Selvvalgt kunst som positiv distraktion på patientstuen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvvalgt kunst som positiv distraktion på patientstuen"

Transkript

1 16 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr ORIGINALARTIKEL Selvvalgt kunst som positiv distraktion på patientstuen Elective art as distraction in a hospital ward Art as a soothing factor is well known, and there is a growing awareness of the importance of sense impressions to patients. The aim was to explore whether self-elected art on the wards affected hospitalized patients in a Danish, somatic hospital, making the patients experience well-being, pleasure, and recreation during their hospitalizations. We used mixed methods in the form of a register form, a focus group, individual interviews, and a questionnaire. For patients, it is significant how the hospital ward is decorated, and this may even be decisive for whether the patient is comfortable during hospitalization. Active involvement of patients when choosing the art to be hung by their beds supplied the majority of patients with increased pleasure and entertainment during their hospitalizations. Elective art in the hospital ward had impact on patients psychological resources, and the patients experienced that their caregivers had more focus on them. Keywords: Art, distraction, health care, patient influence, patient involvement. Karen Frandsen, Tanja Juhl Jensen og Anne Holm Nyland Introduktion Udsmykning af hospitalsafdelinger skaber behagelige og æstetiske omgivelser for patienterne og er betydningsfuld for patienternes velbefindende. Patienterne oplever færre smerter, er mindre angste, mindre trætte og har nedsat stressniveau, når de udsættes for visuelle stimuli, bl.a. i form af billeder og fotografier på væggene (1-5). Billedkunst i patientens omgivelser har tilsyneladende en positiv effekt. Generelt er det hospitalernes fællesarealer, der udsmykkes, så de skaber en opløftende og positiv atmosfære. Det er beskrevet, at stimulerende omgivelser fremmer helbredelsen, således at patientens egne helbredende kræfter i kombination med moderne lægevidenskabelige metoder fremmer helbredelsen (6-8). I hospitalssammenhænge kan kunst indgå som positiv distraktion til smertelindring og til generelt velvære som sansestimulering eller mental afledning. Som positiv distraktor nævnes udsigten fra hospitalet. Især er udsigt til grønne omgivelser medvirkende til at hæve smertetærsklen og øge udholdenhed i forhold til smerter. Det samme synes at være gældende for udsigten til billeder af natur og grønne landskaber (9,10). I et af delprojekterne i Projekt PaRIS: Pa - tientens rejse i sundhedssektoren pointeres det, at patienterne har brug for åndehuller væk fra hospitalet (11). Klinisk_Sygepleje_ indd 16 24/10/

2 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Hvad sker der, når kunsten rykker ind på patientstuen, og når patienten selv får lov til at udvælge den billedkunst, der skal hænge på væggen ved sygesengen? Mange patienter er sengeliggende, og endnu flere opholder sig de fleste af døgnets timer på patientstuen, mens de er indlagt. Når de visuelle stimuli har betydning for patienternes velbefindende under indlæggelsen, spiller udsmykningen af sengestuen en rolle i forhold til den måde, som patienterne håndterer egen sygdom på, både sjæleligt og fysisk. Formål Projektets formål var at undersøge, om selvvalgt billedkunst på patientstuerne påvirker indlagte patienter i en dansk, somatisk sygehusafdeling, således at de oplever at være velbefindende og oplever velvære, glæde og adspredelse under indlæggelsen. Undersøgelsesspørgsmål Hvordan påvirker selvvalgt kunstudsmykning på patientstuen den enkelte patient? Udtrykker patienter generelt et selvoplevet velbefindende/velvære relateret til selvvalgt kunst på patientstuen? Metode Projektet blev udført i Endokrinologisk Sengeafsnit på Odense Universitetshospital. Projektet er anmeldt til Datatilsynet og overholder etiske krav til sygeplejeforskning i Norden (12). Der blev anvendt mixed methods i form af både kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder, med det formål at lade data komplementere hinanden, og derved opnå flere dimensioner og nuancer på data. Vi anvendte et registreringsskema til indsamling af oplysninger om patienternes valg af billede. På samme skema oplyste informanterne køn, alder og nationalitet. Derudover udfyldte patienterne et spørgeskema under indlæggelsen, som afdækkede patientens opfattelse af udsmykning på patientstuen. Efter udskrivelsen blev der afholdt indivi- Tabel 1. Udvalgte eksempler på spørgsmål fra semistruktureret interviewguide. Overordnet tema Hvilken betydning har kunst i jeres hverdag? Beskriv, hvordan I havde det med muligheden for selv at vælge billedkunst på patientstuen gerne i forhold til erfaringer fra evt. tidligere indlæggelse. Supplerende spørgsmål Er I aktive i forhold til kunst, og er det noget, der interesserer jer? Prøv at fortælle noget om, hvordan I oplevede, at der var mulighed for selv at vælge den billedkunst, I ville se på. Gav den selvvalgte billedkunst anledning til noget, som du ikke havde forventet? Hvilken indvirkning havde den selvvalgte kunst på jer under indlæggelsen? Klinisk_Sygepleje_ indd 17 24/10/

3 18 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr duelle interviews og et fællesinterview for at opnå forståelse af patienternes oplevelser og vurdering af selvvalgt billedkunst på patientstuen (13,14) (Tabel 1). Der blev gennemført en pilotundersøgelse af spørgeskemaet, der omfattede de første 10 inkluderede patienter. Disse patienter testede spørgeskemaet ved at udfylde det to gange. Første gang under indlæggelsen og anden gang én uge efter udskrivelsen. Ved at sammenligne de to besvarelser fandt vi, at der var overensstemmelse i besvarelserne, og at det således var meningsgivende spørgsmål for patienterne. Ydermere udførte forfatterne face-validity på spørgeskemaet og interviewguiden. Både spørgeskemaet og interviewguiden blev vurderet af sundhedsfagligt personale på masterog kandidatniveau i forhold til, om de ud fra en umiddelbart betragtning, kunne udsige noget om det, vi ønskede at undersøge, både indholds- og forståelsesmæssigt (15). Datamateriale Inklusionskriterier var patienter, der kunne læse, skrive og forstå dansk. I alt 130 patienter blev i løbet af 2012/2013 successivt inkluderet i undersøgelsen (Tabel 2). Der blev udfyldt 127 registreringsskemaer og i alt 100 spørgeskemaer blev returneret. 21 patienter ønskede ikke at deltage, og årsagen var generelt, at patienten ikke interesserede sig for kunst. Eksklusionskriterierne var patienter, der ikke kunne læse, skrive eller forstå dansk samt meget svagtseende patienter, da de ikke vurderes til at have udbytte af deltagelse i projektet, som relaterer sig til rent visuelle oplevelser. Ved indlæggelsen modtog patienterne skrift lig information, samtykkeerklæring, registreringsskema og spørgeskema. Derudover fik patienten udleveret en kunstmappe, hvori patienten kunne vælge et billede ud fra et udvalg på i alt 25 billeder. De 25 billeder blev udvalgt på baggrund af litteraturen. Således var der billeder af kendt natur, landskaber, blomstermotiver samt mennesker og dyr i natur og landskaber, overvejende, relateret til en dansk kontekst (10,16). Vi valgte at inddrage enkelte abstrakte billeder for dels at skabe et bredt udvalg af billedmotiver, men også for at undersøge, om danske patienter har andre præferencer i forhold til at vælge billedkunst. Der var planlagt et fokusgruppeinterview, hvor i alt syv personer blev inviteret. Til fokusgruppeinterviewet blev patienterne tilfældigt udvalgt og inviteret ind på sygehuset til interview. Der var afbud fra tre personer og to personer udeblev. Det afholdte interview havde deraf mere karakter af et fællesinterview, med deltagelse af to patienter og en pårørende. Den pårørende deltog i interviewet, fordi vedkommende var medindlagt og havde været meget Tabel 2. Inkluderede patienter i Patientens Kunstbibliotek. Alder Køn Tidligere indlagt Gennemsnitlig indlæggelsestid år Kvinder 77 Mænd 50 Ja 96 Nej 4 5,9 dage Klinisk_Sygepleje_ indd 18 24/10/

4 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Naturlig enhed Tema Men når du så selv er med til at vælge det, jamen så kommer du jo også til at tænke på en anden måde, for så tænker du på, hvad skal du bruge det til Billede nr. 6 minder mig om min egen have. Jeg får lyst til at gå en tur i haven gennem lågen, for at se hvad der er på den anden side Det er dejligt at se på noget, der kan få tanker og fantasi i gang, i stedet for at se ind i en hvid væg Tabel 3. Eksempel på databearbejdning. Medbestemmelse Omgivelsernes betydning Distraktion engageret under indlæggelsen, ligesom patienten udtrykte ønske om den pårørendes deltagelse. Fællesinterviewet varede ca. 60 minutter. Derudover blev der afholdt to individuelle interviews med patienter, der blev genindlagt. Interviewene varede 30 minutter. De kvalitative interview blev analyseret ud fra Kvale og Brinkmanns teori om meningskondensering (14). Data blev bearbejdet ved gennemlæsning og bestemmelse af naturlige betydningsenheder, som de udtrykkes af informanterne (Tabel 3). Informanternes udsagn blev derefter inddelt i hovedtemaer, der arbejdes videre med i den fortolkende analyse. Tre temaer fremkom (Tabel 4). Til analyse af resultater fra spørgeskemaet benyttes en deskriptiv analyse. For at få overblik over, hvordan svarene fordeler sig i spørgeskemaet, udførtes en univariat analyse, hvor svarkategorierne sammentælles for at skabe overblik over svarfordelingen (17). Kommentarer fra spørgeskemaet er opgjort, så de sammenholdt med data fra spørgeskemaet, viser en helhed af patienternes besvarelse. Resultater Når patienten selv får lov til at vælge billedkunsten ved patientsengen Informanterne i projekt Patientens Kunstbibliotek, var glade for, at de fik mulighed for at vælge den billedkunst, der skulle hænge ved patientsengen. Det gav informanterne en følelse af at have direkte og håndtérbar indflydelse på en lille, men alligevel betydningsfuld Tabel 4. Centrale temaer. Centrale temaer Når patienten selv får lov til at vælge billedkunsten ved patientsengen Hjemlige fornemmelser omgivelsernes betydning under indlæggelsen Distraktion skabes gennem billedkunsten Klinisk_Sygepleje_ indd 19 24/10/

5 20 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr del af deres indlæggelse. For selvom informanterne tager del i egen behandling, så oplevede de, at der blev ydet en særlig omsorg for dem, når de fik mulighed for selv at udvælge billedkunsten. Betina fortæller: Jeg synes det er fantastisk Så folk har dog en stor betydning. Altså bare det, man måske også bliver taget alvorlig på en eller anden måde. Du kan selv få lov til at vælge, hva for et billede du gerne vil ha, ik. Altså, det er da et privilegium at få At når du ligger på et sygehus, der hvor man næsten bliver umyndiggjort på en eller anden vis Og lige pludselig, så kan du få lov til at bestemme noget. Muligheden for selvvalgt billedkunst på patientstuen blev anset som en betydningsfuld indflydelse på tvungne omgivelser, som én kvindelig informant udtrykte det. I alt 86 informanter udtrykte, at selvvalgt billedkunst på patientstuen havde stor eller nogen betydning. Således ønsker patienterne denne mulighed for indflydelse på den kliniske atmosfære, der ofte dominerer en patientstue. En kvindelig informant udtrykte, at hun følte sig forkælet fordi, hun fik mulighed for at sætte sit eget præg på patientstuen. For flere informanter betød det endvidere, at de fik en fornemmelse af at kunne skabe mere hjemlige forhold. En informant svarer: Et personligt billede har gjort min lille sygehusverden mere hjemlig; der er mange faktorer man ikke selv har indflydelse på som indlagt pga. sygdom men billedet har givet mulighed for at præge min fremmede verden med noget positivt. Det giver en tryghedsfornemmelse i det ukendte en egenkontrol og det føles godt når meget andet er i andres hænder. Det skaber en mere personlig atmosfære, når patienten selv vælger den billedkunst, der skal hænge ved patientsengen. Fornemmelsen for det hjemlige havde betydning for informanterne. Det gav associationer til hjemlige forhold, både nuværende og tidligere. Det handler ikke bare om den velkendte og visuelle genkendelse af minder og oplevelser. Det giver en sansepåvirkning, der rækker udover, som en kvindelig informant udtrykte det: Det bringer gode minder og dufte frem fra oplevelser, jeg har haft. Alle sanser sættes således på spil, når patienten udvælger den billedkunst, der skal hænge ved patientsengen. Patientens domæne på patientstuen be - grænser sig ikke længere til sengen og sengebordet, men omfatter nu også den del af rummet i patientstuen, hvor patienten opholder sig. En mandlig informant skrev om selv at vælge billedkunsten på patientstuen: Det bliver mere personligt, og dermed mere trygt, så det mener jeg er vigtigt. En kvindelig informant beskriver, at en indlæggelse kan være en ubehagelig oplevelse. Dårlige billeder kan forstærke denne følelse. For informanterne havde det betydning, hvilket motiv der prydede væggene på patientstuen. En kvindelig informant fortæller: Hvis den billedkunst, som hang der, havde været en rædsel, kunne det, hvis jeg havde været i dårligt humør, forstærke rædslen. Informanterne angav generelt, at muligheden for selv at vælge billedkunst gav dem en følelse af at blive set og have medbestemmelse. En kvindelig informant siger: meget stor betydning, fordi man selv har valgt det, og Klinisk_Sygepleje_ indd 20 24/10/

6 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr fordi man kan mærke, at de (plejepersonalet) tænker mere på os, som patienter. Det gav informanterne en oplevelse af, at plejepersonalet tænkte på, og viste interesse for patienterne, ud over de rent plejemæssige opgaver. 59 informanter havde ikke tidligere bemærket udsmykningen på patientstuerne. Når patienterne får lov til selv at udvælge billedmotiverne, får motiverne en anden betydning. Betina siger: De to billeder jeg havde til at hænge og min sidedames. De billeder, de tre billeder dem kan jeg huske. Men jeg kan da ikke huske ét eneste andet billede, jeg har set nogen steder på hospitalet. Det kan jeg ikke. Men de her tre dem kan jeg altså huske. Så de har haft en betydning. Det tyder på, at selvvalgte billedmotiver, der hænger ved patientsengen har betydning for, hvorledes patienterne overordnet oplever deres indlæggelse. Hjemlige fornemmelser omgivelsernes betydning under indlæggelsen Et gennemgående tema i alle interviews var omgivelserne under patienternes indlæggelse. Der blev talt om de helt nære omgivelser på patientstuen og de generelle oplevelser med afdelingen som helhed. Det har stor betydning for patienterne, at der er behagelige omgivelser under indlæggelsen. I alt 94 informanter angav, at det havde stor eller nogen betydning, at patientstuen var udsmykket. En kvindelig informant skrev som kommentar: Hvide kliniske vægge gør mig mere deprimeret, end hvis der er lidt farve og billeder på væggen. Informanterne udtrykker, at billedkunst på væggen på patientstuen kan ophæve en ikke rask atmosfære til noget mere. Informanten Inga fortalte, at udsmykningen på patientstuen har betydning for, hvordan man har det, både psykisk og fysisk. Generelt talte informanterne om, at patientstuerne fremstår uinspirerende og triste. Informanten Karl beskrev patientstuen således: Der var sådan nogle store, hvide vægge. Intet. Det betyder jo virkeligt meget. Lige så snart der er farver på, giver det varme. Der er dog flere ting, som har indflydelse på, om patienterne befinder sig godt på patientstuen og sengeafdelingen. Betina fortæller: Har man en god seng at ligge i, er personalet positive, venlige og giver sig tid. Det er sådan nogle ting, som også har indflydelse. Patientstuen er det rum, patienterne som regel opholder sig mest i under indlæggelsen. Derfor har udsmykningen af patientstuen en betydning for, om patienterne får forstærket deres oplevelse af velbefindende. En informant beskriver det således: Hvis den billedkunst, som hang der, havde været en rædsel, kunne det, hvis jeg havde været i dårligt humør, forstærke det. En anden patient siger: En indlæggelse kan være en ubehagelig oplevelse. Dårlige billeder kan forstærke denne følelse. 57 af informanterne svarer i spørgeskemaet, at de ikke tidligere har oplevet, at der hang billedkunst på væggen på en patientstue. Det kan skyldes, at de ikke har lagt mærke til billedkunsten, eller fordi der ikke har været udsmykning af patientstuen. Flere patienter kommenterer, at udsmykning af patientstuen er vigtig for den overordnede oplevelse af at være indlagt. En patient svarer: Et vigtigt moment i en patientstue. Er med til at ophæve den kliniske atmosfære, mens en anden patient skriver: Klinisk_Sygepleje_ indd 21 24/10/

7 22 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Patientstuen skal ikke se for kedelig ud. For at hjælpe patienten skal stuen se mere livlig og glad ud. Dette vil hjælpe patienten til at blive mere positiv vedrørende sygdommen eller det der kører rundt i deres hoved. Omgivelserne på patientstuerne kan have stor betydning for patienternes velbefindende. Flere informanter beskriver, at de selvvalgte billeder gør patientstuen mere hjemlig. En kvindelig informant siger: Et personligt (selvvalgt) billede har gjort min lille sygehusverden mere hjemlig; der er mange faktorer, man ikke selv har indflydelse på som indlagt pga. sygdom men billedet har givet mulighed for at præge min fremmede verden med noget positivt. Det giver en tryghedsfornemmelse i det ukendte en egenkontrol og det føles godt, når meget andet er i andres hænder. Genkendeligheden i de valgte motiver syntes vigtig for informanterne. Flere informanter beskrev, hvorledes deres billedmotiv skabte positive minder og tanker om oplevelser. På den måde fik informanterne mulighed for at lade tankerne følge billemotiverne og skabe en distraktion væk fra sygdomsforløbet og indlæggelsen. Distraktion skabes gennem billedkunsten Moderne sygehuse designes og indrettes med tanke for, at et godt fysisk miljø kan bidrage til patienternes selvhelbredende evner (11,17). I dette studie angav 77 af informanterne, at det valgte billede havde betydning for deres humør. Der var i alt 25 billedmotiver at vælge imellem. De mest populære motiver var en sti gennem en sommergrøn skov, et vandløb gennem en frodig grøn skov og et billede af en udsigt til havet. Væsentlige begrundelser for valg af billede var, at motivet inspirerede til positive og glade følelser. Dernæst, at billedet skabte associationer til bestemte situationer i livet samt til steder i Danmark, der havde betydning for informanterne. Særligt natur og varme farver angives som begrundelse for valg af billedmotiv. Andre populære billedmotiver viser en åben havelåge, blomster i afdæmpede farver, grønne skove, samt to svaner i en sø. Det fysiske miljø på patientstuen havde betydning for informanterne. 76 informanter angav, at deres valg af billede havde positiv betydning for deres velbefindende under indlæggelsen. På samme måde beskriver en kvindelig informant, at hendes billedvalg gør dagen lettere: Man kan, synes jeg, bedre finde den indre ro trods svære smerter. Billedet gør hverdagen nemmere at komme igennem. Informanterne kommenterer i spørgeskemaet at, trods den alvor, der ligger bag indlæggelsen, så er deres valg af billedkunst medvirkende til at flytte tankerne bort fra sygdommen. Nogle informanter anvender deres billede mere bevidst end andre. En mandlig informant skriver: Man har selv haft indflydelse på, hvad der giver tanker og positive oplevelser, men også at livet går videre, og at det på et tidspunkt bliver aften (bemærkning knyttes til valgte billede). Fælles for mange af informanternes billedvalg er, at de associerer motivet til oplevelser, de har haft gennem livet. En mandlig informant skriver: Der ringer en lille klokke, hver gang man ser på sit billede. Billedet bringer minder frem om tider og oplevelser, der ligger udenfor sygehuset eller endda før Klinisk_Sygepleje_ indd 22 24/10/

8 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr deres sygdomsforløb. En kvindelig informant beskrev det således: Billede nr. 6 minder mig om min egen have. Jeg får lyst til at gå en tur i haven gennem lågen, for at se, hvad der er på den anden side. Man kan jo drømme sig et eller andet godt på vejen ud. Flere informanter udtrykte, at deres billede gav dem ro og glæde pga. genkendeligheden i billedet. I alt 81 informanter svarede, at de har oplevet glæde ved deres valg af billede. Informanten Betina forklarede, hvordan hun brugte billedmotivet aktivt under sin indlæggelse: Jeg skal bruge noget som er positivt. Så jeg kan komme over i den der positive stemning, som gør, at man kommer over at man har det skidt, ikke. Så hvis man kan få den positive tankegang ind, og ser de billeder, hvor man bliver glad, man får en indre glæde af at se det, eller synet af det gør et eller andet ved én. Man kommer i en stemning, som er glæde af en eller anden art. Så kan du jo bruge det konstruktivt med dig selv bagefter Det er vigtigt, at omgivelserne under indlæggelsen minder patienterne om, at livet ikke bare handler om at være syg eller rask. Men at der er forskellige facetter, som er med til at definere livet. For informanterne skaber deres valg af billedmotiver nogle stunder, hvor tankerne om sygdom træder i baggrunden, og fantasien får lov til at træde frem. Informanten Kent siger: Udsmykningen kan medvirke til ændring af tanker bekymringer kan blive mindre, de er der stadig, men måske nu i farver. Det handler ikke om at flygte fra nuet og uvisheden om fremtiden, men om at skabe en samtid, hvor der er mulighed for at tage en pause fra sygdom og indlæggelse. En kvindelig informant udtrykker: Man kan jo ikke flygte, men det kan sjælen. Ikke alle informanter vælger et billede, som giver associationer til ting eller begivenheder, hvor sygdom ikke fylder meget. Nogle informanter ønsker at blive mindet om, at det er vigtigt at leve i nuet, da livet kan ændre sig i løbet af et øjeblik. En mandlig informant siger: Efter min mening, et stemningsfuldt motiv, der samtidigt understreger at ting (livet) kan ændre sig. Her er valg af billede gjort ud fra, hvad der for informanten gav stof til efterrationalisering. Informanten Ole beskrev, hvordan han oplevede, at kunne bruge billedmotivet til at samle sine tanker, når han blev irriteret under indlæggelsen: Når jeg har været irriteret, så har det hjulpet lidt, at jeg lige har siddet og sundet mig, og kigget på det billede Man bliver mere positiv når man ser det, også med sådan at komme i gang. Informanterne giver udtryk for, at de aktivt har brugt deres billede under indlæggelsen. Informanternes selvvalgte billede ved patientsengen har skabt positive stemninger og givet en oplevelse af både ro og glæde. Det tyder på, at informanterne får et psykisk overskud til at kunne møde de udfordringer en indlæggelse giver, bl.a. med en større optimisme. Det ser ikke ud til, at informanterne kan omdanne det psykiske overskud til et fysisk overskud. Nitten informanter svarer, at muligheden for selv at vælge billedkunst ved patientsengen, havde Klinisk_Sygepleje_ indd 23 24/10/

9 24 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr betydning for deres fysiske ressourcer under indlæggelsen, fx til øget mobilisering, mens 67 informanter ikke mener, at den positive stemning havde indflydelse på deres fysiske ressourcer. Det tyder på, at selvvalgt billedkunst ved patientsengen giver anledning til en styrkelse af særligt de psykiske ressourcer. Diskussion Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om selvvalgt billedkunst på patientstuerne påvirker indlagte patienter på en måde, så de oplever at være velbefindende, oplever velvære, glæde og adspredelse under indlæggelsen. Patientstuer og hospitalsafdelinger udsmykkes ofte efter personalets præferencer, og når billedkunsten først hænger på væggen, sker der måske kun sjældent udskiftning af billedmaterialet. Som mennesker har vi forskellige præferencer, også i forhold til billedkunst (5,10). Temaet Når patienten selv får lov til at vælge billedkunsten ved patientsengen afspejler betydningen af selv at vælge motivet. For patienterne var det en betydelig mulighed for, at have indflydelse på de helt nære omgivelser ved patientsengen. I den nationale og internationale litteratur eksisterer meget lidt videnskabelig viden om effekterne af, at patienterne selv får mulighed for at udvælge billedkunsten ved patientsengen. Indlagte patienter er vant til at indordne sig under de fysiske rammer, som en patientstue tilbyder, herunder også en accept af udsmykningen (5,11). Muligheden for selv at udvælge billedkunsten ved patientsengen udgjorde en betydningsfuld del af patienternes indlæggelse. Det gav ikke bare patienterne en følelse af at blive set, men var for patienterne også et udtryk for omsorg og interesse. Brugerinddragelse vinder indpas på hospitalerne, og i dag er brugerinddragelse medvirkende til, at patienten bliver til en aktiv aktør i egen behandling. På den måde indgår patienten i en fælles beslutningstagen og er medansvarlig for egen behandling (19). For patienterne i denne undersøgelse blev inddragelsen i beslutninger om billedkunst ved patientsengen en betydningsfuld del af deres indlæggelse. Det skabte en mere personlig atmosfære for patienterne, og samtidig fik de en aktiv indflydelse på de nære omgivelser under indlæggelsen. Temaet Hjemlige fornemmelser omgivelsernes betydning under indlæggelsen viser, at muligheden for selv at vælge billedkunst ved patientsengen, har betydning for patientens velbefinde under indlæggelsen. De fysiske omgivelser og indretningen på hospitaler har betydning for patienters helbredelse og oplevelse af eksempelvis stress (6,9,11). Informanterne udtrykte, at det kliniske miljø med store hvide vægge, påvirkede oplevelsen af at være indlagt. Informanterne oplever, at patientstuen er et trist og umotiverende rum at opholde sig i. Undersøgelsens resultater viser, at kunst, som den enkelte patient definerer som grim, kan forstærke dårlige oplevelser på sengeafsnittet. I litteraturen er det beskrevet, hvordan måden hospitaler er indrettet på, er medvirkende til hospitalsinduceret stress med psykologiske effekter som øget angst, søvnbesvær og emotionel ustabilitet (6). Her viser studier, at billedkunst bl.a. kan øge patientens velbefindende og mindske oplevelsen af smerter (4). Netop distraktionen fra sygdommen, Klinisk_Sygepleje_ indd 24 24/10/

10 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr gennem billedkunsten, kan bidrage til, at patienten oplever større velbefindende under indlæggelsen. Flere faktorer har indflydelse på, om en indlæggelse bliver en god oplevelse for patienten. Patienternes billedvalg er medvirkende til at skabe en følelse af hjemlighed samt en venlig og imødekommende atmosfære. Det er medvirkende til, at patienterne oplever mindre stressende indlæggelsesforløb (5,6). Ydermere skaber patienternes billedvalg også en tryghed i et ukendt miljø. At patienterne har mulighed for selv at præge deres omgivelser, giver samtidig patienterne en følelse af autonomi i en ukendt verden. Temaet Distraktion skabes gennem billedkunsten viser, at billederne havde betydning for patienternes humør. Patienterne beskrev, at deres valg af billedmotiver kunne frembringe både glæde og positivitet. Tidligere studier har vist, at man kan reducere patientens oplevelse af stress gennem visuelle stimuli som billedkunst (5). På samme måde oplevede patienterne i undersøgelsen, at genkendeligheden i motiverne havde en beroligende effekt og skabte en glæde. Netop genkendeligheden var vigtig for mange patienter. Genkendeligheden relaterede sig til steder, hvor patienten havde været, eller til associationer, der ledte patientens tanker hen på tidligere oplevelser. Andre studier viser, at den subjektive opfattelse af smerte bliver påvirket i positiv retning af kognitive distraktive faktorer, som æstetisk stimulation, herunder visuel stimuli i form af billedkunst (1,4). Netop den distraktive faktor i patienternes billedvalg med genkendelighed og oplevelsen af hjemlighed, synes betydningsfuld. Billedkunsten er medvirkende til, at patienterne får et frirum fra deres sygdom eller indlæggelsen. Genkendeligheden viste sig i patienternes valg af billedmotiver, hvor de mest foretrukne motiver overvejende var af natur og dyr samt figurative motiver, mens abstrakt kunst stort set ikke blev udvalgt. På samme måde beskriver litteraturen, at patienter fravælger abstrakt kunst, mens natur, dyr og figurativ kunst var de foretrukne billedmotiver. Derudover er det beskrevet, at den abstrakte billedkunst kan have en negativ indvirkning på patienterne (16). Endvidere viste undersøgelsen, at billederne ofte blev udvalgt på baggrund af, at patienterne oplevede en mulighed i motivet til at lade fantasien råde. Patienterne var samtidig bevidste om, hvordan de brugte billedmotivet, så det på den måde skabte et psykisk overskud til at møde udfordringer. Undersøgelsens resultater viser endvidere, at patienterne oplever en glæde og optimisme, når der er visuelle stimuli gennem billedkunst. Bekymringer om sygdom træder i baggrunden. Metodekritik Projektets dataindsamling er gennemført over et år. Der blev afholdt ét fællesinterview, da det viste sig vanskeligt at få informanter til at deltage i fokusgruppeinterview. Endokrinologisk afdeling M behandler patienter fra hele Region Syddanmark. De store geografiske forskelle indenfor regionen viste sig at være en barriere i forhold til at få informanter nok til afholdelse af mere end ét fællesinterview. Det var i stedet muligt at afholde individuelle interviews. Fællesinterview og individuelle interviews blev afholdt med en semistruktureret interviewguide. Dataindsamlingsmetoden bidrog til åbenhed overfor uforudsete temaer og til at bevare fokus under interviewene (14). Klinisk_Sygepleje_ indd 25 24/10/

11 26 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Der blev udført face-validity på spørgeskemaet af både fagpersoner og informanter. I pilottesten blev 10 informanter kontaktet og bedt om at genudfylde og returnere spørgeskemaet. Det optimale havde været at interviewe informanterne om deres opfattelse og forståelse af spørgsmålene i spørgeskemaet. Dette var ikke muligt, hvorfor informanterne blev kontaktet pr. brev og bedt om at genudfylde samme spørgeskema. Ved sammenholdelse af besvarelser før og efter udskrivelse, gav det ikke anledning til væsentlige ændringer af spørgeskemaet (15). På baggrund af overensstemmelse i besvarelserne vurderedes spørgeskemaet for brugbart. Der blev inkluderet 130 patienter, som alle fik udleveret spørgeskema. Det kvantitative datamateriale bestod af 100 returnerede spørgeskemaer, således et frafald på 30 informanter. Frafaldet kan være betinget af, at informanterne alligevel ikke ønskede deltagelse. Desuden var det plejepersonalets opgave at indsamle spørgeskemaerne, når patienterne blev udskrevet. Denne uddelegering af opgaver i forhold til projektet til en stor personalegruppe kan have haft betydning for, at datamateriale er gået tabt. Ved at supplere den kvantitative måling med kvalitative data, opnås en mere nuanceret viden om og indsigt i, at andre ting end sygdom er på spil for patienterne, når de er indlagt. Dette er en vigtig viden i forhold til plejen til den indlagte patient samt til den fremtidige måde at tænke sygepleje og indretning af patientstuer på. Konklusion Undersøgelsen viser, at muligheden for selvvalgt billedkunst ved patientsengen er betydningsfuld for patienten. Patienterne har mulighed for at have indflydelse på de patientnære omgivelser, ligesom de oplever at have medindflydelse. Patienterne opfattede muligheden for selvvalgt billedkunst ved patientsengen som en form for omsorg, der tog højde for det enkelte individs ønsker. Endvidere afslører undersøgelsen, at selve billedmotivet har betydning for patientens velbefindende under indlæggelsen. Særligt genkendeligheden i motivet og følelsen af hjemlighed bidrog til, at patienterne følte tryghed under indlæggelsen. Ydermere viste resultaterne, at patienternes valg af billedmotiv havde betydning for deres humør under indlæggelsen. Patienterne udvalgte billedmotiver på baggrund af genkendelighed, der gav associationer til oplevelser i deres liv. Dermed skabte patienterne distraktion gennem billedmotivet, hvilket de oplevede som et frirum fra sygdom og indlæggelse. Implikationer for praksis Brugerinddragelse kan ske på flere niveauer. Nærværende undersøgelse har vist, at patienterne ønsker inddragelse i udsmykningen af de nære miljøer på sygehuse. I Danmark står vi overfor at skulle bygge nye sygehuse. Det giver mulighed for at inddrage patienterne fra start til slut, i både udformningen og udsmykningen af sygehuset. Der er behov for yder ligere undersøgelser af de effekter, som selvvalgt billedkunst har for patienterne. Samfundsøkonomisk kan der skabes en større viden om, Klinisk_Sygepleje_ indd 26 24/10/

12 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr hvorvidt selvvalgt billedkunst relaterer sig til kortere indlæggelsestid, og om det er smerteog angstreducerende. Taksigelser Tak til Tidens rammer v/claus Fink Isaksen, Sonovision v/karsten Andersen, afdelingssygeplejerske Birgitte Christensen og oversygeplejerske Charlotte Mose for idégenerering, levering af billeder, projektsamarbejde og økonomisk støtte. Tak til klinisk sygeplejespecialist Mette Rothmann, cand. scient san., ph.d., for videnskabelige drøftelser i forbindelse med analyse af data. Projektet er støttet med kr. fra Knud og Dagny Gad Andresens Fond. Kontaktperson Klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san. Karen Frandsen Endokrinologisk afdeling M Kløvervænget indg. 98, 2. sal, 5000 Odense C Tlf Sygeplejerske Tanja Juhl Jensen Endokrinologisk afdeling M Kløvervænget indg. 98, 2.sal, 5000 Odense C Tlf Udviklingssygeplejerske cand.cur. Anne Holm Nyland Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Kløvervænget 6, indg. 93, 4. sal, 5000 Odense C Tlf Referencer 1. Diette GB, Lechtzin N, Haponik E, Devrotes A, Rubin HR. Distraction therapy with nature sights and sounds reduces pain during flexible bronchoscopy. A complementary approach to routine analgesia. Chest 2003;123: Gershon J, Zimand E, Lemos R, Rothbaum BO, Hodges L. Use of virtuel reality as distractor for painful procedures in a patient with pediatric cancer. A case study. Cyberpsychol Behav 2003;6: Schneider SM, Ellis M, Cooms WT, Shonk wiler EL, Folsom LC. Virtual reality intervention for older women with breast cancer. Cyberpsychol Behav 2003;6: Thommaso M, Sardaro M, Livrea P. Aesthetic value of paintings affects pain tresholds. Conscious Cogn 2008;(4): Ulric RS. Effects of viewing art om health outcomes. In: Frampton S, Charmel P (eds.). Putting patients first: Best Practices in Patient-Centered Care. 2 nd ed. San Francisco: Jossey-Bass; Dirkinck-Holmfeld K, Heslet L. Sansernes hospital. Arkitektens Forlag, København Sundhedsstyrelsen. Arkitektoniske rammer om fysisk aktivitet i psykiatrien. Sundhedsstyrelsen; Coenca CE. Mød patienten gennem fantasien. Sygeplejersken 2005;21:40-1. Klinisk_Sygepleje_ indd 27 24/10/

13 28 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Frandsen AK, Ryhl C, Folmer MB, Fich LB, Øien TB, Sørensen NL, et al. Helende arkitektur. København: Institut for Arkitektur og Design Skriftserie nr. 29, Nanda U, Eisen SL. Undertaking an art survey to compare patient versus student art preferences. Enviro Behav 2008;40(2): Loop Company, Mollerup M et al. Patientens rejse i sundhedssektoren. Rapport over proces, erfaringer og resultater med brugerdreven innovation i sundhedssektoren. Odense Universitets Hospital, Sykepleiernes Samarbeid i Norden. Etiske retningslinier for sygeplejeforskning i Norden. Oslo: Vård i Norden, Halkier B. Fokusgrupper. 2. udg. København: Forlaget Samfundslitteratur; Kvale S, Brinkmann S. Introduktion til et håndværk. 2. udg. København: Hans Reitzels Forlag; Svenningsen H, Pedersen PU. Begrebet validitet og anvendelse af begrebet i praksis. Sygeplejersken 2008;15-16: Hathorn K, Nanda U. A guide to evidencebased art. The Center for Health Designs, Boolsen MW. Spørgeskemaundersøgelser fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. København: Hans Reitzels Forlag; Jensen RN. Kunst på sygehuse: Rikshospitalet i Oslo. Ugeskr Læger 2007;169: Jacobsen CB, Pedersen VH, Albeck K. Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed en empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler. København: Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering, Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(3)/DSI Rapport Klinisk_Sygepleje_ indd 28 24/10/

Selvvalgt kunst som positiv distraktion på patientstuen

Selvvalgt kunst som positiv distraktion på patientstuen 16 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 4 2014 ORIGINALARTIKEL Selvvalgt kunst som positiv distraktion på patientstuen Elective art as distraction in a hospital ward Art as a soothing factor is well known,

Læs mere

Patientens Kunstbibliotek Kunst som positiv distraktion på patientstuen

Patientens Kunstbibliotek Kunst som positiv distraktion på patientstuen Patientens Kunstbibliotek Kunst som positiv distraktion på patientstuen Et samarbejde mellem Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Sonovision, Odense og Tidens Rammer, Ringe 2 Projektbeskrivelse

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Arkitektur, indretning og udsmykning

Arkitektur, indretning og udsmykning Landskursus for Palliationssygeplejersker, 2015 Arkitektur, indretning og udsmykning et lindrende aspekt under alvorlig livstruende sygdom Jorit Tellervo Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt (medvejleder

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger VEJLE SYMPOSIER 2016 Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger Karina Dahl Steffensen Overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus en del af Sygehus Lillebælt

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O Projektbeskrivelse April 2015 Afdelingssygeplejerske Helle Østergaard Udviklingskonsulent Karen Hvass Ortopædkirurgisk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra Neurorehabiliteringshospital

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra Neurorehabiliteringshospital Hospitalsenhed Midt Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra Neurorehabiliteringshospital Karen Jette Jensen, sygeplejerske, SD og Mette Nørtoft sygeplejerske, Master i sundhedspædagogik Præsentation

Læs mere

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Efter Law, M., Stewart, D., Letts, L., Pollock, N., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998 McMaster University REFERENCE: When the Risks Are High:

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Kronikerindsatsen - set fra et patientperspektiv

Kronikerindsatsen - set fra et patientperspektiv Kronikerindsatsen - set fra et patientperspektiv Annette Wandel Seniorkonsulent www.danskepatienter.dk Danske Patienter Paraplyorganisation for 14 (70) patientforeninger med tilsammen ca. 800.000 medlemmer

Læs mere

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Lene Moestrup, RN, cand. scient. san. PhD student, University of Southern Denmark Baggrund for

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn

Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn 1 Randers den 01.11.15 Donationsansøgning Opvågningsafsnittet på Regionshospitalet Randers ansøger hermed Randers Storcenters velgørenhedspulje

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Fremtidens patient brugerinddragelse i udviklingen af sundhedsvæsnets fremtidige rammer. - metodernes muligheder og begrænsninger

Fremtidens patient brugerinddragelse i udviklingen af sundhedsvæsnets fremtidige rammer. - metodernes muligheder og begrænsninger Fremtidens patient brugerinddragelse i udviklingen af sundhedsvæsnets fremtidige rammer - metodernes muligheder og begrænsninger Slides i denne serie må ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra ArchiMed

Læs mere

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen Hvordan kan en telefonisk rådgivning medvirke til at fremme mestring i dagligdagen for borgere med KOL? - borgeres og sundhedsprofessionelles perspektiv Mette Andresen, lektor og PhD University College

Læs mere

Udvikling få viden til at virke!!!

Udvikling få viden til at virke!!! Udvikling få viden til at virke. Britta Hørdam, sygeplejerske, Cand.cur., ph.d.. Udvikling få viden til at virke!!! Stundom helbrede Ofte lindre.. Altid trøste Formål med sygepleje nu og fremover! Præsentation.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

i Akutmodtagelsen på AAUH

i Akutmodtagelsen på AAUH Fremtidens Tryghedsskabende Patientstue har til formål at forbedre oplevelsen for patienter og personale under behandlingen. i Akutmodtagelsen på AAUH Tanken bag det nye koncept er, at gøre de fysiske

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Helende arkitektur. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde

Helende arkitektur. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Helende arkitektur Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Tegning stammer fra»mentale Rum arkitektur i psykiatrien aarhus arkitekterne«fa K TA OM H U S E T O G BYG G E PRO CE S April 2010 - Regionsrådet

Læs mere

Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter. Jeg præsenterer mig selv. Formål med interviewet

Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter. Jeg præsenterer mig selv. Formål med interviewet Bilag 1 Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter Indledning Præsentation af interviewperson, samt præsentation af formål Jeg præsenterer mig selv Jeg hedder Rikke. Jeg

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

... 1... 2... 3... 7 Du kan bruge Sundheds- og velværeplanen til at hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du udvikler og bevarer en følelse af indre velbefindende og indre balance. At komme sig efter

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008 Ph.d 10 l ergoterapeuten l januar 2008 Giv tidlig social støtte Mennesker med mild Alzheimers sygdom (AD) har mange ressourcer, men de overses ofte, mener ergoterapeut Lisbeth Villemoes Sørensen, som har

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE. Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte?

FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE. Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte? FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte? Ph.d.-studerende: Dorthe Boe Danbjørg, Enheden for Sygeplejeforskning,

Læs mere

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus HVAD OG HVORFOR - i forhold til patientoplevelsen - Kunst på Det Nye Universitetshospital - Trygfondens Familiehus - Kort om DNU

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Få en dialog om din klage

Få en dialog om din klage Få en dialog om din klage Patienter og personale overvejende positive, viser undersøgelser af det nye tilbud om en samtale Af Karen Stage Fritsen og Line Holm Jensen Siden 1. januar 2011 har patienter,

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Tirsdag d. 12. marts 2013 Tromsø Universitet Birthe D. Pedersen Lektor, ph.d. Exam. Art. filosofi Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, Danmark

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft

Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft Lone Jørgensen Klinisk Sygeplejespecialist, SD, cand.cur., ph.d. studerende Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Mænd som syge, mænd som patienter

Mænd som syge, mænd som patienter Mænd som syge, mænd som patienter Rigshospitalet Patienttilfredshed Spørgeskemaundersøgelse med 6.807 patienter indlagt 2004 i H:S Gennemgående stor tilfredshed Men især er behov for forbedringer på områder

Læs mere

Jeg vil gerne spørges

Jeg vil gerne spørges Jeg vil gerne spørges Brugerinvolvering i kvalitetsudviklingen i en medicinsk afdeling Oplæg ved netværksmøde Danske Patienter 28. marts 2011 Mona Kyndi cand. cur. & cand. pæd. Udviklingskoordinator Medicinsk

Læs mere

Kontaktpersonordningen fra navn til gavn? Overlæge Peter Qvist Oversygeplejerske Birthe Lindegaard Center for Kvalitet - RSD

Kontaktpersonordningen fra navn til gavn? Overlæge Peter Qvist Oversygeplejerske Birthe Lindegaard Center for Kvalitet - RSD Kontaktpersonordningen fra navn til gavn? Overlæge Peter Qvist Oversygeplejerske Birthe Lindegaard Center for Kvalitet - RSD Formål At undersøge Om indlagte patienter oplever at få den service/de ydelser

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Pårørendeinformation Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater

Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater Dansk forum for sundhedstjenesteforskning 11. november 2009 Eva Draborg Institut for Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere