Dansk Cardiologisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Cardiologisk Selskab"

Transkript

1 Dansk Cardiologisk Selskab Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser DCS Kørekortsrapport Nr. 2

2 DCS kørekortsrapport 2012 No. 2 Udgivet juni 2012 af: Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads København K Copyright : Dansk Cardiologisk Selskab. Indholdet af denne rapport må anvendes, herunder kopieres i forsknings, undervisnings, planlægnings- og informationsøjemed. Dette forudsætter, at Dansk Cardiologisk Selskab nævnes som kilde, samt at der ikke i forbindelse med brugen tages afgifter eller gebyrer. Anden mangfoldiggørelse, herunder specielt anvendelse af vejledningens tekst og data i markedsføringsøjemed samt kopiering eller elektronisk mangfoldiggørelse, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra selskaberne. ISBN: Layout Birger Gregers MDD, Frederiksberg Tryk: AKA-PRINT A/S

3 Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Cardiologisk Selskab Regitze Videbæk 1 (formand) overlæge, Axel Brandes 1 overlæge, Sam Riahi 1 overlæge, Jens Jakob Thune 2 Ann Bovin 3 Ulrik Abildgaard 4 overlæge, Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, Rigshospitalet, København. Hjertemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense Hjertemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Hjertemedicinsk afd. Y Bispebjerg Hospital Medicinsk afdeling Regionshospitalet Viborg Kardiologisk afd. P Gentofte Hospital 1 DCS arbejdsgruppen: Arytmi, pacemaker og ICD 2 DCS arbejdsgruppe: Hjerteinsufficiens 3 DCS arbejdsgruppe: Præventiv kardiologi og rehabilitering 4 DCS arbejdsgruppe: Interventionel kardiologi og koronar patofysiologi Taksigelse DCS takker Sundhedsstyrelsen og Dansk Neurologisk Selskab for et godt og konstruktivt samarbejde i forbindelse med Sundhedsstyrelsens godkendelse af denne rapport. Interessekonflikter: Der er ingen interessekonflikter for medlemmerne af skrivegruppen. Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 3 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

4 Indhold DCS konklusioner: 5 Kommissorium 6 Introduktion 7 Risikovurdering 7 Lægens forpligtelser i forhold til patientens kørekort 8 Stabil angina pectoris 9 Akut Koronar Syndrom (AKS) 9 Iskæmisk Hjertesygdom 9 Efter PCI: 10 Efter CABG 10 Synkopepatienter 11 Tachy - bradyarytmier 12 Patienter med ICD 13 Hjerteinsufficiens 15 Patienter med hjertesvigt, kardiomyopati, klapsygdomme mm. 15 Hypertrofisk kardiomyopati HOCM 16 Mekanisk hjerte LVAD (venstre ventrikel assist device) 16 Hjertetransplanterede 16 Klapsygdom 16 Hypertension 16 Aortaaneurisme 16 Pulmonal hypertension 16 Medfødte hjertesygdomme 17 Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 4 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

5 DCS konklusioner: Rapporten er tiltrådt af Sundhedsstyrelsen og skal som sådan anvendes i forbindelse med den helbredsmæssige vurdering af hjertepatienter i forbindelse med kørekortsager. De enkelte tabeller kan bruges uden den tilknyttede tekst for et hurtigt opslag. Neurologisk Selskab har tilkendegivet over for Sundhedsstyrelsen, at DCS s formulering af afsnittet om synkoper, bør være gældende. Brugen af»risk of harm«konceptet giver en solid baggrund for de enkelte regel formuleringer og er i overensstemmelse med det holdningspapir om ICD og kørekort EHRA har udgivet. Rapporten er opdateret så den afspejler moderne kardiologisk behandling. Reducering af køreforbud for gruppe 1 kørekort fra 6 til 3 måneder efter implantation af sekundær profylaktisk ICD eller tilsigtet ICD terapi medfører en betydelig lettelse for ICD patienterne. Forbud mod kørsel for gruppe 2 patienter med ICD eller ICD indikation repræsenterer en betydelig stramning, hvor den enkelte kardiolog må være forberedt på at møde modstand fra patienten. Denne holdning er imidlertid allerede formuleret af EHRA og forventes implementeret af EU, der for øjeblikket er i færd med at formulere EU regelsæt for kørekortområdet. Christian Hassager Formand Dansk Cardiologisk Selskab Regitze Videbæk Formand for skrivegruppen Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 5 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

6 Kommissorium I henhold til skrivelse fra Sundhedsstyrelsen til formandskabet i Dansk Kardiologisk selskab DCS ønskes der nedsat en arbejdsgruppe, der skal revidere den hidtil gældende klaringsrapport»vejledning for udstedelse og fornyelse af kørekort ved hjerte-kar-sygdom«nr. 9 fra Arbejdsgruppen vedr. arytmi, pacemaker og ICD er udpeget af DCS som hovedansvarlig for revisionen af rapporten. DCS finder det væsentligt at arbejdsgruppen, der skal varetage revisionen, sammensættes med deltagelse fra følgende DCS arbejdsgrupper: Arytmi, pacemaker og ICD (formanden udpeges herfra, 3 medlemmer) Hjerteinsufficiens (1 medlem) Præventiv kardiologi og rehabilitering (1 medlem) Interventionel kardiologi og koronar patofysiologi (1 medlem) Arbejdsgruppen skal selv vurdere, om der er brug for konsultationer med andre specialer (specielt neurologi), idet det anses for væsentligt, at der er så god faglig overensstemmelse mellem vejledninger for kørekortområdet som muligt. Arbejdsgruppen bør foretage revisionen af den gældende vejledning under hensyntagen til den nyeste udvikling inden for kardiologien. Arbejdsgruppen bør tillige skele til gældende praksis i vore europæiske og nordiske nabolande. Det forventes at der udarbejdes en rapport som i opbygning og omfang svarer til den tidligere rapport fra 2001 Arbejdsgruppen har diskuteret afsnittet om forholdsregler ved synkoper med Dansk Neurologisk Selskab repræsenteret ved ledende overlæge Per Sidenius, Neurologisk afdeling F, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, som har fundet at teksten i afsnittet bør være den gældende for området. Rapporten har i sin helhed været vurderet af Sundhedsstyrelsen og efter nogle rettelser er den tiltrådt af Sundhedsstyrelsen ved Overlæge Anne Mette Dons, Chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 6 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

7 Introduktion Kravene til fysisk egnethed for tilladelse til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort er reguleret ved Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 304 af 2. april 2009 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 766 af 23. juli 2009, bekendtgørelse nr af 16. december 2009, bekendtgørelse nr af 10. november 2010 og bekendtgørelse nr. 961 af 13. september 2011, hvilke refererer til EU-direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006, som ændret ved direktiv 2009/113/EF af 25. august Sundhedsstyrelsens tolkning af den gældende lovtekst er udtrykt i Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 12. december 2011 om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer. Der skelnes mellem disse to grupper af kørekort: Gruppe 1: Førere af køretøjer i kategorierne A, B og B/E samt førere af traktor/motorredskab. De enkelte kategorier af køretøjer er: A Motorcykel B Personbil BE Påhængsvogn til personbil TM Traktor og motorredskab Gruppe 2: Førere af køretøjer i kategorierne C, C/E, D og D/E samt førere af køretøjer i kategorierne B og D, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, og førere som anmoder om udstedelse, fornyelse eller bevarelse af kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer. De enkelte kategorier af køretøjer er: C Lastvogn D Stor personbil (bus) CE/DE Påhængsvogn til lastbil og bus Udvidelser: Ret til erhvervsmæssig persontransport: erhverv B (Taxa) og erhverv D (bus) Godkendelse som kørelærer I den gældende bekendtgørelse er det specifikt vedrørende hjertesygdom anført: 1 Sygdomme, der kan medføre, at den, der anmoder om udstedelse, fornyelse eller bevarelse af kørekort, udsættes for pludseligt svigt i hjerte- eller kredsløbssystemet, der kan bevirke en pludselig ændring af hjernevirksomheden, udgør en risiko for færdselssikkerheden. Gruppe 1: 2 for ansøgere eller førere, der lider af alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen. 3 for ansøgere eller førere, der lider af angina pectoris, der opstår i hvile eller ved sindsbevægelse. 4 Kørekort kan kun udstedes, fornyes eller bevares efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i hjertesygdomme, eventuelt med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning, for ansøgere og førere: a der anvender pacemaker, ICD eller tilsvarende apparatur, b der lider af blodtryksforstyrrelser, hvor blodtryksforstyrrelsen har medført komplikationer eller andre sygdomme, der kan udgøre en risiko for færdselssikkerheden, c er inden for de sidste 5 år har haft tilfælde af hjerteinfarkt, d der har eller har haft nedsat hjertefunktion/hjertesvigt, eller e der har gennemgået operationer på hjertet, herunder hjertetransplantation. Gruppe 2: 5 Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares efter reglerne for gruppe 1, dog kun efter udtalelse fra speciallæge i hjertesygdomme. Lægen skal særligt udtale sig om de yderligere risici, der er forbundet med at føre de køretøjer, der indgår i denne gruppe. Risikovurdering Grænsen for hvornår risikoen ved bilkørsel er for høj pga. hjertesygdom vurderes ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. På den ene side er hensynet til den enkeltes mobilitet og evt. erhvervsevne og på den anden side er hensynet til øvrige trafikanter. Det er samfundsmæssigt accepteret, at bilkørsel er forbundet med en vis risiko for ulykke og død for øvrige trafikanter, men det forventes samtidig fra samfundets side at risikoen holdes under et vist niveau. Der er ingen undersøgelser af hvilken risiko, der er socialt acceptabel i Danmark, men baseret på canadiske data anvendes internationalt og i vores nabolande en grænse på 0,00005/år, således at den maksimalt acceptable risiko for død eller skade på en anden person ved at lade en person føre motorkøretøj er 1/ pr. år. Til vurdering af risikoen for skade eller død på en anden person anvendes en Risk of Harm-formel: RH= TD x V x SCI x Ac hvor RH er den årlige risiko for alvorlig skade eller død på anden person, TD er den tid der bruges bag rattet (sat til 4 % for gruppe 1 og 25 % for gruppe 2), V angiver risikoen for skade afhængig af biltype (V=1 for lastbiler og 0,28 for almindelig personbiler), SCI angiver den årlige risiko for pludselig inkapacitering af kardial årsag og Ac angiver sandsynlighed for at et der sker en skade på en anden person hvis en chauffør mister bevidstheden under kørsel (2 %). Ud fra denne Risk of Harm formel kan det beregnes at hvis den samfundsmæssige accepterede risiko for skade eller død på anden person (RH) er 0,00005 vil det svare til en acceptabel årlig risiko for pludselig kardialt betinget inkapacitering (SCI) på 22 % for almindelige privatbilister og 1 % for lastbilchauffører. Det er derfor disse grænser, der ligger til grund for internationale og nationale retningslinjer. Til de kommende fælles europæiske regler er det dog meldt ud at man vil anvende en grænse på 2 % for gruppe-2 kørekort. De danske retningslinjer er derfor udformet efter en grænse for gruppe 1 kørsel på 22 % og for gruppe 2 kørsel på 1-2 % og med hensyntagen til den linje der følges i vores nabolande. Taxachauffører og forskellige andre erhvervsgrupper (eks. håndværkere, der alene kører en ladvogn til og fra en arbejdsplads) har en teoretisk acceptabel risiko for SCI et sted mellem 1 % og 22 %. For at gøre retningslinjer operationelle er der i denne vejledning ikke udarbejdet selvstændige retningslinjer for disse forskellige typer af gruppe Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 7 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

8 2-kørekort, men der kan af speciallæge tages hensyn hertil i den individuelle vurdering. Lægens forpligtelser i forhold til patientens kørekort Indledningsvis et par klare regler som er formuleret i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (nr. 877 af 4. august 2011) 44. Kommer en læge i sin virksomhed til kundskab om, at en person lider af sådanne sygdomme eller mangler i fysisk eller sjælelig henseende, at personen i betragtning af de forhold, hvorunder denne lever eller arbejder, udsætter andres liv eller helbred for nærliggende fare, er lægen forpligtet til at søge faren afbødet ved henvendelse til vedkommende selv eller om fornødent ved anmeldelse til pågældende embedslæge [ ]. 85. En læge, der tilsidesætter sin pligt til at søge faren afbødet efter 44, straffes med bøde. Vi er som læger forpligtede til at vurdere vore patienter i henhold til overstående, også selv om det i den enkelte situation kan være svært, når man står overfor en patient der vil miste sit arbejde hvis han eller hun ikke kan opretholde sit kørekort. Normalt vil det være tilstrækkeligt at man orienterer patienten om de gældende regler, men i de tilfælde hvor det synes åbenlyst at patienten ikke har tænkt sig at overholde det påbud der er givet, har vi pligt til at rette henvendelse til embedslægeinstitutionen, der så kontakter politiet. Det er i særlig grad de læger, der har kontakt med patienterne efter den akutte behandling, der skal varetage informationen om kørekort reglerne, men det vil være hensigtsmæssigt at den initialt behandlende læge i de tilfælde hvor det er åbenlyst, at der vil være restriktioner, gør patienterne opmærksomme på dette. Kørekort regler fordelt på sygdomsgrupper: De enkelte typiske kardiale lidelser behandles nedenfor. Det har været arbejdsgruppens ønske at lægge vægt på skematiske oversigter der så uddybes efterfølgende med tekst og referencer. Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 8 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

9 Iskæmisk Hjertesygdom Tabel 1. retningslinjer for udstedelse, fornyelse eller bevaring af kørekort hos patienter med Iskæmisk hjertesygdom Iskæmisk hjertesygdom Gruppe 1. Gruppe 2. Stabil angina pectoris eller asymptomatisk iskæmisk hjertesygdom Ingen restriktioner hvis: - ingen angina pectoris i hvile/ved sindsbevægelse, - ingen svær hjerteinsufficiens (NYHA 4) - ingen malign arytmi. 3 kar sygdom 3VD Ingen restriktioner hvis: - ingen angina pectoris i hvile/ved sindsbevægelse, - ingen svær hjerteinsufficiens (NYHA 4) - ingen malign arytmi Venstre hovedstamme stenose LMS Efter akut koronar syndrom AKS (STEMI, NSTEMI, UAP) LVEF>35 % og/eller evt. udført PCI Efter AKS (STEMI, NSTEMI, UAP) og LVEF < 35 % Efter CABG (også for 3-karssygdom og venstre hovedstammestenose) CABG udført uden sternumsplit se. side 10. før behandling har fundet sted Ingen restriktioner hvis ved udskrivelsen: - ingen angina pectoris i hvile/ved sindsbevægelse, - ingen svær hjerteinsufficiens (NYHA 4) - ingen malign arytmi Do Ingen restriktioner hvis 1 måned efter udskrivelse: -ingen angina pectoris i hvile/ved sindsbevægelse, -ingen svær hjerteinsufficiens (NYHA 4), -ingen malign arytmi Ingen restriktioner hvis: - ingen angina pectoris i hvile/ved sindsbevægelse, - ingen hjerteinsufficiens (NYHA 3-4) - ingen malign arytmi - opnår ved arbejdstest 5 METS - LVEF>35 % Betingelser: Vurderes ved speciallæge i kardiologi Fornyelse efter 1 år, herefter hvert 5 år. før behandling har fundet sted før behandling har fundet sted Ingen restriktioner hvis 30 dage efter udskrivelsen: - ingen angina pectoris i hvile/ved sindsbevægelse, - ingen hjerteinsufficiens (NYHA 3-4), - ingen malign arytmi, - opnår ved arbejdstest 5 METS, - LVEF> 35 % Betingelser: Vurderes ved speciallæge i kardiologi Fornyelse efter 1 år, herefter hvert 5 år. Ingen restriktioner hvis 3 måneder efter udskrivelsen: - ingen angina pectoris i hvile/ved sindsbevægelse, - ingen hjerteinsufficiens (NYHA 3-4), - ingen malign arytmi, - opnår ved arbejdstest 5 METS, - LVEF> 35 % Betingelser: Vurderes ved speciallæge i kardiologi Fornyelse efter 1 år, herefter hvert 5 år. NYHA gruppe: New York Heart Association funktionsgruppe I, II, III og IV angiver sværhedsgrad af hjerteinsufficiens bedømt ud fra patients symptomer. Gruppe I er symptomfri, gruppe IV har svære symptomer i hvile LVEF: Venstre ventrikel uddrivningsfraktion (normal er %) 3VD: 3-karssygdom. Med velfungerende grafter og/eller stents til alle 3 gebeter har patienten ikke definitionsmæssigt 3VD. En patient som oprindeligt har 3VD kan godt fortsat have 3VD hvis grafter og/eller stents ikke er velfungerende. Antallet af ikke-revaskulariserede gebeter afgør graden af iskæmisk hjertesygdom: 1VD, 2VD, 3VD. LMS: Venstre hovedstammestenose. Med velfungerende grafter og/eller stents til LAD og Cx-gebeter har patienten ikke definitionsmæssigt venstre hovedstammestenose. En patient som oprindeligt har LMS kan godt fortsat have LMS efter CABG/PCI, hvis grafter og/eller stents ikke er velfungerende. AKS: Akut Koronar Syndrom: ST-Elevations-Myocardieinfarkt (STEMI) eller Non-ST-Elevations-Myocardieinfarkt (NSTEMI) eller Ustabil Angina Pectoris (UAP). METS: Metabolic Equivalent Task. Et udtryk for energiomkostning ved en given fysisk aktivitet, hvor 1 MET udtrykker hvile i siddende tilstand. 5 METS svarer til moderat aktivitet som almindelig cykling. CABG: Coronary Arterie By-Pass operation Stabil angina pectoris Patienter med stabil angina pectoris (uden tilfælde i hvile eller under stress) har en årlig risiko for cardiovaskulær død på ca. 1,5 % (12). SCD (Sudden Cardiac Death pludselig død inden for en time efter symptomdebut) hos samme patientgruppe er på 0,3 % (1) til 1,0 % (6) pr år. Frekvensen af SCD skønnes at være af samme størrelsesorden som Sudden Cardiac incapacity (SCI). 4S studiet som fulgte 4444 post-ami patienter med en middelalder på 60 år i 5,4 år, observerede 76 tilfælde med SCD (13). Den årlige frekvens af SCD i dette studie var på 0,3 %, og frekvensen af kardial udløst synkope var under 2 %. Således er der ikke evidens for at en»almindelig«population af AMI patienter skal udelukkes for en gruppe-2 licens efter deres AMI, med mindre der er andre kriterier som angiver, at den enkelte patient tilhører en risikogruppe med højere risiko. Akut Koronar Syndrom (AKS) 90-dages mortalitet for STEMI og NSTEMI/UAP var i GRACE studiet (2) 11 % og 8 %, respektive. Efterfølgende var den månedlige mortalitet på lidt under 1 % pr måned for begge grupper, og omkring en tredjedel af dødsfaldene rubriceredes som SCD (Poole-Wilson et al 2006 RITA-3, 3). Et observationelt studie fra USA viste at SCD inden for de første 30 dage efter AMI var på ca. 1,2 %. I de følgende år var frekvensen af SCD ca. 1,2 % pr år (Adabaq et al JAMA 2008, 4). Den gennemsnitlige alder i studiet var imidlertid 67 år altså betydeligt højere end på den professionelle chauffør i DK. I det prospektive studie PEACE (Hsia et al 2008 A J Cardiol, 1) var den årlige frekvens af SCD på 0,32 % hos den halvdel af patienterne som havde haft AMI. Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 9 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

10 I VALIANT studiet (Solomon et al NEJM 2005, 5) undersøgte man frekvensen af SCD efter AMI hos patienter med reduceret LVEF Risikoen for SCD i den gruppe af patienter med dårligst LVEF (< 0,30 %) var på 2,25 % den første måned, og reduceredes herefter til 0,37 % pr måned efter et år (ca. 4,5 % pr år). Hos patienter med LVEF>40 % var risikoen mere end halveret under 2 % per år. For gruppe 1: SCI ligger under % efter udskrivelse både hvis LVEF> 35 % og LVEF < 35 %, hvorfor ingen restriktioner når andre kriterier er opfyldt (5). For gruppe 2: Anvender man SCI på 2 % som grænseværdi for denne gruppe diskvalificeres undergruppen med LVEF< 35 %, som imidlertid er diskvalificeret i forvejen på grund af LVEF; men gruppen med LVEF > 35 % skønnes at ligge betydeligt under 2 % risiko efter 4 uger og derfor kan tillades at køre efter 4 uger. Tyske regler: 4 uger 3 mdr. Engelske regler: 6 uger Svenske regler: Ingen fast grænse men afhængig af arbejdstest/ myokardiescintigrafi/kag. Norske regler: tidligst 6 uger Efter PCI: Efter en vellykket PCI med stent implantation kan ses pludselig stent trombose; 25 % af patienter med stent trombose skønnes at få pludselig kredsløbsforstyrrelse med påvirket bevidsthed (SCI/SCD). I en stor metaanalyse sås risikoen for subakut stent trombose (24 timer 30 dage) at være på ca. 0,8 %, hvor 70 % af tilfældene lå inden for de første 7 dage (omregnet til SCI pr år: ca. 5 %). Den samlede risiko første år ligger på 1-2 % for stent trombose, og risikoen for at der udvikles SCD/SCI (25 % af tilfældene) betydeligt under 1 %. Efterfølgende er risikoen for akut stent trombose på ca. 0,3 % pr år (SCD/SCI under 0,1 %) (6, 14). Konklusion: Gruppe 1 kan føre bil ved udskrivelsen fra PCI (RH: SCD/ SCI 0,25 x 0,8 x 0,7 % x 52 = ca. 6 % omregnet pr år). Gruppe 2 efter 1 mdr. (RH: SCD/SCI 0,25 x 1 x 1,1 svarende til ca. 0,3 % for SCD/SCI pr år). Efter CABG Efter Coronar Arterie By-Pass (CABG) operation er risikoen for maligne takyarytmier med SCD lav men højst hvis der før operation er observeret maligne arytmier ca. 0,4 % årligt (11). Der foreligger ingen data på risikoen for»pludselig optræden af kredsløbsforstyrrelser«efter CABG hvor LVEF er normal og hvor der ikke har været nogen problematik med malign arytmi før operationen. Først 2-3 måneder efter sternumsplit i forbindelse med hjerteoperation skønnes sternum at være stabil. I DK anbefales at patienterne (gruppe 1) 1 måned efter udskrivelse efter CABG kan føre bil hvis de i tabellen anførte forhold ellers er overholdt da patientens reaktionsevne på det tidspunkt er restitueret (15, 16, 17, 18). For patienter (gruppe 2) anbefales 3 måneder da sternum først da er helet fuldstændigt. Der er ingen dokumentation i litteraturen for dette men samme anbefalinger ses i de tyske, engelske, svenske og norske retningslinjer (7, 8, 9, 10). I tilfælde af at CABG er udført thoracoskopisk - uden sternumsplit - vil 1 måned efter operationen være tilstrækkeligt også for gruppe 2. Referencer: 1 Hsia J, Jablonski KA, Rice MM et al. Sudden Cardiac Death in patients with stable coronary artery disease and preserved left ventricular function (PEACE). Am J Cardiol 2008; 101: Fox KAA, Dabbous OH, Goldberg RJ et al. BMJ 2006; 333: Prediction of risk of death and myocardiel infarction in the six months after presentation with acute coronary syndrome (GRACE). 3 Poole-Wilson PA, Pocock SJ, Fox KAA et al. Heart 2006; 92: Interventional versus conservative treatment in acute non-st-elevation coronary syndrome: RITA-3 trial. 4 Adabag AS, Therneau TM, Gersh BJ et al. JAMA 2008; 300: Sudden death after myocardial infarction. 5 Solomon SD, Zelenkofske S, McMurray JJV et al. Sudden Cardiac Death in patients with Myocardial Infartction and Left Ventricular Dysfunction, Heart Failure, or Both (VALIANT). NE JM 2005; 352: Daemen J, Wenaweser P, Tsuchida K et al. Early and late coronary stent thrombosis of sirolimuseluting and paclitaxeleluting stents in rutine clinical practice. Lancet 2007; 369: H.H. Klein, A. Krämer, B.M. Pieske et al. Fahreignung bei kardiovaskulären Erkrankungen. De Kardiologe DE regler) 8 For Medical Practisioners At a glance Guide to the current Medical Standards of Fittness to drive. Issued by Drivers Medical Group, DVLA Swansea august (UK regler) 9 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (svenske regler) 10 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker. Helsedirektoratet. (norske regler). 11 Pinto RP, Romerill DB, Nasser WK et al (1996) Prognosis of patients with frequent premature ventricular complexes and nonsustained ventricular tachycardia after coronary artery bypass graft surgery. Clin Cardiol 19: Spaulding C, Daemen J, Boersma E et al (2007) A pooled analysis of data comparing sirolimus-eluting stents with bare-metal stents. N Engl J Med 356: Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) Group. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) Lancet. 1994;344: D ascenzo F, Biondi-Zoccai G, Clementi F et al.an international collaborative meta-analysis on the incidence of coronary stent thrombosis including 30 studies, 225,536 patients, and 4,203 thromboses. EHJ 2011 (32): Andreasen JJ. Rekonvalescens og sygemelding efter hjertekirurgi. Ugeskr Læger 171/40 28 sepr Selnes OA, Goldsborough MA, Borowicz LM et al. Neurobehavioural sequelae of cardiopulmonary bypass. Lancet. 1999;353: Newman MF, Kirchner JL, Phillips-Bute B et al. Longitudinal assessment of neurocognitive function after coronary-artery bypass surgery. N Engl J Med. 2001;344: Selnes OA, Grega MA, Borowicz LM, Jr. et al. Cognitive changes with coronary artery disease: a prospective study of coronary artery bypass graft patients and nonsurgical controls. Ann Thorac Surg. 2003;75: Chris Simpson MD (Chair), Paul Dorian MD, Anil Gupta MD et al. Assessment of the Cardiac Patient for Fitness to Drive and Fly. Canadian cardiovascular society consensus conference 2003 Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 10 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

11 Synkopepatienter Tabel 2. Vejledende retningslinjer for udstedelse, fornyelse eller bevaring af kørekort hos synkopepatienter. Nedenstående konfereret med, og accepteret af Dansk Neurologisk Selskab repræsenteret ved ledende overlæge Per Sidenius, Neurologisk afdeling F, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Synkopetype Gruppe 1 Gruppe 2 «Banal synkope«, enkeltstående tilfælde, ikke under højrisiko aktivitet*: vasovagal synkope uafklaret synkope situationssynkope synkope i forbindelse med akut sygdom *højrisiko aktiviteter (bilkørsel, arbejde med maskiner eller i højde) Recidiverende synkoper (inkl. gentagne»banale«synkoper, dog ikke synkoper i forbindelse med akut sygdom eller situationssynkope) Recidiverende sitationssynkoper der ikke opstår under højrisiko aktivitet eller recidiverende synkoper i forbindelse med anden akut sygdom Sinus caroticus synkope Hostesynkope med gentagne tilfælde Ingen restriktion Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares, hvis patienten efter adækvat udredning og behandling har været anfaldsfri i 3 måneder, ved synkope under bilkørsel i 6 måneder Ingen restriktion Kørsel kan genoptages 1 uge efter anlæggelse af PM og ophør af symptomer ved carotis-massage. Kørsel kan genoptages efter 1 års symptomfri observation på basis af lægeudtalelse Ingen restriktion Kørekort kan generelt ikke udstedes, fornyes eller bevares, med mindre årsagen til synkopen er helt afklaret og behandlingen har vist sig effektiv med anfaldsfrihed i 12 måneder. Ingen restriktion Kardial synkope se afsnit om arytmier se afsnit om arytmier Kørsel kan genoptages efter klinisk kontrol 4 uger efter anlæggelse af PM og ophør af symptomer ved carotis-massage Synkopepatienter er en yderst heterogen patientgruppe, hvorfor det er vanskeligt at udstikke overordnede generelle retningslinjer. Kørekortreglerne er meget afhængige af den enkelte type synkope, som fremgår af tabel 2. Epidemiologiske data viser en karakteristisk fordeling af førstegangstilfælde af synkoper med høj incidens i alderen mellem 10 og 30 år. Herefter falder incidensen for igen at stige fra ca. 55 års alderen (1). Stigningen er kraftigst hos patienter over 70 år (2). Omkring en tredje del af tilfældene i almenbefolkningen skyldes vasovagale og ortostatiske synkoper, mens ca. 10 % har en kardial årsag og godt en tredje del ikke kan klassificeres nærmere (2). Synkoper under bilkørsel optræder forholdsvis sjældent. I en mindre undersøgelse på 104 patienter, som var henvist til synkopeudredning havde 3 patienter en synkope, mens de kørte i bil. I et tilfælde førte synkopen til en mindre soloulykke (3). En stor retrospektiv analyse af data fra mere end 3700 patienter, som blev udredt for synkoper på Mayo Klinikken, viste, at ca. 10 % havde en synkope under bilkørsel. Heraf var godt en tredje del reflekssynkoper, mens 12 % skyldtes kardial arytmi. Risikoen for synkoperecidiv var sammenlignelig for patienter med synkope under bilkørsel og synkope ved andre lejligheder. Kun 2,7 % af patienterne med synkope under bilkørsel fik recidiv, mens de kørte i bil, hvor af to tredje del skete mere end 12 måneder efter den initiale udredning (4). Samlet set var incidensen af recidiverende synkoper under bilkørsel lav. Der bør dog altid foretages en grundig (kardiologisk) udredning, og diagnosen bør søges etableret. En omhyggelig anamnese er den vigtigste del af udredningen. Ofte vil patientens sygehistorie/anfaldsbeskrivelse allerede give væsentlige holdepunkter for årsagen til synkopen. Anamnesen bør suppleres med yderligere undersøgelser såsom 12-afledningers EKG, BT-måling (liggende/stående), ekkokardiografi (udelukkelse af strukturel hjertesygdom), tilt-table test og langtidsmonitorering. Hvis mistanken går i en bestemt retning, bør der iværksættes yderligere udredning. Der er tale om»banale«synkoper, hvis anfaldene sker meget sjældent, hvis der er tilstrækkelig lange prodromer (fx kvalme, varmefornemmelse, utilpashed), til at patienten kan nå at sætte sig eller lægge sig ned, hvis patienten ikke er kommet til skade og hvis anfaldene ikke er sket ved højrisiko aktiviteter (bilkørsel, arbejde med maskiner eller i højde). Risiko for recidiv er lav. Revurdering og yderligere udredning ved recidiv sker i henhold til guidelines. Generelt er der ingen grund til kørekortrestriktioner, da synkoperne kun forekommer i de nævnte situationer og man ikke forventer, at eventuelle nye synkoper sker under bilkørsel. Hos patienter med gruppe 2-kørekort må der ikke være tvivl om diagnosen. Alvorlige synkoper er hyppigt forekommende, pludselig indsættende, medførende tilskadekomst eller forekommer under højrisiko aktivitet. Hos patienter med gruppe 2-kørekort kræver uafklarede synkoper en særdeles grundig udredning for at udelukke, at der kan foreligge en årsag, som er forbundet med recidivrisiko. Individuel vurdering af hvert enkelt tilfælde er nødvendig. Når diagnosen er afklaret, følges retningslinjerne for den pågældende type synkope. Referencer: 1 Moya A, Sutton R, Ammirati F, et al. Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009). Eur Heart J 2009;30: Soteriades ES, Evans JC, Larson MG, et al. Incidence and prognosis of syncope. N Engl J Med 2002;347: Maas R, Ventura R, Kretzschmar C, et al. Syncope, driving recommendations, and clinical reality: survey of patients. Br Med J 2003;326:21 4 Sorajja D, Nesbitt GC, Hodge DO, et al. Syncope while driving. Clinical characteristics, causes, and prognosis. Circulation 2009;120: Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 11 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

12 Tachy - bradyarytmier Tabel 3. Vejledende retningslinjer for udstedelse, fornyelse eller bevaring af kørekort hos patienter med tacky- og bradyarytmier Arytmi type Gruppe 1. Gruppe 2. AVNRT uden synkope Ingen restriktion. Ingen restriktion. AVNRT med synkope før der er foretaget ablation. Kørsel kan genoptages 1 uge efter vellykket ablation før der er foretaget ablation. Kørsel kan genoptages 1 uge efter vellykket ablation Wolf-Parkinson-White (WPW) uden synkope Ingen restriktion. Ingen restriktion med mindre der er anamnese med atrieflimren, hvor Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares før der er foretaget ablation. Kørsel kan genoptages 1 uge efter vellykket ablation Wolf-Parkinson-White (WPW) med synkope Fasikulær-, udløbsdels- ventrikulær takykardi før der er foretaget ablation. Kørsel kan genoptages 1 uge efter vellykket ablation før der er foretaget ablation. Kørsel kan genoptages 1 uge efter vellykket ablation Atrieflimren og atrieflagren Ingen restriktion Ingen restriktion Bradykardi med indikation for pacemaker behandling Uden synkoper Bradykardi med indikation for pacemaker behandling Med synkoper Efter Pacemaker skift eller lommerevision før der er foretaget pacemaker implantation. Kørsel kan genoptages 1 uge efter pacemaker implantation før der er foretaget pacemaker implantation. Kørsel kan genoptages 1 uge efter pacemaker implantation Kørsel kan genoptages efter ca. 1 uge (patienten skal være smertefri) før der er foretaget ablation. Kørsel kan genoptages 1 uge efter vellykket ablation før der er foretaget ablation. Kørsel kan genoptages 1 uge efter vellykket ablation før der er foretaget pacemaker implantation. Kørsel kan genoptages 1 uge efter pacemaker implantation før der er foretaget pacemaker implantation. Kørsel kan genoptages 4 uger efter pacemaker implantation på basis af udtalelse fra behandlende pacemakercenter Kørsel kan genoptages efter ca. 1 uge (patienten skal være smertefri) Efter replacering/skift af elektrode Som ved primær implantation Som ved primær implantation Arytmidiagnosen stilles ved udredning der typisk består af EKG optagelse både udenfor og under anfald, Holter-monitorering og evt. arbejds-ekg. Der foretages ved takyarytmier elektrofysiologisk undersøgelse og ablationsbehandling. AVNRT: AV nodal reentry takykardi er den hyppigste supraventrikulære takykardi og optræder i alle aldre. Takykardien kan optræde med eller uden synkope. Radiofrekvens ablationsbehandling er succesfuld i op til 96 % af tilfældene. WPW: Wolf-Parkinson-White. Synkope risiko for patienter med WPW er lav. Dog har patienter med WPW og kendt atrieflimren en synkope risiko på ca. 1,7 % per år (2). Succesraten for radiofrekvens ablationsbehandling er højt og recidiv risikoen ligger på omkring 1 % (3). Atrieflimren og atrieflagren: Atrieflimren og atrieflagren er som regel ikke forbundet med en øget risiko for tab af bevidsthed. Der findes derfor ingen grundlag for restriktion i kørsel med mindre der foreligger synkope anamnese. Bradykardi For patienter med bradykardi hvor der findes indikation for pacemaker behandling anbefales kørselsforbud indtil efter pacemaker implantation for både gruppe 1 og 2. Efter pacemaker implantation Risiko for pacemaker svigt er beskrevet til at være under 0,2 % per år (4). Der er dog behov for re-operation og omplacering af ventrikel elektroden i 1.4 % af tilfældene (5). Referencer: 1 Clague JR, Dagres N, Kottkamp H et al. Targeting the slow pathway for atrioventricular nodal reentrant tachycardia: initial results and longterm follow-up in 379 consecutive patients. Eur Heart J 2001; 22: Pietersen AH, Damgaard Andersen E, Sandoe E. Atrial fibrillation in the Wolff-Parkinson-White syndrome. Am J Cardiol 1992; 70:38A 43A 3 Kose S, Amasyali B, Aytemir K et al. Radiofrequency catheter ablation of accessory pathways during pre-excited atrial fibrillation: acute success rate and long-term clinical follow-up results as compared to those patients undergoing successful catheter ablation during sinus rhythms. Heart Vessels 2005; 20: Maisel WH. Pacemaker and ICD generator reliability. JAMA 2006; 295: Wiegand UK, Bode F, Bonnemeier H et al. Long-term complication rates in ventricular, single lead VDD, and dual chamber pacing. PACE 2003; 26: Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 12 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

13 Patienter med ICD Tabel 4: Vejledende retningslinjer for udstedelse, fornyelse eller bevaring af kørekort hos patienter der behandles med/eller har indikation for ICD Type, indikation/behandling Gruppe 1. Gruppe 2. Implantation af primær profylaktisk ICD Ingen restriktioner, kørsel kan genoptages 1 uge efter implantationen såfremt hjemmemonitorering er etableret Hvis hjemmemonitorering ikke er etableret, kan kørsel genoptages 4 uger efter implantationen på basis af udtalelse fra behandlende ICD center * *i de tilfælde hvor der er implanteret en resynkroniserings ICD (CRT-D) og hvor resynkronisering ved kontrol 1 år efter, er så effektiv at EF nu er > 35 %, og patienten i NYHA I eller II, er der ikke længere indikation for primær profylaktisk ICD og genoptagelse/udstedelse af gruppe 2 kørekort kan evt. komme på tale Implantation af sekundær profylaktisk ICD før implantation af ICD og efterfølgende 3 måneders observation Kørsel kan genoptages efter 3 måneder, ICD system skal være udlæst og kontrolleret før kørselstilladelse kan gives. Restriktioner: Fornyelse efter 1 år og herefter hvert 5 år Efter tilsigtet ICD terapi stød i 3 måneder regnet fra tidspunkt for ICD stød Kørsel kan genoptages efter 3 måneder, ICD system skal være udlæst og kontrolleret før kørselstilladelse kan gives. Restriktioner: Fornyelse efter 1 år og herefter hvert 5 år, dog årligt hvis der er gentagne tilfælde Efter utilsigtet ICD terapi stød Efter ICD skift eller lommerevision Efter replacering/skift af elektrode Patienter der ikke ønsker ICD på indikationen primær profylakse Patienter der ikke ønsker ICD på indikationen sekundær profylakse Kørselsforbud til årsagen til den utilsigtede terapi er afklaret og afhjulpet Kørselsrestriktion i ca. 1 uge (patienten skal være smertefri) Ingen restriktioner, kørsel kan genoptages 1 uge efter implantationen såfremt hjemmemonitorering er etableret Hvis hjemmemonitorering ikke er etableret, kan kørsel genoptages 4 uger efter implantationen på basis af udtalelse fra behandlende ICD center Ingen restriktioner Kørsel kan genoptages efter 7 måneder. Der skal foreligge oplysninger om indlæggelser/skadestuebesøg i de 7 måneder inden godkendelse. Restriktioner: Fornyelse efter 1 år og herefter hvert 5 år Risikoen for at udvikle akut inkapacitering er for en ICD patient afhængig af den tilgrundliggende sygdom. Der skelnes mellem primær og sekundær profylaktisk ICD indikation. Patienter der har indikation for primær profylaktisk ICD er for størsteparten patienter med iskæmisk hjertelidelse der har nedsat venstre ventrikel funktion med en EF <35 % og i NYHA funktionsklasse II III på optimal medicinsk behandling. Disse patienter har en gennemsnitlig risiko, for at udvikle behandlingskrævende ventrikulær arytmi og dermed få en nødvendig ICD terapi, på ca. 7,5 % / år. De øvrige patienter med indikation for primær profylaktisk ICD kan ofte være helt asymptomatiske og fundet ved udredning af familie til patient med symptomatisk ventrikulær arytmi/pludselig hjertedød. Det kan dreje sig om lang QT syndrom, kort QT-syndrom, ARVC, Brugada syndrom, HOCM og nogle typer af myskeldystrofier. Risikoen for at udvikle behandlingskrævende arytmi er ikke kendt hos disse patienter men den skønnes ikke at være højere end hos patienter med iskæmisk hjertelidelse og der kan derfor bruges samme risikovurdering. Når det gælder indikation for sekundær profylaktisk ICD er der tale om patienter der har haft livstruende ventrikulære arytmier / hjertestop. Risikoen for recidiv af behandlingskrævende arytmi er betydelig højere specielt indenfor de første måneder og dette har ført til den etablerede praksis med kørselsforbud 6 måneder efter event for gruppe 1 førere og permanent kørselsforbud for gruppe 2 førere. Risikoen for at stødkrævende arytmi opstår i forbindelse med bilkørsel kan estimeres ud fra den tid den givne person befinder sig bag rattet. For en gruppe 1 fører er denne tid estimeret til 2 4 % af dagen, og risikoen for en relevant ICD terapi under kørsel er derfor meget ringe. Omvendt vil en gruppe 2 fører der estimeres at tilbringe lang tid bag rattet (ca. 25 % af dagen) og kører en stor tung bil hvor risikoen for personskade er langt højere, have en risiko der ligger højere end hvad man i den vestlige del af verden har valgt at acceptere (1 ud af ). Risikoen for gruppe 2 førere der kører mindre biler (hyrevogn eller sygetransport uden udrykning) ligger højere end for gruppe 1 førere da en betydelig tid tilbringes bag rattet men ikke så Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 13 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

14 høj som hos gruppe 2 førere, der kører et stort tungt køretøj. På den anden side er hensynet til passageren i bilen vigtig og der skelnes derfor ikke her mellem de forskellige kategorier af gruppe 2 førere. European Heart Rhytm Association EHRA, offentliggjorde i 2009 (3) et konsensus papir der beskrev opdaterede rekommandationer for ICD patienters bilkørsel for såvel gruppe 1 som for gruppe 2 førerbeviser. Dette dokuments risikoberegning bygger på»risk of Harm«formuleringen introduceret af Canadian Consensus Conference i 1992, opdateret ved senere konferencer i 1996 og Den reelle viden om ICD patienters faktiske oplevelse af stød under bilkørsel og patienternes overholdelse af påbud om ikke at køre bil er beskeden. Et amerikansk studie fra 2007, the TOVA study (2) (Triggers of Ventricular Arrhytmia) analyserede arytmi forekomst hos 1188 ICD patienter og fandt at bilkørsel var den aktivitet der hyppigst var forbundet med stød fra ICD, det syntes dog som om at stød især forekom i den første halve time efter bilkørslen var ophørt. Studiets svaghed er at det hviler på egen rapportering og at der ikke skelnes mellem om ICD patienten var fører eller passager. Den absolutte risiko blev bedømt til at være lav (1 episode/ person timer kørt). En del behandlingskrævende ventrikulære arytmier behandles af ICD en med anti takykardi pacing ATP. Denne behandling registreres sjældent af patienten og medfører ikke nogen øget risiko for påvirkning af bevidstheden. EHRA s konsensusrapport konkluderer ud fra en grundig litteratur gennemgang og med vægt på den lave risiko i TOVA studiet, at den tidligere praksis med kørselsforbud i 6 måneder efter ICD stød, eller efter VT/VF episode førende til sekundær profylaktisk ICD, kunne reduceres til 3 måneder når det gjaldt Gr. 1 fører bevis. Til gengæld har man ikke fundet grund til at mindske kravene for Gr. 2 førerbevis, hvor man finder, igen ud fra»concept of Risk«beregningerne at indikation for ICD behandling, såvel sekundær som primær profylakse udgør en hindring for at erhverve eller generhverve førerbevis. Der findes hverken for gruppe 1 eller gruppe 2 grund til at tage hensyn til, om ICD patienten mistede bevidstheden i forbindelse med ICD terapien, idet det er uforudsigeligt om fremtidige ICD terapier vil være ledsaget af bevidsthedstab. Selve anlæggelsen af en ICD er i dag et mindre indgreb der foretages i lokal bedøvelse og kan gennemføres ambulant. Imidlertid er der en risiko for elektrode displacering de første uger efter implantationen. Risikoen er størst i den første uge og efter 4 uger skønnes elektroden at være fast vokset. Ved alle nyimplantationer og elektroderevisioner vejledes patienterne i at undgå overdrevne bevægelser i skulder/arm på den implanterede side. De fleste patienter vil have sår smerter de første dage så bilkørsel den første uge skal undgås. EHRA rekommanderer 4 ugers kørselspause og kontrol af systemet før genoptagelse af kørsel, men med den udbredte brug af hjemmemonitorering af ICD patienter i Danmark og den lave incidens af elektrodedisplacering der er rapporteres til Dansk ICD register, er det tilstrækkeligt at indskrænke denne pause til 1 uge såfremt patienten er på hjemmemonitorering, og ellers til kontrol af systemet har været udført 3 4 uger efter implantationen. Med denne praksis er der ikke grund til at skelne mellem patienter der ikke er/er paceafhængige Skift af ICD en foretages ligeledes i lokal anæstesi og ofte ambu- lant. Her er der kun hensynet til operationssåret at tage. Bilkørsel udgør ikke nogen risiko for sårhelingen og ICD skiftet i sig selv giver ingen øget risiko for ICD stød. Patienten tilrådes at vente med at genoptage bilkørsel til smerterne fra operationssåret er svundet. Utilsigtede stød fra ICD en kan desværre forekomme. Det kan dreje sig om støj der af ICD en opfattes som hurtig hjerterytme i det terapiområde den er programmeret til at afgive stød i, fejltolkning af en hurtig supraventrikulær arytmi der opfattes som ventrikulær eller om T-taks oversens. Der skal lægges vægt på at undersøge disse patienter så årsagen til det utilsigtede stød kan afklares og afhjælpes, men et utilsigtet stød er ikke i sig selv en grund til kørselsforbud. Der hersker blandt nogle ICD patienter den fejlopfattelse at man kan bevare sit kørekort hvis man afslår et tilbud om ICD implantation. Her er det vigtigt at understrege at det er selve sygdommen og ikke ICD en i sig selv der udgør hindringen for førerbeviset. Med andre ord vil en erhvervschauffør der afslår et tilbud om ICD behandling ikke kunne opretholde sit førerbevis af denne grund. EHRA s konsensusgruppe foreslår et kørselsforbud på 7 måneder for en gruppe 1. bilist der afslår ICD behandling når det drejer sig om sekundær profylakse. Denne opfattelse hviler på et ældre arbejde af Greg Larsen et al fra 1994 (1), hvor man konkluderede at den største risiko var indenfor den første måned efter den alvorlige arytmi 4.22 % måned, en intermediær risiko frem til 8. måned 1,81 % måned og i den resterende del af 1. år en lav risiko 0,63 % måned. Af de i alt 338 patienter blev 45 % behandlet med den tids konventionelle antiarytmika, 23 % med Amiodarone, kun 8 % fik ICD og 24 % fik ingen antiarytmisk behandling. Med den grundige udredning der foretages i Danmark af patienter med livstruende ventrikulære arytmier, forekommer det ikke umiddelbart rimeligt, at patienter der ikke ønsker ICD skal vente 7 måneder efter den alvorlige arytmi, mens patienter der har ICD, kun får kørselsforbud i 3 måneder efter en ny arytmi episode der har udløst terapi. Man skal imidlertid her medtage, at en ICD patient overvåges konstant idet alle episoder gemmes i ICD ens hukommelse og kan fremdrages ved udlæsning af ICD en, mens man hos en patient der ikke har ICD, kun har de oplysninger patienten selv giver, eller som stammer fra indlæggelser lægen er bekendt med. Det er derfor nødvendigt at anlægge en mere konservativ holdning til grund her og opretholde et kørselsforbud i de 7 måneder EHRA s konsensusrapport foreslår. Referencer. 1 Larsen G, Stupey M R, Walance C G et al. Recurrent events in survivors of ventricular fibrillation or tachycardia: Implications for driving restrictions. JAMA 1994; 271 (17) Albert C, Rosenthal L, Calkins H et al. Driving and implantable Cardioverter-Defibrillator Shocks for Ventricular Arrhytmias: Results from the TOVA Study. JACC 2007; 50 (23) EHRA task force members: Viijgen J, Botto G, Camm J, Hoijer C-J, Jung W, Le Heuzey J-Y, Lubinski A, Norekvål T M, Santomauro M, Schalij M, Schmid J-P and Vardas P. Consensus statement of the European Heart Rhytm Association: updated recommendations for driving by patients with implantable cardioverter defibrillators. Europace 2009; 11, Thijssen J, Borleffs C J W, van Rees J B et al. Driving restrictions after implantable cardioverter defibrillator implantation: an evidence-based approach. Eur Heart J 2011; 32 (21) Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 14 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

15 Patienter med hjertesvigt, kardiomyopati, klapsygdomme mm. Tabel 5: Vejledende retningslinjer for udstedelse, fornyelse eller bevaring af kørekort hos patienter med hjertesvigt og andre tilstande Hjerteinsufficiens Funktionsklasse NYHA I II Hjerteinsufficiens Funktionsklasse NYHA III Hjerteinsufficiens Funktionsklasse NYHA IV Kunstigt hjerte LVAD Gruppe 1 Gruppe 2 Ingen restriktioner Ingen restriktioner efter 3 måneder kan kørsel genoptages ud fra en individuel vurdering foretaget af behandlende center Fornyelse årligt Ingen restriktioner hvis: LVEF>35 % opnår >5 METS ved arb.test, Betingelser: Årlig fornyelse Hjertetransplanterede Restriktioner som efter anden hjertekirurgi (se CABG) Efter 12 måneders observation kan kørsel genoptages hvis: LVEF>55 %, normal arbejdskapacitet (80 % af forventet) og ingen tegn på betydende allograft vaskulopati ved screeningsundersøgelse. Betingelser: Årlig fornyelse Hypertrofisk cardiomyopathi HCM Aortastenose og andre klapsygdomme NYHA I II Aortastanose NYHA III Aortastanose NYHA IV Klapopererede Aortaaneurisme Kronisk aortadissektion Hypertension med systolisk BT > 220 og/eller diastolisk BT > 120 Ingen restriktion. Hvis ICD følges regler som anført. Ingen restriktioner Ingen restriktioner Ingen begrænsninger ud over de postoperative som under CABG, se tabel 1 Ingen restriktioner hvis: Smertefri og aortadiameter <6,5cm Ingen restriktioner hvis: Samlet diameter inkl. falsk lumen under 6,5cm. Døgn-BT <130/80mmHg. Ingen restriktioner med mindre der er symptomer Svimmelhed Svær hovedpine synsforstyrrelser NYHA I II som ved hjerteinsufficiens NYHA III-IV som ved hjerteinsufficiens Hvis indikation for ICD kan kørekort hverken udstedes, fornyes eller bevares Ingen restriktioner hvis der opnås > 5 METS ved arbejdstest og der ikke forekommer: angina åndenød synkope Betingelser: Årlig fornyelse Ingen begrænsninger ud over de postoperative som under CABG, se tabel 1 Patienter med mekanisk hjerteklap skal være i stabil AK behandling i det anbefalede niveau Ingen restriktioner hvis: Asymptomatisk og aortadiameter < 5,5cm. Betingelse: Fornyes årligt. før blodtryk er behandlet Hypertension der er behandlet Ingen restriktioner Ingen restriktioner hvis acceptabel BT kontrol er opnået i form af: Døgn-BT < 180/110 Ingen bivirkninger af behandling der kan medføre akut inkapacitering under kørsel Pulmonal hypertension, primær og sekundær. Som ved hjertesvigt, vær dog opmærksom på at der hos svære tilfælde af pulmonal hypertension optræder synkoper der i sig selv vil medføre begrænsninger til sufficient behandling er etableret og sikret virksom ved kontrol Ingen restriktioner forudsat: NYHA 1-2 >5 METS ved arbejdstest. Hjerteinsufficiens Gruppe 1 Der er ingen hjertesvigtspatienter i NYHA I-III med en årlig risiko for pludselig kardial inkapacitering over 20 %. Der er således ikke nogen begrænsninger for gruppe 1 kørsel for denne gruppe. Det er ikke tilladt at køre bil med hvilesymptomer, hvorfor patienter i NYHA IV ikke må køre privatbil. Gruppe 2 Der er risiko for pludselig kardial inkapacitering på over 1 % for pa- Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 15 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

16 tienter med LVEF 35 % og disse patienter kan derfor ikke få/opretholde gruppe-2 kørekort. Kravene til funktionsniveau er lidt højere for gruppe 2 idet føreren skal kunne klare let anstrengelse uden at få åndenød, der kan påvirke opmærksomheden. Med de foreslåede regler er der en gruppe af patienter med LVEF 35 % og NYHA I, der ikke er kandidater til ICD-behandling, men alligevel ikke må besidde gruppe 2 kørekort. Dette skyldes at der for denne gruppe er en øget incidens af kardial inkapacitering pga. den nedsatte EF %. Hypertrofisk kardiomyopati HOCM Patienter med HOCM har en risiko for pludselig kardial inkapacitering under 22 % og kan derfor besidde gruppe-1 kørekort såfremt de ikke har åndenød i hvile. De patienter, der opfylder kriterier for primær profylaktisk ICD har en risiko for pludselig kardial inkapacitering over 2 % og kan derfor ikke besidde gruppe- 2 kørekort. Dette betyder eksempelvis at man efter de nuværende retningslinjer ikke kan besidde et gruppe-2 kørekort hvis man har HCM og ét tilfælde af pludselig død i familien. Mekanisk hjerte LVAD (venstre ventrikel assist device) Den årlige risiko for pludselig inkapacitering ligger på 5-10 % (pga. apopleksi, arytmi og device-dysfunktion) efter de første tre måneder. Dette tillader gruppe-1 kørsel, men ikke gruppe 2. Hjertetransplanterede For en hjertetransplanteret er risikoen for pludselig kardial inkapacitering under 20 %. Der er således ikke nogle restriktioner for gruppe-1 kørsel alene pga. en hjertetransplantation. For gruppe -2 kørsel skal der foreligge en normal årlig kontrolundersøgelse for at sikre at risikoen det følgende år er tilstrækkelig lav til at tillade kørsel. Klapsygdom For patienter med sikkert asymptomatisk aortastenose vurderet ved arbejdstest er den årlige risiko for pludselig kardial inkapacitering under 2 % og gruppe-2 kørsel kan derfor tillades for denne gruppe. Hvis pt. med aortastenose ikke er sikkert asymptomatiske kan gruppe 2-kørsel ikke tillades. Patienter med aortastenose kan beholde gruppe-1 kørekort, såfremt der ikke er hvilesymptomer. For alle øvrige klapsygdomme medfører klapsygdommen i sig selv ikke en risiko for pludselig kardial inkapacitering over 2 %, hvorfor kørsel afhænger af symptomer og påvirkning af venstre ventrikel efter samme regler som ved hjerteinsufficiens. Klapopererede patienter har en øget risiko for apopleksi i forhold til baggrundsbefolkningen. Det er dog kun for mekaniske mitralklapper at risikoen nærmer sig 2 %. I internationale opgørelser ligger den årlige incidens af stroke for patienter med mekanisk mitralklap mellem 1,3 % og 2,3 %. Af vores nabolande er det alene Norge, der har valgt at sætte restriktioner for patienter med mekanisk mitralklap, der ikke kan få tilladelse til at køre bus. I overensstemmelse med reglerne i de fleste af vores nabolande er det derfor valgt at acceptere gruppe-2 kørsel for patienter med mekanisk klap forudsat, at de er stabilt velregulerede på AK-behandling i henhold til retningslinjer fra Dansk Kardiologisk Selskab. Hypertension Forhøjet blodtryk medfører ikke en risiko for pludselig kardial inkapacitering over 20 % og gruppe-1 kørsel kan således fortsætte såfremt der ikke er hvilesymptomer, der påvirker evnen til at føre bil. Disse tilstande er enten hypertensiv krise eller symptomatisk hypotension pga. nødvendig antihypertensiv behandling. For gruppe-2 kørsel gælder det endvidere at forhøjet blodtryk over grænsen for hypertensiv krise, iht. retningslinjer fra Dansk Hypertensions Selskab, i sig selv udelukker kørsel uanset om der er symptomer eller ej. Kørsel kan fortsætte når blodtrykket er under denne grænse, men hvis det inden tre måneder ikke har været muligt at regulere blodtrykket under grænsen for svær hypertension er risikoen for apopleksi eller AMI for høj til at gruppe 2-kørsel kan fortsætte. Aortaaneurisme Der skelnes ikke mellem thorakale eller abdominale aneurismer. Risikoen for pludselig inkapacitering (særligt ruptur eller dissektion) stiger til over 2 % årligt ved en Aorta diameter på 5,5 cm, hvor der også er operationsindikation. Patienter der opfylder operationskriterier må således ikke føre gruppe-2 køretøjer før operation. Risikoen for ruptur eller dissektion øges kraftigt ved diameter over 6 cm og grænsen for gruppe 1 kørsel lægges arbitrært ved 6,5cm. Patienter med kronisk aortadissektion kan fortsætte gruppe-1 kørsel såfremt de er symptomfri og blodtrykket er velreguleret. Gruppe-2 kørsel kan ikke fortsætte. Pulmonal hypertension Risikoen for pludselig kardial inkapacitering er ikke godt undersøgt. 12 % af patienter med nydiagnosticeret Pulmonal hypertension har haft en synkope. Disse patienter er dog typisk i højere NYHA klasse, således at jo mere symptomatisk en patient er desto større er risikoen for pludselig inkapacitering. Reglerne for Pulmonal hypertension er derfor symptombaserede. Referencer: 1 Maron BJ, Spirito P, Shen W-K et al. Implantable Cardioverter-Defibrillators and Prevention of Sudden Cardiac Death in Hypertrophic Cardiomyopathy, JAMA 2007, 298: John R, Kamdar F, Eckman P et al. Lessons Learned From Experience With Over 100 Consecutive HeartMate II Left Ventricular Assist Devices. Annal of Thoracic Surgery 2011, 92: Park SJ, Milano CA, Tatooles AJ et al. Outcomes in Advanced Heart Failure Patients with Left Ventricular Assist Devices for Destination Therapy. Circulation Heart Failure 2012, published ahead of print,january Dansk Cardiologisk Selskab. Hjerteklapsygdom, diagnose og behandling, Dansk Cardiologisk Selskab. Antitrombotisk behandling ved kardiovaskulære sygdomme»trombokardiologi«, Ruel M, Masters RG, Rubens RD et al. Late incidence and determinants of stroke after aortic and mitral valve replacement. Annals of Thoracic Surgery : Ruel M, Kulik A, Lam BK et al. Long-term outcomes of valve replacement with modern prostheses in young adults. European Journal of cardiothoracic surgery : Dansk Hypertensionsselskab Vejledning i akut svær hypertension. 9 Dansk Hypertensionsselskab Behandlingsvejledning Hypertensio Arterialis Davies R, Goldstein LJ, Coady MA et al. Yearly rupture or dissection rates for thoracic aortic aneurysms: simple prediction based on size. Annals of Thoracic Surgery : Le RJ, Fenstad ER, Maradit-Kremers H. Syncope in adults with pulmonary arterial hypertension. JACC :863-7 Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 16 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

17 Medfødte hjertesygdomme Tabel 6: Medfødt hjertesygdom Type Gruppe 1 Gruppe 2 Simple typer opererede eller ikke opererede (GUCH light) Ingen restriktioner Ingen restriktioner Komplicerede typer Individuel vurdering ved special afdeling Individuel vurdering ved special afdeling Medfødt hjertelidelse hos voksne indeholder et bredt spektrum af sygdomme. De simple typer der benævnes»guch light«guch står for Grown Up with Congenital Heart disease, vil eksempelvis være Atrieseptum defekt ASD, Ventrikelseptumdefekt VSD, Pulmonalstenose PS og Persisterende Ductus Arteriosus DAP, der er lukket enten spontant eller interventionelt/kirurgisk og hvor der ikke er tegn på Pulmonal hypertension. De komplicerede typer vil ofte trods kirurgi have følgevirkninger, og der kræves individuel vurdering ved kardiologisk speciallæge ansat ved center med GUCH speciale. Som en hovedregel vil risikoen for akut inkapacitering være under 20 % årlig og gruppe-1 kørsel være tilladt, såfremt der ikke er andre kardiale årsager der udelukker kørsel. Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser 17 DCS Kørekortsrapport 2012 nr. 2

18 ISBN:

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser DCS Kørekortsrapport 2012. Nr. 2 DCS kørekortsrapport 2012 No. 2 Udgivet juni 2012 af:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D043528/02 Bilag.

Hermed følger til delegationerne dokument - D043528/02 Bilag. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. marts 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 7. marts 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved tilladelse. Guidelines om atrieflimren Medicinsk og elektrofysiologisk

Læs mere

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand,

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, nu konsulent ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Vejledningen

Læs mere

Vejledning for udstedelse og fornyelse af kørekort ved hjerte-kar-sygdom

Vejledning for udstedelse og fornyelse af kørekort ved hjerte-kar-sygdom Nr. 9 2001 KLARINGSRAPPORT Vejledning for udstedelse og fornyelse af kørekort ved hjerte-kar-sygdom Betænkning af udvalg nedsat af Dansk Cardiologisk Selskab på foranledning af Sundhedsstyrelsen ISSN:

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Sygepleje og rehabilitering til patienter med hjerteklapsygdomme

Sygepleje og rehabilitering til patienter med hjerteklapsygdomme Sygepleje og rehabilitering til patienter med hjerteklapsygdomme D. 25. september 2013, sygeplejerske Hjertecentret, Rigshospitalet Jeg ville ønske at nogen havde fortalt mig hvor slemt man faktisk kan

Læs mere

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris.

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Ved alle forløb anvendes registreringsskema for patienter i pakkeforløb Hjertesvigt

Læs mere

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose Iskæmisk hjertesygdom (IHS) CT af hjertet PhD-studerende Thomas Kristensen Hjerte-CT forskningsenheden Rigshospitalet Førende dødsårsag i den vestlige verden 12.6% af alle dødsfald skyldes IHS I USA dør

Læs mere

Behandling. Behandling af hjertesvigtpatienter

Behandling. Behandling af hjertesvigtpatienter Behandling Behandling af hjertesvigtpatienter Lars Videbæk Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Non-farmakologisk behandling Farmakologisk behandling Revaskularisering Avancerede pacemakere

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Helbredskrav til førere af motorkøretøjer Lovgivning

Helbredskrav til førere af motorkøretøjer Lovgivning Helbredskrav til førere af motorkøretøjer Lovgivning Søvnkonference 19.-20. april 2012 Anette Lykke Petri Kst. Souschef, Embedslæge, ph.d. Embedslægeinstitutionen Sjælland Sundhedsstyrelsen Befolkningsudvikling

Læs mere

Kardiologisk uddannelse

Kardiologisk uddannelse Sygehus Sønderjylland, Aabenraa MODUL 1 Tirsdag den 20. oktober 2015 Kl 08.30 09.00 Kl 09.00 15.30. Mødelokale1. 08.30 09.00 Præsentation og introduktion v/ Klinikleder Anette N. Sørensen. Overlæge Peter

Læs mere

Ekg tolkning i almen praksis.

Ekg tolkning i almen praksis. Ekg tolkning i almen praksis. v. Jan Bech, overlæge Phd. Bispebjerg Hospital På kurset fokuseres på systematisk ekg tolkning af ekg er du kan se hos dine patienter i praksis. De fleste ekg apparater er

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. maj 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-810-0037 Dok.: HAA40942 Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen Søvnkonference 2015 Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader Henrik L Hansen Sundhedsstyrelsens organisation Sundhedsstyrelsens regionale enheder Der er

Læs mere

En litteraturbaseret klinisk vejledning

En litteraturbaseret klinisk vejledning En litteraturbaseret klinisk vejledning Patienten med atrieflimren Pernille Palm, Kirsten Larsen, Lotte Boehm, Susanne L. Johansen Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital FS K og T Landskursus 2011

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Hjerterehabilitering - evidens og status. Mogens Lytken Larsen Ledende overlæge, dr.med. Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital

Hjerterehabilitering - evidens og status. Mogens Lytken Larsen Ledende overlæge, dr.med. Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Hjerterehabilitering - evidens og status Mogens Lytken Larsen Ledende overlæge, dr.med. Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Hjertesygdomme i Danmark Iskæmisk hjertesygdom: Akut koronart

Læs mere

PRÆOPERATIVT TILSYN - SPECIELLE PATIENTKATEGORIER

PRÆOPERATIVT TILSYN - SPECIELLE PATIENTKATEGORIER Anæstesiologisk afdeling R Nr: PRÆOPERATIVT TILSYN - SPECIELLE PATIENTKATEGORIER AN 2 Udarbejdet af: Målgruppe: Tom Pedersen Lægerne Godkendt af: Kvalitetsudvalget Ansvar for kvalitetskontrol: Sidst ajourført

Læs mere

Kardiologisk screening i håndbold

Kardiologisk screening i håndbold Kardiologisk screening i håndbold Hvorfor, hvordan og har det egentlig relevans? Læge, ph.d.-studerende Susanne Glasius Tischer Sportskardiologisk klinik Hjerteafdelingen Bispebjerg Hospital Håndboldsymposium

Læs mere

Sportskardiologi - et nyt subspeciale

Sportskardiologi - et nyt subspeciale Sportskardiologi - et nyt subspeciale Den gode, den onde og den grusomme Hanne Rasmusen Overlæge, Ph.D. IOC Center Sport Medicine Copenhagen & Sportskardiologisk klinik Hjerteafdelingen Bispebjerg-Frederiksberg

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 26 Tema om HJERTE-CT Tillæg til ÅRSBERETNING 216 DANSK HJERTEREGISTER Tema om Hjerte-CT, tillæg til ÅRSBERETNING 216 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt. Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København

Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt. Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København Prognose efter AMI 50 40 30 20 10 0 1950 1970 1980 1990 2000

Læs mere

Dato Sagsnr / Sagsbehandling af kørekortssager vedrørende søvnapnø og trafikfarlig medicin fra 1.

Dato Sagsnr / Sagsbehandling af kørekortssager vedrørende søvnapnø og trafikfarlig medicin fra 1. Dato 07-01-2017 HLH Sagsnr. 3-5010-564/1 72229375 Notat vedrørende Sagsbehandling af kørekortssager vedrørende søvnapnø og trafikfarlig medicin fra 1. januar 2017 Resume Følgende er gældende fra 1. januar

Læs mere

Iskæmisk hjertesygdom og fysisk træning

Iskæmisk hjertesygdom og fysisk træning Iskæmisk hjertesygdom og fysisk træning 55 årig mand henvender sig pga. tilfælde med pludselig trykkende ubehag i brystet Spiller fodbold på hyggeplan 1 gang om ugen. Gennem det sidste år 6-7 tilfælde

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

EKG og LVH. RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder. RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm

EKG og LVH. RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder. RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm EKG og LVH R S avl V3 RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm Skema til hjemmeblodtryksregistrering Dato Tidspunkt Måling 1 Måling 2 Måling 3 Morgen

Læs mere

50 Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

50 Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialebeskrivelse Intern medicin: kardiologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med medfødte og

Læs mere

HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS

HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS SYGEHISTORIE 1 En 64-årig mand, tager kontakt til sin privatpraktiserende læge. Han

Læs mere

Når hjertet flimrer. Overlæge Elsebeth Friis Kardiologisk afdeling SVS Esbjerg

Når hjertet flimrer. Overlæge Elsebeth Friis Kardiologisk afdeling SVS Esbjerg Når hjertet flimrer Overlæge Elsebeth Friis Kardiologisk afdeling SVS Esbjerg Lægedage Syd 24.10.2012 Interessekonflikt: Medlem af advisory board vedr. atrieflimren i region Syd AGENDA Nyeste retningslinier

Læs mere

Atrieflimmer og fysisk træning. Hanne Rasmusen og Leif Skive

Atrieflimmer og fysisk træning. Hanne Rasmusen og Leif Skive Atrieflimmer og fysisk træning Hanne Rasmusen og Leif Skive Sygehistorie 45 årig veltrænet løber. Gennem 1,5 år har han konstateret, at ved en puls på ca. 165 får ubehag og åndenød og pulsuret galopperer

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning) 01-06-2015 Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Hjerterytme-forstyrrelser og ICD-behandling. Helen Høgh Petersen overlæge, Ph.D Hjertecentret Rigshospitalet

Hjerterytme-forstyrrelser og ICD-behandling. Helen Høgh Petersen overlæge, Ph.D Hjertecentret Rigshospitalet Hjerterytme-forstyrrelser og ICD-behandling Helen Høgh Petersen overlæge, Ph.D Hjertecentret Rigshospitalet Kardinal symptomer ved hjertesygdom Brystsmerter Dyspnø Hoste / hæmoptyse Ødemer Træthed Palpitationer

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Hjertetransplantation og træning

Hjertetransplantation og træning Hjertetransplantation og træning Christian Dall Ph.d.-stud, cand.scient.san, fysioterapeut Institut for idrætsmedicin, kardiologisk afdeling & Fysioterapiens forskningsenhed Bispebjerg & Frederiksberg

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Cardiologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Ændringer i kliniske retningslinjer for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom fra 00 til 007 DCS vejledning 009. Nr. 1 Ændringer i kliniske retningslinjer for forebyggelse

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Kontrolniveau ved behandling med flecainid et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab DCS holdningspapir 2015. Nr. 3 Kardiogent shock 1 DCS holdningspapir,

Læs mere

Hjertesygdomme - perspektiver med personlig medicin. Henning Bundgaard Professor

Hjertesygdomme - perspektiver med personlig medicin. Henning Bundgaard Professor Hjertesygdomme - perspektiver med personlig medicin Henning Bundgaard Professor Personalised medicine (precision) Personalised medicine s mål er a) at stratificere og b) at time - diagnostik og behandling

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

Årsberetning for kateterbaseret ablation af hjerterytmeforstyrrelser i Danmark (ablation.dk)

Årsberetning for kateterbaseret ablation af hjerterytmeforstyrrelser i Danmark (ablation.dk) Årsberetning 2012 for kateterbaseret ablation af hjerterytmeforstyrrelser i Danmark (ablation.dk) Beretningen er udarbejdet af: Peter Karl Jacobsen (Rigshospitalet), Stig Djurhuus (Odense Universitetshospital),

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

Fravalg og frafald i hjerterehabilitering blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom.

Fravalg og frafald i hjerterehabilitering blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom. Fravalg og frafald i hjerterehabilitering blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom. Undersøgelser 2009 og 2011 Kardiologisk afdeling 242, Sydvestjysk sygehus, Esbjerg European Guidelines on cardiovascular

Læs mere

Årsberetning for kateterbaseret ablation af hjerterytmeforstyrrelser i Danmark (ablation.dk)

Årsberetning for kateterbaseret ablation af hjerterytmeforstyrrelser i Danmark (ablation.dk) Årsberetning 2014 for kateterbaseret ablation af hjerterytmeforstyrrelser i Danmark (ablation.dk) Beretningen er udarbejdet af: Peter Karl Jacobsen (Rigshospitalet), Stig Djurhuus (Odense Universitetshospital),

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF L 223/26 Den Europæiske Unions Tidende 26.8.2009 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF af 25. august 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

Kan min hjertepatient tåle at rejse i højderne?

Kan min hjertepatient tåle at rejse i højderne? Kan min hjertepatient tåle at rejse i højderne? Risikovurdering - individuel Hvad er status for patientens hjertesygdom? Stigning til hvilken højde? >1500 m I hvor lang tid, skal patienten være i højde?

Læs mere

Fysisk træning til hjerteklapopererede patienter

Fysisk træning til hjerteklapopererede patienter Fysisk træning til hjerteklapopererede patienter Kirstine Lærum Sibilitz, læge, ph.d.studerende Lars Tang, fysioterapeut, cand.scient.san.stud. Hjertecentret - Rigshospitalet Temadag for Hjerteforeningens

Læs mere

Kardiologisk uddannelse

Kardiologisk uddannelse Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 08.30 15.30 Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 08.30 15.30 Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, Sydvang 1 6400 Sønderborg Mødelokale: lokale 3 på M62, indgang D MODUL 1 24.10.16

Læs mere

!!"!# $ !" # $% #... 1... 2

!!!# $ ! # $% #... 1... 2 !!"!# $ %&'"( )( & (!'*+&-"' )$ %&./' (+ 0!" #... 1... 2 &"'"#... 2 (... 3 #... 4 #... 4 )... 5 * # +-*./... 5 0 '"# #... 5 "1" #... 5 2"1... 7 &... 8 %##... 8 (%#... 8 3$%#%... 9 4 %... 10 ##$... 12 3

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Atrieflimren. Hjerteforeningens Sundhedskonference. 12. oktober Christian Gerdes Hjertesygdomme Århus Universitetshospital Skejby

Atrieflimren. Hjerteforeningens Sundhedskonference. 12. oktober Christian Gerdes Hjertesygdomme Århus Universitetshospital Skejby Atrieflimren Hjerteforeningens Sundhedskonference 12. oktober 2016 Christian Gerdes Hjertesygdomme Århus Universitetshospital Skejby Agenda Hvad er atrieflimren egentligt og hvor hyppigt er det? Er det

Læs mere

mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus

mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning af

Læs mere

Pacemakere, ICD er og andre avancerede pacemakersystemer

Pacemakere, ICD er og andre avancerede pacemakersystemer Pacemakere, ICD er og andre avancerede pacemakersystemer 2014 Pacemakere, ICD er og andre avancerede pacemakersystemer Rapport fra arbejdsgruppe vedr. den fremtidige tilrettelæggelse af pacemakere, ICD

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 BRYSTSMERTER (ANGINA PECTORIS) OG BLODPROP I HJERTET Kend symptomerne og reagér hurtigt HVAD ER ANGINA PECTORIS? Angina pectoris

Læs mere

Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b

Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b Region/privathospital og dato: Region Midt 25.5.09 Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) 700505 Ønskes varetaget på afdelingen?

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Palliativ indsats og hjerteinsufficiens

Palliativ indsats og hjerteinsufficiens Palliativ indsats og hjerteinsufficiens Birgith Hasselkvist Udviklingssygeplejerske, MKS Regionshospitalet Randers Landskursus for hospice og palliationssygeplejersker, Vejle 2012 Pakkeforløb hjerteklap-

Læs mere

Søvnapnø & Kørekortsregler

Søvnapnø & Kørekortsregler Søvnapnø & Kørekortsregler Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Søvnkonference 2015 Maribo Medico Niels Petri Lægefaglig konsulent Dansk Søvnapnø Forening

Læs mere

EKG/Arytmikode TEST FAM Medicinsk

EKG/Arytmikode TEST FAM Medicinsk EKG/Arytmikode TEST FAM Medicinsk Ved en ekg-optagelse registreres? (1 kryds) Hjertes pumpefunktionen Hjertes elektriske aktivitet Hjertes størrelse 1 Et normalt ekg kompleks indeholder bl.a? (flere kryds)

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

Hjertesygdom og seksualitet

Hjertesygdom og seksualitet Hjertesygdom og seksualitet Pernille Palm Johansen, Klinisk Sygeplejespecialist, Ph.d. studerende Hjertecentret, Rigshospitalet samt Hjerteafdelingen, Bispebjerg/Frederiksberg hospital pernille.palm.johansen@regionh.dk

Læs mere

Palliation i praksis på Hjertemedicinsk afdeling. - eksempler fra Vejle

Palliation i praksis på Hjertemedicinsk afdeling. - eksempler fra Vejle Palliation i praksis på Hjertemedicinsk afdeling - eksempler fra Vejle Vibeke Brogaard Hansen, overlæge PhD vibeke.brogaard.hansen@rsyd.dk Elin Fredsted Petersen, specialeansvarlig sygeplejerske Elin.fredsted.petersen@rsyd.dk

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Annette Kjærsgaard og kollegaerne på Hammel Neurocenter leder efter forsøgspatienter til pilotprojektet i foråret 2014. FOTO: Simon Thinggaard Hjortkjær Et nyt tilbud

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi j.nr. 7-203-01-90/16 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Seksuel aktivitet hvordan kan vi få viden

Seksuel aktivitet hvordan kan vi få viden Seksuel aktivitet hvordan kan vi få viden Pernille Palm Johansen, Sygeplejerske, Ph.d. studerende CopenHeart, Hjertecentret, Rigshospitalet samt Hjerteafdelingen, Bispebjerg/Frederiksberg hospital Pernille.palm.johansen@regionh.dk

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Hjertesvigt og Træning Vigtigheden af muskeltræning til hjertesvigtspatienter. Hjertefysioterapeut Martin Walsøe

Hjertesvigt og Træning Vigtigheden af muskeltræning til hjertesvigtspatienter. Hjertefysioterapeut Martin Walsøe Hjertesvigt og Træning Vigtigheden af muskeltræning til hjertesvigtspatienter Hjertefysioterapeut Martin Walsøe Tidligere anbefalinger Hjertesvigt og træning Blev frarådet frem til slut 1990 erne. I stedet

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Pakkeforløb for hjertesvigt og hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for hjertesvigt og hjerteklapsygdom Pakkeforløb for hjertesvigt og hjerteklapsygdom Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Task Force, december 2008 Det faglige grundlag er baseret på kliniske retningslinjer

Læs mere

Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi

Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi Den 26. oktober 2012 1 3. Specialets højt specialiserede niveau Ansøgning om varetagelse af de højt specialiserede funktioner: Akut koronarangiografi (KAG)

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi j.nr. 7-203-01-90/16 Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialebeskrivelse Intern medicin: kardiologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Kardiologisk uddannelse

Kardiologisk uddannelse Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 08.30 15.30 Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 08.30 15.30 Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, Sydvang 1 6400 Sønderborg Mødelokale 3 på M62, indgang D MODUL 1 25.10.16 Kl.

Læs mere

Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom (IHD) og kronisk hjerteinsufficiens (CHF)

Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom (IHD) og kronisk hjerteinsufficiens (CHF) Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom (IHD) og kronisk hjerteinsufficiens (CHF) Hanne Rasmusen Overlæge, ph.d. Sportskardiologisk klinik Kardiologisk afd. Y Bispebjerg Hospital Dødelighed af iskæmisk

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Hjerte-Kar Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Skal revideres Sygdomsspecifik sundhedsaftale for Hjerte og

Læs mere

Vejledning om neurologiske sygdomme og kørekort

Vejledning om neurologiske sygdomme og kørekort Page 1 of 8 VEJ nr 10335 af 30/11/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-02-2008 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den fulde tekst Vejledning om neurologiske sygdomme og kørekort Denne vejledning henvender

Læs mere

VEJLEDNING OM NEUROLOGISKE SYGDOMME OG KØREKORT

VEJLEDNING OM NEUROLOGISKE SYGDOMME OG KØREKORT VEJLEDNING OM NEUROLOGISKE SYGDOMME OG KØREKORT 2008 Denne vejledning henvender sig primært til læger, som behandler patienter med neurologiske sygdomme. Denne vejledning henvender sig primært til læger,

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Selskab for Akut Medicin Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling DCS

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 16

DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 16 T I L L Æ G S DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl. 15.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 16 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén

Læs mere

46 DC-konvertere patienten til sinusrytme 47 Gennemblødningen stiger 48 Sarkoidose 49 Renovaskulær hypertension. 50 Det kan dreje sig om Amarusis

46 DC-konvertere patienten til sinusrytme 47 Gennemblødningen stiger 48 Sarkoidose 49 Renovaskulær hypertension. 50 Det kan dreje sig om Amarusis NR Det rigtige svar 1 Diuretika. 2 Variant angina pectoris/spasmeangina. 3 Man behøver ikke flere undersøgelser, da pt. har Løfgrens Syndrom, dvs. sarkoidose 4 Aortaklap substitution med indsættelse af

Læs mere

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Informationsmøde Odense 27.2.2012 sjj@medcom.dk Forløbsprogrammer Beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt)

Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt) Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt) Spr. Dit svar Rigtigt svar 1 Du bestiller en ambulance kørsel 1 til patientens

Læs mere

Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes?

Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes? Revideret mhp. offentliggørelse Konference om hjerterehabilitering for Hjerteforeningens faglige netværk 20. oktober 2009 Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes? Læge, ph.d.-studerende

Læs mere