Fremlagt til godkendelse på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 8. marts 2011 på Schæffergården.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremlagt til godkendelse på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 8. marts 2011 på Schæffergården."

Transkript

1 IBSTRUPPARKEN III Bestyrelsens beretning 2011 Fremlagt til godkendelse på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 8. marts 2011 på Schæffergården. Bestyrelsen har det seneste år bestået af Niels Gram Jeppesen (formand), Jesper Niros (næstformand), Per Deleuran (sekretær), Charlotte Folchmar Hansen (kasserer), Merete Rander Buch, Christian Hess (suppleant) og Martin Hansen (suppleant). I forbindelse med renoveringsarbejderne har bestyrelsen nedsat et byggeudvalg bestående af Niels, Jesper og Martin. Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt: At lede ejerforeningens anliggender. På generalforsamlingen at redegøre for større turnus- og vedligeholdelsesarbejder, der påregnes iværksat det kommende år. At sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse. At sørge for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab. Vi har bestræbt os på at leve op til vedtægternes krav til bestyrelsen til gavn for samtlige beboere. I det forgangne år har bestyrelsen afholdt 11 møder heraf 2 med deltagelse af administrationen ved advokat Jens Anker Hansen og/eller Peter Swensson. Her udover har der været en hyppig korrespondance mellem administrationen og bestyrelsen og internt i bestyrelsen. I det følgende redegøres for mange af de sager, bestyrelsen har arbejdet med siden sidste års generalforsamling.

2 2 BYGNINGSRELATEREDE FORHOLD Efter flere tilløb kom der endelig gang i de omfattende renoveringsarbejder i Der er bl.a. blevet renoveret kældertrapper i blok 7 og 10, og blok 1 og 2 har fået renoveret murværk og altaner, malet vinduer, og der er også udført arbejder på taget. Desværre betød vintervejrets tidlige komme, at der stadigt udestår dele af arbejderne på begge projekter og forsinkelserne på blok 1 og 2 vil også for ejerforeningen betyde en mindre ekstraudgift relateret til stilladserne. Status for delprojekter er som følger: Status på gavlsagen De seneste år har ejendommens sydgavle været genstand for flere undersøgelser, og en sydgavl (203) blev omfuget og imprægneret for et par år siden. Det var planen, at de resterende sydgavle skulle omfuges (men ikke imprægneres) som en del af det igangværende renoveringsprojekt. Entreprenøren har imidlertid igennem et stykke tid fastholdt, at fugerne i sydgavlen i blok 1 (207) er i så god stand, at det ikke er nødvendigt at omfuge hele gavlen. Ejerforeningens byggetekniske rådgiver, Fogh & Følner, har derfor fået Teknologisk Institut (TI) til at foretage en ny undersøgelse af sydgavlen i blok 1, og resultatet er, at kun gavltrekanten i denne gavl skal omfuges, mens den resterende del af gavlmuren er i så god stand, at den kun skal repareres lokalt. TI's undersøgelse er dokumenteret i en rapport, som kan hentes på ejerforeningens hjemmeside (www.ibstrupparken3.dk). Om der bliver tale om en komplet omfugning af de resteretnde sydgavle, som det var tilfælde i 203, eller en mindre omfattende omfugning, som i 207, vides endnu ikke. Der vil blive taget stilling til hver enkelt gavl inden arbejdet udføres, så der kun skal bruges penge på nødvendig omfugning af gavle. Efterisolering I forbindelse med TI's undersøgels af gavlmuren har det vist sig, at alle nord- og sydgavle i 2. sals højde er delvist hul (kanalmurværk, det vil sige hulmur muret med faste bindere), og derfor kan efterisoleres. En efterfølgende undersøgelse af langfacaden ud til vejen (øst) har vist, at muren er udført som kanalmurværk i både 1. og 2. sals højde i disse mure. Det er således modsat, hvad der tidligere har været antaget, muligt at efterisolere en del af ejendommen. Bestyrelsen har besluttet, at alle gavle i de to blokke, hvor der var opsat stillads, skulle efterisoleres, mens der endnu var stillads oppe. Desuden er der indgået en aftale om efterisolering af de resterende gavle. Begge dele ligger ud over det oprindelige renoveringsprojekt, men der er tale om

3 3 en investering, der er betydeligt mindre, end den besparelse, der blev opnået ved udbudet af renoveringen, og samtidigt en investering, der vil tjene sig selv ind inden for en rimelig årrække (under 10 år med de energipriser, der var gældende i slutningen af 2010). Endelig vil efterisoleringen af gavlmuren betyde en reduktion af risikoen for skimmeldannelse på indersiden af de isolerede gavlmure. Hvor vidt ejerforeningen skal foretage efterisolering af alt det murværk, der kan efterisoleres, vil blive behandlet som et selvstændigt dagsordenspunkt på dette års generalforsamling. Renovering af udvendige kældertrapper i blok 7 og 10 Renoveringen af de udvendige kældertrapper i blok 7 og 10 kom til at tage alt for lang tid, og er faktisk endnu ikke helt afsluttet, idet der bl.a. mangler maling af gelændre samt korrektion af overkanten af pudskanten nederst på muren ved trapperne. Opstarten blev udsat et par gange inden formaliteterne var på plads, og mureren, Jensen og Dam, har været nødt til at prioritere andre arbejder over vores kældertrapper. Da forsinkelserne i bestyrelsen har vakt bekymring for, om mureren vil kunne afsluttet renoveringen af samtlige kældertrapper inden for en rimelig tid, er der blevet indhentet et alternativt tilbud på arbejdet. Det viste sig at ligge noget over Jensen og Dams pris, som det også var tilfældet, da arbejdet var i udbud i først omgang. Da Jensen og Dam har indvilget i at lave de resterende kælertrapper i 2011, og accepteret, at de skal betale bod for forsinkelse, har bestyrelsen derfor valgt at fortsætte samarbejdet med dette firma. Udskiftning af gadedøre Efter måneders tovtrækkeri om de utallige mangler og deciderede fejl ved monteringen af gadedørene med entreprenøren, MVZ, er det endelig ved hjælp fra Administrationen og en uvildig faglig gennemgang samt en trussel om syn og skøn lykkedes at få MVZ til at acceptere, at udbedre de nævnte fejl og mangler. Efter første udbedring af fejlene tilbagestår stadig nogle mindre fejl, som forventes rettet. Først når bestyrelsen har godkendt arbejdet endeligt, vil kravet om restbetaling fra firmaet blive imødekommet. Pergolaer Pergolaerne har længe været i en miserabel tilstand. En nedtagning af de sidste glas og spærene i pergolaerne har fra starten været en del af renoveringsprojektet. Entreprenøren valgte at udføre dette arbejde som noget af det første. Tilbage stod herefter blot søjlerne og en rem, og det var meget tydeligt, at pergolaerne var et væsentligt element i ejendommens arkitektur. Det var bestyrelsens tanke at vente nogle år med at reetablere pergolaerne. Vores rådgiver (Fogh & Følner) har imidlertid

4 4 presset på for at få pergolaerne reetableret som en del af det nuværende renoveringsprojekt både af arkitektoniske årsager, og fordi renoveringen af murværket i forretningsblokkene ikke kan afsluttes, før spærene i pergolaerne er reetableret. Bestyrelsen har derfor accepteret et favorabelt tilbud på en delvis reetablering af pergolaerne. Tilbuddet er på ca. en fjerdedel af det beløb, som en komplet renovering af pergolaerne er blevet skønnet til i Fogh & Følners tilstandsrapport. Træværket og metalsøjlerne vil blive reetableret og malerbehandlet, mens færdiggørelsen med glas til et tilsvarende beløb fortsat er udsat til et senere tidspunkt. Den delvise renovering af pergolaerne finansieres med en del af den besparelse, der blev opnået i udbudsresultatet. Terazzoreparation En reparation af terazzoen omkring måtterammerne inden for gadedørene er foretaget som en del af renoveringsprojektet. Måtterammerne er samtidigt skiftet til rustfri stål, så den nyrenoverede terezzo forhåbentlig vil holde i mange år. Beskæring af ildtorn I forbindelse med opsætningen af stilladset ved blok 2 blev ildtornene (hækken langs vejen) beskåret meget hårdt. Årsagen var, at stilladset skulle opstilles, så mureren kunne foretage arbejder langs terræn. Bestyrelsen håber, at ildtornene kommer sig hurtigt (men frygter det værste). Fremover vil arbejderne langs terræn blive udført inden stilladset opstilles således, at ildtornene kan behandles mere skånsomt. El-installationer Der blev i forbindelse med en undersøgelse af fejl i en privat el-installation i en lejlighed i ejendommen konstateret en fejl, som kan medføre fare for alvorlig personskade (elektrisk stød). En efterfølgende stikprøvekontrol i 17 lejligheder viste fejl i 8 af de undersøgte lejligheder (altså ca. halvdelen). Bestyrelsen organiserede derfor efterfølgende et EL-tjek, som beboere kunne tilmelde sig på frivillig basis (for egen regning). Efter, at der nu ialt er udført tjek i 50 lejligheder, er status stadig, at der er fejl i omkring halvdelen af de undersøgte lejligheder. Der blev endda fundet en installation med defekt gruppeafbryder og sølvpapir i stedet for sikringer! Især brugen af sølvpapir som "sikring" er for at sige det mildt rystende, da det vil kunne forårsage en EL-brand, der kan medføre store skader og tab af menneskeliv. Er du i tvivl om tilstanden af din EL-installation, så skynd dig at kontakte vores EL-installarør (kontakt information findes på kontakt-siden på ejerforeningens hjemmeside).

5 5 Vandskade og underminering af asfalt foran garage 7-12 I foråret 2010 blev garagepladsen ved blok 1 undermineret af en voldsom lækage i hovedvandledningen til ejendommen. Skaden er blevet anerkendt af den kommunale vandforsyning, Nordvand A/S, og vil blive udbedret efter vinteren, så alle sætninger forårsaget af bortvaskning af underlaget forhåbentligt er overstået. INFORMATION / ADMINISTRATIVT Fornyelse af energimærke Ejendommens lovpligtige energimærke er blevet fornyet. Ikke overraskende er resultatet en bundkarakter. Ændring af inspektørfunktion Bestyrelsen har i samarbejde med vores vicevært, Flemming, og Administrationen ændret inspektørfunktion således, at hovedparten af denne funktion nu varetages af Flemming. Dette indebærer efter bestyrelsens vurdering en betydelig forbedring af inspektørfunktionen og har bl.a. resulteret i, at bestyrelsens sagsliste er blevet reduceret væsentligt. Man skal derfor ikke længere ringe til administrationen, hvis man skal tale med vores ejendomsinspektør, men derimod til viceværten. Den del af inspektørfunktionen, der har med tilsyn med viceværtfunktionen at gøre, ligger stadig hos administrationen, der også fungerer som backup for Flemming i tvivlstilfælde. Nyhedsbreve og anden beboerinformation Bestyrelsen vil gerne holde et højt informationsniveau, og har i årets løb udsendt tre nyhedsbreve; et i juni, et i september og et i december. Dette har været passende i forhold til det tempo sagerne i vores ejerforening har udviklet sig. Disse nyhedsbreve supplerer nærværende beretning. Beboerinformation i forbindelse med renoveringsprojektet udføres af entreprenøren, og har ikke i alle tilfælde levet op det det, man kunne ønske. Specielt ved opstart af renovering af blok 1 blev det ikke tydeligt nok meldt ud, at beboere skulle tømme altaner og altankasser. Beboerfest Ejerforeningen afholdt i samarbejde med lejerforeningen d. 28/8 den første beboerfest i vores ejendoms historie. Festen var en stor succes for de ca. 40 beboere, der deltog i festen, og bød bl.a. på en god mulighed for at lære andre beboere at kende lidt bedre. Festen var arrangeret af Charlotte Folchmar og Jesper Niros fra ejerforeningen og Mikael Saitz fra lejerforeningen. De havde alle gjort et fornemt stykke arbejde for at give festdeltagerne en god aften med god mad og hygge med

6 6 naboerne. Succesen vil blive gentaget i år. Har du en ide til, hvorledes festen skal afholdes og/eller har du lyst til at deltage i det praktiske arbejde i forbindelse med afholdelsen af festen, vil ejerforeningens bestyrelse med glæde høre fra dig Bestyrelsen Ibstrupparken III, 1. februar 2011

Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt:

Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt: IBSTRUPPARKEN III Bestyrelsens beretning 2010 Fremlagt til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2010 på Schæffergården. Bestyrelsen har det seneste år bestået af Niels Gram Jeppesen

Læs mere

IBSTRUPPARKEN III Marts 2012

IBSTRUPPARKEN III Marts 2012 IBSTRUPPARKEN III Marts 2012 Årsberetning til generalforsamling 2012 Ejendommen 1. Afleveringsforretning Ejendommens renoveringsprojekt er nu ved at være tilendebragt. Byggeriet blev afsluttet før tiden,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2009 den 29. april kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset salen, Flodvej 68. Punkt 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer. Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 12. april 2012 Formandens beretning Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM Bestyrelsens sammensætning inkl. suppleanter har siden sidste generalforsamling bestået af følgende: Formand: Næstformand: Kasserer: Menigt bestyrelsesmedlem:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård 15. april 2011 Bestyrelsens beretning 2010-2011 Bestyrelsen Ejerforeningens bestyrelse har i 2010-2011 holdt 10 bestyrelsesmøder, heraf et kort, ekstra møde i december.

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Holmegårdsvej 6. Ordrup. 2920 Charlottenlund ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING. Andel sbo I i gfo ren i n gen HOLMEGAARDEN

Holmegårdsvej 6. Ordrup. 2920 Charlottenlund ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING. Andel sbo I i gfo ren i n gen HOLMEGAARDEN Andel sbo I i gfo ren i n gen ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING Ar 2Ot4 den 21. oktober kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling iab Holmegaarden. Mødet afholdtes i Sognegård, Formanden indledte med

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015. Fuldmagter:

2. Bestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015. Fuldmagter: Ande I sboli gforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015 1. Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 Nu er der endnu gået et år siden sidste medlemsmøde og der skal opsummeres, hvad der er sket. Beretningen er skrevet i punktform. Der bliver lejlighed

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 14. april 2004

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 14. april 2004 Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 14. april 2004 Bestyrelsen Bestyrelsen har også i år haft fordelt arbejdet så de enkelte bestyrelsesmedlemmer og suppleanterne har haft forskellige ansvarsområder

Læs mere