PÅ KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S"

Transkript

1 NYE REGLER FOR NOTERING PÅ KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S

2 KPMG er et globalt netværk af rådgivnings- og revisionsfirmaer. Vi leverer handlingsorienteret rådgivning inden for revision, skat, finansielle ydelser samt konsulentbistand. KPMG har over medarbejdere i mere end 760 byer i 155 lande. I Danmark er vi ca medarbejdere fordelt på 19 kontorer landet rundt.

3 REGLER FOR NOTERING PÅ KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S 1

4 REGLER FOR NOTERING PÅ KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S Københavns Fondsbørs A/S udsendte den 14. november 2001 nye regler for notering på Københavns Fondsbørs A/S. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2002, og udstedere af børsnoterede værdipapirer opfordres derfor hurtigst muligt at sikre implementering af de nye regler, herunder kravene til den underliggende organisation og registreringssystemer. I pressemeddelelsen fra Københavns Fondsbørs A/S den 15. november 2001 anføres blandt andet, at Fondsbørsen har taget endnu et skridt fremad og hævet mindstekravene til informationsgivning fra børsnoterede selskaber, så de kommende regler matcher de krav danske og internationale investorer har til selskaberne. Nye regler for notering på Københavns Fondsbørs A/S ISBN KPMG, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss association. All rights reserved. Printed in Denmark 2001 by Paritas Grafik. 2

5 INDHOLD Indledning... 5 Nye regler for notering på Københavns Fondsbørs A/S... 9 De væsentligste ændringer Udfordringer til de børsnoterede virksomheder, herunder den nye årsregnskabslov Hvor kan KPMG hjælpe?

6 4

7 INDLEDNING NYE REGLER FOR NOTERING PÅ KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S Baggrunden for den nye revision af oplysningsforpligtelserne er ifølge Københavns Fondsbørs A/S blandt andet, at de nye regler matcher de krav danske og internationale investorer har til de børsnoterede virksomheder. I Fondsbørsens pressemeddelelse af 15. november 2001 udtales følgende: De nye regler skal ses som udtryk for, at vi vil medvirke til at understøtte og højne selskabernes Investor Relations aktiviteter, samtidig med at investorerne får det bedste udgangspunkt for at prissætte de børsnoterede værdipapirer. Rigtig mange selskaber har gennem flere år været i stand til at have en særdeles høj standard for informationsgivning, og nu kommer vi med nogle nye regler, der hæver mindstekravene. Vi har på flere centrale punkter skærpet kravene til udstedere af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. I de nye oplysningsregler har vi bl.a. lagt et yderligere pres på de noterede selskaber om at følge vores anbefaling om at offentliggøre kvartalsrapporter, som vi anser for at være best pratice, og som i vid udstrækning er et krav fra markedsdeltagerne. Selskaberne skal derfor i deres årsregnskab fremover argumentere for, hvorfor de ikke følger vores anbefaling. På den måde sikrer vi, at flere selskaber reflekterer over og offentliggør deres argumenter for, hvorfor de ikke ønsker eller kan følge vores anbefaling. 5

8 Af centrale ændringer fremhæves: Ledelsens aflønning og incitamentsprogrammer Beskrivelse i årsrapporter og i prospekter, hvis selskabet tillige honorerer bestyrelse og direktion efter særlige eller usædvanlige aftaler, samt beskrive incitamentsprogrammer mere detaljeret Oplysninger om udvidelser og ændringer i aktiviteter Ved udvidelser eller ændringer i aktiviteter, særligt i forbindelse med større tilkøb/frasalg og fusion/fission, skal der straks offentliggøres udførlige informationer Krav om nøgletal i alle regnskabsmeddelelser Oplysning om stabiliseringsprogram i forbindelse med emission eller børsintroduktion Anbefaling om udarbejdelse af nedskreven politik for investor relations aktiviteter. Særligt for investeringsforeningsbeviser: Indre værdi offentliggøres mindst 3 gange dagligt Løbende information om indholdet af alle væsentlige aftaler indgået med foreningen, dens administrationsselskab og depotbank. Fondsbørsen anfører, at de udvidede regler for investeringsforeningerne er et supplement til de regler, som er udsendt af Finanstilsynet på investeringsforeningsområdet. Den sidste revision af Regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S fandt sted i 1999 med ikrafttræden den 1. oktober Som baggrund for denne revision af oplysningsforpligtelserne fremhævede Fondsbørsen den internationale udvikling i retning af stigende krav til informationer fra børsnoterede selskaber. De i 1999 gennemførte ændringer i oplysningsforpligtelserne relaterede sig i al væsentlighed til de børsnoterede aktieselskaber. 6

9 Fondsbørsen fremhævede dengang følgende væsentlige ændringer: Forstærket anbefaling om offentliggørelse af kvartalsrapporter Det er Fondsbørsens holdning, at det internationalt anses for best practice, at børsnoterede selskaber offentliggør kvartalsrapporter Oplysning om konsekvenserne af den givne information, herunder ved indgåelse af en kontrakt, køb af virksomhed og indledte fusionsforhandlinger m.v. For at øge markedets mulighed for at vurdere betydningen af de informationer, der kommer fra børsnoterede selskaber, blev der indført et krav om, at enhver meddelelse skal indeholde selskabets egen vurdering af konsekvenserne af den givne information Klare oplysninger om den forventede udvikling Regnskaber og regnskabsmeddelelser skal indeholde oplysninger om ledelsens forventninger til selskabets økonomiske udvikling i indeværende regnskabsår Kortere frist for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse (tre måneder efter balancedagen) Strammere krav til de interne regler for handel med selskabets aktier Fristen, inden for hvilken selskabet ikke må handle med selskabets aktier, fastsættes til tre uger før offentliggørelse af regnskabsmeddelelser samt anden tilsvarende meddelelse af regnskabsmæssig karakter Oplysninger om incitamentsprogrammer til selskabets ledelse Selskaberne skal oplyse om eventuelle incitamentsprogrammer, herunder optioner og lignende til ledelsen. Oplysningerne skal gøre det muligt at vurdere værdien heraf Høj standard ved tilrettelæggelse af investorrelationsaktiviteter Oplysninger om visse transaktioner mellem nærtstående parter Flere informationer på engelsk. I nærværende publikation sætter vi fokus på de væsentligste ændringer i Regler for notering på Københavns Fondsbørs A/S, gældende fra 1. januar De nye regler findes på Fondsbørsens hjemmeside under publikationer & bestilling. 7

10 8

11 NYE REGLER FOR NOTERING PÅ KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S Københavns Fondsbørs A/S har den 15. november 2001 offentliggjort nye regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S. Reglerne træder i kraft den 1. januar De nye regler indeholder en række præciseringer og ændringer og udvider kravene til udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S, herunder er: Kravene til indholdet af prospekter præciseret, Kravene til de interne regler samlet i et afsnit og Informationsniveauet til de løbende oplysningsforpligtelser skærpet. Med de nye regler har Fondsbørsen samlet de enkelte regler, der gælder for udstedere af børsnoterede værdipapirer, i et regelsæt pr. værdipapir (aktier, investeringsforeninger og obligationer). Regler for notering på Københavns Fondsbørs A/S er opdelt således: Del I Del II Del III Del IV Del V Indledning Aktier (noteringsbetingelser, prospektkrav og oplysningsforpligtelser) Investeringsforeninger (noteringsbetingelser, prospektkrav og oplysningsforpligtelser) Obligationer (noteringsbetingelser, prospektkrav og oplysningsforpligtelser) Overtrædelse, dispensation og ikrafttrædelse 9

12 DE VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER Ændringerne i reglerne for notering på Københavns Fondsbørs vedrører såvel noteringsbetingelserne, prospektkravene som oplysningsforpligtelserne. Ændringerne gennemgås udfra følgende opdeling: Alle værdipapirer (aktier, investeringsforeninger og obligationer) Aktier Investeringsforeninger Obligationer. NOTERINGSBETINGELSERNE Alle værdipapirer Betingelserne for optagelse til notering på Københavns Fondsbørs A/S er for alle værdipapirer ændret på følgende punkter: Udstedernes rapporterings- og interne styringssystemer skal være tilstrækkelige til at sikre, at selskabet kan overholde de forpligtelser, der gælder for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs A/S Udstederne skal have udarbejdet og vedtaget interne regler. 10

13 Aktier For notering af aktier gælder endvidere at: Aktierne på noteringstidspunktet skal være spredt på minimum 500 aktionærer passende fordelt på forskellige investorgrupper (tidligere krævedes normalt en spredning på , tillige passende fordelt på forskellige investorgrupper) Selskabet skal have tilstrækkelig ledelsesmæssig kompetence til at lede et børsnoteret selskab. PROSPEKTKRAV Alle værdipapirer Prospektkravene for udstedere af børsnoterede værdipapirer er præciseret. Fælles nyt for de tre typer af værdipapirer er: Offentliggørelse ved optagelse til notering på Fondsbørsen skal ske gennem Fondsbørsen via StockWise på Offentliggørelsen kan dog i undtagelsestilfælde aftales på anden vis Udenlandske udstedere kan vælge at udarbejde prospekter på dansk, svensk, norsk eller engelsk Prospektet skal indeholder oplysninger om omkostningerne ved optagelse, opdelt i blandt andet finansielle formidlere, provision, annoncering m.v. Om annoncer, brochurer m.v. er anført, at al væsentlig information om udstederen og om det enkelte værdipapir skal være indarbejdet i prospektet. Annoncer, brochurer m.v. må ikke være vildledende, mangelfulde m.v. og må ikke indeholde tegnings-/salgsblanketten, der alene må indgå som en integreret del af prospektet. 11

14 Aktier Prospektkravene for udstedere af børsnoterede aktier er præciseret. Ændringerne vedrører følgende: Oplysninger om aftaler om overallokering (en aftale mellem finansielle formidlere og selskabet eller de sælgende aktionærer i forbindelse med et udbud af aktier, i henhold til hvilken de finansielle formidlere tildeles en mulighed for at udbyde yderligere aktier) og stabilisering (transaktioner, som selskabets finansielle formidlere foretager med henblik på at støtte den aktuelle aktiekurs i forbindelse med udbud af aktier) Beskrivelse af selskabets forretningsstrategi samt finansielle målsætninger, herunder finansieringspolitik Informationer om selskabets markedsvilkår, herunder: konkurrencesituation, om muligt med angivelse af størrelsen af de markeder, hvorpå selskabet opererer, kundestruktur, om muligt opdelt i kundegrupper med angivelse af størrelsesforholdet m.v., vigtigste leverandører skal om muligt fremgå, herunder afhængigheden af samme Oplysninger om selskabets ledelse, herunder en beskrivelse af selskabets ledelsesmæssige kompetence, hvert enkelt bestyrelses- og direktionsmedlems tidligere erhverv m.v. honorarer udover de ordinære bestyrelseshonorarer samt anden form for vederlag, selskabets eventuelle usædvanlige aftaler for bestyrelsen og direktionen, de enkelte typer af aktierelaterede instrumenter, som hvert enkelt medlem af bestyrelse og direktion har fået tildelt eller som selskabet har besluttet at indføre Informationer af regnskabsmæssig karakter skal suppleres med ledelsens kommentarer Oplysninger om selskabets forventninger til den økonomiske udvikling for indeværende regnskabsår, indeholdende forventninger til niveauet for aktivitet og resultat. 12

15 Investeringsforeninger og obligationer Prospektkravene for investeringsforeninger og obligationsudstedere er stort set uændrede. Der er dog foretaget tilpasninger og præciseringer. Investeringsforeninger/afdelinger skal blandt andet foretage en beskrivelse af: Markedsudviklingen Risikofaktorer Benchmark (til måling af foreningens performance) Hidtidige performance (årlige afkast i %, indre værdi, udlodning pr. andel og cirkulerende beviser m.v.). Ved optagelse til notering af obligationer, som udstedes i henhold til programmer (MTN-programmer, Information Memorandum eller lignende), kan prospektet bestå af det pågældende program suppleret med udbudsbetingelser. For obligationsudstedere gælder endvidere, at prospektet skal indeholde oplysninger om ledelsens forventninger til obligationsudstederens økonomiske udvikling for indeværende regnskabsår, herunder de særlige forudsætninger der ligger til grund herfor. OPLYSNINGSFORPLIGTELSER Oplysningsforpligtelserne er opdelt i følgende fire hovedområder: 1 Generelle bestemmelser 2 Interne regler 3 Offentliggørelse 4 Oplysningsforpligtelser 13

16 De væsentligste ændringer i de enkelte hovedområder er følgende: Generelle bestemmelser Alle værdipapirer De generelle bestemmelser for de tre typer værdipapirer anfører blandt andet at: Udstedere skal overholde oplysningsforpligtelserne Rådgivere skal medvirke til, at udstederen informerer i overensstemmelse med de gældende oplysningsforpligtelser, og i modsat fald skal rådgivere forsøge at få selskabets ledelse til at ændre forholdet Udstedere skal i forbindelse med opfyldelsen af oplysningsforpligtelserne sikre et højt informationsniveau Udstedere skal sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger, og sikre at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort. Aktier Udstedere af børsnoterede aktier bør have særlige funktioner til varetagelse af selskabets investorrelaterede aktiviteter, og disse aktiviteter skal tilrettelægges under hensyntagen til princippet om ligebehandling af investorer. Interne regler Alle værdipapirer Udstedere af børsnoterede værdipapirer skal udarbejde interne regler til sikring af, at oplysningsforpligtelserne overholdes, til sikring af, at intern viden ikke uberettiget videregives, for ledelsens handel med udstederens værdipapir. 14

17 Aktier Udstedere af børsnoterede aktier skal herudover udarbejde interne regler for handel med selskabets egne aktier. Udstedernes ledelse bør med jævne mellemrum og mindst en gang årligt revurdere indholdet af de interne regler. Udstederne skal til stadighed sikre sig, at ledelsen og andre relevante medarbejdere er bekendt med indholdet af de interne regler. Offentliggørelse Alle værdipapirer Kravene til offentliggørelse er ændret/præciseret på følgende områder: Udstederne skal, hvis der er risiko for at endnu ikke offentliggjorte oplysninger kommer til uvedkommendes kundskab, tage kontakt til Fondsbørsen med henblik på at træffe fornødne foranstaltninger for at sikre, at ingen kan misbruge denne viden Fondsbørsmeddelelser skal meddeles Fondsbørsen via StockWise på og kun i særlige tilfælde kan det aftales, at fondsbørsmeddelelser meddeles på anden vis, eksempelvis via telefax. Aktier For aktieselskaber gælder, at KVX-selskaberne ligesom KFX-selskaberne skal offentliggøre fondsbørsmeddelelser både på dansk og engelsk. Investeringsforeninger Investeringsforeninger skal i Fondsbørsens åbningstid indberette indre værdi, emissionsprisen og indløsningsprisen for hver afdeling til Fondsbørsen. Indberetningerne skal ske kl , og Foreningerne skal endvidere dagligt kl indberette cirkulerende beviser for hver afdeling til Fondsbørsen. 15

18 Obligationer For obligationsudstedere skal indberetning af serieoplysninger, opsigelser pr. termin m.v. ske i elektronisk form eller pr. diskette. Oplysningsforpligtelser Alle værdipapirer Kravene til oplysningsforpligtelser for udstedere af børsnoterede værdipapirer er udvidet på følgende væsentlige områder: Der skal offentliggøres en finanskalender inden udgangen af første måned i hvert regnskabsår, indeholdende de forventede datoer for offentliggørelse af delårsrapporter, årsregnskabsmeddelelse, årsrapport og ordinær generalforsamling Udstederne kan undlade at offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse, såfremt udstederen umiddelbart efter afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten behandles, offentliggør årsrapporten Forløbet af en generalforsamling, herunder oplysning om trufne beslutninger, skal offentliggøres umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse og ikke som tidligere senest børsdagen efter Det skal af ledelsens regnskabspåtegning fremgå, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de af Fondsbørsen stillede krav til regnskabsaflæggelse Det er præciseret, at årsrapporten skal indeholde sammenlignende hoved- og nøgletal for fem år Senest otte dage før generelforsamlingen skal årsrapporten offentliggøres via StockWise og to fysiske eksemplarer sendes til Fondsbørsen. Kan udstederen ikke offentliggøre årsrapporten via StockWise, skal årsrapporten straks efter trykning og senest otte dage før generalforsamlingen sendes i to eksemplarer til Fondsbørsen, og et eksemplar sendes til hver af Fondsbørsens medlemmer. 16

19 Aktier Der er indført yderligere og skærpede krav til oplysning om medlemmer af bestyrelse og direktion samt ledende medarbejder, herunder ved tiltrædelse samt aktiebaserede aflønningsprogrammer. Ledelsesforhold Selskaberne skal i årsrapporten medtage oplysninger om honorarer samt anden form for vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer ud over de ordinære bestyrelseshonorarer. Oplysningskravet er mere vidtgående end oplysningskravet i årsregnskabslovens 69, stk. 1 (Lov nr. 448 af 7. juni 2001). Årsrapporten skal endvidere beskrive selskabets eventuelle usædvanlige aftaler med bestyrelse og direktion, herunder en beskrivelse af aftaler om godtgørelser, særlige favorable fratrædelsesordninger m.v. Udvidelser og ændringer i aktiviteter Ved større udvidelser og ændringer i aktiviteter er der krav om en række specifikke oplysninger såsom motivet for udvidelsen/ændringen, udvidelsen/ændringen, herunder omsætning, resultat, egenkapital og ansatte, effekter af udvidelsen/ændringen, herunder blandt andet påvirkning på selskabets resultat og økonomiske stilling; informationen bør eventuelt gives i form af proformaregnskab, eventuelle synergier ved udvidelsen/ændringen, inklusive eventuelle omstruktureringsomkostninger, betalingsform og om muligt købesum for eventuelle erhvervede aktiviteter, tidsplan for afslutning af udvidelsen/ændringen, herunder specielle forhold eller betingelser knyttet til udvidelsen/ændringen, og indgåede eller forventede aftaler i forbindelse med udvidelsen/ændringen, som er til fordel for selskabets eller det erhvervede selskabs bestyrelse eller direktion. 17

20 Kan selskabet ikke på tidspunktet for beslutningen om at udvide eller ændre sine aktiviteter angive de anførte oplysninger, skal selskabet redegøre herfor samt angive hvornår disse oplysninger forventes at foreligge. Delårsrapporter, årsregnskabsmeddelelser og årsrapporter Kravene til delårsrapporter og årsregnskabsmeddelelser er ændret og udvidet, herunder er der foretaget mindre ændringer i opstillingsformen. Der er krav om regnskabsrelaterede og børsrelaterede nøgletal. Fondsbørsen anbefaler, at selskaberne udover halvårsrapporter tillige offentliggør delårsrapporter vedrørende aktiviteten og resultatet af de første tre og ni måneder af hvert regnskabsår. Såfremt selskaberne ikke offentliggør kvartalsrapporter, skal baggrunden herfor angives i årsregnskabsmeddelelsen. Der er indført krav om, at såfremt der i det ordinære resultat indgår indtægter eller omkostninger, der isoleret set er af en sådan størrelse, art eller hyppighed, at oplysning herom er væsentlig for forståelsen af delårsrapporten eller årsregnskabsmeddelelsen, skal der gives separate oplysninger om arten og den beløbsmæssige størrelse heraf. Der skal kun oplyses om anvendt regnskabspraksis i delårsrapporterne og årsregnskabsmeddelelsen, såfremt der er foretaget ændringer heri. Redegørelsen for en eventuel ændring af anvendt regnskabspraksis skal følge kravene i regnskabsvejledning 3 (ajourført) Ekstraordinære poster, fundamentale fejl samt ændringer i regnskabsmæssige skøn og i anvendt regnskabspraksis. Det anbefales, at regnskabsmeddelelser indeholder udvalgte forklarende noter, herunder noter om udviklingen i selskabets aktiviteter, segmentopdelt på aktiviteter og geografiske markeder. Årsregnskabsmeddelelsen kan som tidligere omtalt erstattes af årsrapporten, såfremt årsrapporten kan offentliggøres efter afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten behandles. Årsrapporten skal i givet fald ind- 18

21 ledes med en opstilling af sammenlignende hovedtal for de seneste fem år og nogle få nøgletal. For så vidt angår kravene til årsrapporten er det i Fondsbørsens kommentarer til regelsættet blandt andet anført og præciseret at: Regnskabsvejledningerne (p.t. nr. 1 15) skal følges af selskaberne fra og med det tidspunkt, hvor de enkelte vejledninger efter deres eget indhold træder i kraft. Med hensyn til ikrafttrædelsestidspunktet henvises til de enkelte vejledninger Pengeinstitutter m.v. og forsikringsselskaber skal følge de danske regnskabsvejledninger i det omfang Lov om banker og sparekasser, Lov om forsikringsvirksomhed eller Finanstilsynet med tilhørende bekendtgørelser ikke fastlægger en anden praksis Selskaberne anbefales at overveje anvendelse af internationale regnskabsstandarder, benævnt IFRS (IAS), da det formodes at blive et krav for børsnoterede EU-selskaber fra og med regnskabsår, der begynder 1. januar 2005 eller senere. Investeringsforeninger Delårsrapporter og årsrapporter Kravene til investeringsforeningers delårsrapporter og årsrapporter er som følge af det nye regelsæt udskilt fra kravene til udstedere af børsnoterede aktier. Investeringsforeninger skal ikke udarbejde årsregnskabsmeddelelse. Investeringsforeningers årsrapporter skal ikke følge de danske regnskabsvejledninger, medmindre det fremgår af den regnskabslovgivning, der gælder for investeringsforeningerne, herunder specielt Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber (BEK nr af 26. november 1998 med senere ændringer). Der er ligeledes ikke krav om, at årsrapporten skal indeholde en pengestrømsopgørelse. Delårs- og årsrapporter skal udarbejdes efter Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 26. november 1998 samt skema A i de nye regler for investeringsbeviser og følge udviklingen i god regnskabsskik i øvrigt. 19

22 Delårsrapporter og årsrapporter skal indeholde følgende for foreningen og de enkelte afdelinger: Resultatopgørelse for den pågældende periode samt akkumuleret for det pågældende regnskabsår med sammenlignelige regnskabstal fra samme regnskabsperiode forrige år Balancen ultimo regnskabsperioden med sammenligningstal fra samme regnskabsperiode forrige år Noter til resultatopgørelse og balance for den pågældende periode. Dog kan noter til resultatopgørelse og balance udelades, for så vidt angår delårsrapporter Formueopgørelse for indeværende regnskabsperiode med sammenligningstal fra samme regnskabsperiode forrige år og fra den seneste årsrapport Beretning om aktiviteter og forhold for den pågældende periode samt forventninger til udviklingen inden for de områder foreningen og de enkelte afdelinger investerer. Hovedtallene skal give et redeligt billede i overbliksform af foreningen og de enkelte afdelingers resultat og balance m.v., jf. Finanstilsynets retningslinier. Nøgletallene (to år ved delårsrapporter og fem år ved årsrapporter) for hver enkelt afdeling skal indeholde følgende: Afdelingens årlige afkast i % Angivelse af benchmark og tilhørende årlige afkast i % Udviklingen i indre værdi Afdelingens risikoeksponering målt på sharpe ratio og standardafvigelsen (benchmarks risikoeksponering angives tilsvarende) Regnskabsmæssig resultat i kr. Udlodning pr. andel Cirkulerende kapital i kr. Medlemmernes formue i kr. Årlige omkostninger i % og kr. Omsætningshastigheden. 20

23 Delårsrapporter og årsrapporter skal på afdelingsniveau indeholde følgende: En totaloversigt over porteføljens sammensætning En kommentar til porteføljeafkastet i perioden (hvor kommenteringen til afkastet kan omfatte flere afdelinger, kan kommenteringen for disse afdelinger ske samlet, eller hvor det i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt) En beskrivelse af den valgte investeringsstrategi samt eventuelle ændringer i strategien i forhold til senest offentliggjorte strategi En beskrivelse af markedsudviklingen, opdelt på blandt andet brancher og lande m.v. (hvor beskrivelsen af markedsudviklingen kan omfatte flere afdelinger, kan beskrivelsen for disse afdelinger ske samlet, eller hvor det i øvrigt skønnes hensigtsmæssig) En beskrivelse af forventningerne til den enkelte afdelings fremtidsudvikling for den kommende periode (hvor beskrivelsen af forventningerne til fremtidsudviklingen kan omfatte flere afdelinger, kan beskrivelsen for disse afdelinger ske samlet, eller hvor det i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt). Delårsrapporter og årsrapporter skal endvidere indeholde en beskrivelse af aftaler mellem foreningen eller afdelingen og dennes administrationsselskab, depotbank m.v. Det skal angives, hvorledes de enkelte nøgletal er beregnet. Obligationer Delårsrapporter, årsregnskabsmeddelelser og årsrapporter Kravene til obligationsudstederes delårsrapporter, årsregnskabsmeddelelse samt årsrapporter er som følge af det nye regelsæt udskilt fra kravene til udstedere af børsnoterede aktier. Delårsrapporter og årsregnskabsmeddelelser skal udarbejdes i henhold til de regler, der gælder for den enkelte type obligationsudsteder, og hvis denne er et aktieselskab, skal delårsrapporten følge skema A i afsnit 3 i del II (aktier), og årsregnskabsmeddelelsen skal følge skema B i afsnit 3 i del II (aktier). 21

24 Obligationsudstederes årsrapporter skal ikke følge de danske regnskabsvejledninger, medmindre det fremgår af den regnskabslovgivning, der gælder for den enkelte obligationsudsteder, herunder Finanstilsynets bekendtgørelser. Der er ligeledes ikke krav om, at årsrapporten skal indeholde en pengestrømsopgørelse. Årsrapporter skal til enhver tid leve op til den højeste standard for den kategori af virksomheder, obligationsudstederen tilhører. Årsrapporten skal følge udviklingen i god regnskabsskik og skal aflægges i overensstemmelse med den regnskabslovgivning, der gælder for den enkelte obligationsudsteder. OVERTRÆDELSE Fondsbørsens sanktionsmuligheder er nu samlet i en paragraf med følgende ordlyd: I tilfælde af at en udsteder overtræder sine oplysningsforpligtelser, herunder i forbindelse med offentliggørelse af et prospekt, kan Københavns Fondsbørs give udsteder en påtale. Københavns Fondsbørs kan endvidere pålægge udsteder en afgift på op til tre gange den årlige noteringsafgift, dog minimum 25 tkr. og maksimum 1 mio.kr. Afgørelser om påtale eller afgift truffet af Københavns Fondsbørs kan offentliggøres. DISPENSATION Fondsbørsens mulighed for at dispensere er anført i en paragraf, hvoraf det fremgår, at: I det omfang det ligger inden for lovgivningens muligheder, kan Københavns Fondsbørs i særlige tilfælde dispensere fra Regler for notering på Københavns Fondsbørs A/S. 22

25 IKRAFTTRÆDELSE Fondsbørsens regelsæt træder i kraft den 1. januar 2002, og samtidig ophæves de af bestyrelsen for Københavns Fondsbørs vedtagne Regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S af 1. oktober 1999, senest ændret 7. december

26 UDFORDRINGER TIL DE BØRSNOTEREDE VIRKSOMHEDER, HERUNDER DEN NYE ÅRSREGNSKABSLOV DEN NYE ÅRSREGNSKABSLOV Folketinget vedtog den 22. maj 2001 den nye årsregnskabslov. Årsregnskabsloven gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2002 eller senere. Den nye årsregnskabslov er udarbejdet som følge af udviklingen på regnskabsområdet og afspejler den internationale udvikling i retning af værdibaserede årsrapporter, det vil sige regnskaber, der sigter mod at opgøre selskabernes reelle værdier (aktiver og forpligtelser) frem for alene at tage udgangspunkt i historiske kostpriser. Dette medfører, at transaktioner og begivenheder, der tidligere ikke kunne indregnes i årsregnskabet, nu skal medtages, og at flere poster skal værdiansættes til dagsværdi. Den nye årsregnskabslov stiller nye og større krav til børsnoterede selskaber. Der kræves mere informative og fremadrettede årsrapporter, herunder krav om mere ikke-finansiel information samt nye og mere omfattende krav til indregning og måling af aktiver og forpligtelser. EU Kommissionen har i foråret 2001 fremsat forslag til ny forordning, hvorefter alle europæiske børsnoterede selskaber senest med virkning fra 2005 skal aflægge koncernregnskaber i henhold til IAS. Det er op til de enkelte lande at beslutte, om årsregnskabet (moderselskabsregnskabet) tillige skal eller må udarbejdes efter IAS. Finansielle virksomheder er ikke omfattet af den nye årsregnskabslov, men derimod af lov om finansielle virksomheder (L165) og bekendtgørelser ud- 24

27 stedt i medfør heraf. De overordnede regnskabsbestemmelser er stort set identiske med den nye årsregnskabslov. Den nye årsregnskabslov træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2002 eller senere. Fondsbørsens nye regelsæt kræver, at årsrapporter, der aflægges af børsnoterede danske selskaber, til enhver tid skal til leve op til den højeste standard for den kategori af virksomheder, selskabet tilhører. Afledt heraf følger, at den nye årsregnskabslov skal anvendes for delårsrapporter, herunder eventuelle kvartalsrapporter, og årsregnskabsmeddelelser for regnskabsår, der starter 1. januar 2002 og senere. For selskaber med kalenderåret som regnskabsår, der offentliggør kvartalsrapporter, skal 1. kvartalsrapport offentliggøres inden udgangen af maj Indførelsen af den nye årsregnskabslov medfører for børsnoterede selskaber med kalenderåret som regnskabsår, at forventningerne til niveauet for aktivitet og resultat for 2002 skal angives efter den nye årsregnskabslov i selskabets årsregnskabsmeddelelse for 2001, der skal offentliggøres inden udgangen af marts UDFORDRINGER TIL DE BØRSNOTEREDE VIRKSOMHEDER Fondsbørsens nye regelsæt og ikke mindst den nye årsregnskabslov stiller nye og større krav til udstedere af børsnoterede værdipapirer, der må indstille sig på, at mængden af information, der skal gives til børsmarkedet og regnskabsbrugerne i bredeste forstand, vil vokse. Fondsbørsens nye regelsæt kræver offentliggørelse af flere informationer, og samtidig stiller værdibaserede regnskaber større krav til de løbende registreringer og interne forretningsgange. Det anbefales allerede nu at vurdere effekten af de øgede krav, og sikre en smidig implementering af de nye regler, herunder kravene til den underliggende organisation og registreringssystemer. 25

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2002

Afgørelser og Udtalelser 2002 Afgørelser og Udtalelser 2002 Forord Traditionen tro udgiver Københavns Fondsbørs en samling af de afgørelser og udtalelser for det forløbne år, som Fondsbørsen har fundet af betydning for forståelsen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING AF REGLERNE... 5 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S Managementaftale Safe Formuepleje Safe A/S og Formuepleje management A/S Managementaftale Mellem Formuepleje Safe A/S (herefter kaldet Selskabet) og Formuepleje

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper Valdemar Nygaard Love, bekendtgørelser, standards og vejledninger m.v.,

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere