Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse"

Transkript

1 Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen: Formand: Bo Otterstrøm, Østergade 13 Kasserer: Jørgen Seierøe, Ganehøj Allé 3 Sekretær: Olaf Bokmand, Hundsøvej 22 Bestyrelsesmedlem: Sven Rudolf Lindgren, Søtofteparken 2 Suppleant: Theis Dalby Hundshøjvej 11 Revisor Poul Johannessen Ref.: Olaf 23 adresser repræsenteret ved 24 deltagere Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af andelshavere og suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 8. Eventuelt Ad. 1: Bo Otterstrøm bød velkommen og foreslog Torben Lund som dirigent. Torben Lund blev valgt og takkede for valget samt konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet korrekt og at forsamlingen var beslutningsdygtig. Ad.2: Bo Otterstrøm fik herefter ordet til bestyrelsens beretning som følger: Organisering Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i 2013 således: Formand: Bo Otterstrøm, Østergade 13 Kasserer: Jørgen Seierøe, Ganehøj Allé 3 Sekretær: Olaf Bokmand, Hundsøvej 22 Bestyrelsesmedlem: Sven Rudolf Lindgren, Søtofteparken 2 Bestyrelsesmedlem: Lars Kiib Hecht, Peter Appels Vej 23

2 Andelshavere Referat af GNV Generalforsamling 2014/03 Der er i 2013 ikke kommet yderligere andelshavere til, dvs. GNV har 744 andelshavere. Der er ikke tegn på at antallet af andelshavere vil ændre sig nævneværdigt i indeværende år. Vandmængder GNV har i 2013 distribueret m³ til forbrugerne. Heraf blev i årets løb købt vand fra Ganløse Søndre Vandværk i forbindelse med brud på ledningsnettet og i forbindelse med diverse opgaver på værket. Vandbruget er således steget med ca. 0,8 % i 2013 sammenlignet med sidste år. Forbrugernes samlede aflæsning er m3, hvilket giver et tab i ledningsnettet på 4.391m³, svarende til 4,94 %, som er lidt mindre end de foregående år. Bestyrelsesarbejdet Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen den 19. marts Bestyrelsesmøderne har været ret så koncentrerede med mange debatter og en god dialog omkring både aktuelle temaer og omkring de store projekter vi har gang i med den nye boring og omkring renovering af ledningsnettet i bl.a. Højgårdsparken / Søtofteparken. Den ene af suppleanterne har deltaget i en del af møderne og har her bidraget med faglig viden, hvilket vi som bestyrelse har haft stor gavn af. Der har været en del henvendelser til bestyrelsen og i årets løb er der kommet ca s, en hel del af dem til besvarelse. Højgårdsparken og Søtofteparken På sidste års generalforsamling orienterede bestyrelsen om planer for renovering af ledningsnettet i dette område. Der har været afholdt flere møder, herunder et orienteringsmøde, hvor alle andelshavere fra de to bebyggelser var inviteret med, idet en renovering vil have økonomiske konsekvenser for beboerne. Efter en uddybende rapport fra Dines Jørgensen har bestyrelsen genovervejet situationen nøje og er blevet enige om, at der er meget store udfordringer i denne renovering bl.a. er der ikke sket en deklarering af de eksisterende ledninger og de økonomiske konsekvenser for den enkelte andelshaver i området er af en anseelig størrelse, og derfor har vi har valgt at efterleve rapporten fra vores rådgiver, som anbefaler en samlet helhedsvurdering af det samlet ledningsnet i GNV s område, for at kunne foretage den nødvendige overordnede prioritering. Det betyder at bestyrelsen har valgt at udsætte projektet en årrække både af hensyn til at projektet skal udføres på en måde der er bedst mulig brug af foreningens økonomiske midler, samt at vi ønsker at den enkelte andelshaver gennem en meget lang varsling vil få mulighed for at lave den nødvendige opsparing. Der skønnes en investering for den enkelte andelshaver i størrelsesordenen på 10 til 30 tusinde kroner. Vandkvalitet Vi kan gentage, hvad også sidste år fortalte om vandkvaliteten. Gennem året er der igen blevet fulgt op på vandkvaliteten, hvor vi nu har fået helt styr på iltindholdet, som ikke tidligere kunne komme op på et acceptabelt niveau. Vandet fra den nye boring er i en rigtig god kvalitet og personligt kan formanden konstatere at det både smager godt og virker meget friskt, så når også analyserne fortæller at vandkvaliteten er helt som den skal være, er vi i bestyrelsen godt tilfredse med det arbejde, der er blevet lagt i at få den nye boring på plads. Der er foretaget de lovpligtige analyser. Alle måleresultater er helt som forventet i orden og kan naturligvis altid ses på hvor vi opfordrer alle andelshavere til at kigge ind for at følge med. Den gamle boring er også renoveret i årets løb og videooptagelser fra renoveringsarbejdet at viste renoveringen var tiltrængt. Den gamle boring fungerer nu i samkøring med den ny boring. SMS-tjeneste send GNV til 1220 og bliv tilmeldt SMS tjenesten har igen i 2013 vist sin værdi. Bl.a. har vi varslet flere gange ved ledningsbrud og ledningsarbejder, hvor vi har været nødt til at lukke for vandet i større og mindre områder. Desværre må vi konstatere at ikke alle havde fået meldt sig på endnu, og vi vil derfor fortsat stærkt opfordre alle andelshavere Side 2

3 til at tilmelde mindst en mobiltelefon ved at sende en sms med GNV til servicen koster kun normal smstakst. Likvider og betalinger Bestyrelsen har fastholdt procedurer med attestation af alle bilag, således at alle betalinger bliver gennemset og godkendt af formanden inden de kommer til betaling hos kassereren. Procedurerne er gennemgået af revisor, som har sagt god for sikkerheden i denne procedure. Kapitalforrentning Der har gennem de seneste generalforsamlinger været debat omkring forrentningen af GNV s kapital. Bestyrelsen har valgt fortsat ikke at ændre strategi. Bestyrelsen er dog helt klar over, at det skal sikres at vi til stadighed opnår den bedst mulige forrentning under skyldig hensyntagen til, at vi ikke ønsker at sætte hverken hele eller dele af formuen på spil i mere eller mindre risikable investeringer. Set i forhold til det generelle renteniveau, har der nok heller ikke været de store muligheder for at opnå en bedre forrentning end den vi har opnået ved en forholdsvis passiv investering i obligationer. Værket og rentvandsbeholderen Ved etableringen af vandledning til den nye boring skete der et større brud på vandledningen mellem værket og rentvandsbeholderen. Ledningen var ikke indtegnet korrekt på kortet, så entreprenøren havde ikke en ingen chance for at se denne ledning, som lå væsentligt dybere end forventet. Uheldet betød at rentvandsbeholderen blev tømt på meget kort tid og der er altså meget vand i den. Vi måtte gennem en periode koble Ganløse Søndre Vandværk på, for at kunne forsyne forbrugerne, da det var vanskeligt at få udbedret dette store brud. Uheldet skete den 14. april og vi var først klar til selv at klare forsyningen igen den 24. april efter at have forsøgt med genstart den 19. april, hvor det viste sig at der stadig var brud på ledningsnettet. Vi fik i forbindelse med dette meget store brud foretaget ekstra kontrol af drikkevandskvaliteten, som heldigvis viste sig at være helt i orden. Ledningsbrud Udover det nævnte brud, har vi været ramt af andre brud: 6. maj havde vi et større brud på Lyngevej, som gjorde det nødvendigt helt at lukke værket ned efter 5 timer var vi klar til at forsyne alle igen. 16. maj gik det ud over Karlskov Bakke, Teglværksparken, Lyngevej samt Christianslyst, som i en kortere tid måtte undvære vand på grund af ledningsbrud. I forbindelse med DONG s arbejde med at lægge elforsyningen i jorden havde vi et brud på Møllevej Syd den 7. oktober. 18. oktober gik det ud over Bybakken, da DONG i forbindelse med nedlægning af elkabler fik ødelagt en vandledning denne har DONG erstattet. Vestergade har været ramt af et brud den 2. januar i år. Digitale vandmålere Bestyrelsen besluttede forrige år, at der skulle investeres i og opsættes digitale vandmålere, når lageret af de mekaniske var opbrugt. Arbejdet er nu godt i gang og en del målere er allerede i brug. De målere vi har valgt, gør det muligt at lave fjernaflæsning, hvilket vi ser frem til i de situationer, hvor måleren ikke bliver aflæst rettidigt og hvor der ellers tidligere har været brugt uforholdsmæssigt meget tid med at få aflæst måleren. Der har været en del klager over at aflæsningen af de ny målere er besværligt og i hvert tilfælde skyldes det manglende plads p.g.a skabe o.l. der hindrer den fri adgang til måleren. Det må præciseres, at der er krav til plads til måleren og adgangsforhold til udskiftning af målere. Side 3

4 Bylaug Referat af GNV Generalforsamling 2014/03 Vandposten på Forten er blevet etableret i året der er gået og GNV håber nu, at der igen i år og fremover vil komme dyr på Forten til glæde for alle Ganløse borgere. Ganløse Søndre Vandværk sammenlægning Bestyrelsen for Ganløse Nordre Vandværk har siden 2012 afholdt møder med bestyrelsen for Ganløse Søndre Vandværk med henblik på at vurdere mulighederne for en sammenlægning af de to lokale Vandforsyninger. Målet med etableringen af Ganløse Vandværk er at sikre lav pris og høj kvalitet på vandet i Ganløse. Møderne har været præget af en positiv holdning til et samarbejde, og vi er nu endelig kommet så langt, at bestyrelserne er enige om en handlingsplan, der kan føre til sammenlægning. Såvel bestyrelsen for GSV og bestyrelsen for GNV håber denne sammenlægning kan finde sted i løbet af de kommende måneder. Det formelle forberedende arbejde er opløsning af de 2 anpartsselskaber og etablering af et nyt anpartsselskab. Beslutningen skal vedtages på ekstraordinære generalforsamlinger og de planlægges afholdt 2/6 og 25/6. Ny boring Den nye boring som vi også i 2013 har brugt megen energi på, er nu etableret og råvandsledningen er ført ind til værket. Vi har siden juli måned 2013 leveret vand fra den nye boring. I henhold til indvindingstilladelsen vil forsyningen fremover ske fra både den gamle og den nye boring. Arbejdet med den ny boring har taget megen tid for bestyrelsen og der er brugt mange kræfter på projektstyring, møder og opfølgning for at sikre den bedst mulige løsning til den lavest mulige pris. Arbejdet har ikke været uden udfordringer, idet vi også har skullet arbejde med kloakering af ejendomme som ligger indenfor en 300 m zone fra den nye boring. Arbejdet her har bl.a. indebåret en del møder med lodsejere og Egedal Forsyning om overdragelse af anlæg, idet GNV ikke har haft noget ønske om at eje kloakanlæg med de udfordringer som dette medfører. Økonomi Nu skal vi jo ikke tage ordet fra kassereren, men ganske kort en bemærkning til vores økonomi, hvor vi i 2013 havde et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Den største årsag til denne forskel er aktivering af hovedparten af udgifterne til den nye boring til senere afskrivning. Vi har budgetteret med et underskud på kr. for 2014 trods stigning af prisen for vandet jævnfør referatets punkt vedrørende takstbladet. Takstblad Taksterne er blevet reguleret og takstbladet er blevet ændret til at være inklusive moms. Taksterne for vand leveret fra GNV er steget fra 4,69 til 7,80, da vi ikke kan forsvare at levere vand til under produktionspris samtidig med at vi ved, at der kan ligge store økonomiske udfordringer foran os med renovering af ledningsnet i dele af GNV s område. Desuden har vi valgt at lade prisen for vand være den samme, som prisen for vand er hos GSV, for at lette en forhåbentlig kommende fusion. Prisstigningen svarer til ca. 140,00 kr. pr. person pr. år i vores forsyningsområde. Vi kalkulerer med at det faste bidrag for hver forsyningsenhed på kr. 500,00 skal udgå for andelshaverne i GNV i et år for at sikre at værdierne i GNV og GSV kan blive udlignet uden at dette får skattemæssige konsekvenser for hverken andelshaverne eller for GNV. Afslutningsvis vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse og Stenløse Vandværks medarbejdere for godt samarbejde i det forløbne år Side 4

5 Respons fra forsamlingen og svar i kursiv Referat af GNV Generalforsamling 2014/03 Søtofteparken og højgårdsparken er uenig i fordelingen af udgifterne ved renoveringen af ledningsnettet. Det er en kompliceret sag og Formanden gennemgik problemstillingen ved de forskellige løsningsmuligheder og noterede at der er en god dialog med de respektive grundejere Det er kun er vandværkets generalforsamling der er beslutningsdygtig, grundejerforeningen kan ikke juridisk pålægge den enkelte grundejere noget. Det er korrekt, men det er en fordel med en fælles holdning der kan afstemmes i de respektive grundejerforeninger. Hvem ejer egentlig stophanen og hvordan med placeringen? Livlig debat om ejerskab for stophanen Vi vil undersøger set nærmere og beskrive det på hjemmesiden. Ifølge producenten kan den ny måler anbringes vilkårlig og hvis den monteres med toppen udad kunne den let aflæses for eksempel i et skab. Det er rigtigt vi tager det op med VVS firma Kridahl. Det var kun de mekaniske målere der skulle monteres lodret. Er der et ledningstab i den ny måler, når flere haner åbnes falder trykket Der er et mindre tab i den ny måler men det kan være at kuglehanen eller stophanen ikke er åbnet helt eller er defekt Ormehul i stophanen er udført forkert i de gamle installationer, der gør den ikke må åbnes helt, men lukkes lidt. I Højgårds- og Søtofteparken er stophanerne ikke tilgængelige. Vi vil forsøge at rette op på disse uhensigtsmæssigheder ved en kommende ledningsrenovering. Spørgsmål til boring Posten på regnskabet: Spildevandsledning hvad betyder det? Kloakering indenfor 300 meters afstand til boringen er udført iht indvindingstilladelsen. Vi har valgt at overdrage spildevandsdelen til Egedal Forsyning for kun at skulle fokusere på vandforsyningsdelen. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Derefter gav ordstyren ordet til kasserer og revisor Ad. 3: Det reviderede driftsregnskab forelægges til godkendelse. Revisor Poul Johannessen foretog en gennemgang af regnskabets hovedposter. Respons fra forsamlingen Spørgsmål til bestyrelseshonorar, hvorfor er der afvigelser? Et medlem af bestyrelsen ønsker ikke honorar Hvordan med afskrivning af investeringen i boringen? Det indledende arbejde vedrørende den ny boring blev driftført, da det ikke var sikkert at projektet blev til noget. Kloakeringen vil ikke blive en del af gnv s fortsatte ejendom, da vi ikke ønsker at beskæftige os med spildevand. Vi har derfor overgivet kloakeringen til Egedal Forsyning og har straksafskrevet denne investering. Regnskabet blev godkendt Side 5

6 Ad. 4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse Budgettet blev gennemgået af kasserer Den væsentligste ændring er salg af vand i.h.t. takstbladet, hvor momsen nu er indregnet og prisen på vand er steget jf. bestyrelsens beretning. Respons fra forsamlingen Det er underligt at vi skal godkende et budget baseret på et takstblad der er lagt fast. Hvorfor den store stigning? Prisen er primært steget for at undgå at vi sælger vand under produktionspris og for at sikre at vi har midler til den nødvendige vedligeholdelse af ledningsnet samt driftsudstyr. Endvidere har vi foretaget regulering af priserne for at harmonere med Ganløse Søndre Vandværk s priser for at lette en evt. kommende sammenlægning i Ganløse Vandværk. Takstbladet er godkendt af kommunalbestyrelsen før vandværkets generalforsamling. Det er et ønske fremover at vi kommer et år frem således at vi kommer til at godkende et forslag til takstblad på en kommende generalforsamling, der således efterfølgende kan forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse risikoen er dog, at taksbladet ikke bliver godkendt her. Hvordan er fordelingsnøglen for bestyrelseshonoraret og hvorfor er det steget? Fordelingen blev gennemgået af formanden og reguleringen svarer til reguleringen i prisindexet. Budgettet blev godkendt. Ad. 5: Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen stiller følgende forslag: Der ønskes bemyndigelse til at oprette et nyt selskab, Ganløse Vandværk, sammen med Ganløse Søndre Vandværk. Hensigten er at nedlægge GNV og GSV for at lade de to vandværker indgå i et nyt samlet vandværk i Ganløse. Dette skal efterfølgende følges op på 2 ekstraordinære generalforsamlinger hvor formalia skal vedtages. Vi påregner at der indkaldes til disse ekstraordinære generalforsamlinger den 2/6 og 25/6. Respons fra forsamlingen Hvorfor denne sammenlægning? Sammenlægningen primære formål er at sikre vandkvaliteten, men der er også administrative besparelser. Den kommende bestyrelse vil fra starten bestå af 3 fra GNV og 3 fra GSV. Det er aftalt, at formandsposten tilfalder GNV mens kassererposten går varetages af GSV for at skabe en balance og sikre kontinuiteten i det arbejde vi hver især har gjort og gør fremadrettet. Hele serviceringen af nettet kan blive samlet og vi sikres den bedst mulige servicering af andelshaverne m.fl. i hele forsyningsområdet. Der er forskelle på GNV og GSV og vi skal få det bedste fra hvert værk indarbejdet i det samlede Ganløse Vandværk, bl.a. har GNV en SMS tjeneste og digitailsering af ledningsnettet mens søndre GSV harfor fjernovervågning af værket, hvilket ikke er tilfældet på GNV. Skal der så et nyt budget? Budgettet er udarbejdet for det kommende år og hvis sammenlægningen vedtages bliver der et nyt budget for den fælles vandforsyning. Side 6

7 Forslaget blev vedtaget ved håndsopretning, der viste 100 % tilslutning, idet ingen stemte imod og ingen valgte at undlade at stemme. Ad. 6: Valg af andelshavere og suppleanter til bestyrelsen Bo Otterstrøm stiller gerne op igen Jørgen Seierøe ønsker ikke genvalg Flemming Vedel Hansen stiller op som ny kasserer Begge er valgt uden modkandidater Theis Dalby stiller gerne op igen som suppleant Suppleanten blev genvalgt uden modkandidater Ad. 7: Valg af revisorer Statsautoriserer Revisor Poul Johannessen stiller gerne op igen, Poul Johannessen blev valgt Ad. 8: Eventuelt Bemærkninger fra forsamlingen Der er en måler monteret under gulvet fungerer det så? Data sendes med radiobølger så måleren fungerer. Der stikker ledninger ud fra måleren skal de ikke tilsluttes? Ledningerne er uden betydning og skal ikke bruges til noget. Kan jeg ikke have min gamle måler på strengen så jeg kan følge mit forbrug? Der må kun være en måler på strengen. Hvorfor ny kasserer. Kan Jørgen ikke fortsætte et halvt år til sammenlægningen. Jørgen ønsker ikke genvalg og det respekterer vi, Jørgen vil dog være på sidelinjen men ønsker ikke at have ansvaret længere. Ordstyren gav herefter ordet til formanden for de afsluttende bemærkninger. Formanden benyttede lejligheden til at takke Jørgen for mange års arbejde og overrakte en flaske fra bestyrelsen og en karaffel som tak for et forbilledligt samarbejde. Ligeledes blev givet en tak til ordstyreren og forsamlingen for god ro og orden. Bo Otterstrøm, Formand Torben Lund, dirigent Side 7

8 Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Ganløse Nordre Vandværk mandag 2. juni 2014 kl på Rytterskolen Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Fusion imellem Ganløse Søndre vandværk A.m.b.a., Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. og Ganløse Vandværk A.m.b.a. med Ganløse Vandværk A.m.b.a. som det fortsættende selskab Godkendes den foreslåede fusionen ophører de to eksisterende vandværker GSV og GNV med at eksistere. 2. Eventuelt Mens vi venter på den ekstraordinære generalforsamling opfordres alle, der endnu ikke har tilmeldt sig SMS-ordningen, til at få dette gjort. Tilmelding sker ved at sende en sms med teksten GNV til 1220 Side 8

9 Side 9

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere