Dansk pension i udlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk pension i udlandet"

Transkript

1 Dansk pension i udlandet Dansk pension i udlandet Det danske pensionssystem Almindelige betingelser for folke- og førtidspension Folkepension Førtidspension Overgang til folkepension Pensionssatser i 2010 Personligt tillæg Bopæl i et EU/EØS-medlemsland Schweiz Konventioner Australien, Canada, Chile, Israel, Kroatien, Marokko, New Zealand, Tyrkiet og USA Pakistan, Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina Finland, Island, Norge, Sverige Andre lande Udbetaling Indtægtsregulering Beskatning Sygesikring ved bopæl i udlandet Behandling af pensionsansøgning Ankevejledning Adresser over pensionsmyndigheder i udlandet Dansk pension i udlandet Der kan tilkendes dansk folke- eller førtidspension til personer, som bor i udlandet, når forskellige betingelser om indfødsret, bopæl/beskæftigelse, alder og helbredsmæssige forhold er opfyldt. De forskellige betingelser om indfødsret og bopæl er nedenfor nærmere beskrevet for personer, der bor i et af de nordiske lande, i et EU/ EØS-medlemsland eller i et andet land, som Danmark har overenskomst med. Ved bopæl i alle andre lande kan der kun tilkendes dansk folkepension, hvis man har haft mindst 30 års bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Det gælder for alle, uanset statsborgerskab eller bopæl, at der alene kan tilkendes dansk folkepension til personer, der har opnået folkepensionsalderen. Der kan tilkendes dansk førtidspension til personer under folkepensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne, og som ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Informationen om dansk pension i udlandet er bygget op således, at den først beskriver de almindelige betingelser i den danske pensionslov, som alle skal opfyldes for i det hele taget at få en folke- eller førtidspension. Herefter er der forskellige afsnit om de særlige regler, der gælder for personer bosat i et nordisk land, i et EU/EØS-land og Schweiz eller i et konventionsland. Endelig er der til sidst afsnit om udbetaling, indtægtsregulering og beskatning af pensionen samt beskrivelse af sagsbehandlingen, anke m.v. Det bemærkes, at der fra den 1. maj 2010 gælder nye regler om koordinering af social sikring inden for EU/EØS-landene og Schweiz. Det drejer sig om EF-forordning nr. 883/2004 om

2 koordinering af de sociale sikringsordninger, samt EF-forordning nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning nr. 883/2004. Forordningerne erstatter EF-forordning nr. 1408/1971 og EF-forordning nr. 574/1972. Pensionsstyrelsen er ved at udarbejde en vejledning til forordningernes regler på pensionsområdet. Vejledningen vil blive lagt ud på hjemmesiden. Som konsekvens af de nye EF-forordninger er der ligeledes ved at blive udfærdiget en ny nordisk konvention om social sikring. Det danske pensionssystem Almindelige betingelser for folke- og førtidspension Retten til dansk pension er som hovedregel betinget af dansk statsborgerskab og mindst 3 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Ret til fuld dansk pension er som hovedregel betinget af mindst 40 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Ved kortere bopælstid beregnes pensionen som 1/40 af den fulde pension for hvert år, man har haft bopæl i Danmark. Har man f.eks. haft bopæl i Danmark i 10 hele år, udbetales pensionen som 10/40 af en fuld dansk pension. Med fast bopæl i Danmark sidestilles endvidere forhyring med dansk skib, ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed, ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse, ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab og ophold i udlandet med henblik på uddannelse. Folkepension Folkepension kan kun udbetales til personer, der har opnået folkepensionsalderen. Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Fødselsdato Før 1. januar 1959 Folkepensionsalder 65 år 1. januar juni 1959: 65 ½ år 1. juli december 1959: 66 år 1. januar juni 1960: 66 ½ år 1. juli 1960 eller senere: 67 år Førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. Betingelser for tilkendelse af førtidspension er, at ansøgerens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Der skal laves en beskrivelse af ansøgerens arbejdsevne, hvor følgende 12 elementer indgår: uddannelse, arbejdsmarkedserfaring, interesser, sociale kompetencer, omstillingsevne, indlæringsevne, arbejdsrelevante ønsker, præstationsforventninger, arbejdsidentitet, bolig og økonomi, sociale netværk og helbred. For ansøgninger indgivet før den 1. januar 2003 gælder der dog nogle andre regler. Overgang til folkepension Førtidspensionister overgår uden ansøgning til at modtage folkepension fra den 1. i måneden efter, at de har opnået folkepensionsalderen. Det kan betyde, at pensionsbeløbet bliver nedsat.

3 Pensionssatser i 2010 De maksimale satser for de forskellige pensionstyper er følgende pr. måned (før skat): Grundbeløb: DKK Pensionstillæg til enlige: DKK Pensionstillæg til gifte/samlevende: DKK Førtidspension til enlige: DKK Førtidspension til gifte/samlevende: DKK Beløbssatserne reguleres en gang årligt i forhold til lønudviklingen på arbejdsmarkedet. Personligt tillæg Der kan ydes personligt tillæg til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Personligt tillæg kan endvidere ydes til førtidspensionister, der har fået førtidspension før 1. januar Pensionisten skal selv ansøge Styrelsen om et personligt tillæg, der tilkendes efter en nærmere konkret og individuel vurdering af de økonomiske forhold. Personligt tillæg er en subsidiær ydelse. Det vil sige, at man først skal forsøge at få dækket sine udgifter i det land, hvor man bor. Personligt tillæg kan også ydes i form af varmetillæg. Det er et tillæg, som kan dække en del af den årlige udgift til opvarmning. Pensionister, der ikke har bopæl i Danmark, kan under midlertidigt ophold i Danmark have ret til et helbredstillæg. Det er en betingelse, at behovet for ydelsen opstår under det midlertidige ophold, og at pensionisten kan dokumentere, at han/hun har ret til naturalydelser fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Helbredstillægget kan dække en del af udgifterne til medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling, fodterapi, briller og psykologhjælp. Bopæl i et EU/EØS-medlemsland Der er for tiden følgende EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. EØS-landene er: Island, Norge og Liechtenstein. I EF-forordning 1408/71 er der fastsat regler, hvorefter en person får pension fra hvert af de EU/EØS-lande, hvor man har været beskæftiget. De formelle betingelser for at få dansk pension efter reglerne i EF-forordning 1408/71 er: at man har fast bopæl i et EU/EØS-land at man er statsborger i et EU/EØS-land eller er statsløs eller flygtning at man sammenlagt i mindst 3 år har haft bopæl/beskæftigelse i et EU/EØS-land, heraf 1 år i Danmark, og har været erhvervsaktiv i et eller flere EU/EØS-lande som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

4 Endvidere har studerende og familiemedlemmer også mulighed for at få dansk pension, hvis de har haft mindst 3 års bopæl i Danmark. De nævnte EF-regler kan træde i stedet for den danske pensionslovs krav om dansk indfødsret og bopæl i Danmark. Ansøgning om dansk pension sendes til pensionsmyndigheden i bopælslandet. Adresserne findes sidst på denne side. Personer, der kun har ret til dansk pension, kan dog ansøge direkte i Pensionsstyrelsen. Schweiz Den 1. juni 2002 trådte en aftale mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed i kraft. Aftalen betyder, at de ovennævnte regler i EF-forordning nr. 1408/71 om social sikring også gælder i forhold til Schweiz. Aftalen gælder dog ikke i forhold til Norge, Island og Liechtenstein. Konventioner Danmark har indgået gensidige overenskomster om social sikring med en række lande, som er nævnt nedenfor. Det betyder, at danske og udenlandske statsborgere bosat i nedenstående konventionslande kan modtage dansk pension under visse betingelser. Australien, Canada, Chile, Israel, Kroatien, Marokko, New Zealand, Tyrkiet, USA En dansk statsborger bosat i Australien, Canada, Chile, Kroatien, Israel, Marokko New Zealand, Tyrkiet eller USA kan søge og modtage dansk folke- eller førtidspension, hvis pågældende har boet mindst 3 år i Danmark efter det fyldte 15. år. En statsborger fra Australien, Canada, Chile, Israel, Kroatien, Marokko, New Zealand, Tyrkiet eller USA, som bor i sit hjemland, kan ligeledes søge og modtage dansk folke- eller førtidspension, hvis pågældende har boet mindst 3 år i Danmark. Statsborgerne fra de nævnte lande skal i 3 års perioden have været beskæftiget i Danmark i mindst 12 måneder som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det bemærkes, at bopælstider i Danmark forud for den 1. april 1957 ikke tages i betragtning ved beregning af pensionens størrelse, hvis man er statsborger i et af de nævnte lande. Flygtninge og statsløse kan være omfattet af konventionerne med Canada, Israel, New Zealand og USA. Pensionstillæg udbetales ikke i de nævnte lande. Ansøgning sendes til bopælslandets pensionsmyndighed. Adresserne findes sidst på denne side. Pakistan, Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina En dansk statsborger bosat i Pakistan, Makedonien, Serbien, Montenegro eller Bosnien- Hercegovina kan søge og modtage dansk folke- eller førtidspension, hvis pågældende har boet mindst 3 år i Danmark efter det fyldte 15. år. En statsborger fra Pakistan, Makedonien, Serbien, Montenegro eller Bosnien-Hercegovina som bor i sit hjemland, kan alene søge og modtage dansk folkepension, hvis pågældende har boet mindst 5 år i Danmark og i denne periode har været beskæftiget i mindst 12 måneder som arbejdstager. Bopælsperioder i Danmark forud for den 1. april 1957 tages ikke i betragtning ved beregning af pensionens størrelse, hvis man er statsborger i et af de nævnte lande.

5 Pensionstillæg udbetales ikke i de nævnte lande. Ansøgning sendes til bopælslandets pensionsmyndigheder. Adresserne findes sidst på denne side. Finland, Island, Norge, Sverige Nordiske statsborgere, der har været lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, er omfattet af de ovennævnte regler for EU/EØS-statsborgere. Nordiske statsborgere, som ikke har været erhvervsaktive, kan få pension efter Nordisk Konvention om social sikring. Nordiske statsborgere bosat indenfor EU/EØS-området kan søge og modtage folke- eller førtidspension fra Danmark, når de har boet mindst 3 år i Danmark og ikke har modtaget pension fra et andet EU/EØS-land i denne periode. Har man bopæl i et nordisk land sendes ansøgningen til bopælslandets pensionsmyndigheder. Ved bopæl i et EU/EØS-land uden for Norden sendes ansøgningen til det nordiske land, hvor ansøgeren sidst har haft bopæl, såfremt man ikke har optjent ret til pension i det land, hvor man er bosat. Ellers skal ansøgningen indgives til bopælslandet. Andre lande Er man bosat i et land, som ikke er omfattet af den ovennævnte EF-forordning eller de ovennævnte konventioner, er der mulighed for at få tilkendt dansk folkepension efter de danske pensionsregler, hvis man har haft mindst 30 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Ansøgning sendes til Pensionsstyrelsen. Udbetaling Folkepension udbetales fra den 1. i måneden efter, der er ansøgt om pension, dog tidligst fra den 1. i måneden efter opnåelse af folkepensionsalder. Førtidspension udbetales fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om pension, dog senest med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder fra ansøgningstidspunktet. Pensionen udbetales hver måned fra Pensionsstyrelsen. Hvert år i august måned sender Styrelsen et skema med henblik på dokumentation for, at pensionisten lever endnu. Denne leveattest skal underskrives af to personer. Sammen med leveattesten sender Styrelsen ligeledes en civilstandserklæring, som pensionisten skal udfylde med henblik på beregning og udbetaling af den fremtidige pension. Har man bopæl i Norge, Sverige, Tyskland, Australien eller Nederlandene skal man dog ikke udfylde og returnere en årlig leveattest. Dette skyldes, at Pensionsstyrelsen udveksler oplysninger med disse lande via personnummer. Pensionister med bopæl i disse lande vil derfor blive bedt om at oplyse udenlandsk personnummer. Indtægtsregulering Danske pensioner består af flere forskellige ydelser. Nogle ydelser er uafhængige af indtægtsforhold, mens andre ydelser afhænger af indtægtsforholdene. Grundbeløb: For folkepensionister reguleres grundbeløbet kun ved personlig arbejdsindkomst.

6 Pensionstillæg: Tillægget indtægtsreguleres på grundlag af pensionistens egne og en evt. ægtefælles/ samlevers samlede indtægter. Førtidspension: Ydelsen indtægtsreguleres på grundlag af pensionistens egne og en evt. ægtefælles/ samlevers samlede indtægter. Beskatning Pensionen er skattepligtig i Danmark, medmindre der er indgået en beskatningsaftale, der giver bopælslandet beskatningsretten. Hvis bopælslandet har beskatningsretten, er der skattefritagelse i Danmark. For at undgå at der trækkes skat i Danmark, hvor bopælslandet har beskatningsretten, sender Styrelsen en særlig blanket om skattefritagelse til pensionisten. Denne skal pensionisten udfylde og returnere med bopælslandets lokale skattemyndigheders attestation af pensionistens bopælsog skatteforhold. Sygesikring ved bopæl i udlandet Som EU/EØS-statsborger med ret til dansk pension og med bopæl i et andet EU/EØS-land eller Schweiz kan man af Pensionsstyrelsen få udstedt en blanket E 121, som giver ret til sygesikringsydelser på lige fod med bopælslandets egne statsborgere. Denne blanket udstedes, når pensionisten ikke har ret til sygesikring i bopælslandet. Blanketten anvendes ikke mellem de nordiske lande. Behandling af pensionsansøgning Når Styrelsen har modtaget en pensionsansøgning enten fra en udenlandsk myndighed eller direkte fra ansøger, sender Styrelsen en bekræftelse og anmoder samtidig om, at ansøgeren udfylder forskellige erklæringer til brug for behandling af sagen. Styrelsen undersøger herefter, om betingelserne for at få dansk pension er opfyldt. Det er vigtigt, at ansøger så nøjagtigt som muligt oplyser om sine tidligere bopælsadresser i Danmark, dels af hensyn til kravet om tidligere bopæl i Danmark, dels fordi pensionens størrelse er beregnet på grundlag af bopælstiden. Bopælstider efter 1972 kan umiddelbart bekræftes i det Centrale Person Register, såfremt det danske cpr.nr. er angivet i ansøgningen. Hvis bopælstiden ligger forud for 1972, skal Styrelsen skrive til folkeregistrene i de respektive bopælskommuner i Danmark. Denne procedure kan tage nogen tid og vil derfor forsinke sagsbehandlingen. Når svarene fra folkeregistrene er modtaget, beregner Styrelsen hvor mange bopælsår, der skal indgå i brøkpensionen, og dermed hvor stor pensionen skal være. Hvis ansøger udelukkende har haft beskæftigelse i Danmark, skal Styrelsen have oplysninger om de nøjagtige beskæftigelsesperioder og dokumentation herfor. Herefter vurderes aldersbetingelserne for folkepension eller muligheden for at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde for førtidspension. Ved ansøgninger om førtidspension skal der således ske en vurdering af ansøgerens arbejdsevne. Ansøger indsender selv oplysninger om egne ressourcer på et spørgeskema, som Styrelsen sender, og Styrelsen indhenter efter behov yderligere oplysninger om uddannelse, erhverv og lignende til vurdering af arbejdsevnen. De lægelige og andre oplysninger, som behandles fortroligt, skal i nogle tilfælde oversættes til dansk, og lægeoplysninger vurderes derefter af Styrelsens lægekonsulenter. Der kan blive tale om at indhente flere lægeerklæringer og udskrifter fra sygehusjournaler, og det kan desværre betyde, at sagsbehandlingstiden forlænges.

7 Først når de nødvendige oplysninger foreligger, kan ansøgningen om folke- eller førtidspension afgøres af Styrelsen. Herefter beregner Styrelsen pensionens størrelse, der indhentes et skattekort, og pensionen indberettes i det danske udbetalingssystem. Det danske pensionsbeløb indsættes på pensionistens konto i et pengeinstitut i Danmark eller udlandet. Når pensionen er klar til at blive udbetalt, sender Styrelsen en skriftlig afgørelse til ansøger og en eventuel udenlandsk pensionsmyndighed. Styrelsen bestræber sig på, at sagsbehandlingstiden bliver så kort som mulig. Afhængig af de indsendte oplysninger i ansøgningen må der påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 4 måneder, inden Styrelsen har truffet afgørelse om tilkendelse af folkepension og ca. 6 måneder, inden Styrelsen har truffet afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Herefter kan der gå op til 2-3 måneder før pensionen kommer til udbetaling. Ankevejledning Afgørelser vedrørende folke- eller førtidspension truffet af Pensionsstyrelsen kan ankes til Ankestyrelsen. Hvis man ønsker at klage over en afgørelse, skal klagen være kommet frem til Pensionsstyrelsen inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Kan Styrelsen ikke give medhold i klagen, sendes klagen sammen med sagens øvrige akter til Ankestyrelsen, som herefter træffer endelig administrativ afgørelse i sagen. Adresser over pensionsmyndigheder i udlandet: Australien: Belgien: Bosnien Hercegovina: Bulgarien: Canada: Chile: Centrelink International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 Australien Office National des Pensions Bureau des Conventions Internationales Tour du Midi B-1060 Bruxelles Belgien Ministry of Foreign Affairs Musala 2 BA-Sarajevo Bosnien og Herzegovina National Social Security Institute Alexander Stambiliiski bld. BG-Sofia 1303, Bulgaria Human Resources Development Canada International Operations Income Security Programs Ottawa, Ontario Canada K1A OL4 Superintendencia Administradoras de Fondos de Pensiones

8 Huérfanos 1273, sal 2,8,9 y 13 Santiago Chile Cypern: Estland: Finland: The Social Insurance Services of the Ministry of Labour and Social Insurance 7 Byron Avenue CY-1465 Nicosia Cypern Tööturuamet LUHA Street 16 Tallinn Estland Folkpensionsanstalten Utenlandsenheten PB 450 FI Helsingfors Finland Pensionsskyddscentralen Eläketurvakeskus FIN Helsinki Finland Frankrig: Gibraltar: Grækenland: Nederlandene: Office National d'assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés , rue de Flandre F Paris Cedex 19 Frankrig Department of Labour and Social Security 23, John Mackintosh Square Gibraltar Idryma Koinonikon Asfaliseon 8, rue Ag. Constantinou G Athen Grækenland UWV GAK Afd. Internationaal Postbus 8300 NL-1005 CA Amsterdam Nederlandene SVB Districtskantoor Breda Afdeling Buitenland Postbus Markendaalseweg 35 NL-4800 RC Breda Nederlandene Irland: Department of Social Welfare

9 Pensions Store Street IRL-Dublin 1 Irland Island: Israel: Italien: Kroatien: Letland: Liechtenstein: Litauen Luxembourg: Makedonien: Tryggingastofnun ríkisins Laugavegur IS-150 Reykjavík Island The National Insurance Institute Jerusalem Weizmann Avenue P.O. Box Jerusalem Israel Sede INPS di Arezzo Via Luca Signorelli 20 I Arezzo Italien Hrvatski Zavod Za Mirovinskog Osiguranje Središnja Služba A. Mihanovića 3, HR Zagreb Kroatien State Social Insurance Agency 70a Lacplesa Street, Riga Latvia, LV-1011 Letland Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung FL-Vaduz Lichtenstein State Social Insurance Fund Board (SODRA) Foreign Pensions Division Sevcenkos 16, building 3, 3rd floor LT-2009 Vilnius Litauen Etablissement d'assurance contre la Vieillesse et l'invalidité 125, route d'esch L-2977 Luxembourg Fond Na Penziskoto I Invalidskoto Osiguvanje Na Makedonija 12, Udarna Brigada, Broj Skopje Makedonien

10 The Ministry of Labor and Social Policy The Pension and Disability Insurance Fund 12 Udarne Brigada St. No. 12 Makedonien Malta: Marokko: Montenegro: New Zealand: Nordirland: Norge: Pakistan: Polen: Portugal: International Relations Unit Department of Social Security 38, Ordnance Street, Valletta, CMR 02 Malta Caisse National du Securité Sociale 649 Boulevard Muhammad V Casablanca Marokko Republički Fond Za Penzijsko I Invalidsko Osiguranje Zaposlenih ul. Jole Piletica br Podgorica Montenegro New Zealand Income Support Service International Affairs Office P O Box Wellington New Zealand Social Security Agency Overseas Benefits Unit, Block 2 Castle Building Stormont Belfast BT4 3SP Nordirland NAV Utland Postboks 8138, Dep. NO-0033 Oslo Norge The Employees' Old Age Benefits Institution Eoabi House 190/1/B, Block 2 P.E.C.H.S. Karachi 29 Pakistan Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial W Szczecinie Ul. J. Matejki 22 PL Szczecin Polen Secretaria de Estado Da Segurança Social

11 Nacional de Pensões Campo Grande, 6 Apartado P-1771 Lisboa Codex Portugal Rumænien: Schweiz: Serbien: Slovakiet: Slovenien: Spanien: Storbritannien: Sverige: Casa NaŃională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale Directorate for public and international relations Bucureşti, Str. Latina nr. 8, RO-Sector 2, Rumænien Schweizerische Ausgleichkasse Ave. Ed.- Vaucher 18 Postfach 3100 CH 1211 Geneve 28 Schweiz Republički Fond Za Penzijsko I Invalidsko Osiguranje Zaposlenih Beograd, ul. Aleksandra Kostića 9 Serbien Social Insurance Agency (Sociálna poist ovna) Ulica 29. augusta 8 SK Bratislava 1 Slovakiet Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanja Slovenije Kolodvorska Ulica Ljubljana Slovenien Instituto Nacional de la Seguridad Social Padre Damián 4 E Madrid 16 Spanien The Pension Service Tyneview Park Team 3 EU TC214 Newcastle upon Tyne NE98 1BA UK Gotlands Län Allmänna Försäkringskassa Utenlandsavdelingen Box 1164 S Visby Sverige

12 Tjekkiet: Tyrkiet: Tyskland: Social security agency CZECH REPUBLIC Česká Správa Sociálniího Zabezpečení Křižová 25 CZ PRAHA 5 Tjekkiet Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlügü Yurtdisi I sçi Hizmetleri Dairesi Ba skanligi Ankara Tyrkiet Deutsche Rentenversicherung Bund Postfach D Berlin Tyskland Deutsche Rentenversicherung Nord D Lübeck Tyskland Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung in Bochum Pieperstrasse DE Bochum Tyskland Ungarn: Østrig: USA: Fövarosi és Pest Megyei Nyugdijbiztositasi Igazgatósag Fiuemi ut 19/a, Magyarország, H-1081 Budapest Ungarn Pensionsversicherungsanstalt Hauptstelle Wien Friedrich-Hillegeist-Strasse 1 A-1021 Wien Østrig Social Security Administration SSA Field Office Den lokale afdeling kan findes via SSA s hjemmeside: eller kontakt hovedkontoret: Social Security Administration Office of International Operations OIO Totalization P.O. Box Baltimore, Maryland USA

Dansk pension i udlandet.

Dansk pension i udlandet. Dansk pension i udlandet. Den Sociale Sikringsstyrelse April 1998 2. Indholdsfortegnelse: Forord Dansk pension i udlandet 4 Det danske pensionssystem 5 Folkepension 6 Førtidspension 6 Bopæl i EU- medlemsland

Læs mere

Den Sociale Sikringsstyrelse. Udenlandsk pension i Danmark

Den Sociale Sikringsstyrelse. Udenlandsk pension i Danmark 5 Udenlandsk pension i Danmark Indholdsfortegnelse Forord 1 Udenlandsk pension i Danmark 2 Pension fra et EU/EØS- land 2 Pension fra et nordisk land 3 Pension fra et konventionsland 4 Pension fra andre

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land Social sikring under arbejde i udlandet Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet.

Læs mere

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk Slovakiet Tyskland Irland Østrig Storbritannien Hviderusland Bratislava Berlin Dublin Wien London Minsk Materiale ID: VEN.579.1.1.da Schweiz Italien Irland Estland Cypern Sverige Bern Rom Dublin Tallinn

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Dato: 19. november 2014 Opdateret notat om vandrende arbejdstageres rettigheder efter den lovgivning, der hører under Ministeriet

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Siden da har ministeriet modtaget en række spørgsmål om udstedelse og brug af EU-sygesikringsbeviset, bl.a. om følgende:

Siden da har ministeriet modtaget en række spørgsmål om udstedelse og brug af EU-sygesikringsbeviset, bl.a. om følgende: Nr. 3, november 2004 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviset, udbetaling af refusion til borgere,

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Vejledning nr. 54 af 31. august 2007 Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Vejledningen finder anvendelse for personer, der

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt 4. april 2014 Opdateret notat om vandrende arbejdstageres rettighederefterden lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn,

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

FAQ ofte stillede spørgsmål

FAQ ofte stillede spørgsmål FAQ ofte stillede spørgsmål IBAN Hvad er et IBAN? IBAN (International Bank Account Number) IBAN er en international standard for opbygningen af et kontonummer, som benyttes ved betalinger til og fra udlandet.

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Notat om vandrende arbejdstageres rettighederefterden lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Notat om vandrende arbejdstageres rettighederefterden lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 137 Offentligt (01) Dato: 18. februar 2014 Notat om vandrende arbejdstageres rettighederefterden lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

SOCIAL SIKRING FOR LØNMODTAGERE I INTERNATIONAL TRANSPORT NY FREMGANGSMÅDE

SOCIAL SIKRING FOR LØNMODTAGERE I INTERNATIONAL TRANSPORT NY FREMGANGSMÅDE Den Sociale Sikringsstyrelse Internationalt kontor April 2006 SOCIAL SIKRING FOR LØNMODTAGERE I INTERNATIONAL TRANSPORT NY FREMGANGSMÅDE Internationale transportarbejdere skal nu bruge blanket E 101 Tidligere

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 23. september 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00061-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1 ALMINDELIGE

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere