Indsats mod fravær og frafald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsats mod fravær og frafald"

Transkript

1 Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende) fravær fra de gymnasiale uddannelser. 2. I forbindelse med Ungepakken 2 fra juni 2010 blev bl.a. de gymnasiale love og bekendtgørelser ændret. Ændringerne medførte en pligt for skolerne til at arbejde for at fastholde eleverne i uddannelse og at udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet. 3. Ultimo 2011 vil UVM indsamle dokumentation for skolens retningslinjer for fastholdelsesarbejdet. B: Styringspapirer: 1. Principper og retningslinje for indsats mod fravær og frafald. 2. Principper og retningslinjer for at fastholde eleverne i uddannelse. 3. Procedurer ved omvalg eller frafald C: Styringsværktøj for fastholdelsesindsats: Lectio 1. Klare regler 1. Fælles registreringspraksis 2. Fælles godskrivningspraksis 3. Sammenlignelige fraværstal 4. Overblik 2: Registreringskategorier i Lectio 1. Forældreinddragelse 2. God morgen-ordning 3. Henvisning til psykolog eller anden ekstern rådgivning 4. Individuelle aftaler 5. Læse-/stavevejledning 6. Mentor-ordning 7. Skriveværksted 8. SPS-tiltag

2 Fastholdelsesfunktionen: Opgaver, styringspapirer og aktører Vejledning og fastholdelse Uddannelses og erhvervsvejledning Faglig vejledning Styringspapirer Registreringsparadigme Ny bekendtgørelse Uddannelses- Uddannelsesbekendtgørelser Principper og retningslin- Registrering af fravær bekendtgørelser jer for indsats mod fravær Registrering af sanktioner og frafald Registrering af fasthol- Principper og retningslin- delsestiltag jer for at fastholde eleverne i uddannelse Procedurer ved omvalg eller frafald Interne aktører Eksterne aktører Interne aktører Kommissorium for fastholdel- Interne aktører UU sesfunktionen Vejlederne Studievalg Styringsredskab: Lectio Elekinspektorer

3 Fastholdelsesfunktionen i Erhvervsgymnasiet Funktionens navn Fastholdelsesfunktion Kommissorium Mødefrekvens Ajourføre styringspapirer for fastholdelse Skabe grobund for Erhvervsgymnasiets fastholdelsesinitiativer Skabe grundlag for at arbejde videre med de individuelle forhold, der gælder for en frafaldstruet elev Skabe grundlag for en helhedsorienteret indsats Inspirere og formidle konkrete fastholdelsestiltag, der adresserer forskellige faglige, sociale og personlige problemstillinger Facilitere er anerkendende kultur, der opfanger signaler om elevernes personlige, sociale og faglige velbefindende Understøtte fastholdelsesarbejdet på alle 3 adresser Bidrage til at gøre fastholdelse til en del af kerneydelsen Gøre fastholdelse til en del af kompetenceudviklingen for lærergruppen Udvikle tilbud om støtteordninger af forskellig art Medvirke til at eleverne føler sig set og hørt hverdag Sikre hurtig indsats ved forandring i en elevs tilstedeværelsesmønster/afleveringsmønster Udvikle velfungerende lektiecafeér Sætte focus på overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser Implementere Lectio som styringsværktøj for fastholdelsen Foretage årlig evaluering fastholdelsesindsatsen 1 gang hver anden måned Organisatorisk placering og sammensætning jf. bilag 1 & 2

4 Principper og retningslinje for indsats mod fravær og frafald Formålet med skolens strategi principper og retningslinjer for indsats mod fravær skal medvirke til at få eleverne til at gennemføre deres uddannelse. Inden skolestart opbygges forventninger til det studiesociale og faglige miljø samt til undervisningen og underviserne. Disse forventninger opbygges på baggrund af den viden, de kommende elever har om skolen. Herudover har eleven nogle forudsætninger, som omfatter dels den faglige ballast, dels motivation og arbejdsdisciplin. Efter skolestart oplever eleverne, hvordan skolen og uddannelsen i virkeligheden er. Det gælder både introduktion, det sociale miljø, det faglige miljø, indhold og niveau, arbejdsbyrden, undervisningen, undervisningsformen og underviserne samt studievejledningen og skolens faciliteter. I det omfang, oplevelserne skuffer forventningerne, kan de enkelte forhold blive til frafaldsårsager, men ungdomskulturen har stor indflydelse herpå. Et mere afslappet forhold til valg og fravalg, som kendetegner ungdomskulturen i disse år, kan således gå ind og blive katalysator for et frafald. Det samme gælder naturligvis, hvis der ikke er tale om det rigtige uddannelsesvalg. Skolen forventer, at eleverne er til stede i undervisningen, og at de deltager aktivt i de planlægte aktiviteter. Hvis det første krav ikke opfyldes, kan det medføre sanktioner. Det andet krav fremgår indirekte: Uden aktiv elevdeltagelse kan en række undervisningsbestemmelse, f.eks. vedrørende planlægning og intern evaluering, ikke opfyldes. Regelmæssig tilstedeværelse i undervisningstiden er forudsætningen for, at de kan indstilles til eksamen, og at undervisningen kan gennemføres med elevaktiverende arbejdsformer. For at opfylde sine forpligtelser er det ikke tilstrækkeligt, at eleverne er til stede i timerne og afleverer skriftlige arbejder. Det kræves også, at de skal deltage aktivt i arbejdet, herunder planlægningen og evalueringen af undervisningen. Det er en forudsætning for, at undervisningen kan give det tilsigtede udbytte. Det er skolens mål at reducere antallet af forsømmelser, bl.a. ved at yde hurtig hjælp til elever, som af personlige grunde har svært ved at deltage regelmæssigt. Der er afsat ressourcer til hurtig reaktion i tilfælde af fravær eller forsømmelighed med aflevering af skriftlige opgaver. Forpligtelsen til aktiv deltagelse indebærer bl.a. kravet om tilstrækkelig forberedelse. Hvordan det samlede forberedelsesarbejde kan koordineres, drøftes af teamet. Hvordan effektiviteten af hjemmearbejde kan forøges, drøftes med de enkelte lærere. På basis af årsagsforklaringer samt holdninger og oplevelser har skolen opstillet en liste over relevante forebyggelsesmuligheder. Forebyggelsesmulighederne fokuserer på de aspekter af forebyggelsen, som ligger inden for skolens og uddannelsens rækkevidde. Boligforhold, økonomi, familiære og personlige forhold samt

5 elevens forudsætninger indgår ikke i de tiltag til forebyggelse af frafald, som er iværksat med henblik på fastholdelse. Fra skoleåret 2010/2011 sætter skolen mål for fravær og frafald. Målene for den samlede indsats mod fravær og frafald er: Fravær fra undervisningen skal holdes under landsgennemsnittet Frafald fra uddannelserne uden parallelt tilvalg af anden uddannelse skal minimeres Omvalg af uddannelse skal ske hurtigst muligt - på de 3-årige uddannelser så vidt muligt senest ved afslutningen af grundforløbet Midlerne til at realisere målene vælges i overensstemmelse med karakteren af de udfordringer, skolen har mht. fravær og fravalg. Der fastsættes konkrete mål for gennemførelse og nedbringelse af elevernes fravær og forsømmelser. Grundlæggende skal målene for gennemførelse og fravær realiseres gennem god, motiverende og støttende undervisning, som aktiverer og ansvarliggør eleverne og realiserer målene med undervisningen på måder, som er tilpasset elevernes forudsætninger, og således at eleverne kan se meningen og perspektivet med undervisningen jf. figurerne nedenfor. Desuden sikrer skolen en god klasserumskultur, et godt studiemiljø og fælles arrangementer, som understøtter elevindsatsen og det studiesociale miljø. Skolens mål for fravær 1. g: max. 7,4% 2. g: max. 8,0% 3. g: max. 8,1% Skolens mål for forsømmelse med skriftligt arbejde At min. 93% af eleverne afleverer skriftligt arbejde (angivet i elevtid) til tiden. Skolens mål for gennemførelse: At min. 75% af eleverne gennemfører uddannelsen

6 Indsats mod fravær og frafald Inden skolestart Efter skolestart Beslutning om frafald/omfang Information om og forventninger Skolen Hvordan er det at gå i Handelsgymnasiet/Teknisk Gymnasium Udmøntning af indsats mod fravær og frafald Se side 4 Ungdomskultur Elevens forudsætninger Frafald Fagligt Motivation/arbejdsdisciplin Øvrige forhold Bolig Økonomi Personlige forhold Familiære forhold Valgkompetence Selvindsigt Viden om andre uddannelser Valgstrategi Det rigtige uddannelsesvalg Inden skolestart Efter skolestart Beslutning om frafald/omfang Kilde: Efter DMA/research, 2003

7 Udmøntning af indsats mod fravær og frafald Status Skolens regler vedr. forsømmelser understøtter løsninger på forsømmelses- og frafaldsproblemerne og indeholder tydelige procedurer for fraværshåndtering Skolens regler vedr. forsømmelser er tydelige og kendte af både elever, forældre og lærere Skolen sørger for at have et relevant og nødvendigt samarbejde med forældre Skolen sikrer, at dens regler vedr. forsømmelser følges, og at der hurtigt følges op på fravær Skolens forventninger til eleverne er tydelige og kendte og formidles ikke blot skriftligt til eleverne, men også via introduktionsarrangementer og løbende efter behov Skolen yder en intensiv indsats efter uddannelsesstart i forhold til elever med faglige vanskeligheder, fx i form af opfølgende tilbud i form af læsetræning, lektiecafeer mv., hvortil skolen kan beslutte mødepligt Skolen yder en intensiv indsats efter uddannelsesstart i forhold til elever med personlige problemer mv., der kunne føre til forsømmelser og frafald Der ydes systematisk og koordineret faglig og personlig vejledning af vejledere - med vægt på samtlige elever med særlige vanskeligheder Skolen indgår aftaler med elever om håndtering af de vanskeligheder, som udløser forsømmelser og fravær, således at der for elever med særlige vanskeligheder aftales konkrete løsninger Skolen pålægger den enkelte elev at indhente det forsømte gennem fx pligtig deltagelse i lektiecafe, tilstedeværelsespligt til udarbejdelse af opgavebesvarelse, rapporter o.l. Skolen benytter sig af mulighederne for ekstra undervisning til den enkelte elev, såfremt eleven har mangler i sine faglige forudsætninger og resultater Skolen råder over personer, som matcher elevernes problemer, så der fx kan benyttes psykolog I forhold til UU erne og andre uddannelsesinstitutioner aftaler skolen en klar procedure og ansvarsfordeling for håndtering af frafaldstruede elever, herunder at en elev i tilfælde af frafald samtidig bringes videre til en anden og mere hensigtsmæssig uddannelse Introduktionen til uddannelse og skole tilrettelæggelse med fokus på overgangsproblemer

8 Principper og retningslinjer for at fastholde eleverne i uddannelse i de erhvervsgymnasiale uddannelser Retsregler for fastholdelse Kilde: Uddannelsesbekendtgørelsen, 2010: 41. Skolens leder skal sikre, at der gives faglig og metodisk vejledning i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene som en del af uddannelsestiden. Stk. 2. Den uddannelses- og erhvervsvejledning, som eleverne modtager i henhold til bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, ligger uden for uddannelsestiden. Stk. 3. Eleverne har pligt til at deltage i den vejledning, der gives efter stk Stk. 4. Lederen skal sikre, at der udarbejdes retningslinjer for arbejdet med at fastholde eleverne i uddannelse, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald, jf. 17 i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). Kilde: Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse : 12. Hvis der i institutionens fastholdelsesarbejde indgår uddannelses- og erhvervsvejledning, skal denne del af opgaven varetages af vejledere, der har gennemført de tre obligatoriske moduler samt et relevant valgmodul på diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning, en professionsbacheloruddannelse i offentlig administration med studieretning uddannelses- og erhvervsvejledning eller masteruddannelsen i vejledning, jf. dog stk. 2 Stk. 2. Vejledning kan endvidere varetages af personer, som har de kvalifikationer, der er beskrevet i 11, stk. 2. Stk. 3. Ved alle nyansættelser af vejledere skal disse opfylde uddannelseskravet eller dokumentere sine kompetencer efter stk. 1 eller 2. Er det ikke muligt at ansætte en egnet ansøger, der opfylder

9 kravene i stk. 1 eller 2, kan der ansættes ansøgere, som herefter indgår i uddannelsesinstitutionens efteruddannelsesplaner, jf. stk. 4. Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen skal have en plan for, hvornår alle institutionens vejledere kan leve op til uddannelseskravene i stk. 1 og 2. Mål for fastholdelse Skolens arbejde med at fastholde eleverne i uddannelse har som mål at få eleven til at gennemføre sin uddannelse. Arbejdet koncentrerer sig om de elever, der har brug for hjælp og støtte, herunder gymnasie fremmede elever og arbejdsopgaver omfatter: 1. Faglig og metodisk vejledning 2. Hjælp og støtte til forhold der kan få indflydelse på elevens uddannelse 3. Uddannelses- og erhvervsvejledning 4. Indsats mod fravær og frafald nærmere (beskrevet i Principper og retningslinje for indsats fravær og frafald). Skolen sikrer, at der som en del af uddannelsestiden gives faglig og metodisk vejledning i de enkelte fag og fagområder. Lærerne og lærerteams har ansvaret for undervisningen, herunder at den enkelte elev får specifik faglig vejledning og generel vejledning i forhold til den enkeltes udvikling fra elev til studerende. Det indebærer, at vejledning i studie- og notatteknik, lektielæsningsmetoder m.v. gennemføres i uddannelsestiden. Skolen sikrer, at der tilbydes eleverne individuel og kollektiv hjælp og støtte til gennemførelse af uddannelsen. Aktiviteterne skal endvidere understøtte elevens evne til at træffe de valg, som indgår i tilrettelæggelsen af den enkeltes uddannelse med forståelse for sammenhængen mellem disse valg og elevens ønske om efterfølgende uddannelse og beskæftigelse. Skolens fastholdelsesarbejde understøtter og ses i sammenhæng med den uddannelses- og erhvervsvejledning, som Studievalg Nord har ansvaret for. Skolen træffer nærmere beslutning om organiseringen og tilrettelæggelsen af fastholdelsesarbejde, som skolen er ansvarlig for og sørger for koordinering og samarbejde med de forskellige aktører i fastholdelsen.

10 Procedure ved frafald eller omvalg i Erhvervsgymnasierne Normalt vil eleven have modtaget 2 advarsler ved henholdsvis 30 og 50 timers fravær, forinden udskrivning af skolen kan finde sted. (I enkelte tilfælde er et ikke muligt på trods af indkaldelser til samtaler pr. brev at uddele advarslerne. I disse tilfælde sendes advarslen hjem til eleven til underskrivelse. Dette sker ved anbefalet brev). I forbindelse med disse advarsler finder der samtaler sted med elevinspektor og studievejleder for at opklare årsagen/årsagerne til fraværet med henblik på at støtte og vejlede eleven. Forsætter eleven med at have fravær, indkaldes eleven til endnu en samtale med elevinspektor og studievejleder i et forsøg på at undgå frafald uden omvalg. Lykkes disse forsøg ikke, eller bliver eleven anbefalet at foretage et omvalg til en anden uddannelse eller gå skoleåret om, udmeldes eleven. Dette sker enten ved, at eleven melder sig selv ud via studievejlederen, eller eleven bliver udskrevet af skolen, hvis det ikke lykkes at få kontakt med ham/hende. I begge tilfælde indstilles SU, hvilket eleven får besked om skriftligt, samtidig med at der gives klagevejledning over skolens afgørelse. Ved udmeldelse på elevens foranledning udfylder studievejleder udmeldelsesblanket til brug for Elevservice med oplysninger om årsager til omvalg eller frafald og den udfyldte blanket danner grundlag for skolens underretning af Ungdommens Uddannelsesvejledning UU. Ved udmeldelse på skolens foranledning (f.eks. pga. fravær) sender skolens brev til eleven med oplysning om årsag samt klagevejledning for skolens afgørelse.

10 Gode råd om fastholdelse

10 Gode råd om fastholdelse 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) præsenterer her 10 gode råd i fastholdelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne. De 10 gode råd er udarbejdet på baggrund af de erfaringer

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere