IBSTRUPPARKEN III Marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBSTRUPPARKEN III Marts 2012"

Transkript

1 IBSTRUPPARKEN III Marts 2012 Årsberetning til generalforsamling 2012 Ejendommen 1. Afleveringsforretning Ejendommens renoveringsprojekt er nu ved at være tilendebragt. Byggeriet blev afsluttet før tiden, idet det var planlagt at skulle slutte i begyndelsen af 2012, afhængig af vejret. Murerentreprenøren, Otto P. Nedergaard, mente, at det kunne gøres hurtigere og fik sat flere folk på, således at arbejdet blev afsluttet lige før jul, og de sidste byggeskure og containere blev fjernet i februar. Alt andet lige til fordel for beboerne med en forkortelse af byggeriet på ca. 2 måneder. Nu forestår så afleveringsforretningen, som er blevet noget besværliggjort af, at entreprenøren er gået konkurs. Foreløbig er der dog udfærdiget mangellister på alle blokkene udarbejdet af Fogh & Følner samt en af bestyrelsen udpeget ekspert, som skal varetage ejendommens interesser. Desuden er der sendt en skrivelse rundt til alle beboerne med opfordring om at meddele bestyrelsen, om den enkelte beboer har opdaget fejl og mangler, som bør vurderes og evt. repareres. Der har endvidere været foretaget ekstraordinær stikprøvekontrol i to af blokkene. Ovenstående mangellister, beboernes mangellister samt de af bestyrelsen allerede påpegede mangler vil blive tilsendt kurator for konkursboet og dermed indgå i de retmæssige krav bestyrelsen har overfor entreprenøren. På generalforsamlingen vil man dels blive orienteret om resultatet af beboerundersøgelsen, og dels hvilke konsekvenser entreprenørens konkurs har for restarbejde, udbedringer og økonomisk garanti. 2. Gadedøre og kældervinduer Efter års tovtrækkeri med firma MVZ er det endelig lykkedes med trusler om retssag at få firmaets ansvarlige konduktør i tale. Bestyrelsen har i den forbindelse haft flere byggesagkyndige inde over sagen for at få belyst, hvilke mangler og fejl der er ved gadedørene og kældervinduerne. Det blev til en lang liste, som nu er forelagt for firmaet, og som i alt væsentligt har accepteret at udbedre manglerne. Det drejer sig om skæve døre, forkert og fejlagtigt fugearbejde, bøjede beslag, døre der ikke lukker ordentligt og mange andre forhold. Bestyrelsen ser frem til at kunne lukke denne sag i løbet af foråret, hvorefter de indre vægarealer omkring gadedørene kan færdiggøres med fuger og maling.

2 2 Terrazzo i opgangene Det skulle være så dejligt at få lavet nye måtterammer inden for gadedørene, fordi de gamle rustede og ødelagde terrazzoen. Det skulle vise sig at være sværere end troet. Stort set alle nye terrazzo-belægninger er behængt med fejl i form af revner og huller. Da disse arbejder er en del af murerentreprisen i byggeprojektet med en underleverandør, vil disse forhold indgå i mangellisten til kurator for konkursboet. 3. Faldstammer og stigerør Det er formentlig ikke beboerne ubekendt, at bestyrelsen længe har arbejdet med at undersøge tilstanden på ejendommens faldstammer og stigestrenge, som efter manges udtalelser for længst burde have været udskiftet. At der ikke er sket større skader end de hidtidige siges at være et under. Derfor har bestyrelsen efter længere tids analyse af egnede specialister på området entreret med to rådgivere, som vil hjælpe os med at analysere tilstanden og give os et kvalificeret bud på, hvor slemt det står til og dermed arbejdets omfang og dets økonomi. Begge rådgivere er VVSingeniører. Den ene vil foretage stikprøver af ejendommenes stigerør, og den anden vil undersøge vore faldstammer. Da sidstnævnte problem med faldstammerne er det, der i givet fald vil medføre de største ulemper for beboerne, hvis de skal skiftes, håber bestyrelsen at kunne fremlægge en rapport på generalforsamlingen. Et foreløbigt kompetent forslag går ud på at fore faldstammerne indvendig med glasfiberarmeret polyester efter omhyggelig afrensning en procedure som er velbeskrevet og også prøvet mange steder. Hvis dette kan lade sig gøre, vil det i sidste ende betyde mindre ulejlighed for beboerne, idet arbejdet med en faldstamme kun vil tage ca. 2 dage. Udskiftningen af stigerør hænger sammen med problemerne beskrevet i næste punkt. 4. Det varme vand Der har i flere år været problemer i bebyggelsens yderste blokke med varmt vand og varme radiatorer. Der er i årets løb lagt rigtig mange kræfter i at løse problemerne. Således er der udskiftet cirkulationspumper, som i øvrigt trængte til det, og der er isat en del lokale reduktionsventiler, som skulle forbedre situationen, der hvor det er koldest. Det har hjulpet en anelse, til gengæld har de, der har haft varme nok fået endnu mere. Det er en uholdbar situation, som nu tydeligvis skyldes forstoppelse og korrosion i de rør der fører vand til og fra blokkene. De tykke føderør, som ligger i jorden mellem blokkene er nu så tærede, at de bør skiftes. Det kommer ikke som nogen overraskelse, også her har eksperter kløet sig bag øret og undret sig over, at de store katastrofer ikke er indtruffet for længst. Vi har bare været heldige lige indtil fornylig, hvor et føderør mellem blok 4 og 5 samt et hovedtilførselsrør i varmecentralen sprang læk med stort udslip af vand. Meget hurtigt trådte vores faste VVS-folk til og fik udbedret skaderne med helt nye rør. De nye rør er topisolerede og meget modstandsdygtige over for vand og korrosion, idet de er lavet af PVC. Det sørgelig syn med det gamle rør kan beses i varmecentralen. De gamle rør mellem blokkene ligger direkte i jorden uden nogen form for reel isolation og er dermed udsat for vand og korrosion. Samtidig må man konstatere, at varmetabet og dermed beboernes penge fosser ud i den blå luft. Tilstanden af rørene inden i vores blokke er ved at blive undersøgt, og resultatet forventes at foreligge inden generalforsamlingen. Ind til videre er status den, at vi ikke står over for et akut problem, men perspektivet er uhyggeligt og må gøres til genstand for en diskussion på den kommende generalforsamling.

3 5. Renovering af varmecentral I det forløbne år er flere af de gamle cirkulationspumper blevet udskiftet, fordi de var utidssvarende og støjende. Ligeledes er der foretaget en del støjreducerende tiltag, idet flere beboere i blok 5 er generet af pumpe- og rørstøj. Endnu er det helt tilfredsstillende resultat ikke opnået, men der arbejdes med problemerne. Fra vores rådgivende VVS-ingeniør - understøttet af Danfoss - er bestyrelsen informeret om, at det vil være formålstjenligt at udskifte varmevekslere, fordi de er nedslidte, og derfor medfører en straffeafgiften til DONG,, idet der er et stort energispild pga., at returvandet er for varmt. Man forventer at kunne reducere denne strafafgift med ca kr. om året, hvorved det kan svare sig at skifte varmevekslerne. Planen er derfor, at vi får skiftet beholderne samt får ny moderne elektronik. Bestyrelsen har sammen med Jens Anker Hansen overvejet, hvorledes udgiften kan finansieres. Sidste tilbud på udskiftning af varmevekslere og elektronik lyder på henholdsvis kr. og kr. begge beløb + moms. Jens Anker Hansens forslag om at afskrive udgiften over varmeregnskabet, så den bliver neutral for den enkelte beboer vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling. Vi må også i forbindelse med dette punkt og tidligere omtale af føderørene i jorden konstatere, at vi sender en masse varme ud i naturen i stedet for selv at få glæde af den og så betaler vi oveni købet for det. Sluttelig er viceværtens/inspektørens kontor ved at blive gennemgribende moderniseret med toilet og håndvask samt ny rumindretning. Bestyrelsens møderum ved siden af inspektørens har fået en mindre overhaling med maling, så det dog er nogenlunde at opholde sig i ved de månedlige bestyrelsesmøder og hyppige konsulentmøder. 6. Trapperne Alle gadedørene er blevet forsynet med nye dørholdere specialkonstrueret af en af vores inspektørs mange kontakter, idet de store låsefirmaer ikke var i stand til at løse opgaven. Resultatet er meget tilfredsstillende med god finish og design. For vore ældre beboere og personer med mange pakkenelliker betyder dette praktiske tiltag nu, at man ikke skal bukke sig ned for at haspe døren. Som en beboer udtalte det en drømmeopfindelse. Bestyrelsen er klar over, at alle trapper trænger gevaldigt til at blive malet fra top til tå. I løbet af efteråret vil der blive taget stilling til, hvornår man kan påbegynde dette arbejde. Lige nu er der mange andre presserende ting der tynger vores økonomi og som kræver akut handling. Udenoms-arealerne 7. Flisearealerne og asfalten Alle flisearealer vil til foråret blive gennemgået med henblik på udskiftning af defekte fliser og ujævne flisearealer. En del af arbejdet hører under entreprenøren, idet det er hans tunge maskiner, lastbiler og stilladser, der har forårsaget skaderne. Ligeledes vil asfaltarealerne blive gennemgået og om nødvendigt repareret, der hvor der er lunker og revner. Slutteligt vil der blive genetableret bankestativer for enden af blok 1 og tørreplads for enden af blok 3 begge ved gavlen mod banen. 8. Beplantning Beplantningen ved blok 2 blev klippet meget ned pga. stilladsarbejdet ved denne blok. Der er blevet plantet nye buske og planter rundt om denne blok, helt i den gamle ånd, med halvrunde bede. Det er nu bestyrelsens ønske at få hele bebyggelsens randbeplantning til at se sådan ud. 3

4 Arbejdet bør kunne påbegyndes i 2013, når resultatet fra blok 2 er sprunget ud i dette forår og sommer. Øvrige bede trænger til en kærlig grøn hånd, da der er huller og døde pletter. Dette vil blive ordnet i løbet af foråret Pergolaer I entreprisen for byggeriet var også renovering af pergolaerne dog undtaget glaspladerne. Det er bestyrelsens hensigt, at pergolaerne umiddelbart efter afleveringsforretningen formentlig i 2013 skal færdiggøres, således at beboerne igen kan nyde at sidde udendørs i sommeraftenerne og grille. Bestyrelsen vil forsøge at finde den fornødne kapital til dækning af udgiften, som anslås til kr. 10. Containerplads Containerpladsen har fået nyt rækværk, som vil blive malet hvidt til foråret. Samtidig indføres en ny storskraldshåndtering. I dag benytter vi en container til alt affald, som bliver tømt, når viceværten bestiller tømning. Denne løsning koster årligt ca ,-. Ved at skifte til en vippecontainer, som kun må indeholde småt brændbart, kan vi spare disse penge. Det kan vi, fordi vi allerede betaler til storskraldsordningen i kommunen og som sådan er det kommunens pligt at hente vores skrald. Fra d. 1/ vil denne ordning træde i kraft, og hvad betyder det for dig som beboer? Det betyder, at du fremover skal sortere dit affald i Metal, Elartikler og Småt brændbart og placere det i afmærkede båse ved siden af containeren. Viceværten vil derefter anbringe det brændbare affald i vippecontaineren, der såvel som Metal og El-artikler vil blive afhentet af kommunen. Med andre ord et lille mindre sorteringsarbejde for alle med en god besparelse i udsigt. Stort brændbart som fx skabe, senge og stole samt komfurer og køleskabe skal man selv sørge for at aflevere enten på Genbrugsstationen eller ved at sætte det ud på Smakkegårdsvej på de tidspunkter, som er angivet i Kommunens storskraldbrochure. Sådan har det altid været, men det er der en del af vore beboere, som aldrig har respekteret. Det bliver de så nødt til nu. Der vil i forbindelse med, at ordningen træder i kraft, blive opsat instruktioner ved containeren. 11. Banehusene og fartkontrol Det har længe været en torn i øjet på en del af vore beboere og bestyrelsen, at beboerne på banestien kører alt for stærk på vores vej. Vi kan ikke forhindre dem i at passere gennem vores bebyggelse, det har de en tinglyst ret til. Men vi kan forhindre dem i at køre for stærkt, hvilket er til ulempe for vores beboere og også med til at ødelægge vejen. Derfor har bestyrelsen vedtaget, at der monteres nogle vejbump, som skal forhindre racerkørsel. Desuden vil der blive opsat advarselsskilte, som angiver, at der er vejbump. Vores Administrator er gået i gang med at undersøge, hvad den omtalte tinglyste ret indebærer, hvem der har vedligeholdelses-pligten på banestien og dens tilliggende arealer, samt om vi kan påligne beboerne på banestien at være med til at vedligeholde den fælles vej. Diverse 12. Tyverisikring På baggrund af, at der i efteråret fandt en del tyverier sted i vore kældre og flere indbrud i lejligheder, har bestyrelsen besluttet at montere nye og mere moderne låse og cylindre - til erstatning af de gamle utidssvarende og ikke tyverisikre låse - på ydre såvel som indre kældertrappedøre samt på tørre- og vaskerum. Beboerne vil senere blive orienteret om udlevering

5 af nye nøgler Beboerfest Den annoncerede beboerfest i august 2011 måtte desværre aflyses. Til trods for at festen i 2010 var en så stor succes, at de fleste ønskede den gentaget og også ville anbefale den til andre, så var tilmeldingen endnu mindre end i Der var kun 11 tilmeldte, hvilket er underligt, da mange har efterspurgt fest, samvær og hygge. På baggrund af dette nedslående resultat vil bestyrelsen ikke annoncere flere sommerfester. 14. Inspektørfunktionen Bestyrelsen har med stor tilfredshed konstateret, at beslutningen om at udvide vicevært Flemming Stennicke Larsens kompetenceområde til også at gælde inspektørfunktionen, som tidligere blev varetaget af Qvortrup Administration, har været en stor succes. Aldrig har bestyrelsen haft så megen føling med, hvad der sker, hvor det sker og hvordan tingene skal løses, siden Flemming tiltrådte. Alenlange ventelister på arbejder er reduceret til få løbende opgaver, hvilket skyldes den daglige brede kontakt, som Flemming har til vore leverandører. Bestyrelsen har samtidig besluttet, at Flemming deltager i bestyrelsens månedlige møder med taleret. Også det har bidraget til en meget bredere orientering af bestyrelsen. Alt i alt en rigtig god ide, som økonomisk er overkommelig, idet vi sparer en del af det honorar, som vi tidligere har betalt Qvortrup Administration. Så beboerne skal derfor fremtidigt henvende sig til Flemming, såfremt der er problemer, man ønsker løst. Som daglig medarbejder har Flemming tilknyttet Carsten Villebæk. Få opgaver tilbagestår hos Qvortrup Administration, det gælder fx forsikringssager. Bestyrelsen holder møde den første tirsdag i hver måned. Forslag, som beboerne ønsker behandlet, kan afleveres til bestyrelsen eller Flemming senest en uge inden. Med venlig hilsen Bestyrelsen

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt:

Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt: IBSTRUPPARKEN III Bestyrelsens beretning 2010 Fremlagt til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2010 på Schæffergården. Bestyrelsen har det seneste år bestået af Niels Gram Jeppesen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård 15. april 2011 Bestyrelsens beretning 2010-2011 Bestyrelsen Ejerforeningens bestyrelse har i 2010-2011 holdt 10 bestyrelsesmøder, heraf et kort, ekstra møde i december.

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

A/B Øresundsvej 26-28 Bestyrelsens årsberetning til ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. oktober 2014

A/B Øresundsvej 26-28 Bestyrelsens årsberetning til ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. oktober 2014 A/B Øresundsvej 26-28 Bestyrelsens årsberetning til ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. oktober 2014 Så er der igen gået et år og vi står overfor at skal afholde foreningens 14. ordinære generalforsamling,

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere