Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis"

Transkript

1 Udenrigsudvalget URU alm. del Bilag 105 Offentligt Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Denne synopsis er et arbejdspapir, som skal tegne strukturen i den kommende strategi, pege på de elementer, som de enkelte dele af strategien skal omhandle, og stille de spørgsmål, som strategiprocessen skal afklare. Indhold I. Formål og motivation (2 sider) Formålet er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder Hvorfor er vi engageret i udviklingssamarbejde - Global ansvarlighed og sund interessevaretagelse... 1 II. Globale og lokale rammebetingelser for udvikling (3 sider) Globale rammebetingelser globale tendenser, udfordringer og muligheder Lokale rammebetingelser udfordringer og muligheder Hvad kan vi byde på - danske kompetencer i arbejde for udvikling... 2 III. Hvordan vil Danmark gøre en forskel (4 sider) Udmøntning af den rettighedsbaserede tilgang til udvikling Bekæmpe fattigdom gennem fleksible og forskelligartede partnerskaber Bekæmpe fattigdom gennem et mere resultatorienteret og effektivt udviklingssamarbejde... 4 IV. Hvor vil Danmark fokusere (8-10 sider) Rettigheder, god regeringsførelse og demokrati Bæredygtig produktion og levevilkår Grøn omstilling Stabilitet og beskyttelse i skrøbelige og konfliktramte områder... 6 V. Hvordan omsættes strategien til handling (2 sider)... 6

2 I. Formål og motivation (2 sider) 1.1 Formålet er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder Afsnittet skal beskrive det overordnede formål med Danmarks udviklingspolitik med afsæt i regeringsgrundlaget, hvori det angives, at dansk udviklingspolitik skal styrkes med fattigdomsbekæmpelse som omdrejningspunkt, ligesom bistanden i højere grad skal være rettighedsbaseret med et særligt fokus på kvinders rettigheder og muligheder. Samtidig skal indsatsen for at fremme bæredygtig udvikling opprioriteres. Strategien skal således etablere et nyt grundlag for et effektivt fattigdomsorienteret dansk udviklingssamarbejde med en rettighedsbaseret tilgang til udvikling, der bidrager til at udvikle og bevare Danmarks muligheder for at fremme fred, sikkerhed og demokrati og menneskerettigheder Menneskerettigheder og demokrati er fundamentale og universelle værdier og et grundlæggende overordnet mål for den aktive danske udenrigs- og udviklingspolitik. Det hjælper ikke at ytre sig og leve i frihed, hvis man ikke kan læse og skrive, og man lærer ikke at læse, hvis man ikke få mad nok. Sikring af respekten for og indfrielsen af borgernes borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er således udvikling, og Danmarks udviklingssamarbejde skal således bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, FN s konventioner om menneskerettigheder og Verdenserklæringen om menneskerettigheder. Økonomisk vækst er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, forudsætning for fattigdomsbekæmpelse og fremme af menneskerettighederne. Væksten skal være bæredygtig og inklusiv. Bæredygtig betyder, at tilgangen skal bygge på en balance mellem økonomisk, social og miljømæssig udvikling, der sikrer effektiv udnyttelse af ressourcerne og styrker rammer, som fremmer stabilitet og forbedrer levevilkår. Inklusiv betyder, at det enkelte menneske sættes i centrum med fokus på at reducere ulighed, fremme beskæftigelse og lige adgang til ressourcer. Dette forudsætter en rettighedsbaseret tilgang, som sikrer den enkelte mulighed for og evne til at udnytte sine rettigheder til selv at bestemme sin livssituation. Strategien skal sætte kursen for Danmarks udviklingspolitik og sikre, at Danmark gør sit for at bidrage til indfrielsen af FN s 2015 mål, og skærper indsatsen på områder, hvor udviklingen halter, og hvor der er brug for en ekstra indsats. Det er særligt følgende områder, der vil indgå i de videre drøftelser om strategiens fokus: 1. Rettigheder, demokrati og god regeringsførelse 2. Bæredygtig produktion og levevilkår 3. Grøn omstilling 4. Stabilitet og beskyttelse i skrøbelige og konfliktramte områder - Hvorfor en ny strategi, hvad er nyt, og hvad vil vi gøre anderledes? - Hvad betyder en rettighedsbaseret tilgang til udvikling? - Hvordan bidrager den rettighedsbaserede tilgang til fattigdomsbekæmpelse - Hvordan bidrager den rettighedsbaserede tilgang til bæredygtig, inklusiv vækst? 1.2. Hvorfor er vi engageret i udviklingssamarbejde - Global ansvarlighed og sund interessevaretagelse Afsnittet skal beskrive motivationen for Danmarks udviklingssamarbejde. Danmark har både et særligt ansvar og særligt gode muligheder for at bidrage til at bekæmpe fattigdom og fremme udvikling i de fattigste lande for at skabe fred og fremgang i verden. Udviklingen, sikkerheden og velstanden i ét land afhænger i stigende grad af situationen i andre dele af verden. Fattigdomsbekæmpelse er ikke alene i de fattiges interesse, men i alles interesse. Danmarks udviklingspolitik udgør derfor en fuldt integreret del af den aktive danske udenrigs-, sikkerheds- og handelspolitik, der fremmer en mere fredelig og retfærdig verden i overensstemmelse med danske holdninger og værdier, derfor også arbejder for Danmarks nationale interesser. Danmark 1

3 engagerer sig derfor udviklingspolitisk, fordi vi ved, det nytter, fordi vi ønsker at påtage os et globalt ansvar, og fordi det er i vores egen interesse at gøre det. Det giver os indflydelse, gennemslagskraft og bidrager til handel, investeringer og innovation. Strategien skal svare på fem centrale spørgsmål. 1. Hvad er rammebetingelserne, 2. Hvad kan vi byde på, 3. Hvordan kan vi gøre en forskel, 4. Hvor vil vi fokusere, og 5. Hvordan omsættes strategien til handling? II. Globale og lokale rammebetingelser for udvikling (3 sider) Vi lever i en dynamisk verden, hvor den politiske og økonomiske verdensorden er i hastig udvikling og forandring. Det skal Danmarks udviklingspolitik tilpasses. Kapitlet skal således beskrive den verden, vi arbejder i, og de udfordringer og muligheder, det giver for vores udviklingssamarbejde, samt hvad Danmark har at byde på i indsatsen for udvikling Globale rammebetingelser globale tendenser, udfordringer og muligheder Afsnittet skal beskrive de vigtigste globale tendenser, og de udfordringer og muligheder, det giver for fattigdomsbekæmpelse og internationalt udviklingssamarbejde bl.a. med afsæt i det ændrede donorbillede, de multilaterale organisationers betydning som idé skabere af udviklingsparadigmer, udviklingssamarbejdets ændrede rolle og betydningen af udenlandske investeringer. Den politiske og økonomiske verdensorden er i hastig forandring. Der er stor vækst mange steder i både Asien og Afrika, mange lande er kommet langt mod indfrielsen af FN s 2015 mål, og de har en øget politisk selvbevidsthed. Der er samtidig udfordringer i form af ressourceknaphed, klimaændringer, konflikter og manglende jobs til store ungdomsårgange, som flere steder hæmmer, at en vækst kan blive bæredygtig og inklusiv og komme fattigdommen til livs og sikre øget velstand uden samtidig at kompromittere fremtidige generationers muligheder. Det betyder ændrede roller og muligheder, som Danmarks udviklingssamarbejde må gribe, udnytte og tilpasses. - Hvad er de vigtigste globale rammebetingelser, hvilke muligheder giver det os, og hvordan udnytter vi mulighederne, herunder kommercielle styrkepositioner i arbejdet for løsninger på regionale og globale udfordringer? 2.2. Lokale rammebetingelser udfordringer og muligheder Afsnittet skal beskrive de ændrede betingelser i de lande, vi arbejder i. Nogle lande er godt på vej med markant reduktion af fattigdommen, store fremskridt mod indfrielse af FN s 2015 mål, stigende vækst, øget demokratisering og en voksende middelklasse. I Afrika er der stadig mange udfordringer, men der er samtidig høje vækstrater og diversificering i flere afrikanske lande samt stigende afrikansk politisk selvbevidsthed og ønske om fokus på fremme af vækst og beskæftigelse, ikke mindst for de store ungdomsårgange. Andre lande er skrøbelige og præget af voldelige konflikter, som forhindrer udvikling, skaber eller forværrer humanitære kriser og destabiliserer andre lande og regioner. Afsnittet skal således beskrive, hvordan Danmark tilpasser indsatsen til den konkrete virkelighed i vores partnerlande, og griber de muligheder, der er. - Hvad er de vigtigste tendenser i de lokale rammebetingelser, hvilke muligheder giver det os, og hvordan vi udnytter dem? 2.3. Hvad kan vi byde på - danske kompetencer i arbejde for udvikling Afsnittet skal beskrive hvad Danmark kan, og hvor og hvorfor vi sætter vores kræfter ind. Danmark har et solidt grundlag for vores udviklingspolitiske engagement, dels i kraft af mangeårige erfaringer med opbygning og udvikling af vores eget velfærdssamfund, dels fordi vi kan spille på hele paletten, der efterspørges udenrigspolitisk samarbejde, udviklingssamarbejde, stabiliseringsindsatser og kommercielt samarbejde. Vores internationale arbejde med at fremme demokrati, menneskerettigheder, fred og sikkerhed samt bæredygtig udvikling har givet os en 2

4 solid position i de internationale organisationer, der har det bærende ansvar for det normative arbejde og for at fremme udviklingsprocesser. Udviklingen af vores velfærdssamfund har givet os særlige erfaringer, som vi skal trække på i udviklingssamarbejdet. Demokrati, retsstatsprincipper, åbenhed, ligestilling, et aktivt foreningsliv og et stærkt erhvervsliv, som er banebrydende på en række højteknologiske områder og har stærke kompetencer inden for innovation, miljø, energi og landbrug, er grundlæggende elementer i det danske velfærdssamfund. Disse erfaringer skal vi bruge i udviklingssamarbejdet. Samtidig gennemfører vi internationalt anerkendt forskning og har lang tradition i udviklingsforskning. Som udviklingspartner har vi desuden en væsentlig styrke i den relativt store grad af fleksibilitet med en lille effektiv, enstrenget udenrigstjeneste og bistandsadministration, korte kommunikationsveje og udbredt decentralisering, som bevirker, at vi hurtigt er i stand til at reagere på ændringer og tilpasse vores indsatser til de lokale forhold og sikre synergi mellem vores forskellige instrumenter. - Hvad er Danmarks komparative fordele, hvad kan vi byde på, og hvor sætter vi bedst vores kræfter ind? III. Hvordan vil Danmark gøre en forskel (4 sider) 3.1. Udmøntning af den rettighedsbaserede tilgang til udvikling Afsnittet skal udfolde beskrivelsen af den rettighedsbaserede tilgang til udvikling med særlig fokus på ligestilling og kvinders rettigheder og analysere, hvad tilgangen betyder for vores indsats, herunder hvordan vi selv vil stå til ansvar over for vore partnere. Tilgangen vil tage udgangspunkt i principper om ikke-diskrimination, deltagelse, åbenhed og transparens og ansvarlighed, som vil være retningsgivende for vores indsatser på alle områder. - Hvad er den rettighedsbaserede tilgangs konsekvenser for den danske indsats i udviklingslandene, og den måde vi tilgår udviklingssamarbejdet både bi- og multilateralt? 3.2. Bekæmpe fattigdom gennem fleksible og forskelligartede partnerskaber Afsnittet skal reflektere, at partnerskaber, som bygger på et ligeværdighed og gensidighed, stadig er rammen for vores udviklingssamarbejde, men at vi skal tænke partnerskaber bredere og mere fleksibelt. Vi indgår partnerskaber med nye og gamle udviklingsaktører og på nye måder. Dette kan både være gennem samarbejde med ligesindede og gennem påvirkning af ikkeligesindede partnere. Danmark vil bakke op om nationale prioriteter og et stærkt lokalt ejerskab, men samtidig stille krav til sine partnere, som skal vise, at de gennemfører positive forandringer, der reducerer fattigdom og fremmer folks rettigheder og bæredygtig udvikling. Vi forventer samtidig, at vores partnere stiller store krav til os om at indfri de forpligtelser, vi indgår. Dette berører spørgsmålene om hvem, vi vil arbejde sammen med om at nå målsætningerne, på hvilken måde vi arbejder i partnerskaber, og hvordan vi understøtter nye partnerskaber. Afsnittet skal beskrive, hvordan vi arbejder via: Partnerskaber på landeniveau med regeringer og lokale civilsamfund Partnerskab med og gennem EU Globale partnerskaber: FN, de multilaterale finansielle institutioner og internationale folkelige organisationer Partnerskaber med nye vækstøkonomier, private virksomheder, fonde m.v. Partnerskaber med den danske ressourcebase - Hvordan skal Danmark gøre brug af disse partnerskaber, og hvordan understøtter vi nye partnerskaber for størst mulig indflydelse og effekt? - Hvordan tilpasser vi partnerskaberne med regeringer og borgerne i vores partnerlande til den lokale kontekst og den rettighedsbaserede tilgang? 3

5 - Hvordan styrker vi EU s rolle som udviklingspolitisk aktør, hvordan bruger vi EUsamarbejdet aktivt til at fremme vores mål, og hvordan arbejder vi for sammenhæng i EU s politikker, der påvirker udviklingslandene? - Hvordan reaktiverer vi den aktive multilateralisme, så vi sikrer en stærk indsats i forhold til det multilaterale normative arbejde og styrkede partnerskaber med de multilaterale organisationer? - Hvad er vores muligheder for at påvirke og indgå partnerskaber med de nye vækstøkonomier? - Hvordan bringes de erfaringer og kompetencer, som den danske ressourcebase besidder, bedst i spil? 3.3. Bekæmpe fattigdom gennem et mere resultatorienteret og effektivt udviklingssamarbejde Afsnittet skal beskrive, hvordan vi vil sikre resultater og effektivitet af vores udviklingssamarbejde. Vi arbejder i de lande, hvor behovene er størst, hvor vi kan sikre størst mulig effekt af den vores indsats og størst mulig indflydelse for danske synspunkter. Vi vil sikre et mere resultatorienteret og effektivt udviklingssamarbejde gennem: Transparens og åbenhed nøgleværdier i Danmarks udviklingssamarbejde Sammenhængende politikker, der arbejder for udvikling Ejerskab, tilpasning og risikovillighed, herunder øget brug af generel budgetstøtte Offentligt-private partnerskaber og arbejdsdeling Fokusering og prioritering geografisk og tematisk - Hvad mener vi med øget transparens? - Hvordan skal Danmark arbejde for at sikre sammenhængende politikker for udvikling f.eks. i arbejdet for at lukke skattehuller, adressere illegale kapitaloverførsler og fremme retfærdig beskatning af naturressourcer i udviklingslandene? - Hvordan arbejder vi for at sikre en effektiv bistandsindsats baseret på ejerskab, tilpasning, koordination og risikovillighed? - Hvordan støtter vi offentligt-private partnerskaber gennem udviklingssamarbejdet? - Hvordan sikrer vi fornødent fokus tematisk og geografisk? IV. Hvor vil Danmark fokusere (8-10 sider) 4.1. Rettigheder, god regeringsførelse og demokrati Afsnittet skal beskrive, hvordan Danmark konkret og direkte vil støtte fremme af de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle menneskerettigheder samt god regeringsførelse og demokrati gennem bilaterale og multilaterale indsatser, der retter sig såvel mod at bistå staten med at indfri sine forpligtelser som mod at bistå befolkningen til at gøre krav på disse. Den rettighedsbaserede tilgang til udvikling betyder, at indsatsen dækker det brede sæt af rettigheder. Vi vil derfor arbejde såvel for etablering af de institutioner og systemer, som sikrer folks grundlæggende borgerlige og politiske rettigheder, som for investeringer i bl.a. uddannelse, sundhed og social beskyttelse, som skal bidrage til at sikre borgernes økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Afsnittet skal således dels beskrive, hvordan vi vil arbejde for opbygning af uafhængige retssystemer, demokratiske og effektive offentlige institutioner og skattesystemer, uafhængige civilsamfund, frie medier, faglige rettigheder og bekæmpelse af korruption. Dels skal afsnittet beskrive, hvordan Danmark vil arbejde aktivt for at sikre folks lige adgang til sundhed og uddannelse, hvordan vi vil arbejde for at fremme adgangen til social beskyttelse for de mest sårbare og udsatte samt hvilke typer partnerskaber og instrumenter, vi vil anvende for at nå disse mål. 4

6 - Danmark har lang erfaring med konkrete indsatser til fremme af menneskerettigheder, god regeringsførelse og demokrati. I lyset af presset på menneskerettighederne globalt og lokalt, hvad skal der så til for, at denne indsats fremover forbliver effektiv og noget, som vores partnerlande fortsat vil samarbejde med os om? - Sundhed og uddannelse er basale forudsætninger for al vækst og velstand. Hvordan skal Danmark fremover arbejde for at bidrage til at fremme indfrielsen af 2015-målene på disse områder, og hvilke typer partnerskaber og instrumenter skal vi anvende? 4.2. Bæredygtig produktion og levevilkår Afsnittet skal beskrive, hvordan Danmark vil bidrage til en forbedring af levevilkår ved at styrke rammevilkår og rettigheder i relation til landbrugsrelaterede indsatser som drivkraft for en bæredygtig og inklusiv vækst og fødevaresikkerhed. Det vil beskrive, hvordan Danmark i samarbejde med partnere så som regeringer, multilaterale organisationer, civilsamfundsorganisationer og den private sektor vil udnytte potentialet for bæredygtige produktivitetsstigninger i landbruget og de dertil knyttede muligheder for værditilvækst og fair handel. Samtidig vil afsnittet beskrive, hvordan Danmark vil bidrage til at styrke sårbare gruppers modstandskraft og nationale katastrofeberedskaber samt social beskyttelse. - Hvordan kan Danmark bedst muligt bidrage til bæredygtig ressourceanvendelse og en klimatilpasset landbrugsproduktion i udviklingslandene i lyset af stigende efterspørgsel efter fødevarer lokalt og globalt? - Hvordan fremmes en mere alsidig landbrugsrelateret produktionsstruktur og en højere grad af forarbejdning og værditilvækst, der kan skabe gode og produktive jobs og dermed bidrage til bæredygtig og inklusiv vækst? - Hvordan styrkes udviklingslandenes muligheder særligt inden for landbrug og fødevarer for globalt at konkurrere på lige markedsvilkår? - Hvordan styrker Danmark bedst muligt evnen til at forebygge og håndtere klimarelaterede kriser og katastrofer? Hvordan bidrages bedst muligt til varige løsninger for de befolkningsgrupper, der i særlig grad rammes af sådanne kriser og katastrofer? - Hvordan kommer den rettighedsbaserede tilgang til udvikling til udtryk på dette område? 4.3. Grøn omstilling Afsnittet skal beskrive, hvordan Danmark vil styrke udviklingslandes evner og muligheder for grøn omstilling og effektiv ressourceudnyttelse og herigennem opnå en bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst til gavn for såvel beskæftigelse og fattigdomsbekæmpelse som miljø og klima. Det skal beskrive, hvordan pres fra klimaændringer, stigende ressourcekrav fra voksende bysamfund og miljøbelastende og ressourceineffektive produktionsformer især rammer de fattigste udviklingslande og hindrer effektiv fattigdomsbekæmpelse og opnåelse af FN s 2015-mål. Afsnittet skal endvidere beskrive, hvordan Danmark konkret vil arbejde for at fjerne de barrierer, både i landenes egne forvaltninger og i det internationale rammeværk, som i dag hæmmer dels effektiv ressourceudnyttelse, dels den grønne omstilling og miljøforbedringer og derved hindrer udnyttelsen af det vækst- og beskæftigelsespotentiale, som ligger heri. Samtidig skal afsnittet forklare, at grøn omstilling og indsatsen mod klimaændringer er gennemgribende og kun vil kunne løftes gennem en kombination af løsninger og indsatser i partnerskaber, som involverer dels de nye vækstøkonomiers samarbejde med udviklingslandene, dels den private sektor, som skal bidrage med en meget betydelig del af finansieringen af den grønne omstilling. Endelig skal afsnittet beskrive, hvilken rolle Danmark kan spille, for at resultaterne af Rio+20 konferencen og arbejdet med at formulere globale bæredygtighedsmål bliver gennemført, herunder fremme af adgang til bæredygtige og moderne energiløsninger. - Hvordan bistår vi bedst landene med at skabe grøn omstilling og derved bl.a. udnytte den potentielle jobskabelseseffekt? 5

7 - Hvordan tilrettelægges vores støtte til grøn omstilling og en mere effektiv ressourceudnyttelse, så vi også udnytter nye instrumenter og partnerskabsmuligheder gennem bl.a. trilateralt samarbejde, offentlig-private partnerskaber og det private erhvervsliv om f.eks. innovativ finansiering? - Hvordan kommer den rettighedsbaserede tilgang til udvikling til udtryk på dette område? - Hvad betyder grøn omstilling i forhold til de fattigste lande? 4.4. Stabilitet og beskyttelse i skrøbelige og konfliktramte områder Afsnittet skal beskrive, hvordan Danmark vil styrke arbejdet med stabilisering, genopbygning og udvikling i skrøbelige og konfliktramte lande og regioner samt i transitionslande og bredere sikkerhedspolitiske indsatser med fokus på opbygning af legitime og bæredygtige stater, der tager ansvar for deres borgeres sikkerhed, garanterer deres rettigheder og anvender sine ressourcer til udvikling og fattigdomsbekæmpelse. Målet er en transition fra militær intervention, humanitær bistand og stabiliseringsindsatser til udvikling, hvor lokale og statslige myndigheder overtager ansvaret for sociale ydelser som sundhed, uddannelse og vand og sætter rammerne for en harmonisk og demokratisk udvikling med vægt på bæredygtig, inklusiv vækst og privat sektor udvikling. Midlet vil være at sikre, at alle danske humanitære, udviklingspolitiske og sikkerhedspolitiske instrumenter er tæt koordineret og trækker i samme retning. - Hvad kan Danmark byde på, og hvilken kombination af instrumenter og partnerskaber er de mest relevante? - Hvordan håndteres risici bedst i skrøbelige stater? - Hvorledes inddrages den private sektor i bestræbelserne på at skabe stabilitet i skrøbelige og konfliktramte stater? - Hvordan kommer den rettighedsbaserede tilgang til udvikling til udtryk på dette område? V. Hvordan omsættes strategien til handling (2 sider) Afsnittet skal beskrive, hvordan strategien skal omsættes til handling i vores udviklingssamarbejde, herunder beskrive hvilke konsekvenser, det vil få for hvad, vi gør/ikke gør, så strategien kan udgøre et strategisk styringsredskab. Udmøntning af strategien vil ske gennem de årlige finanslove og med afsæt i underliggende politikker, landepolitikpapirer og konkrete retningslinjer. Udgangspunktet for partnerskabet i udviklingslande er landenes egne fattigdomsreduktionsstrategier, politikker og systemer. Programmering tager afsæt i landekontekst og valg af modaliteter afhænger af, hvad der giver bedst resultat. Fokus vil være på at sikre klare resultater, der kan dokumenteres og kommunikeres. Endelig vil afsnittet beskrive, hvordan vi vil kommunikere om udviklingssamarbejdet og tænke transparens og public diplomacy ind på tværs i udviklingssamarbejdet. - Hvilke konsekvenser har strategien for det konkrete udviklingssamarbejde i partnerlandene og gennem de multilaterale organisationer? - Hvad vil vi gøre anderledes, og hvad vil vi ikke prioritere fremover? - Hvorledes sikrer vi helt konkret transparens om udviklingssamarbejdet? - Hvordan dokumenteres og kommunikeres resultaterne af udviklingssamarbejdet? 6

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0. strategi for dansk udviklingspolitik. udkast

Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0. strategi for dansk udviklingspolitik. udkast Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0 strategi for dansk udviklingspolitik udkast marts 2010 Marts 2010 Ny strategi for dansk udviklingspolitik Indhold Indledning. Dansk udviklingspolitik

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

frihed fattigdom forandring

frihed fattigdom forandring frihed fra fattigdom til forandring strategi for danmarks udviklingssamarbejde 2 DANSK UDVIKLINGSPOLITIK FRIHED OG UDVIKLING To elever arbejder med elektricitet på det tekniske gymnasium Dr. Bruno Buchwieser

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Ny strategi for dansk udviklingspolitik

Ny strategi for dansk udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Version 4. februar 2010 Ny strategi for dansk udviklingspolitik Indholdsfortegnelse Indledning. Dansk udviklingspolitik værdier og ansvarlighed...

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del Bilag 206 Offentligt. fra. til STRATEGI FOR DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE

Udenrigsudvalget URU alm. del Bilag 206 Offentligt. fra. til STRATEGI FOR DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 206 Offentligt frihed fra fattigdom til forandring STRATEGI FOR DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE 2 Dansk udviklingspolitik Frihed og udvikling To elever arbejder

Læs mere

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5 Høringssvar fra NGO-forum til regeringens udkast til Danmarks ny udviklingsstrategi: Frihed fra fattigdom Frihed til forandring: Udvikling 2.0 13. april 2010 Generelle kommentarer Vi er den første generation,

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Fokus på fattigdom, rettigheder og vækst

Fokus på fattigdom, rettigheder og vækst Fokus på fattigdom, rettigheder og vækst Fattigdom har mange ansigter. Sult og høj børnedødelighed er blandt fattigdommens mest barske udtryk. Andre er konflikter, usikkerhed, undertrykkelse og sårbarhed

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælp (FKN) takker for muligheden for at kommentere regeringens udkast til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi,

Folkekirkens Nødhjælp (FKN) takker for muligheden for at kommentere regeringens udkast til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi, København den 2. august 2016 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sendt elektronisk til: udvikpolhoering@um.dk Vedr. høring over udkast til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

FÆLLES OM EN BEDRE VERDEN STRATEGISK RAMME FOR DANMARKS DELTAGELSE I EU S UDVIKLINGSSAMARBEJDE

FÆLLES OM EN BEDRE VERDEN STRATEGISK RAMME FOR DANMARKS DELTAGELSE I EU S UDVIKLINGSSAMARBEJDE FÆLLES OM EN BEDRE VERDEN STRATEGISK RAMME FOR DANMARKS DELTAGELSE I EU S UDVIKLINGSSAMARBEJDE Oktober 2013 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 5 EU KLÆDT PÅ TIL EN NY VERDENSORDEN 7 EN FÆLLES DAGSORDEN 10 EU

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer: 978-87-7356-151-5

Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer: 978-87-7356-151-5 Bistandspolitik Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer: 978-87-7356-151-5 Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer:

Læs mere

Høringssvar fra Folkekirkens Nødhjælp til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre liv

Høringssvar fra Folkekirkens Nødhjælp til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre liv Høringssvar fra Folkekirkens Nødhjælp til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre liv Folkekirkens Nødhjælp (FKN) er medunderskriver af høringssvarene

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 Bilag B Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 1 Introduktion Dette positionspapir beskriver NGO FORUMs medlemsorganisationers erfaringer og visioner for området Vækst og Beskæftigelse,

Læs mere

1. Et stærkt og prioriteret dansk udviklingssamarbejde, der skaber resultater

1. Et stærkt og prioriteret dansk udviklingssamarbejde, der skaber resultater Ny udviklingspolitisk strategi Udbygget synopsis Verden 2030 #VoresDKaid 1. Et stærkt og prioriteret dansk udviklingssamarbejde, der skaber resultater [Danmark som udviklingspolitisk aktør indledning]

Læs mere

9383/17 hsm 1 DG C 1

9383/17 hsm 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9383/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9417/17 Vedr.:

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde menneskerettigheder og demokrati BeSkYtteLSe Bekæmpe fattigdom Sikre menneskerettigheder VækSt grøn StaBiLitet og SoCiaLe fremskridt Maj

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Til Udenrigsministeriet Tlf. 39 17 39 17 CVR 17150413 dst@dst.dk www.dst.dk 29. juli 2016 Høringssvar til Verden 2030 Udkast Danmarks udviklingspolitiske

Læs mere

Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 398 Offentligt. Teknisk gennemgang

Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 398 Offentligt. Teknisk gennemgang Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 398 Offentligt ttelse, billedet agerst. Teknisk gennemgang Mikkel Aarø-Hansen, Miljøministeriet, International Miljødirektør Henrik Bramsen Hahn, Udenrigsministeriet,

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke s høringssvar til ny dansk udviklingspolitik

Mellemfolkeligt Samvirke s høringssvar til ny dansk udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Mellemfolkeligt Samvirke s høringssvar til ny dansk udviklingspolitik Mellemfolkeligt Samvirke mener at der er mange fornuftige analyser og flotte

Læs mere

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling)

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling) En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til og nyde godt af økonomisk, social, kulturel og politisk udvikling, hvori alle menneskerettigheder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.12.2011 SEK(2011) 1482 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken LO s udviklingspolitiske strategi Forord Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken Når Danmark giver udviklingsbistand, er det helt afgørende, at hjælpen også går til forbedring af

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde fremlagt på Udviklingspolitisk Rådsmøde 15. marts 2013-03-20 Overordnet set er det nuværende udkast et rigtig godt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende?

Nyt lille Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? 28.05.14 Af Jesper Heldgaard, freelance-journalist Det 21. århundredes nye verdensorden stiller helt nye krav til udviklingssamarbejdet,

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti SF er et socialistisk parti i den danske arbejderbevægelse, som med afsæt i den demokratiske venstrefløj og den progressive grønne tradition, ønsker at gennemføre

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 4.3.2015 JOIN(2015) 6 final

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG MED TIDLIGERE OG KOMMENDE TOPMØDER... 3

INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG MED TIDLIGERE OG KOMMENDE TOPMØDER... 3 Konferencen om Udviklingsfinansiering Højniveau-møde i FN, 18-22 marts, 2002 Politikpapir for FN-forbundet pr. 17.1.2002 INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Det er på høje tid Danmark udarbejder en strategi for, hvad vi vil med EU på udviklingsområdet. Danmark har en stærk strategisk interesse i, at EU

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en demokratifond samt andre demokratifremmende initiativer

Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en demokratifond samt andre demokratifremmende initiativer 2008/1 BSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Jeppe Kofod (S), Mette Gjerskov (S), Ole Hækkerup (S), Mogens Jensen (S),

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

FOLKEKIRKENS DENMARK. VisioN. Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp. Plan 2011-2015

FOLKEKIRKENS DENMARK. VisioN. Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp. Plan 2011-2015 FOLKEKIRKENS VisioN Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp Plan 2011-2015 DENMARK DEL 1 FORMÅL, VISION, VÆRDIER OG MÅL VISION AND PLAN 2011-2015, PART 1 2A) Folkekirkens Nødhjælps formål 3 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet

Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet Til punkt 5 Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 FN blev ikke skabt for at føre menneskeheden i himmelen, men

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere