Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser"

Transkript

1 Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser Version Institutionssamarbejdet Den Kombinerede Ungdomsuddannelse Hovedstaden-Bornholm Værtsinstitutioner: Produktionsskolen KUBA AFUKs produktionsskole Den Økologiske Produktionsskole Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby BornPro - Bornholm produktionsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns VUC Øvrige parter: VoksenUddannelsescenter Frederiksberg VUC Hvidovre-Amager Frederiksberg Daghøjskole og kursuscenter Campus Bornholm Hotel- og Restaurantskolen Københavns Tekniske Skole Teknisk Erhvervsskole Center Sundheds og Sygeplejeskolen Bornholm Professionshøjskolen UCC Geografisk område: København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Bornholm Januar 2015 Ansøgning om godkendelse af kombineret ungdomsuddannelse

2 Indholdsfortegnelse 1. Ansøger Navn på institutionssamarbejdet Samarbejdets sammensætning Andre bidragsydere Administrativ kapacitet Samarbejdserfaringer Forslag til udbud Oversigt over uddannelsesforslag Baggrund for forslaget Det lokale behov Erhvervstræningspladser De bærende principper for forslaget Erhvervstemaer Kontaktpersoner Forslag til uddannelser Generelt De enkelte uddannelser Styring og økonomi Kvalitetssystem Budget Bilag Obligatoriske bilag til ansøgningen Andre bilag Underskrifter

3 1. Ansøger 1.1. Navn på institutionssamarbejdet Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) Hovedstaden-Bornholm 1.2. Samarbejdets sammensætning Værtsinstitutioner: Produktionsskolen KUBA v. forstander Jesper Clausen Øster Farimagsgade 16B, 2100 København Ø AFUK produktionsskole v. forstander Ole Nisted Enghavevej 82B, 2450 København SV Den Økologiske Produktionsskole v. forstander Sisse Carelse Ravnsborggade 18, baghuset, 2200 København N. Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby v. forstander Birgitte Koch Løjtegårdsvej 107, 2770 Kastrup BornPro - Bornholm produktionsskole v. forstander Torkild Mads Larsen Minervavej 2, 3700 Rønne Københavns Kommunes Ungdomsskole v. ungdomsskolechef Kim Brynaa Fredericiagade 39, 1310 København K Københavns VUC v. rektor Søren Fersløv Andersen Vognmagergade 8, 1120 København K. Øvrige parter: VoksenUddannelsescenter Frederiksberg v. centerrektor Birgit Kjeldgaard Falstersvej 3-5, 2000 Frederiksberg VUC Hvidovre-Amager v. rektor Peter Zinckernagel Åmarkvej 1, 2650 Hvidovre 2

4 Frederiksberg Daghøjskole v. forstander Hanna Feddersen Kong Georgs Vej 11, 2000 Frederiksberg Campus Bornholm v. uddannelseschef Lars Vesløf Minervavej 1, 3700 Rønne Sundheds- og Sygeplejeskolen Bornholm v. rektor Kirsa Ahlebæk Ullas Vej 6, 3700 Rønne Hotel- og Restaurantskolen v. uddannelseschef Mei-Li Huang Carstensen Vigerslev alle 18, 2500 Valby, Københavns Tekniske Skole v. kvalitetschef Tøger Kyvsgaard Carl Jacobsens vej Valby Teknisk Erhvervsskole Center v. direktør Lone Hansen Nordre Fasanvej Frederiksberg Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen v. Dekan Kit Claudi Titangade 11, 2200 Kbh. N 1.3. Andre bidragsydere Erhvervstrænings-parter: Se afsnit Der vil være et tæt samarbejde med UU centrene Bornholm, Frederiksberg, København og Tårnby omkring visitation af elever til KUU. Ungdomsskolen Bornholm vil indgå i et samarbejde med BornPro om KUU-forløbene på Bornholm. Herudover vil Jobcenter København og Jobcenter Bornholm bidrage med kontakter til virksomheder med mulige erhvervstræningspladser. 3

5 1.4. Administrativ kapacitet Tovholderfunktionen varetages af KVUC a) KVUC s administrative organisering og kapacitet: Københavns VUC er Danmarks næststørste VUC med mere end 13 tusinde cpr-kursister om året og over 400 lærere. Omsætningen i 2014 forventes at blive knap 400 mio. kr. I spidsen står rektor, der sammen med udviklingschef, administrationschef og 4 uddannelseschefer udgør den daglige ledelse. I tilknytning til undervisningen findes en fuldt udbygget administration med en økonomi- og regnskabsafdeling på 9 medarbejdere, en it-afdeling på 13 medarbejdere foruden SU-kontorer, eksamenskontor, receptioner, serviceafdelinger m.m. i alt 113 medarbejdere. Administrationen henhører under administrationschef, der refererer direkte til rektor. KVUC er i forvejen værtsinstitution på 3 administrative fællesskaber: Bygningsdriftsfællesskab med SOPU omkring vores fælles bygning i Vognmagergade 8. Lønfællesskab med Rysensteen Gymnasium og Vestegnen HF & VUC. Fællesskab med alle landets cirka 30 VUC er omkring drift og udvikling af det studieadministrative system LUDUS. KVUC er således vant til at indgå i forpligtende samarbejder og i disse at have tovholder-/værtsinstitutionsfunktionen. b) KUU tovholderfunktionen: Der afsættes 2,5 årsværk til at varetage KUU-tovholderfunktionen. Disse årsværk har ansvaret for i fælleskab at få drift og udvikling til at hænge sammen, således at ressourcerne bliver prioriteret til gavn for eleverne på den kombinerede ungdomsuddannelse. Tovholderfunktionen forankres hos KVUC s udviklingschef (0,1 årsværk), der har overordnet ansvar for opgaveløsningen i tovholderfunktionen, bl.a. udarbejdelse af kvalitetsindberetninger til UVM, kvalitetsstyring af uddan- 4

6 nelsesaktiviteterne, administration osv. Udviklingschefen har erfaring med både rammeforhandling og ledelse af projekter og uddannelser med eksterne samarbejdspartnere, fx KVUC s HF Inklusions-klasser for unge med Aspergers syndrom, et samarbejde med BIF/KK, UU/KK og specialskolen Sputnik. Upgrade: Forforløb til erhvervsuddannelserne for fagligt svage unge uden 02/02, samarbejde med flere kommuners erhvervsskoler, jobcentre, UU er og VUC er. KVUC s udviklingschef leder desuden det interne pædagogiske udviklingsarbejde på KVUC samt den strategiske kompetenceudvikling af KVUC s lærere. Den løbende kvalitetsudvikling og koordinering af KUU Hovedstaden- Bornholm-samarbejdets uddannelsesforløb vil blive varetaget i et sekretariat for institutionssamarbejdet, der består af en medarbejder fra KVUC (1 årsværk), som varetager uddannelsesledelsen og desuden har primært ansvar for de almene dele af uddannelsen, og en produktionsskolemedarbejder (1 årsværk), der har primært ansvar for de praktiske/værkstedsbaserede dele af uddannelsen. Sekretariatet varetager desuden de tværgående opgaver i tovholderfunktionen, bl.a. betjening af styregruppe og advisory board, vedligeholdelse af hjemmeside, SU osv. KVUC-uddannelseslederen har bl.a. arbejdet med kvalitativ og kvantitativ kvalitetssikring af KVUC s avu-, fvu og obu-uddannelser. Medarbejderen har desuden stor erfaring med uddannelsesplanlægning og ledelse af lærergruppen. Produktionsskolemedarbejderen har et stort kendskab til produktionsskolesektoren, herunder et indgående kendskab til den værkstedsbaserede undervisning. Regnskabsafdelingen på KVUC varetager den økonomiske administration omkring KUU-Øst (0,3 årsværk). Alle medarbejdere, der vil varetage de økonomiske-/administrative opgaver i forbindelse med KUU-Øst er kontoreller bankuddannede. Den administrative opgave placeres i KVUC s administrative drift, der dagligt superviseres af regnskabschefen, som har stor erfaring med regnskabsaflæggelse for eksternt finansierede projekter og kontakt omkring den eksterne revision. Den nærmeste regnskabsmedarbejder har arbejdet med koordinering og indsamling af person- og regnskabsdata for bl.a. projekt Fra ufaglært til faglært. 5

7 Endelig tilknyttes en erfaren it-medarbejder fra KVUC (0,1 årværk) til sikring af alle spørgsmål omkring datasystemer, opkoblinger m.v. Se desuden samarbejdsaftalen, bilag A Samarbejdserfaringer Nedenfor er oplistet parternes relevante erfaringer med tidligere institutionssamarbejde. Dokumentation for samarbejdsprojekterne er samlet i bilag B. Kombinationsforløb De deltagende produktionsskoler har dagligt samarbejde med en række institutioner. Centralt er samarbejdet med Erhvervsuddannelser, særligt omkring Kombinationsforløb, hvor elever på produktionsskoler ud fra individuel interesse/relevans - i afgrænsede tidsrum modtager undervisning på Erhvervsuddannelser. Der er indgået en samarbejdsaftale er mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU-København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens Region Hovedstaden, dvs. produktionsskolerne i Region Hovedstaden og i det tidligere Roskilde Amt. Samarbejdsaftalen er udarbejdet i henhold L558 om ændring af Lov om produktionsskoler. (Bilag B: Samarbejdsaftale kombinationsforløb ) Ung og Sund i Uddannelse SATS-pulje-finansieret projekt, hvor Folkesundhed København samarbejdede med seks skoler: Tre erhvervsskoler og tre produktionsskoler: CPH WEST (afdelingen på Glentevej), Niels Brock (afdelingerne Salgsakademiet, Kontorlinjen og Islands Brygge) samt SOPU København. De tre produktionsskoler er Produktionsskolen på Høffdingsvej, Produktionsskolen k-u-b-a og Den Økologiske Produktionsskole. Projektet omhandlede undervisning, fysisk udfoldelse, udarbejdelse af sundhedspolitikker mm. (Bilag B: Evaluering_UngogSundiUddannelse) På vej til et godt ungdomsliv (igangværende) De 4 københavnske produktionsskoler har indgået et samarbejde med Københavns Kommune/Center for Sundhed og Psykiatrifonden. Projektets er finansieret af Sundhedsstyrelsen, og har til formål at fremme elevers trivsel. Aktiviteterne er bl.a. undervisning af elever og lærere, undersøgel- 6

8 ser af elevernes trivsel og udvikling af beredskabsplan /systematisering af handlinger over for mistrivsel. Projekt PS SATS-finansieret projekt, hvor de fire københavnske produktionsskoler deltes om en psykolog og en socialrådgiver, således at disse stod til rådighed for eleverne én dag ugentligt på hver skole. (Bilag B: 1209_ProjektPS ) Lokalt partnerskab produktionsskoler, virksomheder og lokalsamfund (igangværende) Samarbejde mellem Aarhus Produktionsskole, Esbjerg Produktionsskole, Randers Produktionsskole og Den Økologiske Produktionsskole, administreret af SPUK ( Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ). Projektet udvikler nye samarbejdsflader mellem produktionsskoler og lokale virksomheder/foreninger, bl.a. med virksomhedsforlagt undervisning. Projektet er finansieret af Vølund-fonden. Civilsamfundsprojekt (Den Økologiske Produktionsskole) Samarbejde mellem Randers Produktionshøjskole(Ansvarlig i forhold til bevilling), Aarhus Produktionsskole, Esbjerg Produktionsskole, Den Økologiske Produktionsskole, København og SPUK ApS. Projektet skal afprøve nye veje til at støtte udsatte unge i at blive inkluderet i samfundet og få en uddannelse og/eller et arbejde. Det vil ske igennem nye former for partnerskaber mellem produktionsskolerne, virksomhederne og civilsamfundet. Produktionsskolerne er i forvejen gode til at modne de unge gennem en unik kombination af rigtig produktion og læring. Det nye i dette projekt er at kombinere disse elementer med i langt højere grad at etablere samarbejde med virksomheder, institutioner og foreninger. Det kan f.eks. være produktionsskoleværksteder på større bygge/anlægsopgaver, tæt samarbejde med ældrecentre, daginstitutioner og skoler eller cafedrift og serviceopgaver i boligområder m.m. (Bilag B: Ansøgningsskema og projektbeskrivelse) Hashgruppe (Fabrikken) Sats-puljeprojekt hvor 6 kommuner og deres respektive produktionsskoler tilbyder rådgivning til produktionsskoleelever med problemgivende forbrug af rusmidler efter en fælles metode. 7

9 Afklaringsforløb for kontanthjælpsmodtagere (VUC Hvidovre-Amager og Tårnby Jobcenter). (2014- ) Samarbejdet indebærer kompetenceafklaring og udvikling hos såvel unge som voksne kontanthjælpsmodtagere i Tårnby kommune. Målgruppen har typisk enten aldrig afsluttet folkeskolens afgangsprøve eller er ikke lykkes med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Samarbejdet indebærer anvendelsesorienteret FVU-undervisning i læsning og matematik, vejledning, individuel kompetenceafklaring og virksomhedsbesøg. Første evaluering foretages medio december. Veje Videre (2007 -): VUC Hvidovre-Amager. 9.klasse for ordblinde. Tilbud etableret i samarbejde med UU i Hvidovre og Tårnby kommune. Målgruppen er unge (fra 16 år), med ofte meget svage boglige forudsætninger, adskillige skoleskift og andre psykosociale udfordringer. Kursisterne tilbydes undervisning i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag på små hold. (Bilag B: Evaluering indeholdt i vedlagt strateginotat, foretaget i 2012). Parat til ungdomsuddannelse i to parallelle spor: FVU-linjen og Flex Niende Frederiksberg Daghøjskole og Kursuscenter har siden 2011 afviklet forløb for unge kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 30 år, der ikke har en ungdomsuddannelse eller har afbrudte ungdomsuddannelsesforløb bag sig. Deltagerne har desuden sociale, faglige og psykiske problemstillinger, der hindrer deltagelse i og gennemførelse af et uddannelsesforløb. En del har anden etnisk baggrund, nogle har diagnoser og en del har haft erfaring med eller er stadig i en form for misbrug. Nogle har stiftet bekendtskab med det kriminelle miljø og de fleste har ringe selvværd og lav selvindsigt. Formålet med tilbuddet er afklaring, vejledning i kombination med undervisning i dansk og matematik på enten Forberedende Voksenundervisningsniveau eller på AVU-niveau (G-niveau). Derudover undervises i samfundsfag, kommunikation, psykologi, sundhedsfag og bevægelse. Alle udsluses med en plan for fortsat skolegang i form af en ungdomsuddannelse. Projektet afvikles i samarbejde med Jobcenter København og med Københavns VUC, Frederiksberg VUC, Hovedstadens Ordblindeskole. (Bilag B: Notat med analyser og statistik over forløbet Parat til ungdomsuddannelse nov. 2013) 8

10 Way2Go Samarbejde mellem TEC, VUF, jobcentre i københavnsområdet, UUcentre og en række erhvervsskoler. Et vidensudviklingsprojekt finansieret gennem STAR. Metodeudvikling til at motivere unge med særlige udfordringer til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse gennem helhedsorienteret vejledning, tildeling af uddannelsesmentor, relevant anvendelsesorienteret undervisning i FVU læsning og FVU matematik, individuel kompetenceafklaring og praktik. Evaluering under udarbejdelse. Grib chancen Samarbejdsprojekt mellem VUF, Jobcenter Frederiksberg, UU Frederiksberg, F86, Psykiatrifonden, Videnscenter for Autisme og Frederiksberg Daghøjskole finansieret af det lokale beskæftigelsesråd under Frederiksberg kommune. Projektets målgruppe var unge psykisk sårbare, og målet var at indsamle viden og anvise best practice for en helhedsorienteret indsats med undervisning, afklaring og brobygning ift uddannelse og erhverv. (Bilag B: Evaluering). Introforløb til det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område I 2013, i forbindelse med Akut-pakken, udviklede Professionshøjskolen UCC et forløb særligt tilrettelagt for ledige i samarbejde med SOSU-C, SOPU København og Nordsjælland og VUF. Forløbet sigtede imod at give ledige viden og færdigheder i forhold til de det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område gennem emner som: Kommunikation, samspil og relationer, konflikthåndtering, velfærdsteknologi, hygiejne, sundhedsfremme og forebyggelse. Derudover var der fokus på at sikre deltagernes personlige styrker og kompetencer med temaer som kommunikation i personalegruppen, personlige ressourcer i jobbet og personlig udvikling til arbejde og uddannelse. Samarbejde om bolig undervisning i Socialforvaltningens tilbud Spydspidsen (Københavns Kommunes Ungdomsskole) Ungdomsskolen varetager bolig undervisning i Socialforvaltningens tilbud Spydspidsen for udsatte unge mellem 15 og 18 år. Samarbejdet om undervisningen har eksisteret siden (Bilag B: Skolerapport Spydspidsen 2012) 9

11 Samarbejde om bolig undervisning i Socialforvaltningens tilbud U- turn (Københavns Kommunes Ungdomsskole) Ungdomsskolen varetager bolig undervisning i Socialforvaltningens tilbud misbrugstilbud til U-turn. Samarbejdet om undervisningen har eksisteret siden (Bilag B: Skolestatus2012_U-Turn) Udvikling af 20/20 model i samarbejde med KTS og UU, København, (Københavns Kommunes Ungdomsskole) Etablering af erhvervsklassen10.plus, hvor unge på kortere tid end hidtil kan erhverve sig både 10.-klasse-prøver og dele af et EUD- grundforløb inden for enten tømrer- eller mureruddannelsen. Efter forsøgsperioden har ungdomsskolen stået for undervisning i dansk og matematik. (Bilag B: 10. Plus evaluering). Modelkommuneprojekt om rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne (Københavns Kommunes Ungdomsskole) Sammen med mellem Center for Unge og Misbrug, Det Fri Gymnasium, Niels Brock og Hotel og Restaurantskolen gennemfører ungdomsskolen et samarbejdsprojekt om forebyggende rusmiddelpolitikker og uddannelse af nøglepersoner på ungdomsuddannelser. (Bilag B: Samarbejdsaftale_4skoler og ansøgning Samarbejde om skoletilbud til særligt udsatte unge i understøttende ungemiljø Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN) huser ungdomsskolens skoletilbud til socialt marginaliserede og kriminalitetstruede unge, 10. Puls. RCYN er et aktivitetscenter for frivillige foreninger med fokus på uddannelse, fritid og forpligtende engagement, som udgør et godt miljø og fundament skoletilbuddets elever. (Bilag B: Udkast: Samarbejdsaftale mellem RCYN og KKU) Fra ufaglært til faglært på rekordtid (KVUC) Støttet af Region Hovedstaden og EU s Socialfond. Et projekt, der med baggrund i regionens behov for flere faglærte ønskede at udvikle korte effektive modeller til GVU. Projektpartnere: Erhvervsskolen Nordsjælland, CPH West, SOPU og hf og VUC Nordsjælland. 10

12 Branchedansk løbende (KVUC) Et 8-ugers forløb med focus på konkret, erhvervsrettet dansk og matematik for elever på erhvervsuddannelser, som er frafaldstruede alene med baggrund i et dårligt dansk. Oprettet efter henvendelse fra Hotel- og restaurantskolen i København og siden udvidet til også at gælde kursister fra SOPU. Modtager af lederforeningen for VUC ernes uddannelsespris Læsning for tømrerlærlinge løbende (KVUC) Støttelæsetræning for tømrerelever ved Københavns Tekniske Skole. Kombinerede AMU-fvu forløb for rengøringspersonale løbende (KVUC) Tilbagevendende uddannelsesforløb for personer, der skal i gang med serviceassistentuddannelsen. Kombination af AMU-fag og koncentrerede fvu-forløb, i samarbejde med Københavns Tekniske Skole. Faglig dansk for pædagogassistenter løbende (KVUC) Støtteundervisning for studerende ved pædagogassistentuddannelsen på UCC Sydhavnen Upgrade (KVUC) Upgrade er projekt støttet af Region Hovedstaden. Projektet er et samarbejde mellem VUC er, erhvervsskoler, UU er og jobcentre i en række kommuner i Regionen. Upgrade er et nyudviklet turboforløb for unge, der behøver det faglige løft i dansk og matematik, som kvalificerer dem til at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Undervisningsformen er anvendelsesorienteret, og den faglige undervisning understøttes af et målrettet arbejde med udvikling af de personlige egenskaber, der er nødvendige for at kunne gennemføre en uddannelse fx vedholdenhed, engagement og nysgerrighed. Dette arbejde er inspireret af Løkkefondens Drengeakademi. (Bilag B: Projektbeskrivelse) 11

13 2. Forslag til udbud 2.1. Oversigt over uddannelsesforslag Årligt optag/kapacitet samt optagelsestidspunkt KUBA 15 Børn, Unge og Ældre (Januar) Mad og Sundhed 15 (August) Genbrug, Byg, Bolig, Design, Innovation 15 (August) Service, Turisme, Kultur, Fritid og Service 15 (Januar) Samlet antal 60 AFUK 30 Den Økologiske PS (15 i jan i aug.) 20 (August) (August) (August) 20 (Januar) 35 (17 i jan i aug.) 20 (Januar) Fabrikken BornPro 12 Københavns Kommunes Ungdomsskole KVUC 32 (16 i jan i aug.) (6 i jan. + 6 i aug.) 12 (6 i jan. + 6 i aug.) 30 (15 i jan i aug.) I alt Fordelingen af uddannelsespladser på de enkelte institutioner og erhvervstemaer er fastlagt med henblik på at sikre en vis volumen og bæredygtighed på hvert hold. Hver værtsinstitution optager derfor minimum 15 elever på et hold. Hvis holdene bliver på mindre end 10 elever på grund af frafald under forløbet, vil flere hold blive slået sammen på tværs af institutioner. Dvs. eleverne samles på én værtsinstitution. Denne model er naturligvis ikke en mulighed for forløbene på Bornholm. 12

14 Samtidig er rekrutteringsgrundlaget til uddannelsen væsentlig mindre på Bornholm end i Hovedstaden. Derfor ser modellen lidt anderledes ud her. På Bornholm optages 12 elever pr. halvår. En del af undervisningen, fx de boglige fag, vil være fælles for alle 12 elever, og en del af undervisningen vil foregå i specialisererede forløb fordelt på de to erhvervstemaer. I praksis vil eleverne altså gå på samme hold, men delvis være splittet op i specialforløb. Vurderingen er, at denne mulighed for specialisering inden for to erhvervstemaer er nødvendig for at få elever nok til uddannelsen Baggrund for forslaget Det lokale behov Baggrund Region Hovedstadens analyse af unge uden job og uddannelse fra juni 2013 viser, at regionen har en stor udfordring på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Der er i dag ca unge mellem 15 og 30 år, som hverken er i uddannelse eller arbejde, og som heller ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det svarer til 8 % af alle unge i aldersgruppen og er en væsentlig udfordring for både samfundet og den enkelte unge. Mange af disse unge har afsluttet folkeskolen med et alt for lavt niveau i matematik eller dansk og mangler dermed de faglige forudsætninger for at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, ligesom de har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsesmulighederne for ufaglærte er i nedgang. Der er derfor ingen tvivl om, at etablering af en kombineret ungdomsuddannelse er relevant i regionen, eftersom den søger at kvalificere netop denne gruppe til både at stå bedre i forhold til de jobs, der måtte være og i forhold til at kunne fortsætte i videre uddannelse. Afdækning og udvælgelse Afdækningen af muligheder og behov på det regionale arbejdsmarked er sket i samarbejde med Købehavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, som har haft deres overvejelser i høring hos en række i brancheorganisationer. 13

15 Ligeledes har produktionsskolerne haft erhvervstemaerne i høring hos arbejdsmarkedsparter, repræsenteret i produktionsskolernes bestyrelser og relevante entreprenante erhvervspartnere i regionen. Med afsæt i dette forarbejde og i registerdata på samtlige af de ministerielt udmeldte erhvervstemaer, har gruppen af samarbejdspartnere i institutionssamarbejdet valgt fire erhvervstemaer. I udvælgelsen er der bl.a. taget højde for det særlige forhold for København, at uddannelsesfrekvensen er meget høj og at virksomhederne dermed har et stort uddannet rekrutteringsgrundlag. Det er derfor institutionssamarbejdets vurdering, at kun en del af de unge vil kunne finde varig beskæftigelse alene på baggrund af et gennemført KUU-forløb. Derfor har gruppen vægtet at udvælge erhvervstemaer, der kan pege frem mod og ruste de unge bedst muligt til videre uddannelsesforløb. Ligeledes har gruppen haft med i overvejelserne at udvælge og sammensætte erhvervstemaer, som kan tiltrække og virke motiverende for de unge. Af sidstnævnte årsag har gruppen valgt at kombinere flere af de ministerielt forslåede erhvervstemaer På Bornholm melder parter i institutionssamarbejdet særligt om jobmuligheder indenfor handels- og turisme området. Pt. besættes ledige job i højsæsonen med personer fra andre dele af landet og fra udlandet. Her er der således muligheder for at uddanne unge fra øen til at kunne varetage disse jobs i fremtiden. Samtidig arbejder man med at øge turismen, så den i større omfang bliver helårsbaseret, hvilket understøtte ideen om at KUU kan uddanne til dette område. De valgte erhvervstemaer for KUU Hovedstaden-Bornholm er: Børn, unge og ældre Mad og sundhed Genbrug, byg, bolig, design og innovation Service, turisme, kultur og fritid For at sikre at områdets erhvervstemaer også på længere sigt hænger sammen med behovene på det lokale arbejdsmarked vil institutionssamarbejdet nedsætte et Advisory Board med medlemmer fra forskellige bran- 14

16 cher og potentielle aftagerinstitutioner. Se beskrivelse under punkt 3.1 Kvalitetssystem Erhvervstræningspladser Institutionssamarbejdet har bl.a. gennem de praktikforløb, der løbende etableres for produktionsskoleelever - på forhånd kontakt til en lang række virksomheder, foreninger m.m. Der til kommer, at produktionsskolerne har kundeforhold, hvor skolerne både aftager og leverer produkter og ydelser, som ofte er af en karakter, der muliggør samarbejde omkring erhvervstræningspladser. Herudover vil Jobcenter København og Jobcenter Bornholm bidrage med kontakter til virksomheder med mulige erhvervstræningspladser. Institutionssamarbejdet ser også en mulighed for at lægge erhvervstræningsforløb i værksteder og virksomheder på produktionsskoler, erhvervsskoler og professionshøjskoler. Institutionssamarbejdet er pt. i færd med at etablere aftaler om erhvervstræningspladser med særligt henblik på KUU-forløb. Det opsøgende arbejde vil blive koordineret og understøttet af tovholdersekretariatet og udført af værtsskolernes kontaktpersoner. Det vil være en konkret arbejdsopgave for kontaktpersonerne af matche de enkelte elever med erhvervstræningspladser, der passer til elevernes profil og uddannelsesforløb. Desuden vil kontaktpersonerne, i samarbejde med tovholdersekretariatet, sikre at der sker en løbende opfølgning og evaluering af erhvervstræningsforløbene. Erhvervstræningen vil i uddannelsen første dele lægge vægt på at etablere erhvervstræning der er kollektiv og projektbaseret. Nedenfor ses en foreløbig status på institutionssamarbejdets opsøgende arbejde blandt virksomhedsnetværk og organisationer opgjort efter erhvervstema. (Dog er aktiviteterne på Bornholm opgjort særskilt.) Erhvervstema: Service, Turisme, Kultur og Fritid Virksomhed Ex. På funktioner Aftalestatus WORKZ Event assistent, Skriftlig tilkendegi- 15

17 (forandringsbureau med speciale i involvering) Kronprinsessegade 20, 1306 Kbh. K ART REBELS (Event & Design virksomhed) Nørre Voldgade 18 st.tv 1358 Kbh K Rita s blå lopper (Event, genbrugs virksomhed) Rita Christina Biza praktisk afvikler, produktions assistent. Event assistent, praktisk afvikler, produktions assistent. Event assistent, praktisk afvikler, produktions assistent. velse Skriftlig tilkendegivelse Skriftlig tilkendegivelse Foreningen Ørkenfortet (Børne og Ungdomsforening) Enghavevej 82 B 2450 Kbh SV Games (Børne og Ungdomsforening) Enghavevej 82 D, 2450 Copenhagen SV TUXEN-AV-Center (Tekniks udlejnings og afviklings firma) Meterbuen Skovlunde Event assistent, praktisk afvikler, produktions assistent. Servicemedarbejder, rengøring. Event assistent, praktisk afvikler, produktions assistent. Servicemedarbejder, rengøring. Aktivitets assistent. Teknikker assistent, afvikler assistent, runner. Skriftlig tilkendegivelse Mundtlig aftale Skriftlig tilkendegivelse 16

18 Copenhagen Skatepark (Skatepark, event vrksomhed) Enghavevej København SV Mellemfolkeligt Samvirke (NGO/ - bistandsorganisation) Fælledvej 12, 2200 København N Proudlypresent ApS (Event, Innovation og design virksomhed) Blankavej Valby Inter Collage Event assistent, runner, service assistent. Aktivitets assistent. Handy-man. Bygger. (ØKO) Event assistent, runner, service assistent. Mundtlig aftale Mundtlig aftale Erhvervstema: Børn, Unge og Ældre Virksomhed Ex. På funktioner Aftalestatus Baunehøj Skole (Folkeskole) Natalie Zahlesvej 9, 2450 København SV Foreningen Ørkenfortet (Børne og Ungdomsforening) Enghavevej 82 B 2450 Kbh SV Aktivitetsassistenter, pædagogisk ressource Aktivitetsassistent, Pædagogisk ressource, medhjælp i klub Mundtlig aftale Skriftlig tilkendegivelse 17

19 Nørrebro United (Idrætsforening) Husumgade 44, Baghuset, 2200 Kbh N Pædagogisk ressource, medhjælp for idrætsinstruktør Mundtlig aftale Tårnby kommunes Børne og kulturforvaltning Amager Landevej Kastrup Pædagogassistent, aktivitetsassistent, Medhjælp for idrætsinstruktør Mundtlig aftale Tårnby kommunes Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltning Amager Landevej Kastrup Plejehjemsassistent, aktivitetsassistent. Mundtlig aftale Erhvervstema: Mad og Sundhed Virksomhed Ex. På funktioner Aftalestatus Meyers Køkken (restauranter, delikatesser, kantiner, catering) Kattegatvej 53, 2100 København Ø Gate Gourmet Kystvejen Kastrup Medhjælp for kok, køkkenassistent, cater og tjener. Kantinemedhjælper Cater, kantinemedhjælp Kontakt etableret Kontakt etableret 18

20 Park-inn Engvej Kbh S Receptionist, rengøringsassistent Kontakt etableret Erhvervstema: Byg, Bolig, Genbrug, Design og Innovation Virksomhed Ex. På funktioner Aftalestatus Logik og co. (byggeri, totalrenovering) Ryesgade 23, 2200 København N. Karmakanonen Sydområdet 4 B, st København K Baicikeli Ingerslevsgade 80, 1705 København Arbejdsmand. Assisten for tømrer, snedker, murer, elektriker, VVSinstallatør, maler og smed Assistent for cykelsmed og lydteknikker Assistent for cykelsmed Mundtlig aftale Kontakt etableret Kontakt etableret Genbyg Amager Landevej 185, 2770 Kastrup Vej, Park og ejendom/tårnby Kommune Ved Lergravene 2, Arbejdsmand. Assistent for tømrer, snedker, murer, elektriker, VVSinstallatør, maler og smed Assistent for grå og grøn gartner Mundtlig aftale Mundtlig aftale 19

21 2770 Kastrup CPH Service Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup Partnerskab i Urban planet Remisevej 19, 2300 Kbh S Servicemedarbejder, handymand, Arbejdsmand. Assistent for tømrer, snedker og indretningsassistent Mundtlig aftale Mundtlig aftale BORNHOLM PRODUKTIONSSKOLE- Virksomheds-samarbejder/erhvervstræning Erhvervstema Virksomhed Ex. På funktioner Aftalestatus Børn, unge og ældre Børne- og ungeinstitutioner mm. Efter den enkelte elevs behov Mad og sundhed Cafeterier, køkkener, restauranter og andet Genbrug, Byg, Bolig, Design og Innovation Turisme, Kultur og Fritid Institutioner for børn, unge og ældre samt handicappede mm. Efter den enkelte elevs særlige behov Markedet på Bornholm efter de enkelte elevers behov Middelaldercentret, forskellige museer efter hvor eleven bor, hotel- Pædagogisk støttefunktion mm. Køkken betjening, servering, kundebetjening og meget andet Medhjælper funktion af alle typer på forskellige institutioner og private virksomheder Arbejdsmand. Assistent for tømrer, snedker, murer, elektriker, VVS-installatør, maler og smed. Overgange til Struktør, amu kurser mm Funktion som guide, rengøringsmedhjælp, kendeservicering, bu- Aftale udarbejdes efter behov hos den enkelte elev Aftale udarbejdes efter behov hos den enkelte elev Aftale udarbejdes efter behov hos den enkelte elev Aftale udarbejdes efter behov hos den enkelte elev Aftale udarbejdes efter behov, dog er der mundtlige 20

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Når du har afsluttet kombineret ungdomsuddannelse, er du erhvervsassistent

Læs mere

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid?

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Erhvervsuddannelsescenter Syd SØNDERBORG PRODUKTIONSHØJSKOLE sph@s-p-h.dk. www.s-p-h.dk DK-6400. Solglimt 4 7448 8028 Den Kombinerede

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015 Kære Samarbejdspartnere Vores ambition med udsendelse af dette elektroniske nyhedsbrev er at holde jer orienteret om, hvad der sker på. Det første nyhedsbrev sendte vi ud til jer i september 2014. Vi regner

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker I dag: Kaffe Fair er et særligt læringsrum, som samtidig er en café, der drives af Daghøjskolen FOKUS og ligger i hovedbiblioteket i det centrale

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760 www.andebolle.dk auh@andebolle.dk Målgruppe Kurset er åbent for alle mellem 16

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger. www.erhvervsassistent.dk

Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger. www.erhvervsassistent.dk Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger www.erhvervsassistent.dk Om KUU Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Hovedstaden-Bornholm er et samarbejde mellem 16 institutioner. Til uddannelsen hører

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12. - Brobygning til Uddannelse Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.30 Oplæg v/ Ulla-Birgitte Nies, leder, Unge, Vejledning og Erhverv, TEC TEC

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Byg og bolig Børn, unge og ældre Dyr, planter og maskiner Handel og kundeservice Kommunikation og medier Mad og sundhed Turisme, kultur og fritid

Byg og bolig Børn, unge og ældre Dyr, planter og maskiner Handel og kundeservice Kommunikation og medier Mad og sundhed Turisme, kultur og fritid Den Kombinerede ungdomsuddannelse en ungdomsuddannelse, der kombinerer fag fra forskellige uddannelser og giver erhvervserfaring. Når du har gennemført KUU bliver du erhvervsassistent og kan søge job eller

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet VUC Årsmøde 2014 i Nyborg Afdelingschef Lars Mortensen Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Side 1 Disposition 1) Udviklingen

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud UUV den 8.5.2012 Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud Reportage fra dagen v. Louise: EUC Sjælland Oplæg v/ pædagogisk konsulent

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere