BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen)"

Transkript

1 Til: Økonomiudvalget BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for , som indgår i Borgmesterens Total til tets 2. behandling d. 9. oktober 2013 i Byrådet. Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af skatteindtægterne. 25. september 2013 Sags id: Center for Administration og udvikling - Budgetafd. Stiager Værløse Set i forhold til indtægtstet fra tets 1. behandling er der foretaget følgende ændringer, som indgår i tets 2. behandling, som er vist nedenfor: Ændringer på indtægtstet mellem tets 1. og 2. behandling Personskatter Ændringer i udgangsåret Ændring pga. nedjustering af vækstskøn Nettovirkning. personskat Grundskyld og dækningsafgift I alt skatter Tilskud og udligning Udligning Ændring ekskl. tilskud fra skattepuljen Tilskud fra skattepuljen Samlet nettovirkning (-) = Merprovenu 1

2 Som det fremgår af tabellen er der en likviditetsforbedring i alle årene Der er givet en nærmere forklaring til ændringerne under punkterne til personskat, grundskyld og dækningsafgift. For tilskud og udligning er ændringerne beskrevet i bilag 5 tilskud og udligning. Furesø Kommunes skatteindtægter kommer fra: 1. Personskatter 2. Grundskyld og anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) 3. Selskabsskat 4. Anden skat pålignet visse indkomster I nedenstående tabel 1 ses fordelingen af kommunens skatteindtægter på i alt 2,34 mia. kr. Tabel 1: Oversigt over skatteindtægter BF 2014 Statsgaranti BF 2014 Selv. BO 2015 BO 2016 BO 2017 Indkomstskatter Grundskyld Dækningsafgift m.v Selskabskatter Anden skat I alt skatter I borgmesterens oplæg er der lagt op til, at skatten både harmoniseres og nedsættes fra Mindreprovenuet med de foreslåede skattenedsættelser er vist i tabel 2. I forslaget er der teret med, at kommunen får det maksimale tilskud fra skattepuljen. Jf. tabel 2. Tabel 2: Beregning af mindre provenu og tilskud ved en skattenedsættelse fra 2014 Provenutab, mio. kr I alt Personskat (-0,1 pct.point) 8,2 8,4 8,6 8,8 34,0 Grundskyld (-2,9) prom.point) 34,5 36,1 37,8 39,5 147,9 Dækningsafgift. erhvervsejd. (-1,0 prom. point) 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Samlet provenutab 44,7 46,5 48,4 50,3 189,9 Tilskud, mio. kr. 1) Kompensationsprocent 75% 50% 50% 25% Personskat -12,4-8,2-8,2-4,1-33,0 Grundskyld -25,9-17,2-17,2-8,6-69,0 Dækningsafgift. erhvervsejendomme -1,5-1,0-1,0-0,5-4,0 Samlet kompensation -39,7-26,5-26,5-13,2-105,9 Ad.1: Tilskuddet beregnes i alle årene med udg. pkt. i provenutabet i 2014, hvilket betyder at tilskuddet ikke pris- og lønfremskrives 2

3 Personskat: Udskrivningsprocenten for personskat nedsættes med 0,1 pct. point til en fælles udskrivningsprocent for Furesø Kommune fra 2014 på 24,8. Det skal bemærkes, at tilskuddet rent teknisk beregnes ud fra en sammenvejet personskatteprocent på 25, hvilket betyder, at kommunen forventes at modtage et tilskud svarende til, at skatteprocenten nedsættes med 0,2 pct. point fra 25 til 24,8. Grundskyld: Promillen for opkrævning af grundskyld opkræves fra 2014 med en fælles promille for Furesø Kommune på 21,5. I 2013 opkræves grundskylden med henholdsvis 28,5 promille i Farum og 21,5 promille i Værløse. Rent teknisk er grundskylden hidtil opkrævet med en sammenvejet gennemsnitspromille på 24,43. Når grundskylden i 2014 harmoniseres og opkræves med en promille på 21,5 betyder det reelt en skattenedsættelse på 2,9 prom.point. fra Dækningsafgift af erhvervsejendomme: Dækningsafgiften kan højst opkræves med en promille på 10. En nedsættelse af promillen fra 2014 med 1,0 prom.point betyder, at Furesø Kommune opkræver dækningsafgift af erhvervsejendomme med en promille på 8,5. I økonomiaftalen for 2014 indgår en aftale om, at nogle kommuner skal have mulighed for at sætte skatten op inden for en ramme på 250 mio. kr. Hvis disse skatteforhøjelser skal holdes inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr., derfor er der i 2014 etableret en tilskudsordning for de kommuner, der vælger at sætte skatten ned. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i Tilskuddet i årene beregnes med udgangspunkt i provenutabet fra Den samlede tilskudsramme udgør herefter 187,5 mio. kr. i 2014, 125 mio. kr. i 2015 og 2016, og 62,5 mio. kr. i Provenutabet for den enkelte kommune opgøres som den samlede provenuændring for udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt med de nævnte procenter. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 250 mio.kr., vil de kommuner, der har de absolut største skattenedsættelser få reduceret deres tilskud. 3

4 Det skal bemærkes, at der i modsætning til skattekompensationen fra 2013 ikke stilles krav om, at kommunernes beskatningsniveau skal være højere end landsgennemsnittet for at blive kompenseret for skattenedsættelsen. Der skal ikke søges om at få del i puljen. Tildelingen af kompensationsbeløbet sker automatisk, når Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget kommunernes skatteoplysninger fra de vedtagne ter. En skattenedsættelse for personskatten på 0,1 pct.point, for grundskylden med 2,9 prom.point og for dækningsafgift af erhvervsejendomme med 1,0 prom.point vil, som det fremgår af tabel 2 give kommunen et samlet mindre provenu i 2014 på 44,7 mio. kr., 46,5 mio. i 2015, 48,4 mio. kr. i 2016 og 50,3 mio. kr. i Der er i borgmesterens forslag forudsat maksimalt tilskud for den samlede skattenedsættelse, hvilket i perioden svarer til et samlet tilskud på 106 mio. kr. fordelt med 39,7 mio. kr. i 2014, 26,5 mio. k. i 2015 og 2016 samt 13,2 mio. kr. i Personskatter 1.1. Indkomstskatter Kommunens primære indtægtskilde udgøres af provenuet fra personskatten, som udgør ca. 87 pct. af de samlede skatteindtægter. Som det fremgår af tabel 1 forventes kommunen ved valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag at opnå et samlet skatteprovenu i 2014 fra personskatterne på 2,044 mia. kr. Følgende forudsætninger ligger til grund for tering af personskatteindtægterne i forslaget: I 2014 er anvendt statens skøn for udskrivningsgrundlaget 1 og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Statsgarantien udmeldes kun for ét år ad gangen. Beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er vist i tabel 3. Fra 2014 skal personskatten i Furesø Kommune opkræves med en fælles udskrivningsprocent. Med en skattenedsættelse på 0,1 pct. point vil udskrivningsprocenten i 2014 blive 24,8. Tabel 3: Beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte 1. juli 2013 kommunens statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Statsgarantien for 2014 beregnes med udgangspunkt i den endelige majafregning for indkomståret 2011 korrigeret for lovændringer siden Derefter opgøres garantiprocenten (11,4 pct.) som væksten mellem 2011 og De tilhørende garanterede tilskuds- og udligningsbeløb for 2014 er baseret på ministeriets skøn for beskatningsgrundlag og befolkningstal for tilskudsåret. Tilskuds- og udligningsbeløbene er endeligt opgjort. 4

5 (1.000 kr.) Indkomstskat vedr pr. maj Korrigeret for følgende ændringer: Ratepensioner Beskæftigelsesfradrag Kapitalpension Personfradrag Korrigeret provenu af indkomstskat Udskrivningsgrundlag, korrigeret Garantiprocent ( ) 11,4% Beregnet udskrivningsgrundlag for Udskrivningsprocent for peronskatter (Furesø Kommune) 24,8% Provenu af personskatter Udskrivningsprocenten for personskatter er ikke omfattet af statsgarantien Grundlaget for beregning af indkomstskat ved majafregningen 2011 er vist i tabel 6. For overslagsårene er anvendt selvtering, hvor grundlaget for beregningen er: Det beregnede udskrivningsgrundlag for indkomståret 2012, hvor der på nuværende tidspunkt er slutlignet godt 99 pct. af skatteyderne, jf. tabel 6. For indbyggertallet er der taget udgangspunktet i den vedtagne befolkningsprognose fra marts I forhold til indtægtsteringen har forvaltningen dog valgt at nedjustere udviklingen i befolkningstallet fra med 50 pct., jf. tabel 4. Det gøres for at skabe mere sikkerhed i teringen af overslagsårene. Tabel 4: Befolkningsprognose anvendt til tering af skatteindtægter Den vedt. prognose fra marts Skøn på udviklingen i prognosen 0,61% 0,46% 0,86% 1,11% Prognosen, nedjusteret (skøn) Skøn på udviklingen efter nedjusteringen 0,30% 0,23% 0,43% 0,56% Nedjustering Betalingskommunefolketallet i statsgarantien for 2014 er KL s vækstskøn for udskrivningsgrundlaget er anvendt både for mellemåret 2013 med den forventede udvikling for Furesø Kommune. I, året 2014 samt overslagsårene er anvendt KL`s vækstskøn for landsgennemsnittet. De anvendte vækstskøn er vist i de efterfølgende tabel- 5

6 ler. I tabel 5.1 vises ændringen i de anvendte vækstskøn fra det vedtagne 2013 og til det nuværende oplæg for 2014 til tets 2. behandling. I tabel 5.2 vises ændringen i vækstskønnet fra juni 2013, der blev anvendt som beregningsgrundlag ved tets 1. behandling og de seneste vækstskøn fra august 2013, som nu danner grundlag for beregning af kommunens udskrivningsgrundlag til tets 2. behandling i overslagsårene. Tabel 5.1. Udviklingen pr. skatteyder (bo ) 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ Budgetoplæg ,0 4,6 2,3 2,4 2,0 1,8 Det vedtagne ,9 4,4 2,1 1,8 1,5 Ændring 2,1 0,2 0,2 0,6 0,5 Tabel 5.2. Udviklingen pr. skatteyder (mellem tets 1. og 2. behandling) 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ Budgettets 2. behandling 4,0 4,6 2,3 2,4 2,0 1,8 Budgettets 1. behandling 3,3 5,7 2,7 1,6 1,6 1,4 Ændring 0,7-1,1-0,4 0,8 0,4 0,4 Note: Udviklingen for 2011 og 2012 er beregnet i KL`s skattemodel For de øvrige år er det KL`s skøn på udviklingen fra august Det skal bemærkes, at udviklingen for Furesø Kommune i oplæg 2014 for indkomstårene er beregnet i KL`s skattemodel. Fra 2013 og frem er anvendt KL`s vækstskøn for udviklingen på landsplan. Vækstskønnene fra det vedtagne 2013 er KL`s vækstskøn nedjusteret med 0,5 pct.point i hver af fremskrivningsårene. Baggrunden for det høje vækstskøn fra skyldes især lovændringer på pensionsområdet samt en forventning om, at der vil komme et opsving i økonomien fra Udviklingen i indkomsterne i Furesø Kommune fra forventes på nuværende tidspunkt at blive på 4,0 pct. Det er 1,4 pct.point højere end KL`s vækstskøn på landsplan. Det skal bemærkes, at udover den generelle stigning i udskrivningsgrundlaget er antallet af skatteydere i Furesø Kommune, målt i forhold til indbyggertallet, forøget med 0,9 pct. fra

7 I tabel 6 vises udviklingen i udskrivningsgrundlaget ved valg af selvtering. På grund af den store forskel der er i udskrivningsgrundlaget mellem de to tidligere kommuner, er det valgt at vise udviklingen på hver af kommunerne. Udgangspunktet for beregning af skatteindtægterne for indkomstgrundlaget for personskatterne er som nævnt 2012 udskrivningsgrundlaget pr. indbygger beregnet for de to tidligere kommuner hver for sig. Tabel 6: Udviklingen i udskrivningsgrundlaget ved selvtering Pr. indbygger (1.000 kr.) Farum ,3% 6,2% 2,3% 2,4% 2,0% 1,8% Værløse ,5% 3,0% 2,3% 2,4% 2,0% 1,8% Furesø Samlet udskrivningsgrundlag 4,0% 4,6% 2,3% 2,4% 2,0% 1,8% Farum Værløse Furesø Udskrivningsgrundlaget i statsgarantien for Furesø Kommune i 2014 er på 8.240,263 mio. kr. I tabel 7.1 ses forskellen mellem udskrivningsgrundlag i oplæg 2014 og det vedtagne for Den store stigning i udskrivnings grundlag i årene skyldes stigningen i vækstskønnene. Fra 2015 slår den store ændring i befolkningen igennem jf. tabel 8. Tabel 7.1. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget ved selvtering (Mio. kr.) Budgetoplæg , , , , , ,4 Skøn fra det vedtagne , , , , ,4 Ændring 110,1 100,2 81,4 14,7-1,1 Udskrivningsgrundlaget i oplægget for 2014 er statsgarantien. I det vedtagne for 2013 er udskrivningsgrundlaget i 2014 beregnet på baggrund af selvtering I tabel 7.2 er vist ændringen i udskrivningsgrundlaget mellem tets 1. og 2. behandling. Ændringen for 2012 skyldes et bedre ligningsresultat end forventet, da tet for 2013 blev vedtaget. For slår nedjusteringen af vækstskønnet igennem. 7

8 Tabel 7.2. Ændring udskrivningsgrundlaget mellem 1. og 2. behandling af tet Budgettets 2. behandling 7.613, , , , , ,4 Budgettets 1. behandling 7.565, , , , , ,9 Ændring -48,9 45,5 78,7 14,8-18,6-53,5 Tabel 8: Antal indbyggere Budgetoplæg Det vedtagne Ændring Til beregning af kommunens udskrivningsgrundlag anvendes det forventede antal indbygger, der er tilmeldt folkeregistret, og ikke betalingskommune folketallet, der benyttes til beregning af tilskud- og udligningsbeløb. Betalingskommunefolketallet i statsgarantien er beregnet af DS til Som tidligere nævnt er det nuværende oplæg baseret på statsgarantien i I tabel 9 vises ændringen af provenuet fra personskatterne for , hvor provenuet for 2014 er beregnet på baggrund af statsgarantien og årene på baggrund af eget skøn på udviklingen. Tabellen viser, at kommunen i 2014 vil få et merprovenu af personskatterne på 30 mio. kr. i forhold til lagt i Såfremt der ikke var teret med en nedsættelse af udskrivningsprocenten med 0,1 procentpoint ville der have været et yderligere merprovenu på 8,2 mio. kr. Tabel 9: Ændring i provenu - personskatter (Mio. kr.) Budgetoplæg , , , ,0 Skøn fra det vedtagne , , ,5 Ændring -30,1 4,7 8,9 Den store forskel 2014 skyldes det høje udskrivningsgrundlag i statsgarantien I bilag 1 s. 11 er vist en detaljeret sammenligning mellem vedtaget 2013 og oplæg 2014 (2. behandlingen) fordelt på henholdsvis skatter samt tilskud og udligning. Hovedtendenserne er gengivet i nedenstående tabel. 8

9 Tabel 10: Sammenligning af det samlede indtægts vedtaget 2013 og oplæg 2014 (1000 kr.) Budgetoplæg 2014 Tilskud og udligning Skatter ) Nettoindtægt Det vedtagne for 2013 Tilskud og udligning Skatter ) Nettoindtægt =(1-2) Ændring Sammenlignes det fremlagte oplæg 2014 ved tets 2. behandling med vedtaget 2013 er der tale om et samlet merprovenu på 8,8 mio. kr. i 2014, 79,1 mio. kr og 88,4 mio. kr. i De store ændringer mellem oplægget for 2014 og det vedtagne for 2013 skyldes navnlig følgende forhold: Ændringer i befolkningen (tabel 8 og 11) Ændring af vækstskøn (tabel 5) Regulering af puljen til fordeling af statstilskud Skattenedsættelser Tilskud fra skattepuljen Tabel 11. Betalingskommune folketal anvendt til beregning af tilskud og udligning ½ Skøn i oplægget for 2014 (statsgaranti) Det vedtagne for Ændring Eget skøn på folketal Forskel i forhold til statsgarantien 277 Betalingskommunefolketallet for 2014 er fra statsgarantien Betalingskommunefolketallet som er vist i tabel 11, er som tidligere nævnt, det folketal, der anvendes til beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene. I oplægget for 2014 er anvendt betalingskommunefolketallet fra statsgarantien. Det er Danmarks Statistik, der beregner folketallet i statsgarantien, og i deres beregning er der ikke mulighed for at indregne den enkelte kommunes boligprogram. Det betyder, at der for 2014 er 625 færre borgere i forhold til skønnet, 9

10 da tet for 2013 blev vedtaget. Hvis selvtering vælges vil det være kommunens eget skøn på befolkningen, der skal anvendes. Dermed vil forskellen set i forhold til 2013 kun være på 277 borgere. For overslagsårene er anvendt kommunens eget skøn på befolkningen Valget mellem statsgaranti eller selvtering i 2014 Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen for 2014 tage stilling til, hvorvidt kommunen skal vælge enten at tage imod statsgarantien for udskrivningsgrundlaget, tilskud og udligning, eller at selvtere udskrivningsgrundlaget samt tilhørende foreløbige skøn for tilskud og udligning. I det fremlagte forslag er forudsat statsgaranti i 2014 og selvtering i På nuværende tidspunkt vil valg af statsgarantien give kommunen et højere udskrivningsgrundlag i 2014 på 72,5 mio. kr. Med en forventet udskrivningsprocent på 24,8 vil kommunen opnå et merprovenu på 18 mio. kr. Det skal bemærkes, at en lav befolkning i statsgarantien på indbyggere opgjort som betalingskommunefolketallet mod kommunens eget skøn på indbyggere slår igennem på udligningsordningen. Det betyder, at med de nuværende forudsætninger, der er indarbejdet i totaltet, vil Furesø Kommune opnå et merprovenu ved valg af selvtering på 13,1 mio. kr. jf. tabel 12. Tabel 12. Statsgaranti eller selvtering 2014 (1.000 kr.) (1) (2) (1-2) Statsgaranti Selv- Forskel tering Befolkning Skat Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 24,8 24,8 0 Skatteprovenu Tilskud og udligning Skatte, tilskud og udligning Grundværdier Vælges statsgarantien sker der ingen efterregulering. Det skal dog bemærkes, at såfremt der sker ændringer i tilskudsfordelingen, som vil udløse en midtvejsregulering i året, vil denne regulering også omfatte statsgarantien. Vælges selvtering vil det endelige tilskuds- og udligningsbeløb blive opgjort to år efter tilskudsåret på baggrund af kommunens faktiske beskatningsgrundlag. Udskrivningsgrundlag opgøres ud fra de faktiske selvangivne ind- 10

11 komster, faktisk opgørelse af grundværdier og det faktiske folketal pr. 1. januar i tilskudsåret. På baggrund heraf beregnes en efterregulering, som udgør forskellen mellem de endeligt opgjorte beløb og de foreløbige beløb, som afregnet i tilskudsåret Det skrå skatteloft I skattesystemet er der indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone, hvilket er det skrå skatteloft. Det betyder, at hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger 51,5 pct., betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for denne del af skatten. Den kommunale medfinansieringsgrænse er i 2014 fastsat til 24,86 pct. Kommunen skal kun bidrage til det skrå skatteloft, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere i 2012 end udgangspunktet i 2007 Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86 (medfinansieringsgrænsen). Furesø Kommune har forhøjet udskrivningsprocenten med 0,5 procentpoint i 2008 og 0,1 pct. point i 2010, men med skattenedsættelsen i 2013 på 1 pct. point skal kommunen ikke længere betale til det skrå skatteloft. 2. Grundskyld og anden skat på fast ejendom Set i forhold til tets 1. behandling er der foretaget følgende ændringer i provenuet for grundskyld og dækningsafgift af erhvervsejendomme, som indgår i tets 2. behandling. Ændringen skyldesalene vurderingsændringer, der først er færdigbehandlet og indberettet til KMD`s ejendomssystem efter tets 1. behandling. 11

12 13. Ændring af grundskyld og dækningsafgift mellem tets 1. og 2. behandling (1.000 kr.) Budgettets 2. behandling Grundskyld Dækningsafgift, erhvervsejendomme I alt Budgettets 1. behandling Grundskyld Dækningsafgift, erhvervsejendomme I alt Ændring mellem tets 1. og 2. behandling (+) = Mindreprovenu 2.1. Grundskyld og dækningsafgift Grundskylden er en kommunal skat, som skal betales af alle grundejere. Grundskylden opkræves af de afgiftspligtige grundværdier med den fastsatte promille. Grundværdien beregnes på baggrund af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1. oktober I forslaget er med de forventede skattenedsættelser på grundskyld (2,9 prom.point) og dækningsafgift (1,0 prom.point) 1. En grundskyldspromille på 21,5 Grundskyld af produktionsjord med 6,7 promille. 2. Der forudsættes opkrævet en uændret dækningsafgift på 12 promille af offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. 3. Der forudsættes opkrævet en dækningsafgift af forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien for de offentlige ejendomme, der er fritaget fra grundskyld, på uændret 8,75 promille. Byrådet bestemmer selv om denne afgift skal opkræves. 4. Der forudsættes opkrævet en dækningsafgift på 8,5 promille af forskelsværdien mellem grundværdien og ejendomsværdien for forretningsejendomme. Byrådet bestemmer selv om denne afgift skal opkræves. 2.2 Kommunal grundskyld Det samlede provenu for grundskyld 2014 fra boliger udgør 252,9 mio. kr. og 0,6 mio. kr. fra produktionsjord. Beregningsgrundlaget for opkrævning af grundskyld foretages af KMD på baggrund af kommunens egne indberetninger. 12

13 I 2003 blev der indført et loft over beregningsgrundlaget for grundskylden. Dette betyder, at den afgiftspligtige grundværdi maksimalt kan stige med en reguleringsprocent, der fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet for et år ad gangen, og udmeldes samtidig med aftalen om den kommunale økonomi for det kommende år. Dette betyder, at grundejere kun skal betale skat af den såkaldte grundskatteloftværdi forudsat, at denne værdi er lavere end grundværdien. Hvis dette ikke er tilfældet, er det grundværdien, der skal betales skat af. Reguleringsprocenten beregnes på baggrund af den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint, dog maksimalt 7 pct. Reguleringsprocenten er for 2014 fastsat til 6,4 pct. Det store fald i grundværdierne ved den seneste offentlige vurdering fra oktober 2011 har medført, at ejendommenes grundværdi i flere tilfælde er højere end ejendommens grundskatteloftsværdi. Det er derfor valgt at nedjustere KL`s skøn på udviklingen i reguleringsprocenten for med 0,5 pct. point. Der er gennem en periode foretaget tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld i sager om fradrag for forbedringer. Der indkommer stadigvæk klager fra grundejere i disse sager. Derfor er der afsat et puljebeløb på 1,5 mio. kr. i hvert af årene til imødegåelse af mulige fremtidige tilbagebetalinger. I tabel 13 vises udviklingen i beregningsgrundlaget og opkrævning af grundskyld. Der henvises i øvrigt til bilaget vedr. udviklingen i Furesø Kommunes ejendomskatter, som blev udsendt til Byrådet d. 14. august Tabel 13: Beregningsgrundlaget for opkrævning af grundskyld (1.000 kr.) Grundskatteloftsværdi Reguleringsprocent 4,70 4,70 4,40 Provenu Produktionsjord (1.000 kr.) Grundskatteloftsværdi Reguleringsprocent 4,70 4,70 4,40 Provenu Reguleringsprocenten er KL`s skøn på udviklingen nedjusteret med 0,5 pct.point i hvert af årene Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) Provenuet udgøres af diverse dækningsafgifter. Størstedelen af provenuet (ca. 86 pct.) kommer fra dækningsafgift af forskelsværdien for erhvervsejendomme. 13

14 Beregningsgrundlaget for forretningsejendomme er opgjort til 2.000,0 mia. kr. i Det samlede provenu for anden skat på fast ejendom udgør 19,8 mio. kr. i Byrådet bestemmer selv, om der skal opkræves dækningsafgift af forskelsværdien for erhvervsejendomme. Afgiften kan benyttes som et instrument til at tiltrække og fastholde virksomheder. Iflg. Danmarks Statistik er der kun 47 kommuner, der opkræver dækningsafgift i Selskabsskat Selskabsskatterne for 2014 er beregnet og udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2012 (vedrørende indkomståret 2011). Furesø Kommune forventes i 2014 at modtage en skatteindtægt på 18,6 mio. kr. (brutto). I overslagsårene er der teret med selskabsskatter på 20,4 mio. kr. i 2015, 21,0 mio. kr. i 2016 og 21,3 mio. kr. i Disse forventninger er baseret på KL s skøn over udviklingen, hvilket er 9,4 pct. i 2015 og 2,9 pct. i 2016 og 1,6 pct. i Anden skat pålignet visse indkomster I 2014 er der forventet en skatteindtægt på 1,8 mio. kr. Provenuet består af provenuet fra dødsbobeskatning på 0,4 mio. kr. og forskerskat på 1,4 mio. kr

15 BUDGETOVERSIGT Det vedtagne Nyt BO Statsgaranti Ændring i.f.h. til det vedt. Det vedtagne Nyt BO Selvbudg. Ændring i.f.h. til det vedt. Det vedtagne Nyt BO Selvbudg. Ændring i.f.h. til det vedt. Nyt BO Selvbudg. Tilskud og udligning Skatter Nettoindtægt med vækstskøm fra ult.aug Tilskud og udligning Udligning Landsudligning Hovedstadsudligning Overudligning Selskabsskat Statstilskud 0 Almindeligt Betinget Betinget, anlæg Udlændinge Tilskud Tilsvar Særlige tilskud til kommuner med øk-vansk. Tilsvar Tilsvar, bidrag til den sociale pulje Tilskud på daginstitutionsområdet ) Ekstraordinært løft til folkeskolen Kompetenceløft til folkeskolen Ældreområde Kvalitetsfonden Udviklingsbidrag til regionerne

16 BUDGETOVERSIGT Det vedtagne Nyt BO Statsgaranti Ændring i.f.h. til det vedt. Det vedtagne Nyt BO Selvbudg. Ændring i.f.h. til det vedt. Det vedtagne Nyt BO Selvbudg. Ændring i.f.h. til det vedt. Nyt BO Selvbudg. Særlige tilskud til kommuner med øk-vansk. Særtilskud, Furesøaftalen Komp. skattepuljen (2013) Komp. skattepuljen - personsk./ dækn.safg. (2014) Komp. skattepuljen grundskyld ( Beskæftigelsestilskud Skatter Personskatter Forskudsbeløb Selskabsskat Anden skat på visse indkomster Andel af bruttoskat efter pgf. 48 i kildeskatteloven Kommunernes andel af skat af dødsboer Grundskatter Beregnet provenu Pulje til mulige omvurderinger Dækningsafgift af offentlige ejd. grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejd.forskelsbeløb Dækningsafgift af forretningsejd. forskelsbeløb

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

NOTAT. 2. behandling af Budget

NOTAT. 2. behandling af Budget NOTAT 2. behandling af Budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1 Indtægter fra skat, tilskud og udligning... 1 1.1 - Indtægter fra skat... 2 1.2 - Indtægter fra tilskud- og udligning... 10 2 - Tekniske korrektioner...

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Budgetnotat vers. 4 pr. 29. september 2016 Revideret

Budgetnotat vers. 4 pr. 29. september 2016 Revideret Budgetnotat 2017 vers. 4 pr. 29. september 2016 Revideret 3.10.2016 190-2015-36289 1 Indhold 1 Status for Budget 2017-2020... 1 2 Aftale om kommunernes økonomi... 1 3 Ændringer mellem 1. og 2. behandling

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Furesø Kommune - Budget 2013 Hovedkonto 07 Økonomiudvalget

Furesø Kommune - Budget 2013 Hovedkonto 07 Økonomiudvalget Renter Hovedkonto 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 322.818 2.685.621 Tabel 7.1 budget 2013 2016 Alle tal er i budgetårets prisniveau Budget 2013 2014 2015 2016 Udgifter Indtægter Netto Netto

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Notat om skatteindtægter

Notat om skatteindtægter Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 21-08-2018 18/34751 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat om skatteindtægter 1. Typer af skatteindtægter Som baggrundsmateriale til budgetlægningen

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI Dato: 2. oktober 2019 Økonomibilag nr. 4 2019 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.10-P19-6-18 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning Regeringen

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Stab for Økonomi, IT & Digitalisering Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2011. Det skal dog understreges,

Læs mere

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge

Læs mere

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010 Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 12. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-132736 Budgetbilag Udskrivningsgrundlag

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere