Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn"

Transkript

1 Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Rapport 7. august 2013

2 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af JAD Kontrolleret af KBO Godkendt af PLI Billederne på forsiden er taget d. 2. maj 2013 NIRAS A/S CVR-nr T: D: Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: M: Allerød E: E:

3 INDHOLD 1 Indledning Vandstand, bølger og kystmorfologi Vandstand Ekstrem vandstand Langtidsændring af middelvandspejlet Bølger Kystmorfologi og sedimentransport Kysten mellem Nivå havn og Sletten havn Område 1: Det sydlige område Kysten område Højdeforhold i område Område 2: Det midterste Område Kysten i område Højdeforhold i område Kysten i område Højdeforhold i område Strategi for kystplan Forventninger og krav til kystplanen Generelle krav Specifikke krav til område 1 og Overordnet beskyttelsesstrategi Forslag til kystplan for område Område 1A: Scenarie 1: Vandstand = +1,60 mdvr90: Område 1A Scenarie 2: Vandstand = +1,90 mdvr90: Område 1B: Scenarie 1: Vandstand = +1,60 mdvr90: Område 1B Scenarie 2: Vandstand = +1,90 mdvr90: Forslag til kystplan for område Scenarie 1: Vandstand = +1,60 m DVR90: Forslag 1: Minimumsløsning uden etablering af nye strandhaver Forslag 2: Minimum med sikring af 5m brede strandhaver til alle Scenarie 2: Vandstand = +1,90 mdvr90: Forslag til kystplan for område Scenarie 1: Vandstand = +1,60 mdvr90: Scenarie 2: Vandstand = +1,90 mdvr90:... 32

4 INDHOLD 8 Økonomiske overslag Scenarie Scenarie Partsfordeling Grundlag for partsfordeling Overordnede partsfordeling Specifik partsfordeling Godkendelser og udførelse Tegningsfortegnelse: C3_1_101: Principperne af kystbeskyttelse. Oversigtsplan C3_3_110: Principper for kystbeskyttelse Forslag 1 C3_3_111: Principper for kystbeskyttelse Forslag 2 C3_3_112: Principper for kystbeskyttelse Forslag 3 Kort 1: Oversvømmelsespolygoner Område 1 Kort 2: Oversvømmelsespolygoner Område 2 Kort 3: Oversvømmelsespolygoner Område 3

5 1 INDLEDNING Fredensborg Kommunes Miljø- og Teknikudvalg besluttede at iværksætte en undersøgelse for højvandsbeskyttelse, der skal føre til en samlet plan for beskyttelsen af den ca m lange kyststrækning mellem Nivå Havn og Sletten Havn. Kommune valgte i den forbindelse NIRAS til at udarbejde forslag til højvandssikring og erosionsbeskyttelse af kyststrækningen. Denne rapport er udarbejdet i henhold til den aftale som blev indgået mellem Fredensborg Kommune og NIRAS d

6 Undersøgelsen har til formål: at afdække behovet for beskyttelse på strækningen mod erosion og vandstandsstigninger. at komme med realistiske løsningsforslag der kan sikre mod erosion og vandstandsstigning samt forskønnelse af kysten. at give et overblik over de økonomiske konsekvenser for løsningsforslag med anlægs- og driftsomkostninger. at udarbejde forslag til en økonomisk fordelingsnøgle i forhold til kystgrundejerne. Undersøgelsen er delt op i to dele: 1. Forundersøgelser 2. Afrapportering af forslag til kystplan med økonomi og forslag til partsfordeling Projektet blev startet op 21. maj 2013 med møde og inspektion af stranden med Eva Hansen (Fredensborg Kommune), Niels Myrup, Ulrik Herskind (grundejere) og Jan Dietrich (NIRAS). Resultatet af forundersøgelserne blev afleveret på et møde med Projektgruppen vedr. udarbejdelsen af Kystplanen d. 28. juni På dette møde modtog NIRAS værdifuld feedback om kystens udvikling og lodsejernes forventninger til resultatet af undersøgelsen. Det blev klart på mødet, at grundejerne i den sydlige del af Område 1 (se områdeinddelingen på figur 3.1) ikke fandt, at der var noget særlig behov for at gribe ind med kystbeskyttelse, mens lodsejerne på mellemstykket (Område 2) udtrykte en vis interessere i at sikre og evt. udbygge deres strandlodder. Kommunes interesser lå i at sikre vejen og de kommunale kloak installationer i denne. Kysten blev detaljeret inspiceret af NIRAS d.5. juli 2013, hvor NIRAS også mødtes med grundejerne fra Nr. 262, 266 og 268 (alle beliggende i Område 2). 2

7 2 VANDSTAND, BØLGER OG KYSTMORFOLOGI De generelle vandstands-, bølge- og kystmorfologiske forhold for undersøgelsesområdet beskrives kort i dette kapitel. 2.1 Vandstand Ekstrem vandstand Vandstand er blevet målt over længere perioder i København, Vedbæk og Humlebæk havn. På grundlag af vandstandsstatistikker fra disse lokaliteter forventes en 20, 50 og 100 års stormflod ved Nivå i dag at nå op på henholdsvis +1,4m, +1,5m og +1,6m DVR Langtidsændring af middelvandspejlet Der foregår og vil stadig foregå en fortløbende relativ ændring af middelvandsspejlet på grund af landbevægelser siden isens afsmeltning efter sidste istid og havspejlsstigninger på grund af drivhuseffekten. Størrelsen af ændringerne i den relative havvandsstigning varierer alt efter hvilken prognose der anvendes. På klimaportalen kan man finde DMI s seneste prognose for den relative vandstandsændring skabt af klimaforandringerne over de næste 100 år, se figur 2.1. Figur 2.1: Relativ vandstandsstigning indtil år Kilde klimaportal/dmi Det fremgår at der forventes en gennemsnitlig stigning i vandstanden på mellem cm indtil år 2100 i undersøgelsesområdet. Vandstandsstigningen (uden hensyntagen til landhævning) forventes at være fordelt til år 2100 som vist på figur

8 Figur 2.2: Fordelingen af den klimabetingede vandstandsstigning over de næste 100 år. Kilde klimaportal/dmi Den forventede havspejlsstigning ligger indenfor følgende intervaller: 25 år: 5 15 cm 50 år: cm 100 år: cm Dette indebærer at i 2050 vil stormflodværdierne blive forøget med ca. 30 cm som vist i tabel Bølger Højvande indtræffer samtidigt med vinde fra V-NV, som giver fralandsvind og ikke så store bølger (max ca. 0,5m), bortset fra dønninger fra åbningen ved Helsingør. I meget sjældne tilfælde (2 gange indenfor de sidste 40 år) optræder der større bølger på ca.1m fra NØ samtidigt med højvande. I disse tilfælde udsættes stranden for større bølger, som bryder på stranden og stensætningerne langs denne. De største bølger på kysten optræder for vinde fra SØ og det indtræffer normalt samtidigt med middelvandstand eller lavvande. På grund af den lave vandstand bryder bølgerne på revlerne foran stranden og kun mindre bølger når stranden. 4

9 Tabel 2.1: Samtidig stormflod og bølgehøjder 2.3 Kystmorfologi og sedimentransport Når det blæser fra syd og nord skaber bølgerne henholdsvis nord- og sydgående sedimentransport langs kysten. Den nordgående sedimenttransport sker normalt i forbindelse med lavvande. Størstedelen af transporten forekommer på de mange revler i den ydre del af kystprofilet, som i disse situationer yder en god beskyttelse mod bølgernes nedbrydning af selve strandplanet. De små bølger, som når stranden, giver anledning til en lille men jævn transport mod nord så længe vinden er i sektoren øst til syd. Den sydgående transport foregår normalt i forbindelse med højvande. Vind fra vest stuver først vandet op i Kattegat, derefter løber det ned i Øresund, især når vinden drejer i NV. Mindre dønningsbølger vil nå stranden og give anledning til en lille transport mod syd langs stranden. I enkelte tilfælde, hvor vinder drejer videre mod NØ, kan kraftig vind i sjældne tilfælde skabe bølger, som pga. af det samtidige højvande kan løbe direkte og næsten uhindret helt ind på stranden og forårsage erosion af stensætninger og konstruktioner og en stor sydgående transport af sand på stranden. Dette sand ender til sidst i hjørnet lige nord for Nivå havn, hvor det aflejres i læ for bølgerne fra syd. Dette sandtransport mønster er illustreret på figur

10 Figur 2.3: Overordnet sediment transportmønster langs kysten I henhold til Kystdirektoratets analyse af kystens bevægelser er der i perioden 1898 til 2003 sket en tilbagerykning af den midterste og nordligste del af kyststrækningen på ca. 6-7 m over hele perioden, svarende til en tilbagerykning på ca. 0,1m per år i gennemsnit. Lige nord for Nivå Havn har havneudbygningen skabt et lavvandet området som har rykket kystlinjen frem siden Kysten forventes at være stabil i dag. Anlægget af Nivå havn har afskåret en del af sedimenttransporten fra syd ind i undersøgelsesområdet. I DHI s rapport fra 1979: Nivå Strandpark Kystteknisk Rapport forventedes det, at Nivå havn ville afskære i størrelsesordene 5-10,000 m3 sand årligt. Den akutelle oprensning i Nivå havn er i dag i størrelsesorden ca. 2-3,000m3 årligt. Oprensningen og dermed afskæringen af sandtransporten fra syd til revlerne mellem Nivå havn og Sletten Havn må forventes at give anledning til en konstant langsom erosion af det lavvandede område. En sådan erosion forventes først og fremmest at kunne mærkes på den midterste del af kysten, der ikke ligger i læ af havnene for nogle af bølgeretningerne. Reduceres bredden af det lavvandede område vil bølgerne mere uhindret kunne angribe kysten og give anledning til erosion. Vandstanden på det fladvandede område vil stige med den stigende generelle vandstand skabt af klimaforandringerne. I 2050 vil vanddybden ifølge den seneste prognose være 30cm højre end i dag. Hvis det lavvandede område ud for kysten ikke tilføres nyt sediment vil vanddybderne stige tilsvarende med 30 6

11 cm. En sådan dybdeforøgelse vil indebære at kysten eksponeres for større bølger fra alle bølgeretninger. Dette kan betyde at den konstaterede tendens til erosion på den midterste del vil øges. 7

12 3 KYSTEN MELLEM NIVÅ HAVN OG SLETTEN HAVN Undersøgelsesområdet beskrives kort i dette kapitel. Området er inddelt i 3 hovedområder: Det sydlige område omfattende ejedommene: Gammel Strandvej nr og (område 1) Det midterste område omfattende ejendommene nr og 250A- 272A. (område 2) Det nordlige område: nr A samt Peder Mads Strand (område 3) Hvert område behandles for sig i det følgende. Peder Mads Strand 8

13 Figur 3.1: Inddeling af undersøgelsesområdet i et sydligt (Område 1), et midt område (Område 2) og et nordligt område (Område 3). 9

14 3.1 Område 1: Det sydlige område Strandens udseende og højdeforhold beskrives kort i dette afsnit Kysten område 1 Stranden lige nord for Nivå havn er bred og godt beskyttet mod bølger fra syd af Nivå havn og et ca. 150m bredt lavvandet område. Der er bevoksede klitter, der beskytter baglandet mod højvande og bølger fra nord til en kote af ca. +1.7m DVR90, lidt lavere i den sydlige ende. Ejendommene er yderligere beskyttet af et kyst parallelt dige, som delvist beskytter ejendommene mod oversvømmelse op til ca. kote +2,0m DVR90, se også højdekort Figur 3.5. Enkelte steder er digebeskyttelsen lavere eller ikke helt intakt og det anbefales at kontrollere krone koten med henblik på at konstatere det aktuelle beskyttelsesniveau. Stikvejen Strandvænget er beliggende i kote DVR90 og der kan derfor strømme vand ind i området nord for Strandvænget gennem havnen, se Figur 3.2. Figur 3.2: Strandvænget Området blev tilført store mængder sand under stormen fra NØ i 2010, se Figur

15 Figur 3.3: Store mængder sand deponeret efter stormen i 2010, foran matrikel 2h samt 2ab. Lidt længere mod nord falder topkoten på Strandvejen over en kortere strækning til mellem +1,5 til +1,9m DVR90 og de bagvedliggende huse risikerer her på længere sigt at blive oversvømmet under stormflod, se Figur 3.4.Særligt udsat er nr , men hele strækket ligger udsat. Figur 3.4: Billede af det lave område, Gl. Strandvej

16 Ophobning af tang indtræffer under perioder med østlige vinde og lavvande, se billede på forside. Tangen forsvinder normalt igen ved højvande og vestenvind Højdeforhold i område 1 Højdemodel over området ses i Figur 3.5. Husene lige nord for Strandvænget ligger i kote m DVR90, hvor særligt husene nær den sydøstlige ende af Strandvænget ligger udsat. Fra Strandvænget og nordover, ca. 130m ligger et dige i kote +1.7 mdvr90 og beskytter Gl. Strandvej samt Strandvænget 3-9 mod højvande fra søsiden. Gl. Strandvej ligger i kote +2.0m DVR90 ud for nr. 274 og falder til kote +1.5m DVR90 ud for nr. 286 for derefter at stige til +1.8m DVR90 ud for nr Langs strækket ligger mange haver og enkelte huse under kote +1.9 og enkelte endog under kote +1.6m DVR90. 12

17 Figur 3.5: Højdemodel, område 3. Koter i DVR Område 2: Det midterste Område Strandens udseende og højdeforhold beskrives kort i dette afsnit Kysten i område 2 Kysten fra den eksisterende høfde, som beskytter en større udløbsledning (se Figur 3.6) starter relativt bred (17-18 m fra vejen) i syd, og smaller ind længere mod nord, hvor der kun er omkring 5 m kyst tilbage. 13

18 Figur 3.6: Billede af eksisterende høfde/udløb ud for nr Langs hele strækningen er der en række varierende private kystsikringsforanstaltninger, heriblandt mindre høfder på 2-10 m, parallelt placerede sten og gamle trækonstruktioner, som vist med eksempler i Figur 3.7 samt Figur 3.8. Figur 3.7: Små høfder samt parallelle sten, ud for nr. 270 nordover. 14

19 Figur 3.8: Gamle træpæle, ud for nr. 260, nordover. Flere steder, særligt på den midterste del af strækket er flere store sten lagt ud, og fungerer som et glacis for at beskytte de bagvedliggende strandhaver, som vist i Figur 3.9. Figur 3.9: Store sten lagt inde på stranden, for at beskytte bagvedliggende strandhaver, billede taget ud for nr

20 Foran nr. 266 er en gammel strandpavillon, denne er under tidligere storme blevet oversvømmet og beskadiget. Pavillonen ligger i kote +1.3m DVR90. Se Figur Nord for nr. 266 bliver kysten smallere, og på nær en enkelt terrasse foran nr. 262 er der ikke samme karakter af strandhaver på den nordlige del at strækket. Særligt her er den bagvedliggende vej udsat for bølger, hvilket bl.a. illustreres af at det eksisterende stenglacis med årene er blevet eroderet næsten helt frit, og dermed er særdeles udsat. Se Figur 3.11 Figur 3.10: Strandpavillon og terrasse foran nr

21 Figur 3.11: Eksisterende stenglacis, billede taget foran nr. 256 mod syd. I den nordlige del af området, hvor vejen drejer ind i landet er en støbt betonvæg, beskyttet af en kraftig stenkastning, som vist i Figur Figur 3.13 viser den store mængde erosion denne beton/stenkonstruktion har forårsaget nord for nr Passage langs dette stræk er i dag vanskeligt. Figur 3.12: Betonvæg, beskyttet af solid stensætning, foran nr. 167, mod syd. 17

22 Figur 3.13: Læsideerosion nord for betonvæg og stenkastning ved nr Højdeforhold i område 2 Område 2 ligger bedre beskyttet mod oversvømmelse end område 1, men særligt strækningen fra nr. 254 til 266 ligger tæt på grænsen for oversvømmelse ved en 100-års stormflod kombineret med klimatilpasning. 18

23 Figur 3.14: Højdemodel, område 2. Koter i DVR90. 19

24 3.2.3 Kysten i område 3 I nord ligger den offentlige strand Peder Mads Strand, som tidligere har fungeret som fiskernes stejleplads og som i dag vedligeholdes af Naturstyrelsen (billede A) og i udkanten ses en delvist ødelagt udløbsledning (billede B). Endelig afsluttes mod nord med en gangsti rundt om Slettenhus. Stien er beskyttet med Gabioner, der er metalnet fyldt med mindre sten, afsluttet pænt med vedligeholdt stenkastning på ydersiden (billede C). A: Peder Mads Strand, gammel stejleplads B: Beskadiget overløbsledning C: Kystbeskyttelse ud for Slettenhus i god stand Figur 3.1: Billeder fra området. Billederne er taget 2. maj

25 3.2.4 Højdeforhold i område 3 Område 3 er ikke videre udsat for højvandshændelser, dog er der enkelte grunde, hvor en lokal højvandssikring kunnne overvejes (primært nr ), se Figur Figur 3.15: Højdemodel område 3. Koter i DVR90. 21

26 4 STRATEGI FOR KYSTPLAN I dette kapitel præsenteres forslag til strategi for kystplanlægningen af kysten mellem Nivå Havn og Sletten Havn. Grundejernes og kommunens ønsker, forventninger og krav til den kommende kystplan er kort gennemgået i det følgende. Derefter er der på dette grundlag ridset en strategi op for beskyttelse. 4.1 Forventninger og krav til kystplanen Generelle krav På grundlag af møderne med projektgruppen samt de detaljerede inspektioner af kysten herunder samtaler med grundejere har NIRAS formuleret følende kravspecifikationer til kystplanen: Der ønskes ingen strandpark. Ingen ønske om at forberede den offentlige adgang langs stranden Udbygning af stranden ud i vandet bør begrænses og udføres kun i de tilfælde, hvor den indgår som en vigtigt element i kyst- og højvandsbeskyttelsen. Der ønskes højvandsløsninger, der er individuel tilpasset den enkelte grundejer. Strandlodderne på vandsiden af Gammel Strandvej er meget forskelligt udnyttet og fremstår med forskellige individuelle præg, som det fremgår af beskrivelsen af kysten i Kapitel 3. Denne individualitet ønskes ikke ændret. Kystplanen ønskes skitseret for to forskellige højvandsbeskyttelsesscenarier: o o Scenarie 1: 100 år i dag, der svarer til en højvandskote på +1,60m DVR år i år 2050, der svarer til en højvandskote på +1,90m DVR Specifikke krav til område 1 og 2 På figur 4.1 er vist et typisk snit gennem en grund beliggende i Område 1 og 2 fra ejendommen gennem vej, strandlod og ud mod Øresund. Snittet viser, at ejendommene ligger i kote + 2,1 til 2,5m DVR90, vejen har topkote mellem +1,6 og+2,2m DVR90. Derefter er der en skråning normalt beskyttet med sten; skråningen fører ned til et plateau i ca. kote +1,1m til +2,0mDVR90, hvor der er indrettet en strandhave/terrasse eller lignede opholdssted. Strandhavernes bredde varierer langs området med de bredeste strandhaver i syd på op til 15 m til slet ingen haver i den nordlige ende af område 2. 22

27 Fra strandhaven er der ca. 1 m høj skråning ned til en meget small 0-5 m bred strand. Figur 4.1: Typisk kyst profil Flere beboer har udtrykt ønske om at der tages hensyn til forskelligheden langs kysten ved renoveringen af kystbeskyttelsen. Desuden har beboere uden strandhave ønsket at der skabes minimum en 5 m bred strandhave ud for alle parceller. 4.2 Overordnet beskyttelsesstrategi På baggrund af ønsker og kravene omtalt i forrige afsnit er der udviklet følgende overordnet strategi for de tre områder, se figur 4.2: Generel sandfodring: Med henblik på at imødegå erosion af det fladvandede område samt have sediment kapacitet til at opbygge området i takt med de generelle vandstandsstigning foreslås det at det rene sand der oprenses fra sejlrenderne i Nivå og Sletten Havn pumpes ind på området. Område 1: Område 1 underopdeles i to områder 1A og 1B. I område 1A er der ingen risiko for erosion. Der er risiko for oversvømmelse af området via Nivå Havn hen over Strandvænget. Mht. til at vurdere risici for oversvømmelse fra havet bør der foretages der en kontrol af dige koter rundt i området med henblik på at bestemme det akutelle beskyttelsesniveau og derefter beslutte om evt. reparationer og/eller justeringer af diger er krævet. I område 1B er der risiko for erosion af strandhaverne lige syd for pynten B, se figur 6.3. Skråningsbeskyttelsen mod strandhaverne bør gennemgås og beskyttelsesniveauet kontrolleres og evt. opgradering udføres så det opfylder de kravene. For at imødegå erosionen kan der tilføres sand som vist på figur

28 Figur 4.2: Overordnet strategi for de tre delområder. De røde trekanter i område 2 symboliserer en pynt, mens de blå står for mindre høfder og skråningsbeskyttelse. Mellem høfderne og i overgangen til henholdsvis Område 1 og 3 fordres med groft sand, som er vist med gul farve på figuren. Der er desuden risiko for oversvømmelse af Gl. Strandvej i dette område, se figur 3.5, hvilket kræver, at der udføres et dige langs vejen alternativt hæves vejen så den kan fungerer som dige. Område 2: I område 2 handler det om at sikre vejen mod nedbrydning samt baglandet mod oversvømmelse. I dette område benyttes en kombination af: Stenkastninger/mure til at sikre kystskråningen langs vejen mod erosion fra bølgerne og suppleret med jorddiger mod oversvømmelser fra stormflod. Skråningssikring mod bølgeangreb af strandhaverne. Sikring af en stabil forstrand med høfder og sandfodring til at beskytte stenkastningen mod underskæring under bølgeangreb fra NØ med samtidigt højvande. De mindre høfderne på figur 4.2 kan i udelades, men det indebærer, at sandet på stranden kan vandre uhindret fra midten af området mod enten den ene eller den anden af de to pynter ( røde signaturer på figuren) afhængig af den aktuelle bølgeretning. De små høfder vil bedre kunne holde på sandet ud for de enkelte lodsejere og sikre stranden her. 24

29 Område 3: I dette område er der antageligt blot tale om at sikre enkelte udsatte ejendomme mod oversvømmelse. I overgangen fra Område 2 udføres strandfodring for at imødegå eventuel erosion nord for pynten som illustreret i figur

30 5 FORSLAG TIL KYSTPLAN FOR OMRÅDE 1 Strategien omtalt i kapitel 4 er brugt til at udvikle følgende kystplan for område 1. Området er inddelt i to del områder 1A og 1B. 5.1 Område 1A: Scenarie 1: Vandstand = +1,60 mdvr90: Der er minimal risiko for kysterosion i området. Der kan ske oversvømmelse via Nivå Havn af grundene på Strandvænget nr.3, 5, 7 og 9 og Gl. Strandvej nr. 171 og 175 samt alle strandlodderne, se Kort nr. 1. Oversvømmelsen kan undgås ved at hæve koten på Strandvænget til kote - 1,60m DVR. 5.2 Område 1A Scenarie 2: Vandstand = +1,90 mdvr90: Der er minimal risiko for kysterosion i området. Der kan ske oversvømmelse via Nivå Havn af grundene på Strandvænget nr.3, 5, 7 og 9 og Gl. Strandvej nr. 171, 173, 175, 177, 179 og 181, se Kort nr. 1. Oversvømmelsen kan undgås ved at hæve koten på Strandvænget til kote - 1,90m DVR. 5.3 Område 1B: Scenarie 1: Vandstand = +1,60 mdvr90: Der er en lille risiko for kysterosion i området lige syd for Pynt B under nordlige storme. Det foreslås derfor at foretage en strandfodring i dette område som vist på tegning C3_1_101 og figur 6.3. Desuden bør sikringen af strandhaverne checkes og evt. opgraderes efter retningslinierne angivet for Område 2, således at den samlede beskyttelse sikres Der kan ske oversvømmelse af grundene på Gl. Strandvej nr. 280, 286, 288, 290, 292 og 298 samt alle strandlodderne, se Kort 1. For at sikre mod denne oversvømmelse foreslås det i forbindelse med skråningssikringen at udføre et mindre jorddige i vej rabatten med topkote i +2,0m DVR90, som vist på figur C3_1_101. Alternativt kan Gl. Strandvej hæves på denne strækning med cm. 5.4 Område 1B Scenarie 2: Vandstand = +1,90 mdvr90: Der er en lille risiko for kysterosion i området lige nord for Pynt B under nordlige storme. Det foreslås derfor at foretage en strandfodring i dette område som vist på tegning C3_1_101. Desuden bør sikringen af strandhaverne checkes og evt. opgraderes efter retningslinierne angivet for Område 2, således at den samlede beskyttelse sikres 26

31 Der kan ske oversvømmelse af grundene på Gl. Strandvej nr. 278, 280, 286, 288, 288A, 290, 292, 294, 296B, 298 og 300 samt af alle strandlodderne, se Kort 1. For at sikre mod denne oversvømmelse foreslås det i forbindelse med skråningssikringen at udføre et mindre jorddige i vej rabatten med topkote i +2,3m DVR90, som vist på figur C3_1_101. Alternativt kan Gl. Strandvej hæves på denne strækning med cm. 27

32 6 FORSLAG TIL KYSTPLAN FOR OMRÅDE 2 Strategien omtalt i kapitel 4 er brugt til at udvikle følgende kystplan for område Scenarie 1: Vandstand = +1,60 m DVR90: Der er en konstant risiko for en mindre kysterosion langs område 2. Hvis der ikke gribes ind med kystsikring vil denne erosion med tiden underskære vejen først i den nordlige ende, hvor vejen ikke er beskyttet af strandhaver. Senere vil erosionen brede sig mod syd og erodere strandhaverne. Alle strandlodderne oversvømmes i Område 2. I den nordlige del, hvor der ikke findes beskyttende strandhaver i dag vil vejen desuden blive oversvømmet af vand fra brydende bølger i dette scenarie. Vandet vil løbe på vejen og oversvømme den midterste og nordlige del af vejen i område 2, se kort Forslag 1: Minimumsløsning uden etablering af nye strandhaver Dette forslag indeholder: (1) en sikring af skråningen mod vejen og skråningen foran strandhaverne, (2) en sandfodring samt (3) to pynter A og B og en 10 høfder til at holde på sandet. Minimumsløsningen indeholder ikke etablering af nye strandhaver. (1) Skråningssikring Det foreslås at sikre skrænten langs Område 2 efter de retningslinere der er angivet i figur 6.2. (a) Principper for beskyttelse af kyst uden strandhaver, se tegning C3_3_112 (b) Principper for beskyttelse af kyst med strandhaver, se tegning C3_3_110 Figur 6.2. Principper for sikring af kystskråningen i område 2. 28

33 I områder uden strandhave føres skråningsfoden helt ned til strandniveau. I disse områder skal topkoten af skråningen øges med et tillæg for bølger for at reducere bølgernes overløb til vejen til et rimeligt niveau. Det foreslås at tillægget sættes til 0,6 af bølgehøjden på 1m. Dvs. topkoten af beskyttelsen når op på 1,6m +0,6m = +2,2mDVR90. Sikringen mod oversvømmelse kan alternativt sikres ved at hæve vejens topkote med ca cm over en 150 m lang strækning. I områder med strandhaver opdeles skrænten principielt i to dele: en del, der beskytter vejen mod erosion og oversvømmelse og en anden del, der beskytter strandhaven mod erosion. Udformningen af den eksisterende skræntbeskyttelse varierer meget fra strandlod til strandlod, som det fremgår af beskrivelsen af den eksisterende kystbeskyttelse i Kapitel 3. Der er et udtalt ønske om at bevare det eksisterende varierede præg. Det betyder, at der under den videre projektering skal ske en individuel tilpasning af principperne fra figur 6.2 til sikringen af hvert strandlod således, at beskyttelsen yder den nødvendige sikring af strandlodden og de bagvedliggende ejendomme. Desuden skal den individuelt tilpassede skræntbeskyttelse for hvert strandlod hænge sammen på langs af kysten således, at der ikke kan ske erosion eller oversvømmelse i overgangen mellem de enkelte lodder. (2) Høfder og Strandfordring som integreret del af minimumsløsningen I tilknytning til skræntsikringen udføres der som en integreret del af minimumsløsningen en strandfordring langs hele Område 2 som vist på figur 6.3 og tegning C3_1_101. Figur 6.3: Strandfodring med pynter og høfder i Område 2, se tegning C3_1_

34 Denne strandfodring har til formål at skabe en 5-10 m bred stabil strand, som kan sikre stenkastningen mod underskæring. Strandfordringen aftrappes henholdsvis ind i område 1 og 3 over en længde af ca. 50m. For at reducere sand tabet bruges der groft sand med en middelkornkurve på ca. 0,5 mm. For yderligere at holde på sandet udføres høfder som vist på tegning C3_1_101. De to pynter A og B på ca. 20 m har til formål på længere sigt at øge strandbredden, mens de kortere høfder på ca. 15m, der ligger med en afstand af ca. 30 m, skal holde på sandet ud for det enkelte strandlod. Den endelige høfdeplacering kan justeres lidt så den f.eks. tilpasses eksisterende høfder og skel Forslag 2: Minimum med sikring af 5m brede strandhaver til alle Dette forslag indeholder en sikring af minimum 5 m brede strandhaver langs alle strandlodder i Område 2. Strandhaverne langs parcellerne nr. 169 og har alle i dag enten ingen strandhaver eller strandhaver med en bredde mindre end 5 m. På figur 6.4 vises principper for kystbeskyttelse som inkluderer strandhaver med en bredde på 5 m. Figur 6.4: Principskitse for etablering af erosionsbeskyttede strandhaver, se Tegning C3_3_ Scenarie 2: Vandstand = +1,90 mdvr90: Der er ingen principiel forskel mellem beskyttelsen mod erosion i scenarie 1 og scenarie 2. Det er kun top koten på skråningen/diget langs vejen som skal øges med 30 cm til +2,6m DVR90, se figur 6.2. Alle strandlodderne oversvømmes i Område 2. Den midterste og nordlige del af vejen oversvømmes direkte fra havet som vist på Kort 2. Desuden oversvømmes grundene på Gl. Strandvej med nr:280 og

35 Sikringen mod oversvømmelse kan alternativt sikres ved at hæve vejens topkote med ca cm over en 260 m lang strækning. Alle andre dele er uforandret herunder sandfodringen, pynter og høfder. 31

36 7 FORSLAG TIL KYSTPLAN FOR OMRÅDE 3 Strategien omtalt i kapitel 4 er brugt til at udvikle følgende kystplan for område Scenarie 1: Vandstand = +1,60 mdvr90: Der er ingen umiddelbare risici for kysterosion eller oversvømmelse af bygninger i Område 3 i dette scenarie, se kort Scenarie 2: Vandstand = +1,90 mdvr90: Der er ingen umiddelbare risici for kysterosion og risiko for oversvømmelse med undtagelse af enkelte bygninger beliggende i den nordlige del Område 3 for dette scenarie, se kort 3. Analyser af højdeforholdene mellem Område 1 og 3 viser, at der er ingen risici for at evt. oversvømmelse i Område 3 kan forplante sig til de to andre områder. Strategien for dette område vil være at henvende sig til disse få grundejere og drøfte muligheder for individuel beskyttelse af disse ejendomme. 32

37 8 ØKONOMISKE OVERSLAG Der er estimeret følgende økonomiske nøgletal for de to scenarier: 8.1 Scenarie 1 Følgende økonomiske budgettal er estimeret i prisniveau 2. kvartal 2013 eksklusive moms og under den forudsætning af samlet udførelse af alle anlægsarbejder: Antal/mængde Enhedspris Total Total Vedligeholdelse Kystbeskyttelsesdel Projekt Årlig 2% kr kr kr kr Korte høfder, 15 m Pynt A, 20 m Ombygning af eksisterende høfde til Pynt B Strandfodring med groft materiale års sandfodring fra søen med sand fra havneoprensning*) Højvands- og kystbeskyttelse uden haver i Område 2 **) Højvands- og kystbeskyttelse langs eksisterende haver i Område 2 ***) Højvands-og kystbeskyttelse langs eksisterende haver i Område 1 ***) Total uden nye haver, inklusive ca. 30 % til mobilisering og projektering Kystbeskyttelse med 5 m bred ny have langs 125 m strand ****) Total med nye haver langs 125 m kyst, inklusive ca. 30% til mobilisering og projektering Priser eksklusive moms *) Prisen er behæftet med usikkerhed, skal forhandles med uddybningsfirma. **) Prisen er et overslag på konstruktion af den på Tegning C3_3_112 viste beskyttelse. ***) Prisen er en gennemsnitlig overslagspris for tilpasning af havernes beskyttelse efter principperne i tegning C_3_110. ****) Prisen er beregnet for etablering af 5 m bred have efter principperne i tegning C_3_111. Tabel 8.1: Økonomiske overslag Scenarie 1. Det fremgår at den samlede pris er 3,4 mio. kr. for det samlede projekt uden nye haver og 3,6 mio. hvis der inkluderes nye 5 m brede haver langs 125 m af stranden i den nordlige del af Område 2. Hvis kommunen finansierer 1/3, som foreslået i næste kapitel, svarer det til at grundejerne tilsammen skal financierer 2,2-2,4 mio. kr. Forslag til fordeling mellem grundejerne er præsenteret i næste Kapitel. De årlige driftsomkostninger, som er sat til 2% af anlægsomkostninger, beløber sig til ca. i alt 170,000, hvilket inkluderer 100,000 kr. til en årlig strandfodring med uddybningsmateriale fra Nivå Havn. 1/3 af driftsomkostningerne dækkes af Kommunen. 8.2 Scenarie 2 Følgende økonomiske nøgletal er estimeret for Scenarie 2: 33

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Forslag til kystbeskyttelse langs eroderet Gl. Strandvej Notat 6. februar 2014 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion. Figur 2-1 Besigtiget området, inddelt i 3 indsatszoner, rød, orange og grøn.

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion. Figur 2-1 Besigtiget området, inddelt i 3 indsatszoner, rød, orange og grøn. Notat Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion 21. april 2016 Projekt nr. 223601 Dokument nr. 1219322745 Version 3 Udarbejdet af MRI Kontrolleret af PFKL Godkendt af PFKL 1

Læs mere

KYSTEN MELLEM NIVÅ OG SLETTEN HAVN 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING

KYSTEN MELLEM NIVÅ OG SLETTEN HAVN 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING Uddybning fra havn Skala 1:4000 NORD 0 m 50 m 100 m 200 m Kysten rykker tilbage Strandprofilet næsten væk Erosion i skråningsbeskyttelse ved vej Materialetransport

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Fredensborg Kommune. oktober 2014 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse

Fredensborg Kommune. oktober 2014 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse Fredensborg Kommune oktober 2014 NIVÅ HAVN Kystbeskyttelse PROJEKT Kystbeskyttelse Fredensborg Kommune Projekt nr. 213629 Dokument nr. 1213055809 Version 2 Udarbejdet af JOS Kontrolleret af JAD Godkendt

Læs mere

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Evaluering af sandfodring på Nordfyn Status efter 20 år (1995-2014) Evalueringsrapport udarbejdet af COWI for KDI 2011 (COADAPT) Agenda: Kystteknisk

Læs mere

Helhedsorienteret kystplanlægning

Helhedsorienteret kystplanlægning Helhedsorienteret kystplanlægning Højvandsbeskyttelse af Korsør og Halskov bydel 18/03/2014 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Planlægning og gennemførelse af Klimatilpasset kyst- og højvandbeskyttelse

Læs mere

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring Højvandsdige ved Lungshave og Enø Oplæg til højvandssikring April 2014 1 INDLEDNING Lodsejere på den højvandstruede Lungshave og vestlige del af Enø ønsker at sikre deres ejendomme mod oversvømmelser fra

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND NOTAT OM KYSTENS TILBAGERYKNING VED NØRLEV STRAND OG VED NABOAREALER AUGUST 2015 Sag 1100018185 NOTAT Projekt Kysterosionen ved Nørlev strand Kunde Grundejerforeningen

Læs mere

Højvandsbeskyttelse af Halsskov. Område 1: Område 2: Område 3: Granskoven. Jægersvej-Søvænget- Værftet. Strandvejen

Højvandsbeskyttelse af Halsskov. Område 1: Område 2: Område 3: Granskoven. Jægersvej-Søvænget- Værftet. Strandvejen Højvandsbeskyttelse af Halsskov Område 1: Granskoven Område 3: Strandvejen Område 2: Jægersvej-Søvænget- Værftet 06. Februar 2014 Af Jan Dietrich, NIRAS 08/01/2014 Halsskov 1 Inddeling i oversvømmelsesområder

Læs mere

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne 1 Baggrund Historik Hydrauliske forhold Tilstandsvurdering af kystkonstruktioner Forbedringer af kystbeskyttelsen Anbefalinger 2 Baggrund Vurdering

Læs mere

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS.

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. 03/10/2013 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Enestående

Læs mere

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND Status Udarbejdelse af skitseprojekt Formøde, Borgermøde og Projektmøde Planlægning og gennemførelse af geoteknisk boring

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 LANGELAND

Læs mere

REERSØ PUMPELAG DIGE OG KYSTBESKYTTELSE

REERSØ PUMPELAG DIGE OG KYSTBESKYTTELSE Reersø Pumpelag Juli 2014, opdateret version 14. april 2015. REERSØ PUMPELAG DIGE OG KYSTBESKYTTELSE Endelig samlet rapport PROJEKT Opdateret rapport Reersø Pumpelag Projekt nr. 207922 Dokument nr. 1215422797

Læs mere

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI Rådgiver: COWI i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI PROJEKTDIREKTØR: Ole Juul Jensen, COWI 1 Skitseprojektet skal overordnet svare på: Hvilken kysttekniske

Læs mere

Fællesaftalestrækningen Lønstrup

Fællesaftalestrækningen Lønstrup Fællesaftalestrækningen Lønstrup Bilag til fællesaftale mellem staten og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Lønstrup 2008 September 2013 Højbovej

Læs mere

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI Helenekilde mod øst 1902 Rådgiver: COWI i samarbejde med: Helenekilde mod vest NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI PROJEKTDIREKTØR: Ole Juul Jensen, COWI 1 Skitseprojektet

Læs mere

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE

Læs mere

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej 201 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 16/02406-5 Ref. Lone Dupont 17-10-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel nr. 5ch

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE STORMFLODSSIKRING Skitsedesign af Tryggevælde Åudløb

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE STORMFLODSSIKRING Skitsedesign af Tryggevælde Åudløb Notat Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE STORMFLODSSIKRING Skitsedesign af Tryggevælde Åudløb 1 INDLEDNING April 2016 Projekt nr. 223601 Dokument nr. 1219246015 Version 2 Udarbejdet af MML Kontrolleret af MRI,

Læs mere

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Fornyet vurdering - Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr.nr. 11ad Kelstrup By,

Læs mere

TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse. Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget. Hjørring Kommune

TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse. Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget. Hjørring Kommune TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget Hjørring Kommune Kysterne i Hjørring Kommune 62 km kystlinie Overvejende naturlig kyst med meget stor rekreativ

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 2 udtalelse - Højvandsdige Lungshave og Enø Næstved Kommune har igangsat en kapitel 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven og har i den

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig From: Simon Rørvig Sent: 22. april 2015 18:00:57 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: simonrorvig@gmail.com Subject: SV: Ansøgning om kystbeskyttelse Kære Marianne. Tak for samtalen per telefon i tirsdags.

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg

Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg Bogense Kommune Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg Skadesrapport Stormen 1. november 2006 Dato for inspektion: 14. november 2006 Udarbejdet af: Jan Larsen, HEV. Revision: 0 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg.

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg. Klitgårdens Grundejerforening v/ Birgit Lund Brogårdsvej 33 2820 Gentofte Dato: 06-08-2013 Dokumentnr. 12/00451-96 Sagsbehandler: Anne Binderup Sørensen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 22 Deres reference: Tilladelse

Læs mere

Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det

Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det svarer til en tilbagerykning på 41 meter over de sidste 28

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland

Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland - Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf 98 44 57 13 Mail: sic-denmark@mail.tele.dk 1 Generelt SIC systemet baseret

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt. Notat om konsekvenser af klimaændringer på de danske. 1. Baggrund

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt. Notat om konsekvenser af klimaændringer på de danske. 1. Baggrund Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt Dato: 11. april 2007 Notat om konsekvenser af klimaændringer på de danske kyster Dette notat forholder sig til klimaændringers konsekvenser

Læs mere

KLIMATILPASNING - KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS

KLIMATILPASNING - KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS JULI 2013 FAXE KOMMUNE KLIMATILPASNING - KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SKITSEFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013

Læs mere

Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej Dronningmølle

Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej Dronningmølle Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej 536 3120 Dronningmølle Kystdirektoratet J.nr. 14/00117-36 Ref. Marianne Jakobsen 24-10-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

Omkostningseffektiv kystbeskyttelse Definition og beregning af omkostningseffektiv kystbeskyttelse

Omkostningseffektiv kystbeskyttelse Definition og beregning af omkostningseffektiv kystbeskyttelse Omkostningseffektiv kystbeskyttelse Definition og beregning af omkostningseffektiv kystbeskyttelse Kystdirektoratet Maj 2016 Redaktion: Kystdirektoratet Tekst: Kystdirektoratet Grafiker/bureau: Kystdirektoratet

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn En Kap. 1A sag rejst af Fredensborg Kommune Ved Plan- og Klimachef Christian Peter Ibsen Fredensborg Kommune Sletten Havn Fredensborg Humlebæk Nivå

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Lena Busch Nielsen Søvangen 9 5631 Ebberup Kystdirektoratet J.nr. 15/01109-9 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 15-12-2015 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Kystdirektoratet meddeler hermed

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 10 februar 2015 Our ref.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016).

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016). Boet efter Stig Hussted-Andersen v/ advokat Uffe Baller Strandvejen 94 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 12/00458-77 Ref. Lone Dupont 04-05-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Kystsikring Halsskov. Informationsmøde for interessekendegivelse. Dagens program. Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse

Kystsikring Halsskov. Informationsmøde for interessekendegivelse. Dagens program. Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse Kystsikring Halsskov Informationsmøde for interessekendegivelse Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse Dagens program 12:00 Velkomst - Hvorfor er vi her i dag? 12:05 Hvad er der sket? Hvor er vi nu? Hvad

Læs mere

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Teknisk begrundelse for helhedsorienterede løsninger Præsenteret af: Karsten Mangor, chefingeniør i DHI s kystafdeling Udfordringer

Læs mere

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 7. november 2016

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 7. november 2016 «Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 7. november 2016 Notat om ralfodring kystbeskyttelse ved Dybesø I tillæg til det tidligere fremsendte materiale

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Kirsten og Erik Rosendahl Langelinie Allé 3,5.,-2 2100 København Ø. Kystdirektoratet J.nr. 14/00376-12 Ref. Marianne Jakobsen 22-01-2015

Kirsten og Erik Rosendahl Langelinie Allé 3,5.,-2 2100 København Ø. Kystdirektoratet J.nr. 14/00376-12 Ref. Marianne Jakobsen 22-01-2015 Kirsten og Erik Rosendahl Langelinie Allé 3,5.,-2 2100 København Ø Kystdirektoratet J.nr. 14/00376-12 Ref. Marianne Jakobsen 22-01-2015 Afslag på ansøgning om skråningsbeskyttelse på matr.nre. 3f og 3b

Læs mere

KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SANDEROSION SYD FOR FAXE Å INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SANDEROSION SYD FOR FAXE Å INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JANUAR 2015 FAXE KOMMUNE KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SANDEROSION SYD FOR FAXE

Læs mere

Rapport Strategi og scenarier for højvandsbeskyttelse af Korsør og Halskov bydele. 9. november 2012

Rapport Strategi og scenarier for højvandsbeskyttelse af Korsør og Halskov bydele. 9. november 2012 Slagelse Kommune Rapport Strategi og scenarier for højvandsbeskyttelse af Korsør og Halskov bydele 9. november 2012 FORUNDERSØGELSER FOR HØJVANDSBESKYTTELSE VED KORSØR PROJEKT Forundersøgelser for højvandsbeskyttelse

Læs mere

HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG

HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG BILAG 4 REDEGØRELSE FOR ANLÆGGETS DIMENSIONERING OG VURDERING AF KYSTBE- SKYTTELSENS EFFEKT OVER EN LÆNGERE ÅRRÆKKE. DETTE BILAG ER EN SAMMENKLIPNING

Læs mere

Lugt- og. æstetiske gener i. kanaler ved. Sluseholmen. Ideer til afhjælpning. Grundejerforeningen ved Peter Franklen

Lugt- og. æstetiske gener i. kanaler ved. Sluseholmen. Ideer til afhjælpning. Grundejerforeningen ved Peter Franklen Lugt- og æstetiske gener i kanaler ved Sluseholmen Ideer til afhjælpning Grundejerforeningen ved Peter Franklen 5. maj 2017 Grundejerforeneingen ved Peter Franklen 5. maj 2017 www.niras.dk Indhold 1 Indledning

Læs mere

Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014

Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014 Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014 1 Stranden er nu 50-60 meter bred syd for Gl. Skagen og der dannes nye klitter Som vi ser på side 3 henviser kommunen nu badegæsterne til SIC stranden SIC Skagen

Læs mere

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016.

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016. Søren Reeh Langelinie 41 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 16/02095-17 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 28-07-2016 Afslag på ansøgning om lovliggørelse af eksisterende kystbeskyttelse samt slæbested ud for matr.

Læs mere

Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn

Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Evaluering af sandfodring på Nordfyn

Evaluering af sandfodring på Nordfyn Kystdirektoratet Evaluering af sandfodring på Nordfyn Statusrapport Januar 2011 Kystdirektoratet Evaluering af sandfodring på Nordfyn Statusrapport Januar 2011 Dokument nr P-73329-PR-01 Revision nr 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen. September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig

Strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen. September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig Strækningen Lodbjerg - Nymindegab Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Strækningen Lodbjerg - Nymindegab Bilag

Læs mere

Dette mail gensendes i to sendinger da der restriktioner på max 20MB, dette er mail et af to.

Dette mail gensendes i to sendinger da der restriktioner på max 20MB, dette er mail et af to. From: Ib Rasmussen Sent: 18. juni 2014 07:34:37 To: Kystdirektoratet (kdi); Ilse Gräber (igr) Cc: Subject: VS: KDI sagsnr. 14/00501 - Grundejerforeningen Laveskov Villaby, 3050 Humlebæk - Ansøgning om

Læs mere

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 15 af 08/01/2016).

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 15 af 08/01/2016). Grf. Kragnæs Formand, v. Erling Jensen Stensgårdsvej 67e, Erritsø 7000 Fredericia Kystdirektoratet J.nr. 12/00361-36 Ref. Ilse Gräber 15-07-2016 Afslag på ansøgning om lovliggørelse samt påbud om fjernelse

Læs mere

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Dato: 12. januar 2015 Sagsnummer: 12/11153 Forfatter: Tinne Stougaard Kystbeskyttelsesprojektets omfang Emne: Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Kystbeskyttelsen

Læs mere

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE DN s ØNSKER TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE Hvorfor har den eksisterende kystbeskyttelse ikke virket? Skader som følge af den individuelle kystbeskyttelse på kystens udvikling og æstetik? Erfaringer med

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten.

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. 2015 Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. Dige udvalget. Rev.2 Indledning: Dige udvalget er i samarbejde med bestyrelsen for grundejerforeningen blevet enige om, at udsende denne

Læs mere

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Grundejerforeningen for Laveskov Villaby C/O Jan Severin Strandmarken 7 3050 Humlebæk Kystdirektoratet J.nr. 14/00501-46 Ref. Ilse Gräber 22-10-2015 Tilladelse til forlængelse stensætning ud for højvandsbeskyttelse,

Læs mere

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Program Præsentation: Merete Hvis Dalnæs Projektleder Merete startede mødet med at byde velkommen, til de fremødte. Mødet omhandlede ideer og udformning af disse.

Læs mere

Kystdirektoratet kan meddele påbud om at fjerne kystbeskyttelsesanlæg, jf. 19 a, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet kan meddele påbud om at fjerne kystbeskyttelsesanlæg, jf. 19 a, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven. Jens Poulsen Hellehuse 33 4174 Jystrup Midtsjælland Kystdirektoratet J.nr. 14/00168-46 Ref. Ilse Gräber 27-04-2015 Afslag på ansøgning og påbud om fjernelse af forstærket kystbeskyttelse ud for matr. nr.

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Højvandsbeskyttelse af Korsør

Højvandsbeskyttelse af Korsør Højvandsbeskyttelse af Korsør UDFORDRINGER Kystkonferencen 2013 Merete Hvid Dalnæs Slagelse Kommune og Jan Dietrich NIRAS Højvandssikring af Korsør Hvad har vi tænkt? Det tager lang tid. Hvad har vi gjort?

Læs mere

Naturstyrelsen Søhøjlandet og Odder Kommune. Juni 2016 DISPOSITIONSFORSLAG TIL RENOVERING AF SKRÅNINGSBESKYTTELSE UD FOR VILLAVEJ VED HOV

Naturstyrelsen Søhøjlandet og Odder Kommune. Juni 2016 DISPOSITIONSFORSLAG TIL RENOVERING AF SKRÅNINGSBESKYTTELSE UD FOR VILLAVEJ VED HOV Naturstyrelsen Søhøjlandet og Odder Kommune Juni 2016 DISPOSITIONSFORSLAG TIL RENOVERING AF SKRÅNINGSBESKYTTELSE UD FOR VILLAVEJ VED HOV PROJEKT Projekt nr. 224363 Dokument nr. 1219340079 Udarbejdet af

Læs mere

Notat. Randers kommune. Etablering af en stiforbindelse under Randersbro 1 INDLEDNING

Notat. Randers kommune. Etablering af en stiforbindelse under Randersbro 1 INDLEDNING Notat Randers kommune Etablering af en stiforbindelse under Randersbro 4. januar 2012 Projekt nr. 206.858 Udarbejdet af CRJ/CvS Kontrolleret af CVS Godkendt af CVS 1 INDLEDNING NIRAS er af Randers Kommune

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Mødereferat. Baggrund. Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014

Mødereferat. Baggrund. Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014 Mødereferat Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014 Anledning til mødet: Deltagere: Referent: Erling Skipper Hansen havde indkaldt til mødet for at få klarlagt årsagerne til tangansamlingerne samt for

Læs mere

Sandfodring på Nordkysten

Sandfodring på Nordkysten Gribskov Kommune Sandfodring på Nordkysten Skitseprojekt September 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribskov Kommune Sandfodring på Nordkysten

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgningomtilladelsetilkystbeskyttelse Detteansøgningsskemabenyttesvedansøgningomtilladelsetiletableringellerrenoveringafkystbeskyttelse. Huskatlæsevejledningenpåside7,førskemaetudfyldes. Eventuellespørgsmåltilansøgningsskemaogvejledningrettestilkystdirektoratetpåtlf.nr.99636363ellerviae

Læs mere

Fredensborg Kommune. Juni 2015, opdateret 9. juli 2015 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse - Forstærkning af dige ved Nivå Havn

Fredensborg Kommune. Juni 2015, opdateret 9. juli 2015 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse - Forstærkning af dige ved Nivå Havn Fredensborg Kommune Juni 2015, opdateret 9. juli 2015 NIVÅ HAVN Kystbeskyttelse - Forstærkning af dige ved Nivå Havn PROJEKT Nivå Havn Kystbeskyttelse. Forstærkning af dige ved Nivå Havn Fredensborg Kommune

Læs mere

Digelaget Vejlby Fed. Vejlby Fed. Kystteknisk vurdering. Juni 2008

Digelaget Vejlby Fed. Vejlby Fed. Kystteknisk vurdering. Juni 2008 Digelaget Vejlby Fed Vejlby Fed Kystteknisk vurdering Juni 2008 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Digelaget Vejlby Fed Vejlby Fed Kystteknisk

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE OG REETABLERING AF VEJE

KYSTBESKYTTELSE OG REETABLERING AF VEJE AUGUST 2014 ODSHERRED KOMMUNE KYSTBESKYTTELSE OG REETABLERING AF VEJE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2014 ODSHERRED

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR OVERSVØMMELSE AF KYSTZONEN

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR OVERSVØMMELSE AF KYSTZONEN HØRINGSSVAR VEDRØRENDE RISIKOSTYRINGSPLAN FOR OVERSVØMMELSE AF KYSTZONEN 1 SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING 17. JUNI 2015 INDLEDNING Solrød Strand Grundejerforening har med interesse læst Forslag til Solrød

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 300 Offentligt OMTRYK SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. Mail: sic@shore.dk Besigtigelse

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016

KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016 Natur, Miljø og Trafik KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016 TID Emne Person Organisation Morten Egeskov 18:30 18:35 Velkommen formand for Miljø- og Klimaudvalget Byrådet 18:35 19:10

Læs mere

Bilag 1. Kystbeskyttelse dimensionering

Bilag 1. Kystbeskyttelse dimensionering Kystbeskyttelse dimensionering Kystdirektoratets administrative praksis ved tildækkede skråningsbeskyttelse af 28. april 2016 danner basis for dimensioneringen af kystbeskyttelsen, se side 9. Maksimal

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Kystbeskyttelse Mårup Kirke

Kystbeskyttelse Mårup Kirke Kystbeskyttelse Mårup Kirke 2007. SIC byggede en flot forstrand foran Mårup Kirke i perioden 1998 til 2005 Billedet er taget i sommeren 2003 og skrænten foran Mårup Kirke er grøn med vegetation. SIC Skagen

Læs mere

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017 Kystsikring i Dalby Huse Informationsmøde 12. marts 2017 Informationsmøde Velkomst Formålet med mødet Fremlæggelse af skitseprojekt Nødvendige myndighedsansøgninger Information om partsfordeling Det videre

Læs mere

Vestkysten 2008. August 2008. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig. www.kyst.dk kdi@kyst.dk

Vestkysten 2008. August 2008. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig. www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vestkysten 2008 August 2008 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vestkysten 2008 August 2008 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Resumé... 7 3. Vestkysten... 10 Kysten og de

Læs mere

Digebesigtigelse/digevandring Søndag den 4/11 2007

Digebesigtigelse/digevandring Søndag den 4/11 2007 Digebesigtigelse/digevandring Søndag den 4/11 2007 Besigtigelsen påbegyndt klokken 09.30 og afsluttet klokken 11.30. Vejret: Særdeles godt, højt solskinsvejr, svag vind N-NØ, vandstand i besigtigelsesperioden

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings. 08.oktober 2009

Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings. 08.oktober 2009 Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings Vurdering af sedimenttransport og vandudskifting ved opførelse af ny høfde ved indsejling til Øer Havn.

Læs mere

Kikhavn Dige- og Kystsikringslag

Kikhavn Dige- og Kystsikringslag Kikhavn Dige- og Kystsikringslag Beskrivelse af kystsikringsanlæg 1. Bølgebrydere og stenhøfter: Id: Sted: Anlagt: Beskrivelse: Andet: Kilde: B1 Gråstenvej 1986 okt. Bølgebryder opført M. nr. 9fu Ref.

Læs mere

2) Optagningsområde Udløbet af Tryggevælde å. Matr. nr. 54a, Strøby by.

2) Optagningsområde Udløbet af Tryggevælde å. Matr. nr. 54a, Strøby by. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig 8. JULI 2016 JOURNALNUMMER 04.11.00-P20-384-07 Ansøgning om tilladelse til optagning af ca. 1000 m3 sand samt sandfodring af 3 strækninger langs kystvejen i Stevns

Læs mere

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 1 Marts 2015 Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 Efter stormene i januar rettede formanden en henvendelse til foreningerne og bad dem melde tilbage

Læs mere

Tilbudsindhentning. Fredensborg Kommune. Konsulentydelse vedrørende rådgivning i forbindelse med kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Tilbudsindhentning. Fredensborg Kommune. Konsulentydelse vedrørende rådgivning i forbindelse med kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Tilbudsindhentning Fredensborg Kommune Konsulentydelse vedrørende rådgivning i forbindelse med kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn 11. april 2013 Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere