regning. Hvis en anden entreprenørs sikkerhedsforanstaltninger er til hinder for eller utilstrækkelige til en entreprenørs arbejde, skal førstnævnte uden udgift for bygherren afbøde sådanne forhold. Ved ophold i eller afslutning af det pågældende arbejde skal entreprenøren etablere henholdsvis retablere sikkerhedsforanstaltningerne, så alle sikkerhedskrav til stadighed er opfyldt.

15 3. Sikkerhed og sundhed Side : Side 15 af Arbejdsmiljø Overdragelse af entreprenørens ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af de respektive sikkerhedsforanstaltninger kan alene ske ved skriftlig aftale efter godkendelse fra arbejdsmiljøkoordinatoren Generelt Arbejdsmiljøet er meget væsentligt for bygherre. Der lægges vægt på, at alle der arbejder på byggepladsen har gode arbejdsmiljømæssige forhold. Men der er fra bygherres side i lige så høj grad fokus på, at ansatte og patienter og på sygehuset har gode arbejdsmiljømæssige forhold og generes mindst muligt af byggepladsen. Opmærksomheden henledes på særlige forholdsregler i forbindelse med miljøsanering og nedbrydning. Der henvises bl.a. til miljønotat vedr. bygningsundersøgelse (benævnt: SLK_blok-4_Prøvetagning-og-Dialyse_notat_Miljøsanering-ogaffaldshåndtering.pdf) som indgår i udbudsmaterialet Begrænsning af støjgener Entreprenøren skal vælge materiel, som udsætter brugeren af materiellet samt øvrige personer på arbejdspladsen for mindst mulig støj. Eksempelvis skal der anvendes kobberklinger på værktøj til skæring i beton. Og beton skal knuses og ikke hugges. Se også pkt Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Entreprenøren skal vælge værktøjer, som giver mindst mulige hånd- /armvibrationer, eller anvende metoder til at ophænge værktøjet, så det ikke håndholdes Begrænsning af støvgener Entreprenøren skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. Der skal anvendes lokalsug på værktøj, hvor det er teknisk muligt. Der skal opsættes mobile byggepladsventilationsanlæg som suger luft ud fra områder i eksisterende byggeri hvor der udføres byggearbejder Begrænsning af ergonomiske gener Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. 3.5 Forholdsregler ved farlige arbejder De respektive entreprenører skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold. Entreprenøren skal planlægge arbejde med produkter, som indeholder farlige kemiske stoffer, når substitution ikke er mulig.

16 3. Sikkerhed og sundhed Side : Side 16 af 36 Entreprenøren skal samle og ajourføre oplysninger om de kemiske stoffer, der anvendes ved entreprisen og sørge for, at de behandles i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende regler. Der skal udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der under hensyntagen til de tekniske krav giver mindst belastning af arbejdsmiljøet (substitution), og overvejelserne om substitutionsmuligheder skal kunne dokumenteres over for arbejdsmiljøkoordinatoren. Brugsanvisninger for produkter skal være tilgængelige på arbejdspladsen. Der skal være de personlige værnemidler til rådighed som foreskrives i arbejdsgiverbrugsanvisningerne. Der skal udarbejdes APB er for produkter som indeholder farlige kemiske stoffer det er ikke tilstrækkeligt med leverandøranvisninger. Ved arbejde, der medfører særlig risiko, skal der udarbejdes en APV, der afleveres til byggeledelsen. 3.6 Omgivende miljø Der indkøbes ifm. dette projekt ikke særskilt sikkerhedsudstyr i form af sikkerhedshjelme, sikkerhedsveste og sikkerhedssko hver entreprenører sørger selv for at udstyre sine folk og evt. underentreprenører med det i den givende situation nødvendige sikkerhedsudstyr Generelt Opmærksomheden henledes særligt på, at byggepladsen ligger, som en del af et sygehus i drift. Derfor vil der være skærpede krav som følger: Entreprenørerne skal bemande opgaven med personer, der kan tage det fornødne hensyn til brugerne. Hvis en person gentagne gange ikke tager behørigt hensyn, vil byggeledelsen kunne bortvise personen fra pladsen. Sygehusets instruktioner skal til en hver tid efterleves. Entreprise 01-Murer, 05-VVS, 07-EL skal have tilkaldevagt døgnet rundt. Ved uheld ringes der 112. Det kan ikke forventes at få hjælp fra personale på sygehuset. Adgang til lokaliteter inde på sygehuset, men uden for byggepladsens område, skal ske efter aftale med byggeledelsen. Adgang til sygehusets område, kræver et id kort, som udleveres af bygherren. Kortet skal bæres synligt. Alle de på byggepladsen beskæftigede skal forinden opstart af arbejdet gøre sig bekendt med Forholdsregler for håndværkere, leverandører mm. der arbejder på FKS som er vedlagt som bilag til Planen for Sikkerhed og Sundhed. Det påhviler entreprenørerne, at uddele den til sine medarbejdere og eventuelle underleverandører m.v. Opmærksomheden henledes i særdeleshed på at rygning ikke er tilladt på hele Sygehus Lillebælt Kolding. Bygherre har opstillet rygeskure til personale og patienter mm. Disse vil også kunne anvendes af håndværkere.

17 3. Sikkerhed og sundhed Side : Side 17 af 36 Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle patienter/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten. Der skal bæres hjelm, sikkerhedsvest og sikkerhedssko så snart der færdes på byggepladsen. Der skal anvende sikkerhedsbriller og høreværn, når arbejdet kræver det Støj Entreprenøren skal vælge materiel, som udsætter sygehusets personale, patienter og pårørende for mindst mulig støj. Der skal vælges de mest nænsomme udførelsesmetoder for at begrænse støj til omgivelserne mest muligt. Følgende er bl.a. gældende for udførelse af arbejder: Der anvendes kobberklinger på værktøj til skæring i beton. Beton knuses eller skæres og ikke hugges. Der må ikke anvendes tryklufthammer på byggepladsen. Hulboring i forbindelse med f.eks. montagearbejder udføres med kernebor. Kran anvendes, hvor det er muligt for at undgå mest mulig kørsel med lifte, minikraner og benzindrevne maskiner. Transport af materialer sker i videst mulig omfang med bånd eller elektrisk trillebør. Eksisterende tagpap og isolering fjernes med håndkraft. Materialer bestilles så vidt muligt på præcise længder, så støjende tilskæring på pladsen minimeres. Støjende aktiviteter afskærmes. Såfremt en entreprenør har behov for at udføre særligt støjende arbejder, skal der laves særskilte aftaler med byggeledelsen vedr. tidspunkt for udførelse. Disse arbejder skal varsles til byggeledelsen minimum en uge i forvejen. Der skal dog kun varsles to dage i forvejen, såfremt der er tale om mindre støjende arbejde. I perioden fra kl til er der middagshvil overalt på hospitalet og derfor skal arbejdet planlægges, så støjende arbejder søges begrænset i dette tidsrum Vibrationer Der er i flere afdelinger på sygehuset meget vibrationsfølsomt udstyr. Entreprenørenerne skal til enhver tid søge at mindske vibrationer i forbindelse med arbejdet og vælge udførelsesmetoder som tilgodeser dette Støv Ved alle ombygningsarbejder i eksisterende byggeri skal der opsættes tætte støvvægge for at forhindre støvspredning til områder af sygehuset som er i drift. Endvidere skal der altid opstilles mobile byggepladsventilationsanlæg som suger luft ud fra områder i eksisterende byggeri, hvor der udføres byggearbejder

18 3. Sikkerhed og sundhed Side : Side 18 af Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Hvis et arbejde kan medføre spild af olie eller kemiske produkter, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå dette, inde arbejdet igangsættes.

19 4. Byggeplads Side : Side 19 af Byggeplads 4.1 Generelt Følgende bestemmelser for byggepladsen er gældende for alle entrepriser. Specifikation af de enkelte ydelser er angivet i beskrivelsen for de entrepriser, hvorunder de ønskes udført og afregnet. I nærværende byggesag har entreprise 01-Murer ansvaret for driften af fællesområderne ifm. den udvendige del af byggepladsen. Den indvendige del af byggepladsen varetages af alle i fællesskab i nedbrydningsperioden er det 01-Murer og 02-tømrer der i fælleskab har ansvaret for afskærmning, sikring og aflåsnings-forhold hvorefter det i opbygningsfasen vil overgå efter nærmere aftale på byggemøder til 02-tømrer vedr. bl.a. aflåsningsforhold. Det påhviler entreprenøren og hans beskæftigede inkl. underleverandører med byggeledelsens medvirken at sætte sig ind i, og at efterleve særlige forholdsregler ved at arbejde på sygehuset. Der er særlige vilkår for rygning, alkohol, parkering, støvgener, støjgener etc., som uddybes i de følgende afsnit. Desuden henvises til sygehusets folder Forholdsregler for håndværkere, leverandører mm. der arbejder på FKS, som er vedlagt som bilag. I forbindelse med arbejdets udførelse skal alle parter, der er beskæftiget med byggeriet udvise størst mulig hensyn til sygehusets medarbejdere, beboere og/eller brugere. Brandveje, flugtveje, redningsåbninger og gangarealer skal altid friholdes, og der skal altid være uhindret adgang for såvel gående som ambulancer til akutmodtagelse, skadestue og mor/barn center. Det bemærkes at alle håndværker der færdes og arbejder i sygehusets bygninger skal have gennemgået det af bygherre afholdte introduktion kursus vedr. introduktion kursus for nye håndværkere (vedr. arbejdsmiljø, hygiejne mm.). 4.2 Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter Entreprenørerne skal efterleve alle almindeligt gældende myndighedsforskrifter og vejledninger. Opmærksomheden henledes i særdeleshed på nedenstående: Alle lokale bestemmelser fra Kolding Kommune At-vejledning D.3.1 af september 2005,løft, træk, skub. At-vejledning D.2.11 af november 2004, Vinterinddækning af råhuse, stilladser m.m. BAR s belysning og elforsyning på byggepladsen. BAR s håndbog for sikkerhedsgrupper bygge & anlæg. BAR s vejledning om varmt arbejde. Arbejdstilsynets anvisninger. Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1,2,3 fra DBI vedr. Varmt arbejde (tagdækning, vinkelslibning mv.).

20 4. Byggeplads Side : Side 20 af 36 Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Bekendtgørelse nr. 53 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Arbejdstilsynet nr. 575 af 21. juni Bekendtgørelse om indretning af skurvogne ol. Arbejdstilsynet nr. 775 af 17. september Bekendtgørelse nr af 15. december 1992 og nr. 670 af den 7. august 1995 vedr. tekniske hjælpemidler. BEK nr. 727 af 29. juni 2004 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler. Stærkstrømsbekendtgørelsen BEK nr af 01/05/1994, inkl. ændringer og tilføjelser senest pr Bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer. BAR Branchevejledning om Færdsel på byggepladsen adgangs- og transportveje Myndighedstilladelser og anmeldelser Entreprenøren skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser. Entreprenøren må ikke på bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansøge om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse. Bygherren foretager anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet. Entreprenøren må ikke på bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansøge om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse Håndtering af materialer og produkter Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent- og/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbejdet. Bygningskonstruktioner og -materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. Materialeoplagring bør begrænses af hensyn til risiko for tyveri. 4.3 Eksisterende forhold Ved gravearbejde og lignende skal entreprenøren forespørge ledningsejerregistret (LER) inden arbejdet opstartes. Entreprenøren skal kontakte de berørte ledningsejere oplyst af LER.

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Hovedprojekt 0. Indholdsfortegnelse Rev.dato : Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen...

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED Skorpeskolen Renovering af kloak Princip illustration Plan for sikkerhed og sundhed Dateret: 04.01.2017 LeanDesign ApS Skorpeskolen Renovering af

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Nybyg projekt PSS Plan for sikkerhed og sundhed Harrig Rådgivning 03-01-2016 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Multihal Aarhus Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Oktober 2015 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Brandvej/byggepladsvej. Brandvej/byggepladsvej Sandpude opfyldning 200m. Brandvej/ byggeplads. Affald. Affald. Elementleverance.

Brandvej/byggepladsvej. Brandvej/byggepladsvej Sandpude opfyldning 200m. Brandvej/ byggeplads. Affald. Affald. Elementleverance. Blok 4 plan 3, nord, vest, syd ialyse-område NOR Blok 11 Blok 4 plan 2, syd-øst prøvetagnings-område Brandvej/byggepladsvej Brandvej/byggepladsvej Sandpude opfyldning 0m isp. materialedepot Bra Brandvej/

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Projektspecefik byggesag

Projektspecefik byggesag 1 af 23 Projektspecefik byggesag Beskrivelse - byggesag 2 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Orientering 1.1 Generelt 1.2 Byggesagen 1.2.1 Generelt 1.2.2 Entrepriser/arbejder 1.2.3 Bygherreleverancer 1.3 Projektorganisation

Læs mere

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse...

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 en... 1 1.2.1 Generelt... 1 1.2.2 Entrepriser/arbejder...

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 05.07.2017 rev 00 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

PLAN FOR SIKEKRHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKEKRHED OG SUNDHED Udbygning tandklinikken Skolevangen 46, Hjørring PLAN FOR SIKEKRHED OG SUNDHED PSS BYGHERRE Hjørring Kommune TOTALRÅDGIVER ARKITEKTFIRMAET JØRGEN USSING INGENIØR 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 SB BILAG 7. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser

Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 SB BILAG 7. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 PSS Udkast til PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr. 12230 Inuplan

Læs mere

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 C FÆLLESBESTEMMELSER C.01 Byggeplads og samarbejde med øvrige entreprenører/leverandører Desinfektionsvaskere indgår som en del-leverance vedrørende mindre

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

VITAS TEGNESTUE. Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal

VITAS TEGNESTUE. Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal VITAS TEGNESTUE Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal 13bk1b, Gruppe 11: Jonas, Thomas, Martin, Mikkel 01-04-2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/20 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Intet arbejde må udføres og ingen ydelser leveres med mindre sygehuset

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 Spørgsmål GÆLDENDE FOR SAMTLIGE ENTREPRISER 00.1 00.2 00.3 00.4 Arbejdsbeskrivelse - byggeplads 01.1 01.2 01.3 01.4 ENTR. 11 - Nedbrydning

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG 2014 Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 1.0 GENEREL ORIENTERING 1.1 Orientering og formål 4 1.2

Læs mere

Opførelse af Ny Frederiksberg Skole

Opførelse af Ny Frederiksberg Skole Opførelse af Ny Frederiksberg Skole Orientering til brugere af og naboer til Frederiksberg Skole Den ny skole er næsten færdig... Tiden løber stærkt, og det er et år siden nyhedsbrev 13 udkom. Dette nyhedsbrev

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Totalrenovering af Afd. 27 blok 4,5,6 og 7, Varbergparken i Haderslev.

Plan for sikkerhed og sundhed Totalrenovering af Afd. 27 blok 4,5,6 og 7, Varbergparken i Haderslev. Totalrenovering af Afd. 27 blok 4,5,6 og 7, Varbergparken i Haderslev. Arkitektfirmaet C. F. Møller Side : 1 af 29 0. Indholdsfortegnelse 0. Indholdsfortegnelse... 2 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1.

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.:

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 3 10. SIKKERHEDSORGANISATION

Læs mere

Her hjælper vi og passer på hinanden

Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV.

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. Udskiftningen af vinduer samt altandøre igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende skrivelse igennem

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital.

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital. DNU Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital i Århus En stor byggeplads Byggeområdet

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning. Blok 4 Fase 4. Prøvetagning og Dialyse. Tilbudsliste entreprise 02. Tømrer. 0 2014.09.15 Betegnelse/Revisi on.

Kolding Sygehus, Udbygning. Blok 4 Fase 4. Prøvetagning og Dialyse. Tilbudsliste entreprise 02. Tømrer. 0 2014.09.15 Betegnelse/Revisi on. Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Tilbudsliste entreprise 02 Tømrer Udgave 0 2014.09.15 Betegnelse/Revisi on Dato Udført Tilbudsliste - Entreprise 02: Tømrer Dato: 15.09.2014

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere