Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013"

Transkript

1 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev giver anledning til bemærkninger eller uddybende spørgsmål. Konkursbegæring Kreditor havde sandsynliggjort fornøden retlig interesse i at tage debitor under konkursbehandling, uagtet gæld for ca. kr. 64,3 mio. Østre Landsret fastslog, at en kreditor havde retlig interesse i at tage debitor under konkursbehandling, selvom debitoren havde gæld for ca. kr. 64,3 mio. Landsretten lagde vægt på, at det ikke kunne udelukkes, at kreditor ville kunne opnå delvis dækning ved konkursbehandling, da debitor for nylig havde opnået betydelige midler samt overført store beløb mellem debitor selv og debitors virksomhed. (Østre Landsret, den 25. april 2013) Omstødelse og bestyrelsesansvar Aktieoverdragelse blev omstødt som en gave, og selskabsejeren og bestyrelsen ifaldt erstatningsansvar, da aktieoverdragelsen ikke var sket på markedsmæssige vilkår. Et selskab, som nu var taget under konkursbehandling, havde før konkursen overdraget deres aktier i en fodboldklub til et andet selskab. Det konkursramte selskab havde en værdi på kr. 3 mio. ved tidspunktet for overdragelsen af aktierne. Aktierne, som havde en værdi af kr , ansås herefter for at indeholde et betydeligt gaveelement. Betingelserne for omstødelse var således opfyldt. Konkursboet påstod herefter, at der skulle ske omstødelse, hvorved selskabet, som modtog aktierne, skulle levere disse tilbage. Landsretten fandt dog ikke, at denne tilbagelevering kunne ske uden urimeligt værdispild for konkursboet, da man ved tilbagelevering er pligtig til at betale et udligningsbeløb samt erstatning for tab, som aktieindehaveren, i dette tilfælde, måtte have. Udligningsbeløbet ville i dette tilfælde skulle fastsættes til et millionbeløb grundet væsentligt værdistigning, som derfor fandtes at være urimeligt for konkursboet. Landsretten fandt at omstødelse i stedet skulle finde sted således at selskabet, som havde modtaget aktierne, skulle fralægges sig sin berigelse til konkursboet, som denne havde vundet, men dog ikke udover boets tab.

2 Side 2 Ejeren samt bestyrelsen i det konkursramte selskab havde i forbindelse med overdragelsen af ovennævnte aktier en udvidet pligt til at sikre at overdragelsen af aktierne skete på markedsmæssige vilkår. Da overdragelsen af aktierne indeholdt et betydeligt gaveelement, mente Landsretten ikke, at ejeren på betryggende vis havde sikret at overdragelsen skete på markedsmæssige vilkår. Resten af bestyrelsen fandtes enten at have tilsluttet sig overdragelsen eller ikke modsat sig denne, hvorfor bestyrelsen samt ejeren fandtes at være solidarisk erstatningsansvarlige overfor de tab, som konkursboet måtte have lidt. (Østre Landsret, den 19. april 2013) Direktøren i et konkursbo blev idømt erstatningsansvar, da denne ikke havde overholdt sin pligt til at sikre, at selskabets aktiver kom konkursboets kreditorer til gode. Direktøren for et selskab solgte selskabets driftsaktiver, goodwill m.v. til en tredjemand, som han samtidig opnåede ansættelse hos. Fordringen på købesummen på kr blev overdraget uden modbetaling til et udenlandsk selskab, der samtidig købte aktierne til det fallerede selskab. Endvidere foranledigede direktøren betaling af kr til det udenlandske selskab for et honorar ifølge en aftale. Selskabets gæld oversteg aktiverne på tidspunktet for overdragelsen, og selskabets drift var samtidig indstillet. Efterfølgende blev selskabet taget under konkursbehandling, og konkursboet anlagde herefter erstatningssag mod direktøren. Direktøren kunne have sikret selskabets aktiver ved at indgive konkursbegæring mod selskabet i stedet for at overdrage alle aktiverne til det udenlandske selskab med begrænset ansvar, om hvilket han reelt intet vidste, ligesom han intet foretog sig over for dette udenlandske selskabs ejerkreds eller ledelse for at sikre, at selskabets aktiver ville tilgå kreditorerne. På baggrund heraf fandtes direktøren ikke at have opfyldt sin pligt om at sikre selskabets aktiver, hvorfor denne idømtes at skulle erstatte konkursboets tab på kr (Vestre Landsret, den 16. januar 2013) Identifikation To koncernforbundne fallenter blev i relation til omstødelse anskuet samlet med den fallerede koncern herunder i relation til insolvens og to betalinger til revisor blev anset for utilbørlige grundet viden om koncernens likviditetsproblemer og dermed omstødt, selvom betalingerne ikke var likviditetsudtømmende for fallenterne hver især. To fallenter indgik i en koncern, som beskæftigede sig med udlejning af beboelses- og erhvervslejemål. Den 7. juni 2010, ca. 2,5 måneder forinden de to fallenters konkurs, modtog revisor to betalinger på kr og kr for revisors arbejde for de to fallenter. Kravene var forfaldne ca. seks måneder forud herfor. Begge fallenters årsrapporter og råbalancer udviste mangel på likviditet i både 2009 og 2010, og revisor havde ikke rykket for betaling af fakturaerne. Den 3. juni 2010 blev der indgivet konkursbegæring mod de to fallenters moderselskab og ultimative ejer.

3 Side 3 Retten fastslog, at fallenterne var en del af en koncern med samme ejerkreds, ledelse og revisor. Fallenterne var afhængige af koncernens drift og havde store tilgodehavender i andre selskaber i koncernen, hvorfor de måtte anses for at være så koncernforbundne, at fallenterne og koncernen i relation til omstødelse, skal anses for at være én enhed. Koncernens revisor havde fuldt kendskab til koncernens likviditetsproblemer i både 2008 og 2009 samt det faktum, at koncernens selskaber var afhængige af, at der blev fundet en løsning, så driften kunne fortsætte. Endvidere kendte revisor til koncernens insolvens på tidspunktet for betalingerne. Betalingerne udtømte ikke fallenternes likvide midler hver især, men på baggrund af ovenstående momenter, herunder koncernens insolvens og viden herom, ansås betalingerne for på utilbørlig måde at begunstige revisoren til fordel for de øvrige kreditorer, og retten omstødte derfor betalingerne. (Retten i Glostrup, den 17. april 2013) Betalinger af fakturaer ansås for at være gaver, som kunne omstødes, da modtageren ikke kunne løfte bevisbyrden for overdragerens solvens på overdragelsestidspunktet. Et selskab havde betalt fakturaer på i alt kr. 4,1 millioner. Selskabet gik efterfølgende konkurs, hvorefter konkursboet krævede betalingerne omstødt. Da det ikke kunne godtgøres, at der reelt var udført noget arbejde i henhold til de udstedte fakturaer, ansås betalingerne på kr. 4,1 millioner for at være en gave. Omstødelse kunne således finde sted, med mindre betalingsmodtageren kunne godtgøre, at selskabet hverken var eller blev insolvent ved betaling af fakturaerne. Betalingsmodtageren fremhævede, at der på tidspunktet for betalingerne var indleveret konkursbegæring mod selskabet, hvor både skifteretten og Landsretten havde fastslået, at det ikke på daværende tidspunkt var bevist, at selskabet var insolvent. Landsretten fremhævede i omstødelsessagen, at banken havde opsagt engagementet, og at direktøren på et møde i banken umiddelbart op til betalingerne havde givet udtryk for, at han forventede konkurs eller akkord, og at banken i tiden frem til konkursen havde forsøgt at afvikle engagementet ved indbetalinger på frivillig basis. Landsretten fremhævede endvidere, at selskabet ikke havde frie trækningsrettigheder i sin bank, således at selskabet ikke umiddelbart havde mulighed for at indfri et mellemværende med en anden bank. Landsretten så derfor bort fra, at der ikke var afsagt konkursdekret på betalingstidspunktet, og betalingerne blev omstødt. (Vestre Landsret, den 10. januar 2013) Anmeldelse af krav Konkursbo dømt til at anerkende kreditors krav, fordi det konkursramte selskab havde udøvet ejers rådighed over en ejendom, som kravet vedrørte. Kreditor anmeldte krav i debitors konkursbo vedrørende udlejning af ejerlejligheder i et hotel. Konkursboet påstod, at boet ikke var rette debitor at anmelde hos, da debitor aldrig havde været tinglyst som ejer af hotellet.

4 Side 4 Skifteretten lagde til grund, at debitor på trods af utinglyst adkomst havde udøvet ejers rådighed over hotellet ved blandt andet at udleje ejerlejlighederne igennem debitors datterselskab. I lejeaftalen, som dannede grundlag for debitors udlejning af ejerlejlighederne, fandtes det ikke at være et krav, at ejerens adkomst var tinglyst, for at ejeren var bundet af denne aftale. På baggrund af dette konstateredes det, at det var debitor, som skulle afregne leje af ejerlejlighederne, og skifteretten fandt således, at debitor var den rette at anmelde kravet hos. Konkursboet var på baggrund heraf pligtig at anerkende kreditors krav. (Sø- og Handelsretten, den 18. april 2013) En kreditoraftales samlede ordlyd og formål samt de givne forklaringer medførte, at et overskud på et konkursbos panthaverregnskab for en ejendom skulle tilfalde marginalpanthaveren. Kreditoren var dog bundet af en proceserklæring i stævningen, således at påstanden ikke kunne forhøjes. En kreditoraftale blev i forbindelse med et stille rekonstruktionsforsøg indgået mellem tre debitorer og deres kreditorer. Formålet med aftalen var at sikre en stille afvikling af debitorkoncernens aktiver. Af kreditoraftalen fremgik det, at der under rekonstruktionsperioden skulle føres regnskab for hver enkelt fast ejendom, og at der skulle ske løbende betaling af prioriteterne på de enkelte ejendomme, hvis ejendommene generede overskud. Det var videre anført i aftalen, at såfremt der afsiges konkursdekret bortfalder denne aftale i sin helhed, og det var i aftalen anført, at en bestemmelse om, at opsigelse gælder fremadrettet, og har således ikke virkning for dispositioner, som tidligere er godkendt af den eller de opsigende parter tilsvarende skulle finde anvendelse i konkurssituationen. To af debitorerne blev taget under konkursbehandling, og en af kreditorerne, der var part til kreditoraftalen, anmeldte et krav som panthaver i debitors konkursbo. Kurator henviste til ordlyden af kreditoraftalen, og afviste kravet, fordi den efter kurators opfattelse var bortfaldet med konkursen og ikke havde retsvirkning overfor boet. Spørgsmålet blev indbragt for skifteretten, hvor advokaten i den stille rekonstruktionsperiode, der havde udarbejdet kreditoraftalen blandt andet forklarede, at formålet med aftalen var at låse kreditorerne fast ved en aftalt fristdag og undgå tvangsmæssig realisation. Endvidere forklarede advokaten, at det der var sket fra aftalen blev indgået, og indtil konkursdekret blev afsagt ville også fortsat gælde, da parterne var bundet af det der var sket. Det vil sige at overskud ved panthaverregnskaberne skulle tilfalde marginalpanthaverne. Sø- og Handelsretten fandt på baggrund af kreditoraftalens samlede ordlyd og formål samt de under sagen afgivne forklaringer, at aftalen fortsat skulle gælde mellem parterne og i konkursboet for aftaleperioden frem til konkursen, således at overskuddet på panthaverregnskabet skulle tilfalde kreditoren som marginalpanthaver. Kreditoren var dog bundet af en proceserklæring i stævningen om, at kreditoren frafalder den del af det anmeldte krav, som overstiger kr ,42, således at kreditoren ikke kunne få tilkendt det højere beløb, som var påstået i den efterfølgende replik. (Sø- og Handelsretten, den 22. marts 2013)

5 Side 5 Vidneforklaring Ejeren af et konkursramt selskab blev fritaget fra at afgive vidneforklaring grundet en for nær sammenhæng med en mulig politianmeldelse. Ejeren af et konkursramt anpartsselskab blev af kurator indkaldt til vidneafhøring under strafansvar. Kurator ønskede en forklaring på sammenblandingen mellem ejerens og selskabets økonomi. Ejeren modsatte sig dette, da dennes vidneforklaring ville kunne medføre selvinkriminering. Konkursboet havde allerede indleveret en stævning mod ejeren med forbehold om politianmeldelse. Kurator udtalte, at denne ikke ville stille spørgsmål, som ville være aktuelle i forhold til stævningen. På baggrund heraf fandt skifteretten, at ejeren godt kunne afgive vidneforklaring. Landsretten fandt modsat skifteretten, at de spørgsmål, som kurator ville stille, havde en så generel sammenhæng med de forhold, som kurator eventuelt ville indgive politianmeldelse om, at ejeren burde fritages fra vidneafhøring. (Vestre Landsret, den 25. januar 2013) Fordringsprøvelse Fordringsprøvelsessag afvist, da den var anlagt efter fristen. Kurator afviste en kreditors krav ved fordringsprøvelse den 26. oktober Fristen for anlæggelse af fordringsprøvelsessag blev af kurator suspenderet og udsat med yderligere to uger, således at kreditor havde i alt 6 uger fra den endelige afvisning den 23. april 2012 til at anlægge sagen. Først den 7. juni 2012, dvs. efter ca. 6 uger og 4 dage, anlagde kreditor sag. Kreditor mente ikke, at fristen fremgik tydeligt af afvisningsbrevet. Dette mente skifteretten dog, hvorfor sagen var anlagt efter fristen og dermed for sent, således at kurators afvisning var endelig. (Sø- og Handelsretten, den 25. marts 2013) Søgsmålskompetence Aktionær fik ikke tildelt søgsmålskompetencen, da denne ikke havde fulgt den almindelige fremgangsmåde ved konkurs. Et selskabs pengeinstitut fik forinden selskabets konkurs foretaget en undersøgelse af selskabets økonomiske forhold af en revisor. Herefter opsagde pengeinstituttet sine kreditter i selskabet, og senere hen blev selskabet erklæret konkurs. En aktionær i selskabet led et tab som følge af konkursen og påstod herefter, at dette tab kunne tillægges revisors undersøgelse, som efter sigende indeholdt fejlagtige oplysninger og vurderinger, som havde medført at pengeinstituttet havde opsagt sine kreditter, og at selskabet herefter var gået konkurs. Revisor gjorde gældende, at søgsmålskompetencen i tilfælde af konkurs tilfalder kurator, hvorfor aktionæren ikke kunne tildeles denne kompetence. Aktionæren kunne dog inden forældelsesfristen anmode kurator om at tage stilling til kravet eller, såfremt kurator afslog dette, selv anlægge sag på vegne af boet. Retten konstaterede, at aktionæren ikke havde anvendt denne fremgangsmåde, hvor-

6 Side 6 for aktionæren ikke kunne tillægges søgsmålskompetencen og dermed ikke lægge sag an mod revisor. (Retten i Århus, den 8. maj 2013) Salær Kurator fik afslag på a contosalær grundet manglende oplysning herom i seneste redegørelse samt under henvisning til størrelsen af tidligere godkendte a contosalærer. I et konkursbo, som havde verseret siden november 2008, hvor der var registreret aktiver for ca. kr. 3,1 mio., havde kurator tidligere fået godkendt a contosalær for bobehandlingsarbejde på ca. kr. 6.2 mio. med tillæg af moms. Kurator anmodede nu om et yderligere a contosalær på kr. 2,4 mio. med tillæg af moms. Landsretten meddelte afslag herpå under henvisning til, at der ikke fandtes nogen oplysninger om anmodningen om a contosalær i den seneste redegørelse til kreditorerne i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, hvorfor boets kreditorer ikke kunne forholde sig hertil. Endvidere henvistes der i begrundelsen til boets størrelse og de tidligere godkendte a contosalærer. (Østre Landsret, den 3. januar 2013) Skifterettens fastsættelse af kuratorsalær Kurator anmodede skifteretten om salær på kr eksklusiv moms, hvor der ved boets indledning var oplyst at være aktiver for ca. kr Skifteretten nedsatte vederlaget til kr eksklusiv moms henset til boets størrelse og beskaffenheden af kurators arbejde, samt tilkendte et yderligere vederlag på kr eksklusiv moms for arbejde udført under den forudgående betalingsstandsning. (Østre Landsret, den 13. december 2012) Kuratorsalæret fastsættes ud fra samlet vurdering af kurators arbejde og salæret skal ikke fordeles forholdsmæssigt ud på boets enkelte ejendomme I forbindelse med et konkursbos afslutning anmodede kurator om at få tilkendt et salær på kr , men blev af skifteretten alene tilkendt salær på kr eksklusiv moms. Skifteretten lagde vægt på en samlet vurdering af det udførte arbejde efter konkurslovens 239, stk. 2, og fastslog, at det endelige salær skulle fordeles på hver af de administrerede ejendomme i boet, og at det derefter skulle undersøges, om der var forskel i hver af ejendommenes indtægtssalær og andelen af det endelige salær til kurator. Et eventuelt overskud skulle ifølge skifteretten efterreguleres i panthaverregnskaberne og dermed tilfalde marginalpanthaverne. Kurator påkærede afgørelsen til Østre Landsret, der fastslog, at rekvirenthonoraret under en tvangsauktion tilfalder boet og ikke kurator, og at fastsættelse af kurators honorar henhører under skifterettens kompetence. Under henvisning til honorarparametrene i konkurslovens 239, stk. 2, fandt Østre Landsret ud fra en samlet vurdering, at kurators honorar kunne fastsættes til kr med tillæg af moms som anført i honorarredegørelsen.

7 Side 7 Landsretten bemærkede at, selvom der i tilfælde ikke vil være fuld overensstemmelse mellem størrelsen af rekvirenthonoraret og den tid kurator har brugt på en rekvirentopgave, med den følge at boets simple kreditorer begunstiges på bekostning af panthaverne, kan konkurslovens 87 ikke medføre, at det endelige kuratorsalær skal fordeles på hver enkelt ejendom ved efterregulering. (Østre Landsret, den 6. december 2012) Gældssanering Gældssanering nægtet, da skyldner havde undladt at afdrage på sin gæld En tidligere selvstændig erhvervsdrivende havde opnået en hovedsagelig erhvervsrelateret gæld på ca. kr. 2,1 mio., hvorefter han søgte om gældssanering. Han havde anvendt en skattebesparelse på kr af et fremført underskud på kr til at betale et skoleophold for to af sine børn, hvorfor Landsretten fandt, at han havde undladt at afdrage på sin gæld, da han havde mulighed herfor, således at betingelserne for gældssanering ikke var opfyldt. Ved afvisningen fremhævede Landretten også beløbets størrelse. (Vestre Landsret, den 2. januar 2013) Aktindsigt Afslag på aktindsigt i en aftale mellem konkursboet og et selskab, samt i konkursboets gældbog Der blev mellem et konkursbo og et selskab indgået aftale om, at selskabet skulle betale en bod på kr , såfremt det udtrådte som kreditor og undlod at videreføre en eller flere af 3 retssager, som var anlagt af konkursboet. En af de øvrige modparter i en af de 3 retssager anmodede om aktindsigt i henholdsvis den skriftlige aftale med konkursboet samt i gældbogen, der indeholder en samlet oversigt over de anmeldte krav mod konkursboet. Skifteretten afviste at give aktindsigt i aftalen mellem konkursboet og det andet selskab eller i gældbogen. Om bodsaftalen bemærkede skifteretten, at bodsbetaling ikke var blevet aktuelt, da der i retssagerne henholdsvis var sket frifindelse og indgået forlig, hvorfor aktindsigt ikke var relevant. Om gældbogen bemærkede skifteretten, at kurator ved fordringsprøvelsen skal fremlægge gældbogen i Skifteretten, således at dem der måtte have interesse, kan gøre sig bekendt med de enkelte anmeldte krav. Østre Landsret fastslog, at modparten ikke var kreditor i konkursboet, og at modparten derfor ikke havde den fornødne retlige interesse i at begære aktindsigt. (Østre Landsret, den 16. januar 2013) Lovvedtagelse Ny lov vedtaget om virksomhedspanteordningen, gratis opslag i tinglysningssystemet og præcisering af principperne om prioritetsstilling

8 Side 8 Folketinget har den 7. maj 2013 vedtaget lov nr Loven indebærer, at virksomhedspanteordningen udvides til at omfatte brugte og/eller indregistrerede biler for virksomheder, der driver erhverv med køb og salg af biler. Endvidere indføres mulighed for at etablere virksomhedspant ved ejerpantebreve i stedet for som tidligere alene ved skadesløsbrev. Dette gælder dog ikke for fordringspantet. Som følge af lovændringen bliver det fremover gratis at slå op i tinglysningssystemet på Det gælder for søgninger i både personbogen, tingbogen og andelsboligbogen. Opslag i bilbogen er fortsat gratis. Ændringen finansieres ved, at den faste tinglysningsafgift forhøjes fra kr til kr Endelig lovfæstes principper om prioritetsstillingen mellem på den ene side et tinglyst virksomhedspant og på den anden side et individuelt pant eller et ejendomsforbehold i aktiver, der er erhvervet efter tinglysning af virksomhedspantet. Loven træder i kraft den 1. juli 2013 Anne Birgitte Gammeljord Insolvens & Rekonstruktion D M Lars Grøngaard Insolvens & Rekonstruktion D M John Sommer Schmidt Insolvens & Rekonstruktion D M Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017 6. januar 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand.

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand. August 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrevet indeholder referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt orientering om en ændring af Erhvervsstyrelsens praksis

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. Den 22. februar Lovgivning

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. Den 22. februar Lovgivning Den 22. februar 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 421152E002 og 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har undladt at udføre det aftalte mæglerarbejde og derfor skal tåle en salærreduktion,

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center A/S under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SKS SOI-250/2012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER A/S UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEBØL, 6400 SØNDERBORG,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 Sag 142/2010 (1. afdeling) Lis Anderberg og Kaj Anderberg (advokat John Kahlke for begge) mod PH Byg ApS (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas - 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 812/14-L A/B Duegården CVR 30792734 For A/B Duegården i likvidation mødte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr.

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr. Kurt Siggaard Partner Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5850-0001 CHE/SDH/LHH 12. juni 2013 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 47-21027/2010 Holdingselskabet

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 26. februar 2016 Sagsnr. 2015-4431/MKJ 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: Advokat

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0707 15 Randers Kommune (advokat Henrik Qwist, København)

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 15 8. juli 2011 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E Sø- og Handelsrettens skifteafdeling tilsidesatte ved dom af 21. juni 2012 et håndpant, der var stillet af et ejendomsselskab

Læs mere