Retssikkerhed en øjena bner fra virkeligheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retssikkerhed en øjena bner fra virkeligheden"

Transkript

1 Retssikkerhed en øjena bner fra virkeligheden Retssikkerhed er for forbrydere, mangemillionærer og dem, der har en stærk og aktiv fagforening i ryggen og lever længe nok. 1 Indhold 1. Det tog 13 år at nå retfærdighed Det bør mennesker ikke udsættes for Kommunen scorede kassen Positive momenter: PFA, HK og speciallæger støttede hele vejen Pensionssagen som jeg oplevede den Finansministeriet gør det ulovlige og usaglige lovligt i en bisætning Første gang gennem det sociale system grove fejl og vinklede præmisser Anden runde i det sociale system anonym trumfer egne eksperter Sagens gang i Landsretten en kafka sk oplevelse Og endeligt nåede sagen til Højesteret Det tog 13 år at nå retfærdighed 1.1. Det bør mennesker ikke udsættes for Bette havde mange gode år som leder af opkrævningskontoret i Allerød kommune, indtil hun blev syg i 1984 og af den grund afskediget i Det udløste en pensionssag, som strakte sig over 13 år og sluttede i Højesteret. Dén fulgte jeg så tæt, og dén afdækkede så barokke sider af vore offentlige systemer også de sociale og af vor herlige retssikkerhed, at det fortjener at blive uddybet her. Det begyndte egentlig ved ansættelsen i Allerød kommune i Noget overraskende kunne Bette ikke få en pensionsforsikring (tjenestemandspension) eller tegne en kapitalpension (!) på normale vilkår. Lægeundersøgelsen viste, at hun var et dårligt liv. Bl.a. indebar hendes hypermobilitet øget risiko for leddegigt (Morbus Reiter) noget som balletdansere og rumænske

2 gymnastikpiger møjsommeligt må tilkæmpe sig. Kommunen indvilligede dog i at betale den højere præmie. Denne risiko blev aktuel i 1984, da Bette fik hyppigt sygefravær. Bette forsøgte gentagne gange at genoptage arbejdet, oftest på nedsat tid, og kommunen gjorde meget via ergonomisk indretning af arbejdspladsen, men hun måtte hver gang opgive. Efter 13 års ansættelse blev Bette så i juli 1985 afskediget fra kommunen efter 120 dages-reglen (at Revaliderings- og Pensionsnævnets sekretariat i sin indstilling til nævnet siden reducerede denne ansættelsesperiode til tre år, er for så vidt bare et enkelt led i dette sekretariats noget specielle behandling af sagen, jfr. nedenfor!). 2 Det var hårdt for Bette. De karaktertræk, der fik hende til at gøre oprør mod hendes fars piger skal ikke læse, de skal bare giftes og selv sørge for sin studentereksamen på 2-årigt kursus, havde hun jo også med i sit arbejde. Bette var glad for sit arbejde og for den selvstændighed og selvagtelse, det gav hende. Derfor var hun også hele tiden ivrig efter at dygtiggøre sig, efteruddanne sig og at leve op til sine egne høje krav. Det var hårdt at blive lukket ude fra denne side af tilværelsen, og det blev ikke mindre hårdt af, at hun skulle igennem denne lange og opslidende kæde af meningsløse, bureaukratiske afgørelser, inden Højesteret efter 13 år endeligt satte tingene på plads. For en mangeårig og inkarneret embedsmand som mig var det naturligvis også en øjenåbner at se Systemet og dets udøvere fra den anden side, at se, hvordan fremstillinger og indstillinger kunne vinkles, og hvor følgagtige (de fleste) valgte i de formelt besluttende organer kunne være overfor embedsværkernes ikke altid lige lødige indstillinger: Iblandt kunne man få det indtryk, at min stilling tog noget af opmærksomheden fra Bettes helbred, eller at personlige relationer mellem behandlerne på de forskellige niveauer spillede ind. Den højt besungne retssikkerhed kan der holdes lange, festlige taler om. I praksis synes den at være reserveret for forbrydere og mangemillionærer eller dem, der som i Bettes tilfælde har en stærk og aktiv fagforening i ryggen. Hvor mange almindelige mennesker ville have mulighed for eller med risiko for sagsomkostninger i flere hundrede tusinde kroners-klassen turde satse på at føre sin sag helt igennem, når både Den Sociale Ankestyrelse og Landsretten havde sagt nej? 1.2. Kommunen scorede kassen PFA (og fra 1985 til 1987 tillige KP, Kommunernes Pensionsforsikring) anviste hver måned til Allerød kommune (næsten demonstrativt) et beløb svarende til kvalificeret tjenestemandspension. Heraf udbetalte kommunen den lille, optjente kommunepension til Bette og stak resten i kommunekassen (ud over den bonus på pensionsforsikringerne for deres tjenestemænd, som kommunekasserne almindeligvis - pudsigt nok - scorer!). Dette bekræfter Allerød kommune i et brev til Bette den 25. november 1986, hvor det derudover hedder: Det er korrekt, at KP s og PFA s lægelige vurdering overfor Allerød kommune har godkendt, at din erhvervsevne er nedsat til 1/3 eller derunder, men da forsikringsspørgsmålet alene er en sag mellem Allerød kommune og hhv. KP og PFA, og da det krav du har på Allerød kommune alene er i henhold til pensionsregulativet, er der ikke mulighed for os at udbetale pension for kvalificeret svagelighed, før Revalideringsnævnet eller ankeinstansen har godkendt, at du er berettiget til invalidepension.

3 I en skrivelse til Revaliderings- og Pensionsnævnet (da Bettes sag for anden gang passerede nævnet), oplyser Karin Kjemtrup, PFA s socialrådgiver, at anvisningen skyldes udelukkende, at vores direktion, læger samt undertegnede finder pågældendes erhvervsevne nedsat med mindst 2/3 på fysisk indikation (overlæge Hellesens erklæring). Som en pudsighed skal det indskydes, at Bette i et brev til kommunen den 12. juli 1993 dels gør opmærksom på højesteretsdommen om Finansministeriets ulovlige praksis i sager om tjenestemandspension, som jeg vender tilbage til, dels nævner, at kommunen fortsat hver måned siden 1985 har fået penge fra PFA til hendes kvalificerede pension, gentager kommunen den 28. april 1995 (dvs. efter knapt 2 års tænkepause!), at det alene er en sag mellem forsikringsselskaberne og kommunen! Positive momenter: PFA, HK og speciallæger støttede hele vejen Der var også positive oplevelser undervejs. PFA fulgte og støttede hele vejen igennem og det var tilmed i sidste ende dem, der skulle betale. Karin Kjemtrup, PFA s socialrådgiver, udtrykte det således: at det altid for en læge og socialrådgiver må forekomme ejendommeligt, hvis der ikke kan findes en årsag til, at en velfungerende, flittig, aktiv og en i øvrigt fagligt højt respekteret kvinde må give op. Hvis man leder længe nok, findes årsagen, som regel. Karin Kjemtrup var en god støtte for Bette som rådgiver og afgav desuden vidneforklaring for Landsretten, uden at dette dog tilsyneladende forstyrrede retsformanden dybsindige overvejelser om forældelsesregler. HK kom ind i sagen, da den anden gang havde passeret Den Sociale Ankestyrelse med endnu en besynderlig afgørelse, jfr. nedenfor. HK påtog sig nu at bringe sagen for Landsretten og dermed at bære risikoen for sagsomkostningerne. Blandt de gode kræfter, som bidrog til, at den såkaldte retssikkerhed undtagelsesvist blev nået, skal også nævnes de speciallæger et par stykker endog udpeget af Revaliderings- og Pensionsnævnet som måtte se deres grundige og seriøse erklæringer om Bettes helbred udeladt eller bortforklaret af nævnssekretariatet eller i Den Sociale Ankestyrelse underkendt af en anonym lægekonsulent. Ikke desto mindre fastholdt de deres vurderinger i vidneforklaringer for Lands- og Højesteret, og det har uden tvivl spillet en væsentlig rolle for Højesterets dom.

4 2. Pensionssagen som jeg oplevede den 2.1. Finansministeriet gør det ulovlige og usaglige lovligt i en bisætning 4 Det skulle siden vise sig, at det i forløbet af Bettes sag kom til at spille en rolle, at Finansministeriet i 1994 fik lusket igennem, at en praksis for tilkendelse af kvalificeret svageligheds- /tjenestemandspension (dvs. en pension på størrelse med, hvad man ville have fået ved ordinær alderspensionering), som Højesteret i 1990 kendte ulovlig, blev gjort lovlig, alt mens de faglige organisationer snorksov. Det skete med en lille sidebemærkning dybt inde i en stor skatterefom-lovpakke. Problemet var, at Finansministeriets Nævn for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager gennem 20 år konsekvent nægtede at udføre sit arbejde og behandle sagerne og i stedet blot henviste til og siden tiltrådte de sociale myndigheders behandling af sagen som en social pensionssag. Det fandt Højesteret ulovligt, da en konkret sag i 1990 nåede frem til dens bedømmelse. Den fastslog det umiddelbart selvfølgelige, at der ikke er identitet mellem reglerne om tilkendelse af kvalificeret svagelighedspension (tjenestemandspension) og social pension. Det er egentlig logik for burhøns, så hvad gør Finansministeriet? Med et lille snuptag gør de det ulovlige lovligt. Jo, det er retssikkerhed! Hvad man så ellers skal med det stempelnævn? 2.2. Første gang gennem det sociale system grove fejl og vinklede præmisser Sagen startede som nævnt med afskedigelsen. Arbejdsgiveren (Allerød kommune) oplyste i brev den 15.maj 1985 dels, at Nævnet for Helbredsbedømmelse i Tjenestemandsager havde udtalt, at på grundlag af de foreliggende lægelige oplysninger, må det anses for velbegrundet, at der varsles til afsked på grund af svagelighed, dels, at Spørgsmålet om kvalificeret svagelighedspension er forelagt revaliderings- og pensionsnævnet og Kommunernes landsforening, hvorfra der forventes en snarlig afgørelse. Den 24. juni 1985 indstiller Birkerød kommune som bopælskommune Bette til mellemste førtidspension idet hendes arbejdsevne er af psykiater skønnet nedsat til under 1/3 i ethvert erhverv uden udsigt til bedring. Hvorfor nu en psykiater? Jo, det var i hvert fald dengang (?) kutyme, at en læge, som ikke umiddelbart fandt noget, der passede til hans ofte ret snævre menukort, fandt, at så måtte det være noget psykiatrisk. Fra en af de speciallæger, som Bette i februar-marts 1985 var henvist til, mens hun endnu håbede, at de kunne bedre hendes helbred, indhentede Revaliderings- og Pensionsnævnet journaludskrift, fra en anden en erklæring og den var mildt sagt overfladisk. Vor egen læge var nu heller ikke for kvik. Retfærdigvis skal det nævnes, at den overlæge, som i første omgang kun afleverede en journaludskrift, overlæge Henrik Vinterberg, FAS Hillerød, senere (29. oktober 1986 til Den Sociale An-

5 kestyrelse) på grundlag at en grundigere undersøgelse afgav en erklæring, hvor han konkluderede, at hendes erhvervsevne må i ethvert erhverv betragtes som nedsat med mere end 2/3. Den erklærende speciallæge, overlæge på Rigshospitalet, Aage Harmsen gjorde særlig indtryk på Bette. På grundlag af en 10 minutters samtale, hvor han den meste tid var optaget i telefonen af at få en middagsaftale på plads, skrev han i sin erklæring, at han havde vanskeligt ved at forstå, at patienten skulle være fuldstændig uarbejdsdygtig i det erhverv, hun har. Han fandt hende plæderende og noget anspændt. Det tror pokker. Hun var med god grund sprutrasende over den uforskammede behandling, hun fik. 5 De første seriøse undersøgelser kom pudsigt nok efter begæring fra Nævnet for Helbredsbedømmelse mv. dels ved en psykiater, dels ved en neuropsykolog. Efter fire samtaler og derudover krisebehandling skriver psykiateren, Kirsten Bjerke, 24. april 1985: Efter min vurdering er hun ikke psykisk syg, har tværtimod en høj smertetærskel, og hendes karakterologiske særpræg har snarere fået hende til at være mere udholdende end gennemsnittet ville være. Hun føler sig udenfor, fordi hendes optagethed og aktivitetsniveau altid har været højt, og er i en krise, fordi hun er blevet invalid. Er ked af at hendes gode vilje for at kæmpe mod smerterne ikke har været nok. Vil skønne at hendes arbejdsevne i ethvert arbejde er nedsat til under 1/3, idet hun ikke kan være i en bestemt stilling mere end højst en time ad gangen. Neuropsykolog Birte Gloerfelt-Tarp skriver den 29. januar 1986: Den psykologiske undersøgelse viser ikke tegn på generel intellektuel reduktion. Kl. virker trist og deprimeret over at måtte opgive erhverv. Erhvervskapitulationen kan således ikke ses i lyset af intellektuelle vanskeligheder. Jeg synes kl. bør undersøges yderligere for somatiske lidelser. Denne anbefaling reagerede Pensions- og Revalideringsnævnets sekretariat ikke på, men indstiller den 20. maj 1986 til nævnet, at der gives afslag på Bettes ansøgning om helbredsbetinget førtidspension, dvs. den sociale pension. I begrundelserne for indstillingen nævnes korrekt nok, at der intet psykiatrisk er, fra den psykologiske undersøgelse, at der ingen støtte er for demens, og at den supplerende somatiske undersøgelse (???) ingen støtte giver til helbredsbetinget førtidspension. Både i indstillingen og i nævnets afgørelsesskrivelse nævnes, at Bette har været ansat i kommunen siden 1982 altså en golddigger lige ind fra gaden! Et årstid senere er sagen nået frem til behandling i Den Sociale Ankestyrelse. Det sker på grundlag af de sagsakter, styrelsen har modtaget fra nævnet, dog med tilføjelse af den erklæring af 29. oktober 1986 fra den overlæge, der er nævnt foran. På sin vis giver den Ankestyrelsen det problem, at der nu foreligger den supplerende somatiske undersøgelse, der udover psykiaterens og neuropsykologens siger, at Bettes erhvervsevne i ethvert erhverv er reduceret med mere end 2/3. Det klarer Ankestyrelsen og dens anonyme lægelige sagkundskab dog i et snuptag og skriver, at erklæringens konklusion ikke i tilstrækkelig grad støttes af de fund, der blev gjort ved undersøgelsen. Derefter kunne Ankestyrelsen tiltræde nævnets afgørelse: Nej til Bettes pension.

6 Nogen tid inden havde jeg i forbindelse med mit arbejde deltaget i et langt møde, hvori bl.a. også deltog chefen for nævnets sekretariat og den ankechef, som senere behandlede Bettes sag i Ankestyrelsen. Jeg bemærkede deres særdeles gode, kammeratlige relationer Anden runde i det sociale system anonym trumfer egne eksperter Afgørelsen fra Ankestyrelsen var både uforståelig og en alvorlig nedtur, som kun blev brudt af kraftig opbakning fra to aktive socialrådgivere: Dorte Trier (senere Høeg) og Karin Kjemtrup. 6 I sin skrivelse af 22. maj 1989, hvor hun også påpeger andre faktuelle og tendentiøse fejl i nævnssekretariatets oplæg til nævnsmødet i denne anden runde, skriver Karin Kjemtrup bl.a. således: Den sociale Ankestyrelse har således ikke haft erklæring fra overlæge Hellesen, da de behandlede ankesagen. Denne erklæring blev umiddelbart efter afgørelsen tilsendt Den sociale Ankestyrelse og den involverede ankechef, og hans holdning var, at erklæringen berettigede til, at man enten startede sagen forfra i kommunen med det samme, eller at DSA selv tog fat om sagen. Vi valgte den første løsning, da vi regnede med at spare tid. Det var en fejlvurdering, idet sagsbehandlingstiden for den nystartede sag nærmer sig 2 år. I nævnsmødeoplægget kunne man få indtryk af en anden holdning i DSA. Efter råd fra Dorte Trier og Karin Kjemtrup var Bette i begyndelsen af september 1987 indlagt i ca. en uge efterfulgt af ca. en måned som dagpatient på KAS Glostrup til en grundig undersøgelse hos overlæge Claus Hellesen, der var en internationalt anerkendt specialist på netop den type sygdomme, som Bette måtte formodes at lide af. På dette grundlag konkluderede overlæge Hellesen i en erklæring den , at Bettes arbejdsevne i ethvert erhverv må betragtes som værende reduceret til under en tredjedel. Det lignede nærmest et modtræk mod denne erklæring, at Revaliderings- og Pensionsnævnets sekretariat nu forlangte, at Bette blev undersøgt af den af dem udpegede overlæge Kai Dohn. Undersøgelsen skete den , og i sin erklæring konkluderede overlæge Kai Dohn: Hendes ryg- og lændesmerter nedsætter efter mit skøn hendes arbejdsevne som leder af en velindrettet kontorafd. til under 1/3 af det normale et mere ryg- og ledskånende arbejde kan dårligt tænkes, så revalideringsforanstaltninger kommer ikke i betragtning. Effektive behandlingsmuligheder foreligger ikke. Må derfor efter min opfattelse være berettiget til førtidspension af i hvert fald mellemste størrelse. Ud over materialet fra Revaliderings- og Pensionsnævnets 1. behandling af Bettes sag forelå der nu tre speciallægeerklæringer (Vinterberg, Hellesen, Dohn) med stort set samme konklusioner samt Karin Kjemtrups påpegning af fejl i sekretariatets indstilling. Ikke desto mindre traf Revaliderings- og Pensionsnævnet den samme afgørelse som tre år før, nemlig afslag. I begrundelsen svang de sig op til blot at genbruge Ankestyrelsens bemærkning fra 1987 om, at der ikke findes at være overensstemmelse mellem den beskrevne objektive undersøgelse og konklusionen. De formåede såmænd ikke engang at ændre formule-

7 ringen til flertal i betragtning af, at de (og deres anonyme lægesagkundskab ) nu tilsidesatte tre erklæringer, herunder fra den undersøger, de selv havde udpeget! Naturligvis blev nævnets afgørelse anket, og på det nu foreliggende grundlag traf Ankestyrelsen den afgørelse, at Bette tilkendes forhøjet almindelig førtidspension (det svarer til, at erhvervsevnen er reduceret til under halvdelen), og at nævnet bør tage sagen op til fornyet vurdering om 2 år (hvilket da også skete, jf. nedenfor). 7 Ankestyrelsens afgørelse er hverken fugl eller fisk. Da overlæge Kai Dohn i vidneafhøringen til Højesteret blev spurgt, svarede han, at han havde ingen forklaring på, hvordan ankestyrelsen kan sætte tabet til ½, men gætter, at der er tale om et kompromis. Mere kontant er overlæge Claus Hellesen, der i vidneforklaringen som sin opfattelse udtrykker, at lægerne, der har vurderet sagen i Ankestyrelsen, ikke har haft den fornødne viden om hypermobilitetssyndromet. For Bette betød afgørelsen, at den ikke udløste den kvalificerede tjenestemandspension, men kun den mere beskedne sociale pension. Selv da den fornyede vurdering, i princippet 2 år, i praksis 4 år efter, betød, at Revaliderings- og Pensionsnævnet tilkendte Bette den højeste sociale førtidspension (svarende til 100 % reduceret erhvervsevne), indebar dette slip i tid, at den ikke udløste den kvalificerede tjenestemandspension, som sagen hele tiden havde drejet sig om. Det illustrerer det besynderlige spil mellem tjenestemandspension og social pension. Bette fik besked om tilkendelsen i et brev fra Birkerød kommune den , og at den havde virkning fra , så nogen respekt for Ankestyrelsens frist havde nævnet trods alt! I forbindelse med den fornyede vurdering havde Birkerød kommune i øvrigt bedt overlæge Claus Hellesen om en fornyet erklæring. Derfor og fordi Bette i en lang periode deromkring nærmest var i pendulfart ind og ud af sygehuse med diskusprolaps, galdesten osv. var Bette indlagt på KAS Glostrup en uges tid i februar og tilsvarende i marts 1993 (og i maj-juni på Esbønderup). I erklæringen konkluderer Claus Hellesen: Arbejdsevnen som udearbejdende kvinde er ophævet i ethvert erhverv, og arbejdsevnen som husmor må betragtes som værende negligeabel. Beskeden om resultatet af den fornyede vurdering kom netop, som forberedelserne til retssagen var fremskredne, og havde i øvrigt ingen indflydelse herpå. Det var stadigt tjenestemandspensionen, det drejede sig om. 3. Sagens gang i Landsretten en kafka sk oplevelse Bette havde stort set opgivet sin sag, indtil hun i juli 1993 så omtale i Politiken af en Højesteretsdom fra december 1990 i en sag, som i høj grad lignede hendes. Avisomtalen kom i forbindelse med, at Finansministeriet, der ellers blot havde siddet Højesterets dom overhørig, nu lovliggjorde sin ulovlige (og ulogiske) praksis. Den tidligere sag havde været ført af BUPL som fagforening for et af sine medlemmer. Det fik Bette til at henvende sig til sin fagforening, HK, som efter nogle samtaler og granskning af papirerne (og igen med støtte fra Karin Kjemtrup, PFA) besluttede at gå ind i sagen. Der blev så udtaget stævning mod Allerød kommune den 21. januar 1994.

8 Selve retssagen er der ikke grund til at fordybe sig i her. Den tog sin tid. Først med en række processkrifter, replikker, duplikker og hvad meningsudvekslinger mellem advokater nu hedder. Så skulle sagen berammes. Endelig , kun 15 måneder efter stævningen, nåede den frem til Landsretten. Grundlaget for sagen ud over diverse replikker og duplikker - var de dokumenter og erklæringer, der allerede var fremme ved sagens 2. runde i Den Sociale Ankestyrelse. De blev i Landsretten suppleret med vidneafhøringer af Bette, overlæge Henrik Vinterberg og Karin Kjemtrup. 8 Et par indtryk fra selve retsmødet skal dog frem. Et ganske specielt indtryk af næsten kafka ske dimensioner gav det, da retsformanden i Landsretten tidligt fordybede sig i en lang, lang og åbenbart fagligt spændende udredning om forældelsesregler, hvor retten endnu ikke havde taget stilling til selve fordringen. De dybe tanker blev kun afbrudt af en skideballe til Bettes meget unge og uerfarne advokat for, at et par sider i det omfattende materiale var dårligt kopierede. Intet at sige til, at den ene meddommer tog sig en lille slapper under udredningen! Det andet indtryk er, at den kunstneriske værdi af advokatens indsats syntes at spille en stor rolle for dommerne, som gerne lader deres opdragerrolle gå hårdt ud over en ung og uerfaren advokat i en grad, så det næppe kan undgå at svække opmærksomheden om sagen i øvrigt. Det var næppe til Bettes fordel, at HK s (og dermed hendes) advokat den dag lod sig repræsentere ved en vikar. Alt dette er naturligvis krydderi og udenværker. Realiteten er, at HK (og Bette) tabte sagen ved Landsrettens dom af Og endeligt nåede sagen til Højesteret Da Landsrettens dom således gik HK (og Bette) imod, var HK s praksis, at dommen og dens præmisser skulle grundigt granskes af tre parter: den advokat, der havde ført sagen, og af HK s juridiske afdelinger i hhv. København og Århus. Hvis disse tre parter var enige om, at den dom ikke holdt, så skulle den ankes til Højesteret. De var enige, så dommen blev heldigvis anket stadigt for HK s regning og risiko. En Højesteretssag er ikke noget tilløbsstykke. Alt forelægges skriftligt, og eventuelle vidneafhøringer sker ikke i Højesteret, men ved en Byret, som udarbejder referat til Højesteret. I Bettes tilfælde blev overlægerne Hellesen og Dohn afhørt som vidner ved hhv. Retten i Lyngby ( ) og Retten i Hørsholm ( ). De fem højesteretsdommere tog sig nu god tid til at granske og overveje det skal være dem tilgivet i betragtning af resultatet før de afsagde den dom, der endeligt tilkendte Bette hendes kvalificerede tjenestemandspension. Hun fik den dog kun efterbetalt fra Det har noget at gøre med dato for sagens anlæggelse og forældelsesregler ja, her dukker de minsandten op igen. Efter råd fra advokaten og for at forenkle og fremskynde sagen havde HK og Bette accepteret en tilskæring af perioden for efterbetaling. Måske var det lidt for overforsigtigt i betragtning af, at kommunen var i hamrende ond tro - den havde jo måned for måned siden 1985 stukket Bettes pension i kommunekassen.

9 Et par år efter afsagde Højesteret dom i en sag, der meget lignede Bettes, og hvor de anerkendte en betydeligt længere efterbetalingsperiode, fordi sagen havde kørt så længe i det sociale system! Men Allerød kommune kunne trøstigt putte Bettes pension for godt 4 år i kommunekassen! At sagen sluttede og sluttede sådan, var en stor lettelse og en meget stor tilfredsstillelse for Bette. Det var en anerkendelse af, at hun ikke var hypokonder eller arbejdssky. Det var ikke kun økonomisk, selv om vi da godt kunne bruge pengene. Det drejede sig nok så meget om hendes selvrespekt og selvtillid. 9

AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER

AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER 18.01.2001 Den social- juridiske konsulent Torsten Skjerne Dinesen Søgårdsvej 26 A st. th. 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 76 AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER 1. Førtidspensionsområdet 1.1. Bedømmelsesgrundlaget

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd Cirkulære om Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m.fl. 2003 1 Cirkulære om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Afslag på ydelse af forskud på pension

Afslag på ydelse af forskud på pension Afslag på ydelse af forskud på pension Kritiseret, at en socialforvaltning ved vurderingen af, om der skulle ydes forskud på social pension, lagde vægt på en løs mistanke om, at en samlivsophævelse var

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Invalidepensionssags betydning for tjenestemandspension

Invalidepensionssags betydning for tjenestemandspension Invalidepensionssags betydning for tjenestemandspension En tjenestemand var blevet afskediget med ordinær svagelighedspension efter tjenestemandspensionsloven. Han blev senere tilkendt den mellemste invalidepension

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Side 1/8 Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2007 i sag nr. BS 6A 446/2006: Winnie Laybom Mølleengen 118 4040 Jyllinge vi advokat Thomas Ghiladi mod Den Sociale Sikringsstyrelse/

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? 5-årig helbredserklæring Navn CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den.

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Anders Andersen Andebyvej 5 5500 Andeby Id: 010 Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0171005 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. oktober 2016 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Birgitte Grønborg Juul og Casper Hauberg Grønnegaard

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Samarbejde og udfordringer mellem aktører på sygedagpengeområdet. Ved Ph.d. Kristina Johansen CSA årsmøde 26. maj 2010

Samarbejde og udfordringer mellem aktører på sygedagpengeområdet. Ved Ph.d. Kristina Johansen CSA årsmøde 26. maj 2010 Samarbejde og udfordringer mellem aktører på sygedagpengeområdet Ved Ph.d. Kristina Johansen CSA årsmøde 26. maj 2010 Disposition Baggrund Undersøgelsen Datamateriale Fund Konklusioner Sporskifte i socialpolitikken

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

2. Hvordan søges der om førtidspension?

2. Hvordan søges der om førtidspension? FØRTIDSPENSION 2. Hvordan søges der om førtidspension? Ønsker man at søge om førtidspension, kan man kontakte kommunen. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der er en række faste

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere