Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt, og indkaldelsen blev accepteret af forsamlingen. Der var ingen indvendinger mod bestyrelsens forslag til dagsorden. Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. 2. Formandens beretning Formanden forelagde sin beretning og nævnte herunder, at bestyrelsens forslag om kontingentstigning for medlemmer over 65 år, som skulle behandles senere ifølge dagsordnen ville blive fremstillet i let ændret form. Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev taget til efterretning med applaus. 3. Regnskab Dirigenten konstaterede, at regnskabet for 2010 var blevet offentliggjort rettidigt, og kassereren gennemgik derefter regnskabet. Der var en række kommentarer, bl.a. omkring størrelsen på udgifterne til kaproerne. Bestyrelsen svarede, at en del af udgifterne hertil deles mellem roklubben og forbundet, dvs. at klubben også må bidrage til og dermed betale for at have kaproere på eliteplan. 5 kaproere har været sendt til New Zealand, og hvis vi ikke vil betale, kommer kaproerne ikke af sted. Roskilde Roklub vil gerne have en aktiv kaproningsafdeling, så derfor må vi betale. Ift. udefra kommende kaproere vil vi gerne lægge faciliteter til og betale lidt, når de så til gengæld fx deltager i sponsorarbejdet, der er til gavn for vores klub. Der blev spurgt om, hvorfor der ikke er uddannet langtursstyrmænd, når der budgettet hertil? Bestyrelsen svarede, at ingen er blevet syltet, og der er blevet godkendt langtursstyrmænd. (Der var ingen tilstede fra langtursudvalget, der kunne supplere svaret.) Der blev påpeget en fejl i budgettet for 2011, hvor budgettallene for henholdsvis Langtursudvalget og Kajakudvalget var blevet forbyttet. 1

2 Der udspandt sig en mindre debat om Tuttens regnskab kører den med underskud? Bestyrelsen svarede, at det ikke er tilfældet, men der er nogle udgifter til fx alarm og telefon, der skal ligge i Tutten af forsikringsmæssige årsager. Regnskabet blev godkendt, dog med den bemærkning at der skal kigges på Tuttens regnskab og drift. 4. Fondsstyrelsens beretning Kassereren forelagde fondens regnskab for 2010 og budget for Der er ikke budgetteret med sponsorindtægter for 2011, idet sponsoraftalen ikke er helt på plads ved generalforsamlingens afholdelse. Henrik Vikelgaard forelagde fondens beretning. Beretning og regnskab blev taget til efterretning uden bemærkninger. 5. Virksomhedsplan og budget Formanden fremlagde bestyrelsens virksomhedsplan for Der var ingen kommentarer. Formanden spurgte, om der var kommentarer til budgettet for Der blev spurgt til budgettet til svømning på 0 kr. Betyder det, at klubben ikke længere tilbyder svømning som vinteraktivitet? Svaret fra MTU var, at det ikke længere er muligt at have samarbejde med dykkerklubben, og der er for få, der bruger tilbuddet, hvilket formentlig skyldes de sene svømmetider. På grund af det lave brugerantal risikerer vi at få taget vores svømmetider fra os. Bestyrelsen supplerede svaret med, at den har ledt efter besparelser, og da svømmetilbuddet har haft langt mindre tilslutning end fx gymnastik, har bestyrelsen valgt at skære budgettet til svømningen væk. Kommentarer hertil fra salen gik på, at hvis vi kun sparer kr. pr. år, er det for dårligt at skære det væk. En roklub må kunne tilbyde lige præcis denne aktivitet. Bestyrelsen svarede hertil, at den vil forholde sig til det, hvis der rejses krav fra medlemmerne om, at aktiviteten skal forsætte. Formanden mente dog, at tilbuddet har lukket sig selv med den ringe tilslutning. Generalforsamlingen tog virksomhedsplan og budget for 2011 til efterretning. 6. Forslag om kontingentstigning Formanden redegjorde for baggrunden for bestyrelsens forslag om kontingentstigning, som skyldes, at vi mister tilskud fra kommunen på kr. Bestyrelsen fastholdt forslag A. Bestyrelsen trak forslag B tilbage men stillede ændringsforslag således, at de nuværende medlemmer over 65 år fortsætter efter den nuværende ordning, men at den nuværende ordning for 65+årige bortfalder for fremtidige medlemmer, der fylder 65 år. Dette ændringsforslag vil ved vedtagelse gælde fra dags dato. Kommentarer til forslag A: 2

3 Der spurgtes til, om passiv kontingentet også vil blive ændret. Kassereren svarede, at det passive kontingent for et helt år fortsat vil svare til ét kvartal for årige. Der spurgtes til, hvorfor kontingentstigningen er et skævt tal på 57 kr.? Kassereren svarede, at det er rent regnskabsteknisk. Det svarer til en stigning på 9%. Der spurgtes til, hvorfor ungdomsmedlemmerne er friholdt fra stigningen? Kassereren svarede, at det skyldes lokaletilskuddet fra kommunen. Tilskuddet sættes ned, men tilskuddet gives kun til medlemmer i gruppen årige, og derfor føler bestyrelsen ikke, at ungdomsmedlemmerne skal straffes for dette. Kommentarer til det ændrede forslag B: Der var kommentarer for og imod forslaget: Man skal ikke automatisk have rabat ved en bestemt alder kontra at det kan frygtes, at hvis man straffer de ældre, vil mange melde sig ud. Formanden bemærkede, at der er mulighed for kontingentnedsættelse ved særlige omstændigheder ifølge vedtægterne. Det blev sagt fra salen, at kontingentet for gruppen 65+årige også bør stige med 9% + prisindexregulering. Hertil svarede formanden, at bestyrelsen gerne ville støtte dette forslag, som dermed blev døbt forslag C. Forslag A: Enstemmigt vedtaget. Forslag B blev trukket tilbage af bestyrelsen. Ændret forslag B blev trukket tilbage af bestyrelsen. Forslag C: 4 stemte imod, 1 stemte hverken for eller imod, resten stemte for. Forslaget blev vedtaget. 7. Indkomne forslag Forslag fra Sven Fafner: Der skal udarbejdes en vejledning til medlemmer, der ønsker at donere eller testamentere penge eller andre værdier til klubben. Der er lavet en vejledning, som ligger på hjemmesiden. Dermed blev forslaget ikke sat til afstemning. Forslag fra Tutudvalget:At der nedsættes et forskønnelsesudvalg, som udarbejder en plan for og sørger for gennemførsel af en indendørs forskønnelse af klubhuset startende med festsalen. Der afsættes budget for udvalget. Hanne Nielsen (Tutformand) begrundede forslaget. Duge, gardiner og grønne planter ville pynte og live op i salen, som er lidt trist. Frivilligt arbejde og lidt malerudgifter må være det, der skal til. 3

4 Fra forsamlingen var der kommentarer om, om det ikke bare er en almindelig vedligeholdelsesudgift til bådehuset, og det så vel bare er bestyrelsen, der skal finde penge til det. Hertil var der en kommentar om, at selvom det er en driftsudgift, er det vel en god idé at få nogle frivillige til at stå for dette. Køkkenudvalget bemærkede, at de er ved at finde penge til duge. Ingen stemte imod, 13 stemte hverken for eller imod, og resten stemte for. Forslaget blev vedtaget. Forslag fra Henrik Vikelgaard: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at nedsætte et konstruktivt arbejdende udvalg, der skal fremkomme med et forslag til, hvordan vi kan oprette og integrere en kajakafdeling med private både. Forslaget skal fremlægges på et medlemsmøde i efteråret 2011 (senest ultimo november). Efter debat og tilretninger skal forslaget fremsættes til beslutning på generalforsamlingen Hvis det vedtages kan vi således komme i gang i 2012 sæsonen. Henrik Vikelgaard begrundede forslaget. Kommentar fra forsamlingen: Bør disse medlemmer skulle have instruktion og rettigheder som os andre? Svar fra Vikelgaard: Ja, det bør de, men det er jo op til udvalget at finde ud af, hvordan forslaget skal skrues sammen. Der var spørgsmål til, om de nye kajakmedlemmers ansvar ift. klubbens ansvar. Svar fra Vikelgaard: Det må udvalget også arbejde med. Kommentar fra forsamlingen: Bestyrelsen bør ikke pålægges denne opgave, og hvis bestyrelsen ikke ønsker forslaget vedtaget, bør det i stedet være et helt frivilligt udvalg, der så kan arbejde med dette. Svar fra Vikelgaard: Forslaget skal blot sikre, at udvalget får et blåt stempel til at arbejde med idéen. Yderligere kommentarer: God idé for der er mange medlemmer, der gerne vil have en kajak liggende hernede. Et medlem har besøgt flere klubber med mange kajakker, hvor det fungerer fint. Ting/spørgsmål, som blev nævnt, som udvalget bør se på: Specielle regler for 1) instruktion, 2) bådpleje/vedligehold, 3) ansvar, 4) brug af klubbens faciliteter og 5) kommunal tilladelse til bygning. Der blev spurgt ud i forsamlingen, om der var nogen, der vil deltage i dette udvalg? Der var frivillige, der gerne ville deltage. Kommentar fra formanden: Hvis generalforsamlingen vedtager dette, vil bestyrelsen selvfølgelig påtage sig opgaven. 8 stemte imod, 4 stemte hverken for eller imod, resten stemte for. Forslaget blev vedtaget. 4

5 8. Valg til bestyrelse, af revisorer og til fondsbestyrelse Følgende blev valgt til bestyrelsen: Formand Ove Pedersen Som sagde lidt om, hvad han gerne vil med klubben: Ove sidder i RIU ét år endnu, hvor han har lært rigtig meget. Ove stillede spørgsmål om, hvorfor man fx ikke tager kajakker, løbere og fitnessfolk ind, for at øge medlemsskaren. Han har i hvert fald et ønske om at øge medlemstallet og økonomien. Han vil gerne ud på festivalen igen i en lille bod, så vi kunne tjene penge på det. Han vil gerne sørge for at kaproerne har gode forhold og gerne flere penge fremover, men de skal også være en del af klubben og deltage i sponsorarrangementer. Formanden tager ikke arbejdet selv, men forventer at vi løfter i flok. Rochef Sven Lyster Sekretær Mads Peter K. Engelhardt Suppleant Peter Steffensen Suppleant Tine Christensen Revisorer Dorthe Pedersen og Peter Dam Der var kampvalg til fondsstyrelsen: Henrik Vikelgaard argumenterede for sit kandidatur ved at sige, at han har siddet længe i fondssstyrelsen, hvor han har arbejdet for at sikre, at fondens penge går til de rigtige formål, og at alle tilgodeses. Christian Toft argumenterede for sit kandidatur ved at sige, at han vil arbejde for det samme. For Christian Toft stemte 4. 7 stemte hverken for den ene eller den anden kandidat. For Henrik Vikelgaard stemte resten. Til fondsstyrelsen valgtes således Henrik Vikelgaard. Alle blev valgt med applaus. 9. Eventuelt Uddeling af priser Papirkniven: Jan Brogaard, for en solid indsats for de unge medlemmer. Initiativprisen: Knud Jensen, for at have ryddet op i værkstedet, som var stærkt tiltrængt. 5

6 Øvrigt Henrik Vikelgaard gjorde lidt reklame for bogen Roning, fordi mange nye medlemmer har efterspurgt noget på skrift om roning, og han vil derfor sælge bogen for 150 kr.. Overskuddet på 45 kr. vil gå til det nye gulv i salen. Hans Jørgen Bendixen (på vegne af Køkkenudlvaglet): Reglerne i køkkenet er til for at blive fulgt. Gør det nu for pokker! Jan Brogaard: Ungdomsudvalget mangler medlemmer eller blot frivillige med styrmandsret, der vil tage ud med ungdomsroerne. Derudover bør man overveje styrmandsretten, så ungdomsroerne kan komme på vandet uden styrmand med rettigheden, for ellers risikerer vi at miste ungdomsmedlemmer. Kommentar fra forsamlingen: Tidligere har ungdomsroere kunnet tage ud sammen med en følgebåd, dvs. en inrigger hvori der sidder en styrmand. Yderligere kommentar: Man kunne indføre J styrmandsret. Rochef Sven Lyster sagde på klubbens vegne tak til den afgående formand Bent Jørgensen for hans 5 år som formand. Bla. blev Bent takket for sine evner til konstruktivt arbejde i bestyrelsen og til at holde sig til en dagsorden. En lille bog med billeder fra de sidste 5 år blev givet til Bent, som takkede for ordene. Den afgående formand blev takket for sin indsats af forsamlingen med stående applaus. 6

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere