Abonnementsvilkår for Phone-IT s telefonitjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår for Phone-IT s telefonitjenester"

Transkript

1 Abonnementsvilkår for Phone-IT s telefonitjenester Kort præsentation af abonnementsvilkårene Marts 2011 På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Phone-IT. Vilkårene er sammen med prislisten og de fremsendte ordrebekræftelser grundlaget for aftalen mellem dig og PHONE-IT. Nogle af punkterne i vilkårene er særligt vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her: Abonnement kan kun tegnes af virksomheder. Du har under visse betingelser fortrydelsesret i 14 dage fra aftalen er indgået. Læs mere i vilkårenes pkt Det er dig, der som kunde hæfter for betalingen for alle ydelser, som PHONE-IT leverer i henhold til abonnementsaftalen. Bl.a. skal du betale for alle opkald, der sker fra din telefonforbindelse. Læs mere i vilkårenes pkt. 2. IP-telefoni virker ikke under strømsvigt, medmindre du benytter PHONE-IT Mobil back-up løsning. IP Telefoni bruger din Internet forbindelse. Det er derfor vigtigt at hvis du porterer et telefonnummer at din Internet forbindelse ikke ligger på samme nummer da denne vil gå tabt under porteringen. I sådanne tilfælde skal du kontakte din eksisterende udbyder og sørge for at denne installation bliver ændret af deres tekniker. Du har ansvaret for sådanne ændringer og omkostningerne derom. Læs mere i vilkårenes pkt. 5. PHONE-IT skal videregive oplysning om Kundens navn, adresse og telefonnummer til alle, der ønsker det. Hvis Kunden har hemmeligt eller udeladt nummer videregiver PHONE-IT dog ikke oplysningerne. Læs mere i vilkårenes pkt Phone-IT er forpligtet til ikke at videregive oplysninger om Kundens brug af Tjenesterne og indholdet i teletrafikken. Domstole, anklagemyndighed og andre offentlige myndigheder kan modtage sådanne oplysninger, såfremt der er truffet afgørelse om udlevering med hjemmel i lov Alle regninger fra Phone-IT betales via Betalingsservice. Hvis du ønsker at betale på andre måder, opkræver PHONE-IT et betalingsgebyr. Læs mere i vilkårenes pkt. 10. PHONE-IT lukker for din telefonforbindelse, hvis din telefonregning ikke bliver betalt. Læs mere i vilkårenes pkt Hvis der opstår fejl i PHONE-IT's net, så din telefonforbindelse ikke virker, retter PHONE-IT fejlen inden for normal arbejdstid. Læs mere om PHONE-IT's fejlretning og erstatningsansvar i vilkårenes pkt. 12. Du er ikke bundet af din aftale med PHONE-IT. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Det samme gælder for brugere med længer varigt fravær, disse kan midlertidigt opsiges med en måneds varsel Læs mere i vilkårenes pkt. 16. Ændring af priser og abonnementsvilkår varsles normalt ved annoncering på Phone-IT s hjemmeside og per til vores kunder. Væsentlige ændringer varsles dog skriftligt, eventuelt sammen med din regning eller som tekst på betalingsoversigten fra PBS. Læs mere i vilkårenes pkt. 9.

2 Du skal være opmærksom på, at alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed for aftalen mellem PHONE-IT og dig som kunde. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Aftalen 1.1 Fortrydelsesret for forbrugere 2. Aftaleindgåelse 2.1 Registrering og ændring af adresseoplysninger 2.2 Registrering af bruger 3. Kvalitets- og serviceniveau 4. Leveringstidspunkt 5. Kundens Internet, interne datanet og udstyr 5.1 Ejendomsret og ansvar for Phone-IT s udstyr og installationer 6. Installation 7. Nummertildeling 8. Behandling af kundeoplysninger 8.1. Nummeroplysningsdata 8.2. Opkalds- og regningsdata 9. Priser 10. Betalingsbetingelser 10.1 Ændring af opkrævningsinterval og straksbetaling 10.2 Kreditvurdering, sikkerhedsstillelse og forbrugsmaksimum 10.3 Kundens misligholdelse (Phone-IT s lukkeret) 11. Kundens pligter 11.1 Tab eller skade på udstyr 11.2 Retur af udstyr 11.3 Brug af Tjenesterne og udstyr 11.4 Overføring af nummer 12 Phone-IT s pligter 12.1 Leverance 12.2 Fejlafhjælpning 12.3 Kundeservice 12.4 Afslag i abonnement 13 Fejl eller mangler ved Tjenesterne 13.1 Reklamation 13.2 Afhjælpning 13.3 Prisafslag 13.4 Erstatning 13.5 Ophævning 14. Brugsrestriktioner 15 Overdragelse 16 Opsigelse 17 Ændring af vilkårene 18 Tvister

3 19 Ikrafttrædelse 1. Aftalen Disse abonnementsvilkår (herefter aftalen) gælder for aftaler om abonnement på Phone-IT s IP Telefoni, der udbydes af Phone-IT (herefter Phone-IT) og den registrerede virksomhed (herefter kunden) for levering af IP telefoni med tilhørende tillægstjenester (herefter Tjenesten/Tjenesterne) og køb / leje af udstyr som er nødvendig for at benytte Tjenesterne som de til en hver tid er beskrevet på Phone-IT s hjemmeside - Abonnement kan kun tegnes af virksomheder. 1.1 Fortrydelsesret for forbrugere Hvis kunden er forbruger, kan kunden fortryde en bestilling i 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Hvis der er tale om portering af et nummer, vil denne portering tage sted allerede ved modtagelsen af Kundens bestilling. Dette betyder at kunden vil skulle betale porterings- og behandlingsgebyrer. Hvis kunden ved bestillingen har accepteret, at Phone-IT påbegynder levering af tjenesten/tillægsydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret dog allerede, når Phone-IT påbegynder leveringen, jf. pkt Aftaleindgåelse Aftalen indgås, når kunden bestiller mundtligt, skriftligt eller elektronisk og Phone-IT har bekræftet bestillingen. Kunden accepterer, at leverancen kan påbegyndes umiddelbart efter, at Phone-IT har bekræftet bestillingen. Phone-IT kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug derfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Phone-IT kan afslå at levere Tjenesterne, såfremt kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau, i et advarselsregister, andre forhold indikerer manglende betalingsevne eller vilje eller der er grundlag, for at kunden vil misligholde aftalen på anden vis. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af abonnementsvilkårene. Abonnementet må ikke anvendes til formidling af teletrafik for andre end kunden eller en eventuel bruger. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse, jf. pkt. 2.1, eller en særskilt bruger/installationsadresse, jf. pkt. 2.1 og 2.2, som er forskellig fra kundens adresse Registrering og ændring af adresseoplysninger Kunden skal ved aftaleindgåelsen give Phone-IT oplysning om Kundens navn, adresse (hjemstedsadresse), selskabsform og CVR-nummer. Kunden skal endvidere oplyse eventuel særskilt installationsadresse (f.eks. kundens hjemmearbejdspladser eller en registreret brugers adresse, jf. pkt. 2.2), samt eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger og/eller meddelelser vedrørende abonnementet skal sendes. Kunden skal efter Phone-IT s anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Oplysningerne og Phone-IT s registreringer heraf lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give Phone-IT meddelelse herom.

4 2.2. Registrering af bruger Der kan i følgende tilfælde registreres en bruger, der er forskellig fra kunden: Hvor der mellem kunden og brugeren eksisterer et vedvarende ansættelsesforhold. Hvor kunden og brugeren indgår i samme koncern. I andre særlige situationer og da kun for et begrænset antal brugere pr. kunde (værge, forpagter eller lignende). Phone-IT kan ikke udlevere kundeoplysninger (herunder Kundens navn, adresse, telefonnr. og ) til en tredjeperson. Udlevering kan alligevel ske såfremt; Kunden har givet sit samtykke til udlevering Der foreligger hjemmel i lov for udlevering Som led i betalingsindkrævning Som led i regnskabsbehandling Til brug i offentlige telefonbøger, eller der er opstået retslig tvist om betalingspligten, kan oplysningerne opbevares indtil kravet er gjort op eller retslig afgjort. Navn og adresse på kunden i tillæg til beløbet kan gemmes når fakturaen er gjort op. 3. Kvalitets- og serviceniveau Oplysning om telefonitjenestens til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved kundens henvendelse til Phone-IT. 4. Leveringstidspunkt Ved levering af ydelser i henhold til abonnementsaftalen fastlægger Phone-IT på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. et leveringstidspunkt, som formidles til kunden. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. 5. Kundens Internet, interne datanet og udstyr Det er en forudsætning for aftalen, at Kunden har en fungerende standard Internetforbindelse uden nogle former for brugsbegrænsninger og lokalt datanet med tilstrækkelig kapacitet for at benytte tjenesten, at internetadgang og lokalt datanet støtter de seneste standarder og at lokalt datanet er korrekt konfigureret for brug af tjenesten. Hvis kunden porterer et telefonnummer og Internetforbindelsen ligger på samme nummer vil Internet forbindelsen gå tabt. I sådanne tilfælde skal kunden kontakte sin eksisterende udbyder og sørge for at denne installation bliver ændret af deres tekniker. Kunden har ansvaret for sådanne ændringer og omkostningerne derom. Kunden er selv ansvarlig for eventuelt tillægsudstyr i eget lokalt net som er nødvendig for at benytte Tjenesterne Ejendomsret og ansvar for Phone-IT s udstyr og installationer

5 Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) Phone-IT s udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på Phone-IT s udstyr og installationer på installationsadressen, som kunden eller nogen, som kunden har ansvar for, forvolder. For Phone-IT s udstyr og installationer på installationsadressen bærer kunden desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brandskader, vandskader og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre Phone-IT s tab i de nævnte tilfælde. PHONE-IT bærer risikoen for hændelige skader i form af lynskader som følge af overspænding i nettet. 6. Installation Phone-IT er ansvarlig for opkobling og installation af terminaludstyret. Normalt fremmøde en tekniker fra Phone-IT, mod betaling (Installationsafgiften), med det terminaludstyr der skal bruges i form af IP-telefoner og eller andre terminaler afhængig af hvilket udstyr Kunden bestiller, og sørger herefter for den fysiske tilslutning af udstyret på installationsadressen. Der ydes ikke afslag i abonnementsafgiften for en periode, hvor telefonitjenesten er afbrudt på grund af kundens installationsændringer af udstyret. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med abonnementet, og det viser sig, at fejlen skyldes kundens egne ændringer af installation af udstyret, med mere, er kunden forpligtet til at dække Phone-IT's udgifter til fejlsøgning. 7. Nummertildeling Phone-IT tildeler Kunden minimum et telefonnummer for hver terminal forbundet til tjenesten. Kunden kan vælge at få hemmeligt eller udeladt nummer jf. pkt. 8.A. Phone-IT er i særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre, hvis det er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Kunden informeres om ændringen med længst muligt varsel. Nummerændring efter kundens anmodning kan sædvanligvis finde sted. Phone-IT er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Kunden kan mod betaling overføre sine eksisterende numre fra gammel udbyder til Phone-IT. Kunderne er selv ansvarlig for evt. fejl og mangler ved nummeroverføring som sker udenfor Phone-IT s ansvarsområde jf. pkt Behandling af kundeoplysninger 8.1. Nummeroplysningsdata Kunden har ret til at få en kortfattet optagelse i den offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabase. En kortfattet optagelse omfatter typisk navn, stilling, adresse og telefonnummer (nummeroplysningsdata). Kunden er ansvarlig for, at optagelsen ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden kan ved henvendelse til Phone-IT anmode om at få ændret sine nummeroplysningsdata. Phone-IT registrerer sådanne ændringer i Phone-IT s nummeroplysningsdatabase umiddelbart efter kundens henvendelse. Ændringer får ikke virkning for tredjemands databaser mv., som Phone-IT har videregivet nummeroplysningsdata til. Kunden kan kræve hemmeligholdelse af alle eller dele af kundens nummeroplysningsdata, som herefter ikke kan benyttes ved udbud af nummeroplysningstjenester og lignende. Kunden kan herunder vælge at være optaget i nummeroplysningsdatabasen med angivelse af, at telefonnummeret er hemmeligt (hemmeligt nummer) eller vælge, at ingen af kundens nummeroplysningsdata oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester eller lignende (udeladt nummer/hemmelige kundedata). Phone-IT er berettiget til at opkræve et gebyr for hemmeligholdelse/udeladelse af oplysninger. Phone-IT er forpligtet til at videregive de nummeroplysningsdata, som er registreret i nummeroplysningsdatabasen, til alle,

6 der fremsætter ønske herom, herunder adressebureauer samt udbydere af nummeroplysningstjenester og telefonbøger. Nummeroplysningsdataene videregives bl.a. til brug for nummeroplysningstjeneste 118 og til brug for udgivelse af telefonbøgerne. Nummeroplysningsdata, som kunden har krævet hemmeligholdt, videregives ikke af Phone-IT til tredjemand. Videregivelse af nummeroplysningsdata kan dog altid finde sted til alarmtjenesten 112, til politiet og til andre udbydere af telenet eller teletjenester i signaleringsøjemed. Phone-IT offentliggør og videregiver i øvrigt ikke andre nummeroplysningsdata end navn, stilling, adresse og telefonnummer, medmindre kunden udtrykkeligt har givet samtykke hertil Opkalds- og regningsdata PHONE-IT registrerer opkalds- og regningsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for kundens forbrug af tjenesten, jf. pkt. 10. Opkalds og regningsdata omfatter bl.a. kundens eget nummer, det kaldte nummer, datoen for samtalen samt samtalens begyndelsestidspunkt og varighed. 9. Priser Phone-IT fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen, herunder oprettelsesafgift, abonnementsafgift og forbrugsafgifter. Derudover kan Phone-IT fastsætte specifikke afgifter og gebyrer for tillægstjenester, funktioner, faciliteter og engangsydelser mv. Priser på Tjenesterne fremgår af Phone-IT's til enhver tid gældende prisliste som kan fås ved henvendelse til Phone-IT. Phone-IT kan ændre priserne for Tjenesterne med 1 måneds varsel. Fakturaen, eller særskilt melding pr. , med oplysning om ny pris for Tjenesterne gælder som skriftlig underretning om prisændring. Kundens brug af Tjenesterne efter at prisændringen er trådt i kraft, anses som accept af den nye pris. 10. Betalingsbetingelser Tilkoblingsafgift samt etablering af Tjenester, som kræver eget udstyr, faktureres umiddelbart efter installationen. Abonnementsafgift opkræves fra leveringstidspunktet, jf. pkt. 4, og opkrævningen sker normalt kvartalsvis forud. Forbrugsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer opkræves bagud, normalt kvartalsvis. Phone-IT kan i henhold til dansk rets regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. Levering af andre Tjenester faktureres bagud. Betalinger sker i danske kroner via Betalingsservice (PBS), oplysninger vedrørende regningen af udskriften Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS). Hvis kunden ønsker at betale på andre måder f.eks. via giroindbetalingskort - opkræves et betalingsgebyr pr. udsendt regning. Kunden skal altid opgive korrekt betalingsinformation, ellers vil eventuelle ekstra administrationsomkostninger kunne viderefaktureres til Kunden. Betaling må kun ske til fakturaudsteder i henhold til faktura. Opkrævninger i henhold til abonnementsaftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af en betalingsfrist. Kunden er ansvarlig for at opgive rigtig adresse og for at kunne modtage fakturaen. Ved forsinket betaling er Phone-IT berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Ved udeblevet betaling er Phone-IT eller tredjemand berettiget til at opkræve inkassogebyr i henhold til inkassoloven. I tillæg kan Phone-IT eller

7 tredjemand kræve dækning af omkostninger i forbindelse med ikke retslig inddrivelse af kravet i henhold til Inkassoloven og tilhørende forskrifter Ændring af opkrævningsinterval og straksbetaling Phone-IT kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. Phone-It kan blandt andet i følgende situationer ændre opkrævningsintervallet eller kræve betaling straks: Kunden har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til abonnementsaftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til Phone-IT i forbindelse med en anden aftale. Kundens forbrug af tjenesten skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug af tjenesten eller udviser betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere. Kunden har ikke hjemstedsadresse i Danmark. Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. Forbindelsen til tjenesten anvendes til formidling af teletrafik for andre. Forbindelsen til tjenesten benyttes fast af flere i forening, der ikke er nærtstående. Kunden har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under konkursbehandling Kreditvurdering, sikkerhedsstillelse og forbrugsmaksimum Phone-IT kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis Phone-IT ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at Kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Phone-IT berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af Phone-IT. Som et supplement eller som et alternativ til krav om sikkerhedsstillelse kan Phone-It tildele kunden et forbrugsmaksimum. Et forbrugsmaksimum indebærer, at Phone-IT kontakter kunden og/eller afbryder kundens forbindelse, hvis det tildelte forbrugsmaksimum overskrides. Phone-IT kan blandt andet stille krav om sikkerhedsstillelse i følgende situationer: Kunden har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til abonnementsaftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til Phone-IT i forbindelse med en anden aftale. Kunden har ikke hjemstedsadresse i Danmark. Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. Forbindelsen til tjenesten anvendes til formidling af teletrafik for andre. Forbindelsen til tjenesten benyttes fast af flere i forening, der ikke er nærtstående.

8 Kundens forbrug af tjenesten skønnes væsentligt at overstige tilsvarende virksomheders gennemsnitsforbrug af tjenesten eller udviser meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere. Kunden ønsker at oprette et abonnement i et tilfælde, hvor en anden virksomheds telefonforbindelse er blevet afbrudt på grund af misligholdelse, og hvor Kunden har tilhørt denne anden virksomheds husstand i den periode, hvor restancen er opstået, og fortsat tilhører denne husstand. Kunden har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under konkursbehandling. Ved sikkerhedsstillelse fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til det største beløb af enten det dobbelte af det beløb, som kunden er i restance med, eller til det beløb svarende til, hvad Phone-IT forventer at fakturere kunden i to (2) måneder, dog mindst kr. Sikkerhedsstillelsen dækker kun betaling vedrørende abonnementsaftalen i perioden efter betalingerne er standset, akkordforhandling er åbnet, gældssaneringssag er indledt, eller konkursdekret er afsagt. Kundens forpligtelse til at stille sikkerhed ophører som udgangspunkt, når det forhold, der lå til grund for sikkerhedsstillelsen, ikke længere er aktuelt. Når kundens forpligtelse til at stille sikkerhed er ophørt, frigives sikkerhedsstillelsen af Phone-IT efter begæring fra kunden Kundens misligholdelse (Phone-IT s lukkeret) Phone-IT er berettiget til at afbryde kundens forbindelser til telefonitjenesten, hvis kundens forbrug skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug eller udviser meget betydelig eller pludselig stigning i forhold til tidligere. Phone-IT er endvidere berettiget til at afbryde kundens forbindelser til telefonitjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten i tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: Kunden undlader rettidigt at opfylde Phone-IT s krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt Opkrævning af oprettelsesafgift betales ikke rettidigt. Opkrævning af abonnementsafgifter og forbrugsafgifter mv. betales ikke efter Phone-IT s fremsendelse af et rykkerbrev eller et krav om straks- betaling, jf. pkt Kunden udøver chikane mod Phone-IT eller Phone-IT s medarbejdere eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser for Phone-IT. Phone-IT afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning mv., jf. pkt Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om adresseændring, jf. pkt Kunden er taget under konkursbehandling. Afbrydelse af kundens forbindelser i henhold til de første 3 ovennævnte punkter kan kun ske for de forbindelser, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling.

9 Afbrydelse af kundens forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager Phone-IT snarest genåbning af forbindelsen. Phone-IT er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan Phone-IT opsige abonnementsaftalen uden varsel, jf. pkt Kundens pligter 11.1 Tab eller skade på udstyr Kunden er ansvarlig for tab eller skade på udstyret, og skal uden ophold varsle Phone-IT såfremt tab eller skade sker. Såfremt kunden ønsker at bytte udstyret af andre årsager end tekniske fejl, er Phone-IT berettiget til at opkræve et gebyr for kontrol af indleveret udstyr og udlevering af nyt udstyr Retur af udstyr Såfremt Phone-IT finder det nødvendigt at bytte udstyret, skal kunden selv sørge for at aflevere det gamle og hente det nye udstyr hos Phone-IT, medmindre Phone-IT påtager sig at udføre dette. Ved ophør af aftalen skal udstyr straks leveres tilbage til Phone-IT. Phone-IT er berettiget til at kræve abonnementsafgift indtil udstyret er registreret som tilbageleveret. Såfremt udstyret ikke tilbageleveres som forudsat i aftalen, er Phone-IT berettiget til at kræve fuld erstatning for udstyret. Har Phone-IT hævet aftalen eller en tillægsaftale med kunden, kan Phone-IT desuden kræve erstatning for øvrige tab Brug af Tjenesterne og udstyr Kunden er ansvarlig for brug af tjenesterne som sker af andre personer som gennem kunderne får adgang til tjenesterne. Kunden skal straks informere Phone-IT såfremt andre personer bryder vilkårene i aftalen. Terminaludstyret er Phone-IT s ejendom. Tjenesterne og udstyret kan kun benyttes af kunden og må ikke sælges, lejes ud eller på anden måde overdrages eller pantsættes. Kunden må ikke anvende tjenesten til formidling af teletrafik for andre end kunden eller dennes virksomhed eller en eventuel bruger. Tjenesterne må ikke benyttes fast af flere i forening, der ikke er nærtstående. Kunden har ikke ret til at videresælge tjenesterne uden skriftlig aftale med Phone-IT. Kunden skal behandle udstyret i henhold til brugervejledningen. Det er ikke tilladt at lave fysiske eller software indgreb i udstyret. Kunden må ikke forsøge at bryde elektroniske adgangskontrol, låse eller koder eller på anden måde skaffe sig uberettiget tilgang til andre tjenester, oplysninger, data eller systemer som ikke er ment for kunden. Kunden må heller ikke benytte, udnytte eller sprede information som ikke er tiltænkt kunden eller som kunden har skaffet sig uberettiget adgang til Overføring af nummer Ved at indgå denne aftale og ved at vælge at beholde eksisterende nummer giver kunden Phone-IT fuldmagt til at foretage abonnementsskifte, indhente nødvendig information fra eksisterende leverandør for at

10 leverandørbytte kan gennemføres og opsige eventuelle tjenester som er til hindring for flytning (såkaldt Nummerportering). Overføring af nummer vil blive iværksat, idet Phone-IT registrerer, at kunden har installeret det tilsendte terminaludstyret og når bestilling er korrekt gennemført. Selve overføringen sker normalt 30 dage efter dette. Kunden er selv ansvarlig for at sige evt. tillægsydelser og andre numre op som ikke skal beholdes før nummerportering kan bestilles. Ved nummerportering er kunden ansvarlig for at give Phone-IT fuldmagt til at sige abonnementet op hos den tidligere leverandør. Phone-IT er ikke ansvarlig for evt. fejl og mangler ved nummerportering som sker uden for Phone-IT s ansvarsområde i denne sammenhæng. Hvis kunden vælger nye telefonnumre fra Phone-IT, er kunden selv ansvarlig for opsigelse af eksisterende abonnement og evt. bestilling af nummerhenvisning hos den tidligere leverandør. 12 Phone-IT s pligter 12.1 Leverance Phone-IT skal levere Tjenesterne som er bestilt af kunden i henhold til tjenestebeskrivelser på og vilkårene i denne aftale. Phone-IT forbeholder sig retten til at aflyse og afslutte leverance af Tjenesterne, såfremt der opstår forhold som nødvendiggør dette Fejlafhjælpning Phone-IT afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider, jf. pkt. 3. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl til kl ). Der kan herudover tegnes abonnement på udvidet service. Kunden skal sikre, at Phone-IT med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til anlæg og installationer på installationsadressen. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og installationer på installationsadressen. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i Phone-IT s offentlige telenet eller telefonitjenesten, er kunden forpligtet til at dække Phone-IT s udgifter til fejlsøgning Kundeservice Phone-IT yder kundeservice via og telefon. adresse og telefonnummer er tilgængelig på vores hjemmeside som er Phone-IT er ikke ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste eller andre tab eller udgifter, som følge af at kunden eller dennes repræsentant modtager Phone-IT s service. Skyldes fejl urigtig brug eller uagtsomhed fra kundens side eller nogen denne er ansvarlig for, eller skyldes det fejl fra ydre påvirkninger, må kunden selv foretage fejlsøgning og reparation. Reparation af udstyr må kun udføres af Phone-IT, eller af en reparatør som Phone-IT udpeger.

11 12.3 Afslag i abonnement Afslag i abonnementet gives ikke for afbrud som skyldes fejl på udstyr som ikke er Phone-IT s ejendom. Tilsvarende gives der ikke afslag såfremt fejlen skyldes eller findes i kundens eget lokalnet eller bredbåndsforbindelse. Afslag gives heller ikke, såfremt kunden selv har forvoldt fejl eller skade på Phone-IT s udstyr. 13 Fejl eller mangler ved Tjenesterne 13.1 Reklamation Ved fejl eller mangler på Tjenesterne skal kunden inden for rimelig tid efter at fejlen/manglen blev opdaget eller burde være blevet opdaget, give Phone-IT besked om reklamationen. Reklamation angående faktura skal normalt fremsættes inden betalingsfristens udløb. Så længe sagen er til behandling i Phone-IT forfalder faktura ikke til betaling. Phone-IT kan alligevel kræve en foreløbig indbetaling baseret på kundens gennemsnitlige tidligere brug af tjenesterne, eller på grundlag af gennemsnitsberegnet brug af tjenesterne fra tilsvarende virksomheder, såfremt historik på kunden ikke findes. Phone-IT er ikke ansvarlig for fejl som skyldes forhold som Phone-IT ikke er ansvarlig for, f.eks. bredbåndsforbindelsen, kundens eget udstyr, arbejdskonflikt, offentlige reguleringer, krig, brand, strømafbrydelse eller anden force majeure Afhjælpning Phone-IT påbegynder afhjælpning af fejl uden ugrundet ophold efter modtagelsen af fejlmelding Prisafslag Såfremt Tjenesterne eller væsentlige enkelttjenester ikke kan benyttes på grund af fejl i Tjenesterne kan kunden kræve prisafslag i henhold til almindelige aftaleretslige principper Erstatning Phone-IT er kun ansvarlig for skade eller tab på kunden, tredjeperson eller ejendele i den udstrækning dette følger af ufravigelig lovgivning, og skaden kan tilbageføres til Tjenesterne eller brugen af disse. Dette gælder ikke, hvis fejlen skyldes forhold uden for Phone-IT s kontrol, og som Phone-IT ikke kunne forventes at have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen. Phone-IT er ikke ansvarlig for indirekte tab som følge af mangler, med mindre tabet er forvoldt med grov uagtsomhed eller forsæt fra Phone-IT s side. Kunden skal selv beskytte Tjenesterne og udstyr mod uvedkommende. Phone-IT er ikke ansvarlig for tab eller skade som direkte eller indirekte kan tilbageføres til uvedkommendes brug af Tjenesterne hos kunden, eller uvedkommendes indtrængning i kundens udstyr. Ved fejl eller uagtsomhed fra Phone-IT s side er Phone-IT's ansvar begrænset til abonnementet for pågældende måned. Kunden er erstatningsansvarlig overfor Phone-IT for tab eller skade som skyldes forstyrrelser fra kundens lokalnet Ophævning Kunden kan ophæve aftalen ved væsentlig mislighold fra Phone-IT's side.

12 14 Brugsrestriktioner Phone-IT har ret til at foretage ændringer som kan medføre afbrud, forstyrrelser eller ændringer i Tjenesterne som anses som nødvendige af tekniske, sikkerhedsmæssige, vedligeholdsmæssige eller driftsmæssige årsager. Phone-IT er uden ansvar for omkostninger eller tab som kunden kan blive påført som følge af sådanne tiltag. Phone-IT vil bestræbe sig på at varsle om sådanne tiltag i god tid og gøre sit yderste for at ulempen for den enkelte virksomhed bliver mindst mulig. Phone-IT anvender kundens datalinje for levering af teletjenester. Såfremt der opstår afbrydelser og forstyrrelser på kundens bredbåndsadgang til Internet, vil dette også automatisk medføre afbrydelse og forstyrrelser på Phone-IT s telefonitjenester. Phone-IT er uden ansvar for driftsforstyrrelser hos kundens Internetudbyder. I nødsituationer, herunder Force Majeure, livstruende situationer, sikkerhed og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstande, omfattende strejker og lockout, og alvorlig fare for sabotage mod net og tjenester, har Phone-IT ret til at gennemføre afbrydelse eller begrænsninger i Tjenesterne, samt at afskære adgangen til Tjenesterne for nye virksomheder. Tjenesterne kan benyttes fra en hvilken som helst Internettet opkobling, uanset hvor kunden befinder sig via VPN forbindelser. Kunden gøres imidlertid opmærksom på, at opkald til nødtjenester (112) vil blive sendt til den nødcentral som betjener det område, hvor kundens adresse er tilhørende. Ved opkald til 112 vil det kun være information om kundens faste adresse som overføres til nødcentralen. Dersom kunden befinder sig et andet sted end på sin faste adresse bør han gøre nødcentralen opmærksom på dette dersom der foretages opkald til nødcentralen. Phone-IT er uden ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte eller indirekte som kunden måtte blive påført som følge af ovenfor nævnte tiltag og begrænsninger. 15 Overdragelse Aftalen mellem Phone-IT og kunden kan ikke overdrages til en tredjeperson uden skriftligt samtykke fra Phone- IT. Phone-IT er berettiget til frit at kunne overdrage kundeforholdet i sin helhed til en tredjeperson. 16 Opsigelse Kunden kan normalt opsige abonnementsaftalen eller antallet af brugere i virksomheden med et varsel på mindst 1 måned til udgangen af et kvartal. Hvis der er indgået særskilt aftale om uopsigelighedsperiode kan kunden med et varsel på mindst 1 måned opsige abonnementsaftalen til udgangen af uopsigelighedsperioden. Kunden kan endvidere mod betaling af et beløb, der dækker abonnementsafgift i uopsigelighedsperioden - opsige aftalen med et varsel på mindst 1 måned, inden udløb af uopsigelighedsperioden. Phone-IT har ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, eller midlertidig spærre for tjenesterne, såfremt Kunden misbruger Tjenesterne, herunder benytter Tjenesterne til chikane. Det samme gælder hvis kundens udstyr giver forstyrrelser i Phone-IT s net. Ved Phone-IT's varsling af ændring af vilkår og priser, kan kunden dog i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

13 Ved opsigelse er kunden ansvarlig for at tilbagelevere alt telefoniudstyr modtaget fra Phone-IT. Ved tilbagelevering af udstyr skal dette være i den stand, det var ved levering. Ved ophør af aftalen refunderes eventuelt forudbetalte beløb forholdsmæssigt. 17 Ændring af vilkårene Phone-IT kan ændre vilkårene i aftalen med 1 måneds varsel. Information om vilkårsændringer vil blive gjort tilgængelig via web og/eller . Kun væsentlige vilkårsændringer og ændringer til kundens ugunst vil blive meddelt til kunden direkte via Tvister I tilfælde af tvist mellem kunden og Phone-IT om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan kunden klage til Phone-IT. Phone-IT træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Phone-IT s afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet. Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 19 Ikrafttrædelse Vilkårene træder i kraft

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Oktober 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Kort præsentation af Vilkår for DANSK KABEL TV's tjenester På de næste sider

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Bilag 10. Abonnements vilkår Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation... 4 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Oktober 2015 Indhold Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester 1. Aftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Februar 2014 1 2 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med TDC om TDC Bredbånd og Fastnet. Vilkårene

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Indeholder: Generelle Vilkår for levering og drift af Dansk Kabel TV s tjenester Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af vimobils tjenester Januar 2016 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2.

Læs mere

TeleGo - abonnementsvilkår Januar 2015

TeleGo - abonnementsvilkår Januar 2015 TeleGo - abonnementsvilkår Januar 2015 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for TeleGo gældende i supplement til TeleGo s Generelle Vilkår 1. Abonnementsaftalen For aftaler om abonnement på TeleGo s fastnet

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar Opdateret November 2016

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar Opdateret November 2016 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 - Opdateret November 2016 Generelt om Fastnet.nu s Abonnementsvilkår Fastnet.nu s Abonnementsvilkår udgør, sammen med den fremsendte ordrebekræftelse, grundlaget

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Februar 2015 2 Indhold Abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste.... 4 1. Abonnementsaftalen... 4 2. Forudsætning om xdsl eller fiber... 4 3. Registrering

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Generelle Betingelser

Generelle Betingelser Generelle Betingelser Levering og drift Nettalk Postboks 201 Sletvej 30, 8310 Tranbjerg CVR: 35954716 Kundeservice www.nettalk.dk Tlf. 70 10 01 02 kundeservice@nettalk.dk Åbningstider Mandag -fredag 8-17

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT Velkommen 2 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 3 Kontaktoplysninger 16 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale August 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

TDC Bredbånd Professionel. Vilkår. Oktober 2015

TDC Bredbånd Professionel. Vilkår. Oktober 2015 TDC Bredbånd Professionel Vilkår Oktober 2015 December 2010 Indholdsfortegnelse GENERELLE VILKÅR FOR LEVERING OG DRIFT AF TDC S TJENESTER...5 1. AFTALEN...5 1.A. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION...5 1.B. FORTRYDELSESRET

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale November 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale November 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale November 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for TDC s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for TDC s internettjeneste (dial-up) August 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkåren På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester xxx, 43, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 18.30 Support Hverdage 08.00 20.00 Weekend 10.00 20.00 Generelle vilkår

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Vilkår for TDC Bredbånd garanteret

Vilkår for TDC Bredbånd garanteret Vilkår for TDC Bredbånd garanteret Oktober 2015 2 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med TDC om TDC Bredbånd garanteret. Vilkårene

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 W019, 43, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 18.30 Support Hverdage 08.00 20.00 Weekend 10.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af LokalTelefonens tjenester September 2016 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC's IP-telefonitjeneste og TDC IP Telefoni

Abonnementsvilkår for TDC's IP-telefonitjeneste og TDC IP Telefoni Abonnementsvilkår for TDC's IP-telefonitjeneste og TDC IP Telefoni Maj 2013 2 Abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste og TDC IP Telefoni Juli 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Du kan

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s telefonitjeneste og TDC s ISDN-tjeneste

Abonnementsvilkår for TDC s telefonitjeneste og TDC s ISDN-tjeneste Abonnementsvilkår for TDC s telefonitjeneste og TDC s ISDN-tjeneste Maj 2012 2 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Du kan læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC, i vilkårsbrochuren

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

TDC Datatjenester og -netværk. Vilkår. November 2015

TDC Datatjenester og -netværk. Vilkår. November 2015 TDC Datatjenester og -netværk Vilkår November 2015 December 2010 Indholdsfortegnelse GENERELLE VILKÅR FOR LEVERING OG DRIFT AF TDC S TJENESTER...4 1. AFTALEN...4 1.A. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION...4 1.B.

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus November 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om Redundans Mobil eller Redundans Mobil Plus gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7.

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7. Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjeneste Version 5.0 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Vigtige vilkår: På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE.

Læs mere

Abonnementsvilkår for telefontjenesten

Abonnementsvilkår for telefontjenesten Abonnementsvilkår for telefontjenesten TMA081108 mb 1. Abonnementsvilkårenes omfang...2 2. Definitioner og begreber...3 3. Benyttelse af TELE Greenlands net og tjenester...4 4. Parterne...4 5. Abonnementsaftale...4

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee S044, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen for erhvervskunder... 3 2. Aftalens parter... 3 2.A.

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere