Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de, som ikke var blandt os længere. 1. Valg af dirigent. PAR foreslog Ib Jensen som dirigent Ib Jensen blev valgt. Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen ikke var rettidig indkaldt. Han havde modtaget sin indkaldelse d. 7. marts 2012 og i følge vedtægterne skal der varsels med min. 1 måned. Han spurgte derefter de fremmødte, om de alligevel kunne godkende generalforsamlingen for lovlig? PAR bad derefter om ordet han på tog sig ansvaret for den sene indkaldelse og bad forsamlingen tænke positivt, nu vi alle var samlet. Erik Hansen gjorde opmærksom på, at hvis bare én person ikke ønskede at forsætte, skulle generalforsamlingen nedlægges. Bjarne Hesselberg én af grunden til den sene indkaldelse, er bl.a. jeg og CH DANILOG ikke fik afleveret vores indlæg til årsskriftet til tiden. Ole Rohde Andersen Kunne man ikke sende indkaldelsen særskilt, så fik det ikke betydning med forsinkelsen på årsskriftet. Opkrævningen kommer jo f.eks. særskilt. PAR Opkrævningen udsendes af PBS, så den har vi ikke nogen direkte indflydelse på. Hvis vi skulle sende årsskriftet og indkaldelsen til generalforsamlingen særskilt, vil det koste ekstra i porto, det vurderede jeg som en unødig udgift. Bjarne Hesselberg støttede PAR i hans økonomiske tanke. Erik Hansen er bestyrelsen sikker på at alle der er tilstede er stemmeberettigede? Ved håndsoprækning blev der fundet 4 personer som ikke var stemmeberettigede. Dirigenten kan vi godkende generalforsamlingen eller er der nogle som vil nedlægge protest?? Ingen af de fremmødte nedlagde protest, så dirigenten konstaterede dermed generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. 2. Aflæggelse af beretning. PAR aflagde årsberetning: (Se bilag 1). Per Krogh Roser bestyrelsen for de nye tiltag i Museet, men er meget ked af den manglende respekt for Museets vedtægter, bl.a. m.h.t. til den sene indkaldelse. Sidste år var den også gal, her holdt man generalforsamlingen for sent, i.h.t. vedtægterne. Derudover forstår han ikke, hvorfor der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 30. marts 2013 det er midt i påsken!! Kigger man på bestyrelsessammensætningen, er den 8 i stedet for 7 person, som der står i vedtægterne. Bestyrelsen har selv fundet en ny kasserer, som ikke er valgt af generalforsamlingen. Jeg føler bestyrelsen gør som det passer den og ikke følger det der er blevet besluttet på generalforsamlingen.

2 PAR Det har ikke været et forsøg på at skjule noget, eller gøre som det passer os. Som jeg har sagt før, er vi kede af den sene indkaldelse. Vi I bestyrelsen valgte at indsætte en ny klasserer, da den valgte ikke vil samarbejde med den øvrige bestyrelse. Generalforsamlingen fastsætter rammerne for bestyrelsen og mellem generalforsamlingerne handler bestyrelsen på bedst mulig måde. Bestyrelsen fandt det bedst, at indsætte en ny kasserer, derfor gjorde vi det. Bjarne Hesselberg Tak for en god beretning. Jeg syntes vi skal lade være med at skyde efter kassereren, før vi har set regnskabet. Det er første gang i meget lang tid, at jeg har set et så gennemskueligt regnskab. Så det er helt OK med mig, at der er fundet en kasserer udenfor bestyrelsen. Egon Bak Ingen vrøvl fra mig denne gang. Jeg er stolt af det bestyrelsen har opnået. Erik Hansen Var det en enig bestyrelse, eller var der nogle som imod, da beslutningen valgte en ny kasserer? PAR Der var 6 fra bestyrelsen tilstede under afstemningen og der var 4 som stemte for at han skulle træde tilbage, 1 imod og 1 valgte ikke at stemme. Ole Rohde Andersen hvorfor indkaldte man ikke til en ekstra ordinær generalforsamling? PAR - Som jeg nævnte før, generalforsamlingen fastsætter rammerne for bestyrelsen og mellem generalforsamlingerne handler bestyrelsen på bedst mulig måde. Ole Rohde Andersen var der andre kandidater da i valgte en ny kasserer. PAR inden vi valgte en ny kasserer, bliv alle i den siddende bestyrelse, spurgt om de ønskede jobbet som kasserer det var der ingen der ønskede. Leif Dannerfjord Skal vi ikke komme videre I er hvis blevet til en flok sure gamle mænd. som revisor kan jeg kun sige, at kassereren gør et perfekt job. Erik Hansen - Orienterede i støttemedlemmerne om denne bestyrelses ændring? F.eks. gennem bladet Baretten. PAR nej det gjorde vi ikke. Jan Amnitzbøl-Krusell jeg er ikke medlem af bestyrelsen jeg er kun kasserer. D.v.s., at jeg sidder med ved alle bestyrelsesmøder og har taleret, men ikke stemmeret. Torben Alstrup-Nielsen Grunden til at jeg ikke kunne forsætte som kasserer var, at jeg ikke vil underskrive en fuldmagt som gav formanden fuld råderet over Museets bankkonto. PAR Dette er ikke helt korrekt. Da jeg overtog formandsstolen, tog jeg i banken for at finde ud af hvad Museet havde at konti m.m. Banken fortalte mig, at jeg havde fuld råderet over Museets konti og for at give kasserer og evt. næstformand adgang til Museets konti, skulle de underskrive en fuldmagt. Torben fik denne fuldmagt sendt til underskrift, men vil ikke underskrive, han fik flere tilbud om at underskrive fuldmaget, så han fik råderet over Museets konti, men vil stadig ikke underskrive. Han havde dog allerede adgang til Museets konti, fordi han havde overtaget koder m.v. fra den tidligere kasserer. Derfor valgte vi at indsætte en ny kasserer. Torben Alstrup-Nielsen Hvorfor tog formanden kontakt til banken uden at orientere bestyrelsen og kassereren? Per Hj. Jakobsen Jeg har følgende kommentarer til formandens beretning. Formanden har overtaget varesalget, men der har ikke været nogen overdragelse. Jeg er modstander af, den måde formanden håndterede sagen med dekraderingen af kassereren. På sidste bestyrelsesmøde havde vi en minievaluering af bestyrelsesarbejde hvad fik du af det? Du takker fanebærere, men jeg syntes det er lidt for dårligt at vi ikke selv kan stille nogle fanevagter. Opbygningen af H3 har det været en for stor mundfuld for dig, har du haft for mange bolde i luften, er det derfor du har misset det med indkaldelsen m.v. Du

3 nævner æresvæggen er sponseret af DBB, men hvor meget har de givet? Antallet af støttemedlemmer er på 500, men for få år tilbage var det på langt over 700. Der er gået meget tid med ombygning og jeg savner der bliver tid til mere musealt arbejde. Bjarne Hesselberg Ang. Varesalget, så vil det i år være første gang vi i mange år, får et reelt regnskab, af se for varesalget. Erik Hansen Bliver der ført en form for protokol, referat fra de enkelte bestyrelsesmøder og er det noget vi kan se? PAR ja der er referat fra alle vore møder. Hans Alsbo har I ikke været betænkelige ved at formand og kasserer er i familie? PAR Vi har indført, at næstformanden skal godkende alle udbetalinger til henholdsvis formand og kasserer. Så habiliteten er i orden. Dirigenten spurgte derefter om den fremmødte kunne godkende formandens beretning. 1 stemte imod, 5 stemte ikke, resten godkendte (ca. 60 personer) Beretningen blev derfor godkendt af generalforsamlingen. 3. Aflæggelse af årsregnskab. Kassereren (Jan Amnitzbøl-Krusell) gennemgik årsregnskabet (se bilag 2). Kassereren nævnte, at bestyrelsen havde drøftet muligheden, for at kunne få kr. i egenkapital, så vil Museet stå stærkere økonomisk og vil kunne klare en evt. krise f.eks. et år uden støttemedlemmer m.v.. Årets resultat blev et overskud på ca kr. Egon Bak kunne man ikke sendt årsskriftet ud pr. mail, det vil da gøre posten til porto m.v. noget mindre. Mange kustoder betragter deres uge på Museet som ferie. Jeg syntes derfor ikke de skal have kørslen dækket. Jan Amnitzbøl-Krusell God ide med årsskriftet vi undersøger det. Ang. Kørsel til kustoderne, så er det kustoderne der får museet til at virke i det daglige, derfor syntes jeg, også vi skal tilbyde dem lidt for deres ulejlighed. Jan Amnitzbøl-Krusell orienterede derefter om følgende: Der var ingen bemærkninger fra vores revisor. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer, som ikke ønsker at underskrive regnskabet. Dirigenten spurgte om regnskabet kunne godkendes? 1 person ønskede ikke at stemme. Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. Herefter orienterede Kassereren om museets varesalg. (se bilag 3) Varesalgets regnskab, var godkendt og gennemset af Museets revisor Leif Dannerfjord. Grunden til varesalgets underskud på ca kr., er at Museet har fået en donation på ca kr. Varesalget har ved udgangen af 2011 ca kr. i banken og et fyldt varelager, der er klar til sæsonen Så alt hvad der bliver solgt er rent overskud. Der var ingen bemærkninger til varesalgets regnskab. 4. Forelæggelse af budget. Kassereren gennemgik budgettet for år 2012 (se bilag 4). Kassereren har justeret budget 2012 til de faktiske tal og beder derfor forsamlingen godkende hans rettelser. Budget 2013 bliver samme tal som for 2012 er der markante æn-

4 dringer i budget 2013 til generalforsamling 2013, vil det justerede budget blive forelagt generalforsamlingen. Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til budgettet? Jan Bech Andersen Der står ikke i budgettet noget om Museets fødselsdag d. 2. maj 2012? Er der ikke afsat midler? PAR Der er pt. Ikke lagt de store planer for fødselsdagen, ud over der bliver gratis adgang til Museet. Vi ved dog at der ikke kommer nogle Kongelige, da de alle har andre planer. Men fødselsdag, skal der nok blive. Generalforsamlingen godkendte dermed budgettet 2012 og Forelæggelse af arbejdsplan. Formanden fremlagde arbejdsplan for Øge og sikre en bedre tekstning og styrke den museale kvalitet på de enkelte stande. Opbygge ærevæg til afsløring d. 2. maj Øge antallet af støttemedlemmer, herunder især 700 kroners medlemmer faglige lokalafdelinger samt andre soldaterforeninger! Ved varesalget - Styrke egne vare med eget logo, og påbegynde egen webshop. Deltage aktivt i Forsvarets Museumskommission og deltage i DSI Frøslevlejrens planlagte kontaktmøder, samt styrke besøgstallet. 6. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen forslår at kontingent fastholdes (enkeltperson 200 kr., husstand 350 kr., firma/forening 700 kr. og superstøtte kr.), der er dog indført et nyt støttemedlemsskab kr. dette er beregnet til firmaer m.v., som gerne vil have deres logo på hjemmesiden, i årsskriftet og på opslagstavle i museet. Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til kontingentet? Ingen kommentarer og generalforsamlingens godkendte kontingentet. 7. Indkomne forslag, herunder bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer. Der var 1 indkomne forslag. Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer: Forslaget indeholder følgende: Under 4 tilføjes afsnit vedr. tegningsretten: Foreningen tegnes af formanden, og denne kan give fuldmagt i økonomiske anliggender. PAR oplyste at det var en ændring Museets pengeinstitut havde forlangt. Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til forsalget? Ole Rhode Andersen Hvorfor er det formanden og ikke bestyrelsen der tegner Museet? PAR oplyste igen at det var noget pengeinstituttet forlangte. Dirigenten spurgte derefter, om der var nogle som ikke kunne godkende dette og om der var nogle, som vil stemme imod forslaget. Der var en som stemte imod. Forslaget var dermed forhåndsgodkendt, men kan først blive endelig godkend, på en ekstraordinær generalforsamling. 8. Valg af formand På valg er Per Amnitzbøl Rasmussen. Dirigenten oplyste at PAR var på valg og spurgte om han ønskede genvalg. Det gjorde han. Dirigenten spurgte om der var andre forslag?

5 Per Hj. Jakobsen foreslog Per Krogh han syntes ikke den nuværende formand, leve op til hans forventninger, bl.a. m.h.t. udskiftningen af kassereren og hans måde at uddelegere arbejdet på, eller mangel på samme. PAR Jeg ønsker stadig at være kandidat som formand og håber på forsamlingens støtte. Bjarne Hesselberg Jeg kan ikke anbefale Per Krogh som formand. PAR har løftet dette Museum og dens udstillinger til noget virkeligt stort. Per Krogh Jeg takker for indstillingen og vil gerne opstille som formand. Jeg fik i sin tid PAR ind i bestyrelsen. Men efter hvad jeg hører, har Museet brug for en bedre ledelse og det vil jeg kunne give. Gert T. Knudsen som næstformand i Museet, kan jeg kun anbefale PAR. Jeg står fuld indenfor hans ledelse og han arbejdsmetoder. Erik Hansen Jeg ønsker skriftlig afstemning. Torben Alstrup-Nielsen Jeg giver min fulde støtte til Per Krogh. Følgende personer tilkendegav deres sympati for PAR: Leif Dannerfjord, Egon Bak, Knud Spangsø, og Anker Seawoel. Per Hj. Jakobsen måske Museets ledelse samt udstillingsansvarlig, skal have en anden struktur. Så ledelsen, leder museet og andre tager sig af udstillingen? Derefter gik afstemningen i gang. Ib Jensen og Chef DANILOG blev udpeget som stemmetællere. Resultatet blev: PAR: 46 stemmer, Per Krogh 18 stemmer, 1 stemme var ugyldig og 1 stemme var blank. PAR var dermed valgt for 2 år. Per Krogh Tillykke med valget. Det glæder mig at du blev valgt og nu kan du slappe af i 2 år nu har du generalforsamlingens fuld opbakning. Jeg forsætter selv gerne i præsidiet. PAR takkede for valget. Dirigenten afbrød kort dagsorden for Chef DANILOG skulle desværre forlade generalforsamlingen, da han havde et vigtigt møde, inden ville han dog gerne præsenterer sig selv for de fremmødte støttemedlemmer. Derefter gik dirigenten videre med dagsorden. 9. Valg af bestyrelsemedlemmer. På valg er følgende: Bent Johansen, Torben Alstrup-Nielsen og Jens Søndergaard, Dirigenten spurgte om de tre til bestyrelsen var villige til genvalg Torben Alstrup-Nielsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen forslog i stedet Jan Amnitzbøl-Krusell. Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag. Dermed var Bent Johansen, Jens Søndergaard og Jan Amnitzbøl-Krusell. valgt for en periode på 2 år. 10. Valg af suppleanter På valg er: Jørgen Fried Pedersen, Birthe Ree-Holtz Hauch og Mogens Boll Lausen Dirigenten spurgte om alle ønskede genvalg. PAR oplyste at Jørgen Fried Pedersen og Birthe Ree-Holtz Hauch ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen forslog i stedet Ole Stokholm Pedersen og Claus Poulsen. Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag.

6 Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag og Mogens Boll Lausen, Ole Stokholm Pedersen og Claus Poulsen blev valgt for en et årig periode. Suppleanterne er nævnt i prioritetsorden med 1. suppleanten først. 11. Valg af ekstern revisort. På valg er Total-revision, Vordingborg Dirigenten spurgte om Total-revision var villige til genvalg det var de. Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Der var ingen forslag. Herefter blev Total-revision valgt for en et årig periode. 12. Valg af revisor. På valg er Leif Dannerfjord. Dirigenten spurgte om Leif Dannerfjord var villige til genvalg det var han. Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Der var ingen forslag. Herefter blev Leif valgt for en et årig periode. 13. Valg af revisor suppleant. På valg er Helge Nehm Dirigenten spurgte om Helge Nehm var villige til genvalg det var han. Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Der var ingen forslag. Herefter blev Helge valgt for en et årig periode. 14. Valg af fanebærer samt fanevagt. Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov. 15. Eventuelt. Jan Beck Andersen Museets fane er ved at være lidt slidt, var det ikke en ide at søge Danmarks Samfundet om en ny? PAR god ide, det vil vi tage op. Orla Kan vi ikke lave kustodeskiftedagen om til mandag? Det vil betyde, at man kun vil få ødelagt en weekend og man kan selv afleverer regnskabet i banken om mandagen. PAR vi vil tage emnet op på det først kommende bestyrelsesmøde. Knud Spangsø nye kustoder søges. Dirigenten takkede for god ro og orden selvom det havde været en lang hård dag. PAR takkede for fremmødte og lovede at være mere påpasselig til næste års generalforsamling det havde været en hård, men lærerig generalforsamling. Alle var nu velkomne i Museet. Viborg, d. 11. april 2012, Jens F. Søndergaard. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Per A. Rasmussen, Næstformand: Gert Thisted Knudsen, Kasserer: Jan Amnitzbøl-Krusell, Sekretær: Jens Søndergaard, Kustoder: Knud Spangsø, Bestyrelsesmedlem: Per Hjortshøj Jakobsen, Bestyrelsesmedlem: Bent Johansen, Suppleant: Mogens Boll Lausen, Suppleant: Ole Stokholm Pedersen, Suppleant: Claus Poulsen.

7 Bilag 1 Formandsberetning April 2011 marts 2012 Velkommen: Allerførst velkommen til generalforsamlingen 2012 og velkommen til en sæson 2012, hvor vi glæder os til at byde jer velkommen i et opdateret, ajourført og spændende museum. Det er dejligt at se hvor mange som har fulgt opfordringen til, at deltage i årets generelforsamling. Sæsonen 2011: Året 2011 har på mange måder været et traditionelt museums år dog med et opdateret museum. Kustoderne har som sædvanlig været velfungerende og meget engagerede, og museet har haft besøgende. Det er en meget beskeden stigning i besøgstallet i forhold til året før, men det er nu med en nøjagtighed, der skal danne sammenligning i årene frem. Rent teknisk er det en præcis opgørelse, men med et lille fald i indtægten, hvilket skyldes måden at bogføre på. Så på de eksterne linjer har det lignet sig selv, medens vi på de interne linjer fortsat har brugt en del tid på det rent organisatoriske. Igen med en ny kasserer og en overdragelse af varesalget til mig, samt udarbejdelse af en forretningsmodel for fremtidig drift (slides nr. 1) Møder med mere: Bestyrelsen har holdt fire møder i årets løb. 29. april 2011 med hovedvægten på en konstituering, sæsonstart, overdragelse af varesalget og beslutning om Æres-væggen. Konstitueringen blev noget speciel, idet Torben som kasserer ikke ønskede at følge bestyrelsen beslutning om fuldmagter. Da andre af den valgte bestyrelse ikke ønskede at besætte kasserer posten, valgt vi en ekstern kasserer, nemlig Jan Amnitzbøl Krusell. Og som nogen måske har spottet, så er det min bror. For at undgå habilitetsproblemer indførte jeg fra samme dag den regel, at alle udbetalinger til kassereren og til formanden, skulle forlods godkendes af næstformanden. Den beslutningen er referat-ført i det følgende bestyrelsesmøde. Det er efter mine bedste opfattelse således, at generalforsamlingen sammensætter bestyrelsen, men at det så til gengæld er bestyrelsen der løser de udfordringer og opgaver, der ligger mellem generalforsamlingen. Der er intet i vores vedtægter som forhindrer ansættelse af en ekstern kasserer. Jeg skal her henstille til generalforsamlingen, at drøftelse af kasserer kvalifikationer afventer fremlæggelse af regnskabet. De øvrige beholdt deres pladser og Torben blev menigt medlem af bestyrelsen. 25. juli 2011 med hovedvægten på økonomisk status og struktur. Strategi for varesalget, støttemedlemmer og medlemskartotek.

8 30. oktober 2011 med hovedvægten på Årsskriftet, udstillings tema 2012, H3, regler for satellitsalg og vores 20-års jubilæum 2. maj januar 2012 primært med vinterens arbejde og økonomi status, herunder foreløbig regnskab for driften og varesalget i Og vi prøvede noget nyt, nemlig at lave en mini evaluering af bestyrelsesarbejdet. Vi skal turde at tage vores samarbejde op til drøftelse og åbent fortælle hinanden hvordan vi bliver endnu bedre til at drive FN Museet. Der har været afholdt to møder i Forsvarets Museumskomite (FSV MUKO), hvor vi har fået fast sæde. H.h.v. den 3. maj og den 16. november. FN Museet er vært ved komiteens næste møde den 25. april. Derudover har vi deltaget i et møde med DSI Frøslevlejren i december. Her blev drøftet alternative opvarmningsmåder det ser ud til at vi hen af vejen kan få fjern-varme i stedet for den dyre el-varme altså hvis vi vil betale etableringen. Også lejrens flagreglement blev drøftet og fastlagt. Sluttelig i opremsningen, kan jeg oplyse at museets fane har deltaget i to store arrangementer. Dels indvielsen af monumentet på Kastellet den 5. september og dels ved H.M. Dronningens regentjubilæum i København den 14. jan. i år. Årets indsatsområder: Vi har her i vinters opdateret museet lidt og tilført Libanon (UNIFIL) missionen, særudstillingen om Albanien (AFMP) og lidt om den nyeste mission i Libyen. Og så har vi etableret en helt ny afdeling i H3 kaldet vores satellitudstilling om Afghanistan, Irak og lidt FN i Afrika med reklame for FN Museet. Det er blevet en stand alone udstilling, som er kommet i stand efter aftale med Hjemmeværnsmuseet vi har gratis husleje mod at hjælpe dem med rådgivning og lidt PR samarbejde. Udstillingen er sponsoreret af 8 mil. kroners puljen og Forsvarets Mediecenter. Vi arbejder i disse timer også på en unik medaljeudstilling med god hjælp fra DANILOG. Den kommer forhåbentlig til at indeholde et eksemplar af hver slags danske medalje tildelt dansk personel. Æresvæggen forventes at blive afsløret på vores 20-års åbningsjubilæumsdag den 2. maj. Den vil indeholde et portræt (navn, billede, medalje og indstilling for dåden) af alle de danske soldater og politifolk der siden 1948 har modtaget dekoration for Tapperhed. D.v.s. Den kgl. Belønningsmedalje for international tjeneste og siden 1994 forsvarets Tapperhedsmedalje eller Tapperhedskors. Æresvæggen er sponsoreret af De Blå Baretter. Sent på efteråret startede vi et skoleprojekt med Aabenraa Kommunes skoler. De fik gratis adgang formidlet via skoleforvaltningen. Ordningen vil fortsætte i den kommende sæson. Grundet den sene iværksættelse kom der kun en skole, men vi har forventninger til flere i denne sæson. 20-års åbningsjubilæum: Den 2. maj kan vi fejre 20 året for FN Museets åbning. Det vil vi fejre med gratis adgang den dag, et arrangement med en åbningstaler og afsløringen af

9 Æresvæggen. Museets protektor H.K.H. Prinsgemalen har desværre ikke kunnet være til stede, ej heller H.K.H. prins Joachim, der åbnede FN Museet. Så vi overvejer i øjeblikket om ikke det skulle være et regionalt arrangement. I skal i hvert fald alle være velkommen den dag. Støttemedlemmer: Vi har mange trofaste støttemedlemmer der år efter år troligt støtter museet. Vi har også en del foreninger og organisationer der støtter med 700 kr. om året den gruppe vil vi gerne udvide. Der findes en del soldaterforeninger og lokalafdelinger i de faglige organisation, der kunne/ønsker at være med. Som noget unikt er næsten alle DBB lokalafdelinger medlem. Nyheden her er, at vi har startet nogle Super-støtter. De skal betale kr. pr. år og vil til gengæld komme på en særlig tavle i indgangen, på vores hjemmeside og i årsskriftet med logo. De første har allerede meldt sig. Målgruppen er små firmaer, lokale firmaer og de faglige organisationer. Kun fantasien vil sætte grænsen, dog skønner vi ikke, at ville overstige 40 firmaer for så tror vi at ideen bliver udvandet og dermed uinteressant. De første 6 er hjemme og på tavlen. Ressourcepersoner: Jysk Emblems konsulent i medaljespørgsmål KP Anker Sewohl, har meldt sig under fanerne, også min gamle rekrut Jonni Anker der har en af Danmarks største samlinger af ærmemærker har meldt sig. De har begge allerede ydet deres første indsats for museet. Varesalget: Varesalget er overgået til mig. Jeg har tilladt mig at indføre nogle retningslinjer og strategier for driften af varesalget. Det skal giver overskud og det skal være rimeligt relevant. Vi har også etableret såkaldte egne souvenirs så som museumsmønten (den bør I alle købe), nøgleringe, kuglepenne og køleskabsmagneter med vores logo på. Museumsmønten er et forsøg og hvis det går godt, har vi lagt grunden til et unikt samleobjekt, og en årlig variant af mønten. Vi har allerede solgt næsten 100 mønter altså inden vi åbner museet. Satellitsalg betyder, at vi har gode venner af museet, der i andre fora sælger vores produkter, alene med det formål at gøre FN Museet en tjeneste. Det har givet en øget omsætning og flere gode venner. Det skal også ses som en form for ekstern reklame. Og varesalget er fast på de arrangementer som samler veteranerne rundt om i landet. Økonomi: I januar 2011 troede vi at vi havde kr. i overskud for året Da vi nåede forbi revisoren, var resultatet et underskud på kr. Selvfølgelig havde vi da iværksat sidste vinters arbejde og brugt penge ca kr. Trods dette kommer vi ud med et overskud i 2011 på ca kr. Det skyldes primært en øger sponsorering, en øgning af støttemedlemmer samt en meget beskeden tilbagegang af entre indtægter. Vi har i 2011 haft en omsætning på ca kr. Kassereren vil redegøre helt detaljeret for regnskabet.

10 Varesalget har haft en omsætning på ca kr. Og rent teknisk kommet ud med et underskud på ca kr. Det skal dog ses i lyset af, at vi har overført kr. til museet og samtidig oparbejdet et salgbart varelager for ca kr. som er betalt! Også her vil kassereren redegøre for alle detaljerne Alt i alt kan vi godt være vores økonomi bekendt. Udfordringer: Vi har stadig nogle spændende udfordringer. Nu hvor vi har styr på medlemskartoteket, økonomien, besøgstallene og indretningen af museet, går udfordringerne på at øge støttemedlemmerne, såvel de personlige, foreningerne og vores nye superstøtter. En bedre markedsføring for at øge besøgstallet. Lige nu står de militære medier i kø for at skrive om os og det skal de fortsat få lov til. Åbningen er blevet en god historie, 20-års jubilæet og Æres Væggen bliver det. Mine sidste års visioner, om at fordoble besøgstallet, må jeg nok revidere lidt det bliver en sej en, men det skal nok lykkedes hen af vejen. H3 der bliver med gratis adgang, forventes besøgt af over gæster årligt Nye tiltag: Personlige beretninger: Hver af de store stande har fået en tavle hvorpå vi vil offentliggøre så mange personlige beretninger som muligt. Ideen er at skaffe så mange enkeltstående beretninger om en episode, en enkelt dag eller en særlig hændelse, at vi på den måde kan skrive missionernes historie. De må hver i sær ikke fylde mere end to A4 sider, hvor vi vil eksponere de to og hænge resten op i laminerede lommer, så vores gæster selv kan blade i dem. Der store rokaders tid skal have en pause det skulle gerne give plads til en mere museal bearbejdning af vores mange flotte stande i museet. Og så vil vi etablere en web-shop i forbindelse med varesalget på vores hjemmeside. Det kunne betyde en øget omsætning og overskud til museet. En ny hvervefolder er på vej da ikke alle kan sælge sand i Sahara, vil denne nye hvervefolder hjælpe, så vi alle kan skaffe nye støttemedlemmer. Generalforsamlingen i arbejdstøjet: Markedsføring, udvikling og fundraising kan vi sagtens alle deltage i ja vi bør måske ligefrem deltage i det. At sprede det glade budskab om et af Danmarks mest spændende museer, er en ting vi alle kan hjælpe med til, enten i klubben, i lokalavisen, i familien og omgangskredsen eller bare i sit nærsamfund. Visioner og fremtiden: Det er min store vision at FN Museet, på en gang er både et historisk museum, men at det også samtidig skal afspejle nutiden, med de nyeste missioner på den måde kan vi få en plads i danskernes hverdag. Tak:

11 Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til alle dem som har gjort dette FN Museum mulig. Tak til kustoderne for et utrætteligt arbejde år efter år. I er fundamenter for dette museum. Tak til alle vores støttemedlemmer. Tak til præsidiet for jeres vilje til at være med. Tak til bestyrelsen for et konstruktivt samarbejde. En stor tak til alle I der står bag aktørerne (familierne). Tak til alle vores samarbejdspartnere. De Blå Baretter, Hjemmeværnsmuseet, DANILOG, Veterancentret i Ringsted, Kammeratstøtteordningen og Forsvarets Mediecenter. Og jeg vil lige sige til vores kustoder: I er uovertrufne! Under forudsætning af at I genvælger mig, vil jeg glæder mig til at tage hul på endnu et par år, hvor vi skal være STIFINDERE og ikke FEJLFINDERE. Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. Per Amnitzbøl Rasmussen formand FN Museet

12

13

14

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 23. marts 2015 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 23. marts 2015 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 23. marts 2015 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS),

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS), Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS), Per A. Rasmussen (PAR), Bent Johansen (BJ), Jan Amnitzbøl-Krusell

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 29. april 2011, kl. 14.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS),

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 29. april 2011, kl. 14.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS), Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 29. april 2011, kl. 14.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS), Per A. Rasmussen (PAR), Bent Johansen (BJ) Jørgen Fried

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere