Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet"

Transkript

1 Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt b. Den kollektive vejledning c. Den Individuelle vejledning d. Samarbejde med UU 5. Ungevejledning 6. Lektiecafé og lektiehjælp 7. Andre fastholdelsestiltag a. Frafaldsalarm b. Elevtrivselsundersøgelse c. Gymnasiefremmede unge d. Undervisningen e. Socialt miljø

2 1 Optagelse på handelsgymnasiet på Campus Vejle Ansøgere som opfylder de gængse optagelseskrav og er eklæret uddannelsesparate fra folkeskolen optages på handelsgymnasiet. Ansøgere som søger optagelse uden at være erklæret uddannelsesparat fra folkeskolen, men i øvrigt opfylder de gængse optagelseskrav, indkaldes til en optagelsesprøve, som består af tre skriftlige prøver i hhv. dansk, engelsk og matematik, hver af 20 minutters varighed. Prøven rettes af faglærere i de pågældende fag, som vurderer om besvarelsen er bestået eller ikke bestået. Fastholdelsesvejledningen får prøveresultatet, som sammen med en samtale og ansøgerens karakterer og udtalelser fra folkeskolen danner grundlag for en vurdering af, om eleven skønnes uddannelsesparat til handelsgymnasiet og dermed kan optages. Denne procedure følges for så vidt muligt at undgå at optage elever, som vil have stor risiko for at falde fra. Såfremt en elev ikke kan optages på HHX tilbydes eleven optagelse på EUD eller henvises til UU. 2 Introduktionsforløb på handelsgymnasiet I løbet af den første uge på handelsgymnasiet gennemføres et introduktionsforløb, som har som hovedformål at introducere de nye elever til deres nye uddannelse og deres nye klassekammerater. Der arrangeres forskellige aktiviteter, hvor eleverne skal arbejde sammen på kryds og tværs i klassen og ugen slutter med en introfest fredag aften. Det sociale miljø i en klasse betyder meget for undervisningsmiljøet og for elevernes gennemførelse, og for at skabe et godt klassemiljø arrangers et socialt arrangement for hver klasse, f.eks. hyttetur, kanotur el.lign. i løbet af skoleårets første to måneder. Skolen støtter dette økonomisk. 3 Kontaktlærerfunktion Hver klasse har en kontaktlærer, som spiller en vigtig rolle i forbindelse med fastholdelse af elever. Kontaktlæreren gennemlæser elevernes uddannelsesplan og sørger for at elever med særlige behov, f.eks. ordblinde, sendes til fastholdelsesvejledning for at få de nødvendige hjælpemidler. Det er kontaktlæreren,

3 som tager den første samtale med en elev, som viser tegn på mistrivsel og/eller ikke følger undervisningen. Alle faglærere skal registrere fravær, og det er kontaktlærerens opgave at tjekke og følge op på elevernes fravær hver 4. uge. Kontaktlæreren forsøger sammen med den pågældende elev, at finde årsagen til fraværet samt at finde en løsning på problemerne, så eleven ikke risikerer at falde fra. Her kan skolens vejledning og/eller ungevejledning inddrages. Når en elevs fravær første gang er for højt, får eleven en mundtlig advarsel af kontaktlæreren, og eleven har herafter 4 uger til at nedbringe sit fravær. Hvis dette ikke sker, kontakter kontaktlæreren vejledningen, som overtager fraværsopfølgningen på den pågældende elev. 4 Fastholdelsesvejledning a. Generelt Handelsgymnasiet har to deltidsvejledere, som har som hovedopgave at hjælpe den enkelte elev med at fuldføre handelsgymnasiet med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Vejledningen kan foregå som kollektiv orienteering, som gruppevejledning og som individuel vejledning. Den kollektive vejledning indeholder vejledning om forhold, der er fælles for grupper af elever; det kan være den enkelte klasse eller en årgang på handelsgymnasiet. Den individuelle vejledning tager udgangspunkt i elevens personlige forudsætninger og kan indeholde vejledning om de valg af fag og fagniveauer, der indgår i den enkelte studieretning. Derudover vejledes der også om faglige og personlige forhold, der har betydning for, at eleven kan gennemføre handelsgymnasiet. Gruppevejledning vil typisk være med en gruppe af elever fra den samme klasse, som har et eller flere fælles problemer eksempelvis: lave karakterer, mange forsømmelser, problematisk adfærd, gruppekonflikter, eller for meget fritidsarbejde.

4 b. Den kollektive vejledning Årsplanen for den kollektive vejledning vil typisk indeholde følgende elementer: HHX 1.g HHX 2.g HHX 3. g 1.Introduktion til det at gå på gymnasiet (bl.a. om grund-forløb, studieretningsvalg, karakterer, forsømmelser, nye vaner, eksamen, oprykning, SU, præs. af vejledning og det kan vi hjælpe dig med, studievalg SYD) her udfyldes også spørgeskema, der kan afsløre eventuelle særlige behov 1.Det sker i 2.g 2. Valgfagsorientering 3. Uddannelseskaravanen 4. Klar til 3. år? (sådan kommer dit eksamensbevis til at se ud) 1.Det sker i 3.g 2. Åbent hus på videregående uddannelser 3. Uddannelseskaravanen 4. Frivillige møder med f.eks. revisionsfirmaer 2. Endeligt studieretningsvalg 5. Tilbud om kursus i eksamenstræning 5. Beståelsesregler/ regn selv dit gennemsnit ud 3. Valgfagsorientering 6. Tilbud om kursus i eksamenstræning 4. Tilbud om kursus i eksamenstræning 5. årsprøver (er vigtige)

5 c. Den individuelle vejledning Den individuelle vejledning er baseret på den personlige samtale, og det kan være eleven som henvender sig til vejledningen eller det kan være vejlederen, evt. på opfordring fra kontaktlæreren, som henvender sig til eleven. Den individuelle vejledningssamtale har til formål at hjælpe eleven med at løse eventuelle problemer, som står i vejen for vedkommendes gennemførelse af handelsgymnasiet. Det er f.eks. vejledningen som udfører ordblindetests og ansøger om specialpædagogisk støtte. Der er kontortid i vejledningen 3 dage om ugen fra 10-13, hvor elever frit kan henvende sig. Vejledningen kan selvfølgelig også kontaktes på mail. For at identificere elever, der er frafaldstruet p.g.a. lave karakterer gennemgår vejledningen samtlige elevers termins- og årskarakterer med henblik på at iværksætte tiltag, der kan hjælpe eleven fagligt. Dette kan være henvisning til lektiecafé eller ungdommens røde kors, hvor der ligeledes tilbydes faglig hjælp. Det kan også ske, at en elev erkender, at handelsgymnasiet er for svært fagligt, og i sådanne tilfælde vil vejlederen hjælpe eleven med at vælge en anden uddannelse. Her samarbejdes med Campus Vejles EUD-vejledere og med UU-Vejle eller UU-Horsens, afhængig af hvor eleven kommer fra. Når kontaktlæreren ser mistrivsel hos en elev, f.eks. i form af mange forsømmelser, kan kontaktlæreren bede vejlederen om at tage kontakt til eleven. Ved en individuel samtale vil vejlederen forsøge at identificerer problemet samt at hjælpe eleven med at finde en løsning. I tilfælde af svære personlige problemer henvises eleven til skolens ungevejleder, der vil tage kontakt til eleven. I de tilfælde hvor fraværsopfølgningen på en elev overdrages fra kontaktlærer til vejleder, fordi eleven ikke nedbringer sit fravær efter første mundtlige advarsel, vil vejlederen indkalde eleven til samtale. Hvis fraværet ikke skyldes sygdom, indstilles eleven til en skriftlig advarsel hos rektor. Herefter har eleven 4 uger til at nedbringe sit fravær. Hvis dette ikke sker, indkalder vejlederen igen eleven, som indstilles til 2. skriftlige advarsel hos rektor, og hvis eleven modtager SU, kan denne midlertidigt standses pga. manglende studieaktivitet. Er eleven under 18 år informeres hjemmet om fraværet. Hvis en elev efter 2. skriftlige advarsel ikke nedbringer sit fravær i løbet af 4 uger, risikerer eleven udmeldelse fra handelsgymnasiet. I tilfælde hvor elever udmeldes, får UU-vejledningen i elevens bopælskommune besked.

6 d. Samarbejde med UU Der samarbejdes ved indslusning om elever med særlige behov. UU-vejlederen kontakter hhx-vejledningen, som tager initiativ til et møde mellem eleven, UUvejlederen, og den kommende kontaktlærer, for at aftale hvorledes elevens særlige behov kan indfries; f.eks. etablering af mentorordning. I tilfælde hvor en elev i løbet af hhx er frafaldstruet, kontaktes UU, hvis hhx-vejlederen vurderer, at eleven har behov for vejledning om andet uddannelsesvalg. Det er ligeledes UU som kontaktes i forbindelse med ansøgning om en mentor til hhx-elever. Når en elev udmeldes fra handelsgymnasiet får UU-vejledningen besked, således at de kan overtage vejledningen af eleven. Der afholdes et årligt dialogmøde mellem UU og ungdomsuddannelsesinstitutionerne, hvor de enkelte uddannelsesinstitutioner kort redegør for deres fastholdelsesarbejde og de optagne elevers uddannelsesparathed. 5 Ungevejledning Campus Vejle har en fuldtids ungevejleder, som har samtaler med elever, der har brug for hjælp til at tackle personlige og sociale problemer, der fylder meget i forhold til det at gå på handelsgymnasiet. Det kan være problemer som f.eks. ensomhed, mangel på motivation, mobning, dét at flytte hjemmefra, misbrug, angst eller andre sociale og psykiske problemer. Formålet med samtalerne er at styrke den unge til at finde ressourcer med henblik på at tackle de udfordringer, vedkommende står over for. Målet er at den unge får hånd om egen situation, og kan fortsætte sin uddannelse. Det kan være eleven selv som henvender sig til ungevejlederen, eller det kan være vejlederen som etablerer kontakten mellem den unge og ungevejlederen. Ungevejlederen er endviderer bindeled til UU i forbindelse med mentoransøgninger. Frafaldstruede elever med faglige, sociale og/eller personlige problemer kan få tilknyttet en mentor via UU.

7 6 Lektiecafé og lektiehjælp To eftermiddage om ugen, umiddelbart efter skoletid, er der lektiecafé, hvor 3.g-elever er til stede for at hjælpe med faglige problemer i både sproglige og økonomiske fag. Elever kan komme uopfordret eller de kan være opfordret af vejleder og/eller faglærer. Desuden findes der online lektiehjælp i aftentimerne som som alle skolens elever kan benytte sig af. Endvidere har handelsgymnasiet et samarbejde med Ungdommes Røde Kors, som har et korps af frivillige lektiehjælpere. Vejledningen kan etablere kontakt til en frivillig lektiehjælper/mentor for elever med faglige problemer. Der er i øjeblikket tilknyttet 8 elever til denne ordning. 7 Andre fastholdelsestiltag a. Frafaldsalarm Hvert år i starten af skoleåret gennemføres en frafaldsalarm for alle 1.g-klasser via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Formålet er at afdække, om der er klasser, med særligt mange frafaldstruede elever, og om der skal iværksættes tiltag omkring en sådan klasse. b. Elevtrivselsundersøgelse Hvert efteår gennemføres en elevtrivselsundersøgelse for alle HHX-elever via et elektronisk spørgeskema. Undersøgelsen omfatter en række forskellige forhold på handelsgymnasiet så som undervisningen, klassemiljøet, fysiske rammer og det sociale liv på skolen. Undersøgelsens resultat bruges til at identificere indsatsområder, som kan højne elevtrivslen og være med til at fastholde elever i uddannelsen. c. Gymnasiefremmede unge HHX modtager en del unge fra gymnasiefremmede hjem, og denne gruppe er muligvis mere frafaldstruet end unge fra hjem, hvor forældrene selv har taget en gymnasial uddannelse. For at give de gymnasiefremmede forældre en bedre forståelse for de krav, der stilles til gymnasieeleven, vil der blive fokuseret på dette til den årlige forældreaften i 1.g. d. Undervisningen

8 Med viden om at selve undervisningen på handelsgymnasiet har betydning for fastholdelse af elever, skal alle lærere på handelsgymnasiet gennemføre kursusmodul 1 og 2 i Cooperative Learning, som er en pædagogisk metode, der inkluderer og aktiverer elever, og får den enkelte til at føle, at det har betydning, om den pågældende deltager i undervisningen. Kurser/projekter i e-learning, IT-anvendelse i undervisningen og brug af smartboard og sociale medier er øvrige tiltag til bedre variation i undervisningen. Der er endvidere indført formaliseret undervisningsevaluering, hvilket også har som mål at højne kvaliteten. e. Socialt miljø Skolens sociale miljø har betydning for fastholdelse af elever, og der er derfor udarbejdet en handlingsplan for bedre socialt liv på skolen på baggrund af elevtilfredshedsundersøgelsen. For at få elevernes ønsker frem, er der igangsat et arbejde med at få et velfungerende elevråd.

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Plads til forskellighed Formålet med skolens fastholdelsestiltag er at sikre en stor gennemførelsesprocent fra skolestart på 1. år til dimissionen på 2. år. Skolens

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune

Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune Marts 2012 1 Kære UU vejledere Marts 2012 Så har vi det aktuelle katalog klar, over de forskellige støttemuligheder på ungdomsuddannelserne. Formålet

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Beredskab til støtte af sårbare elever på KTS Medieproduktion

Beredskab til støtte af sårbare elever på KTS Medieproduktion Beredskab til støtte af sårbare elever på KTS Medieproduktion Indhold 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Grundlæggende holdninger til arbejdet med sårbare elever... 3 1.4 Ramme for lærernes arbejde

Læs mere

Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC

Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC August 2011 Lederforeningen for VUC, Arbejdsgruppen om fastholdelsesstrategier 1 Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC Bestyrelsen for Lederforeningen

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere