Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land"

Transkript

1 Social sikring under arbejde i udlandet Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land

2 2

3 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person, der arbejder i et andet land end Danmark, omfattet af arbejdslandets lovgivning om social sikring og skal optages i de sociale sikringsordninger i dette land på de betingelser, som gælder i arbejdslandets lovgivning. I andre situationer forbliver pågældende omfattet af dansk lovgivning og dermed de danske ordninger. Denne pjece omtaler de regler, der gælder for personer, der er udsendt fra Danmark til midlertidigt arbejde i andet EØS-land. Reglerne gælder kun for personer, der er statsborgere i et EØS-land. Ved arbejde i de nordiske lande gælder reglerne dog for alle uanset statsborgerskab. EØS-lande: Belgien Danmark * Finland * Frankrig Grækenland Holland Irland Island * Italien Liechtenstein Luxembourg Norge * Portugal Spanien Storbritannien Sverige * Tyskland Østrig * Nordiske lande Andre regler om social sikring ved arbejde i udlandet er beskrevet i følgende pjecer: - Arbejde i flere EØS-lande - Arbejde i et andet land - Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS. 3

4 Udsendt for en dansk arbejdsgiver Hvis en privat ansat lønmodtager arbejder i et andet EØS-land, er lønmodtageren som hovedregel omfattet af lovgivningen i arbejdslandet. Det gælder, selv om pågældende fortsat har bopæl i Danmark, og/eller arbejdsgiveren har hjemsted (er registreret) her. Hvis lønmodtageren udsendes af en privat arbejdsgiver for at arbejde tidsubegrænset eller tidsbegrænset i mere end 3 år i et andet EØS-land, er lønmodtageren fra starten af udsendelsen omfattet af lovgivningen i arbejdslandet. Den almindelige udsendelsesregel - udsendt i indtil 1 år Hvis en lønmodtager udsendes for en privat arbejdsgiver til at arbejde midlertidigt i et andet EØS-land, er den udsendte omfattet af dansk lovgivning, når visse betingelser er opfyldt. Betingelserne er: 1. Der skal være en ansættelsesaftale med den arbejdsgiver i Danmark, der udsender lønmodtageren. 2. Der skal være en tilknytning til arbejdsgiveren i udsendelsesperioden. 3. I udsendelsesperioden skal lønmodtageren arbejde for den arbejdsgiver, der udsender lønmodtageren. 4. Den udsendte lønmodtager skal inden udsendelsen være omfattet af dansk lovgivning. 5. Lønmodtageren skal inden udsendelsen arbejde for den udsendende arbejdsgiver i Danmark. Hvis lønmodtageren er ansat med henblik på at blive udsendt, skal arbejdsgiverens virksomhed normalt udøve sin aktivitet og beskæftige sine ansatte i Danmark. 6. Den udsendende arbejdsgiver skal afholde udgifterne til lønnen i udsendelsesperioden. 7. Den forventede arbejdsperiode i udlandet må ikke overstige 1 år. 8. Lønmodtageren må ikke afløse en anden, hvis udsendelsesperiode er udløbet. Reglerne gælder også for udleje af arbejdskraft til et andet EØS-land. Det er dog en betingelse, at den virksomhed, der udlejer arbejdskraften, også driver udlejningsvirksomhed i Danmark. Forlængelse af en udsendelse Er lønmodtageren udsendt og omfattet af dansk lovgivning i en periode på 1 år, kan pågældende fortsætte med at være omfattet af dansk lovgivning, hvis arbejdsopgaven af uforudsete grunde kommer til at strække sig ud over 1 år. I 4

5 denne situation kan perioden, hvor lønmodtageren er omfattet af dansk lovgivning, forlænges i op til endnu 1 år. Hvis der efter udløbet af den samlede 2 års-periode er behov for yderligere forlængelse, kan der indgås en individuel aftale for yderligere 1 år, se side 6. Der kan også indgås en individuel aftale, når betingelserne for forlængelse i øvrigt ikke er opfyldt. 5

6 Individuelle aftaler Når de betingelser, som er beskrevet ovenfor, ikke er opfyldt, kan en lønmodtager forblive omfattet af dansk lovgivning, hvis Den Sociale Sikringsstyrelse indgår en aftale med myndighederne i arbejdslandet. Dette kaldes en artikel 17-aftale. Betingelserne for indgåelse af en artikel 17-aftale er: 1. Der skal være en ansættelsesaftale med den arbejdsgiver i Danmark, der udsender lønmodtageren. 2. Der skal være en tilknytning til arbejdsgiveren i udsendelsesperioden. 3. Den udsendte lønmodtager skal inden udsendelsen være omfattet af dansk lovgivning. 4. Den forventede varighed af udsendelsen må ikke overstige 3 år. Desuden er det normalt en betingelse, at den udsendende virksomhed har hjemsted i Danmark, og at virksomheden udfører en del af sin aktivitet her i landet. Den praktiske fremgangsmåde Hvis en udsendt lønmodtager skal/vil forblive omfattet af dansk lovgivning, skal arbejdsgiveren eller den udsendte sende blanket E 101 DK til Den Sociale Sikringsstyrelse. Blanket E 101 DK sendes til Styrelsen sammen med et udfyldt spørgeskema. Ved udsendelse inden for Norden anvendes blanket N 101 DK for lønmodtagere, der ikke er statsborgere i et EØS-land. Ved forlængelse efter den almindelige regel bruges blanket E 102 DK/N 102 DK. Blanket E 101 DK og E 102 DK kan købes hos: Schultz Information A/S Telefonnr.: (lokal 275 og 276) eller i større boghandler. Sammen med blanket E 101 DK udleveres et spørgeskema, der indsendes sammen med blanketten. Godkendelse af blanket E 101 DK Proceduren for godkendelse af blanket E 101 DK i Den Sociale Sikringsstyrelse er forskellig afhængig af hvilken regel, der skal anvendes. Det er vigtigt, at arbejdsgiveren eller lønmodtageren indsender blanketten til Styrelsen i god tid, inden lønmodtageren skal udsendes. Når den almindelige udsendelsesregel skal anvendes, kan Den Sociale Sikringsstyrelse selv attestere blanket E 101 DK. Styrelsen sender blanketten tilbage til arbejdsgiveren sammen med»orientering om blanket E 101 DK.«Hvis der skal indgås en artikel 17-aftale, kan Styrelsen først attestere blanket E 101 DK, når der er indhentet samtykke til indgåelse af aftalen fra arbejdslandets myndigheder. Godkendelse af blanket E 102 DK Blanket E 102 DK attesteres af myndighederne i arbejdslandet. Det er arbejdsgiveren, der har forpligtelsen til at indhente godkendelsen. Blanketten sendes til attestation hos myndigheden i ar- 6

7 bejdslandet inden udløbet af det første år. Navne og adresser på myndighederne i de forskellige lande findes på side 13 og 14. Gyldighed af blanket E 101 DK/E 102 DK Blanket E 101 DK/E 102 DK anvendes som dokumentation over for de danske og udenlandske sociale sikringsmyndigheder for, at den udsendte er omfattet af dansk lovgivning. Blanket E 101 DK/E 102 DK er gyldig i den periode, der er anført på blanketten. Blanketten gælder kun for den person, der har fået blanketten udstedt, og kun så længe pågældende arbejder for den danske arbejdsgiver, der er anført på blanketten. - Under beskæftigelsesperioder i Danmark hos den udsendende arbejdsgiver af mindre end 15 kalenderdages varighed. - Under dagpengeperioder i Danmark af mindre end 15 kalenderdages varighed. Det er dog en betingelse, at arbejdet i udlandet genoptages for samme arbejdsgiver i samme land. Beskæftigelsen skal genoptages med den arbejdsopgave/på det arbejdssted, som er angivet på blanket E 101 DK/E 102 DK. Det betyder, at blanketten bortfalder, når ansættelsesforholdet ophører. Hvis samme arbejdsgiver senere på ny udsender den samme lønmodtager, skal der som hovedregel udfærdiges ny blanket. Midlertidigt afbrud Ved midlertidigt afbrud af arbejdet i det land, som lønmodtageren er udsendt til, bortfalder en blanket E 101 DK/E 102 DK ikke. Ved midlertidigt afbrud forstås: - Perioder med ferie, afspadsering, sygdom og lignende, hvor ansættelsen hos arbejdsgiveren opretholdes. Blanket E 101 DK/E 102 DK, der er udstedt efter den almindelige udsendelsesregel, bortfalder heller ikke i følgende situationer: 7

8 Hvad betyder det, at lønmodtageren er omfattet af dansk lovgivning under udsendelse Den udsendte er omfattet af de danske sociale sikringsordninger som arbejdstager. Det drejer sig om følgende ordninger: - Sygesikring og sygehusbehandling mv. - Dagpenge ved sygdom og barsel (og adoption) - Arbejdsløshedsforsikring - Sociale pensioner (folkepension og førtidspension) - Tillægspension (ATP) - Børnefamilieydelse og børnetilskud - Arbejdsskadeforsikring. En arbejdstager har ret til at modtage disse ydelser fra Danmark, når betingelserne herfor i dansk lovgivning er opfyldt. Arbejdstageren optjener ret til social pension. Arbejdsgiveren skal indbetale bidrag til ATP (eget og arbejdstagerens) efter ATP-lovens regler, betale dagpenge ved sygdom efter sygedagpengelovens regler og har pligt til at holde arbejdstageren arbejdsskadeforsikret efter dansk lovgivning. Told- og skattemyndighederne afgør, om der er pligt til at betale arbejdsmarkedsbidrag efter lov om arbejdsmarkedsfonde 7, stk. 1-3 under udsendelsen. Når der er bidragspligt, træffer Den Sociale Sikringsstyrelse afgørelse om bidragsfritagelse efter lovens 7, stk. 4 og 5. Der gives ikke bidragsfritagelse til personer, der er omfattet af dansk lovgivning under udsendelse til et andet EØS-land. 8

9 Særligt om sygesikring Har arbejdstageren under udsendelsen midlertidigt ophold i et andet EØS-land, dvs. ophold i op til 1 år, har den udsendte og evt. medfølgende familiemedlemmer ret til at modtage sygehjælp (dvs. lægehjælp og sygehusbehandling mv.), når der opstår behov for det under opholdet. Sygehjælpen ydes af den offentlige sygesikring i opholdslandet og på samme vilkår, som gælder for landets egne borgere. Hvis arbejdstageren har bopæl i et andet EØS-land, dvs. ophold i det pågældende land i en periode på over 1 år, har pågældende og medfølgende familiemedlemmer ret til at blive optaget i den offentlige sygesikring i det EØS-land, hvor pågældende har bopæl. Optagelse sker for dansk regning, dvs. at der ikke skal betales bidrag til sygeforsikringen i bopælslandet. blive optaget i en arbejdsløshedskasse under udsendelsen. Når pågældende vender tilbage til Danmark, kan medlemsperioden i den danske arbejdsløshedskasse og dokumenterede arbejdsperioder i det andet EØSland medregnes til at opfylde de danske betingelser for at få dagpenge. Særligt om bidrag til udenlandsk social sikring Når Den Sociale Sikringsstyrelse har attesteret på blanket E 101 DK, at arbejdstageren er omfattet af dansk lovgivning og dermed de danske sociale sikringsordninger under udsendelsen til et andet EØS-land, er både arbejdstageren og arbejdsgiveren fritaget for at betale bidrag til de tilsvarende sociale sikringsordninger i arbejdslandet. Hvis den udsendte frameldes folkeregisteret, og det gule sygesikringsbevis derfor inddrages, skal den seneste bopælskommune udstede et særligt sygesikringsbevis (OS ). Den udsendte og medfølgende familiemedlemmer har herefter ret til at modtage sygehjælp (lægehjælp og sygehusbehandling mv.) under ophold i Danmark. Bopælskommunen kan give nærmere oplysninger om ret til sygesikring under ferierejser (rejsesygesikring). Særligt om arbejdsløshedsforsikring Hvis Den Sociale Sikringsstyrelse har attesteret en blanket E 101 DK, kan pågældende bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse. Arbejdstageren har også mulighed for at 9

10 Selvstændige For personer, der normalt har selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, og som midlertidigt udfører dette arbejde i et andet EØS-land, gælder regler, der i store træk svarer til reglerne om udsendelse af lønmodtagere. Familiemedlemmer En ægtefælle (og børn under en vis alder), der ikke selv er sikret i kraft af arbejde som lønmodtager eller selvstændig, har visse rettigheder som familiemedlem til en person, der er omfattet af en social sikringsordning som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er de såkaldte afledte rettigheder, der gives selv om familiemedlemmet ikke selvstændigt er omfattet af sikringsordningen. Efter dansk lovgivning gives afledt ret til sygehjælp til familiemedlemmer. Se beskrivelsen på side 9. 10

11 Andre regler Tjenestemænd mfl. Der gælder særlige regler for tjenestemænd og dermed ligestillede (offentligt ansatte), lokalansatte ved ambassader og konsulenter mv. inden for EØS-området og hjælpepersonale ved EU-institutioner. Nærmere oplysning om disse særlige regler kan fås i Den Sociale Sikringsstyrelse og i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen. (Se adresselisten på bagsiden). Personer der arbejder i flere EØS-lande Hvis en lønmodtager normalt arbejder i flere EØS-lande, betragtes pågældende ikke som udsendt, da der gælder særlige regler i denne situation. Det drejer sig om lønmodtagere, der løbende udfører arbejde i forskellige EØS-lande, evt. for flere arbejdsgivere. I denne situation er lønmodtageren omfattet af enten lovgivningen i bopælslandet eller i det land, hvor arbejdsgiveren har hjemsted. Reglerne for personer, der arbejder i flere EØS-lande, er beskrevet i pjecen»arbejde i flere EØS-lande«. Personer beskæftiget ved international transport Hvis en lønmodtager er ansat i en virksomhed til at foretage transport mellem to eller flere EØS-lande, gælder der særlige regler. Hovedreglen for en international transportarbejder er, at pågældende er omfattet af lovgivningen i det land, hvor arbejdsgiveren har hjemsted. Der findes ikke særlige regler for personer, der er beskæftiget som selvstændige ved international transport. For denne gruppe gælder de samme regler som for andre selvstændige, der arbejder i flere EØS-lande. Reglerne for internationale transportarbejdere er beskrevet i pjecen»arbejde i flere EØS-lande«. Der gælder tilsvarende regler for selvstændige, der arbejder i flere EØS-lande. 11

12 Oversigt over blanketter, der skal anvendes ved udsendelse til andet EØS-land E 101 DK. E 102 DK. E 111 DK. E 106 DK. Blanket om den lovgivning, der skal finde anvendelse. Blanketten udstedes af Den Sociale Sikringsstyrelse og anvendes som dokumentation for anvendelse af dansk lovgivning om social sikring under beskæftigelse i et andet EØS-land. (For personer, der ikke er statsborgere i et EØS-land, anvendes blanket N 101 inden for Norden). Forlængelse af udsendelse eller selvstændig virksomhed. Blanketten udstedes af de sociale sikringsmyndigheder i det EØS-land, hvortil arbejdstageren eller den selvstændige er udsendt. Blanketten anvendes i tilfælde, hvor en blanket E 101 DK for 1 år er udløbet, og udsendelsen af uforudsete grunde bliver af længere varighed. (For personer, der ikke er statsborgere i et EØS-land, anvendes blanket N 102 som forlængelse af N 101). Blanket for ret til naturalydelser under ophold i en medlemsstat. Blanketten udstedes af kommunen. Under arbejde i et andet EØS-land anvendes blanketten som dokumentation for ret til den lægehjælp og sygehusbehandling mv., der opstår behov for. I Storbritannien og Nordirland er blanket E 111 DK ikke nødvendig, da arbejdstageren i stedet kan bruge sit pas. E 111 bruges heller ikke mellem de nordiske lande. Det danske sygesikringsbevis kan evt. vises som dokumentation for retten til sygesikring under opholdet. Blanket for ret til naturalydelser ved sygdom og moderskab, for så vidt angår personer bosat i et andet EØS-land end det kompetente land. Blanketten udstedes af kommunen. Blanketten dokumenterer ret til at blive optaget i den offentlige sygesikring i bopælslandet for dansk regning. Blanket E 106 benyttes ikke melllem de nordiske lande. Optagelse i det andet nordiske lands sygesikring sker i forbindelse med registrering af tilflytning på grundlag af internordisk flyttebevis. 12

13 Institutioner i de øvrige medlemslande, der attesterer blanket E 102 Belgien Ministère de la Prévoyance Sociale Service des Relations Internationales Bureau 613-6è étage Rue de la Vierge noire, 3C B-1000 Bruxelles Storbritannien Department of Social Security The Contributions Agency, Longbenton Newcastle upon Tyne GB-NE98 1YX Department of Labour and Social Security 23, John Mackintosh Square Gibraltar Finland Eläketurvakeskus Pensionsskyddscentralen PB 11 FIN Helsinki Frankrig Direction Regionale des Affaires Sanitaires et Sociales d Ile-de-France 58-62, rue de Mouzaia F Paris Cedex 19 Grækenland General Secretariat of Social Security Stadiou 29 TK Athen Grækenland Holland Sociale Verzekeringsbank, kantoor Verzekeringen Afd. Internationale Detachering Postbus 357 NL-1180 AJ Amstelveen Irland Department of Social Welfare Records (EEC) Gandon House Amiens Street Dublin 1 Island Tryggingastofnun rikisins Laugavegi 114 IS-150 Reykjavik Italien Ministero de Lavoro e della Previdenza Sociale Div. Gen. E Ass. Soc. Via Flavia 6 Italien, Roma Liechtenstein Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen, und Invalidenversicherung FL-Vaduz Luxembourg Ministère de la Sécurité Sociale 26, rue Zithe L-2936 Luxembourg 13

14 Norge Folketrygdkontoret for utenlandssaker Postboks 8138 Dep. N Oslo Portugal Departamento de Relacoes Internacionais e Convencoes de Seguranca Social (DRICSS) Rua de Jungeira 112 Apartado 3072 P-1302 Lisboa Codex Spanien Tesoria General de la Seguridad Social C/ Los Astros, no 5 y 7 E Madrid Sverige Riksförsäkringsverket S Stockholm Tyskland Deutsche Verbindungsstelle (DV) Krankenversicherung - Ausland AOK-Bundesverband D Bonn Østrig Hauptverband der Österreichischen Socialversicherungsträger Kundmanngasse 1 Postfach 600 A-1030 Wien 14

15 15

16 Adresser Nærmere oplysninger om reglerne fås ved henvendelse til følgende myndigheder: Arbejdsløshedsforsikring: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Finsensvej Frederiksberg Tlf.nr.: Arbejdsskadeforsikring: Arbejdsskadestyrelsen Æbeløgade København Ø Tlf.nr.: Sygesikring mv.: Sundhedsministeriet Holbergsgade København K Tlf.nr.: Pension, familieydelser, dagpenge ved sygdom eller fødsel (EF-regler): Den Sociale Sikringsstyrelse Landemærket København K Tlf.nr.: ATP: Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød Tlf.nr.: Udgivet af Den Sociale Sikringsstyrelse og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Ry Bogtryk/Offset Tegninger: Claus Christensen

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international 1 Nr. 1, april 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er informationer om Sygehjælp: - EU-sygesikringskortet får længere

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af blanket E 101 DK

VEJLEDNING Udfyldelse af blanket E 101 DK VEJLEDNING Udfyldelse af blanket E 101 DK Rubrik 1. Anfør lønmodtagerens/den selvstændige erhvervsdrivendes personlige data. Punktet D.N.I springes over. Oplys personnummer under pkt. 1.5. UDSENDT TIL

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

SOCIAL SIKRING FOR LØNMODTAGERE I INTERNATIONAL TRANSPORT NY FREMGANGSMÅDE

SOCIAL SIKRING FOR LØNMODTAGERE I INTERNATIONAL TRANSPORT NY FREMGANGSMÅDE Den Sociale Sikringsstyrelse Internationalt kontor April 2006 SOCIAL SIKRING FOR LØNMODTAGERE I INTERNATIONAL TRANSPORT NY FREMGANGSMÅDE Internationale transportarbejdere skal nu bruge blanket E 101 Tidligere

Læs mere

Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i

Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i PRÆSENTATION Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Nr. 84 8. september 1994 Bekendtgørelse af administrativ aftale af 18. august 1993 til nordisk konvention om social sikring af 15. juni 1992 samt om Grønlands og Færøernes tiltrædelse heraf 1) Danmark

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

Læs mere

Den Sociale Sikringsstyrelse. Udenlandsk pension i Danmark

Den Sociale Sikringsstyrelse. Udenlandsk pension i Danmark 5 Udenlandsk pension i Danmark Indholdsfortegnelse Forord 1 Udenlandsk pension i Danmark 2 Pension fra et EU/EØS- land 2 Pension fra et nordisk land 3 Pension fra et konventionsland 4 Pension fra andre

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse Forord I juli 1993 udsendte Socialministeriet, Sundhedsministeriet, Arbejdsskadestyrelsen,

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 10. maj 2004 J.nr. 96-00006-04 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Dansk pension i udlandet.

Dansk pension i udlandet. Dansk pension i udlandet. Den Sociale Sikringsstyrelse April 1998 2. Indholdsfortegnelse: Forord Dansk pension i udlandet 4 Det danske pensionssystem 5 Folkepension 6 Førtidspension 6 Bopæl i EU- medlemsland

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 August 2012 2/32 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 5 Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5 En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 1. Hvilken social sikringsordning

Læs mere

1. Kan jeg rejse til et andet EU land for at søge arbejde? 2. Kan jeg søge en hvilken som helst stilling?

1. Kan jeg rejse til et andet EU land for at søge arbejde? 2. Kan jeg søge en hvilken som helst stilling? DA/DK EUR Du har mulighed for at søge arbejde i alle femten medlemsstater i Den Europæiske Union (EU) takket være EU-princippet om borgernes grundlæggende ret til fri bevægelighed. Mange mennesker har

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Feriedialyse. Retningslinjer for Region Syddanmark

Feriedialyse. Retningslinjer for Region Syddanmark Område: sundhedsstaben Udarbejdet af: Rikke Winther Strunge Afdeling: planlægning og udvikling E-mail: rikke.winther.strunge@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 13559 Telefon: 7663 1084 Dato: 09. juli 2007

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. KRAVET OM MEDLEMSPERIODE...3

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Vejledning om koordinering af sundhedsydelser. for borgere, der rejser mellem EUlandene

Vejledning om koordinering af sundhedsydelser. for borgere, der rejser mellem EUlandene DEL III Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EUlandene EF-FORORDNING nr. 883/2004 OM KOORDINERING AF SOCI- ALE SIKRINGSORDNINGER Indenrigs-

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Læs mere

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen)

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) UDSENDT TIL MIDLERTIDIGT ARBEJDE I ANDET EØS-LAND Rubrik 2. Oplys navn og adresse på lønmodtagerens arbejdsgiver i Danmark/den

Læs mere

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen)

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) UDSENDT TIL MIDLERTIDIGT ARBEJDE I ANDET EØS-LAND Rubrik 2. Oplys navn og adresse på lønmodtagerens arbejdsgiver i Danmark/den

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring

Nyhedsbrev. om international social sikring Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, marts 2010 Dette Nyhedsbrev er en opfølgning af Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 1, september 2009, der indeholdt informationer om nogle

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 859 af 08/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0010011 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1385

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem i blanketten med TAB eller musen)

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem i blanketten med TAB eller musen) Rubrik 1. Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem i blanketten med TAB eller musen) Anfør lønmodtagerens/den selvstændige erhvervsdrivendes personlige data. Oplys personnummer under pkt. 1.6.

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet Region Hovedstaden Center for Sundhed Enhed for Sundhedsjura Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information A-kassen er pålagt at kontrollere de oplysninger, som du afgiver. Det kan f.eks. ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere