Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse"

Transkript

1 Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen: Formand: Bo Otterstrøm, Østergade 13 Kasserer: Jørgen Seierøe, Ganehøj Allé 3 Sekretær: Olaf Bokmand, Hundsøvej 22 Bestyrelsesmedlem: Sven Rudolf Lindgren, Søtofteparken 2 Suppleant: Theis Dalby Hundshøjvej 11 Revisor Poul Johannessen Ref.: Olaf 23 adresser repræsenteret ved 24 deltagere Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af andelshavere og suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 8. Eventuelt Ad. 1: Bo Otterstrøm bød velkommen og foreslog Torben Lund som dirigent. Torben Lund blev valgt og takkede for valget samt konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet korrekt og at forsamlingen var beslutningsdygtig. Ad.2: Bo Otterstrøm fik herefter ordet til bestyrelsens beretning som følger: Organisering Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i 2013 således: Formand: Bo Otterstrøm, Østergade 13 Kasserer: Jørgen Seierøe, Ganehøj Allé 3 Sekretær: Olaf Bokmand, Hundsøvej 22 Bestyrelsesmedlem: Sven Rudolf Lindgren, Søtofteparken 2 Bestyrelsesmedlem: Lars Kiib Hecht, Peter Appels Vej 23

2 Andelshavere Referat af GNV Generalforsamling 2014/03 Der er i 2013 ikke kommet yderligere andelshavere til, dvs. GNV har 744 andelshavere. Der er ikke tegn på at antallet af andelshavere vil ændre sig nævneværdigt i indeværende år. Vandmængder GNV har i 2013 distribueret m³ til forbrugerne. Heraf blev i årets løb købt vand fra Ganløse Søndre Vandværk i forbindelse med brud på ledningsnettet og i forbindelse med diverse opgaver på værket. Vandbruget er således steget med ca. 0,8 % i 2013 sammenlignet med sidste år. Forbrugernes samlede aflæsning er m3, hvilket giver et tab i ledningsnettet på 4.391m³, svarende til 4,94 %, som er lidt mindre end de foregående år. Bestyrelsesarbejdet Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen den 19. marts Bestyrelsesmøderne har været ret så koncentrerede med mange debatter og en god dialog omkring både aktuelle temaer og omkring de store projekter vi har gang i med den nye boring og omkring renovering af ledningsnettet i bl.a. Højgårdsparken / Søtofteparken. Den ene af suppleanterne har deltaget i en del af møderne og har her bidraget med faglig viden, hvilket vi som bestyrelse har haft stor gavn af. Der har været en del henvendelser til bestyrelsen og i årets løb er der kommet ca s, en hel del af dem til besvarelse. Højgårdsparken og Søtofteparken På sidste års generalforsamling orienterede bestyrelsen om planer for renovering af ledningsnettet i dette område. Der har været afholdt flere møder, herunder et orienteringsmøde, hvor alle andelshavere fra de to bebyggelser var inviteret med, idet en renovering vil have økonomiske konsekvenser for beboerne. Efter en uddybende rapport fra Dines Jørgensen har bestyrelsen genovervejet situationen nøje og er blevet enige om, at der er meget store udfordringer i denne renovering bl.a. er der ikke sket en deklarering af de eksisterende ledninger og de økonomiske konsekvenser for den enkelte andelshaver i området er af en anseelig størrelse, og derfor har vi har valgt at efterleve rapporten fra vores rådgiver, som anbefaler en samlet helhedsvurdering af det samlet ledningsnet i GNV s område, for at kunne foretage den nødvendige overordnede prioritering. Det betyder at bestyrelsen har valgt at udsætte projektet en årrække både af hensyn til at projektet skal udføres på en måde der er bedst mulig brug af foreningens økonomiske midler, samt at vi ønsker at den enkelte andelshaver gennem en meget lang varsling vil få mulighed for at lave den nødvendige opsparing. Der skønnes en investering for den enkelte andelshaver i størrelsesordenen på 10 til 30 tusinde kroner. Vandkvalitet Vi kan gentage, hvad også sidste år fortalte om vandkvaliteten. Gennem året er der igen blevet fulgt op på vandkvaliteten, hvor vi nu har fået helt styr på iltindholdet, som ikke tidligere kunne komme op på et acceptabelt niveau. Vandet fra den nye boring er i en rigtig god kvalitet og personligt kan formanden konstatere at det både smager godt og virker meget friskt, så når også analyserne fortæller at vandkvaliteten er helt som den skal være, er vi i bestyrelsen godt tilfredse med det arbejde, der er blevet lagt i at få den nye boring på plads. Der er foretaget de lovpligtige analyser. Alle måleresultater er helt som forventet i orden og kan naturligvis altid ses på hvor vi opfordrer alle andelshavere til at kigge ind for at følge med. Den gamle boring er også renoveret i årets løb og videooptagelser fra renoveringsarbejdet at viste renoveringen var tiltrængt. Den gamle boring fungerer nu i samkøring med den ny boring. SMS-tjeneste send GNV til 1220 og bliv tilmeldt SMS tjenesten har igen i 2013 vist sin værdi. Bl.a. har vi varslet flere gange ved ledningsbrud og ledningsarbejder, hvor vi har været nødt til at lukke for vandet i større og mindre områder. Desværre må vi konstatere at ikke alle havde fået meldt sig på endnu, og vi vil derfor fortsat stærkt opfordre alle andelshavere Side 2

3 til at tilmelde mindst en mobiltelefon ved at sende en sms med GNV til servicen koster kun normal smstakst. Likvider og betalinger Bestyrelsen har fastholdt procedurer med attestation af alle bilag, således at alle betalinger bliver gennemset og godkendt af formanden inden de kommer til betaling hos kassereren. Procedurerne er gennemgået af revisor, som har sagt god for sikkerheden i denne procedure. Kapitalforrentning Der har gennem de seneste generalforsamlinger været debat omkring forrentningen af GNV s kapital. Bestyrelsen har valgt fortsat ikke at ændre strategi. Bestyrelsen er dog helt klar over, at det skal sikres at vi til stadighed opnår den bedst mulige forrentning under skyldig hensyntagen til, at vi ikke ønsker at sætte hverken hele eller dele af formuen på spil i mere eller mindre risikable investeringer. Set i forhold til det generelle renteniveau, har der nok heller ikke været de store muligheder for at opnå en bedre forrentning end den vi har opnået ved en forholdsvis passiv investering i obligationer. Værket og rentvandsbeholderen Ved etableringen af vandledning til den nye boring skete der et større brud på vandledningen mellem værket og rentvandsbeholderen. Ledningen var ikke indtegnet korrekt på kortet, så entreprenøren havde ikke en ingen chance for at se denne ledning, som lå væsentligt dybere end forventet. Uheldet betød at rentvandsbeholderen blev tømt på meget kort tid og der er altså meget vand i den. Vi måtte gennem en periode koble Ganløse Søndre Vandværk på, for at kunne forsyne forbrugerne, da det var vanskeligt at få udbedret dette store brud. Uheldet skete den 14. april og vi var først klar til selv at klare forsyningen igen den 24. april efter at have forsøgt med genstart den 19. april, hvor det viste sig at der stadig var brud på ledningsnettet. Vi fik i forbindelse med dette meget store brud foretaget ekstra kontrol af drikkevandskvaliteten, som heldigvis viste sig at være helt i orden. Ledningsbrud Udover det nævnte brud, har vi været ramt af andre brud: 6. maj havde vi et større brud på Lyngevej, som gjorde det nødvendigt helt at lukke værket ned efter 5 timer var vi klar til at forsyne alle igen. 16. maj gik det ud over Karlskov Bakke, Teglværksparken, Lyngevej samt Christianslyst, som i en kortere tid måtte undvære vand på grund af ledningsbrud. I forbindelse med DONG s arbejde med at lægge elforsyningen i jorden havde vi et brud på Møllevej Syd den 7. oktober. 18. oktober gik det ud over Bybakken, da DONG i forbindelse med nedlægning af elkabler fik ødelagt en vandledning denne har DONG erstattet. Vestergade har været ramt af et brud den 2. januar i år. Digitale vandmålere Bestyrelsen besluttede forrige år, at der skulle investeres i og opsættes digitale vandmålere, når lageret af de mekaniske var opbrugt. Arbejdet er nu godt i gang og en del målere er allerede i brug. De målere vi har valgt, gør det muligt at lave fjernaflæsning, hvilket vi ser frem til i de situationer, hvor måleren ikke bliver aflæst rettidigt og hvor der ellers tidligere har været brugt uforholdsmæssigt meget tid med at få aflæst måleren. Der har været en del klager over at aflæsningen af de ny målere er besværligt og i hvert tilfælde skyldes det manglende plads p.g.a skabe o.l. der hindrer den fri adgang til måleren. Det må præciseres, at der er krav til plads til måleren og adgangsforhold til udskiftning af målere. Side 3

4 Bylaug Referat af GNV Generalforsamling 2014/03 Vandposten på Forten er blevet etableret i året der er gået og GNV håber nu, at der igen i år og fremover vil komme dyr på Forten til glæde for alle Ganløse borgere. Ganløse Søndre Vandværk sammenlægning Bestyrelsen for Ganløse Nordre Vandværk har siden 2012 afholdt møder med bestyrelsen for Ganløse Søndre Vandværk med henblik på at vurdere mulighederne for en sammenlægning af de to lokale Vandforsyninger. Målet med etableringen af Ganløse Vandværk er at sikre lav pris og høj kvalitet på vandet i Ganløse. Møderne har været præget af en positiv holdning til et samarbejde, og vi er nu endelig kommet så langt, at bestyrelserne er enige om en handlingsplan, der kan føre til sammenlægning. Såvel bestyrelsen for GSV og bestyrelsen for GNV håber denne sammenlægning kan finde sted i løbet af de kommende måneder. Det formelle forberedende arbejde er opløsning af de 2 anpartsselskaber og etablering af et nyt anpartsselskab. Beslutningen skal vedtages på ekstraordinære generalforsamlinger og de planlægges afholdt 2/6 og 25/6. Ny boring Den nye boring som vi også i 2013 har brugt megen energi på, er nu etableret og råvandsledningen er ført ind til værket. Vi har siden juli måned 2013 leveret vand fra den nye boring. I henhold til indvindingstilladelsen vil forsyningen fremover ske fra både den gamle og den nye boring. Arbejdet med den ny boring har taget megen tid for bestyrelsen og der er brugt mange kræfter på projektstyring, møder og opfølgning for at sikre den bedst mulige løsning til den lavest mulige pris. Arbejdet har ikke været uden udfordringer, idet vi også har skullet arbejde med kloakering af ejendomme som ligger indenfor en 300 m zone fra den nye boring. Arbejdet her har bl.a. indebåret en del møder med lodsejere og Egedal Forsyning om overdragelse af anlæg, idet GNV ikke har haft noget ønske om at eje kloakanlæg med de udfordringer som dette medfører. Økonomi Nu skal vi jo ikke tage ordet fra kassereren, men ganske kort en bemærkning til vores økonomi, hvor vi i 2013 havde et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Den største årsag til denne forskel er aktivering af hovedparten af udgifterne til den nye boring til senere afskrivning. Vi har budgetteret med et underskud på kr. for 2014 trods stigning af prisen for vandet jævnfør referatets punkt vedrørende takstbladet. Takstblad Taksterne er blevet reguleret og takstbladet er blevet ændret til at være inklusive moms. Taksterne for vand leveret fra GNV er steget fra 4,69 til 7,80, da vi ikke kan forsvare at levere vand til under produktionspris samtidig med at vi ved, at der kan ligge store økonomiske udfordringer foran os med renovering af ledningsnet i dele af GNV s område. Desuden har vi valgt at lade prisen for vand være den samme, som prisen for vand er hos GSV, for at lette en forhåbentlig kommende fusion. Prisstigningen svarer til ca. 140,00 kr. pr. person pr. år i vores forsyningsområde. Vi kalkulerer med at det faste bidrag for hver forsyningsenhed på kr. 500,00 skal udgå for andelshaverne i GNV i et år for at sikre at værdierne i GNV og GSV kan blive udlignet uden at dette får skattemæssige konsekvenser for hverken andelshaverne eller for GNV. Afslutningsvis vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse og Stenløse Vandværks medarbejdere for godt samarbejde i det forløbne år Side 4

5 Respons fra forsamlingen og svar i kursiv Referat af GNV Generalforsamling 2014/03 Søtofteparken og højgårdsparken er uenig i fordelingen af udgifterne ved renoveringen af ledningsnettet. Det er en kompliceret sag og Formanden gennemgik problemstillingen ved de forskellige løsningsmuligheder og noterede at der er en god dialog med de respektive grundejere Det er kun er vandværkets generalforsamling der er beslutningsdygtig, grundejerforeningen kan ikke juridisk pålægge den enkelte grundejere noget. Det er korrekt, men det er en fordel med en fælles holdning der kan afstemmes i de respektive grundejerforeninger. Hvem ejer egentlig stophanen og hvordan med placeringen? Livlig debat om ejerskab for stophanen Vi vil undersøger set nærmere og beskrive det på hjemmesiden. Ifølge producenten kan den ny måler anbringes vilkårlig og hvis den monteres med toppen udad kunne den let aflæses for eksempel i et skab. Det er rigtigt vi tager det op med VVS firma Kridahl. Det var kun de mekaniske målere der skulle monteres lodret. Er der et ledningstab i den ny måler, når flere haner åbnes falder trykket Der er et mindre tab i den ny måler men det kan være at kuglehanen eller stophanen ikke er åbnet helt eller er defekt Ormehul i stophanen er udført forkert i de gamle installationer, der gør den ikke må åbnes helt, men lukkes lidt. I Højgårds- og Søtofteparken er stophanerne ikke tilgængelige. Vi vil forsøge at rette op på disse uhensigtsmæssigheder ved en kommende ledningsrenovering. Spørgsmål til boring Posten på regnskabet: Spildevandsledning hvad betyder det? Kloakering indenfor 300 meters afstand til boringen er udført iht indvindingstilladelsen. Vi har valgt at overdrage spildevandsdelen til Egedal Forsyning for kun at skulle fokusere på vandforsyningsdelen. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Derefter gav ordstyren ordet til kasserer og revisor Ad. 3: Det reviderede driftsregnskab forelægges til godkendelse. Revisor Poul Johannessen foretog en gennemgang af regnskabets hovedposter. Respons fra forsamlingen Spørgsmål til bestyrelseshonorar, hvorfor er der afvigelser? Et medlem af bestyrelsen ønsker ikke honorar Hvordan med afskrivning af investeringen i boringen? Det indledende arbejde vedrørende den ny boring blev driftført, da det ikke var sikkert at projektet blev til noget. Kloakeringen vil ikke blive en del af gnv s fortsatte ejendom, da vi ikke ønsker at beskæftige os med spildevand. Vi har derfor overgivet kloakeringen til Egedal Forsyning og har straksafskrevet denne investering. Regnskabet blev godkendt Side 5

6 Ad. 4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse Budgettet blev gennemgået af kasserer Den væsentligste ændring er salg af vand i.h.t. takstbladet, hvor momsen nu er indregnet og prisen på vand er steget jf. bestyrelsens beretning. Respons fra forsamlingen Det er underligt at vi skal godkende et budget baseret på et takstblad der er lagt fast. Hvorfor den store stigning? Prisen er primært steget for at undgå at vi sælger vand under produktionspris og for at sikre at vi har midler til den nødvendige vedligeholdelse af ledningsnet samt driftsudstyr. Endvidere har vi foretaget regulering af priserne for at harmonere med Ganløse Søndre Vandværk s priser for at lette en evt. kommende sammenlægning i Ganløse Vandværk. Takstbladet er godkendt af kommunalbestyrelsen før vandværkets generalforsamling. Det er et ønske fremover at vi kommer et år frem således at vi kommer til at godkende et forslag til takstblad på en kommende generalforsamling, der således efterfølgende kan forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse risikoen er dog, at taksbladet ikke bliver godkendt her. Hvordan er fordelingsnøglen for bestyrelseshonoraret og hvorfor er det steget? Fordelingen blev gennemgået af formanden og reguleringen svarer til reguleringen i prisindexet. Budgettet blev godkendt. Ad. 5: Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen stiller følgende forslag: Der ønskes bemyndigelse til at oprette et nyt selskab, Ganløse Vandværk, sammen med Ganløse Søndre Vandværk. Hensigten er at nedlægge GNV og GSV for at lade de to vandværker indgå i et nyt samlet vandværk i Ganløse. Dette skal efterfølgende følges op på 2 ekstraordinære generalforsamlinger hvor formalia skal vedtages. Vi påregner at der indkaldes til disse ekstraordinære generalforsamlinger den 2/6 og 25/6. Respons fra forsamlingen Hvorfor denne sammenlægning? Sammenlægningen primære formål er at sikre vandkvaliteten, men der er også administrative besparelser. Den kommende bestyrelse vil fra starten bestå af 3 fra GNV og 3 fra GSV. Det er aftalt, at formandsposten tilfalder GNV mens kassererposten går varetages af GSV for at skabe en balance og sikre kontinuiteten i det arbejde vi hver især har gjort og gør fremadrettet. Hele serviceringen af nettet kan blive samlet og vi sikres den bedst mulige servicering af andelshaverne m.fl. i hele forsyningsområdet. Der er forskelle på GNV og GSV og vi skal få det bedste fra hvert værk indarbejdet i det samlede Ganløse Vandværk, bl.a. har GNV en SMS tjeneste og digitailsering af ledningsnettet mens søndre GSV harfor fjernovervågning af værket, hvilket ikke er tilfældet på GNV. Skal der så et nyt budget? Budgettet er udarbejdet for det kommende år og hvis sammenlægningen vedtages bliver der et nyt budget for den fælles vandforsyning. Side 6

7 Forslaget blev vedtaget ved håndsopretning, der viste 100 % tilslutning, idet ingen stemte imod og ingen valgte at undlade at stemme. Ad. 6: Valg af andelshavere og suppleanter til bestyrelsen Bo Otterstrøm stiller gerne op igen Jørgen Seierøe ønsker ikke genvalg Flemming Vedel Hansen stiller op som ny kasserer Begge er valgt uden modkandidater Theis Dalby stiller gerne op igen som suppleant Suppleanten blev genvalgt uden modkandidater Ad. 7: Valg af revisorer Statsautoriserer Revisor Poul Johannessen stiller gerne op igen, Poul Johannessen blev valgt Ad. 8: Eventuelt Bemærkninger fra forsamlingen Der er en måler monteret under gulvet fungerer det så? Data sendes med radiobølger så måleren fungerer. Der stikker ledninger ud fra måleren skal de ikke tilsluttes? Ledningerne er uden betydning og skal ikke bruges til noget. Kan jeg ikke have min gamle måler på strengen så jeg kan følge mit forbrug? Der må kun være en måler på strengen. Hvorfor ny kasserer. Kan Jørgen ikke fortsætte et halvt år til sammenlægningen. Jørgen ønsker ikke genvalg og det respekterer vi, Jørgen vil dog være på sidelinjen men ønsker ikke at have ansvaret længere. Ordstyren gav herefter ordet til formanden for de afsluttende bemærkninger. Formanden benyttede lejligheden til at takke Jørgen for mange års arbejde og overrakte en flaske fra bestyrelsen og en karaffel som tak for et forbilledligt samarbejde. Ligeledes blev givet en tak til ordstyreren og forsamlingen for god ro og orden. Bo Otterstrøm, Formand Torben Lund, dirigent Side 7

8 Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Ganløse Nordre Vandværk mandag 2. juni 2014 kl på Rytterskolen Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Fusion imellem Ganløse Søndre vandværk A.m.b.a., Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. og Ganløse Vandværk A.m.b.a. med Ganløse Vandværk A.m.b.a. som det fortsættende selskab Godkendes den foreslåede fusionen ophører de to eksisterende vandværker GSV og GNV med at eksistere. 2. Eventuelt Mens vi venter på den ekstraordinære generalforsamling opfordres alle, der endnu ikke har tilmeldt sig SMS-ordningen, til at få dette gjort. Tilmelding sker ved at sende en sms med teksten GNV til 1220 Side 8

9 Side 9

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden:

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 2013 3. Det reviderede regnskab for 2013. 4. Budget 2014 og takstblad

Læs mere

Fusionsredegørelse. Fusionsbalance pr 1. januar 2014

Fusionsredegørelse. Fusionsbalance pr 1. januar 2014 Fusionsredegørelse Fusionsbalance pr 1. januar 2014 for fusionen imellem Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a Ganløse Vandværk A.m.b.a. under stiftelse med Ganløse Vandværk som

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk 27. marts 2008 Ref.: 2008/og FJ Referat af Ordinær Generalforsamling den 26. marts 2008 Mødested: Mødetid: 19:00 Rytterskolen,

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00

tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00 tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00 i Langes Magasin, Østergade 3B, Frederikssund. Dagsorden iht. vedtægternes 7: 1. Valg af dirigent Der var ingen der stillede op, så formanden blev valgt som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Ordinær generalforsamling i I/S Kirke Hyllinge vandværk Fredag den 15. marts 2013 i Karleby Forsamlingshus

Ordinær generalforsamling i I/S Kirke Hyllinge vandværk Fredag den 15. marts 2013 i Karleby Forsamlingshus Ordinær generalforsamling i I/S Kirke Hyllinge vandværk Fredag den 15. marts 2013 i Karleby Forsamlingshus Formanden Karl Christian Koch bød velkommen til de 24 fremmødte interessenter samt bestyrelsen.

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af Ordinær Generalforsamling den 22. marts 2010 22. marts 2010 Ref.: 2010/BO Mødested: Mødetid: 19:00 Rytterskolen,

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål Bilag 4 Kolonne 1 er de bestående vedtægter 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Egedal Kommune. Kolonne 2 er bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A. Lørdag den 7. maj 2016, kl på. Den Skæve Kro, Ebeltoft

Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A. Lørdag den 7. maj 2016, kl på. Den Skæve Kro, Ebeltoft Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A. Lørdag den 7. maj 2016, kl. 10.00 på Den Skæve Kro, Ebeltoft Formanden for vandværket, Kurt Laursen bød velkommen til de 38 fremmødte. 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dall Villaby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 Formål 2 Selskabets

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 19. maj 2015 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Formand Svend Pedersen Kasserer Walther Thomsen Næstformand John

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling 1/6 Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling Dato/tid : 16. april 2007 kl. 19.00 Sted : Park Hotel Deltagere : Niels Andreasen (NA) Palle Frank (PF) Thomas Puggaard (TP) Pia Dohn Nielsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ Selskabet er stiftet den 17. maj 1938 som et interessentskab og i 2010 omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand Bendt

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen blev valgt til ordstyrer. Generalforsamling - Referat Afholdt 17. marts 2014 - Store Merløse Hallen b. Det blev konstateret, at Generalforsamlingen

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. FORSLAG TIL VEDTÆGTER MED ÆNDRING AF 8 STK 3 TIL VEDTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMALING DEN 17/6 2015 PÅ TUNE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 5. november

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted side 2 2 Formål side 2 3 Medlemmer side 2 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune. FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 1 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Hundslund Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HUNDSLUND VANDVÆRK a.m.b.a. 4 medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges. 4. Budget for det kommende år fremlægges.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A.

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Børkop Vandværk A.m.b.A. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.)

VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.) VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.) Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Janderup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar)

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Vedtægter for 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Selskabet har hjemsted i Ringkøbing- Skjern_ Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer Vedtægter For Nimtofte Vandværk A.m.b.a CVR nummer 34775702 Stiftet den 1 januar 2013 1 VEDTÆGTER FOR NIMTOFTE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis

Læs mere

NordmarkenVand A.m.b.a.

NordmarkenVand A.m.b.a. 1 NordmarkenVand A.m.b.a. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og forsyningsområde 2 Formål 3 Medlemmer 4 Medlemmernes rettigheder 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6 Udtrædelse af selskabet 7 Levering

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a.

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mou Kraftvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Stenløse Vandværk tirsdag den 9. april 2013 kl. 19:30 i Sognegården, Engholmvej, Stenløse.

Ordinær Generalforsamling i Stenløse Vandværk tirsdag den 9. april 2013 kl. 19:30 i Sognegården, Engholmvej, Stenløse. Andelsselskabet Stenløse Vandværk Ordinær Generalforsamling i Stenløse Vandværk tirsdag den 9. april 2013 kl. 19:30 i Sognegården, Engholmvej, Stenløse. Deltagere: Vagn Handlos (VH), Bent Berg (BB), Klaus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Vejledning nr. 100 03/2012 Gammelt nr. 100 Emne: Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere