DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : Slut kl. : 20.10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x Niels Erik Iversen (A) x Benny Hammer (C) x Erik Hoberg (A) x Inger K. Andersen (O) x Tom Bytoft (A) x Kai Hansen (V) x Pia Bjerregaard (A) x Jens Meilvang (V) x Tommy Glindvad (A) x Eigil Henriksen (V) x Valdemar Haumand (A) x Jens Peter Jellesen (V) x Helle Thomsen (A) Afbud Knud Kildal (V) x Peter Bo Vagn Jensen (A) x Kirsten G. Jensen (V) x John Saaby Jensen (A) Afbud Lars Østergaard (V) x Lars Møller (A) x Lars Sørensen (V) x Mads Nikolajsen (F) x Bjarne Pedersen (V) x Jytte Schmidt (F) x Hans Erik Husum (V) x Hans Jørgen Hitz (L) x G:\Dagsordener\Kommunalbestyrelsen\2009\Møde nr. 06 den 2. juni 2009\Dagsorden 0609 KB.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Årsrapport fra opkrævningskontoret Budgetoverførsler fra 2008 til Budgetomplacering telefonudgifter Budgetopfølgning alle udvalgsområder pr. 31. marts Kommunens regnskab Bokollektiv Kærvang, Ørsted Boliginstitutionen Broager, Allingåbro Ældrebolighandlingsplan 2. etape Ansøgning om anlægsbevilling til asfaltforstærkninger i Kabellægning af gadebelysning Grenaa Forbrændingsanlæg - Udbudsbetingelser Ansøgning om kommunegaranti tilslutning fjernvarmeanlæg Budgetomplacering kontante ydelser Handlingsstrategi anbringelsesområdet Flytning af Familiehusets afdeling i Grenaa anlægssag Årsrapporter om tilsynsbesøg Skolestruktur Overordnet strategi for IT og videndeling på skolerne i Norddjurs kommune Fordeling af ressourcer til nye specialundervisningsforanstaltninger G:\Dagsordener\Kommunalbestyrelsen\2009\Møde nr. 06 den 2. juni 2009\Dagsorden 0609 KB.doc Norddjurs Kommune

3 20. Vedtægter for Norddjurs Kulturskole Ansættelse økonomidirektør G:\Dagsordener\Kommunalbestyrelsen\2009\Møde nr. 06 den 2. juni 2009\Dagsorden 0609 KB.doc Norddjurs Kommune

4 1. Årsrapport fra opkrævningskontoret K Økonomiafdelingen har fremsendt årsrapport 2008 for opkrævningskontoret, der belyser udviklingen i restancesituationen i 2008 og beskriver forretningsgangen ved opkrævning af restancerne. Årsrapporten er en del af opkrævningsstrategien. Formålet med årsrapporten er: at orientere kommunalbestyrelsen om situationen og udviklingen på restanceområdet at orientere om, hvor meget der afskrives på grund af uerholdelighed at orientere om konsekvenserne af ændringer i lovgivningen at orientere om fokus, restanceforebyggelse og målsætninger. Årsrapporten indeholder: en beskrivelse af forretningsgangen vedr. opkrævning af restancerne udviklingen på opkrævningsområdet afskrivningspolitik ny lovgivning og konsekvenserne deraf restanceforebyggelse fokus/nye tiltag i /. Årsrapporten vedlægges. Kommunaldirektøren indstiller, at årsrapporten tages til efterretning. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 1

5 2. Budgetoverførsler fra 2008 til Ø I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2008 er budgetoverførslerne fra 2008 til 2009 for henholdsvis drift og anlæg opgjort i overensstemmelse med retningslinjerne på området. Opgjort efter disse bestemmelser kan overførselsbeløbene sammendrages således pr. udvalgsområde for drift og anlæg. Tabel 1. Totaler Positive beløb=udgifter kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Anlægsområdet overføres fuldt ud fra 2008 til Saldoen på afsluttede anlægsprojekter overføres dog ikke. Driftsområdet er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række områder undtaget herfra. Områderne undtaget fra overførselsadgang fremgår af Fortegnelse over områder uden overførselsadgang godkendt af direktionen i møde den 11. marts Det fremgår bl.a. heraf, at 2

6 der ikke er overførselsadgang for udgifter på områder, hvor kommunen har valgt ikke at tegne forsikring, da området ikke er styrbart. Det vil fremgå af de enkelte bilag med opgørelse af overførselsbeløbene pr. udvalgsområde, såfremt der har været afholdt udgifter efter skader, som ville have givet adgang til forsikringserstatning på områder, hvor kommunen nu er selvforsikrende. Som bilag er den samlede sum, der er søgt korrigeret for, vedrørende forsikringsskader vedlagt. I forbindelse med opgørelse af udvalgenes overførselsbeløb fra 2008 til 2009 har økonomiafdelingen modtaget en række anmodninger om øvrige korrektioner af overførselsbeløbene../. Korrektioner pr. udvalg er beskrevet i vedlagte bilag. Tabel 2. Korrektioner Positive beløb=udgifter kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Nettobeløb vedrørende overførsler fra 2008 til 2009 kan herefter sammenfattes som summen af tabel 1 og tabel 2: 3

7 Tabel 3. Nettobeløb Positive beløb=udgifter kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Til orientering kan oplyses, at overførslerne fra 2007 til 2008 udgjorde følgende beløb: kr. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Vedrørende forsikringer skal bemærkes, at kommunen på nogle områder tegner forsikringer med forskellig selvrisiko og på andre områder er selvforsikrende. På områder, hvor der er tegnet forsikring skal institutioner m.v. afholde skadesudgifter inden for selvrisikoen, medens udgifter herudover refunderes. På områder, hvor kommunen er selvforsikrende refunderes skadesudgifterne til institutioner m.v. Direktionen vil fremkomme med forslag til en model, der tilskynder til at iværksætte skadesbegrænsende foranstaltninger. 4

8 Kommunaldirektøren indstiller: 1. at der meddeles tillægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb for år 2009 i henhold til tabel 3, d.v.s. tillægsbevilling drift på kr. og tillæg til rådighedsbeløb anlæg på kr. med finansiering af nettobeløb på kr. via kassebeholdningen. 2. at der på økonomiudvalgets område vedrørende OPUS implementeringen overføres kr. fra driftsbevilling til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb. 3. at anlægsprojektet Børnehaven Landsbyen - Renovering af belægninger P-areal (stednr ), overføres fra børne- og ungdomsudvalg til miljø- og teknikudvalg. Der overføres fra 2008 til 2009 et merforbrug på kr. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 5

9 3. Budgetomplacering telefonudgifter S Direktionen drøftede i møde den 12. november 2008 en telefonordning overtaget fra den tidligere Grenaa Kommune gående ud på, at telefonregninger til afdelinger, institutioner m.v. fordeles på områderne efter en fordelingsnøgle, hvilket vil sige, at udgifterne ikke afregnes efter institutionens faktiske forbrug. Direktionen besluttede, at ordningen afskaffes med virkning fra den 1. januar 2009, hvorefter udgifterne fordeles efter regning. For områder, der indgår i IP-telefoniordningen (89-numre) betales regningerne centralt, hvilket ikke ændres. Direktionen besluttede videre, at direktionssekretariatet udarbejder en oversigt over de enkelte institutioners andel efter fordelingsnøglen og de faktiske udgifter, og foranlediger fornødne budgetomplaceringer foretaget i samarbejde med økonomiafdelingen. Udvalg Beløb Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget 0 Voksen- og plejeudvalget Udvalgene i alt Kommunaldirektøren indstiller, at der foretages budgetoverførsel fra de respektive udvalgs områder til økonomiudvalgets område jr. oversigten. nettovirkningen for økonomiudvalgets område udgør herefter kr. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 6

10 4. Budgetopfølgning alle udvalgsområder pr. 31. marts Ø09 09/9831 I henhold til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune skal der gennemføres mindst to store budgetopfølgninger årligt. Årets første store budgetopfølgning foreligger nu pr. 1. april 2009 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts De stående udvalg har behandlet budgetopfølgningerne således: Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2009 Børne- og ungdomsudvalget 12. maj 2009 Kultur- og udviklingsudvalget 11. maj 2009 Miljø- og teknikudvalget 12. maj 2009 Sundhedsudvalget 12. maj 2009 Voksen- og plejeudvalget 11. maj 2009 Budgetopfølgning på økonomiudvalgets område fremgår af anden sag på denne dagsorden. Der henvises til de stående udvalgs dagsordner for specifikation af budgetopfølgningen. Drift: I henhold til beslutningsprotokollerne for udvalgenes møder udviser driften følgende afvigelser. Drift i kr. Korr. vedt. Budget Forbrug ultimo marts Forventet resultat Forventet afvigelse Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt

11 Omflytning mellem udvalg: Drift i kr. Budgetomplacering Økonomiudvalget 478 Kultur- og udviklingsudvalget -478 Miljø- og teknikudvalget 68 Sundhedsudvalget -500 Voksen- og plejeudvalget 432 I alt 0 På børne- og ungdomsudvalget er der fortsat fokus på, hvordan den indlagte besparelse på 5 mio. kr. på børne- og familieområdet kan opnås, når der ikke er sket ændringer i antallet af anbringelser. I budgetopfølgningen er indregnet midler til en analyse af, på hvilke områder der kan være mulighed for at iværksætte ændringer. På miljø- og teknikudvalget indstilles, at der budgetomplaceres kr. til konto 07 og kr. til konto 08 vedrørende renter og afdrag på Grenaa-Anholt færgefart, som er overgået til at blive en ren kommunal færgefart. På voksen- og plejeudvalgets indstilles, at der gives bevilling til mindreindtægter som følge af, at der pr. 1. juli 2009 indføres et loft på egenbetaling for madservice. En opgørelse viser, at mindreindtægten vil udgøre kr., heraf forventes kr. kompenseret via midtvejsreguleringen. Voksen- plejeudvalget søger den fulde kompensation for mindreindtægten. På voksen- og plejeudvalgets område er der sket en forskydning af betalinger på i alt kr. fra 2008 til 2009 på område uden overførselsadgang. Det samme gør sig gældende for børne- og ungdomsudvalgets område, som har afholdt udgifter i 2009 for i alt kr. vedrørende tidligere år. Forskydninger i betalingerne har været medvirkende årsag til, at regnskabet for 2008 blev væsentligt bedre end forventet. 8

12 For alle udvalg gælder, at overførsler fra 2008 endnu ikke er medregnet i tallene, da det endelige regnskab for 2008 endnu ikke er godkendt. Det betyder, at positive overførsler fra 2008 på nogle områder kan finansiere forventet merforbrug i Anlæg: Anlæg i kr. Korr. vedt. Budget Forbrug ultimo marts Forventet resultat Forventet afvigelse Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Konsekvenser som følge af fremrykning af anlæg, besluttet i kommunalbestyrelsen den 5. maj 2009, er ikke medtaget i denne budgetopfølgning. Den forventede afvigelse på økonomiudvalget, drejer sig om hovedsageligt om en forskydning i indtægter, som forventes at komme i de følgende år. Renter, afdrag og balanceforskydninger: Som nævnt ovenfor indstilles, at der sker en budgetomplacering fra driften på miljø- og teknikområdet på kr. til konto 07 vedrørende renteudgifter og kr. til konto 08 til dækning af afdrag på overtaget lån fra Grenaa-Anholt færgefart. Der henvises i øvrigt til punktet i budgetopfølgning for økonomiudvalget. 9

13 Budgetopfølgningens kassetræk: Den manglende indtægt på jordforsyningsområdet vil betyde et større træk på kassebeholdningen, end forventet ved budgetlægningen. Desuden vil beslutning om fremrykning af anlæg også have betydning for kassebeholdningen i Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. budgetopfølgningen tages til efterretning, og at direktionen arbejder på at finde finansiering af merforbruget 2. budgetomflytninger mellem udvalg finder sted som foreslået 3. miljø- og teknikudvalgets budget på konto sted nr reduceres med kr. vedrørende Grenaa-Anholt færgen kr. tilføres konto 07 til dækning af renteudgifter på lån vedrørende Grenaa- Anholt færgen kr. tilføres konto 08 til dækning af afdrag på lån vedrørende Grenaa-Anholt færgen 6. der gives tillægsbevilling på kr. til voksen- og plejeudvalget vedrørende merudgifter som følge af betalingsforskydninger på områder uden overførselsadgang. Finansiering sker af kommunens likvide midler 7. det gives tillægsbevilling på kr. til børne- og ungdomsudvalget vedrørende merudgifter som følge af betalingsforskydninger på områder uden overførselsadgang. Finansiering sker af kommunens likvide midler 8. der gives tillægsbevilling på kr. til dækning af manglende indtægter vedrørende madservice på ældreområdet, som følge af loft på egenbetaling pr. 1. juli Finansiering sker af kommunens likvide midler, med delvis kompensation via midtvejsreguleringen Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 10

14 5. Kommunens regnskab S I henhold til lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 1, 1. pkt. aflægges kommunens årsregnskab af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af indenrigs- og socialministeren fastsat frist. I henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2003, 7, stk. 1, skal årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen så betids, at årsregnskabet kan afleveres til revisionen inden den 1. juni i det følgende år. I henhold til lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 1, 2. pkt., skal regnskabet ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser, og herudover skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb, jfr. lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 1, 3. pkt. Økonomiafdelingen har udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2008 i beretningsform (bind 1) og forskellige specifikationer hertil (bind 2, del 1 og 2). I henhold til budget- og regnskabssystemet for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. Dette skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Specifikationer til regnskab for anlægsarbejder med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. er vedlagt som bilag til regnskabet, jfr. specifikationer, bind 2, del 2, side Det fremgår af bilag til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune om økonomiudvalgets godkendelse af afskrivninger, at kommunaldirektøren i forbindelse med regnskabsafslutningen forelægger en opgørelse til økonomiudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse af de afskrivninger, som i det forløbne regnskabsår er bogført uden for de normale bevillingsområder som direkte posteringer (afskrivninger) på balancekontoen (egenkapitalen). 11

15 Under henvisning hertil fremgår foretagne afskrivninger af restancer og tilgodehavender direkte på egenkapitalkontoen af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 1, side 87. Det fremgår heraf, at der er foretaget afskrivning på i alt ,50 kr. Der henvises til den udarbejdede årsberetning og specifikationer hertil, som er fremsendt til udvalgets medlemmer. I skemaet nedenfor er vist regnskabets vigtigste nøgletal. Budget Regnskab Forskel Vedtaget Korrigeret (3-1) (3-2) Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (udvalgene ekskl. forsyningsvirksomhed) Resultat af ordinær drift før renter Renter Resultat af ordinær drift efter renter Anlægsudgifter Jordforsyning Resultat skattefinansieret område Forsyningsvirksomhed Resultat i alt Finansiering Afdrag på lån Finansforskydninger Optagne lån Forbrug/henlæggelse kassebeholdning Negative tal = indtægter Positive tal = udgifter Forbrug af kassebeholdning = positive tal Henlæggelse til kassebeholdning = negative tal Som det ses af skemaet var der budgetteret med henlæggelse til kassebeholdningen på ca. 34 mill. kr., og efter det korrigerede budget med ca. 22 mill. kr., medens regnskabet viser et kasseforbrug på ca. 1,3 mill. kr. eller en forskel (merforbrug) på henholdsvis ca. 36 mill. kr. og ca. 23 mill. kr. 12

16 Det endelige regnskabsresultat er ikke tilfredsstillende i forhold til det ved budgetvedtagelsen forventede. Det må betragtes som positivt, at det samlede resultat udviser et overskud trods forventningerne til det samlede resultat ved årets budgetopfølgninger, der indikerede en væsentlig tilbagebetaling til staten i forhold til de af Folketinget vedtagne sanktioner over for kommunerne ved overskridelse af drifts- og anlægsrammerne. De i årets løb foretagne opbremsninger og omprioriteringer på en række områder har således været en medvirkende årsag til, at Norddjurs Kommune har overholdt rammerne på såvel drifts- som anlægsområdet. Finanskrisen har haft betydning på jordforsyningsområdet, idet der har været mindreindtægter på salg af grunde på ca. 27 mill. kr., hvilket har igen har medført færre udgifter til byggemodning på ca. 24 mill. kr. Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning har for hele året udgjort ca. 137,6 mill. kr. mod ca. 117,0 mill. kr. i /. Årsberetningen vedlægges idet bemærkes, at borgmesterens forord indsættes senere. Kommunaldirektøren indstiller, 1. at årsregnskabet for 2008 godkendes og afgives til revisionen, jfr. styrelseslovens 45, stk. 2, 1. pkt. 2. at anlægsregnskaber med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. som disse fremgår af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 2, side og side , godkendes. 3. at afskrivninger af restancer og tilgodehavender for i alt ,50 kr. som disse fremgår af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 1, side 87, godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 13

17 6. Bokollektiv Kærvang, Ørsted A Den selvejende institution Kærvang (Bokollektivet Ørsted II) har til formål at opføre, administrere og udleje boliger m.v. beliggende i region Midtjylland - efter bl.a. lovbekendtgørelse nr. 427 af 28. maj 2001 Bekendtgørelse af lov om almene boliger samt privat støttede andelsboliger m.v. eller den lovgivning, der måtte træde i stedet herfor. Boligerne skal primært anvendes til personer med vidtgående fysisk/psykisk handicap. I henhold til institutionens vedtægter 4, består bestyrelsen af 3 personer, som vælges således: 1 medlem udpeges af Landsforeningen LEV Århus Amtskreds 1 medlem udpeges af Region Midtjylland blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser 1 medlem udpeges af Norddjurs Kommune blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser. I henhold til institutionens vedtægter 9, skal der afholdes mindst to bestyrelsesmøder hvert år, herunder et møde senest fire måneder efter regnskabsårets udløb, med fremlæggelse af det reviderede regnskab til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen har afholdt følgende møder: april 2005 december februar 2009 og 17. februar Det vil sige, at der har været en periode på ca. 3½ år, hvor der ikke har været afholdt bestyrelsesmøder. 14

18 I mødet den 17. februar 2009 blev årsrapport for årene 2006 og 2007 underskrevet, ligesom revisionsprotokol for 2008 blev underskrevet på mødet. Budget for årene 2007 og 2008 ses ikke at være godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen har i øvrigt ikke draget omsorg for at foretage nødvendige huslejereguleringer, hvilket medfører, at der nu vil fremkomme en stor stigning i huslejen. Desuden er der ikke sket regulering af betaling for el og andre forbrugsafgifter, idet regnskabet ikke er rettidigt udmeldt til lejerne. Dette medfører, at de nuværende lejere kommer til at dække efterbetalingen for tidligere lejere. Det kan konstateres, at bestyrelsen ikke har overholdt bestyrelsens forpligtelser jf. institutionens vedtægter ved at afholde bestyrelsesmøder som foreskrevet, ved at undlade at foranledige huslejerne reguleret, og ved at undlade udarbejdelse af varmeregnskaber m.v. Det kan endvidere konstateres, at revisionen ikke har foretaget revision af årsregnskabet rettidigt. Det kan oplyses, at bestyrelsens misligholdelse af sine forpligtelser har medført, at der er oparbejdet et underskud på kr. ultimo Underskuddet indarbejdes i huslejebetalingen for 2009 og afvikles over 3 år. Den samlede huslejestigning i 2009 som følge af huslejeregulering og betaling af underskud er på kr. pr. måned. Desuden er á conto betalingen for forbrug steget med 550 kr. pr. måned. Det er oplyst, at de af henholdsvis det daværende Århus Amt og Rougsø Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer Benny Nilars og Ivan Hammer Sørensen har meddelt, at de er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen har fremsendt årsrapporter for årene 2006 og Det fremgår af årsrapporterne, at revisionen har taget følgende forbehold: 15

19 I forbindelse med den udførte forvaltningsrevision har vi observeret, at der ikke er udarbejdet budget for 2007 og Endvidere er der ikke udarbejdet forbrugsregnskaber i rimelig tid efter forbrugsregnskabsårets udløb. På denne baggrund er det vores opfattelse, at institutionens budget- og økonomistyring har været helt utilfredsstillende, og at ledelsen har set bort fra deres pligter i henhold til bekendtgørelse nr. 641 af 15. juni Norddjurs Kommune har ifølge institutionens vedtægter mulighed for at overtage boligerne uden udgift for kommunen jf. institutionens vedtægters 12, der er sålydende: Den offentlige myndighed, der på et givet tidspunkt har den sociale drift af boligerne, kan, såfremt den til enhver tid gældende lovgivning åbner mulighed herfor, med et skriftligt varsel på mindst 6 måneder til den første i en måned, forlange at overtage de i 2 anførte boliger mod at overtage de hertil knyttede aktiver og passiver. Herefter vil den selvejende institution være at opløse. Det skal bemærkes, at boligerne er opført efter ældreboligloven, og at de optagne lån derfor betales af lejerne via huslejen. Såfremt Norddjurs Kommune overtager boligerne, vil disse blive administreret på samme måde som kommunens øvrige ældreboliger. Sekretariatschefen indstiller, at 1. årsrapporterne tages til efterretning 2. kommunen overtager de i vedtægternes 2 anførte boliger, og de hertil knyttede aktiver og passiver 3. kommunen fremsender et skriftligt varsel om overtagelse til institutionen 4. kommunalbestyrelsen vælger 2 nye bestyrelsesmedlemmer til at fungere i afviklingsperioden. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen, og søger en hurtig overtagelse, og at huslejeforhøjelsen fordeles over 5 år. 16

20 Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, og valgte Kai Hansen (valggruppen Venstre og Dansk Folkeparti), og Valdemar Haumand (valggruppen Borgerlisten, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet). Jytte Schmidt stillede forslag om, at det juridiske ansvar for manglende regulering af husleje og forbrugsregnskaber undersøges, og at sagen tilbagesendes til behandling i økonomiudvalget på dette punkt. Borgmesteren satte Jytte Schmidts forslag til afstemning. For forslaget stemte 2 medlemmer (Mads Nikolajsen og Jytte Schmidt) 1 medlem undlod at stemme (Lars Møller), medens 22 medlemmer (øvrige) stemte imod. Forslaget var herefter forkastet. Mads Nikolajsen protesterede over, at regnskaber og vedtægter ikke var vedlagt sagen, herunder konsekvenser for beoerne.. 17

21 7. Boliginstitutionen Broager, Allingåbro A Den selvejende almene boliginstitution Broager, Allingåbro har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v., og kan herudover udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, den selvejende almene boliginstitution har oparbejdet. I henhold til institutionens vedtægter 3, stk. 2, består institutionens bestyrelse af 7 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges af Landsforeningen LEV og 3 medlemmer vælges af Norddjurs Kommunalbestyrelse, hvoraf mindst 1 medlem skal være medlem af kommunalbestyrelsen og 2 medlemmer udpeges blandt de kommende beboere og/eller deres pårørende eller værge. I henhold til institutionens vedtægter 4, stk. 1, har bestyrelsen den overordnede ledelse af den selvejende boliginstitution, og er ansvarlig for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. I henhold til institutionens vedtægter 5, skal der hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes ordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen bl.a. skal foretage endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget. I henhold til institutionens vedtægter 16, skal det godkendte årsregnskab sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol indsendes til kommunalbestyrelsen, jf. 1, stk. 2, til gennemgang senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 20. september 2006 og i april Institutionens regnskab for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008 blev godkendt på bestyrelsesmøde i april 2009, medens budgetter ikke ses at være godkendt af bestyrelsen. 18

22 Det kan konstateres, at bestyrelsen ikke har afholdt møder i ca. 2½ år, og at regnskaberne for regnskabsårene 2006 og 2007 således ikke er godkendt af bestyrelsen og fremsendt til kommunalbestyrelsen inden for de i institutionens vedtægter fastsatte frister, ligesom bestyrelsens ikke har godkendt budgetter i hvert fald for årene 2007, 2008 og Direktionssekretariatet skal bemærke, at revisionen ikke har forbehold eller bemærkninger til de omhandlede regnskaber. Landsforeningen for Evnesvages Vel varetager administrationen. Sekretariatschefen indstiller, at regnskaberne for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008 tages til efterretning. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen, idet det forudsættes, at regnskaber m.v. fremover indsendes rettidigt. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 19

23 8. Ældrebolighandlingsplan 2. etape P I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens 1. etape blev der primært fokuseret på at erstatte nuværende utidssvarende 1-rums plejehjems- og institutionspladser med moderne 2-rums boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Gennemførelsen af 1. etape medfører, at der opføres i alt 282 nye boliger og at der ombygges 22 boliger. Den samlede tilvækst af boliger på ældre- og handicapområdet bliver på 58 boliger. De kommende års betydelige stigning i antallet af ældre borgere i Norddjurs Kommune forventes imidlertid at medføre, at der er behov for et større antal plejeboliger. Samtidig forventes en stigende efterspørgsel efter velindrettede boliger til handicappede borgere. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til ældrebolighandlingsplanens 2. etape, hvor der primært fokuseres på hvilke boliger, som det yderligere vil være hensigtsmæssigt at opføre, hvis stigningen i boligbehovet frem til 2020 skal dækkes. En gennemførelse af 2. etape vil medføre, at der opføres i alt 75 nye boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Den samlede tilvækst af boliger på ældre- og handicapområdet vil være på 50 boliger. Det er socialforvaltningens vurdering, at med en gennemførelse af ældrebolighandlings-planens 1. og 2. etape vil Norddjurs Kommune opnå en tilstrækkelig tilvækst i antallet af boliger til at imødekomme hovedparten af den fremtidige efterspørgsel efter botilbud på ældre- og handicapområdet../. En beskrivelse af forslaget til ældrebolighandlingsplanens 2. etape er vedlagt som bilag. Indhold En gennemførelse af ældrebolighandlingsplanens 2. etape vil medføre: 20

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere