Dansk pension i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk pension i udlandet"

Transkript

1 Dansk pension i udlandet Dansk pension i udlandet Det danske pensionssystem Almindelige betingelser for folke- og førtidspension Folkepension Førtidspension Overgang til folkepension Pensionssatser i 2010 Personligt tillæg Bopæl i et EU/EØS-medlemsland Schweiz Konventioner Australien, Canada, Chile, Israel, Kroatien, Marokko, New Zealand, Tyrkiet og USA Pakistan, Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina Finland, Island, Norge, Sverige Andre lande Udbetaling Indtægtsregulering Beskatning Sygesikring ved bopæl i udlandet Behandling af pensionsansøgning Ankevejledning Adresser over pensionsmyndigheder i udlandet Dansk pension i udlandet Der kan tilkendes dansk folke- eller førtidspension til personer, som bor i udlandet, når forskellige betingelser om indfødsret, bopæl/beskæftigelse, alder og helbredsmæssige forhold er opfyldt. De forskellige betingelser om indfødsret og bopæl er nedenfor nærmere beskrevet for personer, der bor i et af de nordiske lande, i et EU/ EØS-medlemsland eller i et andet land, som Danmark har overenskomst med. Ved bopæl i alle andre lande kan der kun tilkendes dansk folkepension, hvis man har haft mindst 30 års bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Det gælder for alle, uanset statsborgerskab eller bopæl, at der alene kan tilkendes dansk folkepension til personer, der har opnået folkepensionsalderen. Der kan tilkendes dansk førtidspension til personer under folkepensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne, og som ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Informationen om dansk pension i udlandet er bygget op således, at den først beskriver de almindelige betingelser i den danske pensionslov, som alle skal opfyldes for i det hele taget at få en folke- eller førtidspension. Herefter er der forskellige afsnit om de særlige regler, der gælder for personer bosat i et nordisk land, i et EU/EØS-land og Schweiz eller i et konventionsland. Endelig er der til sidst afsnit om udbetaling, indtægtsregulering og beskatning af pensionen samt beskrivelse af sagsbehandlingen, anke m.v. Det bemærkes, at der fra den 1. maj 2010 gælder nye regler om koordinering af social sikring inden for EU/EØS-landene og Schweiz. Det drejer sig om EF-forordning nr. 883/2004 om

2 koordinering af de sociale sikringsordninger, samt EF-forordning nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning nr. 883/2004. Forordningerne erstatter EF-forordning nr. 1408/1971 og EF-forordning nr. 574/1972. Pensionsstyrelsen er ved at udarbejde en vejledning til forordningernes regler på pensionsområdet. Vejledningen vil blive lagt ud på hjemmesiden. Som konsekvens af de nye EF-forordninger er der ligeledes ved at blive udfærdiget en ny nordisk konvention om social sikring. Det danske pensionssystem Almindelige betingelser for folke- og førtidspension Retten til dansk pension er som hovedregel betinget af dansk statsborgerskab og mindst 3 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Ret til fuld dansk pension er som hovedregel betinget af mindst 40 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Ved kortere bopælstid beregnes pensionen som 1/40 af den fulde pension for hvert år, man har haft bopæl i Danmark. Har man f.eks. haft bopæl i Danmark i 10 hele år, udbetales pensionen som 10/40 af en fuld dansk pension. Med fast bopæl i Danmark sidestilles endvidere forhyring med dansk skib, ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed, ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse, ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab og ophold i udlandet med henblik på uddannelse. Folkepension Folkepension kan kun udbetales til personer, der har opnået folkepensionsalderen. Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Fødselsdato Før 1. januar 1959 Folkepensionsalder 65 år 1. januar juni 1959: 65 ½ år 1. juli december 1959: 66 år 1. januar juni 1960: 66 ½ år 1. juli 1960 eller senere: 67 år Førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. Betingelser for tilkendelse af førtidspension er, at ansøgerens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Der skal laves en beskrivelse af ansøgerens arbejdsevne, hvor følgende 12 elementer indgår: uddannelse, arbejdsmarkedserfaring, interesser, sociale kompetencer, omstillingsevne, indlæringsevne, arbejdsrelevante ønsker, præstationsforventninger, arbejdsidentitet, bolig og økonomi, sociale netværk og helbred. For ansøgninger indgivet før den 1. januar 2003 gælder der dog nogle andre regler. Overgang til folkepension Førtidspensionister overgår uden ansøgning til at modtage folkepension fra den 1. i måneden efter, at de har opnået folkepensionsalderen. Det kan betyde, at pensionsbeløbet bliver nedsat.

3 Pensionssatser i 2010 De maksimale satser for de forskellige pensionstyper er følgende pr. måned (før skat): Grundbeløb: DKK Pensionstillæg til enlige: DKK Pensionstillæg til gifte/samlevende: DKK Førtidspension til enlige: DKK Førtidspension til gifte/samlevende: DKK Beløbssatserne reguleres en gang årligt i forhold til lønudviklingen på arbejdsmarkedet. Personligt tillæg Der kan ydes personligt tillæg til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Personligt tillæg kan endvidere ydes til førtidspensionister, der har fået førtidspension før 1. januar Pensionisten skal selv ansøge Styrelsen om et personligt tillæg, der tilkendes efter en nærmere konkret og individuel vurdering af de økonomiske forhold. Personligt tillæg er en subsidiær ydelse. Det vil sige, at man først skal forsøge at få dækket sine udgifter i det land, hvor man bor. Personligt tillæg kan også ydes i form af varmetillæg. Det er et tillæg, som kan dække en del af den årlige udgift til opvarmning. Pensionister, der ikke har bopæl i Danmark, kan under midlertidigt ophold i Danmark have ret til et helbredstillæg. Det er en betingelse, at behovet for ydelsen opstår under det midlertidige ophold, og at pensionisten kan dokumentere, at han/hun har ret til naturalydelser fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Helbredstillægget kan dække en del af udgifterne til medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling, fodterapi, briller og psykologhjælp. Bopæl i et EU/EØS-medlemsland Der er for tiden følgende EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. EØS-landene er: Island, Norge og Liechtenstein. I EF-forordning 1408/71 er der fastsat regler, hvorefter en person får pension fra hvert af de EU/EØS-lande, hvor man har været beskæftiget. De formelle betingelser for at få dansk pension efter reglerne i EF-forordning 1408/71 er: at man har fast bopæl i et EU/EØS-land at man er statsborger i et EU/EØS-land eller er statsløs eller flygtning at man sammenlagt i mindst 3 år har haft bopæl/beskæftigelse i et EU/EØS-land, heraf 1 år i Danmark, og har været erhvervsaktiv i et eller flere EU/EØS-lande som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

4 Endvidere har studerende og familiemedlemmer også mulighed for at få dansk pension, hvis de har haft mindst 3 års bopæl i Danmark. De nævnte EF-regler kan træde i stedet for den danske pensionslovs krav om dansk indfødsret og bopæl i Danmark. Ansøgning om dansk pension sendes til pensionsmyndigheden i bopælslandet. Adresserne findes sidst på denne side. Personer, der kun har ret til dansk pension, kan dog ansøge direkte i Pensionsstyrelsen. Schweiz Den 1. juni 2002 trådte en aftale mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed i kraft. Aftalen betyder, at de ovennævnte regler i EF-forordning nr. 1408/71 om social sikring også gælder i forhold til Schweiz. Aftalen gælder dog ikke i forhold til Norge, Island og Liechtenstein. Konventioner Danmark har indgået gensidige overenskomster om social sikring med en række lande, som er nævnt nedenfor. Det betyder, at danske og udenlandske statsborgere bosat i nedenstående konventionslande kan modtage dansk pension under visse betingelser. Australien, Canada, Chile, Israel, Kroatien, Marokko, New Zealand, Tyrkiet, USA En dansk statsborger bosat i Australien, Canada, Chile, Kroatien, Israel, Marokko New Zealand, Tyrkiet eller USA kan søge og modtage dansk folke- eller førtidspension, hvis pågældende har boet mindst 3 år i Danmark efter det fyldte 15. år. En statsborger fra Australien, Canada, Chile, Israel, Kroatien, Marokko, New Zealand, Tyrkiet eller USA, som bor i sit hjemland, kan ligeledes søge og modtage dansk folke- eller førtidspension, hvis pågældende har boet mindst 3 år i Danmark. Statsborgerne fra de nævnte lande skal i 3 års perioden have været beskæftiget i Danmark i mindst 12 måneder som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det bemærkes, at bopælstider i Danmark forud for den 1. april 1957 ikke tages i betragtning ved beregning af pensionens størrelse, hvis man er statsborger i et af de nævnte lande. Flygtninge og statsløse kan være omfattet af konventionerne med Canada, Israel, New Zealand og USA. Pensionstillæg udbetales ikke i de nævnte lande. Ansøgning sendes til bopælslandets pensionsmyndighed. Adresserne findes sidst på denne side. Pakistan, Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina En dansk statsborger bosat i Pakistan, Makedonien, Serbien, Montenegro eller Bosnien- Hercegovina kan søge og modtage dansk folke- eller førtidspension, hvis pågældende har boet mindst 3 år i Danmark efter det fyldte 15. år. En statsborger fra Pakistan, Makedonien, Serbien, Montenegro eller Bosnien-Hercegovina som bor i sit hjemland, kan alene søge og modtage dansk folkepension, hvis pågældende har boet mindst 5 år i Danmark og i denne periode har været beskæftiget i mindst 12 måneder som arbejdstager. Bopælsperioder i Danmark forud for den 1. april 1957 tages ikke i betragtning ved beregning af pensionens størrelse, hvis man er statsborger i et af de nævnte lande.

5 Pensionstillæg udbetales ikke i de nævnte lande. Ansøgning sendes til bopælslandets pensionsmyndigheder. Adresserne findes sidst på denne side. Finland, Island, Norge, Sverige Nordiske statsborgere, der har været lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, er omfattet af de ovennævnte regler for EU/EØS-statsborgere. Nordiske statsborgere, som ikke har været erhvervsaktive, kan få pension efter Nordisk Konvention om social sikring. Nordiske statsborgere bosat indenfor EU/EØS-området kan søge og modtage folke- eller førtidspension fra Danmark, når de har boet mindst 3 år i Danmark og ikke har modtaget pension fra et andet EU/EØS-land i denne periode. Har man bopæl i et nordisk land sendes ansøgningen til bopælslandets pensionsmyndigheder. Ved bopæl i et EU/EØS-land uden for Norden sendes ansøgningen til det nordiske land, hvor ansøgeren sidst har haft bopæl, såfremt man ikke har optjent ret til pension i det land, hvor man er bosat. Ellers skal ansøgningen indgives til bopælslandet. Andre lande Er man bosat i et land, som ikke er omfattet af den ovennævnte EF-forordning eller de ovennævnte konventioner, er der mulighed for at få tilkendt dansk folkepension efter de danske pensionsregler, hvis man har haft mindst 30 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Ansøgning sendes til Pensionsstyrelsen. Udbetaling Folkepension udbetales fra den 1. i måneden efter, der er ansøgt om pension, dog tidligst fra den 1. i måneden efter opnåelse af folkepensionsalder. Førtidspension udbetales fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om pension, dog senest med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder fra ansøgningstidspunktet. Pensionen udbetales hver måned fra Pensionsstyrelsen. Hvert år i august måned sender Styrelsen et skema med henblik på dokumentation for, at pensionisten lever endnu. Denne leveattest skal underskrives af to personer. Sammen med leveattesten sender Styrelsen ligeledes en civilstandserklæring, som pensionisten skal udfylde med henblik på beregning og udbetaling af den fremtidige pension. Har man bopæl i Norge, Sverige, Tyskland, Australien eller Nederlandene skal man dog ikke udfylde og returnere en årlig leveattest. Dette skyldes, at Pensionsstyrelsen udveksler oplysninger med disse lande via personnummer. Pensionister med bopæl i disse lande vil derfor blive bedt om at oplyse udenlandsk personnummer. Indtægtsregulering Danske pensioner består af flere forskellige ydelser. Nogle ydelser er uafhængige af indtægtsforhold, mens andre ydelser afhænger af indtægtsforholdene. Grundbeløb: For folkepensionister reguleres grundbeløbet kun ved personlig arbejdsindkomst.

6 Pensionstillæg: Tillægget indtægtsreguleres på grundlag af pensionistens egne og en evt. ægtefælles/ samlevers samlede indtægter. Førtidspension: Ydelsen indtægtsreguleres på grundlag af pensionistens egne og en evt. ægtefælles/ samlevers samlede indtægter. Beskatning Pensionen er skattepligtig i Danmark, medmindre der er indgået en beskatningsaftale, der giver bopælslandet beskatningsretten. Hvis bopælslandet har beskatningsretten, er der skattefritagelse i Danmark. For at undgå at der trækkes skat i Danmark, hvor bopælslandet har beskatningsretten, sender Styrelsen en særlig blanket om skattefritagelse til pensionisten. Denne skal pensionisten udfylde og returnere med bopælslandets lokale skattemyndigheders attestation af pensionistens bopælsog skatteforhold. Sygesikring ved bopæl i udlandet Som EU/EØS-statsborger med ret til dansk pension og med bopæl i et andet EU/EØS-land eller Schweiz kan man af Pensionsstyrelsen få udstedt en blanket E 121, som giver ret til sygesikringsydelser på lige fod med bopælslandets egne statsborgere. Denne blanket udstedes, når pensionisten ikke har ret til sygesikring i bopælslandet. Blanketten anvendes ikke mellem de nordiske lande. Behandling af pensionsansøgning Når Styrelsen har modtaget en pensionsansøgning enten fra en udenlandsk myndighed eller direkte fra ansøger, sender Styrelsen en bekræftelse og anmoder samtidig om, at ansøgeren udfylder forskellige erklæringer til brug for behandling af sagen. Styrelsen undersøger herefter, om betingelserne for at få dansk pension er opfyldt. Det er vigtigt, at ansøger så nøjagtigt som muligt oplyser om sine tidligere bopælsadresser i Danmark, dels af hensyn til kravet om tidligere bopæl i Danmark, dels fordi pensionens størrelse er beregnet på grundlag af bopælstiden. Bopælstider efter 1972 kan umiddelbart bekræftes i det Centrale Person Register, såfremt det danske cpr.nr. er angivet i ansøgningen. Hvis bopælstiden ligger forud for 1972, skal Styrelsen skrive til folkeregistrene i de respektive bopælskommuner i Danmark. Denne procedure kan tage nogen tid og vil derfor forsinke sagsbehandlingen. Når svarene fra folkeregistrene er modtaget, beregner Styrelsen hvor mange bopælsår, der skal indgå i brøkpensionen, og dermed hvor stor pensionen skal være. Hvis ansøger udelukkende har haft beskæftigelse i Danmark, skal Styrelsen have oplysninger om de nøjagtige beskæftigelsesperioder og dokumentation herfor. Herefter vurderes aldersbetingelserne for folkepension eller muligheden for at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde for førtidspension. Ved ansøgninger om førtidspension skal der således ske en vurdering af ansøgerens arbejdsevne. Ansøger indsender selv oplysninger om egne ressourcer på et spørgeskema, som Styrelsen sender, og Styrelsen indhenter efter behov yderligere oplysninger om uddannelse, erhverv og lignende til vurdering af arbejdsevnen. De lægelige og andre oplysninger, som behandles fortroligt, skal i nogle tilfælde oversættes til dansk, og lægeoplysninger vurderes derefter af Styrelsens lægekonsulenter. Der kan blive tale om at indhente flere lægeerklæringer og udskrifter fra sygehusjournaler, og det kan desværre betyde, at sagsbehandlingstiden forlænges.

7 Først når de nødvendige oplysninger foreligger, kan ansøgningen om folke- eller førtidspension afgøres af Styrelsen. Herefter beregner Styrelsen pensionens størrelse, der indhentes et skattekort, og pensionen indberettes i det danske udbetalingssystem. Det danske pensionsbeløb indsættes på pensionistens konto i et pengeinstitut i Danmark eller udlandet. Når pensionen er klar til at blive udbetalt, sender Styrelsen en skriftlig afgørelse til ansøger og en eventuel udenlandsk pensionsmyndighed. Styrelsen bestræber sig på, at sagsbehandlingstiden bliver så kort som mulig. Afhængig af de indsendte oplysninger i ansøgningen må der påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 4 måneder, inden Styrelsen har truffet afgørelse om tilkendelse af folkepension og ca. 6 måneder, inden Styrelsen har truffet afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Herefter kan der gå op til 2-3 måneder før pensionen kommer til udbetaling. Ankevejledning Afgørelser vedrørende folke- eller førtidspension truffet af Pensionsstyrelsen kan ankes til Ankestyrelsen. Hvis man ønsker at klage over en afgørelse, skal klagen være kommet frem til Pensionsstyrelsen inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Kan Styrelsen ikke give medhold i klagen, sendes klagen sammen med sagens øvrige akter til Ankestyrelsen, som herefter træffer endelig administrativ afgørelse i sagen. Adresser over pensionsmyndigheder i udlandet: Australien: Belgien: Bosnien Hercegovina: Bulgarien: Canada: Chile: Centrelink International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 Australien Office National des Pensions Bureau des Conventions Internationales Tour du Midi B-1060 Bruxelles Belgien Ministry of Foreign Affairs Musala 2 BA-Sarajevo Bosnien og Herzegovina National Social Security Institute Alexander Stambiliiski bld. BG-Sofia 1303, Bulgaria Human Resources Development Canada International Operations Income Security Programs Ottawa, Ontario Canada K1A OL4 Superintendencia Administradoras de Fondos de Pensiones

8 Huérfanos 1273, sal 2,8,9 y 13 Santiago Chile Cypern: Estland: Finland: The Social Insurance Services of the Ministry of Labour and Social Insurance 7 Byron Avenue CY-1465 Nicosia Cypern Tööturuamet LUHA Street 16 Tallinn Estland Folkpensionsanstalten Utenlandsenheten PB 450 FI Helsingfors Finland Pensionsskyddscentralen Eläketurvakeskus FIN Helsinki Finland Frankrig: Gibraltar: Grækenland: Nederlandene: Office National d'assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés , rue de Flandre F Paris Cedex 19 Frankrig Department of Labour and Social Security 23, John Mackintosh Square Gibraltar Idryma Koinonikon Asfaliseon 8, rue Ag. Constantinou G Athen Grækenland UWV GAK Afd. Internationaal Postbus 8300 NL-1005 CA Amsterdam Nederlandene SVB Districtskantoor Breda Afdeling Buitenland Postbus Markendaalseweg 35 NL-4800 RC Breda Nederlandene Irland: Department of Social Welfare

9 Pensions Store Street IRL-Dublin 1 Irland Island: Israel: Italien: Kroatien: Letland: Liechtenstein: Litauen Luxembourg: Makedonien: Tryggingastofnun ríkisins Laugavegur IS-150 Reykjavík Island The National Insurance Institute Jerusalem Weizmann Avenue P.O. Box Jerusalem Israel Sede INPS di Arezzo Via Luca Signorelli 20 I Arezzo Italien Hrvatski Zavod Za Mirovinskog Osiguranje Središnja Služba A. Mihanovića 3, HR Zagreb Kroatien State Social Insurance Agency 70a Lacplesa Street, Riga Latvia, LV-1011 Letland Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung FL-Vaduz Lichtenstein State Social Insurance Fund Board (SODRA) Foreign Pensions Division Sevcenkos 16, building 3, 3rd floor LT-2009 Vilnius Litauen Etablissement d'assurance contre la Vieillesse et l'invalidité 125, route d'esch L-2977 Luxembourg Fond Na Penziskoto I Invalidskoto Osiguvanje Na Makedonija 12, Udarna Brigada, Broj Skopje Makedonien

10 The Ministry of Labor and Social Policy The Pension and Disability Insurance Fund 12 Udarne Brigada St. No. 12 Makedonien Malta: Marokko: Montenegro: New Zealand: Nordirland: Norge: Pakistan: Polen: Portugal: International Relations Unit Department of Social Security 38, Ordnance Street, Valletta, CMR 02 Malta Caisse National du Securité Sociale 649 Boulevard Muhammad V Casablanca Marokko Republički Fond Za Penzijsko I Invalidsko Osiguranje Zaposlenih ul. Jole Piletica br Podgorica Montenegro New Zealand Income Support Service International Affairs Office P O Box Wellington New Zealand Social Security Agency Overseas Benefits Unit, Block 2 Castle Building Stormont Belfast BT4 3SP Nordirland NAV Utland Postboks 8138, Dep. NO-0033 Oslo Norge The Employees' Old Age Benefits Institution Eoabi House 190/1/B, Block 2 P.E.C.H.S. Karachi 29 Pakistan Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial W Szczecinie Ul. J. Matejki 22 PL Szczecin Polen Secretaria de Estado Da Segurança Social

11 Nacional de Pensões Campo Grande, 6 Apartado P-1771 Lisboa Codex Portugal Rumænien: Schweiz: Serbien: Slovakiet: Slovenien: Spanien: Storbritannien: Sverige: Casa NaŃională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale Directorate for public and international relations Bucureşti, Str. Latina nr. 8, RO-Sector 2, Rumænien Schweizerische Ausgleichkasse Ave. Ed.- Vaucher 18 Postfach 3100 CH 1211 Geneve 28 Schweiz Republički Fond Za Penzijsko I Invalidsko Osiguranje Zaposlenih Beograd, ul. Aleksandra Kostića 9 Serbien Social Insurance Agency (Sociálna poist ovna) Ulica 29. augusta 8 SK Bratislava 1 Slovakiet Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanja Slovenije Kolodvorska Ulica Ljubljana Slovenien Instituto Nacional de la Seguridad Social Padre Damián 4 E Madrid 16 Spanien The Pension Service Tyneview Park Team 3 EU TC214 Newcastle upon Tyne NE98 1BA UK Gotlands Län Allmänna Försäkringskassa Utenlandsavdelingen Box 1164 S Visby Sverige

12 Tjekkiet: Tyrkiet: Tyskland: Social security agency CZECH REPUBLIC Česká Správa Sociálniího Zabezpečení Křižová 25 CZ PRAHA 5 Tjekkiet Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlügü Yurtdisi I sçi Hizmetleri Dairesi Ba skanligi Ankara Tyrkiet Deutsche Rentenversicherung Bund Postfach D Berlin Tyskland Deutsche Rentenversicherung Nord D Lübeck Tyskland Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung in Bochum Pieperstrasse DE Bochum Tyskland Ungarn: Østrig: USA: Fövarosi és Pest Megyei Nyugdijbiztositasi Igazgatósag Fiuemi ut 19/a, Magyarország, H-1081 Budapest Ungarn Pensionsversicherungsanstalt Hauptstelle Wien Friedrich-Hillegeist-Strasse 1 A-1021 Wien Østrig Social Security Administration SSA Field Office Den lokale afdeling kan findes via SSA s hjemmeside: eller kontakt hovedkontoret: Social Security Administration Office of International Operations OIO Totalization P.O. Box Baltimore, Maryland USA

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Bekendtgørelse af Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (* 1)

Bekendtgørelse af Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (* 1) Bekendtgørelse af Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (* 1) BKI nr 110 af 21/11/1991 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 1 Indledning Regeringen fremlægger hermed den årlige rapport

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender 1 Schengenområdet pr. 19.12.2011 EU-lande, der er med i Schengenområdet IS EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere