Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv København N SE Nr Invitation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation"

Transkript

1 Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv København N SE Nr Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september kl Der afholdes reception ved mølle 3 og 4 og du har mulighed for at kommer op i en mølle. Arrangementet sker i samarbejde med DONG Energy, der har overtaget Københavns Energis tre vindmøller. Nedenfor fortæller vi lidt om laugets historie samt den positive påvirkning møllerne har haft for København og det danske samfund. I de ti år har Lynettens 4 vindmøller produceret el til ca husstande og sparet samfundet for udledning af 30 tusinde tons CO 2, 13 tons SO 2 og 29 tons NO x. Lynettens Vindkraft s etablering og drift gennem 10 år I 1996 så 7 store vindmøller på Lynetten dagens lys. 600 kw kunne hver mølle yde ved topfart. Det var stort! Vi modtog nogle af de første møller af den størrelse fra producenten Bonus (nu Siemens Windpower), og ikke nok med det: Vi fik forlænget mølletårnet, så de nåede endnu højere til himmels og kunne hente endnu mere energi ud af vinden. Mølleparken blev etableret i samarbejde med Københavns Energi (nu DONG Energy). Vi var to selvstændige bygherrer, hvor KE opstillede tre møller og Lynettens Vindkraft fire. Vi var storebror! Eller var vi? På et eller andet plan havde KE vel fat i den lange ende da de som det lokale energiselskab bl.a. skulle sørge for tilslutningen af vores kraftværker til el-nettet. Derudover havde de deres egen måde at gøre tingene på. En måde som efter vores mening ikke altid var logisk eller rationel. Derfor kæmpede vi nogle kampe med dem men i flere tilfælde, f.eks. i spørgsmålet om at gøre møllerne højere, kunne de se, at vores løsning var god og funktionel. I andre tilfælde havde KE erfaringer fra el-siden, som vi måtte bøje os for. Altså et samarbejde på godt og ondt, som jo som bekendt endte godt. Det positive udbytte kan vel bedst illustreres ved, at vi efterfølgende genoptog samarbejdet i forbindelse med opførelsen af Middelgrundens vindmøller.

2 Lynettens Vindkraft I/S 2 Kun 6 møller i starten I starten var det kun tanken at opføre 6 vindmøller på området ved Lynettens Rensningsanlæg, hvor Københavns Havn og Rensningsanlægget i fællesskab skulle etablere diger omkring de slam- og askedepoter, som man ser i dag. Foranlediget af bl.a. KMEK (Københavns Miljø- og Energikontor) blev kommunen anmodet om, at lave et lokalplantillæg til lokalplanen for området, således at det kunne blive muligt på et senere tidspunkt at opsætte vindmøller på digerne. På tidspunktet for lokalplantillægget var møllerne størrelse ikke store nok til at skabe økonomi i projektet. Dette skyldtes dels at vindforholdene på stedet ikke er særligt gode i forhold til mange andre placeringer og dels at funderingsforholdene på de opfyldte diger kræver en kostbar pælefundering. Det oprindelige projekt var således på 6 vindmøller i størrelsen 500 kw. Laugets 3 møller gav så stor en interesse, at vi under andelstegningen af projektet søgte om og fik lov til at opføre yderligere en mølle. I mellemtiden var udviklingen af møllerne gået så stærkt, at det endte med at blive 600 kw møller. De møller vi fik leveret var dog allerede en Mk. III version, var fri for de værste børnesygdomme og som var støjsvag og optimeret for udnyttelse af lav vind garanteret ved en veldokumenteret effektkurve. Dermed var vi ovre den betænkelighed man ellers kan, eller bør, nære overfor et nyt og uafprøvet produkt. En yderligere forbedring af det oprindelige projekt kom til, da Bonus tilbød, at forlænge tårnet med 5 meter til 50 meter. Andelsprisen var 4500 kr. pr. andel, hvilket var højt i forhold til hvad andele kostede andre steder i landet. Økonomien Udbyttet til andelshaverne blev i de første år større end lovet. Dette skyldtes dels, at vi havde meget østenvind, hvor ingen bygninger eller andre hindringer stod i vejen for møllerne og dels at møllerne kørte optimalt efter nogle få justeringer. Hvilket de i øvrigt har gjort det meste af deres levetid. De har faktisk ikke haft mange nedbrud og skader. En tredje faktor var, at økonomien fra starten var baseret på en elafregningspris i Købehavn på 64,8 øre/kwh. I de første år efter opstart var elafregningsprisen i København endda 6 til 7 øre/kwh højere. Senere blev prisen reguleret ned til 60 øre/kwh gældende for hele landet, hvilket betød et væsentligt fald i vor afregning. I afsnittet afregningsprisen gennem ti år senere i Nyhedsbrevet er reglerne gennemgået mere detaljeret. Taget over laugets første 6½ år frem til afregningsprisen faldt til 43 øre/kwh har vi i gennemsnit udbetalt et udbytte på 700 kr./andel, hvilket er 100 kr. mere end de 600 kr., der blev stillet i udsigt tegningsfasen. Taget over de sidste 9½ år har udbyttet været 602 kr./andel. Vi må således konstatere, at de første 10 år har været en succes trods fald i afregningsprisen. Allerede efter 6. år havde vi fået investeringen tilbage (forrentning ikke medtaget). De næste 10 år kommer imidlertid til at afvige fra de vilkår der gjaldt ved

3 Lynettens Vindkraft I/S 3 andelstegningen. Afregningsprisen er nu på 30 til 35 øre/kwh mens driftsudgifterne er stigende. Ved stiftelsen blev administration, reparation og vedligeholdelse sat til 65 kr./andel i de første fem år og 95 kr./andel i resten af levetiden, i 1995 priser. Som det ses af tabellerne er driftsudgifterne stigende som forventet, men altså stadig ikke højere end forudsat. Indregnes inflationen over 10 år i driftsprisen, skulle udgifterne i dag endda være omkring højere. I nedenstående tabel og figurer er vist, hvorledes udbyttet har været de første 10 år. År Indtægt fra elsalg Driftsudgifter Administrationsudgift Samlet udgift Udbytte/ andel Udgift/ andel Udbytte /andelspris, % Udgift/ indtægt, % 1996* ,4 10,0 6, ,3 6,6 15, ,3 7,3 17, ,4 9,0 15, ,5 8,4 16, ,1 12,0 13, ,6 10,3 14, ,4 15,3 9, ,2 20,1 8, ,8 16,8 8,3 * kun 5 måneder I laugets barndom lå vores udgifter omkring 10% af udbyttet. For hver gang vi tjente en 100 kr-seddel lagde vi 90 kr. i andelshavernes lommer og til hensættelser, mens 10 kr. gik fra til drift og administration. Men vi skal altså til at vænne os til, at for hver 100 kr-seddel vi tjener, vil der gå 20 kr. eller mere til udgifter. Det er dog værd at huske på, at vi undervejs har hensat betydelige midler til reparation og vedligehold. Per 1. juni havde vi således hensat kr., svarende til 340 kr./andel og at vi derudover er gode for i likvider til næste udbetaling. Nu er de første 10 år gået og vi kan altså konstatere, at økonomien i Lynettens Vindkraft har været god og de værste børnesygdomme må formodes at være overstået. Lad os håbe på, at de næste 10 år bliver lige så gode. Stort tillykke til Lynettens Vindmøller og tillykke til os!

4 Lynettens Vindkraft I/S 4 Skiftende vilkår for Lynettens Vindkraft Der har hersket vidt forskellige vilkår for lauget og dets medlemmer, gennem de år hvor projektet blev udviklet, lauget blev stiftet og andelene tegnet, og i de efterfølgende 10 år hvor møllerne har været i drift. Siden de første møller og møllelaug blev etableret, har der gennem Energistyrelsens tilslutningsbekendtgørelse for vindmøller hersket et bopælskriterium, der blandt andet indebar, at for at kunne erhverve en andel i en vindmølle, skulle man bo i nærheden af møllen. Det skulle i starten tages meget bogstaveligt, med en maksimal afstand. Men vilkåret er med tiden, og ændringer i bekendtgørelsen, blødt op og udvidet. Da Lynetten blev stiftet, skulle man normalt bo i opstillingskommunen eller i en af nabokommunerne. Der opstod dog en række tilknytningskriterier omkring fritidshus, arbejde m.m. der kunne berettige deltagelse af andre. Der blev også givet en række dispensationer rundt i landet, så der blev åbnet for en større kreds af deltagere. Derudover indebar tilslutningsbekendtgørelsen frem til efter etablering, en tæt forbindelse mellem størrelsen af en husstands elforbrug og af beboernes samlede ejerskab af vindmølleandele. En husstand måtte således højest besidde vindmølleandele svarende til halvanden gang dens elforbrug, hvor én andel svarer til en produktion på 1000 kwh om året. Alle husstande måtte dog eje op til 9 andele, men der skulle betales skat af den del af indtægten fra elsalget, der oversteg husstandens udgift til el, inklusiv moms og afgifter, med mere end 10 %. Denne regel var gældende til efter etableringen af Lynettens Vindkraft, efter der i en periode havde hersket uklarhed om hvornår og hvordan den såkaldte tilslutningsbekendtgørelse ville blive ændret. Endelig per 1. januar 1997 trådte så en ny tilslutningsbekendtgørelse i kraft, der bl.a. medførte at hver enkelt myndig borger kunne erhverve op til 30 andele, uanset ens elforbrug, og at skattereglerne blev væsentligt ændret. Pludselig kunne man frit vælge mellem en traditionel afskrivningsmodel, hvis man havde mange andele, eller vælge den såkaldt skematiske regel, der i korthed betyder, at indtægter fra EL-AFREGNINGSPRIS, ØRE/KWH ÅR EL- CO 2 ALM. SUM PRIS 10 ØRE REFUSION , , , , , , , , / / /02 60/ /? /? ? 10 0? 2016? 10 0? 2017? 05 0? 1 OVERGANG FRA VARIERENDE LOKAL ELPRIS TIL FAST LANDSGENNEMSNIT. 2 BORTFALD AF ALMEN REFUSION VED UDLØB AF FULDLASTTIMER. 3 EFTER 10 ÅR OVERGÅR VI TIL MARKEDSPRIS. 4 NEDTRAPPES NÅR MARKEDSPRISEN OVERSTIGER 26 ØRE/KWH OG BORTFALDER HELT VED 36 ØRE/KWH. 5 EFTER 20 ÅR BORTFALDER CO2 10-ØREN, DEREFTER ER DER KUN MARKEDSPRISEN TILBAGE.

5 Lynettens Vindkraft I/S 5 elsalg på under 3000 kr. er skattefri. Næsten alle medlemmer benytter denne model i dag. I starten kunne man således skattefrit eje omkring 4-5 andele, hvor man i dag ville kunne have måske 10 andele uden at svare skat af indtægten. Afregningsprisen for vindmøllestrømmen har frem til år 2001 været fastsat til 85% af det lokale elselskabs tarif overfor små forbrugere, eksklusiv moms og afgifter. Det betød, at afregningsprisen kunne variere meget mellem forskellige elforsyningsområder i landet men også en del over tid. Med elreformen af 2001 forlod man endegyldigt princippet om lokal tilknytning til fordel for et markedsbaseret system, hvorefter man kan eje alle de andele eller møller man vil og være bosat i hele EU. Der blev dog etableret en overgangsordning for eksisterende møller, så man kunne få gennemsnitsprisen for hele landet, 33 øre/kwh, frem til møllens 10 år. Det var skidt for os, for indtil da havde vi modtaget op til 42 øre/kwh. Som vi tidligere har været inde på i nyhedsbrevene, så er vi som mølleejere - heldige med, at elpriserne er kommet op på et niveau (pt. ca. 25 øre/kwh), hvor den fortsætte drift er uproblematisk. Der er endda udsigt til, at priserne kan stige yderligere som følge af: stigende brændselspriser, mangel på produktionskapacitet og skærpede miljøkrav (dyrere CO2-kvoter). Umiddelbart får vi dog ikke noget ud af at elprisen stiger til over 26 øre/kwh, medmindre den når op over 36 øre/kwh. Det er også muligt, at det på et tidspunkt kan lade sig gøre, at sælge strømmen direkte til kunder der er villige til at betale en bonus for vindkraft (f.eks. på foranledning af vedlagte folder!) Dette kan især blive relevant ved en markedspris på over 26 øre/kwh. Lauget og dets medlemmer Lynettens Vindkraft I/S var ved oprettelsen i 1996 verdens største vindmøllelaug målt på antallet af andelshavere. Lauget havde 3600 andele fordelt på 774 medlemmer, der hovedsageligt var bosat i Københavnsområdet. Men allerede i slutningen af året var medlemstallet steget til 864 pga. af de ændrede skatteregler. Medlemstallet er i dag steget til omkring 940. I starten var der enkelte, der oplevede, at de måtte sælge deres andele fordi de skulle flytte ud af oplandet. Senere er bopælskravet bortfaldet og det er der mange medlemmer der kan være glade for, for der er omkring 20 procent der er flyttet længere væk. I 1997 gennemførte to italienske studerende fra RUC en undersøgelse af, hvem den typiske andelshaver var, og hvilke motiver der lå bag erhvervelsen af andele i Lynettens Vindkraft I/S. Blandt 85 besvarelser ud af 102 var 75 % mænd, hvoraf 40 % var over 50 år og 70 % havde en længerevarende uddannelse. 40 % var medlem af en eller flere miljøorganisationer. 64 % hørte om Lynetten gennem avisannoncer, hvor der kun var 17 %, der havde hørt om projektet gennem bekendte.

6 Lynettens Vindkraft I/S 6 Det altoverskyggende motiv til at investere har været hensynet til miljøet og i mindre grad udsigten til at tjene penge. Hensynet til lokal og decentral energiforsyning og deltagelse i et kooperativ har derimod vejet mindre tungt, i nævnte rækkefølge. Udsending af reklame fra Vindenergi Danmark Der er vedlagt en folder fra Vindenergi Danmark, som er et selskab vi selv har været med til at stifte og som vi fremover vil sælge vores strøm til. Folderen er et tilbud til alle elkunder om at købe en større andel af el fra vindmøller, end det man i forvejen er forpligtiget til. Idéen er, at få økonomi i at forsætte driften af gamle møller og på sigt få økonomi i at opsætte nye møller igen. Lynettens ledelse finder, at det er et interessant initiativ, men vi har ikke nogen holdning til produktet som sådan. Vindenergi Danmark dækker de meromkostninger der er ved at sende folderen ud med nyhedsbrevet. Møllernes bidrag til samfundet Nedenstående tabel viser møllernes totale produktion siden den 1. august Sparet forureningsudledning i gram ved produktion af én kwh vindkraft Københavns Energi Kuldioxid (CO 2 ) Svovldioxid (SO 2 ) Kvælstofilter (NO X ) ,318 0, ,304 0,91 Gns. 695,5 0,311 0,688 Mølle 4 Mølle 5 Mølle 6 Mølle 7 Budget Vind/Stat Mølle 4 Mølle 5 Mølle 6 Mølle 7 Total Vores 4 møller har herved samlet sparet samfundet for udledning af: tons CO 2, 13 tons SO 2, og 29 tons NO x, baseret på tallene fra nedenstående tabeller MWh MWh MWh MWh MWh Ved et forbrug på 2500 kwh/år for en lejlighed og 3700 kwh/år for et hus i Københavnsområdet har vi samtidig produceret el til mellem og boliger. Dertil skal lægges møllernes betydning som udstillingsvindue for dansk vindmølleindustri og dansk energipolitik. Vi har modtaget rigtig mange besøg og forespørgsler gennem årene, ligesom vi selv har ytret os i debatten fra tid til anden. Efter Middelgrunden blev opført, har det dog taget størstedelen af presset.

7 Lynettens Vindkraft I/S 7 I/S mødet Der blev afholdt I/S-møde den 22. marts Referatet er indsat sidst i Nyhedsbrevet. Vi minder om, at man altid kan orientere sig på vores hjemmeside. Har du ikke selv Internetforbindelse, kan du altid gå på biblioteket og få hjælp hertil. Efter mødet har vi konstitueret os som følger: Formand: Annette Drift: Jens Anker Medlemmer og hjemmeside: Jørn Kasserer: Kim Frederiksen, der blev afløst af Kasper pr. 1. juni. Økonomi: Hans Chr. Nyhedsbreve: Stefan og Kasper. Økonomi Første halvår af 2006 har Lynettens møller indtjent kr. til laugets kasse, hvilket desværre betyder, at vi ligger hele 25% under budget på produktionssiden. Vi har indtil videre været forskånet for de store skader bortset fra det gearhavari på mølle 6, der er berettet om i referatet fra I/S mødet. Vi har nu fået endelig en afregning for skaden, der viser, at vi kun kom til at betale selvrisikoen på kr., hvilket må siges at være heldigt sluppet ved et så alvorligt havari. Vi har fået udbetalt driftstabserstatning for manglende produktion pga. gearhavariet. En af de poster som har varieret en del fra år til år, er udsendelsesudgifterne. Med den faldende indtjening, har vi allerede ved I/S mødet varslet, at dette nyhedsbrev nok bliver det sidste ½-årlige nyhedsbrev. For fremtiden vil vi spare denne udsendelse og nøjes med ét årligt nyhedsbrev. Udbetaling september På I/S-mødet blev det vedtaget, at der i september udbetales 150 kr. pr. andel som et forskud på årets overskud. Trods årets dårlige resultat, har ledelsen valgt at udbetale det vedtagne acontobeløb, da vi i sidste ende kan regulere den manglende indtjening i forbindelse med udbetalingen efter næste I/S møde. Men vi må advare alle om, at hvis ikke vinden bliver bedre, så kan vi ikke nå en udbetaling på de forventede 300 kr./andel. Vi har yderligere den usikkerhed, at afregningsprisen fra august afhænger af markedsprisen for el. Husk at meddele ændringer i bank og kontonummer til Jørn Rasmussen, der administrerer medlemskartoteket. Se adresse og telefonnummer bagerst i nyhedsbrevet.

8 Lynettens Vindkraft I/S 8 Hvis du ikke modtager udbetalingen på din konto kan du enten kontakte Kasper på tlf eller på (se adresse bagerst). Produktion Parkproduktionen frem til 1. juli 2006 blev kun kwh mod budget , dvs. ca. 25% under budget. Årsagen er usædvanlig dårlig vind i perioden. På Sjælland har vinden således kun været 79,2 % af det normale i perioden januarmaj (Naturlig Energi). Sædvanligvis klarer vores møller sig bedre end statistikken giver udtryk for, men ikke i denne periode. Årsagen er formentlig mindre vind lokalt på Lynetten. Resultatet er nedenfor vist grafisk, hvor søjle nr. 5 Vind viser den produktion, som vi kunne forvente med den vind, der har været i Østsjælland, baseret på vindstatistikken fra Naturlig Energi, og en budgetteret årlig produktion på kwh. Forskellen mellem møllerne skyldes hovedsagelig vindforholdene, ikke tekniske problemer. Drift Olieniveauvagt: Der er ved halvårseftersynet i foråret monteret olieniveauvagt på alle 4 møller, således at møllen stopper, hvis olieniveauet i gearet bliver for lavt.

9 Lynettens Vindkraft I/S 9 Mølle 4: Den 6. og 7. maj var der 2 stop med: fejlcode 02 motor termisk overbelastet. En fejl som er speciel for vores park, fordi møllerne er placeret tættere end normalt anbefalet. Dette medfører under visse vindforhold kraftig belastning af krøjemotorerne. Vi kvitterede for fejlen via fjernovervågningen og kunne herefter starte møllen igen med fjernovervågningen. Mølle 5: Den 3. maj: Fejlcode 02 (se beskrivelse for mølle 4) Mølle 6: Den 5. og 6. januar: fejlcode 33 overproduktion på generator. Fejlen skyldes, at vingerne ikke er blevet rigtig justeret efter gearhavariet. Der blev derfor foretaget en ny justering den 17. januar, herunder monteret ekstra stall-lister den 19. januar. Vi håber hermed at max. produktion er justeret rigtig, men har ikke siden haft vindforhold, som kan bekræfte at vingerne er rigtigt justeret. Det kræver en østenvind med en hastighed på m/sek. i koldt vejr, som er det der normalt forårsager problemet. Mølle 7: Den 18. februar konstaterede vi, at møllen ofte stod stille pga.: fejlcode netfejl. En fejl, som vi før havde oplevet to gange i december Siemens Windpower måtte igen ud og se på det. De skiftede et multikabel hvorefter fejlen forsvandt. Den 1. juni fik vi meddelelsen: fejlcode 17 hydpumpe starter for tit. En fejl som vi nu og da ser. Årsagen er formentligt relæ prel (dårlige forbindelser i relækontakterne). Vi kvitterer for fejlen med fjernovervågningen og kunne dermed sætte møllen i drift igen. Kulturnatten Vindmølleindustrien sætter henover sommeren fokus på vind, vindkraft og industrien. Vi har i den forbindelse stillet vores møller til rådighed for dem på Kulturnatten den 13. oktober. Vi ved endnu ikke så meget om arrangementet, men man kan følge med på deres hjemmeside: Venteliste Lynettens Vindkraft administrerer en venteliste over personer, som ønsker at købe andele. Det meste salg og køb sker stadig imellem venner og familie. Vi har fortsat ca. 30 personer stående på ventelisten. Ventelisten fungerer på den måde, at vi sender navn, adresse og telefonnummer på 5 personer fra ventelisten til sælgeren, som selv står for det praktiske med hensyn til indgåelse af aftale. Efterfølgende skal Jørn underrettes om salg af andele ved, at køber returnerer den udfyldte og underskrevne salgsaftale.

10 Lynettens Vindkraft I/S 10 Adresser Formand: Annette Weibel Floor Ingemannsvej 1, Taastrup-Valby By, 2630 Taastrup Telefon, Drift: Jens Anker Hansen Rhodesiavej 2, 2770 Kastrup Telefon , mobiltelefon (arbejde) , Økonomi og kasserer: Hans Chr. Sørensen Buresø 4, Jørlunde Overdrev, 3550 Slangerup Telefon , mobiltelefon , kontor , Nyhedsbreve: Stefan Naef Skydebanegade 50 st.th., 1709 København V. Telefon mobiltelefon , Medlemskartotek og hjemmeside: Jørn Rasmussen Kongshvilebakken 18, 2800 Lyngby Telefon , Suppleant: Kim Birkholm Frederiksen Ægirsgade 16, 2.tv., 2200 København N Telefon , mobiltelefon , Suppleant: Kim Philip Fredensvej 23 A 2920 Charlottenlund Telefon , Suppleant, bogholder: Kasper Krog Gilbjerggade 1, 4. tv, 2200 København Mobiltelefon , Dette nummer er redigeret af Hans Chr. Sørensen og Stefan Naef

11 Lynettens Vindkraft I/S 11 Referat fra Interessentskabsmødet den 22. marts Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Ledelsens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af: Revideret regnskab for 2005 Driftsbudget for Indkomne forslag 6. Valg af ledelse 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat. Jørn Rasmussen bød velkommen til I/S mødet og beklagede vores formand Annette Floor ikke havde mulighed for at være tilstede pga. sygdom. Jørn Rasmussen præsenterede bestyrelsen. ad 1. Valg af dirigent: Hans Christian Sørensen blev valgt. Han konstaterede, at interessentskabsmødet var indvarslet korrekt, og at der var 20 stemmeberettigede deltagere tilstede. ad 2. Valg af referent og stemmetællere: Kasper Krog blev valgt som referent. ad 3. Ledelsens beretning: Jørn indledte beretningen, hvorefter den øvrige ledelse fortalte om deres respektive ansvarsområder. Jørn fortalte, at kun få andele blev handlet, og der er ca. 35 på venteliste til køb af andele. Jens Anker fortalte om driften af møllerne i Indsættelse af ny gearkasse i mølle 6 er den mest markante hændelse, som vi forventer forsikringen dækker. Efterfølgende er der bestilt niveaukontrol på samtlige møller. Vindmæssigt tegner 2006 indtil videre til at blive endnu værre end Der henvises i øvrigt til den udsendte beretning. Hans Christian berette at åbent hus og mølleklatring afholdes den 2. september i år. Der vil blive gjort noget særligt ud af det, da vi også kan fejre 10 jubilæum i lauget. Festlighederne vil evt. ske i samarbejde med E2/DONG (KE), hvis de er interesseret. Der vil komme yderligere information om arrangementet i nyhedsbrevet, der fremskyndes til juni. Det blev forslået fra en af andelshaverne, at vi også inviterede pressen til jubilæums arrangement, annoncerer i Naturlig Energi, samt at vi evt. forsøger at tiltrække sponsorer. Et forslag bestyrelsen stiller sig åben overfor og overvejer. Beretningen blev enstemmigt godkendt. ad 4. Fremlæggelse af regnskab for 2005 og budget for 2006: Kim gennemgik regnskabet. Ledelsen overvejer at placere en del af vores hensættelser i Langholt Invest, der skulle være godkendt af Finanstilsynet. Investeringsforeningen der kun investere i danske obligationer, giver erfaringsmæssigt et væsentligt højere afkast end banken (6,7% i 2005) Det vil være muligt at få pengene udbetalt med en måneds varsel. Vi har på nuværende tidspunkt 1,2 mio. i hensættelser, hvoraf noget dog skal være til rådighed for driften. Ledelsen vil inden endelig beslutning undersøge, hvorledes sikkerheden for en placering er i forhold til placeringen på en bankkonto.

12 Lynettens Vindkraft I/S 12 Ledelsen blev opfordret til også at tjekke, Alm. Brandt Bank og Nykredit i forsøget på at få en god indlånsrente. Det blev oplyst fra en af de fremmødte andelshavere at der manglede side 14 i det trykte regnskab. Ledelsen beklager fejlen og siden vil blive bragt i det kommende nyhedsbrev. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Kim gennemgik herefter budgettet for Afregningen falder til sommer, når lauget bliver 10 år, da vi herefter skal vi sælge strømmen på det markedsvilkår. Der er på nuværende tidspunkt kun muligt at sælge strømmen på det fri marked gennem to udbydere: VINDenergi Danmark (tidligere DV-energi) og Energinet.dk (tidligere Elkraft/Eltra). Ledelsen har besluttet at vælge VINDenergi Danmark, da det er en uafhængig aktør, som vi via Danmarks Vindmølleforening selv har været med til at stifte og har tegnet andele i. VINDenergi Danmark har sidste år endvidere udbetalt ca. 10% mere for strømmen end Energinet.dk. Sidste år var gennemsnitsprisen på markedet ca. 30 øre/kwh. Hertil kommer 10 øre/kwh for CO2 fri strøm. Den samlede pris kan dog ikke overstige 36 øre/kwh, hvis 10 øren skal modtages. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. ad 5. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag. ad 6. Valg af ledelse: To medlemmer af ledelsen Stefan Naef og Jørn Rasmussen var på valg og genopstillede. Begge blev valgt uden modkandidater. Kim B Frederiksen, Kasper Krog og Kim Phillip genopstillede som suppleanter. Alle tre blev valgt. ad 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant: Erik Brandt (revisor) og Hans Christian Fink (revisorsuppleant) indvilgede i at genopstille. Begge blev genvalgt. ad 8. Eventuelt: Ledelsen overvejer at pga. økonomiske og resursemæssige årsager kun at udsende ét nyhedsbrev årligt (fra 2007). I den forbindelse vil man evt. nøjes med at trykke de væsentligste elementer i regnskabet og undlade Ledelses- og revisionspåtegningen samt noterne til regnskabet. Der blev spurgt til koncessionens varighed. Hans Christian informerede om at Københavns havn formentlig ikke er interesseret i at forlænge tilladelsen til møller på havnen, da man påtænker at bruge området til mindre erhvervsvirksomheder. Koncessionen til møllerne lyder på 22 år fra start. Interessentskabsmødet sluttede kl. 21, og Jørn takkede for god ro og orden. Referenter Dirigent dato: 25. marts 2006 dato: 25. marts 2006 Kasper Krog Hans Chr. Sørensen

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2010 Teglholm Alle 9 B, 1.th. 2450 København SV SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Produktion over årene og indtægterne

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2014 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2014 Medlemsadministration

Læs mere

Vilsbæk Møllelaug I/S

Vilsbæk Møllelaug I/S Beretning til Generalforsamling i Vilsbæk Møllelaug I/S den 22. april 2009 på Holbøl Landbohjem kl. 19.30. Møllelaugets 3 møller har i 2008 produceret 3.432.681 kwh. Vindmæssigt er vi dermed tilbage på

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til andelshaverne med nogle

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2014 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til alle de fremmødte andelshavere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende mølle 3, nr. 1301, beliggende på matriekl 5u, Urup By, som følge af opstilling af vindmøller ved Urup Hede i henhold til lokalplan nr. 246

Læs mere

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2011

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2011 Hvidovre Vindmøllelaug Nyhedsbrev marts 2011 Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Ebo Consult, Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Administration Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V Tlf. 33 36 21 21 www.hvidovrevindmollelaug.dk

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen

Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen Januar 2006 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde. Tid og sted for mødet

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen. Vi undgik heldigvis den snestorm der blev truet med. Der

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere