Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent."

Transkript

1 Sikre fødsler D. 30. august 2012 Om Sikre fødsler Sikre fødsler har som formål at opnå konsistent høj patientsikkerhed på alle landets fødeafdelinger, sådan at alle fødsler forløber sikkert. Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent. Sikre fødsler henvender sig til alle fødeafdelinger i Danmark, og alle læger og jordemødre er omfattet af indsatsen. Hvad omfatter Sikre fødsler? Sikre fødsler består af tre interventioner, som alle fødeafdelinger skal implementere: 1) Alle læger og jordemødre gennemfører et e-læringsprogram med undervisning og træning af deres CTG kompetencer. 2) Alle læger og jordemødre gennemgår en dags undervisning i CTG. Undervisningen afsluttes med en test. 3) Alle fødeafdelinger implementerer tre pakker : S-drop pakken Kop-pakken Obstetrisk tjekliste-pakke (arbejdstitel) E-Læringsprogram Der bliver udarbejdet et e-læringsprogram, som bliver tilgængeligt for alle jordemødre og læger. E-læringsprogrammet bygger videre på et eksisterende program udviklet af Region Midtjylland. Programmet indeholder: 1) En teori del, der gennemgår retningslinjer for CTG-klassifikation og fosterets fysiologi. 2) Et antal patientforløb, hvor kursisten præsenteres for vigtige oplysninger om et fødselsforløb, samt de tilhørende CTG-kurver med et antal spørgsmål, som skal besvares. Hele fødselsforløb gennemgås og afsluttes med det endelige resultat af fødslen. 3) Test af egen viden sådan at medarbejderen kan vurdere sit vidensniveau. Sikre Fødsler er en fællesregional indsats for kvalitet og sikkerhed på fødeafdelingerne. Projektet er udviklet for regionerne med bistand fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Selskab for Pædiatri, Jordemoderforeningen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Patientforsikringen, de fem regioner og Danske Regioner.

2 Undervisning i CTG Parallelt med e-læringsundervisningen vil der blive etableret traditionel undervisning til alle jordemødre og læger på fødeafdelingerne. En jordemoder og en læge vil sammen stå for undervisningen, som vil bestå af både forelæsninger og gruppearbejde. Test og certificering Som det sidste element i det samlede undervisningsforløb (e-læring og traditionel undervisning) gennemfører kursisterne en test. Testen afslutter undervisningsdagen. At testen er gennemført og bestået kan indgå i en certificering af medarbejderne. Med certificering menes her, at testen bestås, og at e-læringsprogrammet og testen bliver gennemført med fastlagte intervaller. Det svarer til de krav, der kan stilles om deltagelse i STAN-certificering, hjertestopkursus, brandskole, m.v. Det er op til de enkelte regioner, at beslutte hvordan certificeringen tilrettelægges, og hvilke krav der stilles. E-læringsprogrammet er færdigudviklet marts 2013, hvorefter man kan begynde at gennemføre e-læringsprogrammet. Undervisningen i CTG bliver derfor også rullet ud i marts 2013, da e-læring og den traditionelle undervisning komplementerer hinanden. Implementering af tre pakker Der bliver udarbejdet tre pakker til Sikre fødsler, som fødeafdelingerne skal arbejde med og implementerer. De tre pakker er: S-drop pakken, Kop-pakken og en pakke med en obstetrisk tjekliste. En pakke indeholder en række elementer, der tilsammen er udtryk for best practice på et specifikt og afgrænset område. Ved en systematisk og konsekvent anvendelse af alle elementer i en pakke tilbydes patienter den optimale behandling og pleje. I Danmark er arbejdet med pakker kendt fra Patientsikkert Sygehus og Operation Life, hvor der er erfaring for at resultatet for patienten bliver bedre, når en pakke er fuldt implementeret, det vil sige, at alle patienter modtager hele pakken. Pakkerne bliver udviklet af en arbejdsgruppe under den Faglige Følgegruppe for projektet og skal godkendes af både Faglig Følgegruppe og Styregruppen for Sikre fødsler (Læs nærmere om grupperne i afsnittet Organisering omkring projektet) nedenfor. Pakkerne er færdigudviklet november Arbejdet med at implementere pakkerne går i gang med det første læringsseminar, som finder sted november Træning i forbedringsmetoder og implementeringsstøtte til sygehusene En meget væsentlig del af projektet er den støtte, afdelingerne får til at implementere de tre pakker, sådan at de bliver omsat til arbejdsgange, som fungerer i den kliniske hverdag på fødeafdelingerne. Støtten består af læringsseminarer, bistand til indikatormålinger og datahåndtering, telefonkonferencer og besøg af sekretariatet. Dansk Selskab for Patientsikkerhed tilrettelægger og udfører opgaven med ekspertbistand fra det amerikanske Institute for Healthcare Improvement (IHI). Sikre fødsler / 2

3 Gennem projektperioden bliver der afholdt fire to-dages læringsseminarer. Hvert fødested sender et tværfagligt team til at deltage i læringsseminarerne. Teamet bliver uddannet i at anvende metoder til at afprøve, implementere og fastholde forbedringer i klinisk praksis. Teamet anvender metoderne til forbedring sammen med kollegerne på egen afdeling. Metoderne til forbedringsarbejde baserer sig på forbedringsmodellen Model for Improvement 1. En model som gennem konkrete mål og småskala test (Plan-Do-Study-Act (PDSAtest)) fremmer hurtig implementering med fokus på kliniske arbejdsprocesser og på at optimere dem. Data for proces- og resultatindikatorer vil blive analyseret og fortolket med metoder fra Statisk Proces Styring (SPC) 2. Alle teams skal hver måned rapportere om de test (PDSA-test), som er gennemført og de forbedringer, der er opnået (proces- og resultatdata). På de månedlige telefonkonferencer kan teams udveksle erfaringer fra forbedringsarbejdet, og diskuterer fremdrift og fastholdelse af tempo med projektsekretariat. Mellem læringsseminarerne får hvert team et besøg af sekretariatet fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed med henblik på vejledning i forbedringsarbejde og dataanalyse. Konkret består støtten til sygehusene af: Assistance fra Dansk Selskab for Patientsikkerheds projektsekretariat (projektsekretariatet) til baselinemålinger og fastsættelse af lokale mål. Et uddannelsesprogram i forbedringsmetoder med fire læringsseminarer á to dage (i alt 8 uddannelsesdage). Her deltager teams fra fødeafdelingerne. Månedlig feedback på data og forbedringer fra projektsekretariatet. Månedlige telefonkonferencer med projektsekretariatet med fokus på fremdrift og forbedringer. Konsulentbistand til implementering, databehandling og -tolkning (ca. et besøg af projektsekretariatet pr. sygehus mellem hvert læringsseminar). Redskaber til datahåndtering. Assistance til formidling af resultater. Projektsekretariatets støtte til fødeafdelinger og teams starter i september 2012, med hjælp til baselinemålinger og andet forberedende arbejde inden første læringsseminar november Målinger og indikatorer Sikre fødslers mål om at halvere antallet af nyfødte som bliver født med iltmangel ved fødslen vil blive målt nationalt med følgende resultatindikatorer: Andel nyfødte med lav navlesnors-ph Andel nyfødte med lav Apgar-score Andel nyfødte som kølebehandles 1 The Improvement Guide, second edition, af Langley et.al. ISBN nr The Health care Data Guide, Provost et.al., ISBN Sikre fødsler / 3

4 Alle data findes i LPR. Dataindsamlingen på nationalt niveau bygger altså på data, der i forvejen bliver registreret. De nationale data vil blive opgjort månedligt på afdelingsniveau, sådan at afdelingerne kan følge egne data tæt. På afdelingsniveau skal man følge egne resultater ved at tælle dage mellem nyfødte med henholdsvis lav ph og Apgar-score. Opgørelser på afdelingsniveau er uegnet til sammenligning mellem afdelinger, men særdeles egnet til at dokumentere lokalt, at indsatsen har den ønskede effekt. Arbejdet med at implementere projektets tre pakker vil blive målt som: Andel fødsler med alle pakkeelementer opfyldt. Procesmålet monitoreres lokalt. Derudover vil projektet følge, hvor mange personer der gennemfører henholdsvis undervisning og e-læringsprogram. Evaluering Med de ovenfor nævnte indikatorer vil projektet kunne vise en række data for udvikling på proces og resultat. Der vil blive afrapporteret på udvikling og målopfyldelse både undervejs i projektperioden og ved afslutningen i Derudover er der overvejelser i gang, om der kan blive tilknyttet en eller flere ph.d. projekter til Sikre fødsler, samt om der kan ske en evaluering af effekten af projektet på andre parametre såsom f.eks. organisation og omkostningseffektivitet. Organisering omkring projektet Der er nedsat en styregruppe og en faglig følgegruppe for projektet. Den faglige følgegruppe medvirker til og sikrer, at det faglige niveau i projektet lever op til gældende standarder og praksis på området. Gruppen bidrager med faglig ekspertise til udviklingen af projektets forskellige dele. Styregruppe for Sikre fødsler Medlemmer af styregruppen er: Vicedirektør Steen Werner Hansen, Herlev Hospital (formand) Ledende overlæge Helle Ejdrup Bredkjær, Hillerød Hospital Ledende chefjordemoder Ellen Merete Tobiassen, Sygehus Syd Lægelig direktør Dorthe Gylling Crüger, Sygehus Lillebælt Chefjordemoder Joan Dürr, Århus Universitetshospital Skejby Chefjordemoder, Lisbet Hammer, Aalborg Sygehus Seniorkonsulent Bodil Bjerg, Danske Regioner Faglig Følgegruppe Medlemmer af den faglige følgegruppe er: Lægelig direktør Dorthe Gylling Crüger, Sygehus Lillebælt (formand) Overlæge Lise Lotte Torvin Andersen, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Ledende overlæge Kirsten Wisborg, Dansk Pædiatrisk Selskab Afdelingsjordemoder Kit Dynnes Hansen, Jordemoderforeningen Ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Overlæge Charlotte Brix Andersson, Dansk kvalitetsdatabase for fødsler Sikre fødsler / 4

5 Klinikchef Morten Hedegaard, Patientforsikringen Overlæge Christine Brot, Sundhedsstyrelsen Overlæge Ole Kierkegaard, ressourceperson udpeget af Styregruppen Afdelingsjordemoder Benedikte Alling Møller, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, samt ressourceperson udpeget af Styregruppen Chefjordemoder Ingelise Andersen, Region Hovedstaden Specialeansvarlig overlæge Jens Lyndrup, Region Sjælland Specialeansvarlig overlæge Jan Stener Jørgensen, Region Syddanmark Overlæge Lone Hvidman, Region Midtjylland Specialeansvarlig overlæge Margrethe Møller, Region Nordjylland Seniorkonsulent Bodil Bjerg, Danske Regioner Projektledere og projektsekretariat Der er projektledere tilknyttet udvikling af de forskellige dele af projektet: E-læring, undervisningsprogram samt implementering af indsatsen. Derudover fungerer Dansk Selskab for Patientsikkerhed som sekretariat for støtten til fødeafdelingerne til implementering af pakkerne og dataindsamling. Projektpartnere Der er indgået aftaler med flere parter om at løse opgaver i projektet: E-læringsprogram Der er indgået aftale med Center for E-læring, Region Midtjylland om at udvikle et e-læringsprogram til projektet. CTG undervisningsprogram Rigshospitalet har givet tilsagn om at udvikle CTG undervisningsprogrammet (den traditionelle undervisning) og stå for den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen i samarbejde med regionerne. Læringsseminarer og implementeringsstøtte Der er indgået aftale med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om at understøtte indsatsen for at implementere de tre pakker og dataindsamlingen. Dansk Selskab for Patientsikkerhed supplerer sig med jordemoder- og lægefaglige kompetencer inden for det obstetriske område. Derudover tilrettelægger og udfører Dansk Selskab for Patientsikkerhed opgaven med ekspertbistand fra det amerikanske Institute for Healthcare Improvement (IHI). IHI er internationalt anerkendt for sin ekspertise i at skabe hurtige og varige forbedringer i kvalitet og patientsikkerhed. Forbedringseksperterne fra IHI bidrager med undervisning i forbedringsmetoder på de fire planlagte læringsseminarer. IHI har erfaring med at skabe forbedringer indenfor det obstetriske område, idet de gennem nogle år har drevet Perinatal Improvement Community et netværk med deltagelse af omkring 50 amerikanske hospitaler. IHI har desuden erfaring med at arbejde i Danmark, da de har været tilknyttet Patientsikkert Sygehus. Nationale data Regionernes Kliniske Kvalitetssikringsprogram (RKKP) og Dansk kvalitetsdatabase for fødsler leverer data til projektet, sådan at udvikling i projektets nationale mål om reduktion i antallet af asfyktiske børn kan følges. Sikre fødsler / 5

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2012 ÅRSBERETNING Folkemøde. Formanden for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ulla Astman var blandt debattørerne ved Folkemødet på Bornholm. Sygehusene er positive, sundhedspersonalet vil gerne, og patienter

Læs mere

Væk med barriererne for patientsikkerhed

Væk med barriererne for patientsikkerhed Årsberetning 2013 I N T R O D U K T I O N Væk med barriererne for patientsikkerhed Siloer brydes ned, grænser blødes op og forhindringer fjernes. For Dansk Selskab for Patientsikkerhed har 2013 været et

Læs mere

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Sundhedsstyrelsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Evaluering af det satspuljefinansierede gennembrudsprojekt

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med databaseret forbedring af kliniske ydelser Håndbog i Kvalitetsforbedring

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb.

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Patientsikkert Sygehus sætter ambitiøse mål for patientsikkerhed og tilbyder metoder

Læs mere

Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004

Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004 Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Håndbog I Kvalitetsforbedring

Håndbog I Kvalitetsforbedring Afdeling for kvalitet Kræftens Bekæmpelse Håndbog I Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med forbedring af kræftafdelinger Håndbog i Kvalitetsforbedring - et redskab til

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.01 Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk Marie Lund

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere