KREJL. oirtober.l989. LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 9. ÅRG. SæTNUINMET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. oirtober.l989. LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 9. ÅRG. SæTNUINMET"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 9. ÅRG. SæTNUINMET oirtober.l989. MLTON JENSEN: LøCSTøR OG FREDEruK DEN SYVENDES KANAL. 'åpi';i.rl:,..!,it'q9_qbp.smryel_r-?_6_4_r:8e. Særnunrneret er uclgivet i anleclning af I-intfjordsnuseets 25-års Museet Lravcle en foroænger, nemlig LØctstØr Museumsforening fra Or denne første tid hreretter Arnofd Ilagstrup side 2-5. mens afsnittet on Limfjordsruseet skytdes ll.ti.lindhard. jubilæum

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - november - februar og apri1. omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard. Ekspedition BafIes boghandel' Østerbrogade, 9670 LøgsLØt. Postgiro: I 50 4i 46. Årsabonnement: Kr rssn r Tryk: Løgstør Bogtrykkeri LøGSTøR MUSEUMSFORENING Af den første tilførsel ti1 protoko11en frengår, at der allerede i februar ci rkul erede en I i ste i Løgstør og omegn, hvor man opfordrede "ti I at ti l kendeg i ve, om man nærede interesse for oprettelse af et historisk museum i Løgstør". Denne liste samlede ialt l58 underskrifter. - Den 22.februar afholdtes et offentligt møde om sagen. På dette møde holdt cand.theol. Vestergaard l.lielsen, (museumsleder i Aars), foredrag om museumssagen. Der blev nedsat et udvalg ti1 at udarbejde udkast tii Iove, samt tii at forsøge at formå Løgstør Byraad til at lade sig repræsentere i bestyrelsen og stille lokaler til rådighed for museurnsgenstandene. - LØgstør Byraad vedtog på sit møde den l4.marts,i935 at lade sig repræsentere i bestyrelsen ved bankbestyrer V.Mar'l ing og gasværksarbejder i',1. Busk. - Det sti I I edes i udsigt, at lokaler midlertidigt kunne fåes i Administrationsbygningen. - I et møde den.l4. nraj 1935 udarbejdede udvalget forslag ti1 1ove, og man vedtog at indvarsle til stiftende generalforsamlinq den 22. maj Alle disse oplysninger hidrører fra den første tilførsel i forhandlingsprotoko'llen. - Protokollen er underskrevet af Johs. Petersen den 2.l. maj Johannes Petersen var lærer i l,øgstør Han synes efter det forelig.qende at være initiatjvtageren til hele museurnssa9en. - Til bestyrelsen for museumsforeningen valgtes: Landinspektør P. l'losbech, lods Holmstrøm, gartner Storvang, lærer S. l4øller og lærer Johs. Petersen. Suppleant blev boghandier Støckel og revisorer boghandler Kjeldsen og kanner Th. Skipper, a1-1 e Løgstrr^. (Jeg synes, at jeg her vil ber,rærke, at ingen af de ovennævnte mere er i 1ive. ) På generalforsamlingen blev vedtaget lov bestående af 10 paragraffer for foreningen. - Af den vedtaqne lov citeres her: Q 1. Foreningens navn er "lluseumsforeningen for Løgstør og Omegn". $ å;;;åu. særlist at belyse Limfjordsfiskeriets og Skibsfartens Historie og Vil kaar - samt naar Forholdene muliggør det, at erhverve en passende bygn ing, hvor itiuseet i Fremtiden kan have til l-luse. Protokollens tilførsel vedrørende den stiftende generalforsanrling er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedl emmer. Efter generalforsamlingen afholdtes bestyrel sesmøde, hvor bestyrel sen konstituerede sig så1edes: Formand Johs. Petersen, næstformand V.l'lar- 1i ng, kasserer P.!''losbech og sekretær S, Iløller. Den 22. maj.l935 afholdtes herefter stiftende qeneralforsamling, hvor' landinspektor P. l4osbech bød vel- I

3 kommen og bad forsamlingen vælge en liriqent.. - Sont rlirigent valgtes hereiter overlærer Kolstrup. - Johs. Petersen oplyste, hvad der var tilført Protokollen, og at der var tegnet l68 ntedlemmer. I den vedtagne lovs $ 7 hedder det: "Bestyrelsen udpeger ei udvalg på 2 eller 3 medlemmer til at forestå den daglige indsamling sant opbevaring af museumsgenstandene" Disse skal være forsikrede På behørig måde ". Til medlemmer af det her nævnte udvalg udpegede bestyrelsen lærer S' l1ø1 1 er og Thul strup Chri stensen - - Ved generalforsamlingen i.l936 blev samtlige genvalgt, og det blev vedtaget at udvide museets arbejdsområåe til oqså at gælde "Egnene nord for Lrll len. Thulstrup Christensen. Ved et bestyrelsesmøde 23/ blev det oplyst, at boghandler Støckel indtræder i bestyrelsen, da P.llosbech er afgået ved døden. - Thulstrup Christensen tilbyder rnuseet sin arkæologiske samling - hvis den kan opbevares forsvarligt. Tilbuddet nodtages med tak. Si den general forsanl i ngen er cier sket ciet, at museet er flyttet til "Falck"s ejendom, Rådhusgade 13, LØgstor, idet "Falck", "veci Hr.llarlinqs Henvendelse", gratis har stil- let den til museuntsforeningens disposition. - Der bevilgedes Thulstrup Christensen l5 kroner for rengøring. (Thulstrup Christensen var en meget dygtig og ivrig amatørarkæo1og, som havde rneget stoli nteresse i museumssagen. ) LOKALEPROBLEMER Vecl general forsaml i ngen i I 937 bl ev al le genvalgt, og som ny suppleant kom overlærer Kolstrup, LøgstØr. Der var nu.l70 medlemmer, men desværre måtte man se sig onr efter et andet sted til oobevaring af museumsgenstandene - evt. en bygning, idet "Falck"s i Rådhusgade skulle nedri ves. 24i1A 1937 afholdtes bestyrelsesmøde. Efter byrådsvalget var de kommunale repræsentanter" udtrådt og erstattet af dornmerfuldmægtig Egeløv og kontcrass. P. Jensen. Egeløv blev næstformand Der forelå tilbud fra fabrikant l'lathiassen, "Løgstør Klædefabrik", Rådhusgacie, om leie af en 1ejlighed for.l00 l<r. om året. Tilbuddet nodtaqet. Ved de følgende tre generalforsamlinger var der l<un genva19, bortset fra, at S.i'lølleri arbeidsudvalget blev erstattet af cand. mag. 01av Jensen. I l94l fik museet tilbud fra fabrikant Mathiasen om at leie hele bygningen, men bestyrelsen vedtog fore- 1øbig "at lade de bestående forhold bestå". Ved gener"alforsaml ingen d. 30/ var Thu l strup Chri stensen "s iden sidst" afgået ved døden. "Forrnanden begyndte med at udtale mindeord for Thulstrr'': Christensen, den drivende kraft for oprettelsen af rnuseumsforeningen, som ville savne hans store interesse og dygtighed i arbejdet og det redelige menneske, han var. llans minde vil altid blive æret. " Disse smukke ord var tilfort forhandf ingsprotokollen. -

4 SKJOLDBORGS HUS Ller er nu opstået en gansl<e særlig situation, idet fru Skjoldborg - forfatteren Johan Skjoldborgs enke - er afgået ved døden. Generalforsaml ingen drøftede den situation, der var opstået efter fru Skjoldborgs død. Arvingerne var hendes datter, Edith, og dennes mand, postassi stent Jørgensen, Alle var enige om, at huset ville være velegnet til indretning af et rnuseum.- Husmandsforeningerne samt Forfatterforeningen blev nævnt som muligt interesserede i planerne.- l,an mente også, arvingerne var interesserede i, at Skjoldborgs minde på en eller anden måde blev hædret. Der blev nedsat et udvalg ti1 at arbejde videre med planerne, og det kom til at bestå af cand.rnag. 0lav Jensen, lærer Johs. Petersen og dontmerfuldrnægtig Egeløv. Udenfor dagsordenen fremsatte 0lav Jensen forslag om, at foreningen skulle rejse en mindesten på Thulstrup Christensens grav. magister OIav Jensen Her skal indskydes, at forholdene i tiden var ganske specielle på grund af den tyske besættelse af Danmark.- Alt muligt var rationeret, der skul- 1e spares på 1ys og varme. Der var mørke1ægning og dertil af og ti1 - når tyskerne havde et af deres "Anfald" - udgangsforbud på visse tidspunkter.- A'lt var besværligt og dri1- agtigt, hvilket helt naturligt også havde indflydelse på museumsforeningens arbejde.- Folk havde ait andet end museumssagen at tænke på,- Det var uhyre vanskefigt at arbeide med sagen lige netop i disse år.- 30/ afholdtes bestyrelsesrnøde, på hvilket 0lav Jensen redegjorde for de forhandlinger det nedsatte udvalg havde ført vedrørende rnuligheden for evt. køb af Skjoldborgs hus. - Arvingerne forlangte kroner for huset. Husmandsforeningerne havde meddelt, at man ikke vilie være med til 1øsning af sagen. - Bestyrelsen fandt prisen for høj, og at det ville være umuligt uden "husmændenes" hjæ1p at gennemføre sagen, hvilket man ville meddele postassistent Jørgensen skriftligt. I skrivelsen meddeler bestyrelsen, at man er indforstået ried, at "De herefter søger at afhænde ejendommen paa den for Dem gunstigste ilaade". 8/B 1942 var der et nyt møde med Aalborg Amts Husmandsforening som deltager. iiesultatet b1ev, at husmandsforeningen vil skaffe 5000 kroner, som de een gang for alle vil give ti1 "Foretagendet", kun vil man sti l l e som krav, at deli ndrettes en mindestue for Skjoldborg i huset. - Arvingerne forlanger kroner, men stiller i udsigt, at man vi I være villig til at give foreningen tilstrækkeiigt indbo m.v. til indretning af et værdigt minde. - Efter fællesmødet drøftede bestyrelsen mulighederne for at fremskaffe rest- 5eløbet, kroner. l'lan enedes onr

5 at søge Justitsministeriet om tilladelse ti l at foretage en indsaml ing til fornrålet. Tilladelsen kom, og der blev søgt støtte hos forskellige foreninger og fonds. Den 7/4 var der kommet tilsagn om 2500 kroner, i protokollen står: "llr. Jørgensen var til stede, lovede at holde bestyrelsen underrettet, hvis der sku11e melde sig en køber til huset". Der kom 5000 kr. fra kapt. Jensens fond og 3000 fra byrådet, men man kunne stadig kun byde imod de , som blev forlangt. Ved genera l forsaml i ngen i.l 944 indvalgtes kriminaloverbetient A. liagstrup i stedet for Johs. Petersen, der i kke vi I 1 e genvæ1 ges, og I.l944 6/5 blev det meddelt, at Skioldborgs hus nu var solgt ti1 Private. De to næste generalforsamlinger var.l947 oq.l950. Referatet i protokollen slutter således: "Der var kun mødt fem ialt, og den var ikke nogen stor Forventning om Bedring af l{useets Forhold foreløbig". Efter at meddelelsen om sa19 til anden side af Skjoldborgs hus havde været offentliggjort i dagspressen, viste det sig faktisk så godt som umuligt at holde 1iv i museumssagen. r)et var tilsyneladende den almindef ige opfattelse, at når man ikke kunne købe dette hus, blev der overhovedet ikke tale onr noget museum i l-øgstor i det hele taget.- Som tidligere nævnt var der jo altså også tale om særdeles vanskelige forhold, grundet på besættelsen og tiden derefter. - Alle var vi i meget lang tid så glade for igen at bo i et frit Dannark, at der næsten ikke var tid til at tænke på andet. - Museet blev så "lagt i rnø1pose" i godt tyve år. W rl rl FT6 Oppe bag lugerrre til venstre Iå det nedpakkede museum i tyve år.

6 LIMFJORDSMUSEET I vinteren 1963/64 hørte vi, boghandler V.S. Rolighed og bibliotekar N.H. Lindhard, at der fandtes et nedpakket nluseum på et loft. Det viste sig, at der stadig eksisterede en museumsforening og nogle af bestyrelsesmedlemmerne, og hos Roligheds forgænger, boghandler Støcke1 hang nøglerne ti1 museumsgenstandene på "Møllers loft" i Skolegade. (Der nu hedder Købmagergade. ) Det var ikke alle tingene, der havde haft godt af over tyve års nedpakning på loftet og flere ubudne besøg, men der var så meget godt tilbage, at vi besluttede at prøve en genopiivning af museumsfor'eningen. Den l6.marts,l964 var der "genopl i- vende møde" på Hotel du Nord, og der mødte over 30 interesserede. Her blev der gjort rede for de planer, vi havde, om et specielt Limfiordsmuseum, som kunne udnytte mange af de indsamlede ting fra det gamle museum. Ganske pudsigt viste det sig, at de gamle vedtægter fra.l935 kunne overtages, uden at det var nødvendigt at ændre så meget som et komma. Forsamlingen valgte en bestyrelse, der kom til at bestå af V.S.Ro'lighed (Formand), Bent Jensen (næstformand), Grete Qvortrup (sekretær), N.H.Lindhard (kasserer), og en fra den gamle bestyrelse, Arnold Hagstrup. Løgstør kommune havde troligt ved hvert valg udnævnt to repræsentanter til bestyrelsen, og de kom nu til at fungere igen. Det var lærer Eigil Rosenskiold og bankkasserer 0. Jeppesen. Arne Simonsen blev revisor. Det første problem var at skaffe lokaler, hvor nruseumsgenstandene kunne restaureres og evt. udstilles. Der kom meget hurtigt et tilbud fra fru Emmy Sirnonsen om at leje tre run i kobmandsbygningen ud imod fjorden. Bestyrelsen havde vedtaget et ugentligt arbejdsmøde og gik igang med stor energi. KANALFOGEDBOLIGEN Samtidigt var vi på udkig efter mere permanente Iokaler, og sendte en forespørgsel til Vandbygningsvæsenet om muligheden af at komme ind i Kanalfogedboligen, når der blev noget ledigt. Svaret var positivt. llu skulle der bare blive noget ledigt. I juli 1964 var opstillingen af sagerne så vidt, at bestyrelsen kunne invitere offentl igheden (herunder byrådet) til at se på udstii- 1 i ngen. Også museumsdi rektør Peter Riismøller fra Aalborg mødte op med den besked, at der ikke var brug for flere museer her i landet. Efter at han havde set på tingene, blev han dog så interesseret, at han anbefalede at gå i gang hurtigst rnul igt. Hurtigere end ventet blev der en lejlighed ledig i Kanalhuset, og 1. sept..l964 kunne museet rykke ind i den vestlige lejlighed, "i dets forhåbentlig til evig tid vedvarende bo1ig", som "Løgstør Avis" skrev 6. oktober. Løgstør byråd, som fra starten havde vist sin velvi lje, gav et engangstiiskud på 50C0 kr. til restaurering af rummene. Varmeprobiemet blev løst med en elektrisk ol ieradiator, så lokalerne kunne holdes nogenlunde varme hele tiden. Foruden de ugentlige arbejdsmøder blev der også tid til ture rundt langs fjorden for at indsamle genstande og oplysninger, og vi blev mødt med stor velviije overalt.

7 Det var for eksempel en stor dag, da vi besøgte den ganle LØgstørdreng, Ingbert Jeppesen i Nykøbing. Vi fik en mængde oplysninger og sad samtidigt og så på et stort maleri på hæderspladsen i hans stue. Det foresti I 1 ede Løgstørs samlede skibsflåde år.l900 med byen i baggrunden. Det var malet efter hukommelsen, og JepPesen fortal te, at når han i kke n i gt.i g kunne huske, hvordan husene På havnen så ud, så hejste han sejlet På et af skibene for at skjule detl Skibene var han ikke i tvivl om. Pludsel ig rejste han sig, tog bi1- ledet ned af væggen og sagde: "Det skal I have med til museetl" Da vi oveni fik en fornem skibsmodel og en række skitser af Løgstør-skibe, var vi fuldstændig overvældede. Da vi fra mange andre havde rnodtaget en lang række gaver fra fiskeriets område, var der rigeligt at udstille i de nye lokaler. MUSEET I-UKKER OP iiluseet blev åbnet for offentligheden d. l.iuli 'l965, og der faldt mange rosenåe oro om saml i ngerne.!t'len der var for få lokaler, så året efter blev køkkenet inddraget, men det hjalp først rigtigt, da familien i øitenden af huset flyttede i sornmeren 'I966, så museet fik hele stueetagen ti1 rådighed. Det gav mere end dobbelt så meget plads og bevirkede, at det blev muligt ved en rnurgennembrydning at 'lave en rundgang, så gæsterne ikke skulle gå tilbage samme vei, som de var kommet. lq"* Skibsflåden ca med LøgstØt son baqgrund- DYKKERE I l968 indledte museet et samarbeide med frømandsklubben "Delfinen" i Holstebro om eftersøgning af gamie skibsvrag i fjorden. Museet lå inde med oplysninger om adskillige vrag. nu var oet bare at finde dem i fjorden. Den første eftey'sogning i Bior"nsholm Bugt fandt sted På en fiskekutter fra Hvalpsund., og fiskeren brugte forskellige pejlemærker i land. Til sidst kastede han anker og sagde, at nu lå vraqet inden for 25 meter. 0g det gjorde det.

8 Beklageiigvis var vraget sprængt bort af hensyn ti1 sejladsen, så dykkerne fandt kun nogle stumper, foruden stenballast og bunden af skibet under bal I asten. En dykning ved Sundsøre opnåede den ære at komme i fjernsynets "Aktuelt", men det var også det eneste synlige resultat, da vejret ikke var godt tii dykning. Sigtbarheden under vandet var meeet ringe. Eiterhånden som de andre beboere flyttede, kunne museet udvide arealet. I sommeren 1968 kunne vi gå i gang med baghuset, hvor I ej I i gheden blev brudt ned, så der kun var eet, stort rum. Det skulle bruges ti1 større genstande, som både og sømærker. itletop ved samme tid blev bunden af en gammel kå9, fra omkring 1835, fundet ved Valsted. Den stammede fra en si I dekåg, og bl ev ti I budt Limfjordsmuseet. Tilbuddet blev modtaget, og bunden blev anbragt i en vandfyldt kasse i baghuset. Desværre var der ikke midler til en ordentlig konservering, så bunden gik efterhånden i opløsning. Den var dog blevet omhyggeligt tegnet og opmålt inden da. Nu mente bestyrelsen, at tiden var kommet til at manifestere, at museet var for hele Limfjorden. Ved to efterfø1 gende general forsaml i nger blev det vedtaget at ændre navn fra "Løgstcr lluseumsforening" ti1 "Foren i ngen Limfjordsmuseet", STATSANERKENDELSE Da arbejdet stantede i.l964 havde bestyrel sesmedl emmerne I ovet hi n- anden at arbejde i op til l0 år på at opnå en statsanerkendelse. Så 1ænge kom det ikke til at vare, for anerkendelsen kom pr. l.april.l969, altså på den halve tid. Statsanerkendelsen betød, at museet nu ville få statstilskud i forhold til det lokale tilskud, og at vi var i stand til at ansætte I I Kanalfogedboligen.

9 en uddannet leder, hvis kommunen vi11e øge tilskuddet nred en ekstrabevilling. Efter nogen diskussion vedtog byrådet forhøje1sen, og Limfjordsmuseet kunne se sig ont efter en leder. Bevi 1 1 i ngen va r dog gj ort beti nget af, at de andre kommuner ved konlmunesammenlægningen kunne godkende den. Resultatet var, at vi ikke kunne fastansætte nogen endnu, men konstituerede stud.mag. tnlichael K. Carlsen i sti11ingen. GAVLENE FORNYES Det gamle kanalhus havde modstået det skiftende vejrl ig i over 'l00 år, men i.l969 blev det nødvendigt at reparere gavlene, da det i flere år havde vist sig umuligt at holde taget tæt. Reparationen foregik ved at rive gavltrekanterne ned og mure dem op igen. Det forsinkede sæsonåbningen et par måneder. men de tidl igere ubehageligheder med skjolder på 'loftet og fugt ned ad væggene, var forbi. Reparationen fik det uventede resultat, at Det særlige Bygningssyn gav museet en reprimande, fordi gavlene var blevet rettet op. De havde været krumme ved fredningeni De forlangte dog ikke gavlene revet ned igen. Da museet havde opnået det, bestyrelsen havde sat sig som må1: Egen bygning og statsanerkendelse, trak V.S.Rolighed sig tilbage som formand ved den efterfølgende generalforsaml ing, og ll.h. l-indhard blev valgt i stedet. Rolighed fortsatte dog endnu en tid som menigt bestyrel sesmedl em. Samtidigt trak cjen sidste af pionererne, Arnold Hagstrup, sig ud af bestyrelsen, men han har stadig forbindelse med museet, og han gån og snuser værdifulde ting op til saml i ngenne. Ved denne tid havde museet fået rådighed over hele kanalhus-komplekset, og det blev feiret med den første særudstillinq i de nyindret- It ffi- td kvi har Mu seet ikke billede af den første havde allerede forestillet særudstilling, men her er cien anden. sig "Ruth" ligqende foran i kanalen.

10 tede lokaler på I. sa1. Udstill ingen handlede om færgerne og hed: "Hvo som vii over". Ti1 åbningen havde museet sendt indbydelser ud ti1 byrådet og til pressen i Limfjordsområdet. Foruden i de lokale blade var udstillingen omtalt i Skive, Thisted og Nykøbing. SLUPPEN "RUTH'.l970 var også året, hvor diskussionen bøleede, om Limfjorcismuseet turde påtage sig at restaurere og vedl igeholde sluppen "Ruth". Skibet var bygget i Norge 'l854, men havde sejlet fragt på Limfjorden fra l897- [, j]:.dr{'5.r,i$;*i*: *',,' ' * "jfr atf {r' IiogIe af genstandene kunne godt give pladsproblemer,.l967, de sidste år fra Løgstør ti1 Livø. Det er cien sidste sl up, der er tilbage, så fristelsen var stor Det kunne lade sig gøre at skaffe den sum, der var anslået t.il restaureringen, men det ville knibe med penge ti I vedl i gehol de1 sen, så museet måtte lade ltlationalmuseet overtage s ki bet. Efter alt at domme var afgorelsen ri gti g, for det er endnu i l 9B9 i kke lykkedes for 'l andets storste nruseunr at f.r s1 uppen færdignestaureret. For at kunne betale ovelt'rtskotirst-- mæssig løn, var ciet nødvendigt med en stigning i det kommunale tilskud fra ti I kr. Derti I kom de afledte amts- og statstilskud. De 4000 kr. gav en større diskussion i byrådet. Kulturudvalget var for, og Økonomi udval get valimod. "Aal - borg Stiftstidende" havde denne overskrift ti1 sagen: "Limfjot"dsnuseet måske dodsdømt". Inspektørens løn var jo forudsætningen for en statsanerkendelse. Så galt gik det dog.i kke. Bel øbet bl ev bevi I - get.

11 Samme år udgav Limfjordsmuseet sit første skrift:"1øgstør Grunde og Frederik den Syvendes kanal". Heftet blev sponsoreret af Sparekassen for LØgstØr og Omegn. HANS JEPPESEN I.l972 fratrådte Michael K.Carisen sin midlertidige stil 1 ing for at kunne afslutte sin hovedfagseksamen' og stil lingen blev opslået ledig. En af ansøgerne, stud.mag. Hans Jeppesen, skilte sig ud fra de andre, og blev ansat 16.okt Han skulle dog først være færdig med studiet, så tiltrædelsen var fastsat til sommeren.l973. I mellemtiden måtte formanden fungere også som daglig leder og kasserer" Det gav visse Problemer, bl a. med at nå særudsti llingen' som var døbt: "Havn og an1øbsp1ads". Til alt held fik museet ansat en dygtig militærnægter, og med hans hjæ1p blev vanskel ighederne overvundet' I sonmeren 1973 begyndte så en ny tid for museet. Det var meget hurtigt klart, at vi havde fået en kyndig og energisk museumsinspektør. Hermed var en modernisering af museet indledt. Det første synlige tegn var et nyt 1ogo, den nok som bekendte lyster ved siden af navnet' Limfiordsmuseet 9670 Løgstør Telf:08' Som noget nyt indførte Hans Jeppesen også en "julestue" for børnene. De kunne klippe og klistre og deltage i forskellige konkurrencer. Museums- 'inspektøren stod selv for den musikalske underholdning. NY BESTYRELSE V'ed generalforsaml ingen i.i974 mente bestyreisen, at det også burde marrifesteres, at museet var for hele fjorden, ved at væ1ge bestyrelsesmedlemmer uden for Løgstør. Valget faldt på Henrik Hvass og Leif L. Andersen, Hjarbæk, sorn allerede havde vist deres interesse for museet. Det var f.eks. Hennik Hvass, der havde formidlet tilbuddet om "Ruth ", Der har hele tiden været en god presseomtale. og Hans Jeppesen fik iz.febr.l974 muliqhed for at komme med en hel Programudtalelse om' hvad et Limfjordsmuseum bør beskæf-' tige sig med. Han gav flere Prak-. tiike eksempler: "således havde vi ved et besøg fra Hanherreds Ungdomsskole allieiet os med lodseriet, så de unge fik noget at vide om det og besøqte lodserne, og med Løgstør bådbyqgeri, som også blev beset' Her bygges faktisk både efter samme princlpper som fra vikingetiden" ' Vinteren blev også brugt til en undersøgelse af fiskeriet På Gjø1 ' - hvad publikum kunne se På den fø1- gende særudstilling I baghuset stod en siægt fra Agger' der var skænket til museet. Den kunne ikke gøres sejlklar, men det lykkedes at erhverve en anden, der efter en større reparation kom til at sejle. Den deltager hvert år t' verdensnesterskabet i siægteseilads i i-ljarbæk ned rnuseumsi nspek'tøren ved roret. iet var l,'eqvndelsen til en række sejldygtige både, som er placeret nedenfor nuseet i sæsonen. Foruden sjtrqten er der en vestlimfjordskå9 og et oennalhus' og museet er På udkig efter flere, bl.a. en norsk pram. fet er allesammen typer, der hører hjentne i Limfiorden. PLAKAT!{useet satsede også på reklamevirkningen af en ny Plakat. Den var udfornret af kunstneren Per l(ramer 0g havde rrotiver fra tingene i samlincerne. llakaten nåede at gore god iyldest i næsten l5 år. Sidst på året udsendte Fians Jeppesen en rapport: Limfjordsmuseet - status og frenrtid. i-ier blev udvik- 'lingen ridset op nred fornyelser i t1

12 Henrik Hvass, Hjarbæk. og PalIe Christiansen, Skibshistorisk Museumr ser på sjægten fra Agger, som museet rnodtog i Det er i Vilsund. sanll inger og udstillinger, og sonr et vigtigt punkt, ansættelse af en nruseunsforvalter', der kunne udfore de rrere praktiske arbejder for museet. Det usikre i visionerne var, i hvor høj grad Løgst0r kor.'urune vjlle leve op ti I st igni nger i ti 1 skuddene, så det blev muligt at fore tankerne ud i I ivet. I 1976 udgav vi i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, en bog med navnet: "Limfjorcissjægten". Den var skrevet af en gammel Limfjordsdreng, fhv. seminarielektor H.ltlørgaarci Pedersen. Det er en grundig beskrivelse af bådtypel med tegninger oo fotoqrafier. Bogen blev præsenteret ved en reception, hvor lians Jeppesen kunne fortælle, at r:liseets nyrestaurerede siægt ville få forfatterens kælenavn "ilorqaaro P" I 1977 fik llans Jeppesen orlov for at vikariere sonr leder af Vikingeskitrshallen i Poskilde et pan ntåneder. KOMMUNEN OVERTAGER KANALEN LØgstØr kommune forhandlede med staten on at overtage kanalområdet, og det skete omkring årsskiftet 1976/77. Der blev straks udskrevet en konkurrence om anvendelsen af kanalbetjenthusene i Lendrup. De skulle sættes i stand for statsrnidler. Limfjordsmuseet foreslog, at bygningerne blev brugt ti1 miniiiruseer, der bl.a. kunne vise fiordens biologi. I or'det "ninimuseum" iå, at de skulle være ubemandede, kun ned en til at åbne oq lukke hver dag. Forslaget blev vedtaget, og museet kunne indrette det ene hus med fjordens biologi, og senere det andet nred kanalens histcrie. Da det desværre viste sig umuligt at opvarme husene ti I strække1 i gt onr vinteren, uisolerede sonr de var, blev biologiudstil f ingen gjort transportabel, så den kunne cirkulere rundt i landet i vintersæsonen. 12

13 MUSEUMSFORVALTER Økonomien tillod, at vi kunne ansætte en museumsforvalter pr. l.ju1i Det blev Børge Jakobsen, og museet havde fået et menneske, der sammen med skiftende langtidsledige og militærnægtere kunne holde bygninger og lokaler i orden og gøre bådene klar om foråret. I Hans Jeppesens regeringstid 1ykkedes det at gøre museet kendt og agtet, og lokalt overtog det mere og mere rollen som det notiv på brochurer, piakater nr.m,, der tegnede kommunen turistnæssigt. Det havde også en anden virkning: l'rans Jeppesen blev i større udstrækning brugt som konsulent og inspirator for andre museer, ligesom det var ham, der ledede udgravningen af koggen i Kollerup. De honorarer, museet fik for at udlåne museunrsinspektøren, var et kærkomment tilskud til den altid anspændte økonomi, for selv om tilskuddene steg, var der stadig et mi sforhol d mel I em øns kerne og mu- 1 i ghederne. iluseet var også konsulent på fi1- men om coasteren "l'iars". Den gav et billede af en af de sidste "havets husrnænd", inden de lagde op. SMÅSKRIFTER Samme år (1981 ) begyndte serien af "Limfjordsmuseets småskrifter" med et hefte om krejlerne på Linfjorden. l'led skiftende forfattere, først og fremmest blandt bestyrelsen og museums inspektørerne, fortsætter seri - en stadig. Der kommer et om året. Da Hans Jeppesen b'lev udnævnt til formand for Statens Museumsnævn og fik delvis orlov, kunne vi ane, at vi nol< ikke fik Iov at beholde hanr så længe endnu. I løbet af året søgte og fik han stillingen som museumsdirektør på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Han fratrådte I. november I 98l. Bestyrelsen måtte så ti1 at søge efter en ny inspektør, der kunne )eve op ti1 den standard, museet var nået op på, og igen var vi heldige. ESKE WOHLFAHRT Flandt ansøgerne var Cer en, hvis uddannelse så Lrd tii at være "skrædders31et" til stillinoen, nenlig Iske l,!ohlfahrt. llan var ved at afslutte eksamen, så han kunne tiltræde den l. marts.l982. Ganske kort efter gik Børge Jakobsen på,:fterløn, og bestyrelsen annoncerede efter en ny forvalter. Der kom 30 ansøgere, og af dem blev Edvard ilielsen valgt. Han har siden med stor dygtighed udført de forskel- 'Iige ideer i praksis, som har givet museet et professionelt udseende. I l9b2 blev det andet kanalbetjenthus i Lendrup taget i brug til kanalens historie. Det var naturligvis ikke muligt at sige nøiagtigt, hvcr manqe besøgende der kom, men efter gæsteprotokollen blev antallet anslået til mindst.l500 i sæsonen. Da der ikke skul le betales løn til museumsinspektør i januar og februar, blev der pengt: til at udskifte den gamle Securitas tråd-alarm. Den bestod af et antal tråde foran vinduer og andre åbninger, og de kunne Påvirkes af berøringer o.1. Desværre kunne de også påvirkes af vindtryk og fugtighed ind gennem vinduerne, så det var ganske almindeligt i stormvejr, at alarmen gik i gang. Det gik normalt ud over enten inspektønen eller formanden' som var koblet På alarmen, og da det jo kunne være ubudne gæster' måtte vi-rykke ud. l'ied det nye infrarøde system er nattesøvnen igen reddetl For at demonstrere, at museer også tager sig af nutidige ting, kastede Eske!,iohlfahrt sig over problemerne for fritidsfiskerne. Den nye lov havde bragt dem i vanskeligheder. Undersøgelsen mundede bl 'a' et ud i småskrift. t3

14 Medlemmer af bestyrelsen på udkig efter et pennalhus. Her i Sillerslev. PENNALHUSENE Et andet problem, der opstod i.l983, var at redde et af de sidste eksemplarer af fiskerbådstypen "Pennalhus". Typen var specielt udviklet til Limfjorden, men var nu stærkt på retur, og der fandtes kun ganske få uden væsentlige ombygninger. Det hastede derfor, og museet havde også tilbud, men ingen penge. Der blev sat en støre indsamlingskampagne igang, og der kom penge fra både private, for'eninger og fonds. Der skul le dog gå flere år, inden det lykkedes at få en båd til købs. JOHS. KLYSNER Småskriftet i l9b4 handlede om kadrejermaleren Johs. Kiysner, og udgivelsen gav anledning til stor omtale i pressen. Det var også det flottest udstyrede skrift, museet havde udsendt. Til farvebillederne var der kommet tilskud fra Jy11. Kredi tforeni ng. I sommeren 'l963 blev enrnet fulgt op med en udsti11ing, hvor ciet var lykkedes at samle praktisk taget alle kendte skibsportrætter af Klysner. Der var samlet ind fra hele I andet, samt l,lorge og Tyskl and. Det var en særudstilling ud over det sædvan1 i ge. I VRAG I SEBBERSUND Som folge af dæmningsbyggeriet ved Sebbersund dukkede en strinmel land op fra fjorden. i.luseets meddeler, Jens,lustesen, fandt nogle træstumper, der stak op af jorden, De så ud til at stamme fra et skib, og museet udgravede, med en stor stab af frivillige fra Hjarbæk, et vrag af en fjordsejler fra.l600-tal- Iet. l4

15 En år gammel kridtpibe fra Sebbersund-skibet' Skibet var af en type, der ikke var kendt i forvejen. Det trlev nå1t op, og 1øsfund biev taget med til museet, men 1 igesom med Kol lerup-koggen var der heller ikke her penge til en konservering. Derfor blev fundet dækket ti1 igen i håb ont bedre ti der. Vi havde i en årrække haft den g1æde at have et bestyrelsesmedlem, der kendte egnen og samtidigt havde sejlet med de større skibe uden for fjorden, nemlig kaptajn J.P.ltlørgaard, hvis sidste job var som chef på skoleskibet "Georg Stage". i l9b5 ønskede han at trække sig tiibage fra bestyrelsen. Det havde han bedt om før, men først nu 'lykkedes det. Han blev erstattet af J.l'iøl I er Jensen f ra Sundstrup. Ved samme lejlighed var der en forespørgse'l f na en kreds i I\.li be, som ville lave museum, og spurgte om et evt. sanarbejde. Bestyrelsen arbejdede videre med tanken igennem længere t i d, men det kunne i kke l ade s i g gøre. I efteråret havde v.i en udstiii ing om rebsl ageri. Den havde fi nt besø9, hvad der nru'ligvis skyldtes, at rebslager 01e ilagnus havde stiilet en lille reberbane op foran museet, hvor han kunne demonstrere håndværket, og hvor publikunr selv kunne få 1ov at forsoge si9 rned at slå reb. I l986 blev 900-året for Aggersborgs øde1ægge'lse mindet med en udst'i11ing og r;red et smås kri ft, som fortal te om baggrunden for vikingeborgene og beskrev odelæggel sen. Sanrrire år lykkedes det endel ig at få tag i et pennalhus "Luna", sonr blev enhvervet.i Struer. Det var meningen, at skibet skulle holdes sejlende, og det blev chartret af FDF. VERDENSMESTERSKABER Et andet af museets sejlende skibe fik sin fornemste placer'ing nogens i nde, neml i E sjægtens andenpl ads ved verdensmesterskaberne i Hiarbæk. Placeringen var så meget mere bemærkel sesværdj g, sonr det lykkedes båden at gå til bunds i en tordenbyge i forste sejlads. Da man imidlertid kan trække dåri igste seilads fra, fi k det i kke i ndfl"vdel se På s1 utresu l tatet l I l9b7 kunne museet erhvenve det pennalhus "llora", som oprindeliet havde været på onskeseddelen. Ved hjælp af fondsmidler var FDF i stand til at leje den ene båd på langtid, så de kan disponere over to både, når restaureringen af "liora" er færdig. llotorfabrilr og skibsbyggere har vist sig meget storsindede over for projektet. t5

16 SKIBSMODELLER Vi har også gennem årene fået en større flåde af modeller, som er skænket af lige så storsindede folk, og vi ville ikke have været i stand til at betale markedsprisen for alt dette. I de årlige beretninger har vi fortalt om alle de gaver af forskellig slags, der er gået ind i samlingen. Dem er vi meget taknemmelige for, de øger vores viden om fjordens fortid og nutid, og udsti1f ingerne kan blive bedre år for år. MAGASINPROBLEMER Til gengæld har det haft den virkning, at ntuseets nagasinforhold, sont aldrig havde været gode, nu blev helt katastrofale. Derfor sendte bestyrelsen i dec. l986 en skrivelse til kommunen om muligheden af at 1 eje det såkal dte "kul hus " i Fi schersgade ti1 magasin. Det lykkedes at leie huset, og ved en donation fra Statens lluseuntsnævn blev det muligt at indrette det efter de nyeste principper, så genstandene sikres de bedst mulige opbevari ngsforhol d. I samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbierg blev en ny bog udgivet. Det var Eske ['!ohlfahrts:"pennalhuset, fartøj og fiskeri på l-imfjorden. "Bogen udmønter resul tatet af alle de undersogelser, der fandt sted i forbindelse med eftersøgninten efter en egnet bog til museet' Det har ikke været idel lykke altsammen. Gennem flere år var der voksende probl emer med udsti l 1 i ngerne i kanalbetjenthusene i Lendrup. Husene forfaldt mere og mere, og ti1- sidst turde vi ikke sende publikum ind i husene. Resultatet blev, at museet pr.3l. dec..l987 opsagde lejemålet for husene i Lendrup, og må altså desværre undvære Ce udstil- 1 ingsmul igheder. I slutningen af 19BB kunne Limfjordsmuseet afsløre en ny plakat til af- 'losning af den gamle fra.l975. Det er en farvegengivelse af et af museets Klysner-billeder: Anna Kirstine tlisabeth af LØgstør. Plakaten er fremstillet med støtte af Naturgas l',l idt-norci, og er bl evet meget smuk. Der er solgt adskil I ige eksemplarer i indrammet tilstand, så den vil være et glimrende vartegn for Limfjordsmuseet i de kommende år. Limfjordsmuseets nye og moclerne magasin. 16

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde.

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde. Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Erfamøde for regnskabsførere.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Den gamle bryggergård midt i byens hjerte har i mere end 50 år været omdrejningspunktet for alle de gode juletraditioner i Jammerbugtens hyggeligste handelsby.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt.

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt. År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på Hotel Eremitagen, Lyngby. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tid: Tirsdag den 14. februar 2017, kl. 19.15 21.25 Sted: Til stede: Afbud: Bestyrelseslokalet Bue Kjems, Claus Bech, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Tom Gudmandsen, Michael Bartholdy,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Andelsboligforeningen Sædding Strandvej

Andelsboligforeningen Sædding Strandvej Andelsboligforeningen Sædding Strandvej Esbjerg, den 18. apnl2010. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sædding Strandvej afholdt den 15. april 2010. Formand MaxWolthers indledte

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamlingen Mandag 31-3- 2014 kl. 1900 På LOA VærH, Nørresundby

Generalforsamlingen Mandag 31-3- 2014 kl. 1900 På LOA VærH, Nørresundby Dokument: Møde: Tid: Sted: Deltagere: Referent: Referatdato: Referat Yl: Beslutningsreferat Generalforsamlingen Mandag 31-3- 2014 kl. 1900 På LOA VærH, Nørresundby Bestyrelsen: Bo Essenbæk (BE), JyQe Jakobsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Nyhedsbrev. Hjælp os med at hjælpe andre. Nyt fra Formanden. Dansk Folkehjælp, Viborg-Skive afd. NR januar 2016

Nyhedsbrev. Hjælp os med at hjælpe andre. Nyt fra Formanden. Dansk Folkehjælp, Viborg-Skive afd. NR januar 2016 Dansk Folkehjælp, Viborg-Skive afd. Nyhedsbrev NR. 1. 12. januar 2016 Nyt fra Formanden Vi har nu overstået julehjælpen 2015, det blev til at kunne hjælpe ca. 46 personer, det er ca. 7 mere end sidste

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998.

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. 1) Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Elisabeth Wichmann. Stemmetællere: Bagge, Vita Lund og Søster Roll. 2) Valg

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP Vedtægter for Foreningen Landbrugsmessen GI. Estrup 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Landbrugsmessen GI. Estrup. Landbrugsmessens hjemsted er ved Dansk Landbrugsmuseum

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Stk.1 1 Navn, hjemsted og ejerforhold Foreningens navn er: Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv. Stk.2 Foreningens hjemsted er: Stokkebro 85, Gjerrild,

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte deres dyrkere nærmere sammen og særlig virke for udbredelsen af kendskab til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere