De usynlige prostitutionskunder. Kenneth Reinicke Institut for Samfund og Globalisering, RUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De usynlige prostitutionskunder. Kenneth Reinicke Institut for Samfund og Globalisering, RUC"

Transkript

1 De usynlige prostitutionskunder Kenneth Reinicke Institut for Samfund og Globalisering, RUC Der er stor uenighed om omfanget, formerne og konsekvenserne af prostitution. Selvom der er meget debat om prostitution i det danske samfund, er det sjældent, at der rettes et fokus mod efterspørgslen. Diskussionen af den mandlige seksualitet i forbindelse med køb af sex er et stort tabu. Det specielle ved prostitutionsdebatten i Danmark er dog, f.eks. i modsætning til Sverige, at vi ikke tør diskutere prostitution som et fænomen. Vi fokuserer kun på de prostituerede og glemmer efterspørgslen og kunderne. Politikere kan snakke stolpe op og stolpe ned om, hvor vigtigt det er at sætte ind overfor trafficking af kvinder over grænserne, uden at nævne kundesiden med et ord. Prostitutionsdebatten i Danmark er et glimrende eksempel på, hvor svært det er at problematisere de mørke sider af mænds liv, og hvor problematisk det er at diskutere mænds seksualitet i det offentlige rum. Det er interessant at notere sig, at når man deltager i møder, seminarer og konferencer om prostitution så er det der bliver diskuteret og skændes om stadigvæk kvindernes situation og specielt skismaet om hvorvidt kvinderne er udsat for ulykkelige hændelser eller være selvstændige individer. Selv om det er logik for burhøns, at mænd udgør eksistensbetingelsen for de prostituerede, er mænd stort set ikke tilstede i debatten om prostitution. Derfor bliver der ikke sat spørgsmålstegn ved mænds ret til at købe sex, og mænds deltagelse og medansvarlighed bliver ikke diskuteret. Diskussionen har været præget af en hertil og ikke længere attitude, hvor de mandlige kunder i stor udstrækning har været endestationen. Det fremhæves ofte, at det er bagmændene, som er problemet, når det drejer sig om handelen med fattige kvinder til prostitutionsmarkedet i Danmark. Det er de selvfølgelig også i stor udstrækning, men uden en efterspørgsel på prostituerede, var der intet at trafficke. Der er ingen tvivl om at prostitutionsområdet i stor udstrækning er et felt hvor der blandt NGO er og interesseorganisationer kæmpes hårdt om at definere sandheden for specielt de prostituerede. På den ene side skal man være selvkritisk og ikke tage selvstændigheden fra de prostituerede men på den anden side skal man ikke være naiv og bilde sig ind at de prostituerede ved hvad der er godt for dem. Ud over den konkrete uenighed om, hvorvidt man skal forsøge at regulere eller blot appellere til forandring, handler trægheden i stor udstrækning om det kulturelt grænseoverskridende i at skulle diskutere mænds seksualitet. Dette, tror jeg, skyldes, at mænd i mange henseender er det usynlige køn. Det gælder først og fremmest når vi diskuterer prostitution, hvor det er svært at få kunden i centrum. Vi ser dog den samme tendens indenfor voldtægtsområdet, når uagtsom voldtægt sættes på dagsordenen. Her er det nemmere at diskutere juristeri frem for seksualmoral. Det har ligeledes været den samme situation i mange år indenfor voldsområdet. Her er der nu, i modsætning til prostitutionsområdet, sket en del, idet der fra politisk hold, som et nyt tiltag, er blevet etableret behandlingstilbud til den voldsudøvende mand. Tendensen til at usynliggøre mænd som køn ser vi også, når det gælder de positive elementer af mænds liv, som f.eks. når det handler om faderskab, 1

2 hvor det er svært at få fokus på mænds rettigheder i form af reserverede/øremærkede barselsperioder til mænd. Det funktionalistiske og barske prostitutionssyn Der er en eklatant mangel på vidensbaseret diskussion, når det gælder prostitution i Danmark. Debatten er ofte præget af uimodsagte myteoverleveringer og et funktionalistisk prostitutionssyn, der hævder, at prostitutionen udfylder nogle samfundsmæssige funktioner. Margaretha Järvinen (1991) har i en glimrende artikel beskrevet det vidtrækkende funktionalistiske prostitutionssyn i Danmark. Det indeholder bl.a. forestillinger om at prostitution er universelt og biologisk betinget og myten om, at hvis myndighederne griber ind over for prostitutionen, vil det have skadevirkninger på samfundet. Indenfor den funktionalistiske forståelsesramme opfattes prostitution ikke som et problem. Det er et universelt og til dels uforanderligt fænomen. Prostitution opfattes som en nødvendighed for at tilfredsstille det mandlige sexbehov, en slags nødvendigt onde. Jeg har selv deltaget i flere radiodebatprogrammer om prostitution, og her er det karakteristisk, at man ofte møder en hær af argumenter med rod i myter og fordomme om den uforanderlige mandlige seksualitet, der konstant skal tilfredsstilles. Det der har overrasket mig mest ved disse programmer, er, at det også er kvinder, som ringer ind og forsvarer disse holdninger om f.eks. nødvendigheden af den daglige mandlige sædafgang. Når diskussionen en sjælden gang falder på mænd og prostitution føres debatten ofte hurtigt over på de handicappede mænds situation. Selvom det er en frygtelig situation, at man kan være så handicappet, at man hverken kan gennemføre et samleje eller masturbere selv, må vi acceptere, at ikke alle har den samme tilgængelighed til sex. Ved at tillade køb af sex tillader man misbrug af mennesker, selv om man ved det medfører store omkostninger for de prostituerede. Danskerne har dog en meget barsk holdning til prostitution I en befolkningsundersøgelse om prostitution fra 2002 foretaget af sociologen Claus Lautrup om danskernes holdning til prostitution kom det frem, at der eksisterer modsatrettede opfattelser til prostitution. De fleste danskere mente, at prostitution er en helt eller delvis acceptabel del af samfundet samtidig med, at det erkendes, at prostitution har svære psykiske og fysiske konsekvenser for den prostituerede. Der er dog tendenser, der peger på, at flere og flere mennesker er imod prostitution. En Vilstrup undersøgelse fra 2006 viste, at den del af befolkningen der finder prostitution uacceptabel, er vokset fra 25% til 42% fra 2002 til Det handler om almindelige mænd Viden om og forskning i mænd som prostitutionskunder er et relativt nyt fænomen. Dette hænger måske sammen med, at kundesiden i Danmark kan opfattes som en slags ikke-legitimt terræn at bevæge sig ind på (Reinicke 2004). Dette til trods for, at det er vigtigt at fremhæve, at prostitution er et ligestillingsproblem, fordi mænds seksualitet er eksistensbetingelsen for prostitution. Overordnet set kan prostitution siges at være et samfundsmæssigt mandligt privilegium, som er gearet til mænds ofte visuelle og instrumentelle seksualitet. Mænds seksualitet rummer selvfølgelig også i stor udstrækning evnen til ømhed og intimitet. Men prostitution er for mange mænd belejligt, fordi mænds seksualitet ofte gør det muligt at se gennem fingre med prostitutionens elendighed, og det er ikke let at overbevise en erigeret penis om, at den burde have dårlig samvittighed. 2

3 Men hvorfor køber mænd sex? Er det lyst og længsler eller magt og kontrol, der driver mænd til prostituerede. Er det mænd som får for lidt og uinteressant sex derhjemme, eller er det mænd som overhovedet ikke får sex andre steder? En af de rodfæstede men fejlagtige opfattelser af prostitutionskunder er, at det hovedsageligt er mænd, som ikke kan få sex på anden vis eller handicappede mænd, som ikke kan tilfredsstille sig selv seksuelt. Dette er ikke et sandfærdigt billede. Forskning på området har vist, at sexkunder udgør et bredt udsnit af den mandlige befolkning, og repræsenterer både gifte og ugifte mænd fra forskellige sociale lag og fra forskellige aldersgrupper. Undersøgelser har dog vist, at der er stor forskel på, hvor udbredt det er at gå til prostitueret. I lande som Spanien og Italien har omkring 40 % af mænd været til prostitueret, hvorimod det i f.eks. Skandinavien er ca %. I Thailand er tallet helt oppe omkring 70 %. Forskellen mellem de forskellige lande siger noget om seksualitetens kulturbundne former men også, at det er muligt at påvirke mænd, og at mænds seksualitet ikke er en statisk størrelse. Der findes dog nu relativt megen information om sexkundernes sammensætning og deres præferencer og motiver. Historien om prostitutionskunder handler i høj grad om det, man kan kalde normale mænd. Prostitutionsforskningen viser nemlig, at mange mænd som har købt sex, også kunne have undladt at gøre det, og der findes mænd, som ikke har købt ses, men som måske i fremtiden kunne finde på det (Prieu/Taksdal 1989). Sexkunder køber illusioner, og ønsker ikke at facaden skal brydes ned. Det er bl.a. spændingen, den forbudte følelse og forestillingen om horen, der gør det så attraktivt og dragende. Den norske kriminolog Elin Kippe afsluttede i 2004 en undersøgelse om mænd, som køber sex. Undersøgelsen indeholdt interview med 20 mænd i alderen år om deres erfaringer med køb af seksuelle ydelser. Det fremgik, at de fleste af mændene ikke opfattede det som accepteret at gå til prostitueret i deres omgangskreds men, at de købte sex, fordi de fik indblik i en eksotisk og spændende verden. Flere af mændene prøvede at retfærdiggøre deres køb af seksuelle ydelser med, at det ikke gjorde skade på nogen. Samtidig skildrede de andre mandlige kunder som perverse udnyttere, men uden at de tog moralsk stilling til deres egne handlinger. Den dominerende markedsattitude I Danmark er det som de fleste mennesker er vidende om lovligt at købe og sælge seksuelle ydelser. I Danmark er feltet prostitution gået fra en kriminalpolitisk diskurs til socialpolitisk diskurs. I 1999 vedtog folketinget en lovændring der afkriminaliserede prostituerede udfra betragtningen om at prostitution først og fremmest er et socialt problem. Selvom prostitution ikke længere kan anses som en kriminel aktivitet, fastholder loven, at prostitution ikke er at betragte som et lovligt erhverv. Kvinderne skal dog betale moms og skat af deres indtjening. Men prostitution er ikke et erhverv, hvor man har de samme rettigheder som på det brede arbejdsmarked, hvor man kan være medlem af en A-kasse og få syge- og feriepenge, og man kan ikke sende arbejdsløse i aktivering på bordeller. Den danske Europaparlamentariker Britta Thomsen har ved flere lejligheder fremhævet, at det er svært at diskutere regulering af prostitution i Europaparlamentet, fordi der i flere af de europæiske lande dominerer en stærk opfattelse af, at prostitution er et erhverv, som skal respekteres på lige fod med andre erhverv. Denne attitude er også til stede i Danmark. En af grundene til, at vi som samfund har svært ved at rykke fokus mod mændene skyldes, at vi i lang tid har diskuteret prostitution ud fra en liberal markeds-tankegang, hvor seksualiteten indgår som en handelsvare og næringsvej. Myten om at prostitution er kvindens ældste erhverv trives også stadig. Samfundet 3

4 sender et uheldigt signal. Mænd er jo bare kunder, og kunder er vi alle sammen i vores hverdag. Der har været fokuseret på sex som et produkt, der blev solgt på et frit marked, og hvor sælgeren solgte sin vare frivilligt. Sådan er det selvfølgelig ikke. Vi ved jo godt, at der ikke er tale om et reelt frit valg. Flertallet af de kvinder, der går ind i prostitution, føler ikke, at de har andre fremtidsmuligheder. Fattigdom, overlevelsesstrategier og økonomiske forhold har stor betydning for, at kvinder begynder at prostituere sig. Det handler hovedsageligt om kvinder, som aldrig har lært at passe på sig selv. Prostitution siger noget om social og samfundsmæssig ulighed, og indikerer mere end noget andet emne, at der ikke er skabt reel ligestilling mellem mænd og kvinder. Prostitution handler selvfølgelig også om seksualitet - mænds seksualitet. Dette til trods for, at man teoretisk set ikke kan udelukke, at der skulle være nogle få kvinder, som går ind i prostitution for at udforske deres seksualitet. Det er mændenes seksualitet, der skal diskuteres Hvis vi skal stoppe prostitutionen skal diskussionen om prostitution først og fremmest handle om mænds seksualitet og mænds seksuelle behov. Det er mændenes holdninger, man skal forsøge at ændre. Derfor bør prostitution diskuteres som en kulturkamp, der handler om, at det er mænd, der via deres seksuelle privilegier og økonomiske magt udnytter kvinderne. Det gælder for mænd om at få integreret deres seksualitet i deres normale normverden. Der er vel ingen mænd, som ønsker, at deres egen datter skal sælge sig som prostitueret. Jeg tror, at de fleste mennesker inderst inde ved, at forsøgene på at gøre prostitutionen stueren er hule. Men seksualitet og prostitution er nogle svære emner, og derfor foretrækker mange lette løsninger. Det føles stadig grænseoverskridende at skulle sætte fokus på mænds seksualitet. Det er svært at tro på, at der kan skabes prostitutionsfrie verdener, og man må ikke være naiv med hensyn til, hvor naturligt et prostitutionsbesøg kan indgå i den normale mandekultur. Det at gå til prostitueret befinder sig i spændingsfeltet mellem at være noget, man kan spøge med og noget, som er tabuiseret for mænd. Det gælder om at gøre det klart, at det ikke kun er bagmanden, som er gerningspersonen i prostitutionen. De fleste mennesker ved godt, at prostituerede låner deres kønsorganer ud for penge, og at det at gå til prostitueret bedst kan sammenlignes med at onanere i en andens krop, og derfor intet har at gøre med gensidige relationer. Man bør igen og igen påpege, at seksualitet hænger sammen med sociale relationer, og at sex bør forbindes med en form for gensidighed og frivillighed. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at bagmændene er langt større forbrydere end de mænd, som benytter sig af de prostituerede. Men det er værd at stoppe op og tænke over, hvis erigerede pikke det er, der opretholder efterspørgslen på de prostituerede. En lovændring, der kriminaliserer prostitutionskunden kombineret med prostitutionsrådgivning til mænd, kan være med til at skabe den tiltrængte mentalitetsændring hos mændene. Erfaringerne fra telefonlinjen for prostitutionskunder som Kompetencecenter Prostitution etablerede i sommeren 2006 viser, at der er mange mænd, som har udviklet en form for afhængighed af at købe sex, og at disse mænd ønsker hjælp til deres misbrug. Seksualitet og kultur 4

5 Seksualitetens betydning i vores kultur er svær at blive klog på. Men det er sikkert, at der er stor forskel på de muligheder, som mænd og kvinder har for at leve deres seksualitet ud, og på deres muligheder for at tale om det i offentligheden. Selv om kvinders adfærd i dag i højere grad ligner mænds, kan kvinder ikke på samme måde som mænd give udtryk for, at de er ude efter sex. Mænd bliver sjældent fremstillet som 'billige' og løse på tråden i kulturel forstand. Når mænd skriver om deres seksualitet, bliver de ofte opfattet som helte, som 'rigtige' mænd - hvorimod kvinder, der skriver om deres seksualitet, ofte bliver foragtet af offentligheden. Mænd har været og er stadig privilegeret på det seksuelle område. Dette til trods for, at man også kan hævde, at mænd på det personlige niveau betaler en høj pris, idet den traditionelle manderolle giver for lidt plads til hengivelse, intimitet og sanselighed, og at præstationskravet for nogle mænd kan blokere for den seksuelle nydelse. Jeg tror personligt, at der ofte er forskel på mænd og kvinders seksualitet. Ikke fra fødslen, men efter at den kulturelle socialisering har været på spil, hvor den udfarende og penetrerende adfærd forsøges naturaliseret. Dette forstærkes også af, at nogle drenge og mænd til en vis grad stadig opfordres til at drage en kvindens 'nej' i tvivl. Mandens seksualitet er måske mere visuel og instrumentel. Det vidner forbruget af pornografi hos mænd også om. Den svenske kønsforsker Lena Berg (2002) har i den forbindelse påpeget, at kvinder ofte er personligt splittede mellem for eksempel at tage afstand fra pornografi og blive seksuelt ophidsede af at se på det. Kvinder kan være i tvivl om, hvilket kropsligt udtryk de skal tolke som det mest rigtige, og kvinder kan føle sig stigmatiserede, hvad enten de kan lide at se porno eller ej. Valget kan stå mellem at blive opfattet som vulgær eller snerpet. Dette dilemma tror jeg ikke, mænd står i på samme måde. De stærke fantasier omkring pornografi, og prostitution gør ofte mænd blinde over for den tragiske virkelighed, som det ofte er baseret på. Mænd bør ikke have fri adgang til at udleve deres seksualitet, når det sker på bekostning af andre, og der vil helt sikkert være vide og spændende muligheder for at leve sin seksualitet ud, selv om man ikke kan få lov til gå til en prostitueret. Vi ser desværre ofte, at når det fremhæves, at man bør tage nogle store skridt for at bekæmpe prostitution, så kan man få skudt i skoene, at man er eksponent for misforstået moralisme og endnu mere tåbeligt, at man forråder kvinders seksuelle frigørelse. Der eksisterer desværre stadig stærke røster, der hævder, at prostitution kan ses som en frigørende praksis. Hertil skal det siges, at der selvfølgelig stadigvæk er mange måder, hvorpå den kvindelige seksualitet holdes nede i samfundet, men at kvindelig seksuel frigørelse intet har at gøre med prostitution, og retten til at prostituere sig, tværtimod. Dette illustreres på bedste vis af følgende udtalelse, som blev fremsat af en eks-prostitueret til et debatmøde om prostitution: Jeg har aldrig haft sex med mænd i min tid som prostitueret - jeg har derimod serviceret dem gennem deres kønsorganer. En sådan udtalelse provokerer næsten en til at tænke, at man ikke behøver flere argumenter eller mere dokumentation på området, og at vi bare skal skynde os med at forbyde mænd at købe sex. I stedet for at hævde, at vi ser en uhensigtsmæssig nypuritansk feministbølge skylle ind over Danmark, kan man tværtimod påstå, at det efterhånden bare er ved at gå op for flere og flere mennesker, hvad prostitution er for et fænomen. Diskussionen om ulovliggørelse af retten til at købe sex behøver på ingen måde fremstilles som seksualforskrækkelse. Det kan også tolkes som et positivt opgør med den resignation og de tåbelige myter og fordomme, der har hersket på området i lang tid. Vi skal passe på med ikke at skabe et dystert mandebillede, dæmonisere mænds seksualitet 5

6 unødvendigt og beskylde flertallet af mænd for, hvad kun få mænd gør. Men når det er sagt, så skal vi i større udstrækning prøve at opfordre mænd til at integrere deres seksualitet i deres sædvanlige normverden. Vi skal ikke acceptere den uciviliserede mandlige seksualitet. Vi skal passe på med at undskylde mænds opførsel med, at de var i drifternes vold, og dermed reproducere statiske opfattelser af mænds seksualitet. Derfor behøver vi ikke nødvendigvis at se negativt på en øget debat om, hvad der kan accepteres seksuelt og moralsk. Prostitution er vold imod kvinder og det gør både skade på samfundet, kvinderne, mændene og ligestillingen. Findes der frivillig prostitution? En af faldgruberne i prostitutionsdebatten er tendensen til at lægge en klar skelnen mellem frivillig og ufrivillig prostitution? I Danmark er de fleste mennesker imod, at kvinder i bogstaveligste forstand tvinges ind i prostitution, altså når passet bliver taget fra udenlandske kvinder, og de holdes indespærret konstant. Men når det gælder de danske kvinder, er der stadigvæk mange myter om de frigjorte danske kvinder, som frivilligt lægger sig ned på lagnerne og kalkulerer med mænds lyst. Der er selvfølgelig forskel på de vilkår, som traffickede udenlandske prostituerede er underlagt, og de forhold som karakteriserer de danske prostituerede. Men i bund og grund er det den samme historie om svigt og elendighed, der ligger til grund for årsagen til at begynde at sælge sex. Mange kvinder er blevet voldtaget efter at de er startet i prostitution, mange kvinder udviser symptomer på post-traumatisk stresssyndrom og næsten alle kvinder ønsker at forlade prostitution, hvis de kunne. Der er folk der har en pragmatisk holdning til prostitution og udtrykker, at prostitution ikke bør afskaffes, hvis den prostituerede har indflydelse på sexhandlens præmisser. Der er prostituerede som hævder, at der er tale om frivillighed, at de udøver magt overfor deres kunder, og at de er selektive i kundevalget. Der er mange forhold som har betydning for hvorfor og hvordan en kvinde befinder sig i prostitution. Nogle af disse kan være barndomserfaringer, den økonomiske situation, forholdene i prostitutionen og forholdet til kunderne (Vanwesenbeeck 1994). Man kan selvfølgelig ikke udelukke at der er nogen kvinder der befinder sig relativt udmærket i prostitution. Det er vigtigt at se på magtforholdet i prostitution, selvom det selvfølgelig kan være svært at vurdere om prostitution kun funderer sig på økonomisk og social elendighed eller det er et mere facetteret og komplekst fænomen. Selvom det hovedsageligt er på grund af penge at kvinder befinder sig i prostitution er manøvrerummet for de enkelte prostituerede forskelligt. Vi skal ikke bilde os selv ind, at der sker revolutioner på dette område, dertil er berettigelsen af køb af sex for rodfæstet i først og fremmest mænds bevidsthed men til dels også i kvinders bevidsthed. Selvom det er svært at sætte fokus på mændene i prostitutionsdebatten, er der påbegyndt oplysningskampagner med det formål at begrænse tilgangen af kunder til prostitution. I 2006 er der fra henholdsvis Ligestillingsafdelingen og Københavns Kommune blevet igangsat kampagner, som retter et fokus mod prostitutionskunden. Man kan nogle gange i debatten høre argumentet; skal vi ikke lige vente og se erfaringerne og evalueringerne fra Sverige. Det er måske slet ikke sikkert, at der kommer evalueringer fra Sverige, hvor det siden 1999 har været forbudt at købe sex, fordi hvorfor skulle det svenske samfund evaluere noget, de samlet har besluttet ikke skal eksistere. Derfor bør vi også i Danmark sætte spørgsmålstegn ved, om vi på det mest fundamentale og grundlæggende niveau overhovedet ønsker at man skal kunne købe andre menneskers kroppe. Selvom prostitution grundlæggende set har rod i fattigdom, handler det også om moral og menneskesyn. 6

7 Konklusion Der findes mange blindgyder, når prostitution diskuteres, og resignationen er ofte stor både blandt befolkning og politikere. Der kan gøres mere på prostitutionsområdet, selvom det er kommet højere op på mediernes og politikernes dagsorden. Når de fleste kan blive enige om at prostitution er vold mod kvinder, og at det er psykisk og fysisk nedbrydende at prostituere sig, og at vi ved, at de fleste mænd går til prostitueret, fordi det ligesom bare skal prøves, og ofte sker tilfældigt, eller fordi mænd nyder at kunne udøve den uforpligtende kontrol og magt der følger med, er der grund til at spørge, om vi som samfund kan gøre noget for at mænd ikke går til prostituerede? Prostitution er et ligestillingsproblem, fordi mænds seksualitet er eksistensbetingelsen for prostitution. De næste samfundsmæssige tiltag bør derfor være rettet mod at ændre på mændenes holdninger og praksisser. Selv om det kan føles kulturelt grænseoverskridelse at skulle problematisere mænds seksualitet og dermed hive mændene ud af den privilegerede usynlighed, er det vigtigt at påpege, at mænds seksualitet ikke er en statisk størrelse, men derimod en instans som også er påvirkelig af etik, moral og videnskabelige data. Vi skal ikke betragte kunderne som overgrebsmænd og bødler. Men vi skal gøre det klart, at prostitutionskunderne gør det muligt for bagmændene at tjene store summer på kvindernes elendighed. Selvfølgelig bør det ikke i et moderne velfærdssamfund være tilladt at gå til prostitueret. En af grundene til at vi udover at sætte ind med sociale foranstaltninger overfor de prostituerede og styrke efterforskningen rettet mod bagmændene, også bør forbyde mænd at gå til prostitueret, kan sammenlignes med, at hvis man i diskussionen om at reducere revsel i samfundet, udelukkende sigtede på at hjælpe de børn, der var udsat for vold, uden at forbyde overgrebspersonerne i at udføre volden, ville ikke have rykket meget ved debatten og praksis på området. Derfor skal vi også både prøve at ændre på holdning og lovgivning, når det handler om prostitution. Selvfølgelig kan vi ikke alene lovgive os ud af prostitution, idet prostitution i stor udstrækning baserer sig på fattigdom. Men efterspørgslen på prostituerede kan reguleres gennem forandringer i mænds mentale forestillinger om det legitime ved at købe sex. Dette til trods for, at jeg også tror, at der er forskel på mænd og kvinders seksualitet. Men det kan aldrig retfærdiggøre prostitution. Vi skal ikke dæmonisere mænd, men opfordre dem til at tænke sig om, og det gøres mest effektivt gennem en kriminalisering af kunden. Det er muligt at få færre mænd til at købe sex, og budskabet til mænd må være kontant og forståeligt og lyde i retning af; masturber eller sublimer, altså riv den af eller tænk på noget andet. Ansvaret skal således placeres hos mændene. Men som situationen er lige nu i Danmark opfordres mænd ikke særlig tit til at tænke over, hvad det er de foretager sig ved at gå til en prostitueret. Forholdet mellem kundskab og ideologisering bliver ofte diskuteret og det nævnes, at vi behøver mere forskning på området både hvad angår de prostituerede og de mandlige sexkunder. Der skal skabes større metodisk nøjagtighed for at forstå det komplekse fænomen. Det lyder selvfølgelig rigtigt alt sammen og noget man som forsker kan klappe i hænderne af. Men spørgsmålet er om det først og fremmest er mere forskning som man har brug for eller om det er politiske beslutninger taget på et moralsk og etisk grundlag. Historisk set har ansvaret aldrig ligget hos mændene og det ser også ud til at det bliver svært i fremtiden at få det placeret der. 7

8 Der er ingen tvivl om, at myterne bliver ved med at eksistere i Danmark, fordi vi ikke fører en tilstrækkelig vidensbaseret diskussion om prostitutionen. Det er vigtigt at gøre op med de mest sejlivede myter og fordomme om prostitution og det funktionalistiske prostitutionssyn. Det er bl.a. forestillingen om prostitution som kvindens ældste erhverv, prostitution som kvindens frie valg, og at prostitution forhindrer voldtægt. Hvad er så egentlig det vigtigste i bekæmpelsen af prostitution? Det afhænger selvfølgelig af, om man kun ønsker at forbedre forholdene for kvinderne i prostitutionen, eller om man derimod fuldstændig ønsker at komme prostitutionen til livs. Hvis det er sidstnævnte overvejelse, der er på dagordenen, kan man ikke komme udenom at skulle sætte massivt ind på efterspørgselsområdet. Sex er et behov - men ikke en menneskeret. 8

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Takketale. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge.

Takketale. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge. Takketale Der er situationer hvor mennesker kun mener, at de har deres krop tilbage at handle med, eller der er situationer hvor kroppe er den eneste efterspurgte vare. Det være sig som reservedel for

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION 1 AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION Tirsdag den 11. august 2015 vedtog Amnesty International at arbejde for at dekriminalisere alle aspekter af sexarbejde på globalt plan. Man mener, at denne politik

Læs mere

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks Seksualitet og sygepleje Seksualitet og sygepleje Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker Landskursus den 13.marts 2010 Hvad er seksualitet for en størrelse? Syn på seksualitet Sygepleje og seksualitet

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber.

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber. HØRINGSSVAR FRA 8. MARTS-INITIATIVET VEDRØRENDE SERVICESTYRELSENS PROJEKT OM DEFINITION AF PROSTITUTIONSBEGREBER Indledning Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Samfundets syn på personer med handicap gennem tiderne. Hvorfor er der grupper, der ekskluderes fra det demokratiske ligeværd?

Samfundets syn på personer med handicap gennem tiderne. Hvorfor er der grupper, der ekskluderes fra det demokratiske ligeværd? Samfundets syn på personer med handicap gennem tiderne Hvorfor er der grupper, der ekskluderes fra det demokratiske ligeværd? Den hvide fortælling Den hvide fortælling er en evolutionsfortælling: Før var

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme.

Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme. 2. Kondomsnak Forfatter: Erik Centerwall Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme. Så har vi opfordret især de unge mænd. Men unge kvinder forventes

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mænd i krise? Sociale perspektiver og indsatsområder. Kenneth Reinicke RUC

Mænd i krise? Sociale perspektiver og indsatsområder. Kenneth Reinicke RUC Mænd i krise? Sociale perspektiver og indsatsområder Kenneth Reinicke RUC Mænd som køn Der er behov for systematisk viden om mænds liv i et kønsperspektiv, hvis vi skal løse ligestillingsproblemer Eksistensbetingelser

Læs mere

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november 2012 www.8marts.dk INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006

Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Soroptimist International i Danmark arrangerede i samarbejde med Reden STOP Kvindehandel (RSK) en

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe Tag stilling Danskerne fremhæver, at frihed, ligeværd og solidaritet med de marginaliserede er samfundsmæssige kerneværdier. Men samfundet tager ikke et aktivt ansvar for at mindske den systematiske nedbrydning

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Hvordan ser en pædofil ud?

Hvordan ser en pædofil ud? Hvordan ser en pædofil ud? Psykolog Kuno Sørensen Oplæg ved konferencen DEN STØRSTE FRYGT Januar 2014 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på grund af

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

1.1 Emne... 4 1.2 Problemfelt... 5 1.2.1 Problemformulering... 5 1.2.2 Beskrivelse af problemformulering... 5

1.1 Emne... 4 1.2 Problemfelt... 5 1.2.1 Problemformulering... 5 1.2.2 Beskrivelse af problemformulering... 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Emne... 4 1.2 Problemfelt... 5 1.2.1 Problemformulering... 5 1.2.2 Beskrivelse af problemformulering... 5 1.3 Landenes nuværende status... 6 1.4 Fagligt fokus...

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt - må du se min Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt Vi taler alt for meget om at fjerne og usynliggøre eksisterende og uopløselig magt og for lidt om, at gøre g magten synlig og derved

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Den næste digitaliseringsstrategi er den vigtigste

Den næste digitaliseringsstrategi er den vigtigste Den næste digitaliseringsstrategi er den vigtigste I dag skyder Finansministeren processen i gang med at formulere den næste digitaliseringsstrategi - det er jo vigtigt, at vi er klar til 2016 når der

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning 1 Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar af Chris Poole Indledning "Velma the swift; Velma the elusive; Velma who had never mastered the kicks, punches and defense blocks, but

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Den forsvundne mand. - om køn, dialog og ligeværdighed.

Den forsvundne mand. - om køn, dialog og ligeværdighed. Den forsvundne mand - om køn, dialog og ligeværdighed. Der findes menneskelige problemer og der findes specifikke kvindeproblemer, men der findes ikke tilsvarende specifikt og nuanceret beskrevne mandeproblemer.

Læs mere

Odile Poulsen, Efterordene. I Hustler

Odile Poulsen, Efterordene. I Hustler Odile Poulsen, Efterordene. I Hustler Der er så mange ord, der kan kommer efter. Manglende forklaringer. Uddybninger af det, som hændte. Hvad der skete inden i mig mens jeg var i miljøet, efter. Hvad der

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

Børn, køn & identitet

Børn, køn & identitet Børn, køn & identitet - fokus på den enkeltes potentialer Udddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard 5. marts 2015 // Diakonhøjskolen Disposition Den aktuelle kontekst: Diakonhøjskolen Ny viden om

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere