Udviklingsplan for Nordstjerneskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018"

Transkript

1 Nordstjerneskolens Udviklingsplan Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1

2 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen Nordstjerneskolen er navnet på den skole i Gribskov Kommune, der er slået sammen af tidligere Tofteskolen, Helsinge Skole og Ramløse Skole. Den består af en skoleafdeling for kl som fra oktober 2012 er beliggende på Skolegade i nye bygninger samt en afdeling for 0.-6.kl beliggende i Ramløse. Med udgangspunkt i Gribskov Kommunes skolestrategi, Børne- og ungepolitik og Inklusionsstrategi følger her en Udviklingsplan for Nordstjernekolen. Vision og værdier Nordstjerneskolen vil være kendt for et højt motivationsniveau hos børn og unge og hos medarbejdere. Denne vision er baseret på, at motivation er den helt afgørende faktor for læringsudbyttet i folkeskolen. Intet andet har stærkere indflydelse. Indgangsbilletten til at lykkes i et samfund er i den vestlige verden at lykkes i skolen. På den måde er motivation samtidig garant for en senere gennemførsel af ungdomsuddannelse og evt. videregående uddannelse 1. Nordstjerneskolen vil være kendt for at have professionelt personale med anerkendende tilgang og gode samarbejdsrelationer. Det kræver en professionel tilgang at arbejde målrettet med motivation i forbindelse med læring. Relationerne mellem de voksne og børnene er afgørende for motivationen. Jo bedre relationer eleverne har til deres lærere, des bedre læring. Dette kræver professionelle voksne, der ved, hvordan man arbejder positivt med relationer gennem en anerkendende tilgang til andre mennesker. I arbejdet med og omkring elever vil skolen være kendt for konstruktive samarbejdsrelationer, der styrker det enkelte barns læring. Nordstjerneskolen vil være kendt for fællesskab med høj trivsel. Mennesker udvikles gennem inkluderende fællesskaber og trivsel. Kun når dette grundlæggende er i orden, er man i stand til at lære optimalt. Nordstjerneskolen vil være kendt for et innovativt miljø. Jo mere en kultur accepterer, at det er i orden at prøve sig frem også med lidt skæve vinkler, des større mulighed for kreativ tænkning og innovativt miljø. I det innovative ligger et arbejde med at turde, at se muligheder og at fejre forskellige succeser og engagementet. Nordstjerneskolen vil være kendt som en helhed. Når vi vil gøre en positiv forskel i børns liv skal både skole og fritidsordning tænkes sammen og samarbejde. Derfor findes der ikke i vores udviklingsplan opdeling i skole og FO. Begge dele udgør Nordstjerneskolen og personalet består af både lærere og pædagoger. Nordstjerneskolen vil være kendt. Konkret om god undervisning Det er vigtigt for Nordstjernekolen at tage udgangspunkt i den viden, som de seneste år heldigvis er opnået i forbindelse med intensiv forskning i undervisning og læringsprocesser. Følgende vides ud fra større videnskabelige undersøgelser 2 : 1 Thomas Nordahl, LP-kortlægningsundersøgelse 2011: Uligheder og variationer elever blev spurgt 96,8 % har svaret. 2

3 Faktorer, der forklarer præstationer er: Motivation og trivsel Gode relationer mellem lærer og elev Struktur via tydelig voksen med klare mål Klasseledelse Ro og orden i undervisningssituationer Tilbagemelding til elever Kognitive strategier (mål, spørgsmål, dialog, repetition m.m.) Den afgørende effekt på læringsudbyttet bliver dermed den professionelle voksne, der kan skabe anerkendende relationer og dialog med eleverne, være tydelig i mål og ledelse, samt være både fagfaglig og pædagogisk kompetent. Udgangspunkt 2012 Den nuværende Helsinge Skole er i skoleåret 2011 fysisk sammenlagt af Helsinge Skole og Tofteskolen. Der er endnu ikke en fælles kultur blandt medarbejdere eller elever, bl.a. fordi skolen i en længere periode har været uden leder, og fordi alle har set frem mod endnu en sammenlægning. Der har i Gribskov Kommune været mange gode forskellige indsatser for at styrke folkeskolen. Der har været udvikling af faglighed, udvikling af tidlig indsats m.m. I forbindelse med Inklusionsstrategien viser der sig et massivt behov for fælles systemisk sprog og fælles indsats for inklusion herunder skabelse af sociale miljøer, der fremmer læring. Dette er lærere og pædagoger ikke uddannet til. Denne massive efteruddannelse skal selvfølgelig kombineres med et fortsat fokus på fagfaglighed. Udviklingsplanens vej fra tanke til handling Udviklingsplanen har selvfølgelig været med udgangspunkt i kommunens politikker på området. Planen er behandlet grundigt i Lokaludvalget og Skolebestyrelsen i januar, i februar og igen i marts På Pædagogisk Rådsmøder i februar og marts har der været grundige debatter og mange tanker omkring selve de praktiske handlemuligheder i Udviklingsplanen. Børnene vil fra skoleåret blive inddraget i arbejdet med Udviklingsplanen gennem elevråd, i klasserne og FO. Overordnet udvikling via uddannelsesforløb omkring systemisk/narrativ metode til etablering af motiverende og inkluderende læringsmiljøer Nordstjerneskolen ønsker som helhed at satse på et massivt uddannelsesforløb for alle pædagogiske medarbejdere. Da udvikling tager tid, vil det være et 3 årigt udviklingsforløb, hvor der første år satses massivt på generel uddannelse indenfor systemisk/narrativ metode og skabelse af motiverende læringsmiljøer, der understøtter inklusion. År 2 vil der være opfølgning og 2 Lp-modellen kortlægningsundersøgelse 2011, Hattie 2009: "Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement" (største undersøgelse på verdensplan om undervisningseffekt m.m studier af ca. 83 mio elever.) 3

4 fortsat implementering, da nye arbejdsgange tager tid at systematisere. År 3 vil være det år, hvor der tilpasses efter evalueringer og der kan udvides med forskellige tiltag efter behov. Vi kan sammenligne det med LP-modellemed kursusdage samt team-læringsforløb for alt pædagogisk personale. Her er det særligt arbejdsmetoder der systematiseres og den systemiske/narrative tankegang, der introduceres. 3, der er et 3-årigt udviklingsprojekt. ingsprojekt. Det starter første år Der er evidens for at det systemiske arbejde med læringsmiljø skaber bedre motivation og læring bedre trivsel og bedre inklusion. Bygninger og pædagogik I de nye bygninger på Skolegade, vil FO og skole have fælles lokaler og dermed gode muligheder for samarbejde. De nye bygninger understøtter desuden holddannelser, forskellige læringsmiljøer og inkluderende indsatser. I Ramløse er der glimrende bygninger, hvor der, når overbygningen flytter til Helsinge afdelingen, er plads til at andre dele af Børne- ungeområdet f.eks. institutioner også kan flytte ind. Dermed kan Ramløse afdelingen have meget tæt samarbejde mellem skole og institutioner. Mediestrategi og kultur I en moderne verden med mængder af tilbud, er det vigtigt for Vores Skole at skabe en fælles kultur, og at denne kultur bliver kendt via en gennemarbejdet mediestrategi. Arbejdet med mediestrategi vil ske i den nye Skolebestyrelse, i Ledelsen og selvfølgelig sammen med medarbejdere og samarbejdspartnere på kommunalt plan. Arbejdet med at gøre skolen kendt starter i hverdagen med positiv kommunikation, med traditioner og motiverende læringsmiljøer, med oplysning i vuggestue over brobygning med børnehaver og i den fælles omtale vi alle har af skolen. Bemærkning til videre læsning Udviklingsplanen er i det følgende opdelt efter de overskrifter, som er at finde i Skolestrategien. Det vil dog være tydeligt, at virkelighedens indsatser handlinger vil flyde sammen under de forskellige overskrifter. Der er under hver overskrift en kortsigtet og langsigtet handleplan. Det kortsigtede tænkes som indsatser der starter i 2012, 2013 eller evt Det langsigtede vil være fra 2014 frem til. Vigtigst er det dog i indsatsen, at der skabes fælles mening 4 og fælles mål via visionen og værdierne for Vores Skole, som andre delmål kan støtte op omkring. 3 LP-modellen er nordens største skoleudviklingsprojekt. Det står for læringsmiljø og pædagogisk analyse 4 Mening forstås som det meningsfulde i at gå på arbejde, det meningsfulde i at skabe udvikling for børn og unge, det meningsfulde i samarbejde osv. 4

5 Faglighed Nordstjerneskolen vil være kendt for en professionel tilgang til læring. Faglighed findes i fag, engagement såvel som i den relationelle tilgang til læring og i ledelsen af læringsprocesser. Faglighed i folkeskolen skal forstås i bred forstand. Der er både faglighed forstået som viden om enkelte fag, men også faglighed omkring motivation, læring og sociale relationer. Der skal være en fortsat udvikling af faglighed generelt og specifikt, så alle elever kan udfordres positivt i løbet af dagens arbejde i forhold til eget faglige niveau. Handleplan Kortsigtet: Der er fleksible skemaer. Der lægges bånd af forskellige fag, hvor elever deles på hold efter niveau og emner. Disse holddelingsforløb kan være på tværs af klasser i hele afdelingen eller på årgangen. I disse lektioner får lærerne i højere grad en vejlederrolle end traditionel underviserrolle. Eleverne arbejder ud fra individuelle planer. Både bygningerne i Ramløse og på den nybyggede skoleafdeling understøtter holddeling og arbejde på tværs eller langs af årgange For udskolingens elever kl. betyder holddelingerne eller periodevise linjer mulighed for hold med mere praktisk tilgang til læring, såvel som hold for elever med specifikke interesser i faglige projekter. Der kan udvikles tæt samarbejde med Uddannelsescentret (ungeområdet) med udnyttelse af både lokaler, fysisk nærhed og lærerkompetencer. Særligt satses på at motivere de unge til fortsat uddannelse. Der arbejdes med portefølje og dynamiske elevplaner frem for én gang om året. Elevplanerne er både for skole og FO, både fagligt og socialt. Elevernes alsidige udvikling skal målsættes og konkretiseres specielt omkring det sociale område 5 Start på helhedsskole betyder en skoledag for de yngste elever (0.-5.) kl i 3 dage om ugen, for øvrige elever er det afhængigt af timetal. Der findes leg og læring i kombination i løbet af dagen på forskellige tider. Stamklassen er væsentlig i forbindelse med stabilitet og forudsigelighed. Undervisning i stamklassen kombineres med undervisning på hold. Langsigtet: Der skal udvikles brug af forskellige undervisningsmetoder, bevidsthed om læring på forskellige måder, så der bl.a. tages hensyn til læringsstile og elevers styrker i forskellige læringsforløb Der skal etableres eller udbygges faglige netværk på tværs af skolens to afdelinger og på langs for at sikre den røde tråd i undervisningen fra. 0. årgang til 9. årgang 5 Se EVA-rapport eller Faghæfte 47 Elevernes alsidige udvikling 5

6 Kompetencer og samarbejde Nordstjerneskolen vil være kendt for professionelt samarbejde og gode faglige, sociale kompetencer. Med professionelt samarbejde hører bl.a. mødekultur, hvor der bevidst arbejdes med bl.a. professionel uenighed, konfliktforebyggelse og opløsning. Der arbejdes desuden med bevidsthed om sprogets betydning i kommunikation og skabelse af virkelighed. Handleplan Kortsigtet: Teamarbejde opprioriteres med professionelle møder, systemisk tilgang til læringsledelse, konfliktopløsning Klasselærerfunktionen deles mellem to lærere, således styrkes samarbejdet om de enkelte elever, om klassens trivsel og der kan være mulighed for færre elever tilknyttet hver lærer Der udpeges professionelle koordinatorer til afdelingerne, til specialundervisningen, til udviklingsarbejdet m.m. 6 Der etableres Forretnings Udvalg (FU), hvor ledelse og koordinatorer, TR, AMR mødes AKT opprioriteres es med supervision af lærere, Marte Meo vejledning, og en generel bemanding, så elever ikke oplever at blive sat på kontoret Skolebestyrelse etablerer underudvalg omkring specielle emner, hvor forældre med særlige interesser eller kompetencer kan deltage Brobygningsarbejdet med institutioner udvikles bl.a. med henblik på rullende skolestart og god overgang mellem daginstitution og skole. I brobygningsarbejdet kædes sammen med Mediestrategi og positiv omtale af skolen generelt Kommunikation og samarbejde med andre interessenter er generelt vigtigt i forhold til skolens samlede læring og i forhold til at skolen kan bidrage til lokalmiljøet På biblioteket skal der være it-ekspertise til rådighed Langsigtet: Der er gode it-kompetencer hos ressourcepersoner, lærere og pædagoger generelt (der etableres interne læringsforløb) Skole-hjem samarbejde udvikles. F.eks. kan skole-hjem samtaler afholdes rullende, Der arbejdes væk fra læs-årsplan-op-forældremøder hen mod dialogmøder 6 Med begrebet professionelle koordinatorer tænkes, at koordinatorer bliver uddannet til deres koordinerende funktioner 6

7 Læring Nordstjerneskolen vil være kendt for højt motivationsniveau og god trivsel fordi det skaber den bedste læring. Al nyere forskning viser, at læring foregår i fællesskaber, og at trivsel og motivation er afgørende for læring. 7 Handleplan Kortsigtet: Der arbejdes med rullende skolestart, så børn starter i skolen, når de er klar til det, i det år de fylder 6 år. Fra klasse (delvist også op til 5.kl) arbejdes med helhedsskole, således at både leg og læring støtter udviklingen af barnets individuelle og sociale kompetencer. 8 Der arbejdes med fleksibel planlægning og individuelle læringsplaner, så eleverne kan udvikle sig både fagligt og socialt og de kan udfordres i forhold til egne kompetencer. I overbygningen etableres samarbejde med ungecenter. Der etableres fra 7. Klasse mulighed for hold med mere praktisk tilgang til læring, eksperthold, kreative hold samt andre tilbud. Nordstjerneskolen deles organisatorisk i afdelingerne samordnet indskoling, 3.-6.samt Formålet med de mindre afdelinger er en mere effektiv mødeafholdelse med planlægning af holddannelsesforløb og sociale indsatser i afdelingen. På den måde understøttes fleksibel planlægning indenfor afdelingerne 10 Langsigtet: Der arbejdes med fleksibel afholdelse af ferier i ugerne 5-9 samt frem for to faste uger 7 og Se bl.a. LP-modellens kortlægningsundersøgelse Det forventes, at en aftale med BUPL kan etableres. Fritidsordningen lægger timer i skoletiden, hvor pædagoger udfordrer børn med lege. 9 Dette er en dynamisk plan, der kan justeres efter evalueringer. 10 Lærere vil have timer i mere end én afdeling, men vil i samarbejde med ledelsen finde ud af hvilken afdeling de deltager i afdelingsmøder 7

8 Inklusion Nordstjerneskolen vil være kendt for et positivt inkluderende miljø til gavn for alle elever og medarbejdere. Det inkluderende miljø opbygges løbende gennem arbejdet med systemisk/narrativ tilgang til læringsmiljøer, gennem en fælles anerkendende tilgang til arbejdet med mennesker. Det betyder intet barn kan være problemet. Det er nødvendigt at arbejde med læringsmiljøet, så barnet får mulighed for at blive mødt på andre måder, udfordres på eget niveau og i forskellige sociale rammer, så læringen bliver optimal. Handleplan Kortsigtet: Gennem udviklingsforløbet og gennem langsigtet arbejde udvikles teamets arbejde med inklusion Gennem uddannelsesforløb for alle pædagogiske medarbejdere udvikles systemisk tænkning og handling, samtidig oparbejdes viden om elever med særlige behov Der arbejdes i hele skoleforløbet med det sociale miljø Der er fortsat legepatruljer og venskabsklasser Kompetencecentret bliver justeret i forhold til behov Kortsigtet/Langsigtet: Der etableres en skolerådgiver (socialrådgiver på skolen) til samarbejde med lærere og pædagoger, elever, forældre, BFR, ungecenter og institutioner De specialpædagogiske tilbud (Læsecenter og 9.y) videreudvikles Der arbejdes sammen med institutioner om inklusionstankegang 8

9 Digitalisering Nordstjerneskolen vil være kendt for at it benyttes som naturlig del af undervisningen. Vi udvikler læring for fremtidens borgere. Vi benytter intranettet til at støtte op omkring opgaver, kommunikation og evaluering via elevernes egne handleplaner. Intranettet benyttes også til kommunikation mellem skole og hjem, selvfølgelig g samtidig med mundtlig kommunikation. Intranettet benyttes til videndeling mellem lærere og pædagoger. Handleplan Kortsigtet: Programmer som fx CD-ord stilles til rådighed som værktøj til alle elever ikke blot dyslektikere. Det samme gælder andre hjælpeprogrammer Elever og lærere benytter intranet som naturlig del af undervisningen. Dette udvides efterhånden som udstyr forefindes. Der udarbejdes plan for it-læring herunder intranetbrug for elever, revidering af it-plan Kommunikation mellem skole og hjem via intranettet dog aldrig som erstatning for dialog Langsigtet: Elever medbringer i udbredt grad egne pc er som arbejdsredskaber. Skolen stiller stadig pc ere til rådighed også Tablets introduceres fra 0.kl, så elever bliver fortrolige med it 9

10 Udviklingsplanen og den vigtigste indsats Opmærksomhed er en knap ressource. Lærere og pædagoger skal selvfølgelig have deres opmærksomhed rettet mod trivsel og læring, og en forandringsproces skal støtte op omkring at dette foregår på den absolut bedste måde. Samtidig er en organisation afhængig af en kultur for medarbejdere med sammenhold, humor og indsigt i andres liv. Uden dette ville organisationen hænge meget dårligt sammen, have ringe videndeling, og et dårligt arbejdsklima fastholder ikke kompetente lærere eller pædagoger. Derfor bliver det i den forandringsproces Nordstjerneskolen skal igennem vigtigt, at der skabes sammenhæng og arbejdsglæde. At der skabes mening. Mening dannes retrospektivt i relationer fx kan der i samtaler med kolleger og ledelse dannes mening med netop overstået undervisningslektion, dialog med elever, eller mening med intranet. Mening dannes også ved en fælles retning, man kan tale om med stolthed. En fælles indsats, der ikke er spredt over alt for mange skibe sat i søen. Derfor bliver der én hovedindsats, hvortil andre er naturligt koblet, så det giver mening. På Nordstjerneskolen skal vi arbejde med systemisk/narrativ tilgang til læring som vigtigste fælles prioritet. For at støtte op omkring dette arbejdes der i team. I team arbejder man med det sociale miljø og læring i klasserne og på forskellige holddannelser. Ledelse af forandringsprocesser På Nordstjerneskolen har ledelsen den meget væsentlige opgave at udstikke retning og holde tråden troværdigt fra visioner til handling. Når vi har sammenlægning af 3 skoler incl. et par flytninger og et udviklingsprojekt omkring læringsmiljø og inklusion, skal mål og rammer være tydelige. Meget vigtigt i den forbindelse er opfølgning i form af positiv kommunikation både på skrift og i helt almindelig tale i dagligdagen, hvor udfordringerne kommer. I praksis viser ledelsen anerkendelse af personalet via velforberedte møder, via faglige udfordringer og absolut via understøttelse af positive professionelle relationer. Da ledelsen også er ny sammensat og samtidig rollemodeller, er det væsentligt at ledelsesteamet også gennemgår teamudviklingsforløb. Udviklingsplan år : Systemisk/narrativ tilgang til motiverende læringsmiljøer introduceres og øves. Der dannes fælles sprog, arbejdes i team omkring elever Holddannelser og fleksible læringsmiljøer som understøtter elevers læring i forskellige sociale og faglige sammenhænge o Helhedsskole introduceres med leg og læring i skoletiden og holddannelser på tværs og langs af årgange i årgang o Forskudt skolestart starter 2013 o For årgang benyttes holddannelser for at fastholde udfordringer for de enkelte elever både fagligt og socialt igennem mellemtrinnet o For årgang benyttes holddannelser for at fastholde motivation og læring. Der eksperimenteres med forskellige tilbud i et ungdomsmiljø o For at understøtte læring arbejdes med fleksible elevplaner, hvor eleverne er aktive medspillere 10

11 AKT indsatsen udbygges både forebyggende som bl.a. klasse eller holdundervisning og som akutindsats ved manglende trivsel i form af bånd. Al AKT indsats støtter op om positive læringsmiljøer Delt klasselærerfunktion indføres for at støtte op om teamets arbejde med systemisk/narrativ tilgang og for at støtte op omkring et godt samarbejde Udviklingsplan år : Arbejdet med læringsmiljøer systemisk/narrativ tilgang konsolideres i team og i samarbejdet med elever og forældre Udvikling af fleksible skole-hjemsamarbejdsformer Rullende skoleferier en realitet Arbejde med motivation i top fortsættes Udviklingsplan år Arbejdet med systemisk/narrativ tilgang udvikles bl.a. med faglig pædagogisk sparring Samarbejde med institutioner om inklusion 11

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Gribskolens udviklingsplan 2012-2016 1. Indledning

Gribskolens udviklingsplan 2012-2016 1. Indledning Gribskolens udviklingsplan 2012-2016 1. Indledning Formål med denne udviklingsplan er at sætte ramme og give retning for udvikling af vores skole. Sådan at vi - lærere, pædagoger, teknisk og administrative

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse.1 Værdiggrundlaget i overskrifter..2 Grundtvig-Kold.3 Læringsstile.3 IT.4 Motion.5 Tidlig sprogindlæring 5 Natur og Teknik 6 Helhedsskole...6

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Samarbejdskultur & Økonomi

Samarbejdskultur & Økonomi Mål: Samarbejdskultur & Det skal ske igennem en skole som sikrer et professionelt læringsmiljø båret af et funktionelt teamsamarbejde, høj faglighed, stærk evalueringskultur samt et godt skole-hjem samarbejde.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Foto:colourbox.com Maj 2011 1 Holbæk Byråd har på møde den 11. maj 2011 vedtaget Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. Strategien har

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN SKOLEOMRÅDET 2020 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE AUGUST 2014

KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN SKOLEOMRÅDET 2020 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE AUGUST 2014 KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN SKOLEOMRÅDET 2020 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE AUGUST 2014 INDHOLD 1. Forord 2. Hvorfor er det vigtigt? 3. Fire kompetenceudviklingsspor, der realiserer skolereformens fem strategiske

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere