Indhold. interview Systemopsætning September 2005, Version 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. interview Systemopsætning September 2005, Version 2.1"

Transkript

1 Indhold 1. Konfiguration af interview s Kontrolcenter System Skift kodeord på Sybase administrator Installer og Afinstaller BackupNuc Start interview Remote Menu Daglige rutiner Stamkartoteker generelt Angivelse og vedligeholdelse Stamkartotek 1, Anlæg Kundetyper Brancher Installationstyper Sikringsniveau Overvågningsstatus Klasser Globale enheder og Enhedsbetegnelser Adressetyper Teksttyper Tekst-bibliotek Grafik-bibliotek Eksterne datatyper Postnumre Paneler Paneltyper Panelkodetyper Zonetyper Panelzonesæt Panelzone-delsæt Følgezonedefinition Præfix til følgezoner Detektor-typer Event Viewer definition Komponenter Instrukser Grupperinger af zonetyper til instruks Instruksgrupper Instrukstyper Instruksskabeloner Stamkartoteker 2, alarmer Hændelseskoder Hændelsesunderkoder Brugerflag Kø-design Køfiltre Køtypografi-definitioner Køsorteringer Definitioner af kortlag Stamkartotek 3, Diverse Specialdagskalendere Opkaldsnummertype Definition af output Output data temp Typografier Datafletnings definitioner Brugermenulinier Udrykningsinterface interview Systemopsætning Side I

2 Konvertering af eksterne hændelser Eksterne opgavestiller Protokolfeltgrupper Opgavefeltgrupper Picklister til opgavefelter Opgavefelter interview feltkategorier Stamkartotek 4, system Hændelsestyper Alarm hændelseskoder Alarmgenereringsflag Systemzonetyper Specielle alarmfortolkninger Opkaldstyper Output protokoller Ugedage og ekstradage Genvejstaster og labels Sumlog tidsgrupper Autorisation Tildel rettigheder, Personale Opret personale Funktioner og Funktionsgrupper Opret Funktionsgrupper Klienter og Klientgrupper Printer Opret printer UD autorisationsgrupper Klienter og Kundegrupper Brugerroller Opret Brugerroller Rettigheder Kundeoprettelse Opret kunder Opret systemkunde Opret modtagerkunder Udvidelse af database Databasestørrelse Database enheder Oprettelse af database enheder Udvidelse af database Udvidelse på samme database enhed Udvidelse på anden databaseenhed Udvidelse af Tempdb Udvidelse af fysisk lager Processors Relæopsætning Side II interview Systemopsætning

3 Indledning Manualen henvender sig interview s systemadministrator, der har ansvaret for de data oprettelse samt ansvar for oprettelsen af personale/operatører og tildeling af autorisationsrettigheder for brugere, terminaler, kundegrupper m.m. Systemopsætningen gennemgår de overordnede konfigurationsmuligheder i interview s ControlCentre, Stamkartotekerne samt autorisationsmulighederne i systemet. Efterfølgende gennemgås oprettelsen af systemkunder og modtagerkunder, der bl.a. skal sikre, at der kan blive taget hånd om eventuelle fejlsituationer i alarmgenereringen og alarmmodtagelsen. Opsætning af interview omfatter følgende opgaver: Konfiguration af interview s ControlCentre Oprettelse af data i stamkartotekerne, der overordnet er grupperet under: 1, Anlæg 2, Alarm 3, Diverse 4, System Oprettelse af brugere og tildeling af rettigheder - Autorisation Oprettelse af systemkunder og modtagerkunder Det anbefales, at systemadministratoren inden oprettelse af systemdata har orienteret sig om anvendelsen af de enkelte stamkartoteker, for herigennem at sikre sig den bedst mulige udnyttelse af systemets muligheder. Det er derfor en god ide først at gennemlæse afsnittet om stamkartoteker. Inden idriftsættelsen bør følgende punkter gennemføres: 1. Konfigurationen af ControlCentre, jf. kapitel Blive fortrolig med anvendelsen af de enkelte stamkartoteker 3. Oprettelse af data i stamkartotekerne, jf. afsnit 4.2, , 4.4,og Blive fortrolig med autorisationssystemets grundbegreber: Funktionsgrupper, Terminalgrupper og Kundegrupper samt Brugerroller, jf. afsnit 5 Autorisation. Definerer Funktionsgrupper, Terminalgrupper, Kundegrupper og Brugerroller. 5. Oprette Personale og bruger-id, jf Oprettelse af systemkunder og modtagerkunder interview Systemopsætning Side 1

4

5 1. Konfiguration af interview s Kontrolcenter Efter selve installationen af interview, skal Kontrolcenteret sættes op. Kontrolcenteret indeholder nogle overordnede parametre, ligesom det også er her, at en række af specialmoduler kan aktiveres. Konfigurationen af Kontrolcenteret bør altid foregå i samarbejde med systemleverandøren. Konfigurationen foregår via et selvstændig program, der er installeret sammen med de øvrige serverprogrammer., Adgang til dette program kræver rettigheder til at starte systemfunktionen. Rettigheder tildeles via autorisationen. I Kontrolcenteret viser de konfigurations-parametre som understøttes af interview. Parametrene er beskrevet i 3 tabeller, som henviser til fanerne i menuen Egenskaber System. Bemærk: i tabellen vises en del parametre, som er specielt udviklet til en eller flere interview-kunder.. Disse parametre er markeret med S og findes i Tabel 2. Når interview er installeret, kan der laves genvej til systemet ved at lægge følgende ikoner på skrivebordet. For at konfigurere systemet vælg programmet interview ControlCentre.exe. Fig. 1 interview Kontrolcenter login I det nye vindue indtast Bruger-id iva (Det er underordnet om Bruger-id skrives med stort eller småt). Kodeord iva (Kodeord skal indtastes på samme måde som ved oprettelsen (dvs. at der tages hensyn til store og små bogstaver). Følgende billede vil nu fremkomme på skærmen. Fig. 2 Kontrolcenter interview Systemopsætning Side 1-3

6 Menu Fil Forlad Lukker Kontrolcenteret. Egenskaber System Skift kodeord Installer BackupNuc Afinstaller BackupNuc Indeholder parametre til konfiguration. Skifter kodeord på Sybase administrator (sa) login. Installer Backupkernen. Backup kan også installeres fra interview Servicemanager Afinstaller Backupkernen. Backup kan også afinstalleres fra interview Servicemanager 1.1. System For at konfigurere interview vælg Egenskaber og System fra menuen. 1. Vælg en fane og Opret konfigurationsparametre. Konfigurationsparametre Fane: Generel Sprog Forskel mellem lokal tid og UTC (GMT) i minutter Antal minutter frem ved sommertid Auto Inst. nr. Auto Kundenr. Kundenummer = Installationsnummer? Default output Koncentrator Konc. HWID-præfix Konc. Kontrol interval Alive test Firewall (min) Autoinstruks aktivitets-interval (sekunder) Maksimum antal sekundære autoinstrukser (A2) indenfor aktivitets-interval Vælg sprog fra drop-down boksen. Vælg mellem: dansk, engelsk, svensk, norsk, finsk, italiensk eller tysk. Angiv antal minutter tiden skal sættes frem i forhold til GMT. Angives i min. Angiv antal minutter tiden skal sættes frem. (sommer/vinter tid) Angives i min. Automatisk generering af installations-nr. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Automatisk generering af kundenr. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Angiv om kundenummer skal være det samme som installationsnummer. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Opret navn for den aktive koncentrator, som anvendes til output. Fx. Relæ, SMS, styringer etc. Opret præfix som skal indtastes før koncentratorens hardware id. Fx. ZREC Indtast kontrol intervallet for koncentratoren. Tiden Oprettes i sekunder. Hvis intervallet sættes til 60 sek. i koncentratoren, skal denne være dobbelt så stor i interview 120 sek. Indtast tid for hvor ofte der skal modtages en alive test fra Firewall. Angives i minutter. Primær autoinstruks (A1) på log-only-alarm genaktiveres først efter X sekunder uden auto-aktioner. Fx. 300 sek. Sekundær autoinstruks (A2) udføres højst angivne antal gange indenfor ovenstående antal Hvis der modtages flere hændelser efter de angivet antal trækkes instruksen ikke. Side 1-4 interview Systemopsætning

7 Min. log-only auto-instruks interval Indtast minimum intervallet for log only auto-instrukser. Fx. 300 sek. Blank skærm efter afmelding Vis alarm ved dobbeltklik i alarmkø (Default er Tag alarm) Indhold af topvindue i alarmbehandling Signal display grænse A-net option: Gentag alarm ved ens signal Aktiver kalendermodul - åbne/lukke Aktiver Passcard Tillad duplikerede passcards på installation Aktiver nøglehåndtering Vis Panelkomponenter Vis Installations info-fane Vis kameraer Vis positionslog GPS-hastighedsfaktor fra KM/t Vis globale enheder i instruksskabeloner Hændelseskoder i kommentarfelt på instruks Sorter zoner efter zone id Zoneforslag til manuelle alarmer Toplinie layout Undlad kø-opdat. ved reset Gentag manglende test Installation ændrings kommentar DOS log print option DB alarmgrænse (MB) Sidste afmeldt alarm skal fortsat vises i alarmbehandlingsvindue efter at alarmen er afmeldt. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Vælg Yes for at vise alarm fra køen. Bemærk: Det er ikke muligt at behandle alarmen. Vælg om kodeord-, Alarmlog eller tekstfane som skal vises i det øverste højre del af vinduet. Opret tiden for hvor gamle signaler der skal vises. Skriver man fx. 15 (Opret tiden i minutter), vises signaler modtaget de sidste 15 minutter. Optionen har betydning for, hvordan interview reagerer, når samme byte modtages fra Alarmnettet 2 på hinanden følgende gange. Ja, vil medføre, at interview genererer alarm på de zoner som ifølge bit-værdien er i alarm-status. Der genereres tillige alarm på zone 10. Nej, vil medføre at interview kun genererer alarm på zone 10. Aktiver åbne/lukke modul. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Bemærk: Der skal købes licens til dette modul. Vælg Yes for at aktiverer passcard søgning. Tillader brugen af samme passcards til flere kontaktpersoner. Vælg Yes for at aktiverer nøglehåndtering. Vælg Yes, hvis panelkomponent fanen skal vises i anlægskartotek.. Vælg Yes, hvis Installations info. fanen skal vises i Anlægskartotek. Vælg Yes hvis fanen kameraer skal vises i interview. Vælg Yes for at vise positionslog i panelfanen. Angiv hastighedsberegnings faktor. Vælg Yes, hvis globale enheder skal vises i picklisten Instruksskabeloner. Vælg Yes, hvis hændelseskoder skal vises i kommentarfeltet på instruks. Sorter zoner efter id. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Indtast default zone nr. til manuelle alarmer. Vælg hvilke data som skal vises i toplinien øverst til højre. Vælg mellem zone id, zonetype, zonetext, prioritet og detektortype. Toplinien angives som ZID: %ZoneId! ZTP: %ZoneType! Ztx: %ZoneText! Prty: %Priority! DTP: %DetektorType! Vælg om køen skal opdateres ved reset. Vælg mellem Yes/No i drop-down boksen. Vælg Yes for at gentage manglende testalarmer. Alarmerne vil blive gentaget, hvis de udebliver og det er muligt at søge på alarmer med testsignal. Vælg ja, hvis kommentar felt skal prompte for en kommentar. Kommentaren gemmes i databasen og kan ses ved hjælp af change-log. Vælg ja, hvis der skal konverteres til DOS sæt tegn. Alarmgrænse for ledig plads i databasen. Når der er mindre interview Systemopsætning Side 1-5

8 Bevar log (mdr.) Bevar logonly log (mdr) Alarmgrænse DB-load (min) Print log linier? Tlf. præfix Tekstfane default font navn Tekstfane default font størrelse Max. Antal kunder ved søgning Antal brugerlicenser/klienter Antal kundelicenser ledig plads i databasen end angivet, genereres en alarm i køen. Fx. 100MB Hvis den ledige plads bliver mindre end halvdelen af alarmgrænsen, vil systemet automatisk slette de ældste hændelser i alarmloggen. Indtast antallet af måneder i hvilken loggen skal gemmes. Fx. 24 Indtast antallet a f måneder i hvilke logonly loggen ønskes gemt. Fx 1 mdr. Indtast antal minutter, der skal gå, før der genereres en alarm, hvis data ikke er loaded på backup serveren. Funktionen skriver loglinier til skærmen, hvis der vælges Nej og laver udskrift, hvis der vælges ja. Funktionen anvendes ved auto-dial. Indtast nummeret, som skal tastes for at ringe ud af huset. Fx. 0 Vælg en default font navn for tekstfelter og faner. Vælg en default fontstørrelse for tekster på tekstfanen. Indtast max. antal kunder som skal vises ved en søgning. Fx Angiv antallet af købte brugerlicenser. Feltet anvendes kun som information. Angiv antallet af købte kundelicenser. Feltet anvendes kun som information. Tabel 1 Generel Fane: Kunde Internt kundenr. Special Alarmpult Toplinje Vis signal-display Vis log-signal-display Ekstern disposition Backup klient program Aktiv fane Special rapport 05 Special rapport 06 Intern kunde nr. Anvendes kun af IBS. Kundespecifik funktion Kundespecifik funktion Signal display er et vindue, som viser alle indkomne signaler fra koncentratoren. Funktionen er default valgt fra, men kan vises ved at vælge Yes. Funktionen kan derefter startes fra interview menuen. Log signal display viser alle signaler som logges i alarmloggen. Funktionen er default valgt fra, men kan vises ved at vælge Yes. Funktionen kan derefter startes fra interview menuen. Indtast hændelseskode som en alarm kan afmeldes med. Funktionen anvendes ved afmelding af alarm via SMS. Fx Falsk, Disp, Sand etc. For at gøre det muligt at starte backup klientprogram fra interview menuen, vælges Yes. Programmet vil blive vist i menuen under Daglige rutiner. Bemærk: Man skal have rettigheder som Systemadministrator for at få adgang til dette program. Angiv hvilken fane der skal vises, når en alarm tages. Vælg fra drop-down boksen. Vælg Yes, hvis Advis.rapport skal være en aktiv rapport i menuen. Vælg Yes, hvis Døgnrapporten skal være en aktiv rapport i menuen.. Side 1-6 interview Systemopsætning

9 Special Rapport 112 Vejregisterrapport Døgnrapport hændelseskode SPLPT text Zodiac zonetyper Test-åbne-lukke udløbsforsinkelse (i sekunder) Maksimal alder af åbne/lukke udløb (i minutter) Natlig åbne/lukke generering, batch størrelse (i antal skema) Natlig åbne/lukke generering, pause i % af beregningstid. Kald TAPILineShutDown ved luk af linie AT Autodial Undlad info-meddelelse om anden operatør ejer alarm ved kø-valg. Fortsæt beep ved krav om ekstern kvittering- (Svar ok) Hastighed ved baggrundsopgradering Kø typografier Typografier Byopslag på postnummer og postnummer- pickliste Datafletnings-definitioner Brugermenulinier Aktiver Sirene-klient Vælg Yes, hvis Vejregisterrapport skal være en aktiv rapport i interview menuen. Indtast hændelseskoder der skal medtages i døgnrapport. Printer direkte på LPT2 - Kundespecifik. Her angives de zonetyper, der skal overføres til Zodiac, interface til radioudkald - Kundespecifik. Indtast test-delay-tiden for åbne/lukke. Testen vil blive udført antallet af sekunder efter den forventede delay-tid. Test-tiden indtastes i sekunder fx 20. Indtast max. Alderen for åbne/lukke timeouts. Fx 30 minutter. Dette vil medføre at kun alarmer, modtaget indenfor de sidste 30 minutter, vises. Åbne/lukke skema opdateres en gang dagligt. Indtast antallet af skemaer som skal opdateres. Bemærk: Batch størrelsen må ikke være for stor, da det vil forhindre udførelsen af andre funktioner. Åbne/lukke genereringstiden kan være for lang. For at gør udførelsen af andre funktioner muligt inden en ny åbne/lukke generering, indtastes % af batch beregningstiden. Nogle få systemer kræver en TAPI Line Shutdown at hang up. Hvis jeres system kræver dette, vælges YES i drop-down vinduet. Indtast følgende hvis AutoDial anvendes. Active=Yes,Dial=ATD<PHONO><CR><LF>,Init=AT+S2=1<CR ><LF>, Port=COMx:9600,n,8,1 Hvis info-meddelelsen skal udlades vælg No. Vælg Yes, hvis bip-lyden skal hylde til svar ok. Vælg hastigheden for baggrundsupgradering. Vælg mellem High, Medium eller Low. Bemærk: Hvis hastigheden vælges til at være stor, vil det ikke være muligt at udføre andre funktioner. Vælg om kø typografierne skal vises i menuen. Vælg YES/No i drop-down vinduet. Vælg om typografierne skal vises i menuen. Vælg Yes/NO i drop-down vinduet. Vælg Yes, hvis picklisten postnummer skal vises i menuen. Hvis anvendt vil man ved oprettelse af kundedata kunne nøjes med at angive by. Postnummeret vil automatisk blive sat ind. Datafletningsdefinitioner anvendes til at definere eksterne programmer, som kan startes fra interview. Vælg Yes hvis Datafletningsdefinitioner skal vises i menuen. Brugermenulinier anvendes til at definere eksterne menulinier interview, hvorfra eksterne programmer kan startes. Vælg Yes hvis Brugermenulinier skal vises som et punkt i menuen. Kundespecifik For at aktivere/deaktivere sireneklienten: Active=Yes/No, Indtast klokkeslettet for test. TestTime=02:00, CauseBitAlarm=BFFF, interview Systemopsætning Side 1-7

10 Aktiver AMK-klient MaxSesAge=15 Kundespecifik Vælg AMK = Active for at aktivere ekstra funktionalitet i kerner der håndterer at AMK klienters kommunikation med hinanden. Det er muligt at sende noter mellem AMK programmer. Disse noter trigger alarmer der skal kvitteres. Bemærk: I interview klient er der ikke noget der tester på AMK aktiv. AMK har deres egne klienter. Aktiver Politi-klient Felt optioner til 112-interface Aktiver Udrykningsinterface (Vægterif ) Default søgning i eksterne hændelser Eksport af iv-tabeller vha. tctransaction Understøttelse af eksternt opdaterede data Liste af sisiteloctp s der ændres eksternt CustNuc Async SQL-processer Kviteringsknap til alarm112 Server Afsender adr. Windows logprinter Transguard Location Tp Enhedsbetegnelse for vægterkontor (SecuriCom) Adr. XY Parms Brugerflag til Odin Vis i adressefelt i alarmbehandling Anvend dobbeltklik på instrukslinie som kald direkte Bekræft sletning Ekstern sæt-i-test zone Active=Yes/No, AMKHwid= indtast hwid for AMK-systemkunde. Det er i denne kunde alle ændringer vedr. AMK-kilenter skal foretages. Kundespecifik For at aktivere politi-klient vælg Active=Yes. Dette gælder for 112 interface til interview. Kommune=Yes/No,Sluk=N; Vis kommunenr+kommune (i City2), Vis slukningsområde (i CrossStreet) Udrykningsinterface, Specialmodul som anvendes til vægtere og 112. Vælg Yes hvis der default skal søges på eksterne hændelser under avanceret søgning. Kundespecifik Kundespecifik Kundespecifik Intern Opsætning af 112 ekstern kvitteringsknap. Aktiver server. Active=Yes,Name =servernavn eller IP-adresse. Indtast afsender mail adresse. Hvis Windows logprinter anvendes skal denne defineres som vist i eksemplet nedenfor: Eks. PrintLines=Yes,"PrinterName=Xerox Document Centre 420 PS",MaxDelayPrtSec=30,MaxKeepLinesCt=60 Funktions specifik Funktions specifik. Funktions specifik. Vælg hvilke brugerflag der skal være tilgængelig i picklisten Hændelseskoder. Vælg fra drop-down vinduet. Vælg Yes hvis det ønskes at adresse, tlf. nr. etc. skal vises under adresse oplysninger i alarmbehandlingsvinduet.. Vælg Yes, hvis det skal være muligt at ringe direkte ved dobbeltklik på instrukslinien. Vælg om der skal vises et popup vindue til at bekræfte sletningen. Vælg Yes/No. Indtast en zone til alarmgenerering ved adgang til interview via WEB. fx. WSVR Side 1-8 interview Systemopsætning

11 WEBMap-interface Understøttelse af kameraalarmer Notetype til ekstern opdatering via udrykningsinterface Auto-logning af global enhed (distance i meter, hændelseskode) Export path 112 politi Aktive moduler (Nyt felt til samtlige aktive moduler) Eksterne adgangsmoduler Anvendes til at aktivere Map i Brugermenuen. Opsætning se ud som følger. Bemærk: Adresse søgning gælder kun i Danmark, derfor sættes dette til No. I Maparea indtastes landekode. Active=YES,Userid=ibs,PrgName=GeovisionWebMap,AddrSrc h=yes,maparea=dk Aktiver video interface. Vælg Active=Yes, TcpIpPort=Opret, MaxAge=XX Max age: Fx 15 modtaget signaler indenfor det sidste 15 minutter. Aktiver interfacet til Transguard (Locus), således at vægteren kan oprette en note via udrykningsinterfacet. Intern. Indsæt stien fra hvilken filer skal eksporteres til politiet. Fx C:\Temp\Report Indsæt aktive moduler. Fx EXP112. Aktiver eksterne adgangsmodul for WEB-services. (Kontakt IBS) Tabel 2 Kunder Fane: System info Fix level Antal aktive kunder Antal aktive klient pc er Aktive åbne/lukke kunder Dato/Tid ældste log records Viser fix-nr på sidst installeret interview fix. Viser antal aktive kunder i systemet. Viser antal af aktive klienter pc er. Viser antallet af aktive åbne/lukke kunder. Viser Dato og tid for det ældste log record. Tabel 3 system info Bemærk: Husk at gemme data og Flush ivcustnuc i interview ServiceManager Skift kodeord på Sybase administrator For at sikre systemet anbefales det at ændre kodeord for Sybase administrator (sa) login. Ændre kodeord 1. Vælg Egenskaber og Skift kodeord for Sybase-administrator (sa) login fra menuen. 2. Udfyld felterne og tryk ok for at acceptere. interview Systemopsætning Side 1-9

12 Fig. 3Sybase, Administrator kodeord 1.3. Installer og Afinstaller BackupNuc Hvis backupserver anvendes skal der installeres en backup kerne. Kernen installeres ved at vælge Installer BackupNuc i Control Centre eller fra interview ServiceManager. Følgende vindue vil blive vist. Indtast i vinduet bruger og kodeord. Fig. 4 installer BackupNuc Side 1-10 interview Systemopsætning

13 2. Start interview Remote interview startes ved at klikke på programikonen i Windows. Herefter vil følgende Loginbillede blive vist på skærmen. Fig. 5 Login Indtast herefter brugernavn og kodeord for at starte systemets centrale skærmbillede interview Remote. Hvis der ikke allerede er oprettet bruger, kan man logge ind med følgende id og kodeord: BrugerId iva (Bemærk: Det er underordnet om BrugerId skrives med stort eller småt.) Kodeord iva (Bemærk: Kodeord skal indtastes på samme måde, som ved oprettelsen. Dvs. at der tages hensyn til store og små bogstaver.) Remoten vises nu på skærmen. Remoten er et lille kontrolpanel, der styrer systemet på den enkelte klient/arbejdsplads og giver adgang til de funktioner i systemet, som er defineret for enkelte bruger eller den enkelte terminal under Autorisationen. Der er to overordnede funktioner: Menu, - der giver adgang til anlægskartoteket, stamkartoteker og øvrig datavedligeholdelse. Alarm, - der giver adgang til alarmbehandlingen. Menu åbnes og lukkes ved at klikke på menu-checkboksen eller ved at trykke på mellemrumstasten. For at vælge Alarm checkboksen anvendes Tab- og Mellemrumstasten til at markere feltet. Alarmbehandlingen lukkes ved at klikke på hængelåsen. interview systemet lukkes ved endnu engang at klikke på hængelåsen. Alarmbehandlingsvinduerne kan minimeres ved at klikke på knappen skjul. Behandlingsvinduer vil herefter blive skjult, men antallet af alarmer vil fortsat være synlige i Remoten. interview Systemopsætning Side 2-11

14 Fig. 6 Remote Control Felt Menu Alarm Hængelås Skjul Alarm Server Ur Systemmenuen åbnes og lukkes ved at markere checkboksen. Alarmbehandlingsvinduerne åbnes og lukkes ved at markere checkboksen. Luk interview. Bemærk: Når interview lukkes vil operatøren blive bedt om at bekræfte lukning af programmet. Funktionen skal forhindre, af operatøren kommer til at lukke alarmbehandlingen. Klik 1 gang for at minimere/skjule alarmbehandlingsvindue. For at lukke vinduet helt klik 2 gange med venstre museknap. Er en tæller, som viser Røde alarmer/ alarmer i alt (antal operatører der aktuelt kigger på alarmbehandlingen). Fx. Alarm 7/19 (1). Viser projekt id (server/backupserver), hvis der anvendes flere servere samt Bruger Id. Uret viser systemtiden. Ved at klikke på uret kan man skifte mellem dato og tid. Side 2-12 interview Systemopsætning

15 3. Menu Systemmenuen indeholder daglige rutiner samt en række stamkartoteker, Autorisation og rapporter. Fra punktet daglige rutiner kan man få adgang til anlægskartotek, hvorfra det er muligt at oprette kunder samt andre eksterne programmer, så som kort eller video. Stamkartoteker er en fælles betegnelse for kartoteker hvor i der oprettes ensartede data, som kan anvendes i systemet fra diverse picklister. Desuden er der fra menuen mulighed for at arbejde med autorisation og rapporter. Se mere om autorisation i kap. 5. For flere detaljer om rapporter henvises til brugervejledning rapporter. Fig. 7 Menu 3.1. Daglige rutiner Fra punktet Daglige rutiner kan man bl.a. starte Anlægskartotek, Kort via Web og Video interface. I Anlægskartotek kan man oprette/slette kunder. Se mere herom i Brugervejledning. Flere funktioner, så som Kort via WEB og Video, kan ses i menuen, hvis de er aktiveret. Funktionerne aktiveres fra ControlCentre. Fig. 8 Daglige rutiner Anlægskartotek Kort via WEB Fra dette vindue kan man oprette kunder med alle de nødvendige detaljer. Alle detaljerne er oprettet i forskellige stamkartoteker, som er beskrevet i de efterfølgende kapitler. For detaljeret gennemgang af Anlægskartotek se i Brugervejledning. At vise adresse info. med koordinater samt på kort vise lag med forskellig grafik og en/flere prikker med forskellige farver. Kortet kan også anvendes fra alarmbehandlingen, hvor det er muligt fra menuen at se adresse på kortet. Bemærk: Kortet skal være åben og det er krævet, at der er defineret længde- og breddegrad på kunden. Når kortet er åbent kan man med mouse over se data om prikker/grafik på kortet. Det er muligt at rette/tilføje mere grafik på kortet direkte via menuen. interview Systemopsætning Side 3-13

16 Kortet er forbundet med Stamkartoteket - Definitioner af kortlag. Når der rettes data på kortet, gemmes data i dette kartotek. Se mere herom i Kap Der kan zoomes ind og ud på kortet fra Vis detaljer. Fig. 9 Kort via WEB Felter Vis Gentegn Alarmpunkt Adressesøgning Kortlag Gentegner kortet og info. Viser alarmpunkter på kortet. Vælg Adressesøgning for at aktivere søgefelterne. Indtast herefter adresse. Ved tryk på Find for at få adressen vist på kort. Vælg kortlag fra drop-down boksen. Koordinater Decimaler Grader Originale Vælg hvis du vil se koordinater med decimaler. Vælg hvis du vil se koordinater vist i grader. Viser kortsystemets interne koordinater. Ret Hvis der skal tilføjes flere punkter på kortet, kan man vælge et punkt fra drop-down boksen der ønskes rettet/tilføjet, og klikke på kortet i det område hvor punktet skal sættes ind. Et nyt vindue vil blive vist. Opret det nye punkt ved at indsætte en kommentar. Rettelsen vil blive gemt i Stamkartoteker, Definitioner af kortlag. ODIN Et online dataregistrerings- og indberetningssystem, som er udviklet af Bereskabstyrelsen til ensartet og tidssvarende indsamling af oplysninger fra redningsberedskabets opgavevaretagelse. De kommunale beredskaber kan, hvis dette Side 3-14 interview Systemopsætning

17 modul er tilkøbt og aktiveret, overføre alle registrerede oplysninger direkte fra interview til ODIN. interview Systemopsætning Side 3-15

18

19 4. Stamkartoteker generelt Stamkartoteker er fællesbetegnelsen for de kartoteker, hvor der kan oprettes data, der efterfølgende anvendes som picklister andre steder i systemet, særligt i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af Anlægskartoteket og i forbindelse med Alarmbehandlingsfunktionen. Stamkartotekerne er grupperet efter hvad de vedrører, dvs. Anlæg, Alarmer, Diverse og System. Det er ikke i alle stamkartoteker, der kan oprettes data. Stamkartotek 4, System - indeholder systemdata, som allerede er prædefineret af IBS Angivelse og vedligeholdelse Angivelse og vedligeholdelse af data i stamkartotekerne foregår via menuen. Start interview og log ind. Oprettelse af data generelt 1. Vælg Menu fra Remoten. 2. Vælg en af de overordnede grupperinger, Anlæg, Alarm, Diverse, System eller Autorisation. 3. Vælg et stamkartotek og tryk Enter. 4. Zoom ind med Ctrl+Z og indtast data. Nye data kan indtastes ved at taste F3. 5. Hvis feltet indeholder en pickliste tast F12 og vælg data fra listen. BEMÆRK: Proceduren for oprettelse af data er den samme for alle stamkartoteker. Nogle stamkartoteker kan indeholde en eller flere picklister (gulefelter) med data, som er defineret i et andet stamkartotek og kan tilknyttes til det aktuelle kartotek. Endvidere - Nogle stamkartoteker kan indeholde data, som er oprettet på forhånd. Bemærk: Disse data kan kun omdøbes. - Et stamkartotek kan også indeholde data, som er prædefineret. Data kan vælges fra og til ved at dobbelt-klikke på det enkelte felt. Fx. stamkartoteket Kø-design. - Alle stamkartoteker indeholder navigationsknapper, som kan anvendes til at bladre frem og tilbage gennem listen eller bladre til toppen/bunden af listen. Bemærk: Det er ikke muligt alle steder at slette data, men data kan omdøbes. interview Systemopsætning Side 4-17

20

21 4.2. Stamkartotek 1, Anlæg Stamkartotek 1, Anlæg indeholder de stamkartoteker, der vedrører kunder og anlæg og fungerer som picklister i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af anlægskartoteket Kundetyper Refereres fra af anvendelsen Tilknyttede stamkartoteker Data eksempler At definere typer af sektorer en kunde kan tilhører. Fx er museum offentlig sektor medens IBS privat. Kundetypen anvendes ikke direkte ved kundeoprettelse, men listen skal være udfyldt såfremt man ønsker at anvende feltet Brancher. Stamkartoteket Brancher. Se kap. om Installationsdata i Brugervejledning. Ingen. Offentlige, Privat, Industri, Pengeinstitut. Fig. 10 kundetyper Brancher Refereres fra af anvendelsen Tilknyttede stamkartoteker Data eksempler At definere kunders branchetilhørs-forhold og dermed sikre, at kunder er opdelt efter fagområder der bedst beskriver dem. Anlægskartoteket. Se kap. om Installationsdata i Brugervejledning. Kundetyper. Museum, Bank, Kontor, Børnehave. interview Systemopsætning Side 4-19

1. interview, hurtigt og nemt... 1-3. 1.1. Login...1-3 1.2. Remote Control...1-3. 2. Sites (kunder)... 2-5

1. interview, hurtigt og nemt... 1-3. 1.1. Login...1-3 1.2. Remote Control...1-3. 2. Sites (kunder)... 2-5 Indhold 1. interview, hurtigt og nemt... 1-3 1.1. Login...1-3 1.2. Remote Control...1-3 2. Sites (kunder)... 2-5 2.1. Installationsdata...2-6 2.2. Adresseoplysninger...2-7 2.3. Faner...2-9 2.3.1. Kontaktpersoner...2-9

Læs mere

interview v1.9 Til kunder og forhandlere! Nyheder og forbedringer Nye hardwarekrav Udvidelser i alarmloggen Windows registreringsdatabase

interview v1.9 Til kunder og forhandlere! Nyheder og forbedringer Nye hardwarekrav Udvidelser i alarmloggen Windows registreringsdatabase interview v1.9 Innovative Business Software A/S januar-02 Til kunder og forhandlere! Nu er interview version1.9 klar til frigivelse. Vi har forsøgt at give en kort beskrivelse af de ændringer og tilføjelser,

Læs mere

Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1.

Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. interview v1.8c1 Innovative Business Software A/S d. 22/3-01 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. Bemærk: Hvis der opdateres fra en

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Brugermanual interview+web ("Montøradgang") 2. oktober 2015 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2015 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Kalendermodulet 18. december 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Brugermanual interview 2. oktober 2015 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2015 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Brugermanual interview-video 16. oktober 2013 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2013 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne i dette

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner.

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Mobile Workforce Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Dette dokument beskriver de mest almindelige funktioner til brug i det daglige arbejde. Indhold Introduktion

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Brugervejledning. til. CRKvit

Brugervejledning. til. CRKvit Brugervejledning til CRKvit Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side CRKvit 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CRKvit 4 Afsnit 2 (Ansøgere) Side Ansøgers stamkort 1 Søg ansøger 2 Personlige data 3 Notat

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Innovative Business Software A/S. Rapporter. interview

Innovative Business Software A/S. Rapporter. interview Innovative Business Software A/S Rapporter interview 27. oktober 2015 MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2015 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Opsætning før undervisning

Opsætning før undervisning Vejledning til Opsætning før undervisning Version pr 2011-11-10 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere