DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : Slut kl. : 20.10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x Niels Erik Iversen (A) x Benny Hammer (C) x Erik Hoberg (A) x Inger K. Andersen (O) x Tom Bytoft (A) x Kai Hansen (V) x Pia Bjerregaard (A) x Jens Meilvang (V) x Tommy Glindvad (A) x Eigil Henriksen (V) x Valdemar Haumand (A) x Jens Peter Jellesen (V) x Helle Thomsen (A) Afbud Knud Kildal (V) x Peter Bo Vagn Jensen (A) x Kirsten G. Jensen (V) x John Saaby Jensen (A) Afbud Lars Østergaard (V) x Lars Møller (A) x Lars Sørensen (V) x Mads Nikolajsen (F) x Bjarne Pedersen (V) x Jytte Schmidt (F) x Hans Erik Husum (V) x Hans Jørgen Hitz (L) x G:\Dagsordener\Kommunalbestyrelsen\2009\Møde nr. 06 den 2. juni 2009\Dagsorden 0609 KB.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Årsrapport fra opkrævningskontoret Budgetoverførsler fra 2008 til Budgetomplacering telefonudgifter Budgetopfølgning alle udvalgsområder pr. 31. marts Kommunens regnskab Bokollektiv Kærvang, Ørsted Boliginstitutionen Broager, Allingåbro Ældrebolighandlingsplan 2. etape Ansøgning om anlægsbevilling til asfaltforstærkninger i Kabellægning af gadebelysning Grenaa Forbrændingsanlæg - Udbudsbetingelser Ansøgning om kommunegaranti tilslutning fjernvarmeanlæg Budgetomplacering kontante ydelser Handlingsstrategi anbringelsesområdet Flytning af Familiehusets afdeling i Grenaa anlægssag Årsrapporter om tilsynsbesøg Skolestruktur Overordnet strategi for IT og videndeling på skolerne i Norddjurs kommune Fordeling af ressourcer til nye specialundervisningsforanstaltninger G:\Dagsordener\Kommunalbestyrelsen\2009\Møde nr. 06 den 2. juni 2009\Dagsorden 0609 KB.doc Norddjurs Kommune

3 20. Vedtægter for Norddjurs Kulturskole Ansættelse økonomidirektør G:\Dagsordener\Kommunalbestyrelsen\2009\Møde nr. 06 den 2. juni 2009\Dagsorden 0609 KB.doc Norddjurs Kommune

4 1. Årsrapport fra opkrævningskontoret K Økonomiafdelingen har fremsendt årsrapport 2008 for opkrævningskontoret, der belyser udviklingen i restancesituationen i 2008 og beskriver forretningsgangen ved opkrævning af restancerne. Årsrapporten er en del af opkrævningsstrategien. Formålet med årsrapporten er: at orientere kommunalbestyrelsen om situationen og udviklingen på restanceområdet at orientere om, hvor meget der afskrives på grund af uerholdelighed at orientere om konsekvenserne af ændringer i lovgivningen at orientere om fokus, restanceforebyggelse og målsætninger. Årsrapporten indeholder: en beskrivelse af forretningsgangen vedr. opkrævning af restancerne udviklingen på opkrævningsområdet afskrivningspolitik ny lovgivning og konsekvenserne deraf restanceforebyggelse fokus/nye tiltag i /. Årsrapporten vedlægges. Kommunaldirektøren indstiller, at årsrapporten tages til efterretning. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 1

5 2. Budgetoverførsler fra 2008 til Ø I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2008 er budgetoverførslerne fra 2008 til 2009 for henholdsvis drift og anlæg opgjort i overensstemmelse med retningslinjerne på området. Opgjort efter disse bestemmelser kan overførselsbeløbene sammendrages således pr. udvalgsområde for drift og anlæg. Tabel 1. Totaler Positive beløb=udgifter kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Anlægsområdet overføres fuldt ud fra 2008 til Saldoen på afsluttede anlægsprojekter overføres dog ikke. Driftsområdet er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række områder undtaget herfra. Områderne undtaget fra overførselsadgang fremgår af Fortegnelse over områder uden overførselsadgang godkendt af direktionen i møde den 11. marts Det fremgår bl.a. heraf, at 2

6 der ikke er overførselsadgang for udgifter på områder, hvor kommunen har valgt ikke at tegne forsikring, da området ikke er styrbart. Det vil fremgå af de enkelte bilag med opgørelse af overførselsbeløbene pr. udvalgsområde, såfremt der har været afholdt udgifter efter skader, som ville have givet adgang til forsikringserstatning på områder, hvor kommunen nu er selvforsikrende. Som bilag er den samlede sum, der er søgt korrigeret for, vedrørende forsikringsskader vedlagt. I forbindelse med opgørelse af udvalgenes overførselsbeløb fra 2008 til 2009 har økonomiafdelingen modtaget en række anmodninger om øvrige korrektioner af overførselsbeløbene../. Korrektioner pr. udvalg er beskrevet i vedlagte bilag. Tabel 2. Korrektioner Positive beløb=udgifter kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Nettobeløb vedrørende overførsler fra 2008 til 2009 kan herefter sammenfattes som summen af tabel 1 og tabel 2: 3

7 Tabel 3. Nettobeløb Positive beløb=udgifter kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Til orientering kan oplyses, at overførslerne fra 2007 til 2008 udgjorde følgende beløb: kr. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Vedrørende forsikringer skal bemærkes, at kommunen på nogle områder tegner forsikringer med forskellig selvrisiko og på andre områder er selvforsikrende. På områder, hvor der er tegnet forsikring skal institutioner m.v. afholde skadesudgifter inden for selvrisikoen, medens udgifter herudover refunderes. På områder, hvor kommunen er selvforsikrende refunderes skadesudgifterne til institutioner m.v. Direktionen vil fremkomme med forslag til en model, der tilskynder til at iværksætte skadesbegrænsende foranstaltninger. 4

8 Kommunaldirektøren indstiller: 1. at der meddeles tillægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb for år 2009 i henhold til tabel 3, d.v.s. tillægsbevilling drift på kr. og tillæg til rådighedsbeløb anlæg på kr. med finansiering af nettobeløb på kr. via kassebeholdningen. 2. at der på økonomiudvalgets område vedrørende OPUS implementeringen overføres kr. fra driftsbevilling til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb. 3. at anlægsprojektet Børnehaven Landsbyen - Renovering af belægninger P-areal (stednr ), overføres fra børne- og ungdomsudvalg til miljø- og teknikudvalg. Der overføres fra 2008 til 2009 et merforbrug på kr. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 5

9 3. Budgetomplacering telefonudgifter S Direktionen drøftede i møde den 12. november 2008 en telefonordning overtaget fra den tidligere Grenaa Kommune gående ud på, at telefonregninger til afdelinger, institutioner m.v. fordeles på områderne efter en fordelingsnøgle, hvilket vil sige, at udgifterne ikke afregnes efter institutionens faktiske forbrug. Direktionen besluttede, at ordningen afskaffes med virkning fra den 1. januar 2009, hvorefter udgifterne fordeles efter regning. For områder, der indgår i IP-telefoniordningen (89-numre) betales regningerne centralt, hvilket ikke ændres. Direktionen besluttede videre, at direktionssekretariatet udarbejder en oversigt over de enkelte institutioners andel efter fordelingsnøglen og de faktiske udgifter, og foranlediger fornødne budgetomplaceringer foretaget i samarbejde med økonomiafdelingen. Udvalg Beløb Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget 0 Voksen- og plejeudvalget Udvalgene i alt Kommunaldirektøren indstiller, at der foretages budgetoverførsel fra de respektive udvalgs områder til økonomiudvalgets område jr. oversigten. nettovirkningen for økonomiudvalgets område udgør herefter kr. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 6

10 4. Budgetopfølgning alle udvalgsområder pr. 31. marts Ø09 09/9831 I henhold til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune skal der gennemføres mindst to store budgetopfølgninger årligt. Årets første store budgetopfølgning foreligger nu pr. 1. april 2009 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts De stående udvalg har behandlet budgetopfølgningerne således: Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2009 Børne- og ungdomsudvalget 12. maj 2009 Kultur- og udviklingsudvalget 11. maj 2009 Miljø- og teknikudvalget 12. maj 2009 Sundhedsudvalget 12. maj 2009 Voksen- og plejeudvalget 11. maj 2009 Budgetopfølgning på økonomiudvalgets område fremgår af anden sag på denne dagsorden. Der henvises til de stående udvalgs dagsordner for specifikation af budgetopfølgningen. Drift: I henhold til beslutningsprotokollerne for udvalgenes møder udviser driften følgende afvigelser. Drift i kr. Korr. vedt. Budget Forbrug ultimo marts Forventet resultat Forventet afvigelse Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt

11 Omflytning mellem udvalg: Drift i kr. Budgetomplacering Økonomiudvalget 478 Kultur- og udviklingsudvalget -478 Miljø- og teknikudvalget 68 Sundhedsudvalget -500 Voksen- og plejeudvalget 432 I alt 0 På børne- og ungdomsudvalget er der fortsat fokus på, hvordan den indlagte besparelse på 5 mio. kr. på børne- og familieområdet kan opnås, når der ikke er sket ændringer i antallet af anbringelser. I budgetopfølgningen er indregnet midler til en analyse af, på hvilke områder der kan være mulighed for at iværksætte ændringer. På miljø- og teknikudvalget indstilles, at der budgetomplaceres kr. til konto 07 og kr. til konto 08 vedrørende renter og afdrag på Grenaa-Anholt færgefart, som er overgået til at blive en ren kommunal færgefart. På voksen- og plejeudvalgets indstilles, at der gives bevilling til mindreindtægter som følge af, at der pr. 1. juli 2009 indføres et loft på egenbetaling for madservice. En opgørelse viser, at mindreindtægten vil udgøre kr., heraf forventes kr. kompenseret via midtvejsreguleringen. Voksen- plejeudvalget søger den fulde kompensation for mindreindtægten. På voksen- og plejeudvalgets område er der sket en forskydning af betalinger på i alt kr. fra 2008 til 2009 på område uden overførselsadgang. Det samme gør sig gældende for børne- og ungdomsudvalgets område, som har afholdt udgifter i 2009 for i alt kr. vedrørende tidligere år. Forskydninger i betalingerne har været medvirkende årsag til, at regnskabet for 2008 blev væsentligt bedre end forventet. 8

12 For alle udvalg gælder, at overførsler fra 2008 endnu ikke er medregnet i tallene, da det endelige regnskab for 2008 endnu ikke er godkendt. Det betyder, at positive overførsler fra 2008 på nogle områder kan finansiere forventet merforbrug i Anlæg: Anlæg i kr. Korr. vedt. Budget Forbrug ultimo marts Forventet resultat Forventet afvigelse Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Konsekvenser som følge af fremrykning af anlæg, besluttet i kommunalbestyrelsen den 5. maj 2009, er ikke medtaget i denne budgetopfølgning. Den forventede afvigelse på økonomiudvalget, drejer sig om hovedsageligt om en forskydning i indtægter, som forventes at komme i de følgende år. Renter, afdrag og balanceforskydninger: Som nævnt ovenfor indstilles, at der sker en budgetomplacering fra driften på miljø- og teknikområdet på kr. til konto 07 vedrørende renteudgifter og kr. til konto 08 til dækning af afdrag på overtaget lån fra Grenaa-Anholt færgefart. Der henvises i øvrigt til punktet i budgetopfølgning for økonomiudvalget. 9

13 Budgetopfølgningens kassetræk: Den manglende indtægt på jordforsyningsområdet vil betyde et større træk på kassebeholdningen, end forventet ved budgetlægningen. Desuden vil beslutning om fremrykning af anlæg også have betydning for kassebeholdningen i Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. budgetopfølgningen tages til efterretning, og at direktionen arbejder på at finde finansiering af merforbruget 2. budgetomflytninger mellem udvalg finder sted som foreslået 3. miljø- og teknikudvalgets budget på konto sted nr reduceres med kr. vedrørende Grenaa-Anholt færgen kr. tilføres konto 07 til dækning af renteudgifter på lån vedrørende Grenaa- Anholt færgen kr. tilføres konto 08 til dækning af afdrag på lån vedrørende Grenaa-Anholt færgen 6. der gives tillægsbevilling på kr. til voksen- og plejeudvalget vedrørende merudgifter som følge af betalingsforskydninger på områder uden overførselsadgang. Finansiering sker af kommunens likvide midler 7. det gives tillægsbevilling på kr. til børne- og ungdomsudvalget vedrørende merudgifter som følge af betalingsforskydninger på områder uden overførselsadgang. Finansiering sker af kommunens likvide midler 8. der gives tillægsbevilling på kr. til dækning af manglende indtægter vedrørende madservice på ældreområdet, som følge af loft på egenbetaling pr. 1. juli Finansiering sker af kommunens likvide midler, med delvis kompensation via midtvejsreguleringen Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 10

14 5. Kommunens regnskab S I henhold til lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 1, 1. pkt. aflægges kommunens årsregnskab af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af indenrigs- og socialministeren fastsat frist. I henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2003, 7, stk. 1, skal årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen så betids, at årsregnskabet kan afleveres til revisionen inden den 1. juni i det følgende år. I henhold til lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 1, 2. pkt., skal regnskabet ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser, og herudover skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb, jfr. lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 1, 3. pkt. Økonomiafdelingen har udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2008 i beretningsform (bind 1) og forskellige specifikationer hertil (bind 2, del 1 og 2). I henhold til budget- og regnskabssystemet for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. Dette skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Specifikationer til regnskab for anlægsarbejder med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. er vedlagt som bilag til regnskabet, jfr. specifikationer, bind 2, del 2, side Det fremgår af bilag til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune om økonomiudvalgets godkendelse af afskrivninger, at kommunaldirektøren i forbindelse med regnskabsafslutningen forelægger en opgørelse til økonomiudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse af de afskrivninger, som i det forløbne regnskabsår er bogført uden for de normale bevillingsområder som direkte posteringer (afskrivninger) på balancekontoen (egenkapitalen). 11

15 Under henvisning hertil fremgår foretagne afskrivninger af restancer og tilgodehavender direkte på egenkapitalkontoen af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 1, side 87. Det fremgår heraf, at der er foretaget afskrivning på i alt ,50 kr. Der henvises til den udarbejdede årsberetning og specifikationer hertil, som er fremsendt til udvalgets medlemmer. I skemaet nedenfor er vist regnskabets vigtigste nøgletal. Budget Regnskab Forskel Vedtaget Korrigeret (3-1) (3-2) Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (udvalgene ekskl. forsyningsvirksomhed) Resultat af ordinær drift før renter Renter Resultat af ordinær drift efter renter Anlægsudgifter Jordforsyning Resultat skattefinansieret område Forsyningsvirksomhed Resultat i alt Finansiering Afdrag på lån Finansforskydninger Optagne lån Forbrug/henlæggelse kassebeholdning Negative tal = indtægter Positive tal = udgifter Forbrug af kassebeholdning = positive tal Henlæggelse til kassebeholdning = negative tal Som det ses af skemaet var der budgetteret med henlæggelse til kassebeholdningen på ca. 34 mill. kr., og efter det korrigerede budget med ca. 22 mill. kr., medens regnskabet viser et kasseforbrug på ca. 1,3 mill. kr. eller en forskel (merforbrug) på henholdsvis ca. 36 mill. kr. og ca. 23 mill. kr. 12

16 Det endelige regnskabsresultat er ikke tilfredsstillende i forhold til det ved budgetvedtagelsen forventede. Det må betragtes som positivt, at det samlede resultat udviser et overskud trods forventningerne til det samlede resultat ved årets budgetopfølgninger, der indikerede en væsentlig tilbagebetaling til staten i forhold til de af Folketinget vedtagne sanktioner over for kommunerne ved overskridelse af drifts- og anlægsrammerne. De i årets løb foretagne opbremsninger og omprioriteringer på en række områder har således været en medvirkende årsag til, at Norddjurs Kommune har overholdt rammerne på såvel drifts- som anlægsområdet. Finanskrisen har haft betydning på jordforsyningsområdet, idet der har været mindreindtægter på salg af grunde på ca. 27 mill. kr., hvilket har igen har medført færre udgifter til byggemodning på ca. 24 mill. kr. Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning har for hele året udgjort ca. 137,6 mill. kr. mod ca. 117,0 mill. kr. i /. Årsberetningen vedlægges idet bemærkes, at borgmesterens forord indsættes senere. Kommunaldirektøren indstiller, 1. at årsregnskabet for 2008 godkendes og afgives til revisionen, jfr. styrelseslovens 45, stk. 2, 1. pkt. 2. at anlægsregnskaber med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. som disse fremgår af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 2, side og side , godkendes. 3. at afskrivninger af restancer og tilgodehavender for i alt ,50 kr. som disse fremgår af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 1, side 87, godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 13

17 6. Bokollektiv Kærvang, Ørsted A Den selvejende institution Kærvang (Bokollektivet Ørsted II) har til formål at opføre, administrere og udleje boliger m.v. beliggende i region Midtjylland - efter bl.a. lovbekendtgørelse nr. 427 af 28. maj 2001 Bekendtgørelse af lov om almene boliger samt privat støttede andelsboliger m.v. eller den lovgivning, der måtte træde i stedet herfor. Boligerne skal primært anvendes til personer med vidtgående fysisk/psykisk handicap. I henhold til institutionens vedtægter 4, består bestyrelsen af 3 personer, som vælges således: 1 medlem udpeges af Landsforeningen LEV Århus Amtskreds 1 medlem udpeges af Region Midtjylland blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser 1 medlem udpeges af Norddjurs Kommune blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser. I henhold til institutionens vedtægter 9, skal der afholdes mindst to bestyrelsesmøder hvert år, herunder et møde senest fire måneder efter regnskabsårets udløb, med fremlæggelse af det reviderede regnskab til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen har afholdt følgende møder: april 2005 december februar 2009 og 17. februar Det vil sige, at der har været en periode på ca. 3½ år, hvor der ikke har været afholdt bestyrelsesmøder. 14

18 I mødet den 17. februar 2009 blev årsrapport for årene 2006 og 2007 underskrevet, ligesom revisionsprotokol for 2008 blev underskrevet på mødet. Budget for årene 2007 og 2008 ses ikke at være godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen har i øvrigt ikke draget omsorg for at foretage nødvendige huslejereguleringer, hvilket medfører, at der nu vil fremkomme en stor stigning i huslejen. Desuden er der ikke sket regulering af betaling for el og andre forbrugsafgifter, idet regnskabet ikke er rettidigt udmeldt til lejerne. Dette medfører, at de nuværende lejere kommer til at dække efterbetalingen for tidligere lejere. Det kan konstateres, at bestyrelsen ikke har overholdt bestyrelsens forpligtelser jf. institutionens vedtægter ved at afholde bestyrelsesmøder som foreskrevet, ved at undlade at foranledige huslejerne reguleret, og ved at undlade udarbejdelse af varmeregnskaber m.v. Det kan endvidere konstateres, at revisionen ikke har foretaget revision af årsregnskabet rettidigt. Det kan oplyses, at bestyrelsens misligholdelse af sine forpligtelser har medført, at der er oparbejdet et underskud på kr. ultimo Underskuddet indarbejdes i huslejebetalingen for 2009 og afvikles over 3 år. Den samlede huslejestigning i 2009 som følge af huslejeregulering og betaling af underskud er på kr. pr. måned. Desuden er á conto betalingen for forbrug steget med 550 kr. pr. måned. Det er oplyst, at de af henholdsvis det daværende Århus Amt og Rougsø Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer Benny Nilars og Ivan Hammer Sørensen har meddelt, at de er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen har fremsendt årsrapporter for årene 2006 og Det fremgår af årsrapporterne, at revisionen har taget følgende forbehold: 15

19 I forbindelse med den udførte forvaltningsrevision har vi observeret, at der ikke er udarbejdet budget for 2007 og Endvidere er der ikke udarbejdet forbrugsregnskaber i rimelig tid efter forbrugsregnskabsårets udløb. På denne baggrund er det vores opfattelse, at institutionens budget- og økonomistyring har været helt utilfredsstillende, og at ledelsen har set bort fra deres pligter i henhold til bekendtgørelse nr. 641 af 15. juni Norddjurs Kommune har ifølge institutionens vedtægter mulighed for at overtage boligerne uden udgift for kommunen jf. institutionens vedtægters 12, der er sålydende: Den offentlige myndighed, der på et givet tidspunkt har den sociale drift af boligerne, kan, såfremt den til enhver tid gældende lovgivning åbner mulighed herfor, med et skriftligt varsel på mindst 6 måneder til den første i en måned, forlange at overtage de i 2 anførte boliger mod at overtage de hertil knyttede aktiver og passiver. Herefter vil den selvejende institution være at opløse. Det skal bemærkes, at boligerne er opført efter ældreboligloven, og at de optagne lån derfor betales af lejerne via huslejen. Såfremt Norddjurs Kommune overtager boligerne, vil disse blive administreret på samme måde som kommunens øvrige ældreboliger. Sekretariatschefen indstiller, at 1. årsrapporterne tages til efterretning 2. kommunen overtager de i vedtægternes 2 anførte boliger, og de hertil knyttede aktiver og passiver 3. kommunen fremsender et skriftligt varsel om overtagelse til institutionen 4. kommunalbestyrelsen vælger 2 nye bestyrelsesmedlemmer til at fungere i afviklingsperioden. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen, og søger en hurtig overtagelse, og at huslejeforhøjelsen fordeles over 5 år. 16

20 Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, og valgte Kai Hansen (valggruppen Venstre og Dansk Folkeparti), og Valdemar Haumand (valggruppen Borgerlisten, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet). Jytte Schmidt stillede forslag om, at det juridiske ansvar for manglende regulering af husleje og forbrugsregnskaber undersøges, og at sagen tilbagesendes til behandling i økonomiudvalget på dette punkt. Borgmesteren satte Jytte Schmidts forslag til afstemning. For forslaget stemte 2 medlemmer (Mads Nikolajsen og Jytte Schmidt) 1 medlem undlod at stemme (Lars Møller), medens 22 medlemmer (øvrige) stemte imod. Forslaget var herefter forkastet. Mads Nikolajsen protesterede over, at regnskaber og vedtægter ikke var vedlagt sagen, herunder konsekvenser for beoerne.. 17

21 7. Boliginstitutionen Broager, Allingåbro A Den selvejende almene boliginstitution Broager, Allingåbro har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v., og kan herudover udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, den selvejende almene boliginstitution har oparbejdet. I henhold til institutionens vedtægter 3, stk. 2, består institutionens bestyrelse af 7 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges af Landsforeningen LEV og 3 medlemmer vælges af Norddjurs Kommunalbestyrelse, hvoraf mindst 1 medlem skal være medlem af kommunalbestyrelsen og 2 medlemmer udpeges blandt de kommende beboere og/eller deres pårørende eller værge. I henhold til institutionens vedtægter 4, stk. 1, har bestyrelsen den overordnede ledelse af den selvejende boliginstitution, og er ansvarlig for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. I henhold til institutionens vedtægter 5, skal der hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes ordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen bl.a. skal foretage endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget. I henhold til institutionens vedtægter 16, skal det godkendte årsregnskab sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol indsendes til kommunalbestyrelsen, jf. 1, stk. 2, til gennemgang senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 20. september 2006 og i april Institutionens regnskab for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008 blev godkendt på bestyrelsesmøde i april 2009, medens budgetter ikke ses at være godkendt af bestyrelsen. 18

22 Det kan konstateres, at bestyrelsen ikke har afholdt møder i ca. 2½ år, og at regnskaberne for regnskabsårene 2006 og 2007 således ikke er godkendt af bestyrelsen og fremsendt til kommunalbestyrelsen inden for de i institutionens vedtægter fastsatte frister, ligesom bestyrelsens ikke har godkendt budgetter i hvert fald for årene 2007, 2008 og Direktionssekretariatet skal bemærke, at revisionen ikke har forbehold eller bemærkninger til de omhandlede regnskaber. Landsforeningen for Evnesvages Vel varetager administrationen. Sekretariatschefen indstiller, at regnskaberne for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008 tages til efterretning. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen, idet det forudsættes, at regnskaber m.v. fremover indsendes rettidigt. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 19

23 8. Ældrebolighandlingsplan 2. etape P I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens 1. etape blev der primært fokuseret på at erstatte nuværende utidssvarende 1-rums plejehjems- og institutionspladser med moderne 2-rums boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Gennemførelsen af 1. etape medfører, at der opføres i alt 282 nye boliger og at der ombygges 22 boliger. Den samlede tilvækst af boliger på ældre- og handicapområdet bliver på 58 boliger. De kommende års betydelige stigning i antallet af ældre borgere i Norddjurs Kommune forventes imidlertid at medføre, at der er behov for et større antal plejeboliger. Samtidig forventes en stigende efterspørgsel efter velindrettede boliger til handicappede borgere. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til ældrebolighandlingsplanens 2. etape, hvor der primært fokuseres på hvilke boliger, som det yderligere vil være hensigtsmæssigt at opføre, hvis stigningen i boligbehovet frem til 2020 skal dækkes. En gennemførelse af 2. etape vil medføre, at der opføres i alt 75 nye boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Den samlede tilvækst af boliger på ældre- og handicapområdet vil være på 50 boliger. Det er socialforvaltningens vurdering, at med en gennemførelse af ældrebolighandlings-planens 1. og 2. etape vil Norddjurs Kommune opnå en tilstrækkelig tilvækst i antallet af boliger til at imødekomme hovedparten af den fremtidige efterspørgsel efter botilbud på ældre- og handicapområdet../. En beskrivelse af forslaget til ældrebolighandlingsplanens 2. etape er vedlagt som bilag. Indhold En gennemførelse af ældrebolighandlingsplanens 2. etape vil medføre: 20

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013 Referat mandag den 29. april 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Forslag

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere