Gasreglementets afsnit A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasreglementets afsnit A"

Transkript

1 Gasreglementets afsnit A Juni 1991 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg

2

3 GR-A Forord Forord Gasreglementets afsnit A er fastsat i henhold til 15 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 (tidligere i lov nr. 250 af 8. juni 1978) om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Loven er senere ændret jf. Lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december Regelkomplekset i Gasreglementet består af: Afsnit A: Afsnit B: Afsnit C: Almindelige bestemmelser og generelle installationsforskrifter for gasinstallationer hos en almindelige forbruger. Installationsforskrifter for særlige typer af installationer i henhold til særlig opdeling. Bestemmelser om overensstemmelsesvurdering af gasmateriel i henhold til særlig opdeling. Boligministeriet Den 16. maj 1991 Ændring nr. 1 ikraftsættes fra 1. marts Boligministeriet Den 13. januar 1993 Ændring nr. 2 ikraftsættes fra 1. maj Boligministeriet Den 27. marts 1995 Ændring nr. 3 ikraftsættes fra 1. januar Boligministeriet Den 10. november 1997 Ændring nr. 4 ikraftsættes fra 1. februar By- og Boligministeriet Den 26. november 1998 Ændring nr. 5 ikraftsættes fra 1. januar By- og Boligministeriet Den 13. december

4 Ændring nr. 6 ikraftsættes fra 1. december Sikkerhedsstyrelsen Den 7. november 2005

5 GR-A Indholdsfortegnelse GASREGLEMENTETS AFSNIT A INDHOLDSFORTEGNELSE A-1: Gyldighedsområde og terminologi 1.1. Gyldighedsområde Terminologi...12 A-2: Generelle bestemmelser 2.1. Bestemmelser vedrørende udførelse af gasinstallationer Bestemmelser vedrørende den autoriserede VVS-installatør Bestemmelser vedrørende ejeren og brugeren Bestemmelser vedrørende gasleverandøren...19 A-3: Ledningsanlæg 3.1. Generelt Stikledninger og ledninger i jord Installationskomponenter Husledninger Afspærringsindretninger, gasmålere og regulatorer Dimensionering af ledninger...41 A-4: Installation af gasforbrugende apparater 4.1. Generelt Tilslutning af gasforbrugende apparater Opstillingsrum Frisklufttilførsel Rumaftræk Gaskomfurer, kogeapparater og storkøkkenudstyr Gennemstrømningsvandvarmere, gennemstrømningskedler, kombikedler, gaskedler og kaloriferer Kedelanlæg med gasblæseluftbrændere Vaskemaskiner og tørretumblere Gasradiatorer, varmeovne, katalytovne, køleskabe, lamper m.v Gasfyrede varmluftanlæg Ændring og konvertering af gasforbrugende apparater

6 GR-A Indholdsfortegnelse A-5: Aftræk fra gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer 5.1. Generelt Aftræksrør fra apparater med og uden trækafbryder Aftræksspjæld Aftrækssystemer med og uden trækafbryder Aftrækskanal Aftræk gennem eksisterende ventilationskanal Skorstensaftræk Murede skorstene Mekaniske aftrækssystemer A-6: Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer 6.1. Generelt Vandret balanceret aftræk Lodret balanceret aftræk Splitaftræk A-7: Afprøvning og ibrugtagning 7.1. Generelt Tæthedsprøvning Ibrugtagning af ledningsanlæg Funktionsafprøvning og indregulering af gasforbrugende apparater Funktionsprøvning af aftrækssystemet Måling af nyttevirkning A-8: Drift og vedligeholdelse 8.1. Generelt Installationens tilstand og vedligeholdelse Eftersyn og vedligeholdelse på gasforbrugende apparater A-9: Straffe-, ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 9.1. Straffebestemmelser Ikrafttrædelsesbestemmelser

7 BILAGSOVERSIGT 1A: Bestemmelser om gaskvaliteter A: Terminologi A: Godkendte certifikater A: Retningslinier for installationsarbejde A: Gasleverandørens tilsyn A: Murgennemføring A: Gasledningers indføring i bygninger A: Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk A: Beregning af rørs modstandskoefficient A: Tryktabsberegning af gasledninger med driftstryk større end 100 mbar, men mindre end 4 bar A: Eksempler på komfurtilslutninger A: Tæthedsprøvning A: Udluftning af ledningsanlæg A: Kontrol af hus- og målerregulator A: Røgtabskurver A: Eftersyn og vedligeholdelse på gasforbrugende apparater B: Vejledning for installation og afprøvning af aftrækssikring til gasblæseluftbrændere C: Vejledning i indregulering af gasblæseluftbrændere, små anlæg A: Love og bekendtgørelser

8

9 A-1 Gyldighedsområde og terminologi

10

11 A-1: Gyldighedsområde og terminologi 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG TERMINOLOGI 1.1. Gyldighedsområde Dette reglement afsnit A gælder for de i lov om gasinstallation og installationer i forbindelse med vand- og afløbsinstallationer, jf. Lovbekendgørelse nr. 988 af 8. december omhandlede gasinstallationer og for materiel, som indgår i sådanne installationer Gasinstallationer omfatter stikledning fra og med tilslutning til hovedledning, husindføringer, regulatorer, gasmålere, husledninger og gasforbrugende apparater samt ventilations- og aftrækssystemer. Ved installationer, der forsynes med gas fra F-gasbeholdere, omfatter gasinstallationen hele installationen fra og med førstetrinsregulator Gyldighedsområdet er begrænset i henhold til følgende: - Afsnittet om stikledninger gælder for stikledninger med maksimalt tilladeligt driftstryk mindre end eller lig 4 bar. - Afsnittet om husledninger gælder for husledninger med maksimalt tilladeligt driftstryk mindre end eller lig 100 mbar. - Afsnittene om installation af gasforbrugende apparater samt aftræk fra disse gælder for gasinstallationer opbygget af apparater hver med maksimal indfyret effekt på 135 kw, udregnet efter øvre brændværdi (120 kw efter nedre brændværdi) Bestemmelserne gælder for gaskvaliteter inden for 1., 2. og 3. gasfamilie (bygas, naturgas og F-gas), jfr. bestemmelse i bilag 1A. Endvidere for biogas og kloakgas i den udstrækning og med de supplerende krav, som fastsat af Sikkerhedsstyrelsen For stikledninger med maksimalt tilladeligt driftstryk over 4 bar henvises til Gasreglementets afsnit B4 og Arbejdsministeriets bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg For gasinstallationer, opbygget af gasforbrugende apparater med indfyret effekt på over 135 kw og for husinstallationer med driftstryk over 100 mbar, henvises til installationsforskrifter i Gasreglementets afsnit B For F-gasinstallationer i campingvogne, arbejdsskure og skurvogne henvises til specielle installationsforskrifter i Gasreglementets afsnit B For F-gasanlæg til drift af motorkøretøjer henvises til Justitsministeriets særlige bestemmelser

12 A-1: Gyldighedsområde og terminologi For F-gasinstallationer i skibe henvises til Søfartsstyrelsens særlige bestemmelser F-gasbeholdere skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser om konstruktion og indretning, herunder de af Arbejdsministeriet (Direktoratet for Arbejdstilsynet) udfærdigede bestemmelser Opstilling af gasflasker i oplag eller anlæg og opstilling af tankanlæg skal udføres i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse om F-gas med tilhørende tekniske forskrifter Bestemmelser for overensstemmelse af gasmateriel, almene krav til gasmateriel samt forskrifter for gasleverandører samt VVS-installatører m.m., der udfører service på gasinstallationer, findes i Gasreglementets afsnit C Bestemmelser i reglementet, der angår gasinstallationers forhold over for andre objekter, skal ikke alene overholdes ved udførelsen af gasinstallationer, men også ved udførelsen og anbringelsen af andre objekter i nærheden af bestående gasinstallationer Sikkerhedsstyrelsen kan i konkrete tilfælde, der ikke er forudset i reglementets bestemmelser, stille særlige sikkerhedskrav, hvis forholdene nødvendiggør dette Terminologi VVS-installatør er et firma som har opnået autorisation, jf. bekendgørelse nr af 8. december 2003 Ved standardinstallation forstås en gasinstallation med tilhørende gaskedel på 35 kw eller derunder, med lukket forbrændingskammer, installeret i forbindelse med opvarmningsanlæg i beboelse og industri, samt komfurere og kogeudstyr installeret i private husholdninger Ved installationsarbejde forstås udførelse og ændring/reparation af rør installation, montering og tilslutning af gasforbrugende apparater, inkl. disses ventilations- og aftrækssystemer. Ved indregulering af gasforbrugende apparater forstås kontrol og evt. justering af apparatbelastning, sikkerhedskomponenters aktivering samt funktionskontrol af apparater, inkl. disses ventilations- og aftrækssystemer. Ved service forstås arbejdet med systematisk inspektion og funktionskontrol, herunder fornøden rensning, reparation, udskiftning af enkeltdele og justering af indreguleringsforholdene

13 A-1: Gyldighedsområde og terminologi Ved udkald forstås arbejde med akut reparation af gasforbrugende udstyr, inkl. disses ventilations- og aftrækssystemer, i forbindelse med en farlig hændelse eller i tilfælde af driftsstop. Ved Gasleverandør forstås den virksomhed, der ejer eller vedligeholder gasforsyningssystem, og som distribuerer gas til installationer. Ved godkendelse af gasmateriel forstås de modeller for overenstemmelsesvurdering, der er angivet i Gasreglementets afsnit C. Der skelnes mellem: CE-mærket gasmateriel: Gasapparater, godkendt i medfør af EF- direktiv om gasapparater. DG-mærket gasmateriel: Sikkerhedsstyrelsens egen godkendelse af gasmateriel. (godkendt af dansk Notified Body) Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen: Sikkerhedsstyrelsens godkendelse af gasmateriel på basis af forskrifter i nærværende reglement og af forhold, der ikke er omfattet af et formelt system for overensstemmelsesattestation, jævnfør Gasreglementets afsnit C. For den i reglementet i øvrigt anvendte terminologi henvises til bilag 2A

14

15 A-2 Generelle bestemmelser

16

17

18

19 A-2: Generelle bestemmelser 2. GENERELLE BESTEMMELSER 2.1. Udførelse af gasinstallationer Installation, reparation, indregulering og service af gasinstallationer må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. lovbekendgørelse nr. 988 af 8. december VVS-installatøren skal ved udførelse af service på gasforbrugende apparater opfylde bestemmelserne i Gasreglementets afsnit C-11 med de i dette reglement angivne ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Udenfor autorisationskravet er: - ejerens (brugerens) almindelige betjening og vedligeholdelse af gasmateriel, hvortil der ikke kræves anvendelse af værktøj, og - gasleverandørens arbejde med ledningsanlæg, udskiftning af forsyningsregulatorer og gasmålere samt indgreb i installationer begrundet i normal tilsynsfunktion samt ved akutte sikkerhedsmæssige forhold Personer, der udfører svejsning af PE-rørsystemer, skal være i besiddelse af godkendt certifikat for uddannelse i svejsning af PE-rør eller have gennemført en anden af Sikkerhedsstyrelsen godkendt uddannelse. I bilag 3A er angivet godkendte certifikater Ved ændringer og udvidelse af eksisterende gasinstallationer skal de til enhver tid gældende bestemmelser i Gasreglementet følges, og den samlede gasinstallation skal bringes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser i Gasreglementet Uanset bestemmelsen i pkt er det tilladt at foretage mindre ændringer af eksisterende gasinstallationer, hvor omfanget og helheden i gasinstallationen bevares således, at installationen fortsat er i overensstemmelse med de bestemmelser i Gasreglementet, som var gældende på tidspunktet for udførelsen af den oprindelige installation. Bestemmelserne i Gasreglementet, rettet imod eksisterende installationer, samt hvor Sikkerhedsstyrelsen af sikkerhedsmæssige årsager forlanger ændringer, jf. pkt , skal gennemføres inden for den angivne tidsfrist Bestemmelser vedrørende den autoriserede VVS-installatør VVS-installatørens anmeldelsespligt Generelt a) VVS-installatørens anmeldelsespligt omfatter: - forudgående anmeldelse af arbejder, der ønskes udført, - færdigmelding af installationer

20 A-2: Generelle bestemmelser b) Anmeldelsespligten omfatter alle nye gasinstallationer samt ændringer af eksisterende gasinstallationer. Undtaget fra anmeldelsespligten er rensning og istandsættelse af ledninger, installationsgenstande, disses armaturer og aftræksrør samt indregulering og servicering af de gasforbrugende apparater. c) Til anmeldelse skal anvendes en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt blanket Anmeldelse om og tilladelse til arbejders udførelse a) For en gasinstallation, der tilsluttes anlæg for ledningsført gas, skal vvs-installatøren indhente gasleverandørens tilladelse til udførelsen, inden arbejdet påbegyndes. Den af gasleverandøren udmeldte forretningsgang skal følges. b) Følgende arbejder er undtaget fra kravet om forhåndsanmeldelse: - Standardinstallationer i henhold til pkt udskiftning af apparater med tilsvarende type med samme eller mindre belastning. VVS-installatørens anmeldelsespligt for arbejder anført under punkt b) omfatter derfor som minimum en indberetning til gasleverandøren i henhold til dennes udmeldte forretningsgang, dog senest 5 arbejdsdage efter idriftsættelse Færdigmelding Umiddelbart efter at et installationsarbejde herunder arbejde vedrørende ændringer og reparationer eller evt. fjernelse af installationer - er udført og afprøvet, skal VVS-installatøren fremsende en færdigmelding til gasleverandøren. Kravet om færdigmelding gælder såvel for gasinstallationer tilsluttet ledningsførte gasforsyningsanlæg som for installationer tilsluttet gasflasker. Ved færdigmelding af installationer, der indeholder apparattyper, der i henhold til pkt skal indreguleres af personer med A-certifikat, skal færdigmeldingen indeholde oplysninger om navn og A-certifikatnummer på denne person Idriftsættelse af installationer Forinden idriftsættelse af en gasinstallation skal gasleverandørens tilladelse indhentes, idet den af gasleverandøren udmeldte forretningsgang skal følges. For idriftsættelse henvises i øvrigt til afsnit 7 og bilag 4A

21 A-2: Generelle bestemmelser VVS-installatørens ansvar og pligter Efter færdiggørelse af ethvert installationsarbejde har VVS-installatøren ansvaret for, at den samlede gasinstallation er tæt, og for, at det udførte installationsarbejde samt den del af den øvrige installation, der er visuelt tilgængelig, er i overensstemmelse med bestemmelserne i Gasreglementet, jf. dog pkt Dette gælder, uanset at VVS-installatøren ikke har udført den oprindelige installation Efter afsluttet service på gasforbrugende apparater, inkl. disses ventilations- og aftrækssystemer, har VVS-installatøren ansvaret for, at den samlede gasinstallation er tæt og uden synlige fejl, samt at de servicere de eller reparerede gasforbrugende apparater og deres ventilations- og aftrækssystemer er i forsvarlig stand, og at apparaterne er korrekt indreguleret I forbindelse med udkald har VVS-installatøren ansvar for, at udførte reparationer er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, og at installationen i øvrigt ikke er behæftet med synlige fejl Fundne fejl skal udbedres inden afslutning af udført service eller reparation. Konstateres mindre fejl, der ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko, og som ikke umiddelbart udbedres, skal VVS-installatøren gøre ejeren (brugeren) opmærksom på disse fejl og underrette gasleverandøren VVS-installatøren må kun lade installations-, indregulerings- og servicearbejde udføre af faglærte medarbejdere, jf. 4 i bekendtgørelse nr.: 1042 af 8. december 2003, ansat og lønnet af virksomheden. Indregulering og service af gennemstrømningsvandvarmere, kombivandvarmere, centralgasvandvarmere, forrådsvandvarmere, gaskedler og gasblæseluftbrændere må kun udføres af personer, der har opnået A- certifikat, jf. bilag 3-A VVS-installatøren har det fulde ansvar for det udførte arbejde. VVSinstallatøren fritages ikke for nogen del af sit ansvar, selv om gasleverandøren måtte have godkendt et anlæg VVS-installatøren skal følge de i bilag 4-A angivne retningslinier for installationsarbejdets udførelse og de i bilag 16 angivne retningslinier for servicearbejdets udførelse Hvor VVS-installatøren eller hans medarbejdere konstaterer sikkerhedsmæssigt væsentlige fejl, og det skønnes, at der foreligger fare, skal der afbrydes for gasforsyningen til installationen og gasleverandøren omgående underrettes

22 A-2: Generelle bestemmelser Gasleverandøren skal tillige underrettes, såfremt der konstateres systematiske produkt- eller installationsfejl, samt i tilfælde, hvor VVS-installatøren har konstateret en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko VVS-installatørens pligt til instruktion af ejeren (brugeren) Ved ibrugtagning af enhver gasinstallation - ny, ændret, udvidet eller bestående installation - skal VVS-installatøren instruere ejeren (brugeren) i betjening af installationen og de til denne tilsluttede gasforbrugende apparater samt udlevere de fornødne dansksprogede brugsanvisninger og eventuelle trykte sikkerhedsregler VVS-installatøren skal endvidere gøre ejeren (brugeren) opmærksom på, at denne i henhold til bestemmelserne i afsnit 8 er ansvarlig for installationens fremtidige tilstand og vedligeholdelse, herunder at ejeren (brugeren) skal lade opståede fejl afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at sådanne fejl kan medføre fare for personer og ejendom Bestemmelser vedrørende ejeren og brugeren Forpligtelserne i dette afsnit påhviler ejeren af gasinstallationen samt brugeren, såfremt denne er forskellig fra ejeren Installationens tilgængelighed Ejeren (brugeren) af en gasinstallation skal til enhver tid give gasleverandøren adgang til ved dertil bemyndigede personer uden retskendelse at tilse og undersøge enhver gasinstallation Fejl ved installationen påpeget af gasleverandøren Såfremt der ved gasinstallationer forlanges ændringer for at opfylde de for installationen gældende krav, skal disse ændringer udføres inden for en af gasleverandøren fastsat frist. Gasleverandøren skal, såfremt det skønnes, at der foreligger fare, afbryde eller plombere gastilførslen til den del af gasinstallationen, der medfører faren, subsidiært afbryde (plombere) gasforsyningen, indtil de krævede ændringer er udført, og gasleverandøren har godkendt disse Installationens tilstand og vedligeholdelse Ejeren (brugeren) er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne i pkt og 8.2., herunder at installationsarbejde og service bliver udført af en autoriseret VVS-installatør, og at der bliver udført service på de gasforbrugende apparater med de fastsatte frekvenser

23 A-2: Generelle bestemmelser 2.4. Bestemmelser vedrørende gasleverandøren Godkendelse Enhver gasleverandør (jf. afsnit 1.2), skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen på basis af bestemmelser i Gasreglementets afsnit C Leveret gaskvalitet Det påhviler gasleverandøren at levere en gaskvalitet, som opfylder de i Gasreglementet fastsatte bestemmelser om gaskvaliteter for henholdsvis 1., 2. og 3. gasfamilie, jfr. bilag 1A Gasleverandørerne kan dog under unormale driftsforhold levere gaskvaliteter, der overskrider de i Gasreglementet foreskrevne tolerancer, forudsat at der ikke kan optræde sikkerhedsmæssigt farlige situationer ved anvendelse af de gasforbrugende apparater. Ved sådanne unormale driftstilstand skal Sikkerhedsstyrelsen straks underrettes, idet Sikkerhedsstyrelsen om fornødent kan foreskrive særlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger gennemført Gasleverandørens tilsyn med nye installationer Efter anmeldelse fra den autoriserede VVS-installatør om udførte gasinstallationer, der er tilsluttet faste forsyningsledninger, skal gasleverandøren udføre tilsyn med det udførte arbejde for at konstatere, om installationen er udført i overensstemmelse med Gasreglementets bestemmelser, samt vurdere hvorvidt denne fungerer hensigtsmæssigt og i øvrigt er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Tilsynet skal udføres i overensstemmelse med de i bilag 5A nævnte retningslinier. Ved standardinstallationer i henhold til pkt. 1.2 kan gasleverandøren udføre stikprøvevis kontrol ud fra et i forvejen fastlagt stikprøveprogram som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Denne kontrol skal minimum omfatte 10% af de indberettede standardinstallationer. Tidspunktet for gasleverandørens tilsyn skal fastsættes ud fra installationens kompleksibilitet, apparatbestand og kendskabet til den autoriserede VVS-installatørs tidligere arbejde, idet tilsynet under alle forhold skal være udført inden 6 uger efter VVS-installatørens opstart af anlægget Gasleverandørens tilsyn med eksisterende installationer Det påhviler gasleverandøren at udarbejde et kontrolprogram for stikprøvevis eftersyn af eksisterende gasinstallationer hos forbrugerne. Kontrolprogrammet skal baseres på: - gasinstallationernes karakter og apparatbestykning

24 A-2: Generelle bestemmelser - gasselskabernes fejlstatistikker for tilsyn med nye og eksisterende anlæg - rapporter om resultater fra udførte serviceforanstaltninger - Sikkerhedsstyrelsen's ulykkesstatistik og udarbejdede sikkerhedsredegørelser. Programmet skal årligt fremsendes til Sikkerhedsstyrelsen's godkendelse Det påhviler gasleverandøren at registrere de foretagne tilsynsforanstaltninger samt meldinger til gasleverandørens alarmfunktion Gasleverandøren skal foretage systematisk vedligeholdelse af egne anlæg, dvs. stikledninger, regulatorarrangementer og egne brugerinstallationer. Konstaterede fejl ved egne anlæg skal registreres og udbedres

25 A-3 Ledningsanlæg

26

27 A-3: Ledningsanlæg 3. LEDNINGSANLÆG 3.1. Generelt Dette afsnit dækker krav til: - stikledninger og ledninger i jord - husindføringer, bestående af murgennemføringer, isoleringsstykker, rensetee, hovedhaner, hus- eller målerregulatorer og afspærringsindretninger samt - husledninger og apparattilslutninger. Bestemmelserne for stikledninger gælder, hvor intet andet er anført, op til maksimalt tilladeligt driftstryk 4 bar, mens bestemmelserne for husledninger gælder tilsvarende op til 100 mbar. Ved udførelse af stikledninger og jordledninger af PE skal DIF-norm (DS 443) for gasledninger af PE i jord følges Stikledninger og ledninger i jord Rørkvalitet Som rørkvalitet kan anvendes følgende: Stålrør Middelsvære svejste eller sømløse gevindrør efter DIN Svære svejste eller sømløse gevindrør efter DIN Gasleverandøren kan kræve rør med værkscertifikat for materialekvalitet. Angående dokumentation for svejsbarheden, se pkt a). Rør af duktilt støbejern Rør efter DIN 28600, DIN og DIN samt rør med skruemuffe eller boltmuffe. Kobberrør Plastbelagte kobberrør med materialeegenskaber efter DIN 1786 eller DS Gasleverandørens tilladelse skal indhentes ved gas fra 1. gasfamilie undtagen F-gas/luft- eller naturgas/luftblandinger

28 A-3: Ledningsanlæg Plastrør Polyethylenrør efter DS Anvendelse af rør af en anden kvalitet må kun finde sted efter godkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen Rørsamlinger Som rørsamlinger i jord kan anvendes følgende: a) Rør med driftstryk op til 4 bar Stålrør - samling ved svejsning. Gasleverandøren skal stille krav om dokumentation for svejsbarheden af rørene og kan kræve, at svejsningen udføres af svejsere med certifikat efter DS 889, - trækfast kompressionssamling ved samling med andet materiale, idet der anvendes godkendte kompressionsfittings, - flangesamling med svejseflanger, hvor samlingen udføres med egnet gasbestandigt pakningsmateriale Rør af duktilt støbejern - flangesamling med korrosionsbestandige bolte. Kobberrør - kapillarloddefittings ved lodning med sølvlod med mindst 45% sølv (L-Ag55SnogL-Ag45Sn)ogflussmiddelefterDIN8511(F-SH1). - trækfast kompressionssamling ved samling med andet materiale, idet der skal anvendes godkendte kompressionsfittings. Plastrør (PE- rør) - samling ved svejsning, udført af svejsere med certifikat, jfr bilag 3A, og ved anvendelse af formstykker efter DS trækfaste kompressionssamlinger ved samling med andet materiale, idet der skal anvendes godkendte kompressionsfittings. b) Rør med driftstryk op til 100 mbar Ud over, hvad der er anført under a), kan anvendes:

29 A-3: Ledningsanlæg Stålrør Når gevindrør anvendes for 1. og 2. gasfamilie, kan samlingerne udføres med: 1. Blødstøbt eller smedet fitting (dog ikke langgevind), hvor samlingen udføres med hørpakgarn og godkendt gasbestandig, ikke hærdende paksalve eller godkendt paktape. 2. Koblinger med gasbestandige gummitætningsringe. Når glatte rør anvendes for 1. og 2. gasfamilie, kan samlingerne udføres med: - trækfaste koblinger med gasbestandige gummitætningsringe. Rør af duktilt støbejern Samling med skruemuffe eller boltmuffe med specielle gasbestandige tætningsringe. c) Anvendelse af rørsamling af anden type end nævnt under a) og b) må kun finde sted efter godkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen. Anvendelse af de under b) nævnte typer af rørsamlinger ved højere driftstryk end 100 mbar må ligeledes kun ske med Sikkerhedsstyrelsens godkendelse Stikledningers forbindelse med hovedledning Stikledningers forbindelse til hovedledning må først finde sted efter forudgående godkendelse fra gasleverandøren og kan udføres: - ved et i hovedledningen indbygget T-stykke, - ved en på hovedledningen anbragt svejst eller hårdloddet studs, - ved anboringsbøjle, - ved PE-rør anboringsformstykker i henhold til DS Ved hovedledninger af gråt støbejern kan anvendes direkte iskruning ved anboring indtil 1/4 af hovedledningens diameter, dog kun for rør med driftstryk op til 100 mbar. Anvendelse af andre stikledningsforbindelser til hovedledning må kun finde sted efter godkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen

30 A-3: Ledningsanlæg Korrosionsbeskyttelse Stik- og jordledninger af stål, duktilt støbejern og kobber skal korrosionsbeskyttes i henhold til følgende specifikationer: a) Stålrør 1. Ved bevikling med: - bind på bitumen- eller kultjærebasis, eventuelt med forstærkning af glasfiber eller lignende, - bind, imprægneret med mineraloliefedt eller blødgjort kunst- eller naturharpiks på bund af glasfiber eller lignende. - selvklæbende bind af PVC eller PE. Der må kun anvendes bind, der er godkendt af gasleverandøren. Bevikling skal ske på den af fabrikanten foreskrevne måde, idet bindet skal vikles stramt om det tørre, rensede rør med mindst 50% overlapning. 2. Ved anvendelse af plastkrympemuffer over samlinger på stålrør med fabrikspålagte plastlag. 3. Ved anvendelse af andet godkendt korrosionsbeskyttende materiale. b) Duktilt støbejern Ved udvendig beskyttelse med bitumen eller anden af Sikkerhedsstyrelsen godkendt metode. c) Kobberrør Ved anvendelse af rør med fabrikspålagte plastlag, eller andet af Sikkerhedsstyrelsen godkendt korrosionsbeskyttende materiale. Samlinger og fittings beskyttes med tilsvarende materiale Katodisk beskyttelse a) Stik- og jordledninger af stål skal tilsluttes et katodisk beskyttelsesanlæg, jfr. dog pkt. c). b) Det katodiske beskyttelsesanlæg skal opfylde de tekniske krav, angivet i de til enhver tid gældende "Regler for etablering og drift af anlæg til katodisk beskyttelse", udgivet af Korrosionsudvalget

31 A-3: Ledningsanlæg c) Kravet om katodisk beskyttelse for midlertidige stikledninger og stikledninger, som tilsluttes eksisterende hovedledninger, kan fraviges, når nedlægningen sker i ikke korroderende jordbund, og når stikledningen er omfattet af gasleverandørens systematiske kontrolprogram Elektrisk isolering a) Stål- eller kobberrør, der er nedlagt i jord, må ikke have elektrisk ledende forbindelse til andre metalliske konstruktioner som f.eks. betonarmering, kabler eller jordspyd. b) Elektriske isoleringsstykker skal anvendes i fornødent omfang til forebyggelse af galvaniske tæringer. c) Husinstallationen skal isoleres elektrisk fra en metallisk stikledning, jfr. pkt Ledningsføring a) Stik- og jordledninger skal føres ad kortest mulig og mest hensigtsmæssigvejmedsåfåsamlingersommuligt. b) Stikledningen skal kunne lokaliseres, eksempelvis ved anvendelse af sporekabler. c) Stikledningen skal i hele sin længde være tilgængelig for opgravning, med mindre ledningen føres i bøsningsrør af plast eller stål. Bøsningsrør af plast skal anvendes uden samlinger i hele deres længde. For bøsningsrør af stål accepteres mekanisk stabile samlinger (f.eks. svejsning) Afstande a) Stik- og jordledninger skal lægges i en sådan afstand fra andre anlæg under jorden, at skadelige påvirkninger ikke kan forventes. b) Minimumsafstanden skal overalt være 0,3 m, mens afstanden til parallelt løbende kloakledninger, kabelkanaler, fjernvarmekanaler samt bygningsfundamenter og lignende skal være mindst 1 m. Ved lægning af gasledninger i åben grav kan der anvendes supplerende beskyttelsesforanstaltninger til nedbringelse af afstandskravene, mens lægning af gasledninger ved hjælp af jordfortrængningsudstyr er betinget af anvendelse af beskyttelsesrør eller PE-coatede rør i hele stikledningens længde. I tabel 3-0 er anført krav til minimumsafstande for krydsning og parallelføring med gasledninger. Gasleverandøren eller andre ledningsejere kan dog under indflydelse af lokale forhold kræve de anførte minimumskrav øget

32 A-3: Ledningsanlæg Lægningsforhold Lægning af stik- og jordledninger skal planlægges i nært samarbejde med gasleverandøren. Lægning kan foregå på følgende måde: a) Ved opgravning Lægning af stik- og jordledninger må først finde sted, når alt grovere planeringsarbejde på pladsen er udført. Bunden i den til gasledningen gravede rende skal være stabil, så sætninger undgås. Omkring røret skal der i en afstand af mindst 0,1 m være rent sand, grus eller kemisk neutralt, stenfrit materiale. Stik- og jordledninger i beskyttelsesrør kan nedlægges uden særlige yderligere foranstaltninger. I en afstand af 0,3-0,4 m over jordledninger skal der anbringes et min. 40 mm bredt gult advarselsbånd af stabilt materiale til markering af gasledningen. For gasledninger af PE henvises i øvrigt til gældende DIF-norm DS 443, jfr. pkt b) Ved anvendelse af jordfortrængningsudstyr Anvendelse af jordfortrængningsudstyr i forbindelse med anlæg af stikledninger er betinget af kvalitetssikringsprocedurer hos den udførende entreprenør. Kvalitetssikringsprocedurerne skal være forhåndsgodkendt af gasleverandøren og skal ved entreprenørens egenkontrol sikre opfyldelse af nedenstående bestemmelser. - identifikation af alle i den for gasledningen valgte tracé, nærliggende ledningsanlæg, bygningskonstruktioner eller andre obstruktioner, herunder evt. sporing af nærliggende elkabler, kloakker og lignende - frigravning, inden anvendelse af jordfortrængningsudstyr, af alle krydsninger, hvor den beregnede krydsningsafstand ved jordfortrængning er mindre end 0,5 m. - gravning af prøvehuller, inden anvendelse af jordfortrængningsudstyr, af alle parallelføringer, hvor den beregnede parallelførings afstand ved jordfortrængning er mindre end 0,5 m, dog 1 m for fjernvarmeledninger, der er i drift. - anvendelse af jordfortrængningsudstyr sker under løbende overvågning, herunder evt. løbende sporing af tracé og dybde af jordfortrængningsudstyret

Ledningsanlæg. Ved udførelse af stikledninger og jordledninger af PE skal DIF-norm (DS 443) for gasledninger af PE i jord følges.

Ledningsanlæg. Ved udførelse af stikledninger og jordledninger af PE skal DIF-norm (DS 443) for gasledninger af PE i jord følges. 3. LEDNINGSANLÆG 3.1. Generelt Dette afsnit dækker krav til: - stikledninger og ledninger i jord - husindføringer, bestående af murgennemføringer, isoleringsstykker, rensetee, hovedhaner, hus- eller målerregulatorer

Læs mere

Gasreglementets afsnit A

Gasreglementets afsnit A Gasreglementets afsnit A Juni 1991 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg GR-A Forord Forord Gasreglementets afsnit A er fastsat i henhold til 15 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 (tidligere i lov

Læs mere

A-7 Afprøvning og ibrugtagning

A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7: Afprøvning og ibrugtagning 7. AFPRØVNING OG IBRUGTAGNING 7.1. Generelle bestemmelser 7.1.1. Efter udførelse, herunder ændring, af enhver gasinstallation skal VVSinstallatøren

Læs mere

A-8 Drift og vedligeholdelse

A-8 Drift og vedligeholdelse A-8 Drift og vedligeholdelse A-8: Drift og vedligeholdelse 8. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1. Generelt 8.1.1. Brugeren (ejeren) er ansvarlig for den korrekte drift og vedligeholdelse af installationen og

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

Bilag 2A. Gasreglementets afsnit A. Juni 1991. Terminologi

Bilag 2A. Gasreglementets afsnit A. Juni 1991. Terminologi Gasreglementets afsnit A Bilag 2A Juni 1991 109 TERMINOLOGI Aftrækskanal er betegnelsen for et aftrækssystem for gasforbrugende apparater med trækafbryder Aftræksrør er betegnelsen for et forbindelsesstykke

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Jytte Skytte Nielsen jsn@dgc.dk Lovgrundlag for Gasreglement Lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. marts 2000. Populært kaldet Gasloven eller Autorisationsloven.

Læs mere

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk Gasreglementets afsnit A Bilag 8A Juni 1991 Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 147 Bilag 8A Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 1. Grundlag for dimensionering Det grundlæggende

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-1. November 2004

Gasreglementets afsnit C-1. November 2004 Gasreglementets afsnit C-1 November 2004 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-1 er fastsat i henhold til 15, stk. 1 og 2 og 25, stk. 2 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand-

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer

De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer ATEX Forum møde den 26. november 2013 Kent Eriksen Indhold Generelt vedrørende love, lovbekendtgørelser og reglementer. Lov, bekendtgørelser

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-5

Gasreglementets afsnit B-5 Gasreglementets afsnit B-5 Installationsforskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) i bolig- og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv

Læs mere

Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012. Kent Eriksen

Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012. Kent Eriksen Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012 Kent Eriksen Indhold Oprindelig aftale om myndighedsansvar mellem Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen. Generelt

Læs mere

6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER

6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER A-6: Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer 6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER 6.1. Generelt 6.1.1. Lufttilførsel og aftræk fra apparater

Læs mere

Nyt Gasreglement B-5. Installationsforskrifter for F-gas. v./bjarne Holm

Nyt Gasreglement B-5. Installationsforskrifter for F-gas. v./bjarne Holm Nyt Gasreglement B-5 Installationsforskrifter for F-gas v./bjarne Holm Gasreglementets afsnit B-5 Gennemgang af: 1. Baggrund for nyt F-gasreglement. 2. Udarbejdelse af GR afsnit B-5. 3. Gennemgang af Gasreglementets

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6: Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer 6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER

Læs mere

Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater

Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater Gasreglementets afsnit A Bilag 16A Juni 1991 Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater 197 Bilag 16A Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater SERVICE PÅ GASFORBRUGENDE APPARATER

Læs mere

A-5 Aftræk fra gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer

A-5 Aftræk fra gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer A-5 Aftræk fra gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer A-5: Aftræk fra gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer 5. AFTRÆK FRA GASFORBRUGENDE APPARATER MED ÅBENT FORBRÆNDINGSKAMMER

Læs mere

Gyldighedsområde og terminologi

Gyldighedsområde og terminologi )RUVNULIWHUIRU)JDVLQVWDOODWLRQHUL VNXUYRJQHFDPSLQJYRJQHDXWRFDPSHUHPY -DQXDU GR-B-3 BB Forord Gasreglementets afsnit B-3 er fastsat i henhold til 9, stk. 3 og 15, stk. 1 og 2 i lov nr. 206 af 27. marts

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Gasledningers indføring i bygning

Gasledningers indføring i bygning Gasreglementets afsnit A Bilag 7A Juni 1991 137 Bilag 7A GASLEDNINGERS INDFØRING I BYGNING 1. Stikledninger med driftstryk op til 4 bar. Indføring over terræn. 1.1. Stål- eller kobberrør Overgang fra stikledninger

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Gasmekanikermanual. Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.

Gasmekanikermanual. Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc. Gasmekanikermanual Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 970 Hørsholm Tlf. 016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk 011 AFSNIT 1 I manualen behandles de generelle krav til gasinstallationer.

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder.

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. SÅDAN GØR DU Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. Indhold Teknikerkort og områder Side 3 4 Teknisk kundecenter Side 5 Anmeldelse Side 6

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation

Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation Side 1 af 8 Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation Januar 1996 FORORD Gasreglementets afsnit C-8 er fastsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet

Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet BEK nr 420 af 26/05/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 111-21-00193 Senere ændringer

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene?

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Kent Eriksen, Sikkerhedsstyrelsen Henrik Andersen, DGC kontrolinstans () DGF Gastekniske dage 2008 Indhold 1. Nyt kraftvarme-anlæg Hvem er ansvarlig for: - Udarbejdelse

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

PRODUKTINFORMATION FRA KOSAN GAS JULI 2011 SIKKER MED FLASKEGAS

PRODUKTINFORMATION FRA KOSAN GAS JULI 2011 SIKKER MED FLASKEGAS PRODUKTINFORMATION FRA KOSAN GAS JULI 2011 SIKKER MED FLASKEGAS INDHOLD Fakta om flaskegas side 3 Om flaskegasinstallationer side 4 Flasketyper, køb og ombytning side 5 Brug flaskegas med omtanke side

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering GÆLDENDE FRA 31.maj 2015 SIDE NR. 1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

REGIONALE FEJLKODER Januar rev.01/nihan INF

REGIONALE FEJLKODER Januar rev.01/nihan INF REGIONALE FEJLKODER Januar 05 - rev.0/nihan INF-0877 Indholdfortegnelse Emne Stikledning (Distributionsselskab) Jordventil Roset Stander - skilt Jordledning Hovedhane Skab Opføringsrør Isolationsstykke

Læs mere

Myndighedserfaringer Vestenskov DMKV KONFERENCE. 23 September 2014. Jesper Krogh Jensen Krogh Consult ApS

Myndighedserfaringer Vestenskov DMKV KONFERENCE. 23 September 2014. Jesper Krogh Jensen Krogh Consult ApS Myndighedserfaringer Vestenskov DMKV KONFERENCE 23 September 2014 Jesper Krogh Jensen Krogh Consult ApS Baltic Sea Solutions Holeby Sukkerfabrik Brintsamfund Lolland Fase 1 Nakskov Brintcontainer Fase

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig!

Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig! Gashåndbogen Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig! Indhold Din anmeldelsespligt.......................... 3 Din

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Ronæsbrovej 5C 5580 Nørre Aaby Telefon: 5117 4317 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning John Thorn 1 Gasledning John Thorn Ansat i HNG Funktionsleder kontrakter og økonomi Medlem af arbejdsudvalget for FLIS Medlem af brugergruppen for LER Formand for Dansk Ledningsejerforums faggruppe til

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE

GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE Udviklet i samarbejde med DCU og Camping Branchen NYE REGLER FOR CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE Nedenfor beskriver vi de vigtigste nye forhold, du skal være

Læs mere

Konflikter mellem BR10 og GR v/ Nils Lygaard TEKNIQ GASTEKNISKE DAGE 2011 DGF. Gastekniske dage Vejle

Konflikter mellem BR10 og GR v/ Nils Lygaard TEKNIQ GASTEKNISKE DAGE 2011 DGF. Gastekniske dage Vejle v/ Nils Lygaard TEKNIQ GASTEKNISKE DAGE 2011 DGF » Terminologi» Effektgrænser» Opstillingsrum» Aftræk» Kondensat» Særlige gasforbrugende apparater» A-mærkede pumper 2 Terminologi og definitioner» Samordning

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORSIDE... 1 INDLEDNING... 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Nu kommer der biogas i naturgasnettet

Nu kommer der biogas i naturgasnettet december 2013 Nu kommer der biogas i naturgasnettet Husk nu at anmelde dit gasarbejde Få hjælp til installation af gaspejse Kun autoriserede installatører må ændre på et aftræk Nye krav om automatisk varmestyring

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledende retningslinjer. for. fjernvarmebrugerinstallationer

Vejledende retningslinjer. for. fjernvarmebrugerinstallationer SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Vejledende retningslinjer for fjernvarmebrugerinstallationer Gældende

Læs mere