Mødet blev holdt tirsdag den 19. marts 2013 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:55.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev holdt tirsdag den 19. marts 2013 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:55."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd Møde nr. 42 Mødet blev holdt tirsdag den 19. marts 2013 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:55. mer: Formand - Jesper Hammer (D), Næstformand - Lone Hansen (V), Flemming Villadsen (A), Emma Glæsel (C), Agnete Fog (B), Bitten Bloch (UP), Karen Gausland (A), Jørgen Johansen (C), John Jensen (D), Nikolaj Bührmann (F), Lea Herdal (F), Gurli Nielsen (C), Susan Lund Andersen (F), Poul Albrechtsen (O), John Køhler (V), Birgitte A. Rasmussen (V), Miki dam (A), Erling Petersen (R), Bruno Juel Pedersen (V) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Garantistillelse Allerød Spildevand A/S Ansøgning om anlægsbevilling til Røglevej, etablering af støjskærm Indsigelser vedrørende forslag til lokalplan nr Boligområde ved Humlevej Kvalitetsrapport , handleplaner To-lærerordning i indskolingen Engelsk i 1. klasse Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsrenovering Udbud af energirenovering - sociale klausuler Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen Udkast til ny kulturpolitik - efter høring... 27

2 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts ALLERØD BYRÅD Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Bilag Beslutning Allerød Byråd den Nej Forslag om at punkt 7 To-lærerordning i indskolingen og punkt 8 Engelsk i 1. klasse tilbagesendes til Økonomiudvalget godkendt med 19 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (D). Fraværende Ingen

3 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts ALLERØD BYRÅD Meddelelser Sagsnr.: Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Bilag Beslutning Allerød Byråd den Fraværende - Nej - Ingen

4 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts ALLERØD BYRÅD Garantistillelse Allerød Spildevand A/S Sagsnr.: 13/4142 Punkttype Beslutning Tema Allerød Spildevand A/S ønsker delvist at lånefinansiere selskabets anlægsudgifter vedr. regnskabsåret Selskabet anmoder Allerød Kommune om at meddele garanti for lånet Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til garantistillelse, samt størrelsen af garantiprovision. Sagsbeskrivelse Et spildevandselskab kan optage lån til finansiering af selskabets anlægsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i spildevandafgiften. Dermed videreføres den låneadgang, som var gældende for kommunerne, før spildevandsområdet blev udskilt fra kommunerne i selvstændige selskaber. Allerød Spildevand A/S har i 2012 haft anlægsudgifter for 29 mio. kr. Selskabet ønsker at lånefinansiere anlægsudgifter på 24 mio. kr. Det fremgår af 16 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomisk forhold, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vandselskaber til finansiering af ovenstående anlægsudgifter. Allerød Spildevand A/S anmoder Allerød Kommune om at meddele garanti for lånet. En sådan garantistillelse henregnes ikke til kommunens låntagning, jf. 3, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. og belaster dermed ikke kommunens låneramme. Med en kommunal garanti vil selskabet kunne opnå et lån hos KommuneKredit på mere favorable rentevilkår, hvorved de renteomkostninger, der skal indregnes i spildevandsafgiften, belaster prisen mindst muligt, hvilket vil være til gavn for brugerne. Kommunen skal forlange garantiprovision af selskabet i forbindelse med garantistillelse efter vandsektorlovens 16, og denne skal fastsættes på markedsvilkår. Baggrunden herfor er, at kommunen ikke må anvende sine skatteindtægter til at give tilskud til en evt. begrænset kreds af kommunens borgere, der f.eks. får forsyninger fra et kommunalt forsyningsselskab. En vederlagsfri garanti vil efter Statsforvaltningens opfattelse indebære, at kommunen yder et tilskud

5 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts til forsyningsvirksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile i sig selv-princippet forudsætter. Hvad der menes med "på markedsvilkår" fremgår ikke af regelsættet. Ifølge en afgørelse fra Statsforvaltningen vedrørende forsyningsselskaberne på Langeland skal der foretages en vurdering i forbindelse med fastsættelse af garantiprovisionen. Afgørelsen betyder, at en engangsprovision på 0,5 % ikke giver anledning til bemærkninger i det konkrete tilfælde. Det fremgår også af afgørelsen, at der er et stort element af skøn ved fastsættelse af garantiprovisionen. Det indebærer også, at der ikke kan fastlægges en "typisk" garantiprovision. Allerød Kommune har ikke tidligere beregnet garantiprovision. KommuneKredit har følgende indtryk af landets kommuner anvendte løsningsmodeller i forhold til garantiprovision: Garantiprovision sker overvejende som en engangsbetaling, dog ses også kommuner, der beregner en løbende årlig provision. Der er stor spredning i garantiprovisionens størrelse. Der ses således engangsprovisioner på mellem 0,5 % og 1,5 %, ligesom der også er stor varians mellem den løbende provision. Byrådet skal derfor konkret i forbindelse med garantistillelsen fastsætte en engangsgarantiprovision, der svarer til markedsprisen. Størrelsen skal skønnes individuelt jævnfør Statsforvaltningens afgørelse. Garantistillelsen indebærer en meget lille økonomisk risiko for kommunen, da selskabet forventes altid at kunne forrente og afdrage de optagne lån. Ved at opkræve garantiprovision pålægges selskabet en udgift, der i sidste ende skal betales af kommunens borgere over forbrugsafgifterne. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler at Allerød Spildevand meddeles en garanti på 24 mio. kr. Garantiprovisionen fastsættes til 0,5 % Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Garantistillelse på 24 mio. kr. indebærer en meget lille økonomisk risiko for kommunen.

6 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts En engangsgarantiprovision på 0,5 % indebærer en provisionsindtægt for kommunen på kr. Indtægten medtages i forventet regnskab. Dialog/høring - Bilag Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Nej Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet. Indstilling godkendt. Ingen

7 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts ALLERØD BYRÅD Ansøgning om anlægsbevilling til Røglevej, etablering af støjskærm Sagsnr.: 13/2225 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet besluttede den 31. maj 2012 at fremrykke anlægsprojekter til 2012 på i alt 32,08 mio. kr. Et af disse projekter var etablering af en støjskærm langs Hillerødmotorvejen over Røglevej, hvor rådighedsbeløbet udgør 3,8 mio. kr. Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til etablering af en støjskærm langs Hillerødmotorvejen over Røglevej. Sagsbeskrivelse Etableringen af en støjskærm langs Hillerødmotorvejen over Røglevej lukker hullet mellem de to etablerede støjvolde henholdsvis nord og syd for Røglevej. På toppen af den nordlige støjvold placeres en lav støjskærm. Støjskærmene er indtegnet på vedlagte bilag 1. Bilaget viser også, hvordan det kommende støjbillede ser ud. Langt størstedelen af boligerne holder sig inden for støjgrænsen på 58 db, hvilket var målet for støjafskærmningen. Der blev den 25. oktober 2012 afholdt licitation på opførelsen af de kommende støjskærme langs Hillerødmotorvejen. Efter afklaring af en række forhold blev der underskrevet kontrakt på opgaven den 3. januar Støjskærmen bliver mellem de to støjvolde opbygget af mørkegrå aluminiums-kassetter monteret på varmforzinkede stålsøjler. Længden er ca. 300 m med en højde på 3,6 m. Løsningen er godkendt af Vejdirektoratet, som efterfølgende skal vedligeholde støjskærmen. På toppen af den nordlige støjvold etableres et lavt støjhegn i grøn farve. Længden er ca. 230 m med en højde på 1,5 m. Placeringen af de to typer støjskærme ses af bilag 1, hvor strækning A er den lave skærm, og strækning B er den høje skærm. Anlægsarbejderne vil starte, når materialerne til støjskærmene bliver leveret i midten af marts. Det forventes, at støjskærmene kan etableres i løbet af to måneder. Administrationens forslag Afledte Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Økonomiudvalg og byråd, at der meddeles en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til etablering af en støjskærm langs Hillerødmotorvejen over Røglevej finansieret af kassebeholdningen. Lavere støjniveau for boligområderne omkring Røglevej.

8 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts konsekvenser Økonomi og finansiering I forbindelse med overførselssagen 2011/2012 vedr. støjskærmen er der overført en anlægsbevilling: kr. Efter godkendelse af en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. vil den samlede anlægsbevilling udgøre 4,70 mio. kr. Den ønskede anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen, idet det afsatte (fremrykkede) rådighedsbeløb i 2012 endnu ikke er godkendt til overførsel til Såfremt anlægsbevillingen godkendes vil rådighedsbeløbet fra 2012 ikke søges overført til Da den samlede økonomi i anlægsprojektet stadig er forbundet med en del usikkerheder, anbefaler Forvaltningen, at anlægsbevillingen ikke justeres yderligere. Dialog/høring - Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Bilag 1 støjkort med placering af støjskærm A og B Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet. Indstilling godkendt. Ingen

9 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts ALLERØD BYRÅD Indsigelser vedrørende forslag til lokalplan nr Boligområde ved Humlevej Sagsnr.: 10/19816 Punkttype Tema Beslutning. Ovennævnte forslag til lokalplan Boligområde ved Humlevej var i høring fra den 16. oktober 2012 til den 11. december Ved indsigelsesfristens udløb er der kommet 5 indsigelser. Teknik- og Planudvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om endelig vedtagelse af lokalplanen eventuelt med ændringer på baggrund af de indkomne indsigelser. Sagsbeskrivelse Der er indkommet fem indsigelser fra henholdsvis Mads Thyregod, Kurt Hansen, Michael Mannstaedt og Jørn Dragsted, som alle er beboere i området. 1. Tagmaterialer I fire af indsigelserne foreslår beboere, at det tillades at anvende ståltage, der hverken er blanke eller reflekterende og begrænset til farver, der svarer til tegl og skiffer eventuelt bemalet i en mat mørk eller rødlig farve. En beboer foreslår, at det indgår i lokalplanbestemmelserne, at de ejendomme, der i dag er beklædt med ståltage (f.eks. Decra-tage eller tilsvarende), har dispensation fra lokalplanens bestemmelse om materialevalg, indtil der foretages tagudskiftning på den pågældende ejendom. En beboer gør opmærksom på anvendelsen af zink til tagbeklædning giver mulighed for nedsivning af zink. En beboer mener, at det ikke er rimeligt at fravige tidligere deklaration med hensyn til tagbeklædning og gør indsigelse mod, at lokalplanforslaget introducerer f.eks. bølgeeternit. 2. Hegn En beboer gør indsigelse mod 9.1 vedrørende levende hegn og forslår, at der i skel må opsættes plankeværk, og at der længere inde på grunden kan plantes levende hegn. Beboeren mener, at det er et problem med mange levende hegn, der breder sig langt ud over fortovet, så fodgængere vanskeligt kan passere. 3. Grundejerforening Flere beboere gør indsigelse mod 11 vedrørende pligt om medlemskab af den eksisterende grundejerforening i området, da der ikke eksisterer nogen grundejerforening. Endvidere mener de, at drift og vedligeholdelse af veje skal forestås af Allerød Kommune.

10 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts Ad. 1. Teknik og Planudvalget besluttede den 5. maj 2010 at give midlertidig dispensation til de ejendomme, som ikke opfylder bestemmelser om tagbeklædning i deklaration tinglyst den 10. april Dispensationen er ikke efterfølgende blevet iværksat. Forinden havde der været klager fra beboere i området vedrørende tagmaterialer, som ikke overholder deklarationen. Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslagets bestemmelse i 8.2 om tagbeklædning fastholdes, og dermed imødekommes indsigernes ønske om ståltage ikke. Dette begrundes i æstetiske og arkitektoniske hensyn. Ved vedtagelsen af en ny lokalplan ophæves deklaration tinglyst den 10. april 1965 og håndhævelsen af ejendomme, som ikke opfylder deklarationens bestemmelser, ophører. Tagbeklædningen skal for ejendomme, som ikke har overholdt deklarationens bestemmelser ved fremtidige udskiftninger, opfylde den vedtagne lokalplans bestemmelser. Forvaltningen foreslår, at der ikke må anvendes bølgeeternit, da det er et tagmateriale, som ikke benyttes i lokalplanområdet. Forvaltningen foreslår, at bølgeeternit udgår af bestemmelsen 8.2. Med hensyn til anvendelse af zink foreslår Forvaltningen, at 8.2 ændres og suppleres med følgende tekst: Zink må ikke anvendes til tage, tagrender, inddækninger m.v., såfremt det kan være til gene for grundvandet. Ad. 2. Forvaltningen foreslår, at bestemmelsen 9.1 fastholdes, da bestemmelsen sikrer at hegnet ikke overstiger 1,80 m og at hegnet placeres 0,4 m bag skel, hvilket skal modvirke at levende hegn (hække) breder sig ud over fortovet. Endvidere viderefører bestemmelsen deklarationens bestemmelse 6. om hegn. Ad. 3. Forvaltningen forslår, at indsigelsen imødekommes, da der ikke er hjemmel til at forlange oprettelse af en grundejerforening i et eksisterende område. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse i Økonomiudvalg og byråd med følgende ændringer: A Til tagbeklædning må anvendes tegl, eternitskifer, naturskifer eller tagpap. Zink må ikke anvendes til tage, tagrender, inddækninger m.v., såfremt det kan være til gene for grundvandet.

11 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts B. Paragraffen 11. Grundejerforening udgår. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Ingen. Ingen. Dialog/høring - Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Indsigelse fra Mads Thyregod Indsigelse fra Michael Mannstaedt Indsigelse 1 fra Kurt Hansen Indsigelse 2 fra Kurt Hansen Indsigelse fra Jørn Dragsted Brev af 18. juni 2010 fra Mads Thyregod Forvaltningens høringsnotat Forslag til lokalplan for Boligområde ved Humlevej Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet. Indstilling godkendt. Ingen

12 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts ALLERØD BYRÅD Kvalitetsrapport , handleplaner Sagsnr.: 13/3594 Punkttype Beslutning. Tema Byrådet godkendte på mødet den 30. januar 2013 kvalitetsrapport for skolevæsenet i Allerød Kommune Det blev samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes en række handleplaner. Med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd anmodes udvalget om at tage stilling til de udarbejde handleplaner. Sagsbeskrivelse På byrådsmødet den 30. januar 2013 blev det besluttet, at der udarbejdes handleplaner for følgende områder og skoler: Handleplan for udarbejdelsen af lokal inklusionsstrategi for Engholmskolen, Kongevejskolen og Maglebjergskolen. Handleplan for udarbejdelsen af værdiregelsæt og anti-mobbepolitik for Maglebjergskolen og Kongevejskolen. Handleplan for igangsætning af fælleskommunal platform til videndeling udarbejdes af Forvaltning/Videncenter. Alle handleplaner er vedlagt som bilag til sagen Alle handleplaner forventes afsluttet inden udgangen af dette skoleår. Maglebjergskolen har færdiggjort deres inklusionsstrategi. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller forslag til handleplanerne godkendt i Økonomi og byråd. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - - Dialog/høring - Bilag Inklusionsstrategi Maglebjergskolen Handleplan Maglebjergskolen

13 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts Handleplan fælles videndeling Handleplan Kongevejskolen Handleplan Engholmskolen Beslutning Skoleudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Indstilles godkendt. Beslutning fra Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet. Indstilling godkendt. Ingen

14 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts ALLERØD BYRÅD To-lærerordning i indskolingen Sagsnr.: 13/2282 Punkttype Beslutning. Tema Skoleudvalget bedes om at tage stilling til, hvorvidt der skal afsættes flere ressourcer til to-voksne i indskolingen. Sagen afgøres i byrådet. Sagsbeskrivelse I budgetforliget for 2013 indgik blandt andet, at det skal undersøges hvorledes samordnet indskoling, to-lærer ordning og tidlig sprogstart (engelsk) kan gennemføres. Sag vedr. tidlig sprogstart (engelsk) fremgår af særskilt punkt. Der er tidligere udarbejdet analyser af, hvor meget det vil koste, hvis der skal være to voksne i samtlige timer i indskolingen. I børnehaveklassen tildeles allerede 2 voksne i de 20 ud af 25 undervisningslektioner. Der er således to voksne i 80 % af skoletiden. (tallet kan variere fra klasse til klasse, idet det er den lokale skoleledelse, der fordeler timerne). Tildelingen påvirkes ikke af klassestørrelse. I første klasse er der i dag to voksne i 50 % af timerne, såfremt tolærertimer, akt timer, SFO- samarbejdstimer, specialundervisningstimer etc. medregnes. I praksis er der dog stor forskel fra klasse til klasse, idet holdtimerne fordeles efter klassestørrelse, og de øvrige timer fordeles efter konkret vurderet behov. En konkret klasse kan således sagtens have både langt flere eller langt færre to-lærertimer. Forvaltningen vurderer, at det i særlig grad vil børnene i første klasse, der vil have gavn af ekstra voksne. Forvaltningen har derfor foretaget en beregning af hvad følgende vil koste: - model A - 1 ekstra ugentlig pædagogtime pr. klasse, finansieret af kassebeholdningen - model B - 1 ekstra ugentlig pædagogtime pr. klasse, finansieret af færre lærer-ressourcer til holdtimetildeling Modellen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Administrationens Forvaltningen anbefaler, at en eventuel omfordeling af ressourcer

15 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts forslag afventer den kommende folkeskolereform, som forventes at træde i kraft fra skoleåret 2014/2015. Anbefalingen sker på baggrund af, at et af hovedpunkterne i folkeskolereformen er, at timetallet for alle elever stiger, så eleverne i indskolingen får 30 ugentlige timer. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - - Såfremt der træffes beslutning om to-lærer ordning, skal forslaget i høring i skolebestyrelserne. Bilag Beslutning Skoleudvalget den Flere timer i indskoling.pdf Bilag til øu - 5 mio til engelsk og flere pædagoger.pdf Byrådet aftalte i budgetforliget at samordnet indskoling, to-lærer ordning og tidlig sprogstart (engelsk) skal styrkes. Dette er i god tråd med den kommende folkeskolereform, der ventes indført fra skoleåret 2014/15. For at igangsætte arbejdet, anbefaler Skoleudvalget, at der afsættes ressourcer allerede fra skoleåret 2013/14. Skoleudvalget anbefaler, at der afsættes i alt 5 mio. kr. i skoleåret 2013/14, (svarende til 2 mio. kr. i budget 2013). Økonomiudvalget bedes tage stilling til finansiering. Midlerne anvendes til: - Flere pædagoger i indskolingen - 1 times ugentlig leg og læring på engelsk i 1. og 2. klasse (som pilotprojekt) Der eftersendes notat, der beskriver fordelingen af timer. Beslutning Økonomiudvalget den Følgende forslag blev sat til afstemning: Beslutning fra Skoleudvalget indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget anbefaler, at udgiften på 2,0 mio. kr. medtages i første forventet regnskab for 2013, og udgiften på 5,0 fra 2014 og fremover indarbejdes i Forvaltningens administrative oplæg til budget Forslaget indstilles godkendt i byrådet med 4 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Fleming Villadsen). 1 medlem undlod at stemme

16 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts (Erik Lund) Flemming Villadsen har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: Flemming Villadsen stemmer imod, idet han ønsker indførelse af engelsk i indskolingen afventer den kommende folkeskolereform, som forventes at træde i kraft fra skoleåret 2014/2015. Flemming Villadsen ønsker, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne om budget 2014 Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Punktet tilbagesendt til Økonomiudvalget jf. bemærkninger til dagsordenen. Ingen

17 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts ALLERØD BYRÅD Engelsk i 1. klasse Sagsnr.: 12/3140 Punkttype Tema Beslutning. På Skoleudvalgsmødet den 14. maj 2012 behandlede udvalget muligheden for at indføre engelsk fra 1. klasse på kommunens folkeskoler. Forvaltningen fremlagde tre modeller for indførelse af engelsk. Skoleudvalget valgte at oversende model 1 til budgetforhandlingerne. Af Forlig om budget for Allerød Kommune fremgår det, at der skal udarbejdes en analyse af gennemførelse af tidlig sprogstart i foråret Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal indføres engelsk i indskolingen fra august Forslag om engelsk i første klasse indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Sagsbeskrivelse Nedenfor beskrives de modeller som har været behandlet: Model 1: 2 ugentlige lektioner i engelsk i 1., 2. og 3. klasse. Timetallet udvides til 27 lektioner i 1., 2. og 3. klasse. SFO-åbningstiden fastholdes fra kl til De overskydende medarbejdere i SFO er med i skolen som undervisningsassistenter. På Skoleudvalgsmødet den 14. maj 2012 ønskede udvalget, at modellen blev udbygget med en økonomisk beregning af, at de to ekstra ugentlige undervisningstimer erstattes med én ekstra ugentlig time, model 1A. Model 1A: 1 ugentlig lektion i engelsk i 1., 2. klasse. 2 ugentlige lektioner i engelsk i 3. klasse. Timetallet udvides til 26 lektioner i 1. og 2. klasse. Timetallet udvides til 27 lektioner i 3. klasse. SFO-åbningstiden fastholdes fra kl til De overskydende medarbejdere i SFO er med i skolen som undervisningsassistenter. I Model 1A vil det give særlige udfordringer for SFO, at skulle

18 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts modtage elever både kl og kl Den kommende folkeskolereform Et af hovedpunkterne i folkeskolereformen er indførelse engelsk fra 1. klasse. Et andet hovedpunkt i folkeskolereformen er, at timetallet for alle elever stiger, så eleverne i indskolingen får 30 ugentlige timer. Dette betyder, at SFO skal retænkes/redesignes. Folkeskolereformen forventes, at træde i kraft fra skoleåret 2014/2015. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at indførelse af engelsk i indskolingen afventer den kommende folkeskolereform, som forventes at træde i kraft fra skoleåret 2014/ Merudgifter Model 1: kr. Model 1A kr. Dialog/høring Såfremt der træffes beslutning om engelsk i 1. klasse fra skoleåret 2013/2014, skal forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne. Bilag Beslutning Skoleudvalget den Opgørelse af timer og økonomi Bilag til øu - 5 mio til engelsk og flere pædagoger.pdf Byrådet aftalte i budgetforliget at samordnet indskoling, to-lærer ordning og tidlig sprogstart (engelsk) skal styrkes. Dette er i god tråd med den kommende folkeskolereform, der ventes indført fra skoleåret 2014/15. For at igangsætte arbejdet, anbefaler Skoleudvalget, at der afsættes ressourcer allerede fra skoleåret 2013/14. Skoleudvalget anbefaler, at der afsættes i alt 5 mio. kr. i skoleåret 2013/14, (svarende til 2 mio. kr. i budget 2013). Økonomiudvalget bedes tage stilling til finansiering. Midlerne anvendes til: - Flere pædagoger i indskolingen - 1 times ugentlig leg og læring på engelsk i 1. og 2. klasse (som pilotprojekt) Der eftersendes notat, der beskriver fordelingen af timer.

19 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts Beslutning Økonomiudvalget den Følgende forslag blev sat til afstemning: Beslutning fra Skoleudvalget indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget anbefaler, at udgiften på 2,0 mio. kr. medtages i første forventet regnskab for 2013, og udgiften på 5,0 fra 2014 og fremover indarbejdes i Forvaltningens administrative oplæg til budget Forslaget indstilles godkendt i byrådet med 4 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Fleming Villadsen). 1 medlem undlod at stemme (Erik Lund) Flemming Villadsen har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: Flemming Villadsen stemmer imod, idet han ønsker indførelse af engelsk i indskolingen afventer den kommende folkeskolereform, som forventes at træde i kraft fra skoleåret 2014/2015. Flemming Villadsen ønsker, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne om budget 2014 Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Punktet tilbagesendt til Økonomiudvalget jf. bemærkninger til dagsordenen. Ingen

20 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts ALLERØD BYRÅD Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsrenovering 2013 Sagsnr.: 13/3114 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet har på investeringsoversigten for 2013 afsat 9 mio. kr. til renovering af de kommunale ejendomme. Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille de afsatte midler frigivet i Økonomiudvalget og byrådet. Sagsbeskrivelse Byrådet har på investeringsoversigten for 2013 afsat 9 mio. kr. til renovering af de kommunale ejendomme/matrikler. Midlerne skal dække: Klimaskærme Indvendige renoveringer Tekniske installationer Indeklimaforbedringer Sikkerhedsforhold, herunder brandsikring Kloakrenoveringer Udenomsarealer (P-pladser, terrasser mm.). Pr. 15. februar 2013 er der konstateret behov for og ønsker om bygningsrenoveringer i indeværende år for mere end 30 mio. kr. De afsatte 9 mio. kr. prioriteres efter grad af nødvendighed, idet politiske beslutninger, lovliggørelsessager, sikkerhedssager, indeklima- og sundhedssager prioriteres højt. Følgende arbejder forventes gennemført: Akutte sager samt afslutning af iværksatte sager: Klatretræet, reparation af utæt tag Vestvej 39, vandskade Lillerød Skole, kloak Maglebjergskolen, fliseterrasse Skovvangskolen, kloak Skovvangskolen, lofter samt belysning i gange Rådhuset, kloak og toilet Eventuelle ændringer af fysiske rammer på

21 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts skolerne som følge af planlægning af det kommende skoleår. Engholmskolen, udvidelse af Allerød Ungdomsskole (færdiggørelse) Lovliggørelsessager: Kongevejsskolen, faglokaler (gulve, udsugning mv.), etape 1 Ravnsholtskolen, nedrivning af pavillon(er) Skoleområdet, lovliggørelse af elinstallationer (kabelføring). Påbud fra Arbejdstilsyn: Hobitten, akustik i atrium Lillerød Skole, udluftning i produktionskøkken/kantine Lillerød Skole, udluftning i hjemkundskabslokale Kongevejsskolen, trækproblemer. Sikkerhed: Vestvej 39, flugtvej. Jf. Budgetforliget : Lyngehus, facaderenovering Jf. Servicekontrakt: Bygningsgennemgang af institutioner mm. Opfølgning på ArbejdsPladsVurderinger (APV): Undersøgelse af muligheder for at forebygge og mindske støjproblemer samt optimere lysforhold på skoler og institutioner. Ved prioritering af opgaverne koordineres i så vid udstrækning som muligt tværgående i forhold til bygningskomprimering, energioptimering, tilsyn, brugerønsker mv. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byråd, at det afsatte rådighedsbeløb på 9 mio. kr. frigives.

22 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende - Bevillingen finansieres af det afsatte beløb på 9 mio. kr. på investeringsoversigten for 2013 til bygningsrenoveringer. De kommunale virksomhedsledere orienteres om prioriteringen. Nej Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomudvalget og byrådet. Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet. Indstilling godkendt. Ingen

23 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts ALLERØD BYRÅD Udbud af energirenovering - sociale klausuler Sagsnr.: 13/384 Punkttype Tema Beslutning. Udbudsmaterialerne til energioptimeringsprojektet er under udarbejdelse, jf. dagsordenens punkt 6. Klima- og Miljøudvalget anmodes om at træffe beslutning om anvendelse af sociale klausuler i udbuddet, dvs. i dette konkrete projekt ansættelse af lærlinge og/eller elever i projektet. Sagsbeskrivelse Af kommunens indkøbspolitik fremgår følgende: I forbindelse med udbud skal sociale klausuler altid overvejes, og hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, skal der indgå specifikke krav til kommende leverandører. Omfang og type af sociale klausuler afhænger af det konkrete indkøb/den konkrete tjenesteydelse, der konkurrenceudsættes. I forbindelse med konkurrenceudsættelser, og hvor det er relevant, indsættes arbejdsklausuler om at løn, arbejdstid og arbejdsvilkår i øvrigt ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommendefag eller industri i henhold til kollektive overenskomster, jf. ILO s konvention nr. 94 om arbejdsklausuler. Udbudsmaterialet til energirenoveringsprojektet forventes udsendt ultimo marts / medio april. Som en del af udbudsmaterialerne indgår udkast til kontrakt, som vil være det primære dokument til at regulere parternes indbyrdes forhold, når udbuddet er afsluttet. Før færdiggørelse af udbudsmaterialerne skal det afklares i hvilket omfang sociale klausuler skal indgå. Forvaltningen fremlægger i vedlagte notat 3 modeller for brug af sociale klausuler i udbuddet, og herunder udkast til formuleringer i udbudsmateriale og udkast til kontrakt: Model A Henstilling om brug af sociale klausuler Henstillingen indgår her alene i udkastet til kontrakt. Den konkrete udformning af henstillingen svarer til formuleringen i den kontrakt kommunen almindeligvis benytter ved varekøb. Model B Konkretiseret henstilling om brug af sociale klausuler I denne model indgår der i udbudsbetingelserne henstilling om beskæftigelse af lærlinge og/eller elever i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Desuden indgår forslag til

24 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts dokumentation. I udkastet til kontrakt anvendes evt. samme standardformulering som i model A. Model C Krav om brug af sociale klausuler I udbudsmaterialet stilles der krav om beskæftigelse af et konkret antal lærlinge og/eller elever. Desuden stilles der krav til, hvordan dokumentationen skal ske. I udkastet til kontrakt er kravene uddybet, og da der er tale om et krav (og ikke en henstilling som i model A og B) er konsekvenserne ved manglende opfyldelse beskrevet. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler model A. - Ved Model B og C skal der afsættes særskilte administrative ressourcer til opfølgning på hhv. henstilling og krav til brug af sociale klausuler. Endvidere kan det ikke udelukkes, at tilbudsprisen for model C bliver højere end de øvrige modeller, såfremt tilbudsgiverne som følge af de stillede krav påføres merudgifter til ansættelse af lærlinge og/eller elever. Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Bilag 1 Notat om tre modeller for konkret formulering af sociale klausuler.pdf Formanden satte Forvaltningens model A til afstemning. Emma Glæsel, Gurli Nielsen og John Jensen stemte for. Agnete Fog stemte imod, idet hun foretrak model B. Karen Gausland stemte imod, idet hun foretrak model C. Karen Gausland begærende sagen forelagt byrådet. Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd Forvaltningens forslag A indstilles godkendt i byrådet med 4 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (Flemming Villadsen og Nikolaj Bührman) idet de foretrak model C. Forvaltningens forslag C godkendt med 15 stemmer for. Imod stemte 6 medlemmer (D og C).

25 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts den D og C har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: DNA og C stemmer for forslag A, idet vi ikke ønsker at afskære små, lokale virksomheder fra at byde ind på de små opgaver. Fraværende Ingen

26 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts ALLERØD BYRÅD Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen Sagsnr.: 13/3247 Punkttype Beslutning. Tema Byrådet har på investeringsplanen for 2013 afsat 3,5 mio. kr. til udvidelse af bade- og omklædningsfaciliteter mv. ved Blovstrødhallen. I 2014 er der afsat 6,3 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget bedes foretage indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr., så arbejdet med projektering og skitsering kan igangsættes. Sagsbeskrivelse I forbindelse med etablering af fodboldbaner ved Blovstrødhallen er der indgået aftale med Blovstrød Idrætsforenings Fodboldafdeling om at flytte klubbens faciliteter fra Blovstrød Stadion til Blovstrødhallen. Der blev i foråret 2012, i samarbejde med fodboldafdelingen, udarbejdet et notat med beskrivelse af hvilke faciliteter klubben havde behov for ved en flytning, med henblik på at afsætte den nødvendige økonomi i forbindelse med budgettet for Der henvises til vedlagte notat. Forvaltningen forventer, at byggeriet kan igangsættes i 2. halvår af 2013 og færdiggøres i løbet af 2014, så fodboldafdelingen kan flytte til Blovstrødhallen i slutningen af Forvaltningen foreslår på den baggrund, at det afsatte rådighedsbeløb i 2013 på 3,5 mio. kr. indstilles frigivet, så arbejdet med projektering og skitsering kan igangsættes. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. frigives til udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen til udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen i 2013 på 3,5 mio. kr.

27 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts Den afledte drift finansieres af det afsatte beløb til drift af faciliteterne fra Dialog/høring Blovstrød Idrætsforenings Fodboldafdeling og Allerød Idræts Union bliver inddraget i arbejdet med udvidelse af faciliteterne. Bilag Beslutning Kulturog Idrætsudvalget den Forsalg til udvidelse af omklædningsfaciliteter m.m. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der frigives anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen, og at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af lokalplanforslag for området. Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Beslutningen fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Ingen

28 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts ALLERØD BYRÅD Udkast til ny kulturpolitik - efter høring Sagsnr.: 12/11839 Punkttype Beslutning. Tema Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 17. februar 2013 at sende udkast til Kulturpolitik i høring frem til den 18. februar På baggrund af de indkomne høringssvar har Forvaltningen indarbejdet tilføjelser/justeringer i udkastet. Udvalget bedes træffe beslutning om, hvorvidt kulturpolitikken med de indarbejdede tilføjelser kan oversendes til Økonomiudvalg og byråd med henblik på endelig godkendelse. Sagsbeskrivelse Høringen har været annonceret i Allerød Nyt og på kommunens hjemmeside. Det er sendt særskilt besked om høringen til Teater Mungo Park, Allerød Musikskole, Lokal historisk Arkiv og Forening, Allerød Bio samt Allerød Bibliotek. Derudover er alle Allerøds frivillige foreninger blevet informeret på mail via Allerød Kommunes Foreningsregister. Udkastet har været tilgængeligt på kommunens hjemmeside, ligesom det har været muligt at rekvirere en kopi på Allerød Bibliotek. Der er indkommet i alt fem høringssvar fra: Ældrerådet Allerød Bios Venner Biblioteksbestyrelsen Lillerød og Omegns Folkedanserforening Lokalhistorisk Arkiv og Forening Forvaltningen har på baggrund af de indkomne høringssvar indføjet tilføjelser i Udkast til kulturpolitik. Ændringerne er tilføjet med kursiv i de følgende afsnit: Teaterliv og biograf side 9 Bibliotek side 14 Kunst, formidling og synliggørelse side 19 og 20. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

29 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts Udkast til kulturpolitik skal efter Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse, sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår at udvalget: a) godkender kulturpolitikken med de forslag til ændringer Forvaltningen har udarbejdet på baggrund af de indkomne høringssvar b) beslutter om der ønskes yderligere tilføjelser til/justeringer i kulturpolitikken c) indstiller kulturpolitikken til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - - Dialog/høring - Bilag Beslutning Kulturog Idrætsudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Høringssvar til Udkast til kulturpolitik - Ældrerådet Høringssvar til Kulturpolitikken fra Biblioteksbestyrelsen Høringssvar til Kulturpolitik fra Allerød Bio Høringsbidrag Lillerød og Omegns Folkedanserforening Høringssvar fra Lokalhistorisk arkiv Kulturpolitik 1,1 Udvalget godkendte udkastet til kulturpolitik og indstiller den til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd. Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Ingen

30 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts Signeret af: Erik Lund Borgmester Bjarni G. Jørgensen Formand Jesper Hammer Formand Lone Hansen Næstformand Agnete Fog Birgitte A. Rasmussen Bitten Bloch Bruno Juel Pedersen Emma Glæsel Erling Petersen Flemming Villadsen Gurli Nielsen John Jensen John Køhler Jørgen Johansen Karen Gausland Lea Herdal Miki dam

31 Allerød Byråd tirsdag den 19. marts Nikolaj Bührmann Poul Albrechtsen Susan Lund Andersen

Mødet holdes tirsdag den 12. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes tirsdag den 12. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 63 Mødet holdes tirsdag den 12. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund (C), Næstformand - John Køhler (V),

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 20042012 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole.

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 29 Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte A. Rasmussen (V), Miki Dam Larsen (A),

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 04. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 04. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet blev holdt mandag den 04. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 18. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 18. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 35 Mødet blev holdt mandag den 18. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00.

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 11 Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 01. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:00.

Mødet blev holdt mandag den 01. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 10 Mødet blev holdt mandag den 01. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 02-10-2012 Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Borgmester

Læs mere

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 18032013 Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Næstformand Poul Albrechtsen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V)

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V) ALLERØD KOMMUNE Sundheds og 20102013 Møde nr. 40 Mødet blev holdt fredag den 01. marts 2013 på Rådhuset i Solvænget. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 37 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.35. Alle deltog. 1. Bemærkninger til

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:30 og sluttede kl. 20:00.

Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:30 og sluttede kl. 20:00. ALLERØD KOMMUNE Udvalg til udarbejdelse af sammenhængende børne- og ungepolitik Møde nr. 20-06-2013 Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:30 og sluttede

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20.

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 26 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. Mødet startede 7.30 og sluttede 9.05. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 12. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:25.

Mødet blev holdt onsdag den 12. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:25. ALLERØD KOMMUNE Klima og Miljøudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt onsdag den 12. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:25. Medlemmer: Formand Agnete Fog

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 41 Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER Nem og billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme Dato: 7. november

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 16 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. Mødt begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.50. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 11. oktober 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:30.

Mødet blev holdt torsdag den 11. oktober 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:30. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 2010-2013 Møde nr. 37 Mødet blev holdt torsdag den 11. oktober 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:30. mer: Borgmester - Erik Lund

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. juni 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. juni 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt torsdag den 07. juni 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 9. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 7. september 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 9. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 7. september 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 9 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 7. september 2006. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.00. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 27. maj 2010 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:55.

Mødet blev holdt torsdag den 27. maj 2010 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:55. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 2010-2013 Møde nr. 5 Mødet blev holdt torsdag den 27. maj 2010 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:55. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 Møde nr. 12-08-2015 Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17.05. 2011. Sag nr. 89. NOTAT Dato: 17.05.2011 Ny skolestruktur - tre scenarier Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 4. Byrådet holdt møde onsdag den 15. marts Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 4. Byrådet holdt møde onsdag den 15. marts Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 4 Byrådet holdt møde onsdag den 15. marts 2006. Mødet begyndte kl. 18.30 og sluttede kl. 20.35. Der var afbud fra Kurt Hansen. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Spørgsmål

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15.

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone

Læs mere

Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet

Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/06561 Dato: 08.07.2010 Sag: Sagsbehandler: Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere