Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune"

Transkript

1 Herning Kommune Klimaplan - del I Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008

2 Herning Kommune Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Ref G JEML(1) Version 2 Dato Udarbejdet af PTRH Kontrolleret af JEML Godkendt af JEML Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon

3

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Udfordringen Herning Kommunes klimaindsats Klimaplanen delopgaver 5 2. Metode 6 3. Kortlægning af drivhusgasudledning Varmeforbrug og Fjernvarmeproduktion Introduktion og metode Analyse Resultat Tab fjernvarmenettet Introduktion & metode Analyse Resultat Elforbrug Introduktion & metode Analyse Resultat Tab i elnettet Introduktion & metode Analyse Resultat Industri (ekskl. fjernvarme samt små og mellemstore virksomheders varmeforbrug) Introduktion & metode Analyse Resultat Transport Introduktion & metode Analyse Resultat Landbrug eksl. varmeforbrug Introduktion & metode Analyse Resultat Samlet drivhusgasudledning i Herning Kommune Bilag 1: Værdier, beregninger og kilder der ligger til grund for kortlægningen 31 Ref /G JEML(1) I

5 Ref /G JEML(1) II

6 1. Indledning 1.1 Baggrund Herning Kommune har som én af landets første kommuner besluttet at udarbejde en klimaplan omhandlende alle sektorer i kommunen. Med planen ønsker kommunen dels at signalere, at man tager klimaproblematikken meget alvorligt og dels at skitsere en vej til hvordan udledningen af drivhusgasser i kommunen kan reduceres Udfordringen I disse år registreres der globale forandringer i klimaet og følgevirkningerne heraf. Temperaturerne stiger, de globale ismasser smelter, vandstanden i verdenshavene stiger og de fleste regioner i verden oplever voldsommere vejrfænomener, som kraftigere storme, oversvømmelser, mere nedbør og mere tørke. Forandringerne sker globalt, og i Danmark forventes klimaeffekterne på kort og langt sigt at resultere en i en lang række negative effekter for naturen og befolkningen. Herunder bl.a. dårligere udbytte fra landbruget (mindre regn og mere varme), udryddelse af dyre- og plantearter (måske introduktion af nye), ødelæggelser som følge af kraftige storme og oversvømmelser osv. I 2007 udsendte FNs klimapanel en ny rapport, der understreger en klar sammenhæng mellem klimaforandringerne og menneskelige aktiviteter. Udledningen af drivhusgasser (herunder primært CO 2, der udgør den mest normale drivhusgas), sker primært i forbindelse med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. Siden industrialiseringen (og dermed begyndelsen af kul-æraen ) er indholdet af drivhusgasser i atmosfæren således vokset eksponentielt. Udledningen af CO 2 fra Danmark opgjort totalt og pr. indbygger er illustreret i Figur 1. Som det fremgår af figuren har udledningen gennem en lang periode efter 1900 været stigende, mens den siden begyndelsen af 70 erne har været ret svingende omkring et stabilt niveau. Bemærk at der udover CO 2 opgjort i figuren også udledes andres drivhusgasser som f.eks. metan, lattergas og industrigasser svarende til ca. 15 megaton CO 2 -ækv. pr. år. Det samlede niveau bliver således større end angivet i figuren. Ref /G JEML(1) 1/44

7 Figur 1 Udledningen af CO 2 i Danmark fra 1990 opgjort pr. indbygger og totalt. Udledningen af andre drivhusgasser som f.eks. metan, lattergas og industrigasser, svarende til ca. 15 megaton CO 2 -ækv. pr. år., er ikke illustreret i figuren. Kilde: og Denmarks National Inventory Report Drivhusgasserne udgør en livsnødvendig bestanddel af atmosfæren, og er således med til at sikre livet på jorden. Koncentrationerne af drivhusgasserne svinger fra år til år og over længere perioder inden for et naturligt leje, afhængigt af en lang række ydre faktorer. Atmosfærens indhold har imidlertid for længst passeret de naturlige udsving og indholdet vil allerede i indeværende århundrede passere det dobbelte af det naturlige maksimale niveau. Udledningen vokser altså ikke bare den vokser hurtigere og hurtigere, hvilket især kan tilskrives de meget høje udledninger fra Europa og USA men også den meget kraftige vækst i udledningerne fra Kina og Indien. Det er derfor vigtigt hurtigt at reducere drivhusgasudledningerne; som den britiske økonom Sir Stern udtrykker det, så bliver de negative konsekvenser for samfundet pga. drivhuseffekten bare dyrere for hvert år indsatsen for at reducere udledningerne af drivhusgasser udskydes. I FN arbejdes der i øjeblikket på en global klimaaftale mellem alle verdens lande om at begrænse udledningen af drivhusgasser. Aftalen skal afløse Kyoto Protokollen fra 1997, som i dag har opnået opbakning fra stort set alle industrialiserede lande, bortset fra USA, som ikke har underskrevet aftalen. Lande som Kina og Indien betragtes som udviklingslande og er derfor ikke bundet af aftalen. I Kyoto Protokollen er der fastsat krav om, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 5,2 % fra 1990 Ref /G JEML(1) 2/44

8 til I perioden efter 2012 håber den danske regering og en lang række øvrige lande at kravene til fremtidige udledninger strammes betydeligt, især fordi der er kommet langt mere håndfaste beviser på drivhuseffekterne, end da man vedtog Kyoto-protokollen. En ny aftale forventes på plads i 2009, når FN afholder klimatopmøde i København (COP 15). Erfaringer med internationale aftaler viser imidlertid, at der kan være langt fra tanke til handling. EU har også opsat mål i EU's klima- og energipakke. Samlet vil kommissionen have medlemslandene til at reducere deres udslip af drivhusgasser i 2020 med 20 % set i forhold til 2005, mens målet er, at 20 % af energien i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder som vindmøller, solceller, biogas, vandkraft og lignende. Endelig vil man have gang i en indsats i forhold til de områder, der ikke er belagt med særlige kvoter som transport og landbrug, udledninger fra disse ikke-kvotebelagte områder skal dog kun reduceres med 10 % i forhold til Danmarks bidrag til at nå den samlede målsætning er i Kommissionens oplæg sat til 20 % drivhusgasreduktion i den kvotebelagte sektor. Herudover skal Danmark op på 30 % vedvarende energi i 2020, hvilket svarer til 26,8 % efter den danske måde at opgøre tallet på. I den ikke-kvotebelagte sektor lægger Kommissionen op til, at Danmark skal reducere med 20 % inden Hvis det lykkes at indgå en forpligtende global klimaaftale i 2009 med rimelige reduktionsforpligtelser for industrilande uden for EU, er EU indstillet på at øge reduktionen af sine CO 2 -udledninger til 30 %. Den øgede forpligtelse vil i så fald blive fordelt forholdsmæssigt på de kvoteregulerede virksomheder og de nationale mål. For Danmark ventes målet på det grundlag øget til 30 %. Disse aftaler vil skabe de overordnede rammer for den danske regering og dermed også for Herning Kommune. Herudover indgår Herning Kommune i Green Cities samarbejdet (tidligere Dogme 2000), som har opstillet et mål om at reducere CO 2 udledningen (i forhold til 2006) med 25 % allerede i Herning Kommunes klimaindsats Udledningen af drivhusgasser i Danmark har som illustreret i Figur 1 pr. indbygger svinget mellem 9-13 ton CO 2 + ca. 3 ton CO 2 -ækv. andre drivhusgasser, og tendensen vurderes at være stort set uændret for perioden Udledningen af drivhusgasser afhænger af en lang række ydre betingelser fra år til år. Vejret udgør en vigtig rammebetingelse, herunder temperaturerne (og dermed varme/kølebehovet i bygninger), vindforholdene (og dermed produktionen af vindmøllestrøm), nedbørsmængder (og dermed mængden af vandkraft fra Norge og Sverige). Økonomien udgør en anden meget vigtig parameter også selvom Danmark i 1 Et gennemsnit af de pågældende år. Ref /G JEML(1) 3/44

9 stor udstrækning har formået at afkoble udledningen af drivhusgasser og den økonomiske vækst jo mere vækst, jo større aktivitet og forbrug. Udledningen af drivhusgasser kender ingen grænser, således kan drivhusgasudledninger i Herning på mindre end en måned have spredt sig til hele verden 2. Ingen by, land eller region kan således stoppe klimaforandringerne lokalt set, men hvert lands bidrag i kampen bliver således også nødvendigt for at stoppe den samlede udvikling. Herning Kommune har med nærværende klimaplan besluttet at gå foran og som det gode eksempel vise, at det kan lade sig gøre at iværksætte en indsats lokalt i Danmark. En indsats som indebærer en lang række fordele: - en reduceret udledning af drivhusgasser og dermed et mindre bidrag til den globale opvarmning, - et reduceret forbrug af fossile brændsler og dermed mindre afhængighed af stadigt stigende brændselspriser fra ustabile regioner i verden, hvilket i sidste ende skaber større forsyningssikkerhed. - større fokus på lokale energiprodukter og energiløsninger samt innovative løsninger til reduktion af drivhusgasudledninger generelt, - et solidt grundlag for vækst energi og klimaområdet er forbundet med et betydeligt erhvervsmæssigt vækstpotentiale 3. I klimaplanen fokuseres på alle sektorer i kommunen, som bidrager til udledningen af drivhusgasser, herunder: - Byggeriet og energisektoren (alle udledninger relaterede til forbrug af el, varme og øvrige brændsler), - Industrien / De store udledere - Transport - Landbrug Udledningen fra ovennævnte sektorer udgør på landsplan mere end 97 % af de samlede udledninger af drivhusgasser. Den sidste del af udledningerne på landsplan sker fra bl.a. lossepladser, fra spildevandsanlæg samt kølemiddelproducerende virksomheder. I Herning Kommune er der ikke registreret aktive lossepladser endsige kølemiddelproducenter, så derfor er udledninger herfra ikke relevante i forhold til Herning Kommune. 2 Tim Flannery, The Weather Makers. 3 Den samlede eksport af energiteknologi I Danmark (inkl. produkter, rådgivning mv. men eksklusiv brændsler) satte i 2007 rekord med over 52 mia. kr. Ref /G JEML(1) 4/44

10 1.2 Klimaplanen delopgaver Udarbejdelsen af klimaplanen følger processen skitseret i nedenstående figur: Del 1 - Forprojekt hvad skal klimaplanen indeholde og hvordan skal den udarbejdes. Del 2 - Status hvordan bidrager Herning Kommune til påvirkningen af klimaet. Kortlægning af forureningskilder samt drivhusgas udslip i alle sektorer i Herning Kommune. Del 3 Virkemidler, mål og strategi hvordan kan påvirkningen af klimaet reduceres i kommunen. Hvilke muligheder er der for at reducere udslippet af drivhusgasser, og hvordan kan Herning Kommune påvirke udslippet af drivhusgasser direkte og indirekte. Opstilling af målsætninger for indsatsen i kommunen, herunder f.eks. reducering af drivhusgasudslip, energiforbruget samt mål for erhvervsudvikling/beskæftigelse. Del 4 - Handlingsplan hvordan realiseres målene. Udarbejdelse af forslag til klimahandlingsplan. Udarbejdelse af administrationsvejledning for håndtering af varmeforsyningssager. Offentliggørelse Indledningsvist udarbejdes en kortlægning af udledningen af drivhusgasser fra aktiviteter i kommunen. Efterfølgende udarbejdes analyser af hvordan udledningen kan reduceres, og hvilken effekt de foreslåede aktiviteter vil have. På baggrund heraf opstilles først forslag til mål og strategi for reduktionerne og efterfølgende en konkret handlingsplan til hvordan kommunen kan medvirke til at implementere og gennemføre de pågældende aktiviteter. Sideløbende med gennemførelsen af ovenstående aktiviteter udarbejdes delrapporter med de opnåede resultater. Den samlede klimaplan består således af følgende dokumenter: Delrapport 1 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Herning Kommune (nærværende rapport) Delrapport 2 Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Ref /G JEML(1) 5/44

11 Delrapport III Opgørelse af CO 2 udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner. Delrapport IV Herning Kommune, Plan for klimaforbedring. Mål, strategi og handlingsplan for udledningen af drivhusgasser i Herning Kommune. Delrapport 1 er udarbejdet i løbet af foråret og forsommeren Delrapport 2, 3 og 4 forventes afsluttet efteråret I nærværende delrapport 1 præsenteres kortlægningen af drivhusgasudledningen i Herning Kommune. Indledningsvist præsenteres metoden bag opgørelsen, og efterfølgende præsenteres resultaterne. Sideløbende med kortlægningen af drivhusgasser er varmeforsyningen kortlagt med henblik på gennemførelsen af en nærmere varmeplanlægning i kommunen, se kapitel 4. Opgørelsen af udledningerne tager sigte på, at kommunen på et senere tidspunkt kan gennemføre en tilsvarende kortlægning og dermed forhåbentligt se resultaterne af indsatsen i perioden. Metodeafsnittet er således udformet med henblik på evt. senere opdatering og indeholder ligeledes forslag til hvilke forbedringer i datagrundlaget, der kunne styrke præcisionen af kortlægningens resultater yderligere. 2. Metode Grundlag Opgørelsen af drivhusgasudslippet i Herning Kommune tager udgangspunkt i IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 4, som er den internationale anerkendte metode til at opgøre drivhusgasemissioner på. Selve udarbejdelsen af opgørelsen er foretaget vha. computerprogrammet LEAP (The Long-range Energy Alternatives Planning System) 5. LEAP giver mulighed for systematisk at opgøre og organisere udledninger fra alle former for aktiviteter i samfundet. LEAP indeholder samtidig en database med opgørelser over drivhusgasemissioner for en lang række processer, herunder konkrete energiteknologier og afbrænding af alle former for brændsler. Derudover indeholder databasen emissionsdata for konkrete aktiviteter (såkaldte generiske data), f.eks. kørsel i en Europæisk gennemsnits dieselbil, produktion af 1 GJ el produceret på et naturgasfyret kondenskraftvarmeværk osv. De fleste af opgørelserne følger IPCC s formler og metodik. Enkelte steder er anden relevant opgørelse dog benyttet, og indenfor landbrugsområdet er udregninger primært foretaget manuelt vha IPCC formler og derefter indtastet i LEAP. Data 4 IPCC s vejledning findes på: 5 Yderligere oplysninger om LEAP: Ref /G JEML(1) 6/44

12 Aktuelle og lokale data er så vidt muligt indsamlet fra drivhusgasudledningerne i kommunen, dog har det været nødvendigt at bruge generiske data (f.eks. landsgennemsnit mm. tilpasset Herning Kommune) nogle få steder, se afsnit 3 og bilag for detaljer. Afgrænsning Opgørelsen er afgrænset til at omfatte alle udledningerne inden for den fysiske grænse: Herning Kommune. Det betyder, at alle udledninger indenfor kommunegrænsen medtages. I forbindelse med elforbruget medtages dog også forureningen fra den el, der importeres til kommunen (altså forbruges i kommunen, men produceres uden for). Den fysiske afgrænsning medfører, at forureningen fra varer mm. produceret i Herning inden for industrien og landbruget bliver tilskrevet Herning Kommunes samlede udledning, selvom disse varer ikke nødvendigvis bliver brugt i Herning Kommune! Men tilsvarende er der ikke medtaget forurening relateret til produktionen af varer udenfor Herning Kommune, selv om disse varer bliver brugt i Herning. En uheldig konsekvens af denne metode, som man skal være opmærksom på, er at udslippet af drivhusgasser opgøres til at blive mindre, hvis industri og landbrug flyttes ud af kommunen, selv i det tilfælde at borgerne i Herning Kommune begynder at forbruge flere varer og/eller mere forurenende varer. En kompliceret men meget relevant problemstilling, ikke mindst set i lyset af den store outsourcing, der sker mod øst fra hele Europa i disse år. Landbruget leverer biomasse og biogas til varme- og elforsyningen, men landbrugets bidrag med CO 2 neutralt brændsel (og dermed reduktion af den samlede udledning på kommunalt niveau), bliver ikke tilskrevet landbrugets drivhusgasudslip. Derimod tilfalder effekten af biobrændsel den energiproducerende sektor, og dermed bliver drivhusgasudledningerne fra varme- og elforbrug mindre for alle sektorer, der bruger varme og el. For alle sektorer er der ved konkrete opgørelser benyttet data fra 2007 med mindre andet er anført i de enkelte afsnit. Fremskrivning / Baseline scenariet Opgørelsen af den samlede udledning af drivhusgasser er foretaget som nævnt for 2007 men omfatter ligeledes en reference fremskrivning af tallene frem til 2030, kaldet Baseline scenariet. Fremskrivningen er foretaget for at synliggøre effekterne af den forventede udvikling ved business as usual, hvis der ikke iværksættes yderligere initiativer i Herning Kommune, og udgør således et referencescenario. Udviklingen i baseline scenariet tager udgangspunkt i effekterne af allerede vedtagne og konstaterede aktiviteter, kendt lovgivning og forventet teknologiudvikling. De anvendte værdier og antagelser er anført i de pågældende afsnit. Ref /G JEML(1) 7/44

13 3. Kortlægning af drivhusgasudledning I det følgende kapitel er metoden og resultaterne af opgørelsen af udledningen af drivhusgasserne fordelt på sektorer beskrevet. Afslutningsvist er den samlede opgørelse præsenteret. Relevante tabeller mv. er vedlagt som bilag. 3.1 Varmeforbrug og Fjernvarmeproduktion Introduktion og metode En væsentlig del af drivhusgasemissionerne i Danmark stammer fra afbrænding af fossile brændstoffer der bruges til opvarmningsformål Varmeforbrug Opgørelsen af varmebehovet kan ske vha. flere metoder. Den mest nøjagtige metode består i at kende det nøjagtige brændselsforbrug til opvarmningen af bygningerne, da selve emissionerne stammer fra afbrændingen heraf. Inden for de kollektive varmeforsyningssystemer, har det været muligt at opgøre det konkrete brændselsforbrug. Inden for de individuelle forsyningsformer, hvor der benyttes biobrændsler, olie mv. stammer brændslerne fra en lang række leverandører og udbydere. Det har ikke været muligt at kontakte alle, ligesom mange ikke ønsker at oplyse salget af brændsler i kommunen af forretningsmæssige årsager. Derfor er det valgt at benytte BBR registrets oplysninger om den samlede bygningsmasse i kommunen som grundlag for opgørelsen. I BBR registeret findes oplysninger for samtlige ca bygninger i Herning Kommune om hvilken opvarmningsform de enkelte bygninger har, størrelsen af bygningerne, år for opførelse/renovering og brændselstype. Efterfølgende er BBR oplysningerne kombineret med oplysninger fra Energistyrelsens Energi Data med erfaringstal for varmeforbrug for at finde det samlede varme og brændselsbehov i kommunen. Resultatet af opgørelsen er illustreret i nedenstående tabel 1. Nettovarmebehov MWh i % MWh - Inkl. uspecificeret 6 GJ % primær & sekundær Primær opvarmning Elopvarmning ,33 % ,31 % Fjernvarme ,38 % ,86 % Naturgas ,85 % ,82 % Biomassefyr ,53 % ,49 % Oliefyr ,42 % ,30 % Halmfyr ,05 % ,04 % Varmepumpe ,45 % ,44 % Primær total ,0 % ,26 % Sekundær opvarmning Solvarme ,01 % 6 Det uspecificerede varmebehov er fordelt på de andre primære opvarmningsformer på baggrund af den indbyrdes fordeling mellem disse Ref /G JEML(1) 8/44

14 Brændeovne ,73 % Sekundær total ,74 % Total ,00 % Uspecificeret Tabel 1 Opgørelse af nettovarmebehov i Herning Kommune vha. BBR oplysninger og Energistyrelsens EnergiData. Det udregnede varmebehov i Herning Kommune er således på ca. 922 GWh. Det svarer til knap 90 kwh/m 2 registreret bygningsareal, hvilket virker sandsynligt da en del bygninger (lager, stalde mm.) opvarmes i mindre grad, og landgennemsnittet i 2005 var ca. 120 kwh/m 2. De opgjorte nettovarmebehov benyttes til opgørelsen af brændselsforbruget og dermed udledningerne af drivhusgasser for opvarmningsformer, der ikke findes konkrete opgørelser for. For hver opvarmningsform bruges der en gennemsnits virkningsgrad (f.eks. 77 % for oliefyr), således at mængden af brændsel og herefter drivhusgas udslip kan beregnes. For fjernvarme er der indsamlet oplysninger om varmesalg fra fjernvarmeselskaberne i Herning Kommune. Således regnes der ikke med fjernvarmeforbruget i ovenstående tabel, men derimod den mængde varme som fjernvarmeværkerne i Herning Kommune har solgt til forbrugerne i Herning i Nettovarmebehovet i fjernvarmeområderne kunne ifølge BBR oplysningerne udregnes til ca. 2,3 PJ mens det faktiske oplyste forbrug udgjorde 2,05 PJ, hvilket må siges at være rimeligt (en usikker hed på ca. 10 %). Erfaringer fra tilsvarende opgørelser på landsplan viser da også at metoden typisk har afvigelser på ned til 5 % mellem det udregnede og det faktiske forbrug. Det har også været muligt at indhente det reelle naturgasforbrug (fra Naturgas Midt- Nord), så dette tal er benyttet i stedet for Naturgas tallet i ovenstående tabel. Det har ikke været muligt at indsamle oplysninger om de andre opvarmningsformers reelle brændselsforbrug. Fjernvarme og naturgas udgør ca. 75 % af varmeforbruget, de resterende ca. 25 % af varmegrundlaget er således udregnet vha. ovenstående tabel og metode. Forslag til en forbedret opgørelsesmetode: De reelle tal for brændselsforbruget til individuelle opvarmningsformer, herunder især olie, træpiller samt træflis forbruget kan med fordel forsøges indhentet. Dermed udskiftes en større del af de 25 % beregnede data med opgjorte data, og det er dermed muligt for kommunen i større grad at følge om diverse indsatser har effekt på de 25 % af varmeforbruget. Den uspecificerede del af nettovarmebehovet udgør en forholdsmæssigt stor andel. BBR grundlaget bør forbedres, således at oplysningerne er ajourførte og retvisende. Ref /G JEML(1) 9/44

15 Der kan f.eks. laves aftaler med skorstensfejere og andre der udfører service på individuelle opvarmningsanlæg, om at indberette evt. uoverensstemmelser. Misvisende BBR oplysninger er et generelt problem i DK, men usikkerhederne opvejer heldigvis i store træk hinanden, når større datamængder som i nærværende opgørelse bruges. LEAP s database med data for udledninger kan udbygges/forbedres Fjernvarmeproduktion I Herning Kommune er der 34 værker, der producerer fjernvarme. Energigruppen Jylland driver 25 af disse værker, der er herudover 7 lokale varmeværker, Herning værket og Affaldsforbrændingen. Følgende oplysninger er indsamlet fra alle værker og fjernvarmeselskaber: Kort over selskabets forsyningsområde Samlet antal tilsluttede forbrugere i 2006 og i 2007 Restpotentiale i forsyningsområde(r) Fjernvarmesalg i 2006 og i 2007 i forsyningsområdet Produktionsenheder på fjernvarmeværker, herunder o type af produktionsenhed o kapacitet/effekt af hver enhed (el og varme) o virkningsgrader af enheder (el og varme) o brændselsforbrug fordelt på produktionsenheder (2006 og 2007) o evt. elproduktion. Varmetab i ledningsnettet. Oversigt over igangværende projekter (f.eks. omstilling af brændsler). På baggrund af ovenstående oplysninger har det været muligt at udregne drivhusgas udslippet fra fjernvarmeproduktionen 2007 i Herning Kommune Analyse Værdier og kilder der ligger til grund for analysen er yderligere beskrevet i bilag 1. Fremskrivning / Baseline scenariet I Baseline scenariet er der regnet med følgende udvikling: - En stigning på 0,2 % pr. år af bygningsarealet og varmebehovet 7 - En nettoenergibesparelse på 1,5 %-point pr. år 8 - At de enkelte værkers andel af den samlede varmeproduktion bibeholdes, samt at produktionsform, effektivitet osv. bibeholdes 7 Historiske data viser af 0,2 % pr. år er realistisk og sandsynlig. 8 Der er krav om at varmeselskaberne skal sikre en nettoenergibesparelse på 1,5 %-point pr. år. Det antages, at disse energibesparelser placeres indenfor Herning Kommunes grænser. Ref /G JEML(1) 10/44

16 3.1.3 Resultat Den samlede udledning af drivhusgasser fra varmeforbruget i Herning Kommune omregnet til CO 2 -ækv. er opgjort i nedenstående Figur 2.. Tusind tons Varmeforbrug Drivhusgasemissioner i CO2 ækv. for 2007 og Baseline scenariet Fjernvarme Olie Naturgas Biomasse Halm El varme El varmepumpe Brændeovn Solvarme Udledning [tons CO 2 -ækv.] Fjernvarme 45,3 43,5 40,5 37,4 34,3 31,1 Olie 51,0 49,0 45,6 42,2 38,6 35,0 Naturgas 11,9 11,4 10,6 9,8 9,0 8,1 Biomasse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 El varme 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 El varmepumpe 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Brændeovn 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 Solvarme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 110,9 106,5 99,2 91,6 83,9 76,1 Ændring i procent ift % -4% -11% -17% -24% -31% Figur 2 Opgørelse af drivhusgasemissioner i tusind tons CO 2 -ækv. forbundet med opvarmning af og varmt brugsvand i bygninger i Herning Kommune. Bemærk, at de CO 2 -neutrale opvarmningsformer: Brændeovn og Solvarme optræder i oversigten over brændsler, men de udleder naturligvis ingen CO 2. Dog udleder brændeovne lidt drivhusgasser i form af CO, metan og NO x, hvilket svarede til knap 600 tons CO 2 -ækv. i Ref /G JEML(1) 11/44

17 Udledningen af drivhusgasser fra varmeforbruget er forholdsvis lav, hvilket skyldes at en stor del af varmebehovet dækkes af effektiv fjernvarme samt en stor del af fjernvarmen er produceret vha. affald og biomasse. 3.2 Tab fjernvarmenettet Introduktion & metode Distributionen af fjernvarme medfører et varmetab. Varmetabet er udregnet ud fra de reelle oplysninger indhentet fra varmeforsyningsselskaberne. Opgørelsen af udledningen af drivhusgasser knyttet til tabet i fjernvarmesystemerne er således opgjort på baggrund af varmetabet i det pågældende ledningsnet (opgjort i energienheder). Således kan brændselsforbruget og den tilsvarende udledning af drivhusgasser til produktionen af fjernvarmen ved de pågældende fjernvarmeværker udregnes Analyse Varmetabet i samtlige fjernvarmenet i Herning Kommune var i 2007: GJ. Værdier og kilder der ligger til grund for analysen er yderligere beskrevet i bilag 1. Fremskrivning / Baseline scenariet I Baseline scenariet er der regnet med følgende udvikling: - At de enkelte værkers andel af den samlede varmeproduktion bibeholdes, samt at varmetab, produktionsform, effektivitet osv. bibeholdes - Det forventes, at varmetabet vil blive procentvis mindre i fremtiden pga. effektiviseringer og renoveringer af ledningsnettet. Samtidig forventes det dog, at det eksisterende fjernvarmenet udbygges i forbindelse med nye udstykninger, hvilket vil medføre mere varmetab. Derfor fastholdes det aktuelle varmetab i ledningsnettet i Baseline scenariet Resultat Den samlede udledning af drivhusgasser fra varmetabet i fjernvarmenettet, Herning Kommune omregnet til CO 2 -ækv. er opgjort til tons CO 2 ækvivalenter. Udslippet fra tabet i fjernvarmenettet udgjorde i 2007 godt 10 % af det samlede CO 2 - ækvivalent udslip fra varmeproduktionen. 3.3 Elforbrug Introduktion & metode Elforbruget i kommunen er opgjort på baggrund af faktiske oplyste el-salgstal fra elselskaberne i kommunen. El forbruget er således oplyst af elselskaberne EnergiMidt, Sunds, Vildbjerg, Kibæk, Sdr. Felding og Studsgård, som forsyner Herning Kommune. Elforbruget er fordelt på kundetyper, se Tabel 2, bemærk dog følgende: En del af elforbruget, bruges jf. BBR udregningerne på elvarme og varmepumper, så disse GJ Ref /G JEML(1) 12/44

18 fremgår af 3.1 varmeforbrug og er fratrukket elforbruget her fordelt procentvis i forhold til størrelse. Det har været muligt at isolere industriens elforbrug, så drivhusgasemissionerne fra dette elforbrug er i medtaget i afsnit 3.5 Industri og ikke i nærværende afsnit. Det har ligeledes været muligt at isolere landbrugets elforbrug, så drivhusgasemissionerne fra dette elforbrug er i medtaget i afsnit 3.7 Landbrug og er ikke med i nærværende afsnit. Endelig er det elforbrug der går tabt i el-transmissionsnettet ligeledes taget ud, så drivhusgasemissionerne fra dette elforbrug er i medtaget i afsnit 3.4 Tab i elnettet og ikke i nærværende afsnit. Type El forbrug i Mwh El forbrug i GJ Fordeling i % El der bruges til opvarmning* i GJ El forbrug uden varme i GJ Boliger ,8 % Landbrug ,6 % Se 3.5 Landbrug Industri ,5 % Se 3.4 Industri Service virk ,8 % Off. virk ,4 % Div ,1 % Total % Tabel 2 Elforbruget i Herning Kommune fordelt på kundetyper. *El forbruget til opvarmning på GJ er medregnet under 3.1 Varmeforbrug, og bliver derfor trukket ud af ovenstående elforbrug. Udover elforbruget (ekskl. varme) på GJ skal der producers de GJ el der bruges til varme og de GJ som tabes i elnettet (se afsnit 3.4 for oplysninger om tab i elnettet). Således skal der i alt produceres: GJ I denne opgørelse regnes der med at det elektricitet der bliver produceret på kraftvarmeværker og vindmøller i Herning Kommune bliver brugt i Herning Kommune, det resterende el behov dækkes af gennemsnits el, vest Danmark. El fra lokale kraftvarmeværker udgør således 48 % af elforbruget, el fra vindmøller udgør 25 % og gennemsnits el vest Danmark udgør 27 % af elforbruget i Herning Kommune Analyse Det samlet elforbrug i kommunen var GJ. Der blev på værkerne i Herning Kommune produceret GJ elektricitet, og vindmøllerne i Herning Kommune producerede GJ. Således var der behov for at importere GJ el. Den importerede el betragtes som gennemsnits el fra vest Danmark. Værdier og kilder der ligger til grund for analysen er yderligere beskrevet i bilag 1. Ref /G JEML(1) 13/44

19 Fremskrivning / Baseline scenariet I Baseline scenariet er der regnet med følgende udvikling: - At de enkelte værkers andel af den samlede elproduktion bibeholdes, samt at produktionsform, effektivitet osv. bibeholdes - At fordelingen mellem lokalt produceret vindkraft og importeret vest dansk gennemsnitsstrøm bibeholdes. - En nettoenergibesparelse på 1,5 %-point pr. år 9 - En stigning af el-behovet på 1,5 % pr. år Resultat Udledningerne af drivhusgasser, som stammer fra elforbruget fra boliger, servicevirksomheder og offentlige virksomheder (ekskl. el brugt til industri, landbruget, varme og tab i elnettet) i Herning Kommune omregnet til CO 2 ækvivalenter er opgjort i nedenstående figur. 9 Der er krav om at elselskaberne skal sikre en nettoenergibesparelse på 1,5 %-point pr. år. Det antages at disse energibesparelser placeres indenfor Herning Kommunes grænser. 10 EnergiNet.dk har i 2007 i Forudsætninger for analyser af regeringens energistrategi: En visionær dansk energipolitik 2025 til Systemplan 2007 fremskrevet det forventede el-behov frem til I gennemsnit er det 1,5 % pr. år, denne 1,5 % stigning pr. år er i basisscenariet forlænget frem til Ref /G JEML(1) 14/44

20 Elforbrug i boliger, service og off. virk. Drivhusgasemissioner i CO2 ækv. for 2007 og Baseline scenariet 24,0 22,0 Boliger Service virk. Offentlig virk. Div. 20,0 18,0 16,0 Tusind tons 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Udledning [tons CO 2 -ækv.] Boliger 10,6 10,6 10,6 10,5 10,3 10,0 Service virksomheder 11,0 11,1 11,0 10,9 10,7 10,4 Offentlige virksomheder 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 Diverse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 25,5 25,6 25,5 25,3 24,8 24,1 Ændring i procent ift % 0% 0% -1% -3% -5% Figur 3 Opgørelse af drivhusgasemissioner i tusind tons CO 2 -ækv. fra elforbruget fra boliger, service virksomheder og offentlige virksomheder i Herning Kommune. Bemærk emissionerne illustreret i Figur 3 udgør kun ca. 55 % af de samlede drivhusgasemissioner fra elforbruget i Herning Kommune. Drivhusgasemissionerne fra el brugt til opvarmning fremgår af afsnit 3.1, drivhusgasemissioner fra tab i elnettet fremgår af afsnit 3.4, drivhusgasemissioner fra el brugt i industrien fremgår af afsnit 3.5 og drivhusgasemissioner fra el brugt i landbruget fremgår af afsnit 3.7. Der udledes ca tons CO 2 -ækv. ved den samlede el produktion. 3.4 Tab i elnettet Introduktion & metode Distributionen af el medfører et eltab. Eltabet er udregnet ud fra EnergiNet.dk s oplysninger om at El tabet i nettet var 7,2 % i vest Danmark i Dermed bliver tabet i elnettet GJ i Herning Kommune. Ref /G JEML(1) 15/44

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune Herning Kommune Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Herning Kommune Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Ref

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato september 2009 KLIMAPLAN GULD- BORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUS- GASSER 2008 - RESUMÉ KLIMAPLAN GULDBORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUSGASSER 2008 - RESUMÉ

Læs mere

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Ref 8719033B CO2 kortlægning(01)

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune Opsummering af CO 2 -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune 2 Århus Kommune som samfund 3 Beregningsmetode Kortlægningen er gennemført efter principperne i den CO 2 -beregner, som er udviklet for

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima Indledning... 3 Den samlede klimapåvirkning... 4 Energi... 5 FAKTABOKS MÅL... 5 Klimapåvirkning fra energiforbrug... 5 Klimainitiativer for energi 2011... 7

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbedring Indhold Forord 3 Vision og mål 4 Klimaplanens fokus 5 Klimaindsatsen fremover 5 Den samlede drivhusgasudledning i Herning Kommune 2007 6 Udviklingen af drivhusgasudslip i Herning

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

understøtte Herning Kommunes planer

understøtte Herning Kommunes planer Hvordan mere biogasproduktion kan understøtte Herning Kommunes planer på klima, energi- og miljøområdet Disposition Hvorfor taler vi så meget om vejret? Herning Kommunes klimaplan - landbrug Varmeforsyning

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 5 Date August 212 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Revision 4 Date

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights:

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights: Økonomisk analyse 21. december 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget Highlights: FN s seneste opgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 N O T AT 13. august 2013 Ref. mis/abl Klima og energiøkonomi Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 Siden den seneste basisfremskrivning fra efteråret 2012, BF2012, er der

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Baggrundsnotat om klima- og energimål

Baggrundsnotat om klima- og energimål 12. april 2016 Baggrundsnotat om klima- og energimål Indledning Der er indgået en række aftaler i såvel FN- som EU-regi om klima- og energimål. Aftalerne har dels karakter af politiske hensigtserklæringer,

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2014 Gå-hjem-møde i Energistyrelsen 31.10.2014 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne? Endeligt

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2015 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 20.01.2016 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

CO2-opgørelsen 2008-2010

CO2-opgørelsen 2008-2010 CO2-opgørelsen 2008-2010 INDHOLD Indhold Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Formål... 3 Baggrund... 4 Metodevalg.........................................

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland

Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland Vedrørende Dato: 24. Aug. 2011 Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan for 50 vedvarende energi i Region

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Klimaplan del II Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. December 2008 Herning Kommune Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008 CO2 beregner Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL Claus W. Nielsen COWI Formålet med modellen Det umiddelbare formål med projektet er:! At udvikle et værktøj,

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 5 Samlet CO2opgørelse for Hvidovre Kommune som geografisk enhed 688013 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Randers Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Skive Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE CO2 KORTLÆGNING

AABENRAA KOMMUNE CO2 KORTLÆGNING Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Rapport - Kortlægning af drivhusgasudslippet i Aabenraa Kommune som geografisk område, 2010 samt muligheder for reduktion af drivhusgasudslippet Dato 30. august 2011 AABENRAA

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere