Retssikkerhed en øjena bner fra virkeligheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retssikkerhed en øjena bner fra virkeligheden"

Transkript

1 Retssikkerhed en øjena bner fra virkeligheden Retssikkerhed er for forbrydere, mangemillionærer og dem, der har en stærk og aktiv fagforening i ryggen og lever længe nok. 1 Indhold 1. Det tog 13 år at nå retfærdighed Det bør mennesker ikke udsættes for Kommunen scorede kassen Positive momenter: PFA, HK og speciallæger støttede hele vejen Pensionssagen som jeg oplevede den Finansministeriet gør det ulovlige og usaglige lovligt i en bisætning Første gang gennem det sociale system grove fejl og vinklede præmisser Anden runde i det sociale system anonym trumfer egne eksperter Sagens gang i Landsretten en kafka sk oplevelse Og endeligt nåede sagen til Højesteret Det tog 13 år at nå retfærdighed 1.1. Det bør mennesker ikke udsættes for Bette havde mange gode år som leder af opkrævningskontoret i Allerød kommune, indtil hun blev syg i 1984 og af den grund afskediget i Det udløste en pensionssag, som strakte sig over 13 år og sluttede i Højesteret. Dén fulgte jeg så tæt, og dén afdækkede så barokke sider af vore offentlige systemer også de sociale og af vor herlige retssikkerhed, at det fortjener at blive uddybet her. Det begyndte egentlig ved ansættelsen i Allerød kommune i Noget overraskende kunne Bette ikke få en pensionsforsikring (tjenestemandspension) eller tegne en kapitalpension (!) på normale vilkår. Lægeundersøgelsen viste, at hun var et dårligt liv. Bl.a. indebar hendes hypermobilitet øget risiko for leddegigt (Morbus Reiter) noget som balletdansere og rumænske

2 gymnastikpiger møjsommeligt må tilkæmpe sig. Kommunen indvilligede dog i at betale den højere præmie. Denne risiko blev aktuel i 1984, da Bette fik hyppigt sygefravær. Bette forsøgte gentagne gange at genoptage arbejdet, oftest på nedsat tid, og kommunen gjorde meget via ergonomisk indretning af arbejdspladsen, men hun måtte hver gang opgive. Efter 13 års ansættelse blev Bette så i juli 1985 afskediget fra kommunen efter 120 dages-reglen (at Revaliderings- og Pensionsnævnets sekretariat i sin indstilling til nævnet siden reducerede denne ansættelsesperiode til tre år, er for så vidt bare et enkelt led i dette sekretariats noget specielle behandling af sagen, jfr. nedenfor!). 2 Det var hårdt for Bette. De karaktertræk, der fik hende til at gøre oprør mod hendes fars piger skal ikke læse, de skal bare giftes og selv sørge for sin studentereksamen på 2-årigt kursus, havde hun jo også med i sit arbejde. Bette var glad for sit arbejde og for den selvstændighed og selvagtelse, det gav hende. Derfor var hun også hele tiden ivrig efter at dygtiggøre sig, efteruddanne sig og at leve op til sine egne høje krav. Det var hårdt at blive lukket ude fra denne side af tilværelsen, og det blev ikke mindre hårdt af, at hun skulle igennem denne lange og opslidende kæde af meningsløse, bureaukratiske afgørelser, inden Højesteret efter 13 år endeligt satte tingene på plads. For en mangeårig og inkarneret embedsmand som mig var det naturligvis også en øjenåbner at se Systemet og dets udøvere fra den anden side, at se, hvordan fremstillinger og indstillinger kunne vinkles, og hvor følgagtige (de fleste) valgte i de formelt besluttende organer kunne være overfor embedsværkernes ikke altid lige lødige indstillinger: Iblandt kunne man få det indtryk, at min stilling tog noget af opmærksomheden fra Bettes helbred, eller at personlige relationer mellem behandlerne på de forskellige niveauer spillede ind. Den højt besungne retssikkerhed kan der holdes lange, festlige taler om. I praksis synes den at være reserveret for forbrydere og mangemillionærer eller dem, der som i Bettes tilfælde har en stærk og aktiv fagforening i ryggen. Hvor mange almindelige mennesker ville have mulighed for eller med risiko for sagsomkostninger i flere hundrede tusinde kroners-klassen turde satse på at føre sin sag helt igennem, når både Den Sociale Ankestyrelse og Landsretten havde sagt nej? 1.2. Kommunen scorede kassen PFA (og fra 1985 til 1987 tillige KP, Kommunernes Pensionsforsikring) anviste hver måned til Allerød kommune (næsten demonstrativt) et beløb svarende til kvalificeret tjenestemandspension. Heraf udbetalte kommunen den lille, optjente kommunepension til Bette og stak resten i kommunekassen (ud over den bonus på pensionsforsikringerne for deres tjenestemænd, som kommunekasserne almindeligvis - pudsigt nok - scorer!). Dette bekræfter Allerød kommune i et brev til Bette den 25. november 1986, hvor det derudover hedder: Det er korrekt, at KP s og PFA s lægelige vurdering overfor Allerød kommune har godkendt, at din erhvervsevne er nedsat til 1/3 eller derunder, men da forsikringsspørgsmålet alene er en sag mellem Allerød kommune og hhv. KP og PFA, og da det krav du har på Allerød kommune alene er i henhold til pensionsregulativet, er der ikke mulighed for os at udbetale pension for kvalificeret svagelighed, før Revalideringsnævnet eller ankeinstansen har godkendt, at du er berettiget til invalidepension.

3 I en skrivelse til Revaliderings- og Pensionsnævnet (da Bettes sag for anden gang passerede nævnet), oplyser Karin Kjemtrup, PFA s socialrådgiver, at anvisningen skyldes udelukkende, at vores direktion, læger samt undertegnede finder pågældendes erhvervsevne nedsat med mindst 2/3 på fysisk indikation (overlæge Hellesens erklæring). Som en pudsighed skal det indskydes, at Bette i et brev til kommunen den 12. juli 1993 dels gør opmærksom på højesteretsdommen om Finansministeriets ulovlige praksis i sager om tjenestemandspension, som jeg vender tilbage til, dels nævner, at kommunen fortsat hver måned siden 1985 har fået penge fra PFA til hendes kvalificerede pension, gentager kommunen den 28. april 1995 (dvs. efter knapt 2 års tænkepause!), at det alene er en sag mellem forsikringsselskaberne og kommunen! Positive momenter: PFA, HK og speciallæger støttede hele vejen Der var også positive oplevelser undervejs. PFA fulgte og støttede hele vejen igennem og det var tilmed i sidste ende dem, der skulle betale. Karin Kjemtrup, PFA s socialrådgiver, udtrykte det således: at det altid for en læge og socialrådgiver må forekomme ejendommeligt, hvis der ikke kan findes en årsag til, at en velfungerende, flittig, aktiv og en i øvrigt fagligt højt respekteret kvinde må give op. Hvis man leder længe nok, findes årsagen, som regel. Karin Kjemtrup var en god støtte for Bette som rådgiver og afgav desuden vidneforklaring for Landsretten, uden at dette dog tilsyneladende forstyrrede retsformanden dybsindige overvejelser om forældelsesregler. HK kom ind i sagen, da den anden gang havde passeret Den Sociale Ankestyrelse med endnu en besynderlig afgørelse, jfr. nedenfor. HK påtog sig nu at bringe sagen for Landsretten og dermed at bære risikoen for sagsomkostningerne. Blandt de gode kræfter, som bidrog til, at den såkaldte retssikkerhed undtagelsesvist blev nået, skal også nævnes de speciallæger et par stykker endog udpeget af Revaliderings- og Pensionsnævnet som måtte se deres grundige og seriøse erklæringer om Bettes helbred udeladt eller bortforklaret af nævnssekretariatet eller i Den Sociale Ankestyrelse underkendt af en anonym lægekonsulent. Ikke desto mindre fastholdt de deres vurderinger i vidneforklaringer for Lands- og Højesteret, og det har uden tvivl spillet en væsentlig rolle for Højesterets dom.

4 2. Pensionssagen som jeg oplevede den 2.1. Finansministeriet gør det ulovlige og usaglige lovligt i en bisætning 4 Det skulle siden vise sig, at det i forløbet af Bettes sag kom til at spille en rolle, at Finansministeriet i 1994 fik lusket igennem, at en praksis for tilkendelse af kvalificeret svageligheds- /tjenestemandspension (dvs. en pension på størrelse med, hvad man ville have fået ved ordinær alderspensionering), som Højesteret i 1990 kendte ulovlig, blev gjort lovlig, alt mens de faglige organisationer snorksov. Det skete med en lille sidebemærkning dybt inde i en stor skatterefom-lovpakke. Problemet var, at Finansministeriets Nævn for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager gennem 20 år konsekvent nægtede at udføre sit arbejde og behandle sagerne og i stedet blot henviste til og siden tiltrådte de sociale myndigheders behandling af sagen som en social pensionssag. Det fandt Højesteret ulovligt, da en konkret sag i 1990 nåede frem til dens bedømmelse. Den fastslog det umiddelbart selvfølgelige, at der ikke er identitet mellem reglerne om tilkendelse af kvalificeret svagelighedspension (tjenestemandspension) og social pension. Det er egentlig logik for burhøns, så hvad gør Finansministeriet? Med et lille snuptag gør de det ulovlige lovligt. Jo, det er retssikkerhed! Hvad man så ellers skal med det stempelnævn? 2.2. Første gang gennem det sociale system grove fejl og vinklede præmisser Sagen startede som nævnt med afskedigelsen. Arbejdsgiveren (Allerød kommune) oplyste i brev den 15.maj 1985 dels, at Nævnet for Helbredsbedømmelse i Tjenestemandsager havde udtalt, at på grundlag af de foreliggende lægelige oplysninger, må det anses for velbegrundet, at der varsles til afsked på grund af svagelighed, dels, at Spørgsmålet om kvalificeret svagelighedspension er forelagt revaliderings- og pensionsnævnet og Kommunernes landsforening, hvorfra der forventes en snarlig afgørelse. Den 24. juni 1985 indstiller Birkerød kommune som bopælskommune Bette til mellemste førtidspension idet hendes arbejdsevne er af psykiater skønnet nedsat til under 1/3 i ethvert erhverv uden udsigt til bedring. Hvorfor nu en psykiater? Jo, det var i hvert fald dengang (?) kutyme, at en læge, som ikke umiddelbart fandt noget, der passede til hans ofte ret snævre menukort, fandt, at så måtte det være noget psykiatrisk. Fra en af de speciallæger, som Bette i februar-marts 1985 var henvist til, mens hun endnu håbede, at de kunne bedre hendes helbred, indhentede Revaliderings- og Pensionsnævnet journaludskrift, fra en anden en erklæring og den var mildt sagt overfladisk. Vor egen læge var nu heller ikke for kvik. Retfærdigvis skal det nævnes, at den overlæge, som i første omgang kun afleverede en journaludskrift, overlæge Henrik Vinterberg, FAS Hillerød, senere (29. oktober 1986 til Den Sociale An-

5 kestyrelse) på grundlag at en grundigere undersøgelse afgav en erklæring, hvor han konkluderede, at hendes erhvervsevne må i ethvert erhverv betragtes som nedsat med mere end 2/3. Den erklærende speciallæge, overlæge på Rigshospitalet, Aage Harmsen gjorde særlig indtryk på Bette. På grundlag af en 10 minutters samtale, hvor han den meste tid var optaget i telefonen af at få en middagsaftale på plads, skrev han i sin erklæring, at han havde vanskeligt ved at forstå, at patienten skulle være fuldstændig uarbejdsdygtig i det erhverv, hun har. Han fandt hende plæderende og noget anspændt. Det tror pokker. Hun var med god grund sprutrasende over den uforskammede behandling, hun fik. 5 De første seriøse undersøgelser kom pudsigt nok efter begæring fra Nævnet for Helbredsbedømmelse mv. dels ved en psykiater, dels ved en neuropsykolog. Efter fire samtaler og derudover krisebehandling skriver psykiateren, Kirsten Bjerke, 24. april 1985: Efter min vurdering er hun ikke psykisk syg, har tværtimod en høj smertetærskel, og hendes karakterologiske særpræg har snarere fået hende til at være mere udholdende end gennemsnittet ville være. Hun føler sig udenfor, fordi hendes optagethed og aktivitetsniveau altid har været højt, og er i en krise, fordi hun er blevet invalid. Er ked af at hendes gode vilje for at kæmpe mod smerterne ikke har været nok. Vil skønne at hendes arbejdsevne i ethvert arbejde er nedsat til under 1/3, idet hun ikke kan være i en bestemt stilling mere end højst en time ad gangen. Neuropsykolog Birte Gloerfelt-Tarp skriver den 29. januar 1986: Den psykologiske undersøgelse viser ikke tegn på generel intellektuel reduktion. Kl. virker trist og deprimeret over at måtte opgive erhverv. Erhvervskapitulationen kan således ikke ses i lyset af intellektuelle vanskeligheder. Jeg synes kl. bør undersøges yderligere for somatiske lidelser. Denne anbefaling reagerede Pensions- og Revalideringsnævnets sekretariat ikke på, men indstiller den 20. maj 1986 til nævnet, at der gives afslag på Bettes ansøgning om helbredsbetinget førtidspension, dvs. den sociale pension. I begrundelserne for indstillingen nævnes korrekt nok, at der intet psykiatrisk er, fra den psykologiske undersøgelse, at der ingen støtte er for demens, og at den supplerende somatiske undersøgelse (???) ingen støtte giver til helbredsbetinget førtidspension. Både i indstillingen og i nævnets afgørelsesskrivelse nævnes, at Bette har været ansat i kommunen siden 1982 altså en golddigger lige ind fra gaden! Et årstid senere er sagen nået frem til behandling i Den Sociale Ankestyrelse. Det sker på grundlag af de sagsakter, styrelsen har modtaget fra nævnet, dog med tilføjelse af den erklæring af 29. oktober 1986 fra den overlæge, der er nævnt foran. På sin vis giver den Ankestyrelsen det problem, at der nu foreligger den supplerende somatiske undersøgelse, der udover psykiaterens og neuropsykologens siger, at Bettes erhvervsevne i ethvert erhverv er reduceret med mere end 2/3. Det klarer Ankestyrelsen og dens anonyme lægelige sagkundskab dog i et snuptag og skriver, at erklæringens konklusion ikke i tilstrækkelig grad støttes af de fund, der blev gjort ved undersøgelsen. Derefter kunne Ankestyrelsen tiltræde nævnets afgørelse: Nej til Bettes pension.

6 Nogen tid inden havde jeg i forbindelse med mit arbejde deltaget i et langt møde, hvori bl.a. også deltog chefen for nævnets sekretariat og den ankechef, som senere behandlede Bettes sag i Ankestyrelsen. Jeg bemærkede deres særdeles gode, kammeratlige relationer Anden runde i det sociale system anonym trumfer egne eksperter Afgørelsen fra Ankestyrelsen var både uforståelig og en alvorlig nedtur, som kun blev brudt af kraftig opbakning fra to aktive socialrådgivere: Dorte Trier (senere Høeg) og Karin Kjemtrup. 6 I sin skrivelse af 22. maj 1989, hvor hun også påpeger andre faktuelle og tendentiøse fejl i nævnssekretariatets oplæg til nævnsmødet i denne anden runde, skriver Karin Kjemtrup bl.a. således: Den sociale Ankestyrelse har således ikke haft erklæring fra overlæge Hellesen, da de behandlede ankesagen. Denne erklæring blev umiddelbart efter afgørelsen tilsendt Den sociale Ankestyrelse og den involverede ankechef, og hans holdning var, at erklæringen berettigede til, at man enten startede sagen forfra i kommunen med det samme, eller at DSA selv tog fat om sagen. Vi valgte den første løsning, da vi regnede med at spare tid. Det var en fejlvurdering, idet sagsbehandlingstiden for den nystartede sag nærmer sig 2 år. I nævnsmødeoplægget kunne man få indtryk af en anden holdning i DSA. Efter råd fra Dorte Trier og Karin Kjemtrup var Bette i begyndelsen af september 1987 indlagt i ca. en uge efterfulgt af ca. en måned som dagpatient på KAS Glostrup til en grundig undersøgelse hos overlæge Claus Hellesen, der var en internationalt anerkendt specialist på netop den type sygdomme, som Bette måtte formodes at lide af. På dette grundlag konkluderede overlæge Hellesen i en erklæring den , at Bettes arbejdsevne i ethvert erhverv må betragtes som værende reduceret til under en tredjedel. Det lignede nærmest et modtræk mod denne erklæring, at Revaliderings- og Pensionsnævnets sekretariat nu forlangte, at Bette blev undersøgt af den af dem udpegede overlæge Kai Dohn. Undersøgelsen skete den , og i sin erklæring konkluderede overlæge Kai Dohn: Hendes ryg- og lændesmerter nedsætter efter mit skøn hendes arbejdsevne som leder af en velindrettet kontorafd. til under 1/3 af det normale et mere ryg- og ledskånende arbejde kan dårligt tænkes, så revalideringsforanstaltninger kommer ikke i betragtning. Effektive behandlingsmuligheder foreligger ikke. Må derfor efter min opfattelse være berettiget til førtidspension af i hvert fald mellemste størrelse. Ud over materialet fra Revaliderings- og Pensionsnævnets 1. behandling af Bettes sag forelå der nu tre speciallægeerklæringer (Vinterberg, Hellesen, Dohn) med stort set samme konklusioner samt Karin Kjemtrups påpegning af fejl i sekretariatets indstilling. Ikke desto mindre traf Revaliderings- og Pensionsnævnet den samme afgørelse som tre år før, nemlig afslag. I begrundelsen svang de sig op til blot at genbruge Ankestyrelsens bemærkning fra 1987 om, at der ikke findes at være overensstemmelse mellem den beskrevne objektive undersøgelse og konklusionen. De formåede såmænd ikke engang at ændre formule-

7 ringen til flertal i betragtning af, at de (og deres anonyme lægesagkundskab ) nu tilsidesatte tre erklæringer, herunder fra den undersøger, de selv havde udpeget! Naturligvis blev nævnets afgørelse anket, og på det nu foreliggende grundlag traf Ankestyrelsen den afgørelse, at Bette tilkendes forhøjet almindelig førtidspension (det svarer til, at erhvervsevnen er reduceret til under halvdelen), og at nævnet bør tage sagen op til fornyet vurdering om 2 år (hvilket da også skete, jf. nedenfor). 7 Ankestyrelsens afgørelse er hverken fugl eller fisk. Da overlæge Kai Dohn i vidneafhøringen til Højesteret blev spurgt, svarede han, at han havde ingen forklaring på, hvordan ankestyrelsen kan sætte tabet til ½, men gætter, at der er tale om et kompromis. Mere kontant er overlæge Claus Hellesen, der i vidneforklaringen som sin opfattelse udtrykker, at lægerne, der har vurderet sagen i Ankestyrelsen, ikke har haft den fornødne viden om hypermobilitetssyndromet. For Bette betød afgørelsen, at den ikke udløste den kvalificerede tjenestemandspension, men kun den mere beskedne sociale pension. Selv da den fornyede vurdering, i princippet 2 år, i praksis 4 år efter, betød, at Revaliderings- og Pensionsnævnet tilkendte Bette den højeste sociale førtidspension (svarende til 100 % reduceret erhvervsevne), indebar dette slip i tid, at den ikke udløste den kvalificerede tjenestemandspension, som sagen hele tiden havde drejet sig om. Det illustrerer det besynderlige spil mellem tjenestemandspension og social pension. Bette fik besked om tilkendelsen i et brev fra Birkerød kommune den , og at den havde virkning fra , så nogen respekt for Ankestyrelsens frist havde nævnet trods alt! I forbindelse med den fornyede vurdering havde Birkerød kommune i øvrigt bedt overlæge Claus Hellesen om en fornyet erklæring. Derfor og fordi Bette i en lang periode deromkring nærmest var i pendulfart ind og ud af sygehuse med diskusprolaps, galdesten osv. var Bette indlagt på KAS Glostrup en uges tid i februar og tilsvarende i marts 1993 (og i maj-juni på Esbønderup). I erklæringen konkluderer Claus Hellesen: Arbejdsevnen som udearbejdende kvinde er ophævet i ethvert erhverv, og arbejdsevnen som husmor må betragtes som værende negligeabel. Beskeden om resultatet af den fornyede vurdering kom netop, som forberedelserne til retssagen var fremskredne, og havde i øvrigt ingen indflydelse herpå. Det var stadigt tjenestemandspensionen, det drejede sig om. 3. Sagens gang i Landsretten en kafka sk oplevelse Bette havde stort set opgivet sin sag, indtil hun i juli 1993 så omtale i Politiken af en Højesteretsdom fra december 1990 i en sag, som i høj grad lignede hendes. Avisomtalen kom i forbindelse med, at Finansministeriet, der ellers blot havde siddet Højesterets dom overhørig, nu lovliggjorde sin ulovlige (og ulogiske) praksis. Den tidligere sag havde været ført af BUPL som fagforening for et af sine medlemmer. Det fik Bette til at henvende sig til sin fagforening, HK, som efter nogle samtaler og granskning af papirerne (og igen med støtte fra Karin Kjemtrup, PFA) besluttede at gå ind i sagen. Der blev så udtaget stævning mod Allerød kommune den 21. januar 1994.

8 Selve retssagen er der ikke grund til at fordybe sig i her. Den tog sin tid. Først med en række processkrifter, replikker, duplikker og hvad meningsudvekslinger mellem advokater nu hedder. Så skulle sagen berammes. Endelig , kun 15 måneder efter stævningen, nåede den frem til Landsretten. Grundlaget for sagen ud over diverse replikker og duplikker - var de dokumenter og erklæringer, der allerede var fremme ved sagens 2. runde i Den Sociale Ankestyrelse. De blev i Landsretten suppleret med vidneafhøringer af Bette, overlæge Henrik Vinterberg og Karin Kjemtrup. 8 Et par indtryk fra selve retsmødet skal dog frem. Et ganske specielt indtryk af næsten kafka ske dimensioner gav det, da retsformanden i Landsretten tidligt fordybede sig i en lang, lang og åbenbart fagligt spændende udredning om forældelsesregler, hvor retten endnu ikke havde taget stilling til selve fordringen. De dybe tanker blev kun afbrudt af en skideballe til Bettes meget unge og uerfarne advokat for, at et par sider i det omfattende materiale var dårligt kopierede. Intet at sige til, at den ene meddommer tog sig en lille slapper under udredningen! Det andet indtryk er, at den kunstneriske værdi af advokatens indsats syntes at spille en stor rolle for dommerne, som gerne lader deres opdragerrolle gå hårdt ud over en ung og uerfaren advokat i en grad, så det næppe kan undgå at svække opmærksomheden om sagen i øvrigt. Det var næppe til Bettes fordel, at HK s (og dermed hendes) advokat den dag lod sig repræsentere ved en vikar. Alt dette er naturligvis krydderi og udenværker. Realiteten er, at HK (og Bette) tabte sagen ved Landsrettens dom af Og endeligt nåede sagen til Højesteret Da Landsrettens dom således gik HK (og Bette) imod, var HK s praksis, at dommen og dens præmisser skulle grundigt granskes af tre parter: den advokat, der havde ført sagen, og af HK s juridiske afdelinger i hhv. København og Århus. Hvis disse tre parter var enige om, at den dom ikke holdt, så skulle den ankes til Højesteret. De var enige, så dommen blev heldigvis anket stadigt for HK s regning og risiko. En Højesteretssag er ikke noget tilløbsstykke. Alt forelægges skriftligt, og eventuelle vidneafhøringer sker ikke i Højesteret, men ved en Byret, som udarbejder referat til Højesteret. I Bettes tilfælde blev overlægerne Hellesen og Dohn afhørt som vidner ved hhv. Retten i Lyngby ( ) og Retten i Hørsholm ( ). De fem højesteretsdommere tog sig nu god tid til at granske og overveje det skal være dem tilgivet i betragtning af resultatet før de afsagde den dom, der endeligt tilkendte Bette hendes kvalificerede tjenestemandspension. Hun fik den dog kun efterbetalt fra Det har noget at gøre med dato for sagens anlæggelse og forældelsesregler ja, her dukker de minsandten op igen. Efter råd fra advokaten og for at forenkle og fremskynde sagen havde HK og Bette accepteret en tilskæring af perioden for efterbetaling. Måske var det lidt for overforsigtigt i betragtning af, at kommunen var i hamrende ond tro - den havde jo måned for måned siden 1985 stukket Bettes pension i kommunekassen.

9 Et par år efter afsagde Højesteret dom i en sag, der meget lignede Bettes, og hvor de anerkendte en betydeligt længere efterbetalingsperiode, fordi sagen havde kørt så længe i det sociale system! Men Allerød kommune kunne trøstigt putte Bettes pension for godt 4 år i kommunekassen! At sagen sluttede og sluttede sådan, var en stor lettelse og en meget stor tilfredsstillelse for Bette. Det var en anerkendelse af, at hun ikke var hypokonder eller arbejdssky. Det var ikke kun økonomisk, selv om vi da godt kunne bruge pengene. Det drejede sig nok så meget om hendes selvrespekt og selvtillid. 9

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Side 1/8 Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2007 i sag nr. BS 6A 446/2006: Winnie Laybom Mølleengen 118 4040 Jyllinge vi advokat Thomas Ghiladi mod Den Sociale Sikringsstyrelse/

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Indmeldelse i Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 2008 Indmeldelse i gruppeordningen Freelancer

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 11 25 25 Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

PROCEDURE FOR KLAGER. Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning. Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk

PROCEDURE FOR KLAGER. Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning. Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk PROCEDURE FOR KLAGER Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk Side 2 Side 11 Ingredienser i et godt naboskab Som det fremgår af de foregående

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Samarbejde og udfordringer mellem aktører på sygedagpengeområdet. Ved Ph.d. Kristina Johansen CSA årsmøde 26. maj 2010

Samarbejde og udfordringer mellem aktører på sygedagpengeområdet. Ved Ph.d. Kristina Johansen CSA årsmøde 26. maj 2010 Samarbejde og udfordringer mellem aktører på sygedagpengeområdet Ved Ph.d. Kristina Johansen CSA årsmøde 26. maj 2010 Disposition Baggrund Undersøgelsen Datamateriale Fund Konklusioner Sporskifte i socialpolitikken

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Ændring af Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 28 Freelancer Ændres pr. / - 28 Direkte telefon

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere