Modul 9. kompleks praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 9. kompleks praksis"

Transkript

1 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis August

2 Studieaktiviteter for modul 9 Forudsætninger for modulet Forudsætning for opstart på modulet er at den studerende har bestået modul 1-7 Fagelementer inden for ergoterapi og de relaterede vidensfag fra modul 1,2,3,4,5,6,7 og 8 samt klinisk undervisning i modul 1, 3 og 6. Forudsætningen for at gå i klinisk undervisning modul 12 er, at den studerende har bestået modul 9. Tema: Modulet retter sig mod ergoterapeutisk indsats overfor borgere med aktivitetsproblematikker på baggrund af akutte eller kroniske lidelser eller borgere med risiko for sygdom på grund af belastende levevilkår eller livsstil. Den kliniske undervisning rettes mod den ergoterapeutiske arbejdsproces i en evidensbaseret praksis inden for sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og habilitering inden for det regionale, det kommunale og det private område. Der anvendes klinisk ræsonnering i mødet med borgeren og i valg og implementering af teorier og modeller. Der arbejdes med generelle ergoterapeutiske interventionsmetoder samt specifikke behandlings- og genoptræningsmetoder med det formål at forbedre borgerens funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Der arbejdes med helhedsorienterede forløb i en klientcentreret, faglig og tværfaglig sammenhæng. Læringsudbytte Den studerende kan ved modulets afslutning: planlægge, gennemføre, anvende og evaluere ergoterapeutisk indsats indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering og rehabilitering ved valg relevante interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder og principper og ved etablering af kompenserende foranstaltninger vejlede, rådgive og igangsætte patienten/borgeren i forhold til aktivitetsproblematikker udvælge og anvende standardiserede ergoterapeutiske undersøgelses og interventionsmetoder redegøre for dokumentation af den ergoterapeutiske indsats medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner reflektere over, diskutere og håndtere etiske problemstillinger i den ergoterapeutiske praksis reflektere over samarbejdet med borgeren og andre samarbejdspartnere og formulere behov for udvikling 1

3 søge og anvende national og international praksis -, udviklings - og forskningsbaseret viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis praktisere i forhold til nationale og internationale love, regler og bestemmelser arbejde selvstædigt og reflektere over egen terapeutiske rolle, faglig formåen og egen holdninger i fagudøvelsen Indhold i modulet og ECTS point Fag ECTS Workload Klinisk undervisning 15 ECTS 420 I alt 15 ECTS 420 Studieplan Se studieplan for modul 9 Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter i modulet Klinisk undervisning: klinisk undervisning og modulprøve (10x42) 420 studietimer 2

4 Alle typer af undervisning, hvor der er en underviser tilstede (F2F, parallel, på nettet, forelæsninger etc.) Vejledning, øvelser, feedback, introduktioner mv. Praktik/klinisk undervisning, vejledning i praktikken Eksamen, prøver Kategori 1 Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af: Undervisere initieret af underviser Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser Projekt og gruppearbejde Forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af underviser Arbejde med e-læringsopbjekter Praktik (som ikke har karakter af organiseret undervisning) Netbaseret introduktion til studieaktiviteter Studiebesøg, feltstudier Evaluering af studie-og undervisning Deltagelse af: Underviser & Studerende Kategori 4 Kategori 3 Deltagelse af: Studerende Deltagelse af undervisere og studerende Deltagelse af studerende Initieret af studerende initieret af studerende Debatarrangementer Egen opsamling på gruppearbejde Studievejledning Fælles timer Initieret af: Studerende Egen forberedelse til undervisning, praktik, og eksamen Selvstændige studieaktiviteter Studiegrupper Litteratursøgning Studiecafé For nærmere uddybning af tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter henvises til studieplan for modul 9. Obligatoriske delaktiviteter i modul 9 Se særskilte beskrivelser og retningslinjer for opgaver i modul 9. Opgave a og b i det kliniske undervisningsforløb. Opgaverne er beskrevet i Retningslinjer for ekstern prøve modul 9. Modulprøve Se retningslinjer for ekstern prøve modul 9. Ugerne i retningslinjerne er vejledende og ved særlige forhold som følge af helligdage er de konkrete datoer for aflevering angivet i arket Opgaver og deltagelsespligt modul 9. 3

5 Bedømmelse Ekstern klinisk prøve bestået / ikke bestået. Obligatorisk litteraturliste for modul 9 4

6 Studieplan klinisk undervisning modul 9 Indhold i den kliniske undervisning Indholdet i den kliniske undervisning beskrives af det kliniske undervisningssted i relation til ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Ved kompleks praksis forstås at der i den ergoterapeutiske intervention anvendes generelle ergoterapeutiske interventionsmetoder samt specifikke behandlings- og genoptræningsmetoder med det formål at forbedre borgerens funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Der arbejdes med helhedsorienterede forløb i en klientcentreret, faglig og tværfaglig sammenhæng. Beskrivelse af de kliniske undervisningssteder kan læses på ervisningssteder eller rekvireres hos praksiskoordinator. Beskrivelsen modsvarer læringsmålene i undervisningsplanen for klinisk undervisning modul 9 samt den måde det kliniske undervisningssted arbejder med den ergoterapeutiske arbejdsproces i en evidensbaseret praksis ved valg og implementering af teorier og modeller. Mål for læringsudbytte At den studerende i det kliniske forløb arbejder med at: Færdigheder Valg af referenceramme Søge, udvælge, anvende og vurdere national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis Kompetencer Anvende en ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel i arbejdet med borgerens komplekse problemstilling, og kombinere og argumentere for de valgte ergoterapeutiske og tværfaglige referencerammer Planlægning af undersøgelse opsøge, forstå, uddrage og anvende andres undersøgelses- og behandlingsresultater (f.eks. visitationspapirer, journal, samarbejdspartnere) og argumentere for relevans i forhold til egen planlægning af intervention søge relevante oplysninger fra personer med aktivitetsproblemer, relatere og integrere den indsamlede viden til deres sundhedsmæssige problemstillinger anvende og integrere viden fra litteratursøgning, obligatorisk litteratur, undervisningsnoter mv., som er relevant i forhold til personens problemstilling og den ergoterapeutiske intervention udvælge, planlægge, kombinere og argumentere for relevante undersøgelser og undersøgelsesmetoder til afdækning af aktivitetsproblemer Overveje, udvælge og argumentere for valg af specifikke undersøgelsesmetoder 5

7 forberede og koordinere de praktiske detaljer i den enkelte undersøgelsessituation Udførelse af undersøgelse udføre og tilpasse undersøgelser relateret til de problemstillinger, som den studerende møder i den kliniske undervisning ved brug af f.eks. samtale, observation, narrativt interview registrere, beskrive, gengive og kombinere egne indsamlede undersøgelsesresultater, mundtligt og skriftligt i den udvalgte kliniske praksis ved anvendelse af f.eks. A.D.L.- taxonomi, struktur og begreber der bygger på AMPS, social netværk, funktionsprøven reflektere over og argumentere for valgte og fravalgte undersøgelser Analyse og bearbejdning af indsamlede undersøgelsesresultater analysere de indsamlede data, bearbejde og kombinere dem i relation til en eller flere teoretiske referencerammer, med henblik på en beskrivelse af personens aktuelle livssituation analysere og vurdere sygdommes konsekvenser for en persons fysiske, psykiske, sansemæssige, kognitive og sociale funktionsniveau i forhold til aktiviteter i den aktuelle livssituation analysere og vurdere hvilke konsekvenser afvigelser fra det normale kan have for aktivitetsudøvelse analysere og vurdere anatomiske og fysiologiske belastningsfaktorer i forbindelse med rehabilitering, behandling, vedligeholdelse og habilitering analysere og vurdere psykologiske belastningsfaktorer i forbindelse med rehabilitering, behandling, vedligeholdelse og habilitering analysere og vurdere de fysiske og sociale omgivelser som ressource eller barriere i forbindelse med rehabilitering, behandling, vedligeholdelse og habilitering udlede og bedømme personens ressourcer, aktivitetsproblemer og aktivitetsbehov udlede og argumentere for manglende information i forhold til den videre ergoterapeutiske intervention argumentere for og dokumentere årsagssammenhænge i praksis ud fra teoretisk vide, f.eks. hvorfor opstår der smerte i denne situation? Hvorfor er personen inaktiv? anvende og integrere fagterminologi i mundtlig og skriftlig formidling vælge og argumentere for omfanget af personens medvirken ved udarbejdelse af målsætningen, handleplan og planlægningen af interventionen formulere, prioritere og forhandle mål med borgeren udarbejde og tilpasse handleplan og tidsramme for den ergoterapeutiske intervention argumentere for prioriteringen og planlægningen af den ergoterapeutiske intervention Planlægning af støtte til udvikling, behandling og/eller træning opsøge, foreslå, udvælge og argumentere for ergoterapeutiske løsningsmuligheder og relatere dem til de opstillede mål og handleplaner i forhold til den enkelte person og grupper af personer 6

8 formulere interventionsplan som kombinerer valgte løsningsmuligheder og bestemme tidsramme for den enkelte kontakt i interventionen argumentere for hvilke principper der anvendes i interventionen, f.eks. principper for klientcentrering, jeg-støttende principper, sanseintegrationsprincipper og behandlingsprincipper for ledbevægelighed Udførelse af støtte til udvikling, behandling og/eller træning mestre at iværksætte, gennemføre og afslutte interventionsforløb i praksis anvende, organisere og justere aktiviteter, så aktivitetens terapeutiske potentiale udnyttes mestre konkrete metoder og teknikker med en vis selvstændighed og sikkerhed løbende under interventionen kunne problemløse ved ændrede vilkår i aktivitetssituationer, såvel i omgivelser som hos personen fuldføre registrering, beskrivelse og dokumentation af egen intervention mundtligt og skriftligt Den professionelle rolle mestre at etablere, vedligeholde og afslutte terapeutisk kontakt udvise respekt og forståelse for personen og hans liv (f.eks. værdier, normer og livserfaring), og efterfølgende argumentere for, hvordan respekt og forståelse er udvist i den konkrete situation tilpasse egen adfærd til situationen (f.eks. tempo, sprog, small talk, opmuntre / dæmpe, motivere, spørge i dybden, reagere spontant på personens signaler, egen påklædning) respektere og forsvare egne grænser i terapeutrollen adskille egne problemer fra personens problemstillinger og mestre det i relationen f.eks. skelne egne behov, normer og ambitioner fra personens skelne mellem egne personlige reaktioner og faglig intervention, og mestre dette i interventionen f.eks. at kunne rumme personers reaktioner uden at tage dem personligt såsom vredesudbrud tage ansvar for kontakten ved at tilpasse styring og strukturering af denne, f.eks. at kunne motivere personen, grænsesætte eller anvende andre kommunikationsteknikker mestre planlægning og konstruktiv anvendelse af egen tid udvikle sig i rollen som ergoterapeut, præcisere udviklingsområder og reflektere over egen udvikling samt arbejde handlingsorienteret med udviklingsområderne Tværfagligt, monofagligt og tværsektorielt samarbejde og kommunikation praktisere et ligeværdigt og professionelt samarbejde med personen, og evt. pårørende praktisere og tilpasse kommunikationsform til bestemte målgrupper (patienter, klienter, brugere, borgere, pårørende og samarbejdspartnere). F.eks. fagterminologi til samarbejdspartnere, almindelig sprogbrug til patienter/brugere/ borgere samarbejde og koordinere med andre faggrupper omkring planlægning og udførelse af tværfaglig og tværsektoriel intervention være i dialog om faglige ydelser som er rettet mod borgerens mål 7

9 redegøre og argumentere for den planlagte ergoterapeutiske intervention i et tværfagligt team respektere love og regler, tilpasse sin adfærd til administrative forhold, struktur, sikkerhedsregler, handlekanaler, normer, og tavshedspligt på det kliniske undervisningssted. Evaluering kunne reflektere over forløbet og anvende refleksionen, som grundlag for en evt. fornyet planlægning kunne reflektere over det komplekse forløb ved inddragelse af de tre grundbegreber i klinisk ræsonnering (proceduretænkning, interaktionstænkning og betingelsestænkning) mestre beskrevne procedurer for dokumentation af den ergoterapeutiske ydelse reflektere over, diskutere og håndtere etiske problemstillinger i den ergoterapeutiske praksis arbejde selvstændigt og reflektere over egen terapeutiske rolle, faglig formåen og egen holdninger i fagudøvelsen Pædagogisk tilrettelæggelse af den kliniske undervisning I den kliniske undervisning arbejdes med komplekse forløb, som kan fremme læringen i forhold til den ergoterapeutiske arbejdsproces og mestring af interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder. Professionsudøvelse Den studerende afprøver og omsætter teoretisk viden til ergoterapeutisk intervention i praksis, arbejder selvstændigt under vejledning af den kliniske underviser. Reflektere over sin praksisudøvelse samt redegør skriftligt og/eller mundtligt for praksisudøvelsen. Læringsmål At den studerende under vejledning lærer at kombinere, integrere og reflektere over den faglige og terapeutiske viden der er opnået i løbet af studietiden. Den studerende nedskriver personlige læringsmål i sin Individuel studieplan, som sammen med læringsmålene for modulet danner grundlag for læringsprocessen i den kliniske undervisning i modul 9. Vejledning Ved start på den kliniske undervisning gennemgås den enkelte studerendes læringsmål og den kliniske underviser informerer om forventninger til den studerende. Den kliniske underviser har det overordnede ansvar for den intervention, som udføres af den studerende. Der gives løbende i den kliniske undervisning vejledning til den enkelte studerende. Vejledningen retter sig imod den enkelte studerendes planlægning, udførelse og refleksion af den 8

10 ergoterapeutiske intervention. Herunder indgår både de personlige og faglige kompetencer, som er relevant i forhold til den ergoterapeutiske intervention. I vejledningen af den studerende arbejdes med en formativ (løbende) evaluering, og den studerende kan skrive nye mål i forhold sin læring i Individuel studieplan. Individuel studieplan bliver dermed et dynamisk arbejdsredskab i forhold til den studerendes læring. Den studerende har ansvar for at indgå aktivt i arbejdet på det kliniske undervisningssted og aktivt arbejde med at opfylde egne personlige læringsmål samt opfylde læringsmålene i modulbeskrivelsen for den kliniske undervisning. Den studerende har ansvar for at være aktivt opsøgende i forhold til at få vejledning, have forberedt sig til vejleding, deltage i den givne vejledning og undervisning samt anvende den. Undervisning Det kliniske undervisningssted er ansvarlig for, at der tilrettelægges undervisning af den studerende i det kliniske undervisningsforløb. Undervisningen foregår løbende svarende til 2 timer om ugen. Undervisningen er praksisrelateret, hvilket betyder at emner, indhold og form for undervisningen tager udgangspunkt i de faglige teorier, som knytter sig til problemstillinger, den studerende møder i praksis.. Den praktiske tilrettelæggelse Den kliniske undervisning strækker sig over 10 uger svarende til 15 ECTS point. Den studerende er minimum på det kliniske undervisningssted svarende til 30 timer pr. uge, der ud over har den studerende opgaver og forberedelse som kan afvikles på det kliniske undervisningssted eller som hjemmearbejde. Den studerende følger arbejdsstedets arbejdstid, herunder ferier og fridage. Den kliniske underviser planlægger timerne i forhold til stedets arbejdsopgaver og praksis. Den kliniske undervisning afsluttes med en ekstern prøve. Forudsætning for at blive indstillet til den eksterne prøve er at delopgave a og b samt attestation for deltagelse i klinisk undervisning er underskrevet af klinisk underviser efter 9 uger i klinisk undervisning. Den eksterne prøve afvikles i uge 10, hvor der ligeledes er deltagelsespligt på 30 timer. Den eksterne prøve afvikles efter Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9. 9

11 Retningslinjer for ekstern prøve modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Prøvens udstrækning Den eksterne prøve er en mundtlig prøve af 30 minutters varighed. Prøven afholdes i Ergoterapeutuddannelsens lokaler. Prøven tager udgangspunkt i en skriftlig fremstilling af 2 delopgaver, delopgave c og d, som er udarbejdet i den 9. studieuge i klinisk undervisning modul 9. Placering Den mundtlige prøve er individuel og placeres i den 10. studieuge i modulet. Tilmelding Med mindre andet er meddelt af den enkelte studerende, anses tilmelding til den ordinære prøve i faget at være udløst kollektivt for de studerende på det pågældende modul. Prøven betragtes, med hensyn til antal eksamensforsøg, som påbegyndt ved gennemgang af retningslinjer for prøven i modulet. Jvf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse: I modul 9 betragtes prøven som påbegyndt den dato, den kliniske underviser og den studerende har aftalt for gennemgang retningslinjerne for eksterne prøve. Datoen nedskrives i Individuel Studieplan. Forudsætninger for den eksterne prøve Ergoterapistudiet er et fuldtids studie svarende til 41,25 timer pr. uge. Den studerende skal minimum være på det kliniske undervisningssted svarende til 30 timer pr. uge. Forudsætning for at den studerende kan gå til ekstern prøve er at den studerende har opfyldt følgende: Udført, afleveret og modtaget feedback på opgave a og b i den kliniske undervisningsperiode inden aflevering af det skriftlige produkt til den eksterne prøve Deltaget i klinisk undervisning og dermed været på det kliniske undervisningssted gennemsnitlig 30 timer pr. uge og med minimum 90 % fremmøde 10

12 Er ovenstående ikke opfyldt forlænges den kliniske undervisningsperiode. Den kliniske underviser og den studerende planlægger et forløb, som godkendes af uddannelseschefen på Ergoterapeutuddannelsen. Opgave a Beskrivelse af ergoterapeutisk intervention i en kompleks praksis samt refleksion over egen fagudøvelse Mål At den studerende kan Færdigheder: søge og anvende national og international praksis -, udviklings - og forskningsbaseret Kompetencer: viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis udvælge og anvende ergoterapeutiske interventionsmetoder dokumentere den ergoterapeutiske indsats praktisere i forhold til nationale og internationale love, regler og bestemmelser reflektere over egen terapeutiske rolle, faglig formåen og egne holdninger i fagudøvelsen Den studerende planlægger i samarbejde med klinisk underviser 2-3 møder/situationer med en pt./borger. Den studerende udarbejder efterfølgende en skriftlig rapport (max anslag med mellemrum, formelle krav svarende til eksamensopgaven). Indhold i den skriftlige rapport vælge, begrunde og i opbygning af opgaven a følge en valgt arbejdsprocesmodel registre, beskrive og gengive den ergoterapeutiske intervention vurderer sygdommes konsekvenser for en persons fysiske, psykiske, sansemæssige, kognitive og sociale funktionsniveau i forhold til aktiviteter i den aktuelle livssituation reflektere over egen terapeutisk rolle og faglig formåen referere til hvilken teoribaggrund der er anvendt samt hvilket lovgrundlag der arbejdes under Klinisk underviser eller følge ergoterapeut overværer mindst et møde. Der gives vejledning på forløbet med pt./borger. 11

13 Den skriftlige rapport udarbejdes uden vejledning, som en opgave ud over de 30 timer i klinisk undervisning, placeret inden uge 5 i det kliniske undervisningsforløb. Den kliniske underviser giver mundtlig feed-back på den skriftlige rapport i relation til de mål, der er sat for opgaven. Den studerende formulerer på baggrund af opgave a mindst et personligt læringsmål i forhold til nærmeste udviklingszone. Målet kan være et nyt mål eller en udvikling af et tidligere formuleret mål. Den kliniske vejleder giver mundtlig feedback på læringsmålet, Vejledningen til opgave a indgår i den øvrige vejledning, den studerende modtager og vil have et omfang af ca. ½ time pr. opgave. Opgave b Udøvelse af ergoterapeutisk og tværfaglig intervention Mål At den studerende kan Færdighed: søge og anvende national og international praksis -, udviklings - og forskningsbaseret viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis Kompetencer: udvælge og anvende ergoterapeutiske interventionsmetoder dokumentere ergoterapeutiske indsats medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner reflektere over samarbejdet med borgeren og andre samarbejdspartnere reflektere over, diskutere og håndtere etiske problemstillinger i den ergoterapeutiske praksis praktisere i forhold til nationale og internationale love, regler og bestemmelser herunder f.eks. serviceloven, retspsykiatri, ICF, ICD-10, den danske kvalitetsmodelh. Den studerende vælger i samarbejde med klinisk underviser et interventionsforløb med pt./borger hvor der i interventionen indgår tværfagligt arbejde. Den studerende udarbejder en skriftlig rapport (max anslag med mellemrum og formelle krav svarende til eksamensopgaven) Indhold i den skriftlige rapport beskriv og begrund egen rolle i det tværfaglige arbejde udlede personens ressourcer, aktivitetsproblemer og aktivitetsbehov 12

14 formulere, prioritere og forhandle mål og udarbejde handleplan for egen og tværfaglig indsats argumentere for omfanget af personens medvirken ved udarbejdelse af målsætning og handleplan benævn eller beskriv den anvendte dokumentationsmetode og redegør for, hvorfor dokumentation i forhold til den valgte pt/borger er vigtig. beskriv det tværfaglige arbejde, reflekter over hvilken form for tværfagligt arbejde der er udøvet og underbyg det ved at anvende praksis -, udviklings og/eller forskningsbaserede viden reflektere over samarbejde og håndtering af etiske problemstillinger, som har været i forløbet eller som kunne opstå. Klinisk underviser eller følge ergoterapeut overværer mindst en intervention eller møde, hvor der er fokus på tværfagligt arbejde. Der gives vejledning på forløbet med pt./borger. Den skriftlige rapport udarbejdes uden vejledning, som en opgave ud over de 30 timer i klinisk undervisning, placeret inden uge 7 i det kliniske undervisningsforløb. Den kliniske underviser giver mundtlig feed-back på den skriftlige rapport i relation til de mål, der er sat for opgaven. Den studerende formulerer på baggrund af opgave b mindst et personligt læringsmål i forhold til nærmeste udviklingszone. Målet kan være et nyt mål eller en udvikling af et tidligere formuleret mål. Den kliniske vejleder giver mundtlig feedback på læringsmålet, Vejledningen til opgave b indgår i den øvrige vejledning, den studerende modtager og vil have et omfang af ca. ½ time pr. opgave. Deltagelse i den kliniske undervisning Den kliniske undervisning strækker sig over 10 uger svarende til 15 ECTS point. Ergoterapistudiet er et fuldtids studie svarende til 41,25 timer pr. uge. Den studerende skal minimum være på det kliniske undervisningssted svarende til 30 timer pr. uge med minimum 90 % fremmøde. Manglende fremmøde skal være grundet i sygdom / graviditet og konsekvensen af fravær ud over 10 % aftales nærmere mellem den studerende, Ergoterapeutuddannelsen og det kliniske undervisningssted. Deltagelse på 90 % er en forudsætning for at gå til ekstern prøve. 13

15 Indhold i den eksterne prøve Prøven dækker de mål for læringsudbytte der er beskrevet i undervisningsplanen for klinisk undervisning. Prøven består af en skriftlig del og en mundtlig del. Den skriftlige del Opgave C Beskrivelse af ergoterapeutisk intervention i en kompleks praksis At den studerende kan Færdigheder: søge og anvende national og international praksis -, udviklings - og forskningsbaseret viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis Kompetencer: planlægge, gennemføre, anvende og evaluere ergoterapeutisk indsats indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering og rehabilitering ved valg relevante interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder og principper og ved etablering af kompenserende foranstaltninger vejlede, rådgive og igangsætte patienten/borgeren i forhold til aktivitetsproblematikker udvælge og anvende standardiserede ergoterapeutiske undersøgelses og interventionsmetoder reflektere over samarbejdet med borgeren og andre samarbejdspartnere og formulere behov for udvikling af samarbejdet praktisere i forhold til nationale og internationale love, regler og bestemmelser Den studerende vælger i samråd med den kliniske underviser et interventionsforløb, som er nyt for den studerende eller som den studerende har/har haft med en patient/borger i den kliniske undervisningsperiode. Det kan være et nyt, et igangværende eller et afsluttet forløb. Det tilstræbes at den studerende kun har fået et minimum af vejledning og i forhold til eksamenssituationen kan arbejde med en ny situation. Vejledning kan gives under hensyn til patients tarv og sikkerhed. Den kliniske underviser foretager den endelige godkendelse af valg af patient/borger samt ergoterapeutisk intervention senest i 8.studieuge. Den studerende udarbejder efterfølgende uden vejledning en skriftlig rapport (max anslag med mellemrum). 14

16 Indhold i den skriftlige rapport kort præsentation af den patient/borger som interventionen retter sig imod, samt kort beskrivelse af interventionsforløbet med periode, kontakt daglig, antal gange i ugen samt den type af vejledning der er givet på forløbet og hvorfor denne vejledning er givet. udvælgelse og beskrivelse af et aktivitetsproblem, redegør ved hjælp af klinisk ræsonnering for interventionsmetode hvilket kan være undersøgelse og/eller støtte, træning, behandling, undervisning m.v. evaluering af ovennævnte intervention og formulering af behov for udvikling hos patient/borger. refleksion over samarbejdet med borgeren og andre samarbejdspartnere i forhold til den valgte patient/borger. dokumentation for at interventionen er baseret på anvendelse af national og international praksis -, udviklings - og forskningsbaseret viden samt metoder dokumentation for at interventionen med patienten/borgeren er i forhold til nationale og internationale love, regler og bestemmelser Opgave d Refleksion over læring i den kliniske undervisning. At den studerende kan Kompetence: arbejde selvstændigt og reflektere over egen terapeutiske rolle, faglig formåen og egen holdninger i fagudøvelsen Den studerende vælger i samråd med den kliniske underviser et eller to af de personlige læringsmål, den studerende har arbejdet med i den kliniske undervisningsperiode. Den studerende udarbejder uden vejledning en skriftlig rapport (max anslag med mellemrum). Indhold i den skriftlige rapport Beskriv, hvordan der er arbejdet med det udvalgte mål reflektere og gør status på det udvalgte mål beskriv hvilke handlinger, du vil foretage i det videre arbejde med det udvalgte mål. Nøglekompetencerne er refleksion over egen læring og uddannelsesforløb, herunder det at være bevidst om egne ressourcer og svagheder ved udøvelse af ergoterapeutisk intervention. 15

17 Den mundtlige eksamination Med udgangspunkt i opgave C og D eksamineres den studerende, så der er grundlag at bedømme om den studerende kan opfylde læringsudbyttet for modulet. Der er 25 minutters eksamination pr. studerende. De første 10 minutter er den studerendes egen tid til mundtlig formidling. Der skal være fokus på koblingen mellem teori og praksis, hvilket vil sige at teorien skal være relateret til borgerens problemstillinger og relateret til den studerendes professionelle rolle i interventionen. I formidlingen skal indgå demonstration af færdigheder, hvilket kan understøttes af: Udvalgt, begrundet og kommenteret videoklip Udvalgt, begrundet og kommenteret udklip af en optagelse af en samtale Plancher med foto eller illustrerende billeder evt. kombineret med tekst Produkter fremstillet i praksis f.eks. maleri, knyttet nøglesnor Konkrete rekvisitter fra den kliniske praksis f.eks. hjælpemidler Derefter følger 15 minutters eksamination. 15 minutter hvor eksaminator stiller uddybende spørgsmål ud fra den studerendes formidling og det skriftlige materiale (opgave c og d) Hvorefter der er 5 minutters votering og 5 minutter til feed-back til den studerende. Bedømmelse Den eksterne prøve bedømmes bestået/ikke bestået. Læringsudbytte for modulet Den studerende kan ved modulets afslutning: planlægge, gennemføre, anvende og evaluere ergoterapeutisk indsats indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering og rehabilitering ved valg relevante interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder og principper og ved etablering af kompenserende foranstaltninger vejlede, rådgive og igangsætte patienten/borgeren i forhold til aktivitetsproblematikker udvælge og anvende standardiserede ergoterapeutiske undersøgelses og interventionsmetoder 16

18 redegøre for dokumentation af den ergoterapeutiske indsats medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner reflektere over, diskutere og håndtere etiske problemstillinger i den ergoterapeutiske praksis reflektere over samarbejdet med borgeren og andre samarbejdspartnere og formulere behov for udvikling søge og anvende national og international praksis -, udviklings - og forskningsbaseret viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis praktisere i forhold til nationale og internationale love, regler og bestemmelser arbejde selvstædigt og reflektere over egen terapeutiske rolle, faglig formåen og egen holdninger i fagudøvelsen Fremgangsmåde ved den mundtlige prøve Prøven afholdes så vidt muligt den sidste uge i klinisk undervisning. Prøven afholdes på Ergoterapeutuddannelsen og så vidt muligt i Træningslejligheden og i Aktivitetslokalet. Eksaminationen af holdes af den kliniske underviser, som er eksaminatorer samt af en ekstern censor. Ergoterapeutuddannelsen planlægger i samråd med de kliniske undervisningssteder inden den 5.studieuge en eksamensplan, hvoraf lokale, tidspunkt for eksaminationen, censors navn, mailadresse og telefonnummer, de kliniske underviseres navne og de studerendes navne fremgår. Formelle krav Arket med forudsætning for ekstern prøve attesteres af den kliniske underviser 5. dag i den 9. uge senest kl. 12. Den studerende har arket med forudsætninger for ekstern prøve i sin Individuel studieplan. Det er en forudsætning for at gå til modul 9 prøve, at dette ark er underskrevet af klinisk underviser, som scanner og mailer eller faxer arket til studiesekretariatet fredag i den 9. uge i det kliniske undervisningsforløb. Opgave c og d afleveres i et samlet dokument i afleveringsmappen på Fronter senest 5. dag i uge 9 kl. 12. Afleveringstidspunkt og omfang skal overholdes, hvis det ikke overholdes gælder det for et eksamensforsøg. Forsiden til delopgaverne skal være forsynet med "Ekstern prøve i Klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Navn, hold nummer øvrig tekst til forsiden findes i Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen 17

19 i Odense pdf Anslag til de enkelte opgaver er anført under beskrivelserne af opgaverne. Anslagene er excl. bilag (forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og fodnote). Anslagene angives på første side på hver delopgave. Litteraturliste og evt. bilag vedlægges hver delopgave. Personer og stednavne nævnt i skriftlige oplæg skal anonymiseres. Reeksamination Ved bedømmelsen ikke bestået, tilbydes den studerende max. 30 minutters mundtlig tilbagemelding på præstationen ved den eksterne prøve. Vejledningen er rettet mod reeksaminationen og gives af eksaminator/den kliniske underviser. Det aftales med den studerende, hvad der skal arbejdes videre med i forhold til de to delprøver c og d. Reeksaminationen tager udgangspunkt i en revideret eller ny opgave c og d. For opgave c vil det sige et nyt aktivitetsproblem eller en ny patient/borger. For opgave d vil det sige et revideret eller nyt læringsmål, med vægt på refleksion og fremadrettet handling. Reeksaminationen følger retningslinjer for den ordinære eksterne prøve. Tidspunkt for reeksamen aftales mellem censor, ergoterapeutuddannelsen og den eller de kliniske undervisere, der skal forestå reeksaminationen. 18

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Februar 2011 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.... 1 Undervisningsplan klinisk undervisning

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Hold ERG 510 Efterår 2012 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss. Erg114

Studieaktiviteter for modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss. Erg114 Studieaktiviteter for modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss en Erg114 06-01-2016 Indholdsfortegnelse!Uventet afslutning på formel Studieaktivitetsmodel... 2 Studieplan klinisk

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 3 Studieaktivitetsmodel... 8 Studieopgave 1... 10 Studieopgave

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Erg514 11-11-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Studieopgave 1 - modul 6...

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Januar 2015

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Januar 2015 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Januar 2015 Udarbejdet af Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E09s 0 o / i ' ' / PROFESSIONSHØJSKOLEN / 1 University College Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema: 3

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Ergoterapetuddannelsen Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om professionsuddannelse

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 9, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er

Læs mere

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 6, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret Anne Karin Petersen

Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret Anne Karin Petersen Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret 2011 Anne Karin Petersen ergoterapeut, lektor og master i rehabilitering. 03-10-2012 side 2 De studerendes udvikling Fra observerende til det

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 6 Hold ERG512. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering. Efterår 2013

Modul 6 Hold ERG512. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering. Efterår 2013 Modul 6 Hold ERG512 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Efterår 2013 November 2013 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6... 6 Opgave 1...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12 Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12 29-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 12... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 10-01-2017 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger 01-10-2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3...

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering ERG510

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering ERG510 Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering ERG510 ovember 2011 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 2014 Indholdsfortegnelse... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7

Studieaktiviteter for modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som mu uliggør aktivitet og delta agelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatris ske problemstillinger Februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse orienteret mod komplekse fysioterapifaglige problemstillinger

Læs mere

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræso. nering. sonnering. Hold Erg511

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræso. nering. sonnering. Hold Erg511 Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræso sonnering nering Hold Erg511 Efterår 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan

Læs mere

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Forår 2012 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse: Modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Erg513 April 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse August 2014 Indholdsfortegnelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse 14-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 13... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Valgfagsplan...

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Studieaktivitete er for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Oktober 2014 Studieaktiviteter

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse 11-05-2016 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS. Modul 9. VIA University College. Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS. Modul 9. VIA University College. Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 9 Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA Sundhed Gældende fra

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 April 2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktiviteter

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere