Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indkaldelse til I/S-møde"

Transkript

1 Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2010 Teglholm Alle 9 B, 1.th København SV SE Nr Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Produktion over årene og indtægterne Udgifterne Udbetaling af overskud Regnskabet kan hentes på nettet Budget for år 2010 Medlemsadministration Regnskab 2009 og budget 2010 Produktion 2009 Drift generelt og for specialister Indberetning til Skattemyndigheder Abonnement Naturlig Energi Åbent hus 20. juni 2010 Referat af I/S møde den 16. marts 2009 Hvidovre vindmøllelaug Adresser for ledelsen Skema til selvangivelsen - indlagt Indkaldelse til I/S-møde Lynettens ordinære interessentskabsmøde afholdes mandag den 22. marts 2010 kl i Indre By Medborgerhus, Charlotte Ammundsens Plads 3 (tidligere kaldt Ahlefeltsgade 33), 1. sal, 1359, København K.. Dagsorden for I/S-mødet 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år 4. Fremlæggelse og godkendelse af: Revideret regnskab for 2009 Driftsbudget for Indkomne forslag 6. Valg af ledelse: 2 medlemmer og 1 suppleant er på valg. 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Økonomi Produktionen over årene og indtægterne Lynettens 4 vindmøller har siden de blev sat i drift i 1996 haft en produktion lige omkring 4 millioner kwh hvert år. Eneste undtagelser var i 1996, hvor møllerne blev opstillet, hvilket skete om sommeren, og i 2006, hvor vinden svigtede os totalt. Også i år nåede vi næsten 4 millioner kwh og det gav os godt kr. i kassen. Vi havde budgetteret med kr., men det er svært at vurdere indtægtsniveauet, fordi vi sælger den producerede strøm på det frie el-marked, hvor prisen svinger fra time til time og fra dag til dag. På trods af, at 2009 langt fra var det bedste år vi rent vindmæssigt har oplevet i laugets levetid, må vi konstatere, at indtægtsniveauet er acceptabelt. Vi har på baggrund af de seneste års erfaringer med indtægtsniveauet valgt at opjustere den budgetterede indtægt fra til kr. Dermed kan vi fastholde et uændret budget for udbetaling af overskud. Vi regner derfor med også i 2010 at kunne udbetale mindst 255 kr. for hver andel, heraf en a conto udbetaling på 130 kr. i september som sædvanlig (under forudsætning af at det er økonomisk forsvarligt på udbetalingstidspunktet). Udgifterne Sidste år blev bestyrelsen på generalforsamlingen opfordret til at budgettere lidt mere præcist i forhold til de reelt forventede udgifter. Det har vi taget til efterretning og har derfor justeret en del af administrationsudgifterne ned, så de passer med de senere års udgiftsniveau. Vi henviser til regnskabs- og budgetoversigten her i nyhedsbrevet. En enkelt post er dog steget og steget markant over de senere år. Det drejer sig om udgif-

2 Lynettens Vindkraft 2 februar 2005 terne til drift og vedligeholdelse, som i 2009 ligger på kr. I 2008 var denne post på kr. Vi havde budgetteret med kr. i håb om, at vi i 2008 havde set de værste stigninger på reparationskontoen. Desværre må vi nok forudse, at jo ældre maskinerne bliver, des større udgifter vil vi have til reparation og vedligeholdelse. Og møllerne har allerede levet mere end 13 af deres forventede 20 leveår. Det betyder, at vi har taget konsekvensen og for 2010 budgetterer med kr. til drift og vedligeholdelse af møllerne. Udbetaling af overskud På baggrund af indtægterne og udgifterne i 2009 indstiller ledelsen derfor til generalforsamlingen, at vi udbetaler i alt 310 kr. for hver andel. Heraf er allerede udbetalt 130 kr. i september Den resterende del, 180 kr. pr. andel, vil blive udbetalt i perioden 23. til 31. marts Herefter kan der gå et par dage før pengene er på din konto. Er der ændringer i din adresse eller dine bankoplysninger bedes du hurtigst muligt kontakte Jørn Rasmussen og meddele de nye oplysninger. Hvis du ikke modtager udbetalingen på din konto, skal du også kontakte Jørn Rasmussen så vil vi straks sætte en eftersøgning i gang! Se kontaktoplysninger bagerst i nyhedsbrevet. Regnskabet kan hentes på nettet Vi har i år valgt ikke at medsende det fulde regnskab. Det kan downloades fra vor hjemmeside halvår. Det giver en forventet indtægt fra elsalg på kwh á 30 øre/kwh på i alt 1,26 mil. kr. Og så har vi som tidligere nævnt rundet op til 1,3 mil. kr. Vi fastholder i store træk omkostningsniveauet til drift af møllerne fra På baggrund af de seneste års erfaringer opjusterer vi imidlertid endnu en gang omkostningerne til vedligeholdelse og reparation af møllerne. Vi forhøjer derfor denne budgetterede udgift fra kr. til kr. Budgettet lægger op til et overskud på kr. efter service- og administrationsomkostninger. Derfor forventes en udbetaling på 255 kr. pr. andel, med en a conto udbetaling på kr. 130 i september måned. Sidstnævnte sker dog i tilfælde af normale driftsforhold da det er en forudsætning, at der er optjent tilstrækkeligt til at udbetale beløbet. Medlemsadministration Vi er pr. 1. januar 2010 præcis 894 andelshavere. Salg af andele ligger meget stille. De fleste salg af andele foregår mellem familiemedlemmer og i vennekredse. Ventelisten er på 39 personer. Er Du interesseret i at købe andele i Lynettens Vindkraft skal du henvende dig til Jørn Rasmussen. Når man er kommet på ventelisten, skal man forvente, at der kan gå flere år inden man bliver tilbudt andele. Alt afhænger selvfølgelig af, hvor meget salg af andele der vil være i fremtiden. Til I/S mødet medbringes et sæt regnskaber. Budget for år 2010 Indtægterne for år 2010 er som for Vi skal også i 2010 sælge strømmen på det frie marked. Vi budgetterer som sædvanligt med vind svarende til 90% af et normalt vindår og antager, at produktionen fordeler sig ligeligt i 1. og 2.

3 Lynettens Vindkraft 3 februar 2010 Regnskab 2009 (før afskrivning/ekstraordinære poster) og budget Budget Regnskab % af budg. Budget 2010 Driftsindtægter: Elsalg % Andre indtægter I alt % Driftsudgifter: Drift af møllepark Serviceaftale % Vedligeholdelse og reparation % Drift, el mm % Honorar tilsyn møller % I alt % Administration Kontor, gebyr og porto ledelsen % Telefon og hjemmeside % Møder og kørsel % Nyhedsbrev - alle udgifter % Revision % Bogholder, advokat, konsulent % Forsikring % Kontingenter % Diverse (inkl småanskaffelser) % I alt % Renter/Finansielle indtægter Renteindtægter % Renteudgifter % 0 I alt % Henlæggelser Henlagt til vedligehold % 0 I alt % 0 Resultat før afskrivninger % Udbetaling til medlemmer % pr. andel a'conto september Resultat efter udbytte før afskrivning

4 Lynettens Vindkraft 4 februar 2010 Produktion 2009 Parkproduktionen frem til og med den 31. december 2009 er på MWh hvilket er 91,7 % af budgettet på MWh. Året startede med meget svag vind i januar, februar og marts. Vi hentede heldigvis meget af det tabte da vinden var over budget i efteråret. Men desværre havde vi også møller ude af drift i temmelig lang tid pga. fejl. Ovenstående er resultatet vist grafisk. Søjle 5 Vind viser den produktion, som vi kunne forvente med den vind, der har været på Sjælland. Baseret på vindstatistikken gengivet i Naturlig Energi (www.naturlig-energi.dk) og en budgetteret produktion på MWh Drift generelt For at begrænse risikoen for havarier af krøjegear, er alle krøjegear blevet samlet med flydende pakning af en type som forhindrer at fladerne glider, når krøjegearet udsættes for kraftige belastninger. Vi håber dermed at kunne undgå at boltene knækker, og gearet havarerer. På mølle 7 er der også blevet monteret en soft starter på krøjegearene for at mindske belastningen ved start af krøjning. Den 12. februar lavede DONG en kabelomlægning. Derefter fik vi møllestop ved kraftig vind pga. for høj net-spænding. DONG blev kontaktet, og de ændrede på det, men efter kort tid var det galt igen. En ny kontakt til DONG resulterede i, at de lovede at tage action på det, og netspændingen faldt da også. Men desværre opstod problemet igen, og så blev det besluttet at justere net-spændingen ved transformerne ude ved møllerne. Dermed ser problemet ud til at være løst. Den 15. august kunne der om morgenen ikke opnås kontakt til møllerne med fjernovervågningen. Lidt senere ringede DONG og meddelte, at højspændingen var koblet ud pga. kortslutning og bad Jens Anker om at tjekke møllene. Han tog ud og kikkede på det, og ud over at der ikke var spænding på møllerne, bemærkede han ikke noget udsædvanlig. Så DONG måtte selv rykke ud. De fandt en rotte, som havde kortsluttet højspændingen i transformeren ved mølle 7. Samarbejdet med Dan Service: Dette foregår i en god atmosfære præget af gensidig tillid, respekt samt stor lyst til at finde den bedste løsning på de problemer, vi kommer ud for. De lavede ganske vidst noget af en fejltagelse, da de overså en mistet lynprop på mølle 7, men som Jens Anker siger: jeg har ladet mig fortælle, at en organisations effektivitet er ligefrem proportional med, hvor åben man taler om sine fejltagelser. Så jeg må til deres ros sige, at

5 Lynettens Vindkraft 5 februar 2010 vi fik en god fornuftig snak om denne fejltagelse. Se mere under drift for specialister Mølle 7. sidste afsnit. Drift for specialister: Mølle 4: Ingen bemærkninger om driften. Mølle 5: Møllen ringede alarm den 1. juni: Hydpumpetid for lang. Dan Service blev tilkaldt og en drejeunion skiftet. Den 29. september kom der alarm igen: Vibrationssensor aktiveret. Dan Service blev tilkaldt og fandt koblingen mellem gear og generator havareret; en lidt større sag, der er anmeldt som forsikringsskade. Mølle 6: Møllen ringede alarm den 17. januar: 33 overproduktion. Den 2. februar: fejl 33 overproduktion. Den 18. december: fejl 33 overproduktion. Møllen blev i alle tilfælde startet igen med fjernovervågningen. Alarmen kommer, hvis møllen i 10 minutter har en gennemsnitsproduktion på mere end 660 kwh (forsikringskrav for at generatoren ikke lider overlast). Det er naturligvis irriterende at få disse alarmer i godt blæsevejr (østenvind, koldt vejr). Mølle 6 er flink til at producere lidt mere en de andre møller, men vi får dermed også flere alarmer. Tabet ved stilstand hentes noget ind igen, fordi den generelt producerer lidt mere end de andre møller. Den 23. august ringede politiet. De havde klippet låsen til møllen, da de var blevet tilkaldt af en cyklist. Denne havde hørt nogle bankelyde, som kunne tyde på, at nogen var blevet låst inde i møllen. Politiet bad mig komme og stoppe møllen, min computer var tændt og jeg spurgte derfor om det var ok, at jeg stoppede den hjemmefra. Det var det og efter ca. 15 min fik jeg lov at starte den igen. Disse bankelyde fremkommer i forbindelse med krøjning og i tilfælde, hvor mølle står delvis i læ af en foranstående mølle. I denne situation kan vinden blive meget turbulent, dvs. vindretningen skifter hele tiden, hvilket bevirker, at møllen snart krøjer den ene vej og snart den anden vej. Dette forårsager en del bankelyde. Den 18. december: Alarm Hyd Pumpetid for lang. Dan Service blev tilkaldt, en drejeunion blev skiftet til en ny type, som skulle kunne holde væsentlig længere. En rigtig god ide. Mølle 7: Den 18. januar: Alarm Gearolie niveau for lavt. Ups var olien igen løbet ud af gearet? Nej så galt var det ikke denne gang. Det blev klaret med en justering af Olieniveau vagten og lidt efterfyldning af olie. Den 1. juni alarm: Anometer fejl. Fejlen kvitteret med fjernovervågningen uden problemer. Den 30. juli og den 4. september: Alarm Hydpumpe starter for tit. Fejlen kvitteret med fjernovervågningen, og møllen gik i drift igen. Den 3. september: Alarm forsøgt krøjning over max tid. Denne alarm kommer som regel, når vindfanen er frosset fast, men det kunne næppe være tilfældet i september. Fejlen kvitteret med fjernovervågningen, og møllen gik i drift igen. Den 12. oktober var Jens Anker ude og vise møllen frem for en japansk delegation. Under opstigningen observerede han, at olien var løbet ud af det ene krøjegear, og krøjemotoren var beskadiget. Dan Service blev tilkaldt de fik repareret krøjegearet. De prøvede at skaffe en ny krøjemotor, men der var lang leveringstid, hvorefter de prøvede at fremskaffe de defekte dele til motoren. Det gik bedre, men det tog noget tid. Den 23. oktober var mølle i drift igen. Den 6. november var telefonforbindelsen afbrudt. Jens Anker tog ud til mølle 7 for at tjekke, om der var klartone. Det var der ikke, så TDC måtte overtage. Samtidig konstaterede han, at mølle 7 fløjtede kraftig. Lynproppen var væk. DONG havde samme problem med mølle 1. Han ringede straks til DONG for at høre om vi kunne lavet det samtidigt. Det var de med på, men de ville dog lige ud og se på det først. Så ringede Dan Service for at gøre opmærksom på, at telefonforbindelse var afbrudt. Jens Anker kunne fortælle, at den var fejlmeldt, og at vi

6 Lynettens Vindkraft 6 februar 2010 gerne ville have en ny lynprop monteret så hurtig som mulig. Samtidig anførte han at, at DONG havde samme problem, så det ville være smart at få det lavet samtidigt. Dan Service og DONG blev herefter enige om at klare opgaven sammen. Men inden vi nåede så langt, fik vi en klage over støjen og besluttede at stoppe møllen. Efter Dan Service havde repareret DONGs mølle ringede de og fortalte, at de desværre ikke lige kunne lave mølle 7, for det havde vist sig, at hyletonen ikke fremkom pga. at lynproppen var væk, men fordi tippen ikke blev trukket helt på plads. Det var formentligt fordi den stålwire, som trækker tippen på plads, var blevet for lang. I virkeligheden var den ved at knække, så det blev en noget omfattende reparation. Vingen skulle ned, og de folk som kunne klare den opgave, var i Tyskland for at udskifte et nav på en mølle. Samtidigt stilles der krav om at vinden er lav, når reparationen udføres. Den 27. november så det endelig ud til, at det kunne foregå. Dan Service sender en vogn ud for at forberede opgaven, og hvad ser de så: Lynproppen mangler. De var godt nok ikke stolte af situationen. Han kunne dog fortælle, at han havde en god nyhed: de kunne lave vores mølle den 27. november. Og efter limen var hærdet, kunne de sætte den i drift igen den 28. november. Han havde det ikke godt med, de i første omgang havde overset den manglende lynprop; at de have fået købt ny vingecylinder og stålwire til tippen samt bestilt kran til at løfte vingen ned. Men det var deres fejl, og vi ville få monteret lynproppen uden beregning. Vi fik et driftstab på ca. kr , det svarer nogenlunde til gennemsnitsprisen for når Siemens Wind Power har monteret en lynprop, så. Indberetning til skattemyndigheder Vi har mere end 10 andelshavere, der har valgt at lade sig beskatte efter erhvervsmæssige regler. Vi skal derfor indberette disse personer og virksomheder til anpartskontrolsystemet under Skat. For alle andre medlemmer (der benytter den skematiske regel) har vi som hidtil indsendt en samlet liste, udelukkende med navn, adresse og antal andele til Skat. Der er endnu ikke kommet nogen afklaring på, hvorledes et register over vindmølleejere skal oprettes, hvorfor vi anvender samme procedure som tidligere år. Abonnement på Naturlig Energi Lynettens Vindkraft er medlem af Danmarks Vindmølleforening. Igennem Lynettens Vindkraft kan du også blive personligt medlem af Danmarks Vindmølleforening, og modtage månedsbladet Naturlig Energi. Dette medlemskab koster 237,50 kr. inkl. moms om året og trækkes fra dine udbetalinger. Vil du være personligt medlem af Danmarks Vindmølleforening, uden at modtage bladet, koster det 43,75 kr. inkl. moms om året. Indmeldelse foregår gennem Medlemsadministrationen: Jørn Rasmussen. Åbent hus 20. juni 2010 I år er der igen mølleklatring den 3. søndag i juni, dvs. den 20. juni 2010 kl Medlemmerne er, som altid, velkomne til at tage familie og venner med på besøg i møllerne. Af sikkerhedshensyn kan vi desværre ikke tillade børn under 12 år at kravle i møllerne. For personer på 12 år og derover gælder, at klatring i møllerne sker på eget ansvar. Der skal skrives under på en blanket om ansvarsfraskrivelse inden opstigning kan påbegyndes. Særlige arrangementer Besøg i møllerne på andre dage end Store Mølledag kan arrangeres ved kontakt til ledelsen. Retningslinjerne for opstigning i møllerne er de samme som beskrevet ovenfor. Ledelsen forbeholder sig i øvrigt ret til - efter et konkret skøn - at opkræve 400,- kr. i timen for denne ydelse svarende til en af vore vindmøllers maksimalproduktion. Derved mister lauget ikke indtægter ved fremvisning af møllerne. Hertil kommer ofte betaling for tabt arbejdstid, typisk 400 kr. pr. besøg.

7 Lynettens Vindkraft 7 februar 2010 Referat fra Interessentskabsmødet den 16. marts Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år 4. Fremlæggelse og godkendelse af: Revideret regnskab for 2008 Driftsbudget for Indkomne forslag 6. Valg af ledelse: 3 medlemmer og 1 suppleant er på valg. Vi modtager gerne henvendelser fra nye kandidater 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent H. C. Sørensen blev valgt til dirigent og konstaterede at I/S mødet var lovligt indkaldt. 24 interessenter var fremmødt. 2. Valg af referent og stemmetæller Kasper Krog blev valgt til referent. 3. Ledelsens beretning fra det forgangne år. Kim konstaterede at året var forløbet yderst tilfredsstillende, med en produktion som budgetteret svarende til et normalt år, men med væsentligt højere elpriser end forventet. Vi kunne have bundet prisen, hvis vi havde været forudseende nok til helt op mod 51øre/kWh, da den var på det højeste. Kim gennemgik regnskabet og gjorde opmærksom på, at nogle af tallene i Nyhedsbrevets simplificerede regnskab ikke var blevet korrigeret efter at revisor havde haft det til gennemgang. Det fulde regnskab kan ses på hjemmesiden. Omkostningssiden er karakteriseret ved, at vi efterhånden får flere småskavanker, men også ved, at nogle udgifter fra 2007 først var faktureret i 2008, således at regnskabet ser lidt for pessimistisk ud mht. driftsudgifterne. Forsikringsomkostningerne er steget som følge af valg af anden servicefirma end Siemens, mens de egentlige serviceomkostninger er faldet betydeligt. I forbindelse med et spørgsmål om etik ifm. valg af bankforbindelse (Fællesskassen ift. Forstædernes Bank) blev der redegjort for udbetalingssystemet, der havde været årsag til skift af bank. Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 275 kr. som den resterende del af udbyttet for Kasper gennemgik budgettet for Der blev fra salen opfordret til næste år, at budgettere delposter mere præcist samt undlade automatisk at forudsætte f.eks. 10% stigning, hvis det ikke er rimeligt begrundet i de almindelige prisstigninger i samfundet, hvilket ledelsen tog til efterretning. Budgettet blev enstemmigt godkendt. Jens Anker gennemgik driften, hvor der henvises til den skriftlige beretning. Han gennemgik endvidere baggrund og forhandlinger, der lå bag valgt af ny servicefirma. Der vil være store mølledag søndag den 14. juni, hvor Lynettens Vindkraft også åbner en mølle fra kl Jørn Rasmussen berettede at der var kommet 22 breve retur ved indkaldelsen. De 20 kunne ved lidt research findes, de sidste to havde ikke kunne spores, da de tilsyneladende havde beskyttet adresse. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 4. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 5. Valg af ledelse Hans Chr. Sørensen, Kim Birkholm Frederiksen og Jens Anker Hansen genopstillede til ledelsen. De blev valgt uden modkandidater. Sussanne Blegaa genopstillede som suppleant. Stefan Naef og Alena Løvenfeldt opstillede ligeledes som suppleanter. De blev alle tre valgt som suppleanter. 6. Valg af intern revisor og revisor suppleant. Erik Brandt blev genvalgt som intern revisor uden modkandidater. Hans Christian Fink blev genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidater. 7. Eventuelt. Hans Chr. og Jens Anker orienterede om baggrunden for den omtale, der den seneste tid har været i pressen om negative el-afregningspriser ved for stor produktion af vindmøllestrøm. Det træder i kraft fra 1. oktober. Vi har forhørt os hos vindenergi.dk, som står for sag af vor el. De har oplyst at der er et sms system under udarbejdelse, men at det vurderes at situationen næppe vil optræde, da der er mange decentrale kraftvarmeværker, der selv vil skrue ned, da de jo klart har udgifter ved at fortsætte produktionen i form af brændselsforbrug. Men vi vil være forberedt. Hans Chr. Orienterede om Hvidovre Vindmøllelaug, hvor arbejdet så småt er gået i gang, men hvor det endelige tegningsmateriale trækker lidt ud pga. forhandlinger om prisen med DONG Energy.

8 Lynettens Vindkraft 8 februar 2010 Interessentskabsmødet sluttede lidt før kl. 21, og Hans Chr. takkede for god ro og orden. 19. marts 2009 Signeret: Referent: Kasper Krog: Dirigent: Hans Chr. Sørensen Hvidovre vindmøllelaug Fra lauget nyhedsbrev: Den 22. juni 2009 blev købet af møllen underskrevet hos DONG Energy. Inden kontrakten lå underskrevet, var byggeriet af møllen ved Avedøre Holme gået i gang og de store maskiner rykkede ind samtidig med, at stien langs vandet blev lukket for at undgå ulykker på stedet. Der blev gravet ud til fundamentet og dernæst gik rambukken i gang med at ramme spunsvæggen ned i vand og sand. Arbejdspladsen var forbundet med kysten, så maskinerne kunne bevæge sig frit på området. Støbningen af fundamentet foregik i slutningen af maj måned Den 16. oktober 2009 kom nacellen sejlende til Avedøre Holme og da tårndelene var ankommet med lastbil fra Jylland, hjalp en kolossal kran tårnet på plads ovenpå fundamentet, hvorefter nacellen blev placeret på toppen. Det foregik i roligt tempo og tog 55 minutter at hejse nacellen op i 93,5 meters højde. De lange vinger var kommet kørende fra Aalborg og fredag den 30. oktober fik laugets mølle vinger på. Sammen med nabomøllen, som DONG Energy ejer, hører Hvidovre vindmøllelaugs mølle til de absolut højeste i Danmark lige nu. Højden er 155 meter og vingerne har en diameter på 120 meter. På dette tidspunkt er der fortsat nogle hundrede andele der ikke er solgt, så hvis I har interesse, så kan yderligere information og nyheder findes på laugets hjemmeside, på følgende adresse: Det er muligt at downloade tegningsmaterialet fra hjemmesiden. Adresser for ledelsen Formand Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B, 1.th., 2450 København SV Mobiltelefon , Drift Jens Anker Hansen Rhodesiavej 2, 2770 Kastrup Telefon , mobiltelefon , Økonomi Hans Chr. Sørensen Buresø 4, Jørlunde Overdrev 3550 Slangerup Telefon , mobil , kontor , Medlemskartotek og hjemmeside Jørn Rasmussen Kongshvilebakken 18, 2800 Lyngby Telefon , Ledelsesmedlem Kasper Krog Gilbjerggade 1, 4. tv, 2200 København N Mobiltelefon Suppleanter Sussanne Blegaa Bispebjerg Park Alle 25, 2400 København NV Telefon , mobil Stefan Naef Skydebanegade 50 st.th., 1709 København V Telefon , mobil Alena Løvenfeldt Lyneborggade 16, 2.tv., 2300 København S Telefon , mobil Dette nummer af nyhedsbrevet er redigeret af Hans Chr. Sørensen Hjemmeside:

9 Lynettens Vindkraft 9 februar 2010 Lynettens Vindkraft I/S c/o Teglholm Alle 9 B, 1.th København SV SE-nr: Skema til selvangivelsen for 2009 Kan kun anvendes ved den simple metode, hvor der ikke ejes andele i andre vindmøllelaug. Uddybning findes i regnskabet udsendt i forbindelse med interessentskabsmødet. Telefon til Kasper Krog: eller H. C. Sørensen: Nøgletal: Elsalg pr. andel: 426 kr. Personlig indkomst: (1). Andele á kr kr. (2) Minus bundfradrag maksimalt 3000 kr kr. (3) I alt (skriv 0, hvis negativ)... kr. (4) Minus nedslag 40 % af (3) kr. (5) Under Personlig indkomst anføres: kr. (almindelig selvangivelse, punkt 20) Renteindtægter: Renteindtægter opgives ikke længere. Dette skema kan udfyldt vedlægges selvangivelsen Navn: CPR-nr...

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2014 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2014 Medlemsadministration

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Tegningsmateriale for

Tegningsmateriale for Tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug I/S har af DONG Energy købt den midterste af tre store havvindmøller ved Avedøre Holme. Møllerne opføres af DONG Energy, som ejer

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til alle de fremmødte andelshavere.

Læs mere

Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration:

Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration: Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 13. marts 2012 i Hvidovre Medborgerhus Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen til alle og derefter er særlig velkomst med japansk/dansk

Læs mere

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2011

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2011 Hvidovre Vindmøllelaug Nyhedsbrev marts 2011 Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Ebo Consult, Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Administration Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V Tlf. 33 36 21 21 www.hvidovrevindmollelaug.dk

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen. Vi undgik heldigvis den snestorm der blev truet med. Der

Læs mere

Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S

Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Praktisk info Hvidovre Vindmøllelaug I/S www.hvidovrevindmollelaug.dk e-mail: hvl2009@gmail.com C/o EBO Consult Arnold Nielsens Boulevard 60, 1. 2650 Hvidovre

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til andelshaverne med nogle

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere