Indhold. interview Systemopsætning September 2005, Version 2.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. interview Systemopsætning September 2005, Version 2.1"

Transkript

1 Indhold 1. Konfiguration af interview s Kontrolcenter System Skift kodeord på Sybase administrator Installer og Afinstaller BackupNuc Start interview Remote Menu Daglige rutiner Stamkartoteker generelt Angivelse og vedligeholdelse Stamkartotek 1, Anlæg Kundetyper Brancher Installationstyper Sikringsniveau Overvågningsstatus Klasser Globale enheder og Enhedsbetegnelser Adressetyper Teksttyper Tekst-bibliotek Grafik-bibliotek Eksterne datatyper Postnumre Paneler Paneltyper Panelkodetyper Zonetyper Panelzonesæt Panelzone-delsæt Følgezonedefinition Præfix til følgezoner Detektor-typer Event Viewer definition Komponenter Instrukser Grupperinger af zonetyper til instruks Instruksgrupper Instrukstyper Instruksskabeloner Stamkartoteker 2, alarmer Hændelseskoder Hændelsesunderkoder Brugerflag Kø-design Køfiltre Køtypografi-definitioner Køsorteringer Definitioner af kortlag Stamkartotek 3, Diverse Specialdagskalendere Opkaldsnummertype Definition af output Output data temp Typografier Datafletnings definitioner Brugermenulinier Udrykningsinterface interview Systemopsætning Side I

2 Konvertering af eksterne hændelser Eksterne opgavestiller Protokolfeltgrupper Opgavefeltgrupper Picklister til opgavefelter Opgavefelter interview feltkategorier Stamkartotek 4, system Hændelsestyper Alarm hændelseskoder Alarmgenereringsflag Systemzonetyper Specielle alarmfortolkninger Opkaldstyper Output protokoller Ugedage og ekstradage Genvejstaster og labels Sumlog tidsgrupper Autorisation Tildel rettigheder, Personale Opret personale Funktioner og Funktionsgrupper Opret Funktionsgrupper Klienter og Klientgrupper Printer Opret printer UD autorisationsgrupper Klienter og Kundegrupper Brugerroller Opret Brugerroller Rettigheder Kundeoprettelse Opret kunder Opret systemkunde Opret modtagerkunder Udvidelse af database Databasestørrelse Database enheder Oprettelse af database enheder Udvidelse af database Udvidelse på samme database enhed Udvidelse på anden databaseenhed Udvidelse af Tempdb Udvidelse af fysisk lager Processors Relæopsætning Side II interview Systemopsætning

3 Indledning Manualen henvender sig interview s systemadministrator, der har ansvaret for de data oprettelse samt ansvar for oprettelsen af personale/operatører og tildeling af autorisationsrettigheder for brugere, terminaler, kundegrupper m.m. Systemopsætningen gennemgår de overordnede konfigurationsmuligheder i interview s ControlCentre, Stamkartotekerne samt autorisationsmulighederne i systemet. Efterfølgende gennemgås oprettelsen af systemkunder og modtagerkunder, der bl.a. skal sikre, at der kan blive taget hånd om eventuelle fejlsituationer i alarmgenereringen og alarmmodtagelsen. Opsætning af interview omfatter følgende opgaver: Konfiguration af interview s ControlCentre Oprettelse af data i stamkartotekerne, der overordnet er grupperet under: 1, Anlæg 2, Alarm 3, Diverse 4, System Oprettelse af brugere og tildeling af rettigheder - Autorisation Oprettelse af systemkunder og modtagerkunder Det anbefales, at systemadministratoren inden oprettelse af systemdata har orienteret sig om anvendelsen af de enkelte stamkartoteker, for herigennem at sikre sig den bedst mulige udnyttelse af systemets muligheder. Det er derfor en god ide først at gennemlæse afsnittet om stamkartoteker. Inden idriftsættelsen bør følgende punkter gennemføres: 1. Konfigurationen af ControlCentre, jf. kapitel Blive fortrolig med anvendelsen af de enkelte stamkartoteker 3. Oprettelse af data i stamkartotekerne, jf. afsnit 4.2, , 4.4,og Blive fortrolig med autorisationssystemets grundbegreber: Funktionsgrupper, Terminalgrupper og Kundegrupper samt Brugerroller, jf. afsnit 5 Autorisation. Definerer Funktionsgrupper, Terminalgrupper, Kundegrupper og Brugerroller. 5. Oprette Personale og bruger-id, jf Oprettelse af systemkunder og modtagerkunder interview Systemopsætning Side 1

4

5 1. Konfiguration af interview s Kontrolcenter Efter selve installationen af interview, skal Kontrolcenteret sættes op. Kontrolcenteret indeholder nogle overordnede parametre, ligesom det også er her, at en række af specialmoduler kan aktiveres. Konfigurationen af Kontrolcenteret bør altid foregå i samarbejde med systemleverandøren. Konfigurationen foregår via et selvstændig program, der er installeret sammen med de øvrige serverprogrammer., Adgang til dette program kræver rettigheder til at starte systemfunktionen. Rettigheder tildeles via autorisationen. I Kontrolcenteret viser de konfigurations-parametre som understøttes af interview. Parametrene er beskrevet i 3 tabeller, som henviser til fanerne i menuen Egenskaber System. Bemærk: i tabellen vises en del parametre, som er specielt udviklet til en eller flere interview-kunder.. Disse parametre er markeret med S og findes i Tabel 2. Når interview er installeret, kan der laves genvej til systemet ved at lægge følgende ikoner på skrivebordet. For at konfigurere systemet vælg programmet interview ControlCentre.exe. Fig. 1 interview Kontrolcenter login I det nye vindue indtast Bruger-id iva (Det er underordnet om Bruger-id skrives med stort eller småt). Kodeord iva (Kodeord skal indtastes på samme måde som ved oprettelsen (dvs. at der tages hensyn til store og små bogstaver). Følgende billede vil nu fremkomme på skærmen. Fig. 2 Kontrolcenter interview Systemopsætning Side 1-3

6 Menu Fil Forlad Lukker Kontrolcenteret. Egenskaber System Skift kodeord Installer BackupNuc Afinstaller BackupNuc Indeholder parametre til konfiguration. Skifter kodeord på Sybase administrator (sa) login. Installer Backupkernen. Backup kan også installeres fra interview Servicemanager Afinstaller Backupkernen. Backup kan også afinstalleres fra interview Servicemanager 1.1. System For at konfigurere interview vælg Egenskaber og System fra menuen. 1. Vælg en fane og Opret konfigurationsparametre. Konfigurationsparametre Fane: Generel Sprog Forskel mellem lokal tid og UTC (GMT) i minutter Antal minutter frem ved sommertid Auto Inst. nr. Auto Kundenr. Kundenummer = Installationsnummer? Default output Koncentrator Konc. HWID-præfix Konc. Kontrol interval Alive test Firewall (min) Autoinstruks aktivitets-interval (sekunder) Maksimum antal sekundære autoinstrukser (A2) indenfor aktivitets-interval Vælg sprog fra drop-down boksen. Vælg mellem: dansk, engelsk, svensk, norsk, finsk, italiensk eller tysk. Angiv antal minutter tiden skal sættes frem i forhold til GMT. Angives i min. Angiv antal minutter tiden skal sættes frem. (sommer/vinter tid) Angives i min. Automatisk generering af installations-nr. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Automatisk generering af kundenr. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Angiv om kundenummer skal være det samme som installationsnummer. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Opret navn for den aktive koncentrator, som anvendes til output. Fx. Relæ, SMS, styringer etc. Opret præfix som skal indtastes før koncentratorens hardware id. Fx. ZREC Indtast kontrol intervallet for koncentratoren. Tiden Oprettes i sekunder. Hvis intervallet sættes til 60 sek. i koncentratoren, skal denne være dobbelt så stor i interview 120 sek. Indtast tid for hvor ofte der skal modtages en alive test fra Firewall. Angives i minutter. Primær autoinstruks (A1) på log-only-alarm genaktiveres først efter X sekunder uden auto-aktioner. Fx. 300 sek. Sekundær autoinstruks (A2) udføres højst angivne antal gange indenfor ovenstående antal Hvis der modtages flere hændelser efter de angivet antal trækkes instruksen ikke. Side 1-4 interview Systemopsætning

7 Min. log-only auto-instruks interval Indtast minimum intervallet for log only auto-instrukser. Fx. 300 sek. Blank skærm efter afmelding Vis alarm ved dobbeltklik i alarmkø (Default er Tag alarm) Indhold af topvindue i alarmbehandling Signal display grænse A-net option: Gentag alarm ved ens signal Aktiver kalendermodul - åbne/lukke Aktiver Passcard Tillad duplikerede passcards på installation Aktiver nøglehåndtering Vis Panelkomponenter Vis Installations info-fane Vis kameraer Vis positionslog GPS-hastighedsfaktor fra KM/t Vis globale enheder i instruksskabeloner Hændelseskoder i kommentarfelt på instruks Sorter zoner efter zone id Zoneforslag til manuelle alarmer Toplinie layout Undlad kø-opdat. ved reset Gentag manglende test Installation ændrings kommentar DOS log print option DB alarmgrænse (MB) Sidste afmeldt alarm skal fortsat vises i alarmbehandlingsvindue efter at alarmen er afmeldt. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Vælg Yes for at vise alarm fra køen. Bemærk: Det er ikke muligt at behandle alarmen. Vælg om kodeord-, Alarmlog eller tekstfane som skal vises i det øverste højre del af vinduet. Opret tiden for hvor gamle signaler der skal vises. Skriver man fx. 15 (Opret tiden i minutter), vises signaler modtaget de sidste 15 minutter. Optionen har betydning for, hvordan interview reagerer, når samme byte modtages fra Alarmnettet 2 på hinanden følgende gange. Ja, vil medføre, at interview genererer alarm på de zoner som ifølge bit-værdien er i alarm-status. Der genereres tillige alarm på zone 10. Nej, vil medføre at interview kun genererer alarm på zone 10. Aktiver åbne/lukke modul. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Bemærk: Der skal købes licens til dette modul. Vælg Yes for at aktiverer passcard søgning. Tillader brugen af samme passcards til flere kontaktpersoner. Vælg Yes for at aktiverer nøglehåndtering. Vælg Yes, hvis panelkomponent fanen skal vises i anlægskartotek.. Vælg Yes, hvis Installations info. fanen skal vises i Anlægskartotek. Vælg Yes hvis fanen kameraer skal vises i interview. Vælg Yes for at vise positionslog i panelfanen. Angiv hastighedsberegnings faktor. Vælg Yes, hvis globale enheder skal vises i picklisten Instruksskabeloner. Vælg Yes, hvis hændelseskoder skal vises i kommentarfeltet på instruks. Sorter zoner efter id. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Indtast default zone nr. til manuelle alarmer. Vælg hvilke data som skal vises i toplinien øverst til højre. Vælg mellem zone id, zonetype, zonetext, prioritet og detektortype. Toplinien angives som ZID: %ZoneId! ZTP: %ZoneType! Ztx: %ZoneText! Prty: %Priority! DTP: %DetektorType! Vælg om køen skal opdateres ved reset. Vælg mellem Yes/No i drop-down boksen. Vælg Yes for at gentage manglende testalarmer. Alarmerne vil blive gentaget, hvis de udebliver og det er muligt at søge på alarmer med testsignal. Vælg ja, hvis kommentar felt skal prompte for en kommentar. Kommentaren gemmes i databasen og kan ses ved hjælp af change-log. Vælg ja, hvis der skal konverteres til DOS sæt tegn. Alarmgrænse for ledig plads i databasen. Når der er mindre interview Systemopsætning Side 1-5

8 Bevar log (mdr.) Bevar logonly log (mdr) Alarmgrænse DB-load (min) Print log linier? Tlf. præfix Tekstfane default font navn Tekstfane default font størrelse Max. Antal kunder ved søgning Antal brugerlicenser/klienter Antal kundelicenser ledig plads i databasen end angivet, genereres en alarm i køen. Fx. 100MB Hvis den ledige plads bliver mindre end halvdelen af alarmgrænsen, vil systemet automatisk slette de ældste hændelser i alarmloggen. Indtast antallet af måneder i hvilken loggen skal gemmes. Fx. 24 Indtast antallet a f måneder i hvilke logonly loggen ønskes gemt. Fx 1 mdr. Indtast antal minutter, der skal gå, før der genereres en alarm, hvis data ikke er loaded på backup serveren. Funktionen skriver loglinier til skærmen, hvis der vælges Nej og laver udskrift, hvis der vælges ja. Funktionen anvendes ved auto-dial. Indtast nummeret, som skal tastes for at ringe ud af huset. Fx. 0 Vælg en default font navn for tekstfelter og faner. Vælg en default fontstørrelse for tekster på tekstfanen. Indtast max. antal kunder som skal vises ved en søgning. Fx Angiv antallet af købte brugerlicenser. Feltet anvendes kun som information. Angiv antallet af købte kundelicenser. Feltet anvendes kun som information. Tabel 1 Generel Fane: Kunde Internt kundenr. Special Alarmpult Toplinje Vis signal-display Vis log-signal-display Ekstern disposition Backup klient program Aktiv fane Special rapport 05 Special rapport 06 Intern kunde nr. Anvendes kun af IBS. Kundespecifik funktion Kundespecifik funktion Signal display er et vindue, som viser alle indkomne signaler fra koncentratoren. Funktionen er default valgt fra, men kan vises ved at vælge Yes. Funktionen kan derefter startes fra interview menuen. Log signal display viser alle signaler som logges i alarmloggen. Funktionen er default valgt fra, men kan vises ved at vælge Yes. Funktionen kan derefter startes fra interview menuen. Indtast hændelseskode som en alarm kan afmeldes med. Funktionen anvendes ved afmelding af alarm via SMS. Fx Falsk, Disp, Sand etc. For at gøre det muligt at starte backup klientprogram fra interview menuen, vælges Yes. Programmet vil blive vist i menuen under Daglige rutiner. Bemærk: Man skal have rettigheder som Systemadministrator for at få adgang til dette program. Angiv hvilken fane der skal vises, når en alarm tages. Vælg fra drop-down boksen. Vælg Yes, hvis Advis.rapport skal være en aktiv rapport i menuen. Vælg Yes, hvis Døgnrapporten skal være en aktiv rapport i menuen.. Side 1-6 interview Systemopsætning

9 Special Rapport 112 Vejregisterrapport Døgnrapport hændelseskode SPLPT text Zodiac zonetyper Test-åbne-lukke udløbsforsinkelse (i sekunder) Maksimal alder af åbne/lukke udløb (i minutter) Natlig åbne/lukke generering, batch størrelse (i antal skema) Natlig åbne/lukke generering, pause i % af beregningstid. Kald TAPILineShutDown ved luk af linie AT Autodial Undlad info-meddelelse om anden operatør ejer alarm ved kø-valg. Fortsæt beep ved krav om ekstern kvittering- (Svar ok) Hastighed ved baggrundsopgradering Kø typografier Typografier Byopslag på postnummer og postnummer- pickliste Datafletnings-definitioner Brugermenulinier Aktiver Sirene-klient Vælg Yes, hvis Vejregisterrapport skal være en aktiv rapport i interview menuen. Indtast hændelseskoder der skal medtages i døgnrapport. Printer direkte på LPT2 - Kundespecifik. Her angives de zonetyper, der skal overføres til Zodiac, interface til radioudkald - Kundespecifik. Indtast test-delay-tiden for åbne/lukke. Testen vil blive udført antallet af sekunder efter den forventede delay-tid. Test-tiden indtastes i sekunder fx 20. Indtast max. Alderen for åbne/lukke timeouts. Fx 30 minutter. Dette vil medføre at kun alarmer, modtaget indenfor de sidste 30 minutter, vises. Åbne/lukke skema opdateres en gang dagligt. Indtast antallet af skemaer som skal opdateres. Bemærk: Batch størrelsen må ikke være for stor, da det vil forhindre udførelsen af andre funktioner. Åbne/lukke genereringstiden kan være for lang. For at gør udførelsen af andre funktioner muligt inden en ny åbne/lukke generering, indtastes % af batch beregningstiden. Nogle få systemer kræver en TAPI Line Shutdown at hang up. Hvis jeres system kræver dette, vælges YES i drop-down vinduet. Indtast følgende hvis AutoDial anvendes. Active=Yes,Dial=ATD<PHONO><CR><LF>,Init=AT+S2=1<CR ><LF>, Port=COMx:9600,n,8,1 Hvis info-meddelelsen skal udlades vælg No. Vælg Yes, hvis bip-lyden skal hylde til svar ok. Vælg hastigheden for baggrundsupgradering. Vælg mellem High, Medium eller Low. Bemærk: Hvis hastigheden vælges til at være stor, vil det ikke være muligt at udføre andre funktioner. Vælg om kø typografierne skal vises i menuen. Vælg YES/No i drop-down vinduet. Vælg om typografierne skal vises i menuen. Vælg Yes/NO i drop-down vinduet. Vælg Yes, hvis picklisten postnummer skal vises i menuen. Hvis anvendt vil man ved oprettelse af kundedata kunne nøjes med at angive by. Postnummeret vil automatisk blive sat ind. Datafletningsdefinitioner anvendes til at definere eksterne programmer, som kan startes fra interview. Vælg Yes hvis Datafletningsdefinitioner skal vises i menuen. Brugermenulinier anvendes til at definere eksterne menulinier interview, hvorfra eksterne programmer kan startes. Vælg Yes hvis Brugermenulinier skal vises som et punkt i menuen. Kundespecifik For at aktivere/deaktivere sireneklienten: Active=Yes/No, Indtast klokkeslettet for test. TestTime=02:00, CauseBitAlarm=BFFF, interview Systemopsætning Side 1-7

10 Aktiver AMK-klient MaxSesAge=15 Kundespecifik Vælg AMK = Active for at aktivere ekstra funktionalitet i kerner der håndterer at AMK klienters kommunikation med hinanden. Det er muligt at sende noter mellem AMK programmer. Disse noter trigger alarmer der skal kvitteres. Bemærk: I interview klient er der ikke noget der tester på AMK aktiv. AMK har deres egne klienter. Aktiver Politi-klient Felt optioner til 112-interface Aktiver Udrykningsinterface (Vægterif ) Default søgning i eksterne hændelser Eksport af iv-tabeller vha. tctransaction Understøttelse af eksternt opdaterede data Liste af sisiteloctp s der ændres eksternt CustNuc Async SQL-processer Kviteringsknap til alarm112 Server Afsender adr. Windows logprinter Transguard Location Tp Enhedsbetegnelse for vægterkontor (SecuriCom) Adr. XY Parms Brugerflag til Odin Vis i adressefelt i alarmbehandling Anvend dobbeltklik på instrukslinie som kald direkte Bekræft sletning Ekstern sæt-i-test zone Active=Yes/No, AMKHwid= indtast hwid for AMK-systemkunde. Det er i denne kunde alle ændringer vedr. AMK-kilenter skal foretages. Kundespecifik For at aktivere politi-klient vælg Active=Yes. Dette gælder for 112 interface til interview. Kommune=Yes/No,Sluk=N; Vis kommunenr+kommune (i City2), Vis slukningsområde (i CrossStreet) Udrykningsinterface, Specialmodul som anvendes til vægtere og 112. Vælg Yes hvis der default skal søges på eksterne hændelser under avanceret søgning. Kundespecifik Kundespecifik Kundespecifik Intern Opsætning af 112 ekstern kvitteringsknap. Aktiver server. Active=Yes,Name =servernavn eller IP-adresse. Indtast afsender mail adresse. Hvis Windows logprinter anvendes skal denne defineres som vist i eksemplet nedenfor: Eks. PrintLines=Yes,"PrinterName=Xerox Document Centre 420 PS",MaxDelayPrtSec=30,MaxKeepLinesCt=60 Funktions specifik Funktions specifik. Funktions specifik. Vælg hvilke brugerflag der skal være tilgængelig i picklisten Hændelseskoder. Vælg fra drop-down vinduet. Vælg Yes hvis det ønskes at adresse, tlf. nr. etc. skal vises under adresse oplysninger i alarmbehandlingsvinduet.. Vælg Yes, hvis det skal være muligt at ringe direkte ved dobbeltklik på instrukslinien. Vælg om der skal vises et popup vindue til at bekræfte sletningen. Vælg Yes/No. Indtast en zone til alarmgenerering ved adgang til interview via WEB. fx. WSVR Side 1-8 interview Systemopsætning

11 WEBMap-interface Understøttelse af kameraalarmer Notetype til ekstern opdatering via udrykningsinterface Auto-logning af global enhed (distance i meter, hændelseskode) Export path 112 politi Aktive moduler (Nyt felt til samtlige aktive moduler) Eksterne adgangsmoduler Anvendes til at aktivere Map i Brugermenuen. Opsætning se ud som følger. Bemærk: Adresse søgning gælder kun i Danmark, derfor sættes dette til No. I Maparea indtastes landekode. Active=YES,Userid=ibs,PrgName=GeovisionWebMap,AddrSrc h=yes,maparea=dk Aktiver video interface. Vælg Active=Yes, TcpIpPort=Opret, MaxAge=XX Max age: Fx 15 modtaget signaler indenfor det sidste 15 minutter. Aktiver interfacet til Transguard (Locus), således at vægteren kan oprette en note via udrykningsinterfacet. Intern. Indsæt stien fra hvilken filer skal eksporteres til politiet. Fx C:\Temp\Report Indsæt aktive moduler. Fx EXP112. Aktiver eksterne adgangsmodul for WEB-services. (Kontakt IBS) Tabel 2 Kunder Fane: System info Fix level Antal aktive kunder Antal aktive klient pc er Aktive åbne/lukke kunder Dato/Tid ældste log records Viser fix-nr på sidst installeret interview fix. Viser antal aktive kunder i systemet. Viser antal af aktive klienter pc er. Viser antallet af aktive åbne/lukke kunder. Viser Dato og tid for det ældste log record. Tabel 3 system info Bemærk: Husk at gemme data og Flush ivcustnuc i interview ServiceManager Skift kodeord på Sybase administrator For at sikre systemet anbefales det at ændre kodeord for Sybase administrator (sa) login. Ændre kodeord 1. Vælg Egenskaber og Skift kodeord for Sybase-administrator (sa) login fra menuen. 2. Udfyld felterne og tryk ok for at acceptere. interview Systemopsætning Side 1-9

12 Fig. 3Sybase, Administrator kodeord 1.3. Installer og Afinstaller BackupNuc Hvis backupserver anvendes skal der installeres en backup kerne. Kernen installeres ved at vælge Installer BackupNuc i Control Centre eller fra interview ServiceManager. Følgende vindue vil blive vist. Indtast i vinduet bruger og kodeord. Fig. 4 installer BackupNuc Side 1-10 interview Systemopsætning

13 2. Start interview Remote interview startes ved at klikke på programikonen i Windows. Herefter vil følgende Loginbillede blive vist på skærmen. Fig. 5 Login Indtast herefter brugernavn og kodeord for at starte systemets centrale skærmbillede interview Remote. Hvis der ikke allerede er oprettet bruger, kan man logge ind med følgende id og kodeord: BrugerId iva (Bemærk: Det er underordnet om BrugerId skrives med stort eller småt.) Kodeord iva (Bemærk: Kodeord skal indtastes på samme måde, som ved oprettelsen. Dvs. at der tages hensyn til store og små bogstaver.) Remoten vises nu på skærmen. Remoten er et lille kontrolpanel, der styrer systemet på den enkelte klient/arbejdsplads og giver adgang til de funktioner i systemet, som er defineret for enkelte bruger eller den enkelte terminal under Autorisationen. Der er to overordnede funktioner: Menu, - der giver adgang til anlægskartoteket, stamkartoteker og øvrig datavedligeholdelse. Alarm, - der giver adgang til alarmbehandlingen. Menu åbnes og lukkes ved at klikke på menu-checkboksen eller ved at trykke på mellemrumstasten. For at vælge Alarm checkboksen anvendes Tab- og Mellemrumstasten til at markere feltet. Alarmbehandlingen lukkes ved at klikke på hængelåsen. interview systemet lukkes ved endnu engang at klikke på hængelåsen. Alarmbehandlingsvinduerne kan minimeres ved at klikke på knappen skjul. Behandlingsvinduer vil herefter blive skjult, men antallet af alarmer vil fortsat være synlige i Remoten. interview Systemopsætning Side 2-11

14 Fig. 6 Remote Control Felt Menu Alarm Hængelås Skjul Alarm Server Ur Systemmenuen åbnes og lukkes ved at markere checkboksen. Alarmbehandlingsvinduerne åbnes og lukkes ved at markere checkboksen. Luk interview. Bemærk: Når interview lukkes vil operatøren blive bedt om at bekræfte lukning af programmet. Funktionen skal forhindre, af operatøren kommer til at lukke alarmbehandlingen. Klik 1 gang for at minimere/skjule alarmbehandlingsvindue. For at lukke vinduet helt klik 2 gange med venstre museknap. Er en tæller, som viser Røde alarmer/ alarmer i alt (antal operatører der aktuelt kigger på alarmbehandlingen). Fx. Alarm 7/19 (1). Viser projekt id (server/backupserver), hvis der anvendes flere servere samt Bruger Id. Uret viser systemtiden. Ved at klikke på uret kan man skifte mellem dato og tid. Side 2-12 interview Systemopsætning

15 3. Menu Systemmenuen indeholder daglige rutiner samt en række stamkartoteker, Autorisation og rapporter. Fra punktet daglige rutiner kan man få adgang til anlægskartotek, hvorfra det er muligt at oprette kunder samt andre eksterne programmer, så som kort eller video. Stamkartoteker er en fælles betegnelse for kartoteker hvor i der oprettes ensartede data, som kan anvendes i systemet fra diverse picklister. Desuden er der fra menuen mulighed for at arbejde med autorisation og rapporter. Se mere om autorisation i kap. 5. For flere detaljer om rapporter henvises til brugervejledning rapporter. Fig. 7 Menu 3.1. Daglige rutiner Fra punktet Daglige rutiner kan man bl.a. starte Anlægskartotek, Kort via Web og Video interface. I Anlægskartotek kan man oprette/slette kunder. Se mere herom i Brugervejledning. Flere funktioner, så som Kort via WEB og Video, kan ses i menuen, hvis de er aktiveret. Funktionerne aktiveres fra ControlCentre. Fig. 8 Daglige rutiner Anlægskartotek Kort via WEB Fra dette vindue kan man oprette kunder med alle de nødvendige detaljer. Alle detaljerne er oprettet i forskellige stamkartoteker, som er beskrevet i de efterfølgende kapitler. For detaljeret gennemgang af Anlægskartotek se i Brugervejledning. At vise adresse info. med koordinater samt på kort vise lag med forskellig grafik og en/flere prikker med forskellige farver. Kortet kan også anvendes fra alarmbehandlingen, hvor det er muligt fra menuen at se adresse på kortet. Bemærk: Kortet skal være åben og det er krævet, at der er defineret længde- og breddegrad på kunden. Når kortet er åbent kan man med mouse over se data om prikker/grafik på kortet. Det er muligt at rette/tilføje mere grafik på kortet direkte via menuen. interview Systemopsætning Side 3-13

16 Kortet er forbundet med Stamkartoteket - Definitioner af kortlag. Når der rettes data på kortet, gemmes data i dette kartotek. Se mere herom i Kap Der kan zoomes ind og ud på kortet fra Vis detaljer. Fig. 9 Kort via WEB Felter Vis Gentegn Alarmpunkt Adressesøgning Kortlag Gentegner kortet og info. Viser alarmpunkter på kortet. Vælg Adressesøgning for at aktivere søgefelterne. Indtast herefter adresse. Ved tryk på Find for at få adressen vist på kort. Vælg kortlag fra drop-down boksen. Koordinater Decimaler Grader Originale Vælg hvis du vil se koordinater med decimaler. Vælg hvis du vil se koordinater vist i grader. Viser kortsystemets interne koordinater. Ret Hvis der skal tilføjes flere punkter på kortet, kan man vælge et punkt fra drop-down boksen der ønskes rettet/tilføjet, og klikke på kortet i det område hvor punktet skal sættes ind. Et nyt vindue vil blive vist. Opret det nye punkt ved at indsætte en kommentar. Rettelsen vil blive gemt i Stamkartoteker, Definitioner af kortlag. ODIN Et online dataregistrerings- og indberetningssystem, som er udviklet af Bereskabstyrelsen til ensartet og tidssvarende indsamling af oplysninger fra redningsberedskabets opgavevaretagelse. De kommunale beredskaber kan, hvis dette Side 3-14 interview Systemopsætning

17 modul er tilkøbt og aktiveret, overføre alle registrerede oplysninger direkte fra interview til ODIN. interview Systemopsætning Side 3-15

18

19 4. Stamkartoteker generelt Stamkartoteker er fællesbetegnelsen for de kartoteker, hvor der kan oprettes data, der efterfølgende anvendes som picklister andre steder i systemet, særligt i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af Anlægskartoteket og i forbindelse med Alarmbehandlingsfunktionen. Stamkartotekerne er grupperet efter hvad de vedrører, dvs. Anlæg, Alarmer, Diverse og System. Det er ikke i alle stamkartoteker, der kan oprettes data. Stamkartotek 4, System - indeholder systemdata, som allerede er prædefineret af IBS Angivelse og vedligeholdelse Angivelse og vedligeholdelse af data i stamkartotekerne foregår via menuen. Start interview og log ind. Oprettelse af data generelt 1. Vælg Menu fra Remoten. 2. Vælg en af de overordnede grupperinger, Anlæg, Alarm, Diverse, System eller Autorisation. 3. Vælg et stamkartotek og tryk Enter. 4. Zoom ind med Ctrl+Z og indtast data. Nye data kan indtastes ved at taste F3. 5. Hvis feltet indeholder en pickliste tast F12 og vælg data fra listen. BEMÆRK: Proceduren for oprettelse af data er den samme for alle stamkartoteker. Nogle stamkartoteker kan indeholde en eller flere picklister (gulefelter) med data, som er defineret i et andet stamkartotek og kan tilknyttes til det aktuelle kartotek. Endvidere - Nogle stamkartoteker kan indeholde data, som er oprettet på forhånd. Bemærk: Disse data kan kun omdøbes. - Et stamkartotek kan også indeholde data, som er prædefineret. Data kan vælges fra og til ved at dobbelt-klikke på det enkelte felt. Fx. stamkartoteket Kø-design. - Alle stamkartoteker indeholder navigationsknapper, som kan anvendes til at bladre frem og tilbage gennem listen eller bladre til toppen/bunden af listen. Bemærk: Det er ikke muligt alle steder at slette data, men data kan omdøbes. interview Systemopsætning Side 4-17

20

21 4.2. Stamkartotek 1, Anlæg Stamkartotek 1, Anlæg indeholder de stamkartoteker, der vedrører kunder og anlæg og fungerer som picklister i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af anlægskartoteket Kundetyper Refereres fra af anvendelsen Tilknyttede stamkartoteker Data eksempler At definere typer af sektorer en kunde kan tilhører. Fx er museum offentlig sektor medens IBS privat. Kundetypen anvendes ikke direkte ved kundeoprettelse, men listen skal være udfyldt såfremt man ønsker at anvende feltet Brancher. Stamkartoteket Brancher. Se kap. om Installationsdata i Brugervejledning. Ingen. Offentlige, Privat, Industri, Pengeinstitut. Fig. 10 kundetyper Brancher Refereres fra af anvendelsen Tilknyttede stamkartoteker Data eksempler At definere kunders branchetilhørs-forhold og dermed sikre, at kunder er opdelt efter fagområder der bedst beskriver dem. Anlægskartoteket. Se kap. om Installationsdata i Brugervejledning. Kundetyper. Museum, Bank, Kontor, Børnehave. interview Systemopsætning Side 4-19

Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1.

Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. interview v1.8c1 Innovative Business Software A/S d. 22/3-01 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. Bemærk: Hvis der opdateres fra en

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

1. Klargøring af maskine til TeleVagt vagtcentral 5. 1.1. Installation af TeleVagt programmet 5. 2. Installation af Sentinel Programnøgle driver 7

1. Klargøring af maskine til TeleVagt vagtcentral 5. 1.1. Installation af TeleVagt programmet 5. 2. Installation af Sentinel Programnøgle driver 7 1 2 Teknisk Manual for TeleVagt Indholdsfortegnelse 1. Klargøring af maskine til TeleVagt vagtcentral 5 1.1. Installation af TeleVagt programmet 5 2. Installation af Sentinel Programnøgle driver 7 3. Indtastning

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20120127 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning for v6.0 til administratorer

Brugervejledning for v6.0 til administratorer Brugervejledning for v6.0 til administratorer Version pr 20120515 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere