Dansk pension i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk pension i udlandet"

Transkript

1 Dansk pension i udlandet Dansk pension i udlandet Det danske pensionssystem Almindelige betingelser for folke- og førtidspension Folkepension Førtidspension Overgang til folkepension Pensionssatser i 2010 Personligt tillæg Bopæl i et EU/EØS-medlemsland Schweiz Konventioner Australien, Canada, Chile, Israel, Kroatien, Marokko, New Zealand, Tyrkiet og USA Pakistan, Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina Finland, Island, Norge, Sverige Andre lande Udbetaling Indtægtsregulering Beskatning Sygesikring ved bopæl i udlandet Behandling af pensionsansøgning Ankevejledning Adresser over pensionsmyndigheder i udlandet Dansk pension i udlandet Der kan tilkendes dansk folke- eller førtidspension til personer, som bor i udlandet, når forskellige betingelser om indfødsret, bopæl/beskæftigelse, alder og helbredsmæssige forhold er opfyldt. De forskellige betingelser om indfødsret og bopæl er nedenfor nærmere beskrevet for personer, der bor i et af de nordiske lande, i et EU/ EØS-medlemsland eller i et andet land, som Danmark har overenskomst med. Ved bopæl i alle andre lande kan der kun tilkendes dansk folkepension, hvis man har haft mindst 30 års bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Det gælder for alle, uanset statsborgerskab eller bopæl, at der alene kan tilkendes dansk folkepension til personer, der har opnået folkepensionsalderen. Der kan tilkendes dansk førtidspension til personer under folkepensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne, og som ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Informationen om dansk pension i udlandet er bygget op således, at den først beskriver de almindelige betingelser i den danske pensionslov, som alle skal opfyldes for i det hele taget at få en folke- eller førtidspension. Herefter er der forskellige afsnit om de særlige regler, der gælder for personer bosat i et nordisk land, i et EU/EØS-land og Schweiz eller i et konventionsland. Endelig er der til sidst afsnit om udbetaling, indtægtsregulering og beskatning af pensionen samt beskrivelse af sagsbehandlingen, anke m.v. Det bemærkes, at der fra den 1. maj 2010 gælder nye regler om koordinering af social sikring inden for EU/EØS-landene og Schweiz. Det drejer sig om EF-forordning nr. 883/2004 om

2 koordinering af de sociale sikringsordninger, samt EF-forordning nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning nr. 883/2004. Forordningerne erstatter EF-forordning nr. 1408/1971 og EF-forordning nr. 574/1972. Pensionsstyrelsen er ved at udarbejde en vejledning til forordningernes regler på pensionsområdet. Vejledningen vil blive lagt ud på hjemmesiden. Som konsekvens af de nye EF-forordninger er der ligeledes ved at blive udfærdiget en ny nordisk konvention om social sikring. Det danske pensionssystem Almindelige betingelser for folke- og førtidspension Retten til dansk pension er som hovedregel betinget af dansk statsborgerskab og mindst 3 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Ret til fuld dansk pension er som hovedregel betinget af mindst 40 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Ved kortere bopælstid beregnes pensionen som 1/40 af den fulde pension for hvert år, man har haft bopæl i Danmark. Har man f.eks. haft bopæl i Danmark i 10 hele år, udbetales pensionen som 10/40 af en fuld dansk pension. Med fast bopæl i Danmark sidestilles endvidere forhyring med dansk skib, ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed, ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse, ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab og ophold i udlandet med henblik på uddannelse. Folkepension Folkepension kan kun udbetales til personer, der har opnået folkepensionsalderen. Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Fødselsdato Før 1. januar 1959 Folkepensionsalder 65 år 1. januar juni 1959: 65 ½ år 1. juli december 1959: 66 år 1. januar juni 1960: 66 ½ år 1. juli 1960 eller senere: 67 år Førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. Betingelser for tilkendelse af førtidspension er, at ansøgerens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Der skal laves en beskrivelse af ansøgerens arbejdsevne, hvor følgende 12 elementer indgår: uddannelse, arbejdsmarkedserfaring, interesser, sociale kompetencer, omstillingsevne, indlæringsevne, arbejdsrelevante ønsker, præstationsforventninger, arbejdsidentitet, bolig og økonomi, sociale netværk og helbred. For ansøgninger indgivet før den 1. januar 2003 gælder der dog nogle andre regler. Overgang til folkepension Førtidspensionister overgår uden ansøgning til at modtage folkepension fra den 1. i måneden efter, at de har opnået folkepensionsalderen. Det kan betyde, at pensionsbeløbet bliver nedsat.

3 Pensionssatser i 2010 De maksimale satser for de forskellige pensionstyper er følgende pr. måned (før skat): Grundbeløb: DKK Pensionstillæg til enlige: DKK Pensionstillæg til gifte/samlevende: DKK Førtidspension til enlige: DKK Førtidspension til gifte/samlevende: DKK Beløbssatserne reguleres en gang årligt i forhold til lønudviklingen på arbejdsmarkedet. Personligt tillæg Der kan ydes personligt tillæg til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Personligt tillæg kan endvidere ydes til førtidspensionister, der har fået førtidspension før 1. januar Pensionisten skal selv ansøge Styrelsen om et personligt tillæg, der tilkendes efter en nærmere konkret og individuel vurdering af de økonomiske forhold. Personligt tillæg er en subsidiær ydelse. Det vil sige, at man først skal forsøge at få dækket sine udgifter i det land, hvor man bor. Personligt tillæg kan også ydes i form af varmetillæg. Det er et tillæg, som kan dække en del af den årlige udgift til opvarmning. Pensionister, der ikke har bopæl i Danmark, kan under midlertidigt ophold i Danmark have ret til et helbredstillæg. Det er en betingelse, at behovet for ydelsen opstår under det midlertidige ophold, og at pensionisten kan dokumentere, at han/hun har ret til naturalydelser fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Helbredstillægget kan dække en del af udgifterne til medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling, fodterapi, briller og psykologhjælp. Bopæl i et EU/EØS-medlemsland Der er for tiden følgende EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. EØS-landene er: Island, Norge og Liechtenstein. I EF-forordning 1408/71 er der fastsat regler, hvorefter en person får pension fra hvert af de EU/EØS-lande, hvor man har været beskæftiget. De formelle betingelser for at få dansk pension efter reglerne i EF-forordning 1408/71 er: at man har fast bopæl i et EU/EØS-land at man er statsborger i et EU/EØS-land eller er statsløs eller flygtning at man sammenlagt i mindst 3 år har haft bopæl/beskæftigelse i et EU/EØS-land, heraf 1 år i Danmark, og har været erhvervsaktiv i et eller flere EU/EØS-lande som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

4 Endvidere har studerende og familiemedlemmer også mulighed for at få dansk pension, hvis de har haft mindst 3 års bopæl i Danmark. De nævnte EF-regler kan træde i stedet for den danske pensionslovs krav om dansk indfødsret og bopæl i Danmark. Ansøgning om dansk pension sendes til pensionsmyndigheden i bopælslandet. Adresserne findes sidst på denne side. Personer, der kun har ret til dansk pension, kan dog ansøge direkte i Pensionsstyrelsen. Schweiz Den 1. juni 2002 trådte en aftale mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed i kraft. Aftalen betyder, at de ovennævnte regler i EF-forordning nr. 1408/71 om social sikring også gælder i forhold til Schweiz. Aftalen gælder dog ikke i forhold til Norge, Island og Liechtenstein. Konventioner Danmark har indgået gensidige overenskomster om social sikring med en række lande, som er nævnt nedenfor. Det betyder, at danske og udenlandske statsborgere bosat i nedenstående konventionslande kan modtage dansk pension under visse betingelser. Australien, Canada, Chile, Israel, Kroatien, Marokko, New Zealand, Tyrkiet, USA En dansk statsborger bosat i Australien, Canada, Chile, Kroatien, Israel, Marokko New Zealand, Tyrkiet eller USA kan søge og modtage dansk folke- eller førtidspension, hvis pågældende har boet mindst 3 år i Danmark efter det fyldte 15. år. En statsborger fra Australien, Canada, Chile, Israel, Kroatien, Marokko, New Zealand, Tyrkiet eller USA, som bor i sit hjemland, kan ligeledes søge og modtage dansk folke- eller førtidspension, hvis pågældende har boet mindst 3 år i Danmark. Statsborgerne fra de nævnte lande skal i 3 års perioden have været beskæftiget i Danmark i mindst 12 måneder som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det bemærkes, at bopælstider i Danmark forud for den 1. april 1957 ikke tages i betragtning ved beregning af pensionens størrelse, hvis man er statsborger i et af de nævnte lande. Flygtninge og statsløse kan være omfattet af konventionerne med Canada, Israel, New Zealand og USA. Pensionstillæg udbetales ikke i de nævnte lande. Ansøgning sendes til bopælslandets pensionsmyndighed. Adresserne findes sidst på denne side. Pakistan, Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina En dansk statsborger bosat i Pakistan, Makedonien, Serbien, Montenegro eller Bosnien- Hercegovina kan søge og modtage dansk folke- eller førtidspension, hvis pågældende har boet mindst 3 år i Danmark efter det fyldte 15. år. En statsborger fra Pakistan, Makedonien, Serbien, Montenegro eller Bosnien-Hercegovina som bor i sit hjemland, kan alene søge og modtage dansk folkepension, hvis pågældende har boet mindst 5 år i Danmark og i denne periode har været beskæftiget i mindst 12 måneder som arbejdstager. Bopælsperioder i Danmark forud for den 1. april 1957 tages ikke i betragtning ved beregning af pensionens størrelse, hvis man er statsborger i et af de nævnte lande.

5 Pensionstillæg udbetales ikke i de nævnte lande. Ansøgning sendes til bopælslandets pensionsmyndigheder. Adresserne findes sidst på denne side. Finland, Island, Norge, Sverige Nordiske statsborgere, der har været lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, er omfattet af de ovennævnte regler for EU/EØS-statsborgere. Nordiske statsborgere, som ikke har været erhvervsaktive, kan få pension efter Nordisk Konvention om social sikring. Nordiske statsborgere bosat indenfor EU/EØS-området kan søge og modtage folke- eller førtidspension fra Danmark, når de har boet mindst 3 år i Danmark og ikke har modtaget pension fra et andet EU/EØS-land i denne periode. Har man bopæl i et nordisk land sendes ansøgningen til bopælslandets pensionsmyndigheder. Ved bopæl i et EU/EØS-land uden for Norden sendes ansøgningen til det nordiske land, hvor ansøgeren sidst har haft bopæl, såfremt man ikke har optjent ret til pension i det land, hvor man er bosat. Ellers skal ansøgningen indgives til bopælslandet. Andre lande Er man bosat i et land, som ikke er omfattet af den ovennævnte EF-forordning eller de ovennævnte konventioner, er der mulighed for at få tilkendt dansk folkepension efter de danske pensionsregler, hvis man har haft mindst 30 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Ansøgning sendes til Pensionsstyrelsen. Udbetaling Folkepension udbetales fra den 1. i måneden efter, der er ansøgt om pension, dog tidligst fra den 1. i måneden efter opnåelse af folkepensionsalder. Førtidspension udbetales fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om pension, dog senest med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder fra ansøgningstidspunktet. Pensionen udbetales hver måned fra Pensionsstyrelsen. Hvert år i august måned sender Styrelsen et skema med henblik på dokumentation for, at pensionisten lever endnu. Denne leveattest skal underskrives af to personer. Sammen med leveattesten sender Styrelsen ligeledes en civilstandserklæring, som pensionisten skal udfylde med henblik på beregning og udbetaling af den fremtidige pension. Har man bopæl i Norge, Sverige, Tyskland, Australien eller Nederlandene skal man dog ikke udfylde og returnere en årlig leveattest. Dette skyldes, at Pensionsstyrelsen udveksler oplysninger med disse lande via personnummer. Pensionister med bopæl i disse lande vil derfor blive bedt om at oplyse udenlandsk personnummer. Indtægtsregulering Danske pensioner består af flere forskellige ydelser. Nogle ydelser er uafhængige af indtægtsforhold, mens andre ydelser afhænger af indtægtsforholdene. Grundbeløb: For folkepensionister reguleres grundbeløbet kun ved personlig arbejdsindkomst.

6 Pensionstillæg: Tillægget indtægtsreguleres på grundlag af pensionistens egne og en evt. ægtefælles/ samlevers samlede indtægter. Førtidspension: Ydelsen indtægtsreguleres på grundlag af pensionistens egne og en evt. ægtefælles/ samlevers samlede indtægter. Beskatning Pensionen er skattepligtig i Danmark, medmindre der er indgået en beskatningsaftale, der giver bopælslandet beskatningsretten. Hvis bopælslandet har beskatningsretten, er der skattefritagelse i Danmark. For at undgå at der trækkes skat i Danmark, hvor bopælslandet har beskatningsretten, sender Styrelsen en særlig blanket om skattefritagelse til pensionisten. Denne skal pensionisten udfylde og returnere med bopælslandets lokale skattemyndigheders attestation af pensionistens bopælsog skatteforhold. Sygesikring ved bopæl i udlandet Som EU/EØS-statsborger med ret til dansk pension og med bopæl i et andet EU/EØS-land eller Schweiz kan man af Pensionsstyrelsen få udstedt en blanket E 121, som giver ret til sygesikringsydelser på lige fod med bopælslandets egne statsborgere. Denne blanket udstedes, når pensionisten ikke har ret til sygesikring i bopælslandet. Blanketten anvendes ikke mellem de nordiske lande. Behandling af pensionsansøgning Når Styrelsen har modtaget en pensionsansøgning enten fra en udenlandsk myndighed eller direkte fra ansøger, sender Styrelsen en bekræftelse og anmoder samtidig om, at ansøgeren udfylder forskellige erklæringer til brug for behandling af sagen. Styrelsen undersøger herefter, om betingelserne for at få dansk pension er opfyldt. Det er vigtigt, at ansøger så nøjagtigt som muligt oplyser om sine tidligere bopælsadresser i Danmark, dels af hensyn til kravet om tidligere bopæl i Danmark, dels fordi pensionens størrelse er beregnet på grundlag af bopælstiden. Bopælstider efter 1972 kan umiddelbart bekræftes i det Centrale Person Register, såfremt det danske cpr.nr. er angivet i ansøgningen. Hvis bopælstiden ligger forud for 1972, skal Styrelsen skrive til folkeregistrene i de respektive bopælskommuner i Danmark. Denne procedure kan tage nogen tid og vil derfor forsinke sagsbehandlingen. Når svarene fra folkeregistrene er modtaget, beregner Styrelsen hvor mange bopælsår, der skal indgå i brøkpensionen, og dermed hvor stor pensionen skal være. Hvis ansøger udelukkende har haft beskæftigelse i Danmark, skal Styrelsen have oplysninger om de nøjagtige beskæftigelsesperioder og dokumentation herfor. Herefter vurderes aldersbetingelserne for folkepension eller muligheden for at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde for førtidspension. Ved ansøgninger om førtidspension skal der således ske en vurdering af ansøgerens arbejdsevne. Ansøger indsender selv oplysninger om egne ressourcer på et spørgeskema, som Styrelsen sender, og Styrelsen indhenter efter behov yderligere oplysninger om uddannelse, erhverv og lignende til vurdering af arbejdsevnen. De lægelige og andre oplysninger, som behandles fortroligt, skal i nogle tilfælde oversættes til dansk, og lægeoplysninger vurderes derefter af Styrelsens lægekonsulenter. Der kan blive tale om at indhente flere lægeerklæringer og udskrifter fra sygehusjournaler, og det kan desværre betyde, at sagsbehandlingstiden forlænges.

7 Først når de nødvendige oplysninger foreligger, kan ansøgningen om folke- eller førtidspension afgøres af Styrelsen. Herefter beregner Styrelsen pensionens størrelse, der indhentes et skattekort, og pensionen indberettes i det danske udbetalingssystem. Det danske pensionsbeløb indsættes på pensionistens konto i et pengeinstitut i Danmark eller udlandet. Når pensionen er klar til at blive udbetalt, sender Styrelsen en skriftlig afgørelse til ansøger og en eventuel udenlandsk pensionsmyndighed. Styrelsen bestræber sig på, at sagsbehandlingstiden bliver så kort som mulig. Afhængig af de indsendte oplysninger i ansøgningen må der påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 4 måneder, inden Styrelsen har truffet afgørelse om tilkendelse af folkepension og ca. 6 måneder, inden Styrelsen har truffet afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Herefter kan der gå op til 2-3 måneder før pensionen kommer til udbetaling. Ankevejledning Afgørelser vedrørende folke- eller førtidspension truffet af Pensionsstyrelsen kan ankes til Ankestyrelsen. Hvis man ønsker at klage over en afgørelse, skal klagen være kommet frem til Pensionsstyrelsen inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Kan Styrelsen ikke give medhold i klagen, sendes klagen sammen med sagens øvrige akter til Ankestyrelsen, som herefter træffer endelig administrativ afgørelse i sagen. Adresser over pensionsmyndigheder i udlandet: Australien: Belgien: Bosnien Hercegovina: Bulgarien: Canada: Chile: Centrelink International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 Australien Office National des Pensions Bureau des Conventions Internationales Tour du Midi B-1060 Bruxelles Belgien Ministry of Foreign Affairs Musala 2 BA-Sarajevo Bosnien og Herzegovina National Social Security Institute Alexander Stambiliiski bld. BG-Sofia 1303, Bulgaria Human Resources Development Canada International Operations Income Security Programs Ottawa, Ontario Canada K1A OL4 Superintendencia Administradoras de Fondos de Pensiones

8 Huérfanos 1273, sal 2,8,9 y 13 Santiago Chile Cypern: Estland: Finland: The Social Insurance Services of the Ministry of Labour and Social Insurance 7 Byron Avenue CY-1465 Nicosia Cypern Tööturuamet LUHA Street 16 Tallinn Estland Folkpensionsanstalten Utenlandsenheten PB 450 FI Helsingfors Finland Pensionsskyddscentralen Eläketurvakeskus FIN Helsinki Finland Frankrig: Gibraltar: Grækenland: Nederlandene: Office National d'assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés , rue de Flandre F Paris Cedex 19 Frankrig Department of Labour and Social Security 23, John Mackintosh Square Gibraltar Idryma Koinonikon Asfaliseon 8, rue Ag. Constantinou G Athen Grækenland UWV GAK Afd. Internationaal Postbus 8300 NL-1005 CA Amsterdam Nederlandene SVB Districtskantoor Breda Afdeling Buitenland Postbus Markendaalseweg 35 NL-4800 RC Breda Nederlandene Irland: Department of Social Welfare

9 Pensions Store Street IRL-Dublin 1 Irland Island: Israel: Italien: Kroatien: Letland: Liechtenstein: Litauen Luxembourg: Makedonien: Tryggingastofnun ríkisins Laugavegur IS-150 Reykjavík Island The National Insurance Institute Jerusalem Weizmann Avenue P.O. Box Jerusalem Israel Sede INPS di Arezzo Via Luca Signorelli 20 I Arezzo Italien Hrvatski Zavod Za Mirovinskog Osiguranje Središnja Služba A. Mihanovića 3, HR Zagreb Kroatien State Social Insurance Agency 70a Lacplesa Street, Riga Latvia, LV-1011 Letland Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung FL-Vaduz Lichtenstein State Social Insurance Fund Board (SODRA) Foreign Pensions Division Sevcenkos 16, building 3, 3rd floor LT-2009 Vilnius Litauen Etablissement d'assurance contre la Vieillesse et l'invalidité 125, route d'esch L-2977 Luxembourg Fond Na Penziskoto I Invalidskoto Osiguvanje Na Makedonija 12, Udarna Brigada, Broj Skopje Makedonien

10 The Ministry of Labor and Social Policy The Pension and Disability Insurance Fund 12 Udarne Brigada St. No. 12 Makedonien Malta: Marokko: Montenegro: New Zealand: Nordirland: Norge: Pakistan: Polen: Portugal: International Relations Unit Department of Social Security 38, Ordnance Street, Valletta, CMR 02 Malta Caisse National du Securité Sociale 649 Boulevard Muhammad V Casablanca Marokko Republički Fond Za Penzijsko I Invalidsko Osiguranje Zaposlenih ul. Jole Piletica br Podgorica Montenegro New Zealand Income Support Service International Affairs Office P O Box Wellington New Zealand Social Security Agency Overseas Benefits Unit, Block 2 Castle Building Stormont Belfast BT4 3SP Nordirland NAV Utland Postboks 8138, Dep. NO-0033 Oslo Norge The Employees' Old Age Benefits Institution Eoabi House 190/1/B, Block 2 P.E.C.H.S. Karachi 29 Pakistan Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial W Szczecinie Ul. J. Matejki 22 PL Szczecin Polen Secretaria de Estado Da Segurança Social

11 Nacional de Pensões Campo Grande, 6 Apartado P-1771 Lisboa Codex Portugal Rumænien: Schweiz: Serbien: Slovakiet: Slovenien: Spanien: Storbritannien: Sverige: Casa NaŃională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale Directorate for public and international relations Bucureşti, Str. Latina nr. 8, RO-Sector 2, Rumænien Schweizerische Ausgleichkasse Ave. Ed.- Vaucher 18 Postfach 3100 CH 1211 Geneve 28 Schweiz Republički Fond Za Penzijsko I Invalidsko Osiguranje Zaposlenih Beograd, ul. Aleksandra Kostića 9 Serbien Social Insurance Agency (Sociálna poist ovna) Ulica 29. augusta 8 SK Bratislava 1 Slovakiet Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanja Slovenije Kolodvorska Ulica Ljubljana Slovenien Instituto Nacional de la Seguridad Social Padre Damián 4 E Madrid 16 Spanien The Pension Service Tyneview Park Team 3 EU TC214 Newcastle upon Tyne NE98 1BA UK Gotlands Län Allmänna Försäkringskassa Utenlandsavdelingen Box 1164 S Visby Sverige

12 Tjekkiet: Tyrkiet: Tyskland: Social security agency CZECH REPUBLIC Česká Správa Sociálniího Zabezpečení Křižová 25 CZ PRAHA 5 Tjekkiet Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlügü Yurtdisi I sçi Hizmetleri Dairesi Ba skanligi Ankara Tyrkiet Deutsche Rentenversicherung Bund Postfach D Berlin Tyskland Deutsche Rentenversicherung Nord D Lübeck Tyskland Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung in Bochum Pieperstrasse DE Bochum Tyskland Ungarn: Østrig: USA: Fövarosi és Pest Megyei Nyugdijbiztositasi Igazgatósag Fiuemi ut 19/a, Magyarország, H-1081 Budapest Ungarn Pensionsversicherungsanstalt Hauptstelle Wien Friedrich-Hillegeist-Strasse 1 A-1021 Wien Østrig Social Security Administration SSA Field Office Den lokale afdeling kan findes via SSA s hjemmeside: eller kontakt hovedkontoret: Social Security Administration Office of International Operations OIO Totalization P.O. Box Baltimore, Maryland USA

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 10. maj 2004 J.nr. 96-00006-04 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forordn. nr. 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78 Forordn. nr. 574/72: art. 86, stk. 2; art. 88; art. 90; art. 91; art. 92

Forordn. nr. 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78 Forordn. nr. 574/72: art. 86, stk. 2; art. 88; art. 90; art. 91; art. 92 DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 401 (1) A. Anmodning om attest 1. Arbejdstager Selvstændig erhvervsdrivende FAMILIEATTEST MED HENBLIK

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen)

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) UDSENDT TIL MIDLERTIDIGT ARBEJDE I ANDET EØS-LAND Rubrik 2. Oplys navn og adresse på lønmodtagerens arbejdsgiver i Danmark/den

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen)

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) UDSENDT TIL MIDLERTIDIGT ARBEJDE I ANDET EØS-LAND Rubrik 2. Oplys navn og adresse på lønmodtagerens arbejdsgiver i Danmark/den

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

og almindelig førtidspension m.v.

og almindelig førtidspension m.v. 1 of 12 21/09/2010 11:41 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Ansøgning, sagsbehandling

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v.

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Til samtlige kommuner m.fl. 19. december 2003 Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Departementet

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Forældretilladelse. Påske klatrer lejr Provence Frankrig

Forældretilladelse. Påske klatrer lejr Provence Frankrig Undertegnede giver hermed tilladelse til at min datter/søn deltager i påske klatrer lejren til Provence, Frankrig, lørdag den 28. marts til lørdag den 4. april 2015. Pris 1950kr., heraf betales 500kr.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Vi er med dig. Forretningsrejse

Vi er med dig. Forretningsrejse Vi er med dig overalt Forretningsrejse Ændringsliste 2014 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2013 Til 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes af virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager),

Læs mere