Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013"

Transkript

1 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev giver anledning til bemærkninger eller uddybende spørgsmål. Konkursbegæring Kreditor havde sandsynliggjort fornøden retlig interesse i at tage debitor under konkursbehandling, uagtet gæld for ca. kr. 64,3 mio. Østre Landsret fastslog, at en kreditor havde retlig interesse i at tage debitor under konkursbehandling, selvom debitoren havde gæld for ca. kr. 64,3 mio. Landsretten lagde vægt på, at det ikke kunne udelukkes, at kreditor ville kunne opnå delvis dækning ved konkursbehandling, da debitor for nylig havde opnået betydelige midler samt overført store beløb mellem debitor selv og debitors virksomhed. (Østre Landsret, den 25. april 2013) Omstødelse og bestyrelsesansvar Aktieoverdragelse blev omstødt som en gave, og selskabsejeren og bestyrelsen ifaldt erstatningsansvar, da aktieoverdragelsen ikke var sket på markedsmæssige vilkår. Et selskab, som nu var taget under konkursbehandling, havde før konkursen overdraget deres aktier i en fodboldklub til et andet selskab. Det konkursramte selskab havde en værdi på kr. 3 mio. ved tidspunktet for overdragelsen af aktierne. Aktierne, som havde en værdi af kr , ansås herefter for at indeholde et betydeligt gaveelement. Betingelserne for omstødelse var således opfyldt. Konkursboet påstod herefter, at der skulle ske omstødelse, hvorved selskabet, som modtog aktierne, skulle levere disse tilbage. Landsretten fandt dog ikke, at denne tilbagelevering kunne ske uden urimeligt værdispild for konkursboet, da man ved tilbagelevering er pligtig til at betale et udligningsbeløb samt erstatning for tab, som aktieindehaveren, i dette tilfælde, måtte have. Udligningsbeløbet ville i dette tilfælde skulle fastsættes til et millionbeløb grundet væsentligt værdistigning, som derfor fandtes at være urimeligt for konkursboet. Landsretten fandt at omstødelse i stedet skulle finde sted således at selskabet, som havde modtaget aktierne, skulle fralægges sig sin berigelse til konkursboet, som denne havde vundet, men dog ikke udover boets tab.

2 Side 2 Ejeren samt bestyrelsen i det konkursramte selskab havde i forbindelse med overdragelsen af ovennævnte aktier en udvidet pligt til at sikre at overdragelsen af aktierne skete på markedsmæssige vilkår. Da overdragelsen af aktierne indeholdt et betydeligt gaveelement, mente Landsretten ikke, at ejeren på betryggende vis havde sikret at overdragelsen skete på markedsmæssige vilkår. Resten af bestyrelsen fandtes enten at have tilsluttet sig overdragelsen eller ikke modsat sig denne, hvorfor bestyrelsen samt ejeren fandtes at være solidarisk erstatningsansvarlige overfor de tab, som konkursboet måtte have lidt. (Østre Landsret, den 19. april 2013) Direktøren i et konkursbo blev idømt erstatningsansvar, da denne ikke havde overholdt sin pligt til at sikre, at selskabets aktiver kom konkursboets kreditorer til gode. Direktøren for et selskab solgte selskabets driftsaktiver, goodwill m.v. til en tredjemand, som han samtidig opnåede ansættelse hos. Fordringen på købesummen på kr blev overdraget uden modbetaling til et udenlandsk selskab, der samtidig købte aktierne til det fallerede selskab. Endvidere foranledigede direktøren betaling af kr til det udenlandske selskab for et honorar ifølge en aftale. Selskabets gæld oversteg aktiverne på tidspunktet for overdragelsen, og selskabets drift var samtidig indstillet. Efterfølgende blev selskabet taget under konkursbehandling, og konkursboet anlagde herefter erstatningssag mod direktøren. Direktøren kunne have sikret selskabets aktiver ved at indgive konkursbegæring mod selskabet i stedet for at overdrage alle aktiverne til det udenlandske selskab med begrænset ansvar, om hvilket han reelt intet vidste, ligesom han intet foretog sig over for dette udenlandske selskabs ejerkreds eller ledelse for at sikre, at selskabets aktiver ville tilgå kreditorerne. På baggrund heraf fandtes direktøren ikke at have opfyldt sin pligt om at sikre selskabets aktiver, hvorfor denne idømtes at skulle erstatte konkursboets tab på kr (Vestre Landsret, den 16. januar 2013) Identifikation To koncernforbundne fallenter blev i relation til omstødelse anskuet samlet med den fallerede koncern herunder i relation til insolvens og to betalinger til revisor blev anset for utilbørlige grundet viden om koncernens likviditetsproblemer og dermed omstødt, selvom betalingerne ikke var likviditetsudtømmende for fallenterne hver især. To fallenter indgik i en koncern, som beskæftigede sig med udlejning af beboelses- og erhvervslejemål. Den 7. juni 2010, ca. 2,5 måneder forinden de to fallenters konkurs, modtog revisor to betalinger på kr og kr for revisors arbejde for de to fallenter. Kravene var forfaldne ca. seks måneder forud herfor. Begge fallenters årsrapporter og råbalancer udviste mangel på likviditet i både 2009 og 2010, og revisor havde ikke rykket for betaling af fakturaerne. Den 3. juni 2010 blev der indgivet konkursbegæring mod de to fallenters moderselskab og ultimative ejer.

3 Side 3 Retten fastslog, at fallenterne var en del af en koncern med samme ejerkreds, ledelse og revisor. Fallenterne var afhængige af koncernens drift og havde store tilgodehavender i andre selskaber i koncernen, hvorfor de måtte anses for at være så koncernforbundne, at fallenterne og koncernen i relation til omstødelse, skal anses for at være én enhed. Koncernens revisor havde fuldt kendskab til koncernens likviditetsproblemer i både 2008 og 2009 samt det faktum, at koncernens selskaber var afhængige af, at der blev fundet en løsning, så driften kunne fortsætte. Endvidere kendte revisor til koncernens insolvens på tidspunktet for betalingerne. Betalingerne udtømte ikke fallenternes likvide midler hver især, men på baggrund af ovenstående momenter, herunder koncernens insolvens og viden herom, ansås betalingerne for på utilbørlig måde at begunstige revisoren til fordel for de øvrige kreditorer, og retten omstødte derfor betalingerne. (Retten i Glostrup, den 17. april 2013) Betalinger af fakturaer ansås for at være gaver, som kunne omstødes, da modtageren ikke kunne løfte bevisbyrden for overdragerens solvens på overdragelsestidspunktet. Et selskab havde betalt fakturaer på i alt kr. 4,1 millioner. Selskabet gik efterfølgende konkurs, hvorefter konkursboet krævede betalingerne omstødt. Da det ikke kunne godtgøres, at der reelt var udført noget arbejde i henhold til de udstedte fakturaer, ansås betalingerne på kr. 4,1 millioner for at være en gave. Omstødelse kunne således finde sted, med mindre betalingsmodtageren kunne godtgøre, at selskabet hverken var eller blev insolvent ved betaling af fakturaerne. Betalingsmodtageren fremhævede, at der på tidspunktet for betalingerne var indleveret konkursbegæring mod selskabet, hvor både skifteretten og Landsretten havde fastslået, at det ikke på daværende tidspunkt var bevist, at selskabet var insolvent. Landsretten fremhævede i omstødelsessagen, at banken havde opsagt engagementet, og at direktøren på et møde i banken umiddelbart op til betalingerne havde givet udtryk for, at han forventede konkurs eller akkord, og at banken i tiden frem til konkursen havde forsøgt at afvikle engagementet ved indbetalinger på frivillig basis. Landsretten fremhævede endvidere, at selskabet ikke havde frie trækningsrettigheder i sin bank, således at selskabet ikke umiddelbart havde mulighed for at indfri et mellemværende med en anden bank. Landsretten så derfor bort fra, at der ikke var afsagt konkursdekret på betalingstidspunktet, og betalingerne blev omstødt. (Vestre Landsret, den 10. januar 2013) Anmeldelse af krav Konkursbo dømt til at anerkende kreditors krav, fordi det konkursramte selskab havde udøvet ejers rådighed over en ejendom, som kravet vedrørte. Kreditor anmeldte krav i debitors konkursbo vedrørende udlejning af ejerlejligheder i et hotel. Konkursboet påstod, at boet ikke var rette debitor at anmelde hos, da debitor aldrig havde været tinglyst som ejer af hotellet.

4 Side 4 Skifteretten lagde til grund, at debitor på trods af utinglyst adkomst havde udøvet ejers rådighed over hotellet ved blandt andet at udleje ejerlejlighederne igennem debitors datterselskab. I lejeaftalen, som dannede grundlag for debitors udlejning af ejerlejlighederne, fandtes det ikke at være et krav, at ejerens adkomst var tinglyst, for at ejeren var bundet af denne aftale. På baggrund af dette konstateredes det, at det var debitor, som skulle afregne leje af ejerlejlighederne, og skifteretten fandt således, at debitor var den rette at anmelde kravet hos. Konkursboet var på baggrund heraf pligtig at anerkende kreditors krav. (Sø- og Handelsretten, den 18. april 2013) En kreditoraftales samlede ordlyd og formål samt de givne forklaringer medførte, at et overskud på et konkursbos panthaverregnskab for en ejendom skulle tilfalde marginalpanthaveren. Kreditoren var dog bundet af en proceserklæring i stævningen, således at påstanden ikke kunne forhøjes. En kreditoraftale blev i forbindelse med et stille rekonstruktionsforsøg indgået mellem tre debitorer og deres kreditorer. Formålet med aftalen var at sikre en stille afvikling af debitorkoncernens aktiver. Af kreditoraftalen fremgik det, at der under rekonstruktionsperioden skulle føres regnskab for hver enkelt fast ejendom, og at der skulle ske løbende betaling af prioriteterne på de enkelte ejendomme, hvis ejendommene generede overskud. Det var videre anført i aftalen, at såfremt der afsiges konkursdekret bortfalder denne aftale i sin helhed, og det var i aftalen anført, at en bestemmelse om, at opsigelse gælder fremadrettet, og har således ikke virkning for dispositioner, som tidligere er godkendt af den eller de opsigende parter tilsvarende skulle finde anvendelse i konkurssituationen. To af debitorerne blev taget under konkursbehandling, og en af kreditorerne, der var part til kreditoraftalen, anmeldte et krav som panthaver i debitors konkursbo. Kurator henviste til ordlyden af kreditoraftalen, og afviste kravet, fordi den efter kurators opfattelse var bortfaldet med konkursen og ikke havde retsvirkning overfor boet. Spørgsmålet blev indbragt for skifteretten, hvor advokaten i den stille rekonstruktionsperiode, der havde udarbejdet kreditoraftalen blandt andet forklarede, at formålet med aftalen var at låse kreditorerne fast ved en aftalt fristdag og undgå tvangsmæssig realisation. Endvidere forklarede advokaten, at det der var sket fra aftalen blev indgået, og indtil konkursdekret blev afsagt ville også fortsat gælde, da parterne var bundet af det der var sket. Det vil sige at overskud ved panthaverregnskaberne skulle tilfalde marginalpanthaverne. Sø- og Handelsretten fandt på baggrund af kreditoraftalens samlede ordlyd og formål samt de under sagen afgivne forklaringer, at aftalen fortsat skulle gælde mellem parterne og i konkursboet for aftaleperioden frem til konkursen, således at overskuddet på panthaverregnskabet skulle tilfalde kreditoren som marginalpanthaver. Kreditoren var dog bundet af en proceserklæring i stævningen om, at kreditoren frafalder den del af det anmeldte krav, som overstiger kr ,42, således at kreditoren ikke kunne få tilkendt det højere beløb, som var påstået i den efterfølgende replik. (Sø- og Handelsretten, den 22. marts 2013)

5 Side 5 Vidneforklaring Ejeren af et konkursramt selskab blev fritaget fra at afgive vidneforklaring grundet en for nær sammenhæng med en mulig politianmeldelse. Ejeren af et konkursramt anpartsselskab blev af kurator indkaldt til vidneafhøring under strafansvar. Kurator ønskede en forklaring på sammenblandingen mellem ejerens og selskabets økonomi. Ejeren modsatte sig dette, da dennes vidneforklaring ville kunne medføre selvinkriminering. Konkursboet havde allerede indleveret en stævning mod ejeren med forbehold om politianmeldelse. Kurator udtalte, at denne ikke ville stille spørgsmål, som ville være aktuelle i forhold til stævningen. På baggrund heraf fandt skifteretten, at ejeren godt kunne afgive vidneforklaring. Landsretten fandt modsat skifteretten, at de spørgsmål, som kurator ville stille, havde en så generel sammenhæng med de forhold, som kurator eventuelt ville indgive politianmeldelse om, at ejeren burde fritages fra vidneafhøring. (Vestre Landsret, den 25. januar 2013) Fordringsprøvelse Fordringsprøvelsessag afvist, da den var anlagt efter fristen. Kurator afviste en kreditors krav ved fordringsprøvelse den 26. oktober Fristen for anlæggelse af fordringsprøvelsessag blev af kurator suspenderet og udsat med yderligere to uger, således at kreditor havde i alt 6 uger fra den endelige afvisning den 23. april 2012 til at anlægge sagen. Først den 7. juni 2012, dvs. efter ca. 6 uger og 4 dage, anlagde kreditor sag. Kreditor mente ikke, at fristen fremgik tydeligt af afvisningsbrevet. Dette mente skifteretten dog, hvorfor sagen var anlagt efter fristen og dermed for sent, således at kurators afvisning var endelig. (Sø- og Handelsretten, den 25. marts 2013) Søgsmålskompetence Aktionær fik ikke tildelt søgsmålskompetencen, da denne ikke havde fulgt den almindelige fremgangsmåde ved konkurs. Et selskabs pengeinstitut fik forinden selskabets konkurs foretaget en undersøgelse af selskabets økonomiske forhold af en revisor. Herefter opsagde pengeinstituttet sine kreditter i selskabet, og senere hen blev selskabet erklæret konkurs. En aktionær i selskabet led et tab som følge af konkursen og påstod herefter, at dette tab kunne tillægges revisors undersøgelse, som efter sigende indeholdt fejlagtige oplysninger og vurderinger, som havde medført at pengeinstituttet havde opsagt sine kreditter, og at selskabet herefter var gået konkurs. Revisor gjorde gældende, at søgsmålskompetencen i tilfælde af konkurs tilfalder kurator, hvorfor aktionæren ikke kunne tildeles denne kompetence. Aktionæren kunne dog inden forældelsesfristen anmode kurator om at tage stilling til kravet eller, såfremt kurator afslog dette, selv anlægge sag på vegne af boet. Retten konstaterede, at aktionæren ikke havde anvendt denne fremgangsmåde, hvor-

6 Side 6 for aktionæren ikke kunne tillægges søgsmålskompetencen og dermed ikke lægge sag an mod revisor. (Retten i Århus, den 8. maj 2013) Salær Kurator fik afslag på a contosalær grundet manglende oplysning herom i seneste redegørelse samt under henvisning til størrelsen af tidligere godkendte a contosalærer. I et konkursbo, som havde verseret siden november 2008, hvor der var registreret aktiver for ca. kr. 3,1 mio., havde kurator tidligere fået godkendt a contosalær for bobehandlingsarbejde på ca. kr. 6.2 mio. med tillæg af moms. Kurator anmodede nu om et yderligere a contosalær på kr. 2,4 mio. med tillæg af moms. Landsretten meddelte afslag herpå under henvisning til, at der ikke fandtes nogen oplysninger om anmodningen om a contosalær i den seneste redegørelse til kreditorerne i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, hvorfor boets kreditorer ikke kunne forholde sig hertil. Endvidere henvistes der i begrundelsen til boets størrelse og de tidligere godkendte a contosalærer. (Østre Landsret, den 3. januar 2013) Skifterettens fastsættelse af kuratorsalær Kurator anmodede skifteretten om salær på kr eksklusiv moms, hvor der ved boets indledning var oplyst at være aktiver for ca. kr Skifteretten nedsatte vederlaget til kr eksklusiv moms henset til boets størrelse og beskaffenheden af kurators arbejde, samt tilkendte et yderligere vederlag på kr eksklusiv moms for arbejde udført under den forudgående betalingsstandsning. (Østre Landsret, den 13. december 2012) Kuratorsalæret fastsættes ud fra samlet vurdering af kurators arbejde og salæret skal ikke fordeles forholdsmæssigt ud på boets enkelte ejendomme I forbindelse med et konkursbos afslutning anmodede kurator om at få tilkendt et salær på kr , men blev af skifteretten alene tilkendt salær på kr eksklusiv moms. Skifteretten lagde vægt på en samlet vurdering af det udførte arbejde efter konkurslovens 239, stk. 2, og fastslog, at det endelige salær skulle fordeles på hver af de administrerede ejendomme i boet, og at det derefter skulle undersøges, om der var forskel i hver af ejendommenes indtægtssalær og andelen af det endelige salær til kurator. Et eventuelt overskud skulle ifølge skifteretten efterreguleres i panthaverregnskaberne og dermed tilfalde marginalpanthaverne. Kurator påkærede afgørelsen til Østre Landsret, der fastslog, at rekvirenthonoraret under en tvangsauktion tilfalder boet og ikke kurator, og at fastsættelse af kurators honorar henhører under skifterettens kompetence. Under henvisning til honorarparametrene i konkurslovens 239, stk. 2, fandt Østre Landsret ud fra en samlet vurdering, at kurators honorar kunne fastsættes til kr med tillæg af moms som anført i honorarredegørelsen.

7 Side 7 Landsretten bemærkede at, selvom der i tilfælde ikke vil være fuld overensstemmelse mellem størrelsen af rekvirenthonoraret og den tid kurator har brugt på en rekvirentopgave, med den følge at boets simple kreditorer begunstiges på bekostning af panthaverne, kan konkurslovens 87 ikke medføre, at det endelige kuratorsalær skal fordeles på hver enkelt ejendom ved efterregulering. (Østre Landsret, den 6. december 2012) Gældssanering Gældssanering nægtet, da skyldner havde undladt at afdrage på sin gæld En tidligere selvstændig erhvervsdrivende havde opnået en hovedsagelig erhvervsrelateret gæld på ca. kr. 2,1 mio., hvorefter han søgte om gældssanering. Han havde anvendt en skattebesparelse på kr af et fremført underskud på kr til at betale et skoleophold for to af sine børn, hvorfor Landsretten fandt, at han havde undladt at afdrage på sin gæld, da han havde mulighed herfor, således at betingelserne for gældssanering ikke var opfyldt. Ved afvisningen fremhævede Landretten også beløbets størrelse. (Vestre Landsret, den 2. januar 2013) Aktindsigt Afslag på aktindsigt i en aftale mellem konkursboet og et selskab, samt i konkursboets gældbog Der blev mellem et konkursbo og et selskab indgået aftale om, at selskabet skulle betale en bod på kr , såfremt det udtrådte som kreditor og undlod at videreføre en eller flere af 3 retssager, som var anlagt af konkursboet. En af de øvrige modparter i en af de 3 retssager anmodede om aktindsigt i henholdsvis den skriftlige aftale med konkursboet samt i gældbogen, der indeholder en samlet oversigt over de anmeldte krav mod konkursboet. Skifteretten afviste at give aktindsigt i aftalen mellem konkursboet og det andet selskab eller i gældbogen. Om bodsaftalen bemærkede skifteretten, at bodsbetaling ikke var blevet aktuelt, da der i retssagerne henholdsvis var sket frifindelse og indgået forlig, hvorfor aktindsigt ikke var relevant. Om gældbogen bemærkede skifteretten, at kurator ved fordringsprøvelsen skal fremlægge gældbogen i Skifteretten, således at dem der måtte have interesse, kan gøre sig bekendt med de enkelte anmeldte krav. Østre Landsret fastslog, at modparten ikke var kreditor i konkursboet, og at modparten derfor ikke havde den fornødne retlige interesse i at begære aktindsigt. (Østre Landsret, den 16. januar 2013) Lovvedtagelse Ny lov vedtaget om virksomhedspanteordningen, gratis opslag i tinglysningssystemet og præcisering af principperne om prioritetsstilling

8 Side 8 Folketinget har den 7. maj 2013 vedtaget lov nr Loven indebærer, at virksomhedspanteordningen udvides til at omfatte brugte og/eller indregistrerede biler for virksomheder, der driver erhverv med køb og salg af biler. Endvidere indføres mulighed for at etablere virksomhedspant ved ejerpantebreve i stedet for som tidligere alene ved skadesløsbrev. Dette gælder dog ikke for fordringspantet. Som følge af lovændringen bliver det fremover gratis at slå op i tinglysningssystemet på Det gælder for søgninger i både personbogen, tingbogen og andelsboligbogen. Opslag i bilbogen er fortsat gratis. Ændringen finansieres ved, at den faste tinglysningsafgift forhøjes fra kr til kr Endelig lovfæstes principper om prioritetsstillingen mellem på den ene side et tinglyst virksomhedspant og på den anden side et individuelt pant eller et ejendomsforbehold i aktiver, der er erhvervet efter tinglysning af virksomhedspantet. Loven træder i kraft den 1. juli 2013 Anne Birgitte Gammeljord Insolvens & Rekonstruktion D M Lars Grøngaard Insolvens & Rekonstruktion D M John Sommer Schmidt Insolvens & Rekonstruktion D M Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 *jodtag 1 DEC. 2008 15. december 2008 241238 BLB/boh IBB BYG A/S UNDER KONKURS (BINAVNE: BB BYGGEINDUSTRI A/S, IBCO A/S SAMT IBCO NÆSTVED

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2005/06 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Jens Jensen (JJ), der oprindeligt var uddannet møbelsnedker,

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Skyldner sad frihedsberavet i Danmark og havde bevisbyrden for, at han havde oprindelig bop&l og dermed v&rneting i Sverige.

Skyldner sad frihedsberavet i Danmark og havde bevisbyrden for, at han havde oprindelig bop&l og dermed v&rneting i Sverige. Den 26. maj 2014 Nyhedsbrev Insolvens og rekonstruktion Nedenfor f0lger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. s afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 26. september 2014 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 26. september 2014 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København. B1320003-TSS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 26. september 2014 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS 31-942/2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken 26 9500 Hobro CVR-nr.:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere