Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4"

Transkript

1 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september Udbud JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

2 Indholdsfortegnelse Side : Side 2 af 36 Udarbejdet: NHH Kontrolleret: JGR Godkendt: JGR Indholdsfortegnelse Orientering om byggesagen Generelt Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Organisation Sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhedsmøder / runderinger / speciel tilsyn Kontrol og tilsyn Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener Forholdsregler ved farlige arbejder Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Eksisterende forhold Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Parkering... 24

3 Indholdsfortegnelse Side : Side 3 af Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i bygninger Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning og renhold i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner Person- og materialehejse Stillads og arbejdsplatforme Lifte Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Kommunikation Brandforhold på byggepladsen Tidsplan og Beredskabs- og evakueringsplan Tidsplan Byggepladstegning Beredskabs- og evakueringsplan Risikobehæftede arbejder Bilag... 36

4 1. Orientering om byggesagen Side : Side 4 af Orientering om byggesagen 1.1 Generelt Byggesagen er en del af en større udbygning og tilpasning af funktionerne på Kolding Sygehus der består af flere faser: FASE 1: Blok 25 kapel og P-område mod nord (er udført i år 2012 og 2013) FASE 2-3: Udbygning af blok 6-8 Fælles akutmodtagelse og ny blok 9 sengebygning, samt etablering af ny hovedankomst i blok 4, (år 2013 til 2016) FASE 4: Tilstødende mindre projekter bl.a. blok 56 tunnel og akutelevatorhus (udføres år 2014), etablering af færdiggørelseskøkken/klyngekøkken i blok 4 (udføres i år 2014) samt Prøvetagning og Dialyse i blok 4 (nærværende projekt som skal udføres i år 2015 og lidt ind i år 2016). På figur 1 er bloknumre på de enkelte bygningskomplekser angivet. Lidt overordnet omkring baggrunden for det konkrete projekt: Som en følge af regeringens intentioner omkring udbygning og forbedring af sygehussektoren så opgraderes Kolding sygehus til et af de større akutsygehuse hvilket dels medføre en udbygning og kapacitets forøgelse men også en del rokader imellem de omkring liggende sygehuse. I forbindelse med det konkrete projekt så er det bl.a. dialysen fra Fredericia Sygehus der skal flyttes til Kolding Sygehus blok 4 plan 3. En sammenlægning af produktionskøkkener har medført at produktionskøkkenet på Kolding Sygehus nedlægges idet produktionen samles på Vejle Sygehus dette har medført at laboratoriet i nuværende blok 4 plan 2 kan flyttes over i den gamle køkkenbygning blok 20 herved frigives plads i blok 4 således, at prøvetagningsfunktionen kan udvides på plan 2 i blok 4 mod syd. Det konkrete byggeprojekt omfatter således: Blok 4 plan 2 syd fløj: Ombygning af lokaler/ny indretning til prøvetagningsfunktion Blok 4 plan 3: Ombygning af lokaler/ny indretning til dialysefunktion Blok 4 plan 1: Afledte installations- og bygnings-arbejder I alt omfatter byggesagen i blok 4 flg. arealer: Ombygning plan 3: ca m 2 Ombygning plan 2: ca. 614 m 2 Div. arbejder plan 1: ca. 220 m 2 Arbejdet udbydes i fagentrepriser. Se entrepriseopdeling i afsnit 1.2. Det skal bemærkes at der allerede ifm. FASE 2-3 er delarbejder der er prissat og som skal udføres af FASE-2-3 entreprenører samtidig med at ombygningen for hhv. prøvetagningen og dialysen, det gælder bl.a. sprinkling og ABA-dækning. Ligeledes har det været nødvendigt at forberede nogle installationer vedr. prøvetagning og dialyseprojektet således er der ifm. køkkenprojekter i blok 4 plan 1 og 2 mod nord allerede udført div. forberedende installationer så som faldstammer, blødtvandsforsyning, el-hovedkabling til blokken samt teknikrumsdisponering for kommende ventilationsaggregater. Den aktuelle entrepriseopdeling er fremkommet som en følge af at nogle arbejder og leverancer udføres af FASE 2-3 entreprenører (08-CTS, 09-ABA, 11-ADK, sprinkling)

5 1. Orientering om byggesagen Side : Side 5 af 36 og nogle forestås af bygherre selv (13-Vand-og-Koncentratanlæg, 14-SLKtagbelægning). Figur 1, illustration med blok numre. Figur 2, blok 4 luftfoto fra år 2013.

6 1. Orientering om byggesagen Side : Side 6 af 36 Alle rettelser i fremtidige revisioner af PSS en vil blive tydelig markeret med grøn fra revision til revision. Rettelser, der er mere end én revision gamle, vil dermed ikke længere være markeret. 1.2 Entrepriser/arbejder Arbejderne opdelt i følgende fagentrepriser og omfatter i hovedtræk (se også arbejdsog bygningsdelsbeskrivelser vedr. detaljeret omfang af arbejder og ydelser): 01-MU 01-Murer-entreprisen: Byggeplads indretning og drift samt lift og byggeplads plato/stillads. Miljøsanering vedr. tungevægge/vægflader, fuger mv. og bortskaffelse. Nedbrydnings arbejder i øvrigt samt bortskaffelse. Etablering af større huller for installationer/udstyr. Beton udstøbning /bassinlukning. Beton og gulvrep. i øvrigt herunder udstøbninger for installationer i vægge og dæk. Ophugning, etablering af grav for ventilationskanaler i teknikrum, tilfyldning og betondæk tilpasset eksist. teknikrumsgulv på plan 1. Murerarbejder. Flisearbejder. 02-TØ 02-Tømrer-entreprisen: Byggeplads, skærmvægge og midlertidige indgange. Miljøafskærmning, tætning, sluser og tilhørende undertryksventilation med filtrering. Miljøsanering vedr. lette vægge/vægflader/fuger mm. og bortskaffelse. Nedbrydnings arbejder i øvrigt samt bortskaffelse. Lette vægge. Døre og vinduer. Lofter. Fast inventar og skabe. 03-GU 03-Gulv-entreprisen: Byggeplads, midlertidige måtter i bygning ifm. byggepladsafgange. Miljøsanering vedr. gulvbelægninger/undergulv/lim mm. og bortskaffelse. Nedbrydnings arbejder i øvrigt samt bortskaffelse. Tilpasning af undergulve, udstøbninger/afretninger/flydemørtel, spartling, slibning mm. Linoleumsbelægninger. Vinylbelægninger. Gulvskinner ved døre Beskyttende afdækninger og vedligehold ifm. færdiggulve frem til aflevering. 04-MA 04-Maler-entreprisen: Byggeplads, afdækninger mm. Behandling af vægflader. Behandling af rørkasser for installationer. Behandling af døre og vinduer (omfang iht. ark-tegninger/beskrivelser) Behandling af radiatorer og radiatorstik. Behandling af betonlofter på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Behandling af vægflader på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Behandling af nye synlige faldstammer på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Behandling af gulv i vent.teknikrum på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Håndværkerrengøring umiddelbart før aflevering.

7 1. Orientering om byggesagen Side : Side 7 af VVS 05-VVS-entreprisen: Byggeplads og installationer ifm. skurområdet. Miljøsanering og håndtering af radiatorer samt bortskaffelse ved udskiftning. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Afløb og sanitet. Vand og behandlet vand. Luftarter og nødafspærringsbokse. Køling og fancoils. Varme og radiatorer, forsyning og blandesløjfer for ventilation. Trykprøvning, afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Isoleringsarbejder og rørmærkning. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 06-VE 06-Ventilations-entreprisen: Byggeplads og midlertidig undertryksventilation ifm. indvendig nedbrydning. Frakobling og midlertidige kanalforbindelser. Opmåling ifm. ventilationsarbejdet, disponering af huller herfor. Nedbrydning/demontering og bortskaffelse af eksist. ventilation. Aggregater med tilbehør, indtag og afkast forbindelser. Specialudsugninger med tilbehør, evt. lovpligtige alarmgivere, ventilatorer/afkast over tag Kanaler, spjæld, armaturer. Isolering-/brand-isolering af kanaler. Tæthedsprøvning, indregulering, luftmængdemålinger, lydmålinger, dokumentation. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Mærkning. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 07-EL 07-EL-entreprisen: Byggeplads og installationer ifm. skurområdet. Byggeplads-installationer ifm. ombygningsområderne, orienteringsbelysning mv. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Hovedledninger og føringsveje. Hovedtavler og fordelingstavler. Forsyning til CTS, maskininstallationer/skyllerumsmaskiner og specialanlæg. Anlæg for almen belysning. Anlæg for nødbelysning. Belysningsarmaturer. Hoved- og supplerende udligningsforbindelser. Patientkaldeanlæg. Kommunikation og netværk. Antenneanlæg. ABA-anlæg, koordinerende forhold, (selve leverancen se entreprise 09-ABA). ABDL-anlæg, koordinerende forhold, (selve leverancen se entreprise 09-ABA). IBI-anlæg. Mærkning. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion.

8 1. Orientering om byggesagen Side : Side 8 af CTS 08-CTS-entreprisen: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående tekniske anlæg i blok 4. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Føringsveje, ledningsforbindelser og tavler. CTS ifm. anlæg for behandlet vand. CTS ifm. nødafspærringsbokse for luftarter. CTS ifm. køleanlæg/fancoils. CTS ifm. varmeanlæg/blandesløjfe/zoner. CTS ifm. ventilationsanlæg for luftkonditionering. CTS ifm. ventilationsanlæg for specialudsugninger. CTS ifm. alarmoverføringer i øvrigt. Mærkning. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 09-ABA 09-ABA-entreprisen: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående tekniske anlæg i blok 4. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Levering, montering og i driftssætning af fulddækkende ABA-anlæg iht. indretning. Levering, montering og i driftssætning af ABDL-funktion ifm. projektets ABDLdørfag. Mærkning. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 10-INV-Bygh-lev.: 10-Inventar fast leveret af bygherre: Plan 2: Stinkskab (rum , Urinlab.) (+ evt. kværn for plastdunke andet sted på SLK) Køleskab (rum , Urinlab.) Køle-/frys-skab, opvaskemaskine, mikroovn, kaffemaskine (rum ,pers.rum) Køleskab (rum , Glykose) (Rørpostanlæg nr. 1 for blodprøver lev. under 05-VVS) (rum Rør), evt. anlæg nr. 2 + etiket-maskine lev. af bygherre. Rengøringsudstyr og vogne mv. (bygherre finde plads for funktion, plan 2 syd-vest). Affaldscontainere (rum , Gang) Plan 3: Plexiglas-sugeboks med alarmgiver (rum , Medicinrum) Varmeskabe (rum , 5-sengs dialysestue aften-/nat-stue ) Loftlifte til alle dialysestuer (hvis bygherre vælger dette). Desinficerende opvaskemaskine, bækkenskyller (rum , 244 Skyllerum) Vaskemaskine og tørretumbler (rum , Skyllerum) Mikroovn ( , Sterildepot). Køleskab (rum , Medicinrum.). Køleskab, fryseskab, mikroovn, (rum , Køkken/Lounge). Køle-/frys-skab, opvaskemaskine, mikroovn, kaffemaskine (rum ,pers.rum) Kaffeautomat verificeres i udførelsesfasen (rum , 229/208A, 208C Gang) Drikkeautomat verificeres i udførelsesfasen (rum /208 Gang)

9 1. Orientering om byggesagen Side : Side 9 af 36 Rørpostanlæg nr. 3 og evt. etiket-maskine for dialyseafdelingen kan evt. disponeres placeret ifm. plan 3 dialysen (i rum , Kopi) men anlægget er uden for anlægsøkonomien pt. (der er dog pt. disponeret for trykluft-forsyning under 05-VVS). Rengøringsudstyr og vogne mv. (rum , Rengøring). Affaldscontainere (rum , 260, Affald). 11-ADK:. 11-ADK-entreprisen: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående ADK-anlæg i blok 4. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Etablering af ADK ved dør i hovedkorridor (mod rum , Poct). Etablering/tilpasning af ADK ved dør i hovedkorridor(mod rum ,gang øst ). Etablering af ADK ved dør i forhal (mod rum Gang midt ). Etablering af ADK ved dør i forhal (mod rum Gang vest ). Etablering/tilpasning af ADK ved dør i hovedkorridor(mod rum ,gang øst ). Etablering af ADK ved dør i rum E/(289) gang (mod rum D, gang). Etablering af ADK ved dør i trapperum (mod rum C, gang). Etablering af ADK ved dør i trapperum (mod rum , Køk/Lounge). Etablering af ADK-funktion/nøgle-i-køkkenelevator (mod Vand-teknikrum). Levering, montering og i driftssætning af ADK af det komplette ADK-anlæg. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 12-SLK-bygh-lev.: 12- Bygherreleverancer i øvrigt: Plan 1: Flytte garderobeudstyr (rum , omklædning) Midlertidig flytning af inventar i vagtværelser (rum til 122, plan 1 syd-fløj) Plan 2: Rømme lokalerne for løst inventar, reoler mv. Nedlægning af rørpost modtager central for nuværende LAB (nuværende rørpost). Lev. og mont. af dispenser, kanylebokse, affaldsstativer mv. Lev. og mont. af løst inventar (borde, stole, reoler, brikse, undersøgelsesudstyr mm.) Lev. og mont. af Q-system patient-nummer-system. Lev. og mont. af TV- og infostander ifm. forhal. Lev. og mont. af TV/DVD udstyr (rum , 160, 162 og 165, Prøvetagning). Lev. og mont. af TV og projektor udstyr (rum , Personale). Lev. og mont. af TV udstyr (rum , Glykose). Lev. og mont. af PC er og IT-udstyr i øvrigt. Plan 3: Rømme lokalerne for løst inventar, reoler mv. Lev. og mont. af dispenser, kanylebokse, affaldsstativer mv. Lev. og mont. af løst inventar (borde, stole, reoler, brikse, undersøgelsesudstyr mm.) Lev. og mont. af løst inventar (senge, sideborde, dialysemaskiner, vægte) Lev. og mont. af løst inventar (kulisseskinner/udstyr,senge-/stiklamper,afskærmning) Lev. og mont. af TV/radio fladskærme på fleksibel arm, AV-udstyr/signal til skærme) Lev. og mont. af Patient-kalde-system med display/tablo mv. Lev. og mont. af TV- og infofladskærm (rum , Køkken/Lounge). Lev. og mont. af TV og projektor, AV- og højtaler-udstyr (rum , Personale). Lev. og mont. af TV/fladskærms udstyr, teletolk-udstyr (rum , 254, Læge). Lev. og mont. af kamera for overvågning (rum , 1-sengsstue isolation). Lev. og mont. PC er og IT-udstyr i øvrigt.

10 1. Orientering om byggesagen Side : Side 10 af Vand-og-konc.anl.: 13-Vand- og koncentratanlæg (herunder bl.a. dialysepaneler): Byggeplads, opmåling og tilrettelæggelse, samarbejde med øvrige entp. på pladsen. Dimensionering og udarbejdelse af arbejdstegninger, diagrammer mv. samt verificering/aftale med bygherre mht. panelvalg/farver/funktion. Levering og montering af tilgangs-rør- og filter installation (rum ,vand-rum). Levering og montering af maskintavler og automatik (rum ,vand-rum). Levering og montering af komplet dialysevandsanlæg (rum ,vand-rum). Levering og montering af afløbs- og omkoblings-funktion (rum ,vand-rum). Levering og montering af komplet koncentratanlæg (rum ,vand-rum). Levering og montering af distributions-ringledninger, vandkredse til dialysepaneler. Levering og montering af isolering ifm. distributions-ringledninger/vandkredse. Levering og montering af distributions-ledninger, 3 koncentrattyper til dialysepaneler. Levering og montering af dialysepaneler i sengestuer: - Rum , 2 senge, plads for tilslutning/drift af 3 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 2 senge, plads for tilslutning/drift af 3 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 2 senge, plads for tilslutning/drift af 3 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. Levering og montering af dialysepaneler i medico-værksted: - Rum , plads for tilslutning/drift af 9 dialysemaskiner heraf 2 for blødtvandstilslutning ifm. rep. af akut-maskiner-med indbygget dialysevandsfilter. Levering og montering af dialysepaneler i disp.depot/laderum for standbymaskiner : - Rum A, plads for tilslutning/drift af 10 dialysemaskiner. - Levering og montering af dialysepaneler i akut-dialyse-maskine-standby-rum : - Rum , plads for tilslutning/drift af 2 akutdialysemaskiner med vandfilter (vandforsyning behandlet koldt vand/bbk - blødt koldt vand ). - Rum , plads for tilslutning/drift af 5 løse-akut-vandfilter-enheder til brug for montage foran vandtilslutningen til standard-dialysemaskine. (vandforsyning behandlet koldt vand/bbk - blødt koldt vand ). Levering og montering af EL-kabling mellem panel-stikk. og klembokse over loft. Levering og montering af IT-stikk. i panel (07-EL- etablerer IT-kabelforbindelser. Levering og montering af afløbstilslutning fra panel til faldstamme ved gulv (05-VVS etablerer faldstamme til og med overkant etagedæk). Levering og montering af lysfyr på gangvæg ud for rum vand-rum for visuel indikering af vandanlæggenes tilstand herunder alarmudgangsfunktion til medicorum (evt. direkte til medicoteknikers PC eller til CTS som alarmfunktion). Idriftsætning af de tekniske anlæg, indkøring og validering. Instruktion til Dialyseafdelings personale og Teknisk Afdeling. Deltagelse i aftaler med bygherre/bruger om evt. delvis i brugtagning af sengestuer ifm. overflytning af patienter fra Fredericia Sygehus til Kolding Sygehus.

11 1. Orientering om byggesagen Side : Side 11 af 36 Udarbejdelse af as built tegninger og komplet dokumentation samt drift og vedligehold instruktion. 14-SLK-tagbeklædning: 14-SLK-tagbeklædning (herunder bl.a. tagvinduer): Byggeplads, opmåling og tilrettelæggelse, samarbejde med øvrige entp. på pladsen. Demontering, bortskaffelse, midlertidige foranstaltninger afvanding og omlægninger. Lukning af ovenlyshuller ved pladelukning uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 2 ). Lukning af ovenlyshuller ved tilstøbning 5 m zone fra blok 9 ( type 3 ). Hulskæring i betontagdæk for nye ovenlys uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 5 ). Hulskæring i betontagdæk for nye ovenlys inden for 5 m zone fra blok 9 ( type 6 ). Hævning af karm eks.ovenlys, fast type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 1). Udskiftning af eks.ovenlys til oplukkelig type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 4 ). Etablering af nye ovenlys, oplukkelig type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 4 ). Etablering af nye ovenlys, oplukkelig type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 5 ). Etablering af nye ovenlys, oplukkelig type inden for 5 m zone fra blok 9 ( type 6 ). Tilpasning/udskiftning af eksist. bestående faldstammeudluftninger for spildevand. Etablering af UV-afvandingssystem på tagdæk, tilslutning til faldstammer på plan 3. Indmåling af UV-faldstammer via GPS (dokumentation for placering). Tætning omkring vent.kanalgennemføring/boksventilatoret (samarb. Med 06-VE). Tætning omkring glasoverdækninger (samarb. med FASE 2-3 entreprenør). Etablering af ny tagbelægning, isolering, membraner, UV-tagbrønde mv. komplet. Etablering af kantafdækninger langs murkroner mv. Deltagelse i aftaler med bygherre/06-ve-entreprenør vedr. takt for demontage af ventilationsaggregater som udgår/demonteres herunder lukning af huller i betontagdæk 14-SLK-tagnæknings-entreprenør) med plade før ny tagbeklædning etableres. Udarbejdelse af as built tegninger samt drift og vedligehold instruktion. 15-Sprinkler: 15-Sprinkler: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående tekniske anlæg i blok 4. Opmåling, dimensionering og udarbejdelse af arbejdstegninger, diagrammer mv. samt verificering af samhørigheden til FASE 2-3 sprinklerprojekt og tilstødende blokke. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Levering, montering og i driftssætning af fulddækkende sprinkler-anlæg iht. indretning. Godkendelse af installationen hos akkrediteret inspektionsorgan. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 16-SLK-øvrigt-tekn-udstyr: 16-SLK-øvrigt-teknisk-udstyr: Levering og montering af rum nr. skilte ved døre. Levering og montering af rum betegnelses skilte til vægge ved døre ud for rum. Levering og montering af afdelingsbetegnende skiltning. Evt. wayfindings information/illustrationer. Evt. andet supplerende inventar i lokaler. 1.3 Bygherreleverancer Leverancer som bygherre forestår er nævnt ovenfor under entreprisenummer 10, 12, 13, 14 og 16 idet disse arbejder prissættes særskilt.

12 2. Organisation Side : Side 12 af Organisation Byggeplads: Sygehus Lillebælt Kolding Skovvangen Kolding Bygherre: Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf Rådgiver: Totalrådgiver og byggeledelse: Åboulevarden Århus C Tlf.: Byggesag: Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus Blok 4 Prøvetagning og Dialyse SLB sag nr. SLK-Blok 56 CREO sag nr & 14 BALSLEV sag nr NIRAS sag nr B & D Kontaktperson Projektchef Kenneth Thorgaard Holm Tlf.: Kontaktpersoner: Jens Buch Andersen, (Projektleder, dette projekt) Jens Grønbæk, (Projektchef) Nikolaj Holst-Hvitved, (assisterende Projektchef) Arkitekt: Ingeniør, ventilation/el: CREO Østerbro 5, 1-sal Odense C. Tlf BALSLEV Vestre Stationsvej Odense Tlf Byggeledelse: Hans Bøgh Thomsen, Finn Østergaard Nielsen, Arbejdsmiljøkoordinator (B): Finn Østergaard Nielsen, Arbejdsmiljøkoordinator (P): Jens Buch Andersen,

13 2. Organisation Side : Side 13 af 36 Bygherren har udpeget Niras A/S til at varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator. Arbejdsmiljøkoordinatoren har pligten til at færdiggøre og ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed samt pligten til at koordinere sikkerhedsarbejdet. Kontaktinformationer for alle implicerede parter vil i udførelsesfasen kunne i kontaktlisten, xxxxxxxx_nir_telefon- og adresseliste. Som i byggefasen vil kunne findes på SharePoint under Fase 4/1_01 Administration/02_Aftaleforhold/02-09_IT specifikationer.

14 3. Sikkerhed og sundhed Side : Side 14 af Sikkerhed og sundhed 3.1 Plan for sikkerhed og sundhed Arbejdsmiljøkoordinatoren varetager udarbejdelse og ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed. Entreprenøren skal medvirke ved arbejdsmiljøkoordinatorens færdiggørelse og ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed. Alle entreprenører skal straks ved opstart på byggepladsen og forud for første sikkerhedsmøde meddele arbejdsmiljøkoordinatoren hvem der er sikkerhedsrepræsentanter for det pågældende firma. 3.2 Sikkerhedsmøder / runderinger / speciel tilsyn Arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder til sikkerhedsmøde samt udarbejder referat. Samtlige firmaer på pladsen skal være repræsenteret ved møderne ved en ledelsesansvarlig. Hvis der er krav om en sikkerhedsgruppe skal der også være en medarbejdersikkerhedsrepræsentant for hvert firma. Der holdes sikkerhedsmøde hver 14. dag samt efter behov. Referater bliver uploadet på SharePoint. Der afholdes hver fredag, kl 10, en ekstraordinær sikkerhedsrundering. Informations- og sikkerhedskursus for alle håndværkere Alle håndværkere som skal arbejde på Kolding Sygehus skal deltage i et informations- og sikkerhedskursus, som arrangeres månedligt. Kurset vil have en varighed på ca. 2½ timer og fokusere på sikkerhed for håndværkere, patientsikkerhed, hygiejne, brandsikkerhed mv. Det skal være indeholdt i alle bydendes tilbud at alle håndværkere skal deltage på sådan et kursus. 3.3 Kontrol og tilsyn Det påhviler den entreprenør, der har til opgave at udføre en sikkerhedsforanstaltning, byggepladsinstallation eller lignende at føre løbende kontrol med den etablerede foranstaltningen/installation. Kontrollen skal udføres dagligt og omfatte en sikkerhedsmæssig kontrol. Kontrollen skal sikre, at foranstaltningen/installationen opfylder myndighedernes krav. Kontrollen skal dokumenteres og forelægges arbejdsmiljøkoordinatoren på sikkerhedsmødet. Hvis der konstateres svigt eller mangler ved foranstaltningen/installationen, skal forholdet omgående bringes i orden og arbejdsmiljøkoordinatoren orienteres om det. Såfremt forholdene ikke bringes i orden omgående har byggeledelsen ret til at lade arbejdet udføre ved andre for den ansvarlige entreprenørs regning. Hvis en anden entreprenørs sikkerhedsforanstaltninger er til hinder for eller utilstrækkelige til en entreprenørs arbejde, skal førstnævnte uden udgift for bygherren afbøde sådanne forhold. Ved ophold i eller afslutning af det pågældende arbejde skal entreprenøren etablere henholdsvis retablere sikkerhedsforanstaltningerne, så alle sikkerhedskrav til stadighed er opfyldt.

15 3. Sikkerhed og sundhed Side : Side 15 af Arbejdsmiljø Overdragelse af entreprenørens ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af de respektive sikkerhedsforanstaltninger kan alene ske ved skriftlig aftale efter godkendelse fra arbejdsmiljøkoordinatoren Generelt Arbejdsmiljøet er meget væsentligt for bygherre. Der lægges vægt på, at alle der arbejder på byggepladsen har gode arbejdsmiljømæssige forhold. Men der er fra bygherres side i lige så høj grad fokus på, at ansatte og patienter og på sygehuset har gode arbejdsmiljømæssige forhold og generes mindst muligt af byggepladsen. Opmærksomheden henledes på særlige forholdsregler i forbindelse med miljøsanering og nedbrydning. Der henvises bl.a. til miljønotat vedr. bygningsundersøgelse (benævnt: SLK_blok-4_Prøvetagning-og-Dialyse_notat_Miljøsanering-ogaffaldshåndtering.pdf) som indgår i udbudsmaterialet Begrænsning af støjgener Entreprenøren skal vælge materiel, som udsætter brugeren af materiellet samt øvrige personer på arbejdspladsen for mindst mulig støj. Eksempelvis skal der anvendes kobberklinger på værktøj til skæring i beton. Og beton skal knuses og ikke hugges. Se også pkt Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Entreprenøren skal vælge værktøjer, som giver mindst mulige hånd- /armvibrationer, eller anvende metoder til at ophænge værktøjet, så det ikke håndholdes Begrænsning af støvgener Entreprenøren skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. Der skal anvendes lokalsug på værktøj, hvor det er teknisk muligt. Der skal opsættes mobile byggepladsventilationsanlæg som suger luft ud fra områder i eksisterende byggeri hvor der udføres byggearbejder Begrænsning af ergonomiske gener Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. 3.5 Forholdsregler ved farlige arbejder De respektive entreprenører skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold. Entreprenøren skal planlægge arbejde med produkter, som indeholder farlige kemiske stoffer, når substitution ikke er mulig.

16 3. Sikkerhed og sundhed Side : Side 16 af 36 Entreprenøren skal samle og ajourføre oplysninger om de kemiske stoffer, der anvendes ved entreprisen og sørge for, at de behandles i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende regler. Der skal udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der under hensyntagen til de tekniske krav giver mindst belastning af arbejdsmiljøet (substitution), og overvejelserne om substitutionsmuligheder skal kunne dokumenteres over for arbejdsmiljøkoordinatoren. Brugsanvisninger for produkter skal være tilgængelige på arbejdspladsen. Der skal være de personlige værnemidler til rådighed som foreskrives i arbejdsgiverbrugsanvisningerne. Der skal udarbejdes APB er for produkter som indeholder farlige kemiske stoffer det er ikke tilstrækkeligt med leverandøranvisninger. Ved arbejde, der medfører særlig risiko, skal der udarbejdes en APV, der afleveres til byggeledelsen. 3.6 Omgivende miljø Der indkøbes ifm. dette projekt ikke særskilt sikkerhedsudstyr i form af sikkerhedshjelme, sikkerhedsveste og sikkerhedssko hver entreprenører sørger selv for at udstyre sine folk og evt. underentreprenører med det i den givende situation nødvendige sikkerhedsudstyr Generelt Opmærksomheden henledes særligt på, at byggepladsen ligger, som en del af et sygehus i drift. Derfor vil der være skærpede krav som følger: Entreprenørerne skal bemande opgaven med personer, der kan tage det fornødne hensyn til brugerne. Hvis en person gentagne gange ikke tager behørigt hensyn, vil byggeledelsen kunne bortvise personen fra pladsen. Sygehusets instruktioner skal til en hver tid efterleves. Entreprise 01-Murer, 05-VVS, 07-EL skal have tilkaldevagt døgnet rundt. Ved uheld ringes der 112. Det kan ikke forventes at få hjælp fra personale på sygehuset. Adgang til lokaliteter inde på sygehuset, men uden for byggepladsens område, skal ske efter aftale med byggeledelsen. Adgang til sygehusets område, kræver et id kort, som udleveres af bygherren. Kortet skal bæres synligt. Alle de på byggepladsen beskæftigede skal forinden opstart af arbejdet gøre sig bekendt med Forholdsregler for håndværkere, leverandører mm. der arbejder på FKS som er vedlagt som bilag til Planen for Sikkerhed og Sundhed. Det påhviler entreprenørerne, at uddele den til sine medarbejdere og eventuelle underleverandører m.v. Opmærksomheden henledes i særdeleshed på at rygning ikke er tilladt på hele Sygehus Lillebælt Kolding. Bygherre har opstillet rygeskure til personale og patienter mm. Disse vil også kunne anvendes af håndværkere.

17 3. Sikkerhed og sundhed Side : Side 17 af 36 Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle patienter/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten. Der skal bæres hjelm, sikkerhedsvest og sikkerhedssko så snart der færdes på byggepladsen. Der skal anvende sikkerhedsbriller og høreværn, når arbejdet kræver det Støj Entreprenøren skal vælge materiel, som udsætter sygehusets personale, patienter og pårørende for mindst mulig støj. Der skal vælges de mest nænsomme udførelsesmetoder for at begrænse støj til omgivelserne mest muligt. Følgende er bl.a. gældende for udførelse af arbejder: Der anvendes kobberklinger på værktøj til skæring i beton. Beton knuses eller skæres og ikke hugges. Der må ikke anvendes tryklufthammer på byggepladsen. Hulboring i forbindelse med f.eks. montagearbejder udføres med kernebor. Kran anvendes, hvor det er muligt for at undgå mest mulig kørsel med lifte, minikraner og benzindrevne maskiner. Transport af materialer sker i videst mulig omfang med bånd eller elektrisk trillebør. Eksisterende tagpap og isolering fjernes med håndkraft. Materialer bestilles så vidt muligt på præcise længder, så støjende tilskæring på pladsen minimeres. Støjende aktiviteter afskærmes. Såfremt en entreprenør har behov for at udføre særligt støjende arbejder, skal der laves særskilte aftaler med byggeledelsen vedr. tidspunkt for udførelse. Disse arbejder skal varsles til byggeledelsen minimum en uge i forvejen. Der skal dog kun varsles to dage i forvejen, såfremt der er tale om mindre støjende arbejde. I perioden fra kl til er der middagshvil overalt på hospitalet og derfor skal arbejdet planlægges, så støjende arbejder søges begrænset i dette tidsrum Vibrationer Der er i flere afdelinger på sygehuset meget vibrationsfølsomt udstyr. Entreprenørenerne skal til enhver tid søge at mindske vibrationer i forbindelse med arbejdet og vælge udførelsesmetoder som tilgodeser dette Støv Ved alle ombygningsarbejder i eksisterende byggeri skal der opsættes tætte støvvægge for at forhindre støvspredning til områder af sygehuset som er i drift. Endvidere skal der altid opstilles mobile byggepladsventilationsanlæg som suger luft ud fra områder i eksisterende byggeri, hvor der udføres byggearbejder

18 3. Sikkerhed og sundhed Side : Side 18 af Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Hvis et arbejde kan medføre spild af olie eller kemiske produkter, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå dette, inde arbejdet igangsættes.

19 4. Byggeplads Side : Side 19 af Byggeplads 4.1 Generelt Følgende bestemmelser for byggepladsen er gældende for alle entrepriser. Specifikation af de enkelte ydelser er angivet i beskrivelsen for de entrepriser, hvorunder de ønskes udført og afregnet. I nærværende byggesag har entreprise 01-Murer ansvaret for driften af fællesområderne ifm. den udvendige del af byggepladsen. Den indvendige del af byggepladsen varetages af alle i fællesskab i nedbrydningsperioden er det 01-Murer og 02-tømrer der i fælleskab har ansvaret for afskærmning, sikring og aflåsnings-forhold hvorefter det i opbygningsfasen vil overgå efter nærmere aftale på byggemøder til 02-tømrer vedr. bl.a. aflåsningsforhold. Det påhviler entreprenøren og hans beskæftigede inkl. underleverandører med byggeledelsens medvirken at sætte sig ind i, og at efterleve særlige forholdsregler ved at arbejde på sygehuset. Der er særlige vilkår for rygning, alkohol, parkering, støvgener, støjgener etc., som uddybes i de følgende afsnit. Desuden henvises til sygehusets folder Forholdsregler for håndværkere, leverandører mm. der arbejder på FKS, som er vedlagt som bilag. I forbindelse med arbejdets udførelse skal alle parter, der er beskæftiget med byggeriet udvise størst mulig hensyn til sygehusets medarbejdere, beboere og/eller brugere. Brandveje, flugtveje, redningsåbninger og gangarealer skal altid friholdes, og der skal altid være uhindret adgang for såvel gående som ambulancer til akutmodtagelse, skadestue og mor/barn center. Det bemærkes at alle håndværker der færdes og arbejder i sygehusets bygninger skal have gennemgået det af bygherre afholdte introduktion kursus vedr. introduktion kursus for nye håndværkere (vedr. arbejdsmiljø, hygiejne mm.). 4.2 Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter Entreprenørerne skal efterleve alle almindeligt gældende myndighedsforskrifter og vejledninger. Opmærksomheden henledes i særdeleshed på nedenstående: Alle lokale bestemmelser fra Kolding Kommune At-vejledning D.3.1 af september 2005,løft, træk, skub. At-vejledning D.2.11 af november 2004, Vinterinddækning af råhuse, stilladser m.m. BAR s belysning og elforsyning på byggepladsen. BAR s håndbog for sikkerhedsgrupper bygge & anlæg. BAR s vejledning om varmt arbejde. Arbejdstilsynets anvisninger. Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1,2,3 fra DBI vedr. Varmt arbejde (tagdækning, vinkelslibning mv.).

20 4. Byggeplads Side : Side 20 af 36 Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Bekendtgørelse nr. 53 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Arbejdstilsynet nr. 575 af 21. juni Bekendtgørelse om indretning af skurvogne ol. Arbejdstilsynet nr. 775 af 17. september Bekendtgørelse nr af 15. december 1992 og nr. 670 af den 7. august 1995 vedr. tekniske hjælpemidler. BEK nr. 727 af 29. juni 2004 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler. Stærkstrømsbekendtgørelsen BEK nr af 01/05/1994, inkl. ændringer og tilføjelser senest pr Bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer. BAR Branchevejledning om Færdsel på byggepladsen adgangs- og transportveje Myndighedstilladelser og anmeldelser Entreprenøren skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser. Entreprenøren må ikke på bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansøge om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse. Bygherren foretager anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet. Entreprenøren må ikke på bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansøge om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse Håndtering af materialer og produkter Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent- og/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbejdet. Bygningskonstruktioner og -materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. Materialeoplagring bør begrænses af hensyn til risiko for tyveri. 4.3 Eksisterende forhold Ved gravearbejde og lignende skal entreprenøren forespørge ledningsejerregistret (LER) inden arbejdet opstartes. Entreprenøren skal kontakte de berørte ledningsejere oplyst af LER.

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : 2012-10-23 Side/Page: 1/28 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen, General

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Arbejdsmiljøprogram Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af Regionshospitalet Viborg (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Projektafdelingen Oktober 2014 Vers. Udarbejdet

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere