5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet"

Transkript

1 Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet 6 Opsigelse under barselsorlov

2 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg Af Sussi L. Skovgaard-Holm Folketinget har den 6. april 2011 vedtaget en ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg på baggrund af et nyt EU-direktiv. Et europæisk samarbejdsudvalg er et redskab til at informere og høre arbejdstagerne om væsentlige ændringer, der har betydning for deres virksomhed på europæisk plan. Medarbejdere i virksomheder med mindst ansatte i medlemsstaterne og med mindst 150 ansatte i hver af mindst to medlemsstater har ret til at danne et europæisk samarbejdsudvalg. Ændringerne skal blandt andet sikre, at arbejdstagernes ret til information og høring kan udøves effektivt på tværs af grænserne, og at antallet af europæiske samarbejdsudvalg øges. Et af de nye tiltag er, at det tydeliggøres, at den centrale ledelse for virksomheden har ansvar for at stille de nødvendige midler til rådighed for det europæiske samarbejdsudvalg, som f.eks. ret til uddannelse af udvalgsmedlemmerne. Lovændringerne træder i kraft den 5. juni Misbrug af arbejdstelefon m.v. Af Henriette Stakemann Vestre Landsret har ved dom af 10. februar 2011 taget stilling til, om en kommune var berettiget til at afskedige en medarbejder, som dels havde misbrugt sin arbejdstelefon uden for arbejdstiden, dels var blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse. Sagen drejede sig om en medarbejder, der var ansat i en kommune som integrationsmedarbejder. Kommunen var blevet orienteret om, at medarbejderen var blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse, og at politiet ønskede at undersøge medarbejderens mobiltelefon, som medarbejderen havde fået udleveret fra kommunen til arbejdsbrug. Kommunen fandt i den forbindelse ud af, at medarbejderen havde brugt arbejdstelefonen i betydeligt omfang både under ferier og efter arbejdstid. Kommunen opsagde medarbejderen. Medarbejderen mente ikke, at opsigelsen var rimelig, idet han aldrig havde modtaget nogen form for retningslinjer for brug af telefonen, ligesom sigtelsen for blufærdighedskrænkelse heller ikke kunne danne grundlag for en saglig afskedigelse. Kommunen ankede dommen til Vestre Landsret. Landsretten fandt heller ikke, at sigtelsen for blufærdighedskrænkelse kunne begrunde en afskedigelse, da sigtelsen ikke havde nogen sammenhæng med medarbejderens arbejde. Landsretten fandt derimod, at medarbejderens brug af arbejdstelefonen uden for arbejdstiden havde et sådant omfang, at kommunen var berettiget til at afskedige medarbejderen. Kommunen blev derfor frifundet for medarbejderens krav om godtgørelse efter funktionærlovens 2 b. Dommen viser, at en arbejdsgiver er berettiget til at afskedige en medarbejder som følge af uretmæssig og overdrevent forbrug af en arbejdstelefon, selvom der ikke er givet overordnede retningslinjer for brug af denne. For at undgå usikkerhed om brug af en arbejdstelefon må det anbefales, at virksomheder har retningslinjer for brug af deres arbejdsredskaber, som f.eks. mobiltelefon og pc. Byretten fandt ikke, at hverken sigtelsen for blufærdighedskrænkelse eller medarbejderens private brug af arbejdstelefonen kunne begrunde en afskedigelse.

3 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår Af Tina Reissmann og fuldmægtig Kirstine Brockdorff Vognsgaard Højesteret har den 29. april 2011 taget stilling til, om nogle medarbejdere var udsat for væsentlige stillingsændringer, da deres arbejdssted blev flyttet i forbindelse med kommunalreformen. Når en arbejdsgiver ændrer en medarbejders ansættelsesvilkår, skal der foretages en vurdering af, om ændringerne er væsentlige. Hvis ændringerne ikke er væsentlige, er medarbejderen forpligtet til at acceptere dem, og de kan træde i kraft øjeblikkeligt. Hvis ændringerne derimod er væsentlige, skal de varsles med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel, hvorefter medarbejderen kan vælge at betragte sig som opsagt eller fortsætte på de ændrede vilkår. Sagen omhandlede nogle medarbejdere, der i forbindelse med kommunalreformen fik ændret deres arbejdssted. For den medarbejder, som fik forøget transportafstanden mest, betød det, at medarbejderen fik en forlængelse af den daglige transporttid på 16 minutter hver vej (konkret 26 kilometer) mellem hjem og arbejde. Medarbejderen mente, at ændringen af arbejdsstedet var en væsentlig ændring af hendes ansættelsesvilkår, og at ændringen derfor først kunne træde i kraft efter udløbet af hendes individuelle opsigelsesvarsel. Medarbejderen mente derfor, at den forøgede transporttid i opsigelsesperioden var arbejdstid, at hun skulle aflønnes for den ekstra transporttid, og at hun havde krav på kørselsgodtgørelse i opsigelsesperioden. Højesteret fandt ikke, at den forøgede transporttid udgjorde en væsentlig ændring af medarbejderens ansættelsesforhold og tilkendte derfor ikke medarbejderne kompensation for den øgede transporttid eller kørselsgodtgørelse. Dommen viser, at en forøgelse af transporttiden på 16 minutter mellem hjemmet og den ændrede arbejdsplads ikke er tilstrækkeligt til, at der er tale om en væsentlig ændring, som skal varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Medarbejderen er således forpligtet til at acceptere en sådan ændring uden varsel uanset de hermed forbundne ulemper. 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed Af Jacob Falsner Hvornår foreligger der konkurrerende adfærd fra medarbejdernes side? Det var sagens kerne i Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 30. marts Sagen omhandlede en medarbejder, der var ansat i et selskab, der primært beskæftigede sig med godshåndtering, herunder håndtering af farligt gods. I juni 2009 købte medarbejderen domænet "farliggodskonsulenten.dk", og kort tid efter oprettede han en hjemmeside, hvor det fremgik, at Farlig Gods Konsulenten var et nystartet firma, der beskæftigede sig med rådgivning om transport af farligt gods. I november 2010 blev selskabet bekendt med hjemmesidens eksistens, og medarbejderen blev bortvist. Som begrundelse for bortvisningen henviste selskabet til, at medarbejderen havde handlet groft illoyalt ved at opstarte en virksomhed, der var i direkte konkurrence med selskabet. Medarbejderen indbragte sagen for Afskedigelsesnævnet med påstand om, at bortvisningen var uberettiget. Medarbejderen mente, at hjemmesiden alene var en forberedelseshandling for at undersøge, om der var grundlag for opstart af en virksomhed. Farlig Gods Konsulenten havde aldrig udstedt fakturaer og havde heller aldrig haft et CVR-nummer. Afskedigelsesnævnet fandt bortvisningen berettiget og lagde i den forbindelse vægt på, at oplysningerne på

4 hjemmesiden var egnet til, at potentielle kunder kunne orientere sig om, hvilke ydelser Farlig Gods Konsulenten udbød, og at der derfor ikke var tale om en forberedende handling. Da ydelserne var i direkte konkurrence med de ydelser, selskabet udbød, havde medarbejderen optrådt illoyalt over for selskabet og dermed misligholdt sit ansættelsesforhold i en sådan grad, at bortvisningen var berettiget. Tilkendegivelsen viser, at arbejdsgivere er berettiget til at bortvise medarbejdere, som under ansættelsesforholdet påbegynder aktiviteter, der er egnet til at påføre arbejdsgiveren direkte konkurrence. "Rigtige" direktører har ikke et privilegeret lønkrav Østre Landsret har ved dom af 31. marts 2011 stadfæstet Sø- og Handelsrettens dom af 21. maj 2010, som vi har omtalt i vores nyhedsbrev fra juni Sagen drejede sig om, hvorvidt en direktør skulle anses for at være "rigtig" direktør, eller om direktøren var omfattet af lønmodtagerbegrebet, hvorved kravet ville kunne anerkendes som privilegeret efter konkurslovens 95. Landsretten var enig med Sø- og Handelsretten i, at direktøren både formelt og reelt havde varetaget den daglige ledelse af selskabet og dermed var en "rigtig" direktør, hvis krav ikke var særskilt beskyttet af konkursloven. 5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFUprincippet Af Rasmus Høj Christensen Ligebehandlingsnævnet har i en nyere afgørelse fastslået, at det var i strid med ligebehandlingsloven at afskedige en gravid medarbejder, selvom virksomheden havde anvendt SIFU-princippet. Sagen handlede om en kvindelig medarbejder, der blev ansat som timelønnet lagermedarbejder den 26. maj Den 16. april 2009 oplyste medarbejderen, at hun var gravid, og en uge efter blev hun afskediget. Arbejdsgiverens begrundelse for afskedigelsen var, at der havde været nedgang i aktiviteterne. Virksomheden skulle derfor afskedige tre medarbejdere, som alle var blevet udvalgt efter "SIFU-princippet" (sidst ind, først ud). Medarbejderen indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet, idet hun mente, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven. Medarbejderen anførte, at der var andre stillinger i virksomheden, som hun kunne varetage, at hun ikke var blevet tilbudt nogen af disse stillinger, og at virksomheden havde genansat flere medarbejdere umiddelbart efter hendes afskedigelse. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at arbejdsgiveren ved at anvende SIFU-princippet havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i graviditeten. Arbejdsgiveren havde ikke fremlagt dokumentation for, at den gravide medarbejder var den, der bedst kunne undværes på tidspunktet for afskedigelsen. Nævnet lagde også vægt på, at to andre opsagte lagermedarbejdere havde fået tilbudt genansættelse umiddelbart efter medarbejderens afskedigelse. Ligebehandlingsnævnet fastsatte efter sin praksis godtgørelsen til 9 måneders løn, selvom medarbejderen alene havde krævet godtgørelse svarende til 6 måneders løn! Afgørelsen viser, at der påhviler arbejdsgiveren en tung bevisbyrde for, at opsigelsen ikke er begrundet i medarbejderens graviditet, og at arbejdsgiveren ikke kan nøjes med at henvise til et objektivt kriterium, hvis det indirekte medfører, at medarbejderne bliver diskrimineret. Ligebehandlingsnævnet synes endvidere at have skærpet godtgørelsesniveauet i forhold til domspraksis ved at tilkende en medarbejder med under et års anciennitet en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

5 6 Opsigelse under barselsorlov Af Claus Mikkelsen Østre Landsret har ved dom af 31. marts 2011 tilkendt en medarbejder en godtgørelse efter ligebehandlingsloven på 9 måneders løn, da arbejdsgiveren ikke havde bevist, at afskedigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i medarbejderens graviditet. Efter ligebehandlingslovens 9 må en arbejdsgiver ikke afskedige en medarbejder på grund af graviditet eller barsel. Det påhviler arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Ifølge ligestillingslovens 2 må ingen udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Sagen drejede sig om en medarbejder, der blev ansat hos en it-virksomhed den 1. marts 2007 og samtidig blev udlejet som konsulent til et institut under staten. Medarbejderen blev i 2008 sygemeldt på grund af komplikationer under sin graviditet, hvorefter det statslige institut valgte at opsige lejeaftalen. It-virksomheden opsagde på denne baggrund medarbejderen, idet virksomheden anførte, at de ikke længere havde råd til at have medarbejderen ansat. Medarbejderen indbragte sagen for retten med påstand om, at opsigelsen reelt var begrundet i hendes graviditet, hvorfor hun var berettiget til godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Medarbejderen mente desuden, at hun var berettiget til godtgørelse efter ligestillingslovens 2, fordi instituttet havde opsagt lejeaftalen på grund af hendes graviditetsbetingede fravær. Selvom instituttets beslutning om at opsige lejeaftalen var begrundet i medarbejderens graviditetsbetingede fravær, fandt byretten ikke, at instituttet havde overtrådt ligestillingslovens 2. Byretten lagde vægt på, at det ikke var en beslutning, der blev truffet i relation til medarbejderen, og beslutningen berørte heller ikke umiddelbart medarbejderens ansættelse hos it-virksomheden. Byretten fandt derimod ikke, at it-virksomheden havde godtgjort, at afskedigelsen af medarbejderen ikke var begrundet i hendes graviditet. Byretten tilkendte på den baggrund medarbejderen en godtgørelse svarende til ca. 9 måneders løn. It-virksomheden ankede dommen til Østre Landsret, der tiltrådte byrettens afgørelse. Dommen viser, at selvom en aftale om udleje af arbejde ophører, kan arbejdsgiveren ikke blot opsige en gravid medarbejder, hvis ikke de økonomiske forhold i øvrigt nødvendiggør opsigelsen. Dommen viser endvidere, at modtageren af den udlejede konsulentydelse ikke bliver ramt af ligestillingslovens regler om forskelsbehandling på grund af køn, selvom modtageren opsiger konsulentforholdet.

6 Kontakt Tina Reissmann, partner Henriette Stakemann, partner Gitte Westall senior Rasmus Høj Christensen Sussi L. Skovgaard-Holm Christina L. Bøje Nielsen Jacob Falsner Claus Mikkelsen Kirstine Brockdorff Vognsgaard fuldmægtig De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner er anerkendt som et førende full-service firma i Danmark. Med mere end 380 medarbejdere, hvoraf 210 er jurister, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felter og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. Plesner gør opmærksom på, at fotografierne i vores nyhedsbreve ingen sammenhæng har med de personer, virksomheder m.v., der er omtalt i nyhedsbrevets artikler

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling 1

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

HR Jura. December 2012. www.accura.dk

HR Jura. December 2012. www.accura.dk December 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om ændringen af persondataloven pr. 1. januar 2013 samt nyere afsagte domme inden for det ansættelsesretlige område. Dommene omhandler

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

Omplacering. 23. oktober 2014

Omplacering. 23. oktober 2014 Omplacering 23. oktober 2014 2 Arbejdsmangel ikke beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Udvælgelse U.2007.537H Ambassaderåden Hvorfor ham og ikke en af de andre? Højesteret tiltræder, at der ikke

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere