Indhold. interview Systemopsætning September 2005, Version 2.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. interview Systemopsætning September 2005, Version 2.1"

Transkript

1 Indhold 1. Konfiguration af interview s Kontrolcenter System Skift kodeord på Sybase administrator Installer og Afinstaller BackupNuc Start interview Remote Menu Daglige rutiner Stamkartoteker generelt Angivelse og vedligeholdelse Stamkartotek 1, Anlæg Kundetyper Brancher Installationstyper Sikringsniveau Overvågningsstatus Klasser Globale enheder og Enhedsbetegnelser Adressetyper Teksttyper Tekst-bibliotek Grafik-bibliotek Eksterne datatyper Postnumre Paneler Paneltyper Panelkodetyper Zonetyper Panelzonesæt Panelzone-delsæt Følgezonedefinition Præfix til følgezoner Detektor-typer Event Viewer definition Komponenter Instrukser Grupperinger af zonetyper til instruks Instruksgrupper Instrukstyper Instruksskabeloner Stamkartoteker 2, alarmer Hændelseskoder Hændelsesunderkoder Brugerflag Kø-design Køfiltre Køtypografi-definitioner Køsorteringer Definitioner af kortlag Stamkartotek 3, Diverse Specialdagskalendere Opkaldsnummertype Definition af output Output data temp Typografier Datafletnings definitioner Brugermenulinier Udrykningsinterface interview Systemopsætning Side I

2 Konvertering af eksterne hændelser Eksterne opgavestiller Protokolfeltgrupper Opgavefeltgrupper Picklister til opgavefelter Opgavefelter interview feltkategorier Stamkartotek 4, system Hændelsestyper Alarm hændelseskoder Alarmgenereringsflag Systemzonetyper Specielle alarmfortolkninger Opkaldstyper Output protokoller Ugedage og ekstradage Genvejstaster og labels Sumlog tidsgrupper Autorisation Tildel rettigheder, Personale Opret personale Funktioner og Funktionsgrupper Opret Funktionsgrupper Klienter og Klientgrupper Printer Opret printer UD autorisationsgrupper Klienter og Kundegrupper Brugerroller Opret Brugerroller Rettigheder Kundeoprettelse Opret kunder Opret systemkunde Opret modtagerkunder Udvidelse af database Databasestørrelse Database enheder Oprettelse af database enheder Udvidelse af database Udvidelse på samme database enhed Udvidelse på anden databaseenhed Udvidelse af Tempdb Udvidelse af fysisk lager Processors Relæopsætning Side II interview Systemopsætning

3 Indledning Manualen henvender sig interview s systemadministrator, der har ansvaret for de data oprettelse samt ansvar for oprettelsen af personale/operatører og tildeling af autorisationsrettigheder for brugere, terminaler, kundegrupper m.m. Systemopsætningen gennemgår de overordnede konfigurationsmuligheder i interview s ControlCentre, Stamkartotekerne samt autorisationsmulighederne i systemet. Efterfølgende gennemgås oprettelsen af systemkunder og modtagerkunder, der bl.a. skal sikre, at der kan blive taget hånd om eventuelle fejlsituationer i alarmgenereringen og alarmmodtagelsen. Opsætning af interview omfatter følgende opgaver: Konfiguration af interview s ControlCentre Oprettelse af data i stamkartotekerne, der overordnet er grupperet under: 1, Anlæg 2, Alarm 3, Diverse 4, System Oprettelse af brugere og tildeling af rettigheder - Autorisation Oprettelse af systemkunder og modtagerkunder Det anbefales, at systemadministratoren inden oprettelse af systemdata har orienteret sig om anvendelsen af de enkelte stamkartoteker, for herigennem at sikre sig den bedst mulige udnyttelse af systemets muligheder. Det er derfor en god ide først at gennemlæse afsnittet om stamkartoteker. Inden idriftsættelsen bør følgende punkter gennemføres: 1. Konfigurationen af ControlCentre, jf. kapitel Blive fortrolig med anvendelsen af de enkelte stamkartoteker 3. Oprettelse af data i stamkartotekerne, jf. afsnit 4.2, , 4.4,og Blive fortrolig med autorisationssystemets grundbegreber: Funktionsgrupper, Terminalgrupper og Kundegrupper samt Brugerroller, jf. afsnit 5 Autorisation. Definerer Funktionsgrupper, Terminalgrupper, Kundegrupper og Brugerroller. 5. Oprette Personale og bruger-id, jf Oprettelse af systemkunder og modtagerkunder interview Systemopsætning Side 1

4

5 1. Konfiguration af interview s Kontrolcenter Efter selve installationen af interview, skal Kontrolcenteret sættes op. Kontrolcenteret indeholder nogle overordnede parametre, ligesom det også er her, at en række af specialmoduler kan aktiveres. Konfigurationen af Kontrolcenteret bør altid foregå i samarbejde med systemleverandøren. Konfigurationen foregår via et selvstændig program, der er installeret sammen med de øvrige serverprogrammer., Adgang til dette program kræver rettigheder til at starte systemfunktionen. Rettigheder tildeles via autorisationen. I Kontrolcenteret viser de konfigurations-parametre som understøttes af interview. Parametrene er beskrevet i 3 tabeller, som henviser til fanerne i menuen Egenskaber System. Bemærk: i tabellen vises en del parametre, som er specielt udviklet til en eller flere interview-kunder.. Disse parametre er markeret med S og findes i Tabel 2. Når interview er installeret, kan der laves genvej til systemet ved at lægge følgende ikoner på skrivebordet. For at konfigurere systemet vælg programmet interview ControlCentre.exe. Fig. 1 interview Kontrolcenter login I det nye vindue indtast Bruger-id iva (Det er underordnet om Bruger-id skrives med stort eller småt). Kodeord iva (Kodeord skal indtastes på samme måde som ved oprettelsen (dvs. at der tages hensyn til store og små bogstaver). Følgende billede vil nu fremkomme på skærmen. Fig. 2 Kontrolcenter interview Systemopsætning Side 1-3

6 Menu Fil Forlad Lukker Kontrolcenteret. Egenskaber System Skift kodeord Installer BackupNuc Afinstaller BackupNuc Indeholder parametre til konfiguration. Skifter kodeord på Sybase administrator (sa) login. Installer Backupkernen. Backup kan også installeres fra interview Servicemanager Afinstaller Backupkernen. Backup kan også afinstalleres fra interview Servicemanager 1.1. System For at konfigurere interview vælg Egenskaber og System fra menuen. 1. Vælg en fane og Opret konfigurationsparametre. Konfigurationsparametre Fane: Generel Sprog Forskel mellem lokal tid og UTC (GMT) i minutter Antal minutter frem ved sommertid Auto Inst. nr. Auto Kundenr. Kundenummer = Installationsnummer? Default output Koncentrator Konc. HWID-præfix Konc. Kontrol interval Alive test Firewall (min) Autoinstruks aktivitets-interval (sekunder) Maksimum antal sekundære autoinstrukser (A2) indenfor aktivitets-interval Vælg sprog fra drop-down boksen. Vælg mellem: dansk, engelsk, svensk, norsk, finsk, italiensk eller tysk. Angiv antal minutter tiden skal sættes frem i forhold til GMT. Angives i min. Angiv antal minutter tiden skal sættes frem. (sommer/vinter tid) Angives i min. Automatisk generering af installations-nr. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Automatisk generering af kundenr. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Angiv om kundenummer skal være det samme som installationsnummer. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Opret navn for den aktive koncentrator, som anvendes til output. Fx. Relæ, SMS, styringer etc. Opret præfix som skal indtastes før koncentratorens hardware id. Fx. ZREC Indtast kontrol intervallet for koncentratoren. Tiden Oprettes i sekunder. Hvis intervallet sættes til 60 sek. i koncentratoren, skal denne være dobbelt så stor i interview 120 sek. Indtast tid for hvor ofte der skal modtages en alive test fra Firewall. Angives i minutter. Primær autoinstruks (A1) på log-only-alarm genaktiveres først efter X sekunder uden auto-aktioner. Fx. 300 sek. Sekundær autoinstruks (A2) udføres højst angivne antal gange indenfor ovenstående antal Hvis der modtages flere hændelser efter de angivet antal trækkes instruksen ikke. Side 1-4 interview Systemopsætning

7 Min. log-only auto-instruks interval Indtast minimum intervallet for log only auto-instrukser. Fx. 300 sek. Blank skærm efter afmelding Vis alarm ved dobbeltklik i alarmkø (Default er Tag alarm) Indhold af topvindue i alarmbehandling Signal display grænse A-net option: Gentag alarm ved ens signal Aktiver kalendermodul - åbne/lukke Aktiver Passcard Tillad duplikerede passcards på installation Aktiver nøglehåndtering Vis Panelkomponenter Vis Installations info-fane Vis kameraer Vis positionslog GPS-hastighedsfaktor fra KM/t Vis globale enheder i instruksskabeloner Hændelseskoder i kommentarfelt på instruks Sorter zoner efter zone id Zoneforslag til manuelle alarmer Toplinie layout Undlad kø-opdat. ved reset Gentag manglende test Installation ændrings kommentar DOS log print option DB alarmgrænse (MB) Sidste afmeldt alarm skal fortsat vises i alarmbehandlingsvindue efter at alarmen er afmeldt. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Vælg Yes for at vise alarm fra køen. Bemærk: Det er ikke muligt at behandle alarmen. Vælg om kodeord-, Alarmlog eller tekstfane som skal vises i det øverste højre del af vinduet. Opret tiden for hvor gamle signaler der skal vises. Skriver man fx. 15 (Opret tiden i minutter), vises signaler modtaget de sidste 15 minutter. Optionen har betydning for, hvordan interview reagerer, når samme byte modtages fra Alarmnettet 2 på hinanden følgende gange. Ja, vil medføre, at interview genererer alarm på de zoner som ifølge bit-værdien er i alarm-status. Der genereres tillige alarm på zone 10. Nej, vil medføre at interview kun genererer alarm på zone 10. Aktiver åbne/lukke modul. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Bemærk: Der skal købes licens til dette modul. Vælg Yes for at aktiverer passcard søgning. Tillader brugen af samme passcards til flere kontaktpersoner. Vælg Yes for at aktiverer nøglehåndtering. Vælg Yes, hvis panelkomponent fanen skal vises i anlægskartotek.. Vælg Yes, hvis Installations info. fanen skal vises i Anlægskartotek. Vælg Yes hvis fanen kameraer skal vises i interview. Vælg Yes for at vise positionslog i panelfanen. Angiv hastighedsberegnings faktor. Vælg Yes, hvis globale enheder skal vises i picklisten Instruksskabeloner. Vælg Yes, hvis hændelseskoder skal vises i kommentarfeltet på instruks. Sorter zoner efter id. Vælg Yes/ No fra drop-down boksen. Indtast default zone nr. til manuelle alarmer. Vælg hvilke data som skal vises i toplinien øverst til højre. Vælg mellem zone id, zonetype, zonetext, prioritet og detektortype. Toplinien angives som ZID: %ZoneId! ZTP: %ZoneType! Ztx: %ZoneText! Prty: %Priority! DTP: %DetektorType! Vælg om køen skal opdateres ved reset. Vælg mellem Yes/No i drop-down boksen. Vælg Yes for at gentage manglende testalarmer. Alarmerne vil blive gentaget, hvis de udebliver og det er muligt at søge på alarmer med testsignal. Vælg ja, hvis kommentar felt skal prompte for en kommentar. Kommentaren gemmes i databasen og kan ses ved hjælp af change-log. Vælg ja, hvis der skal konverteres til DOS sæt tegn. Alarmgrænse for ledig plads i databasen. Når der er mindre interview Systemopsætning Side 1-5

8 Bevar log (mdr.) Bevar logonly log (mdr) Alarmgrænse DB-load (min) Print log linier? Tlf. præfix Tekstfane default font navn Tekstfane default font størrelse Max. Antal kunder ved søgning Antal brugerlicenser/klienter Antal kundelicenser ledig plads i databasen end angivet, genereres en alarm i køen. Fx. 100MB Hvis den ledige plads bliver mindre end halvdelen af alarmgrænsen, vil systemet automatisk slette de ældste hændelser i alarmloggen. Indtast antallet af måneder i hvilken loggen skal gemmes. Fx. 24 Indtast antallet a f måneder i hvilke logonly loggen ønskes gemt. Fx 1 mdr. Indtast antal minutter, der skal gå, før der genereres en alarm, hvis data ikke er loaded på backup serveren. Funktionen skriver loglinier til skærmen, hvis der vælges Nej og laver udskrift, hvis der vælges ja. Funktionen anvendes ved auto-dial. Indtast nummeret, som skal tastes for at ringe ud af huset. Fx. 0 Vælg en default font navn for tekstfelter og faner. Vælg en default fontstørrelse for tekster på tekstfanen. Indtast max. antal kunder som skal vises ved en søgning. Fx Angiv antallet af købte brugerlicenser. Feltet anvendes kun som information. Angiv antallet af købte kundelicenser. Feltet anvendes kun som information. Tabel 1 Generel Fane: Kunde Internt kundenr. Special Alarmpult Toplinje Vis signal-display Vis log-signal-display Ekstern disposition Backup klient program Aktiv fane Special rapport 05 Special rapport 06 Intern kunde nr. Anvendes kun af IBS. Kundespecifik funktion Kundespecifik funktion Signal display er et vindue, som viser alle indkomne signaler fra koncentratoren. Funktionen er default valgt fra, men kan vises ved at vælge Yes. Funktionen kan derefter startes fra interview menuen. Log signal display viser alle signaler som logges i alarmloggen. Funktionen er default valgt fra, men kan vises ved at vælge Yes. Funktionen kan derefter startes fra interview menuen. Indtast hændelseskode som en alarm kan afmeldes med. Funktionen anvendes ved afmelding af alarm via SMS. Fx Falsk, Disp, Sand etc. For at gøre det muligt at starte backup klientprogram fra interview menuen, vælges Yes. Programmet vil blive vist i menuen under Daglige rutiner. Bemærk: Man skal have rettigheder som Systemadministrator for at få adgang til dette program. Angiv hvilken fane der skal vises, når en alarm tages. Vælg fra drop-down boksen. Vælg Yes, hvis Advis.rapport skal være en aktiv rapport i menuen. Vælg Yes, hvis Døgnrapporten skal være en aktiv rapport i menuen.. Side 1-6 interview Systemopsætning

9 Special Rapport 112 Vejregisterrapport Døgnrapport hændelseskode SPLPT text Zodiac zonetyper Test-åbne-lukke udløbsforsinkelse (i sekunder) Maksimal alder af åbne/lukke udløb (i minutter) Natlig åbne/lukke generering, batch størrelse (i antal skema) Natlig åbne/lukke generering, pause i % af beregningstid. Kald TAPILineShutDown ved luk af linie AT Autodial Undlad info-meddelelse om anden operatør ejer alarm ved kø-valg. Fortsæt beep ved krav om ekstern kvittering- (Svar ok) Hastighed ved baggrundsopgradering Kø typografier Typografier Byopslag på postnummer og postnummer- pickliste Datafletnings-definitioner Brugermenulinier Aktiver Sirene-klient Vælg Yes, hvis Vejregisterrapport skal være en aktiv rapport i interview menuen. Indtast hændelseskoder der skal medtages i døgnrapport. Printer direkte på LPT2 - Kundespecifik. Her angives de zonetyper, der skal overføres til Zodiac, interface til radioudkald - Kundespecifik. Indtast test-delay-tiden for åbne/lukke. Testen vil blive udført antallet af sekunder efter den forventede delay-tid. Test-tiden indtastes i sekunder fx 20. Indtast max. Alderen for åbne/lukke timeouts. Fx 30 minutter. Dette vil medføre at kun alarmer, modtaget indenfor de sidste 30 minutter, vises. Åbne/lukke skema opdateres en gang dagligt. Indtast antallet af skemaer som skal opdateres. Bemærk: Batch størrelsen må ikke være for stor, da det vil forhindre udførelsen af andre funktioner. Åbne/lukke genereringstiden kan være for lang. For at gør udførelsen af andre funktioner muligt inden en ny åbne/lukke generering, indtastes % af batch beregningstiden. Nogle få systemer kræver en TAPI Line Shutdown at hang up. Hvis jeres system kræver dette, vælges YES i drop-down vinduet. Indtast følgende hvis AutoDial anvendes. Active=Yes,Dial=ATD<PHONO><CR><LF>,Init=AT+S2=1<CR ><LF>, Port=COMx:9600,n,8,1 Hvis info-meddelelsen skal udlades vælg No. Vælg Yes, hvis bip-lyden skal hylde til svar ok. Vælg hastigheden for baggrundsupgradering. Vælg mellem High, Medium eller Low. Bemærk: Hvis hastigheden vælges til at være stor, vil det ikke være muligt at udføre andre funktioner. Vælg om kø typografierne skal vises i menuen. Vælg YES/No i drop-down vinduet. Vælg om typografierne skal vises i menuen. Vælg Yes/NO i drop-down vinduet. Vælg Yes, hvis picklisten postnummer skal vises i menuen. Hvis anvendt vil man ved oprettelse af kundedata kunne nøjes med at angive by. Postnummeret vil automatisk blive sat ind. Datafletningsdefinitioner anvendes til at definere eksterne programmer, som kan startes fra interview. Vælg Yes hvis Datafletningsdefinitioner skal vises i menuen. Brugermenulinier anvendes til at definere eksterne menulinier interview, hvorfra eksterne programmer kan startes. Vælg Yes hvis Brugermenulinier skal vises som et punkt i menuen. Kundespecifik For at aktivere/deaktivere sireneklienten: Active=Yes/No, Indtast klokkeslettet for test. TestTime=02:00, CauseBitAlarm=BFFF, interview Systemopsætning Side 1-7

10 Aktiver AMK-klient MaxSesAge=15 Kundespecifik Vælg AMK = Active for at aktivere ekstra funktionalitet i kerner der håndterer at AMK klienters kommunikation med hinanden. Det er muligt at sende noter mellem AMK programmer. Disse noter trigger alarmer der skal kvitteres. Bemærk: I interview klient er der ikke noget der tester på AMK aktiv. AMK har deres egne klienter. Aktiver Politi-klient Felt optioner til 112-interface Aktiver Udrykningsinterface (Vægterif ) Default søgning i eksterne hændelser Eksport af iv-tabeller vha. tctransaction Understøttelse af eksternt opdaterede data Liste af sisiteloctp s der ændres eksternt CustNuc Async SQL-processer Kviteringsknap til alarm112 Server Afsender adr. Windows logprinter Transguard Location Tp Enhedsbetegnelse for vægterkontor (SecuriCom) Adr. XY Parms Brugerflag til Odin Vis i adressefelt i alarmbehandling Anvend dobbeltklik på instrukslinie som kald direkte Bekræft sletning Ekstern sæt-i-test zone Active=Yes/No, AMKHwid= indtast hwid for AMK-systemkunde. Det er i denne kunde alle ændringer vedr. AMK-kilenter skal foretages. Kundespecifik For at aktivere politi-klient vælg Active=Yes. Dette gælder for 112 interface til interview. Kommune=Yes/No,Sluk=N; Vis kommunenr+kommune (i City2), Vis slukningsområde (i CrossStreet) Udrykningsinterface, Specialmodul som anvendes til vægtere og 112. Vælg Yes hvis der default skal søges på eksterne hændelser under avanceret søgning. Kundespecifik Kundespecifik Kundespecifik Intern Opsætning af 112 ekstern kvitteringsknap. Aktiver server. Active=Yes,Name =servernavn eller IP-adresse. Indtast afsender mail adresse. Hvis Windows logprinter anvendes skal denne defineres som vist i eksemplet nedenfor: Eks. PrintLines=Yes,"PrinterName=Xerox Document Centre 420 PS",MaxDelayPrtSec=30,MaxKeepLinesCt=60 Funktions specifik Funktions specifik. Funktions specifik. Vælg hvilke brugerflag der skal være tilgængelig i picklisten Hændelseskoder. Vælg fra drop-down vinduet. Vælg Yes hvis det ønskes at adresse, tlf. nr. etc. skal vises under adresse oplysninger i alarmbehandlingsvinduet.. Vælg Yes, hvis det skal være muligt at ringe direkte ved dobbeltklik på instrukslinien. Vælg om der skal vises et popup vindue til at bekræfte sletningen. Vælg Yes/No. Indtast en zone til alarmgenerering ved adgang til interview via WEB. fx. WSVR Side 1-8 interview Systemopsætning

11 WEBMap-interface Understøttelse af kameraalarmer Notetype til ekstern opdatering via udrykningsinterface Auto-logning af global enhed (distance i meter, hændelseskode) Export path 112 politi Aktive moduler (Nyt felt til samtlige aktive moduler) Eksterne adgangsmoduler Anvendes til at aktivere Map i Brugermenuen. Opsætning se ud som følger. Bemærk: Adresse søgning gælder kun i Danmark, derfor sættes dette til No. I Maparea indtastes landekode. Active=YES,Userid=ibs,PrgName=GeovisionWebMap,AddrSrc h=yes,maparea=dk Aktiver video interface. Vælg Active=Yes, TcpIpPort=Opret, MaxAge=XX Max age: Fx 15 modtaget signaler indenfor det sidste 15 minutter. Aktiver interfacet til Transguard (Locus), således at vægteren kan oprette en note via udrykningsinterfacet. Intern. Indsæt stien fra hvilken filer skal eksporteres til politiet. Fx C:\Temp\Report Indsæt aktive moduler. Fx EXP112. Aktiver eksterne adgangsmodul for WEB-services. (Kontakt IBS) Tabel 2 Kunder Fane: System info Fix level Antal aktive kunder Antal aktive klient pc er Aktive åbne/lukke kunder Dato/Tid ældste log records Viser fix-nr på sidst installeret interview fix. Viser antal aktive kunder i systemet. Viser antal af aktive klienter pc er. Viser antallet af aktive åbne/lukke kunder. Viser Dato og tid for det ældste log record. Tabel 3 system info Bemærk: Husk at gemme data og Flush ivcustnuc i interview ServiceManager Skift kodeord på Sybase administrator For at sikre systemet anbefales det at ændre kodeord for Sybase administrator (sa) login. Ændre kodeord 1. Vælg Egenskaber og Skift kodeord for Sybase-administrator (sa) login fra menuen. 2. Udfyld felterne og tryk ok for at acceptere. interview Systemopsætning Side 1-9

12 Fig. 3Sybase, Administrator kodeord 1.3. Installer og Afinstaller BackupNuc Hvis backupserver anvendes skal der installeres en backup kerne. Kernen installeres ved at vælge Installer BackupNuc i Control Centre eller fra interview ServiceManager. Følgende vindue vil blive vist. Indtast i vinduet bruger og kodeord. Fig. 4 installer BackupNuc Side 1-10 interview Systemopsætning

13 2. Start interview Remote interview startes ved at klikke på programikonen i Windows. Herefter vil følgende Loginbillede blive vist på skærmen. Fig. 5 Login Indtast herefter brugernavn og kodeord for at starte systemets centrale skærmbillede interview Remote. Hvis der ikke allerede er oprettet bruger, kan man logge ind med følgende id og kodeord: BrugerId iva (Bemærk: Det er underordnet om BrugerId skrives med stort eller småt.) Kodeord iva (Bemærk: Kodeord skal indtastes på samme måde, som ved oprettelsen. Dvs. at der tages hensyn til store og små bogstaver.) Remoten vises nu på skærmen. Remoten er et lille kontrolpanel, der styrer systemet på den enkelte klient/arbejdsplads og giver adgang til de funktioner i systemet, som er defineret for enkelte bruger eller den enkelte terminal under Autorisationen. Der er to overordnede funktioner: Menu, - der giver adgang til anlægskartoteket, stamkartoteker og øvrig datavedligeholdelse. Alarm, - der giver adgang til alarmbehandlingen. Menu åbnes og lukkes ved at klikke på menu-checkboksen eller ved at trykke på mellemrumstasten. For at vælge Alarm checkboksen anvendes Tab- og Mellemrumstasten til at markere feltet. Alarmbehandlingen lukkes ved at klikke på hængelåsen. interview systemet lukkes ved endnu engang at klikke på hængelåsen. Alarmbehandlingsvinduerne kan minimeres ved at klikke på knappen skjul. Behandlingsvinduer vil herefter blive skjult, men antallet af alarmer vil fortsat være synlige i Remoten. interview Systemopsætning Side 2-11

14 Fig. 6 Remote Control Felt Menu Alarm Hængelås Skjul Alarm Server Ur Systemmenuen åbnes og lukkes ved at markere checkboksen. Alarmbehandlingsvinduerne åbnes og lukkes ved at markere checkboksen. Luk interview. Bemærk: Når interview lukkes vil operatøren blive bedt om at bekræfte lukning af programmet. Funktionen skal forhindre, af operatøren kommer til at lukke alarmbehandlingen. Klik 1 gang for at minimere/skjule alarmbehandlingsvindue. For at lukke vinduet helt klik 2 gange med venstre museknap. Er en tæller, som viser Røde alarmer/ alarmer i alt (antal operatører der aktuelt kigger på alarmbehandlingen). Fx. Alarm 7/19 (1). Viser projekt id (server/backupserver), hvis der anvendes flere servere samt Bruger Id. Uret viser systemtiden. Ved at klikke på uret kan man skifte mellem dato og tid. Side 2-12 interview Systemopsætning

15 3. Menu Systemmenuen indeholder daglige rutiner samt en række stamkartoteker, Autorisation og rapporter. Fra punktet daglige rutiner kan man få adgang til anlægskartotek, hvorfra det er muligt at oprette kunder samt andre eksterne programmer, så som kort eller video. Stamkartoteker er en fælles betegnelse for kartoteker hvor i der oprettes ensartede data, som kan anvendes i systemet fra diverse picklister. Desuden er der fra menuen mulighed for at arbejde med autorisation og rapporter. Se mere om autorisation i kap. 5. For flere detaljer om rapporter henvises til brugervejledning rapporter. Fig. 7 Menu 3.1. Daglige rutiner Fra punktet Daglige rutiner kan man bl.a. starte Anlægskartotek, Kort via Web og Video interface. I Anlægskartotek kan man oprette/slette kunder. Se mere herom i Brugervejledning. Flere funktioner, så som Kort via WEB og Video, kan ses i menuen, hvis de er aktiveret. Funktionerne aktiveres fra ControlCentre. Fig. 8 Daglige rutiner Anlægskartotek Kort via WEB Fra dette vindue kan man oprette kunder med alle de nødvendige detaljer. Alle detaljerne er oprettet i forskellige stamkartoteker, som er beskrevet i de efterfølgende kapitler. For detaljeret gennemgang af Anlægskartotek se i Brugervejledning. At vise adresse info. med koordinater samt på kort vise lag med forskellig grafik og en/flere prikker med forskellige farver. Kortet kan også anvendes fra alarmbehandlingen, hvor det er muligt fra menuen at se adresse på kortet. Bemærk: Kortet skal være åben og det er krævet, at der er defineret længde- og breddegrad på kunden. Når kortet er åbent kan man med mouse over se data om prikker/grafik på kortet. Det er muligt at rette/tilføje mere grafik på kortet direkte via menuen. interview Systemopsætning Side 3-13

16 Kortet er forbundet med Stamkartoteket - Definitioner af kortlag. Når der rettes data på kortet, gemmes data i dette kartotek. Se mere herom i Kap Der kan zoomes ind og ud på kortet fra Vis detaljer. Fig. 9 Kort via WEB Felter Vis Gentegn Alarmpunkt Adressesøgning Kortlag Gentegner kortet og info. Viser alarmpunkter på kortet. Vælg Adressesøgning for at aktivere søgefelterne. Indtast herefter adresse. Ved tryk på Find for at få adressen vist på kort. Vælg kortlag fra drop-down boksen. Koordinater Decimaler Grader Originale Vælg hvis du vil se koordinater med decimaler. Vælg hvis du vil se koordinater vist i grader. Viser kortsystemets interne koordinater. Ret Hvis der skal tilføjes flere punkter på kortet, kan man vælge et punkt fra drop-down boksen der ønskes rettet/tilføjet, og klikke på kortet i det område hvor punktet skal sættes ind. Et nyt vindue vil blive vist. Opret det nye punkt ved at indsætte en kommentar. Rettelsen vil blive gemt i Stamkartoteker, Definitioner af kortlag. ODIN Et online dataregistrerings- og indberetningssystem, som er udviklet af Bereskabstyrelsen til ensartet og tidssvarende indsamling af oplysninger fra redningsberedskabets opgavevaretagelse. De kommunale beredskaber kan, hvis dette Side 3-14 interview Systemopsætning

17 modul er tilkøbt og aktiveret, overføre alle registrerede oplysninger direkte fra interview til ODIN. interview Systemopsætning Side 3-15

18

19 4. Stamkartoteker generelt Stamkartoteker er fællesbetegnelsen for de kartoteker, hvor der kan oprettes data, der efterfølgende anvendes som picklister andre steder i systemet, særligt i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af Anlægskartoteket og i forbindelse med Alarmbehandlingsfunktionen. Stamkartotekerne er grupperet efter hvad de vedrører, dvs. Anlæg, Alarmer, Diverse og System. Det er ikke i alle stamkartoteker, der kan oprettes data. Stamkartotek 4, System - indeholder systemdata, som allerede er prædefineret af IBS Angivelse og vedligeholdelse Angivelse og vedligeholdelse af data i stamkartotekerne foregår via menuen. Start interview og log ind. Oprettelse af data generelt 1. Vælg Menu fra Remoten. 2. Vælg en af de overordnede grupperinger, Anlæg, Alarm, Diverse, System eller Autorisation. 3. Vælg et stamkartotek og tryk Enter. 4. Zoom ind med Ctrl+Z og indtast data. Nye data kan indtastes ved at taste F3. 5. Hvis feltet indeholder en pickliste tast F12 og vælg data fra listen. BEMÆRK: Proceduren for oprettelse af data er den samme for alle stamkartoteker. Nogle stamkartoteker kan indeholde en eller flere picklister (gulefelter) med data, som er defineret i et andet stamkartotek og kan tilknyttes til det aktuelle kartotek. Endvidere - Nogle stamkartoteker kan indeholde data, som er oprettet på forhånd. Bemærk: Disse data kan kun omdøbes. - Et stamkartotek kan også indeholde data, som er prædefineret. Data kan vælges fra og til ved at dobbelt-klikke på det enkelte felt. Fx. stamkartoteket Kø-design. - Alle stamkartoteker indeholder navigationsknapper, som kan anvendes til at bladre frem og tilbage gennem listen eller bladre til toppen/bunden af listen. Bemærk: Det er ikke muligt alle steder at slette data, men data kan omdøbes. interview Systemopsætning Side 4-17

20

21 4.2. Stamkartotek 1, Anlæg Stamkartotek 1, Anlæg indeholder de stamkartoteker, der vedrører kunder og anlæg og fungerer som picklister i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af anlægskartoteket Kundetyper Refereres fra af anvendelsen Tilknyttede stamkartoteker Data eksempler At definere typer af sektorer en kunde kan tilhører. Fx er museum offentlig sektor medens IBS privat. Kundetypen anvendes ikke direkte ved kundeoprettelse, men listen skal være udfyldt såfremt man ønsker at anvende feltet Brancher. Stamkartoteket Brancher. Se kap. om Installationsdata i Brugervejledning. Ingen. Offentlige, Privat, Industri, Pengeinstitut. Fig. 10 kundetyper Brancher Refereres fra af anvendelsen Tilknyttede stamkartoteker Data eksempler At definere kunders branchetilhørs-forhold og dermed sikre, at kunder er opdelt efter fagområder der bedst beskriver dem. Anlægskartoteket. Se kap. om Installationsdata i Brugervejledning. Kundetyper. Museum, Bank, Kontor, Børnehave. interview Systemopsætning Side 4-19

1. interview, hurtigt og nemt... 1-3. 1.1. Login...1-3 1.2. Remote Control...1-3. 2. Sites (kunder)... 2-5

1. interview, hurtigt og nemt... 1-3. 1.1. Login...1-3 1.2. Remote Control...1-3. 2. Sites (kunder)... 2-5 Indhold 1. interview, hurtigt og nemt... 1-3 1.1. Login...1-3 1.2. Remote Control...1-3 2. Sites (kunder)... 2-5 2.1. Installationsdata...2-6 2.2. Adresseoplysninger...2-7 2.3. Faner...2-9 2.3.1. Kontaktpersoner...2-9

Læs mere

Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1.

Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. interview v1.8c1 Innovative Business Software A/S d. 22/3-01 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. Bemærk: Hvis der opdateres fra en

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Brugermanual interview+web ("Montøradgang") 2. oktober 2015 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2015 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Brugermanual interview 2. oktober 2015 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2015 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Opsætning før undervisning

Opsætning før undervisning Vejledning til Opsætning før undervisning Version pr 2011-11-10 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung Tunge særtransporter Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest Jeg er tung Version 08 November 2013 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Hjemmesidemanual. Indholdsfortegnelse. Farum OK

Hjemmesidemanual. Indholdsfortegnelse. Farum OK Hjemmesidemanual Version 1.4 Historik: 24-06-2006 1.0: Dokument oprettet 25-06-2006 1.1: Kort og Statistik tilføjet 23-07-2006 1.2: Indholdsfortegnelse og Arrangementer tilføjet 25-10-2010 1.3: Udvidet

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere