PROCESKONSULENTUDDANNELSEN ÅR 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCESKONSULENTUDDANNELSEN ÅR 2"

Transkript

1 Mit forløb på PKU2 har lært mig, at innovation og fornyelse kalder på mere end den gode ide. Det kalder på reflektion over menneskelige relationer og på overvejelse om, hvordan man kan sætte andre ting i spil end gængse mødeformer for at skabe et kreativt og samskabende miljø. Grith Boesen, Project Manager, Innovation Strategy Office, Global Stakeholder Engagement, Novo Nordisk A/S. PROCESKONSULENTUDDANNELSEN ÅR 2 - PKU Mesterlære Uddannelsen er en overbygning til proceskonsulentuddannelsen år 1 eller andre lignende uddannelser. Uddannelsen udfolder og udfordrer de systemiske og anerkendende grundbegreber med den intention at genopfinde den systemiske praksis i nye læringsarenaer. Med uddannelsen opnår du som en rutineret proceskonsulent en revitalisering og yderligere professionalisering af din konsulentpraksis. Dette udvikles gennem en refleksiv, kollektiv læringsproces, der via aktionslæring understøtter dit personlige proceslederskab samt skærper din evne til at designe og lede processer i spændingsfeltet mellem improvisatoriske og strategiske kontekster. Uddannelsen lægger særlig vægt på co-creative processer som metode til at skabe sammenhængskraft og forandring på tværs af fagområder, organisatoriske søjler, brancher, etc. På uddannelsen kommer du til at møde og arbejde eksplorativt med de nyeste bevægelser inden for new leadership paradigm som eksempelvis uperfekt og evolutionært lederskab, bæredygtig og cirkulær økonomi, kollektiv visdom og generøsitet. Og du kommer til at møde faglige frontfigurer som Jacob Storch, Peter Bastian, John Shotter, Jens-Peter Saul m.fl. Udbytte for dig Du bliver styrket i at designe, gennemføre, opfølge og evaluere forandringsprocesser med afsæt i nyeste procesteorier og -værktøjer at indgå som strategisk sparringspartner i design af forandringsforløb på alle niveauer i og på tværs af organisationer og brancher din evne til at se detaljer og helheder som forudsætning for forandrings- og handlekraft at arbejde artistisk med både dine procesværktøjer og proceslederrollen din personlige performance og gennemslagskraft herunder øget ro og sikkerhed i turbulente processer Du kommer til at arbejde med et individuelt og kollektivt læringsprojekt. Det individuelle læringsprojekt består af følgende dele: et tydeligt læringsmål et mesterlæreforløb med en selvvalgt mentor et personligt aktionslæringsprojekt professionelt udviklingsforløb med fokus på din personlige gennemslagskraft løbende faglig sparring fra forskellige konsulenter i Rambøll Det kollektive læringsprojekt består af følgende dele: arbejde i læringsgrupper aktionstræning med kundeopgaver ikke cases konceptudvikling, design og afvikling af en større konference som afslutning på uddannelsen studietur til University of Hertfordshire, London løbende faglig sparring fra forskellige konsulenter i Rambøll Udbyttet for organisationen Din organisation bliver styrket i: at arbejde strategisk med koblinger mellem forretningsmål og forandringsforløb refleksiv kompetence som understøtter og udvikler en lærende organisation at arbejde på tværs af fagligheder, afdelinger, søjler etc.

2 en konsulent der kender til, arbejder med og forankrer de nyeste procesværktøjer og teorier promovering på den afsluttende konference Indhold Forløbet består af en individuel opstartssamtale samt 7 moduler af 2 dage. Mellem de første 3 moduler trænes du i personlig gennemslagskraft i læringsgrupperne i alt 3 halve dage. Sammenlagt udgør dette 17 hele undervisningsdage. Endvidere skal du regne med at bruge to hele dage mellem alle moduler til at arbejde intensivt i læringsgrupperne med aktionslæringsprojekterne, mentormøder, kundeopgaver samt design, udvikling og afvikling af konferencen. Endeligt skal du regne med supplerende rejsetid ifm. studieturen på modul 4 svarende til én dag. Alt i alt udgør hele uddannelsesforløbet således 30 dage. Modulerne er bygget op om nedenstående elementer, der fungerer som den overordnede bevægelse i uddannelsen. Inden modul 1: Første undersøgelsesproces (Seeking) Formålet med den første undersøgelsesproces er at fastsætte et tydeligt læringsmål for deltagerne samt intensivere relationen med uddannelsens undervisere og facilitatorer. Samtalen foregår i egen organisation og varer 1,5 timer. Det er en fordel at invitere nærmeste leder med, så der fra starten opnås organisatorisk forankring. Begrebet seeking relaterer sig til mennesket som stifinder og understøtter tanken om, at vi alle har en særlig vej, vi skal betræde og vi har en ambition om, at PKU år 2 skal være en væsentlig trædesten på den vej. Individuelle opstartssamtaler i din egen organisation, herunder fastlæggelse af læringsmål kobling af uddannelses- og læringsmål til din organisations strategi intensivering af relationer mellem jer og os fælles forståelse af forudsætninger og forventninger til det kommende uddannelsesforløb Modul 1: At komme tilstede (Grounding) Modulets formål er at skabe et trygt og refleksivt læringsrum, hvor tilstedeværelse og intensive relationer er en nødvendighed, hvis vi skal arbejde undersøgende, ambitiøst og innovativt sammen. Vi kommer til at arbejde individuelt og intensivt med dit eget narrativ som procesleder og undersøge næste skridt og de mulighedsrum, der er for faglig og professionel udvikling. Endvidere genbesøger vi alle de teorier og metoder, du har mødt på PKU år 1, så det fælles faglige grundlag er tydeligt for kollektivitet. Ordet grounding henviser til tanken om, at vi må være forankret i os selv gennem personlige og faglige fortællinger og være forberedte til udvikling ved at have vores nuværende procesværktøjer slebne og klare til læringsrejsen som kommer. Endvidere henviser ordet også til, at vi må være forankret i os selv, så vi med tillid kan læne os ind i fællesskabet. skabelse af et kollektivt læringsrum med tilhørende aktionslæringsprojekter at du får blik for dit eget personlige proceslederskab før, nu og fremadrettet gennem brug af narrative metoder dit horisontale og vertikale proceslederskab, v. Peter Bastian Kollektive udviklingsprocesser som forudsætning for forandring Obligatorisk genbesøg af klassiske systemiske og anerkendende grundmetoder og redskaber Det grundlæggende ledelsesvalg i et Søren Kierkegaards k perspektiv Information om fælles aktionslæringsprojekt:

3 Modul 2: At se (Seeing) På modul 2 arbejder vi med begrebet at se. Der er tre forskellige positioner, når vi taler om at se ift. det personlige lederskab. Disse arbejder vi filosofisk og praktisk med. Derudover skærper vi det anerkendende og systemiske blik og kobler det til mulighedstænkning, co-creativitet og udviklingsprocesser på tværs af gængse spatiale metaforer. Vi folder mellemrummene og forbindelserne ud og finder magien og kraften i generøsiteten og slutteligt skærper vi vores fysiske blik gennem kropsligt arbejde med bevægelser og affekt. Sidstnævnte sker i samarbejde med AFUK (Akademiet For Utæmmet Kreativitet). kunsten at se dit personlige mod i professionelle processer co-creative processer i kollektive udviklingsforløb krop, emotionalitet, affekt og bevægelse forberedelse af individuel aktionslæringsproces: Udvikling, design og afvikling af projekt i egen organisation (skal være gennemført inden modul 4) det generøse lederskab, v. Jacob Storch design af studietur til London i samarbejde med University of Hertfordshire løbende forberedelse til fælles aktionslæringsprojekt: Modul 3: Studietur til University of Hertfordshire, London (Cycling) På modul tre rykker vi hele læringsarenaen ud i en strækzone og tager til London, hvor vi skal møde førende forskere og organisationer, der har en intention om at skabe meningsfulde fællesskaber og innovative processer. I er selv med til at designe studieturen. Begrebet cycling er taget fra metaforen om, at livslang læring sker, når man går fra teknisk til artistisk i sin være- og handlemåde ift. et givent fagområde. Når den rutinerede procesleder kan jonglere frit med alle sine redskaber og skabe i og med nu et. Som når man kører uden hænder på cykel ned af en bakke på en solskinsdag besøg på University of Hertfordshire, v. John Shotter og phd. stipendiat Karina Solsø undersøgelse af trends og tendenser i Londons kulturelle byrum (collective urban inquries) besøge organisationer og projekter der arbejder med new leadership paradigm, social entrepreneurship, m.m. Modul 4: Fra organisation til bevægelse (Connecting) På modul fire skifter vi for alvor fokus fra individuelle til kollektive processer. Fra dette modul skal I skabe som et fællesskab og sætte alle jeres procesredskaber- og metoder i spil. Vi kommer til at invitere udvalgte og førende procesleder ind, der har teoretisk og praktisk erfaring med at facilitere og dokumentere kollektive udviklings-, lærings- og beslutningsprocesser. Ordet connecting henviser til tanken om, at vi allerede er forbundne; men at vi skal have modet til at gøre disse forbindelser tydelige og arbejde intensivt med dem for at skabe progressive forandringer gennem designede og intentionelle processer. redskaber og metoder til kollektive beslutningsprocesser (deep democracy) demokratisk udvikling, bæredygtighed og innovation graphic recording som led i fælles meningsskabelse

4 Modul 5: Mod konferencen (Designing) På modul fem forbereder vi den konference, som I har udviklet, skabt og designet. I skal skabe en ambitiøs konference, som er med til enten at stille spørgsmål til, hvad verden pt. mangler eller give svar på nogen af verdens store udfordringer. Sagt på en anden måde: I skal skabe den meningsfulde konference, verden mangler. I skal under konferencen sætte alle jeres nye redskaber, metoder og teorier i spil gennem designede workshops. På modulet vil vi møde førende forskere indenfor procesdesign fra eksempelvis Kolding Designskole, Kaospiloterne og CBS. Ordet design kalder på tanken om, at vi med det rammeværk, vi iscenesætter rundt om forskellige begivenheder, kan være med til at skabe de samtaler, praksisser og handlinger, der skaber merværdi for verden og på den måde lave social innovation. brug af designprocesser i procesledelse, i samarbejde med Kolding Designskole og Kaospiloterne kreativt projekt design udvikling af design til konference afsluttende forberedelse til fælles aktionslæringsprojekt: Modul 6: Afholdelse af konference (Giving) Modul seks er dedikeret til selve afholdelsen af konferencen. Ordet giving handler om at give det, der mangler. Det er også en generøs forholdemåde, der er optaget af at skabe ressourcer i modsætning til udnyttelse af ressoucerne. Modul 7: Recycling Modul syv er her, hvor den fælles læringscyklus slutter. Vi skal derfor gennem skærpelse af vores metablik evaluere og gennemgå alle uddannelsens elementer. Vi vil sammen sætte nye læringsmål, så læringen forankres yderligere. Ordet recycling kalder på, at nu er en cyklus slut, for at én ny kan begynde. At I skal genbruge (recycle) alt det, I har lært i fremtiden og samtidig og forskudt vil det være en ny læringsproces, I går i gang med. Vi arbejde med: Fælles gennemgang af aktionslæringsprojekter Evaluering af uddannelsen og egen læring Re-cycling: Den nye horisont Tidsforbrug og netværks-/studiegruppe Du skal regne med at bruge to hele dage mellem modulerne, dels sammen med din læringsgruppe, hvor I skal studere den litteratur, der udleveres. Endvidere skal du afsætte tre halve dage af mellem modul 1 og 4, hvor I skal træne jeres personlige gennemslagskraft med koblinger til in- the- momentfacilitation. Denne træning foregår også i læringsgrupperne. Træningen og facilitering af det læringsrum tilrettelægges sammen med underviserne. Studietur Studieturen til London ligger på modul 3. Der vil være undervisning og læringsaktiviteter fra og fælles middag om aftenen. Du skal regne med rejsetid udover modulet. Transport og hotel er inkluderet i prisen. Læringsrum Læringsrummet er et transformativt og ambitiøst læringsrum, hvor helhed og detalje er spændingsfeltet.

5 Der er følgende elementer i forløbet: mesterlæreforløb med selvvalgt mentor førende gæsteundervisere fra førende institutioner og organisationer fra ind- og udland individuelt aktionslæringsprojekt udvikling, design og afvikling af egen procescase gerne i egen organisation træning i personlig gennemslagskraft kollektiv udvikling, design og afvikling af konference og gerne med stærke koblinger til egen organisation og netværk eksternt læringsrum - Studietur til London eksternt læringsrum kropslig teambuildingsproces på AFUK Afsluttende projekt Det afsluttende projekt er den fælles konference. På modul 7 afleveres en individuel refleksionsrapport, der kobler den personlige læringsrejse til førende procesmetoder- og teorier. Adgangskriterier Gennemførelse af PKU år 1 eller en lignende uddannelse. Læringen på kurset kan læses gennem Dreyfus & Dreyfus model for progression i læringsforløb: 1. Nybegynder (kan genkende elementer) 2. Avanceret begynder (kan genkende og anvende flere elementer) 3. Kompetence (er i stand til at handle og træffe bevidste valg) 4. Kyndighed (holistisk og intuitiv refleksion og handling) 5. Ekspertise (færdigheden er blevet en del af personen) Vi forventer, at alle deltagere efter kursets modul 1 er på niveau 3 ift. bevidst brug af metoder, teorier og værktøjer fra PKU år 1. Herefter arbejder vi primært på niveau 4 og 5: Tilmelding og yderligere information Kontakt os på eller Tilmelding kan ske begge steder.

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

Samlet certificering som systemisk coach

Samlet certificering som systemisk coach Som certificeret systemisk coach fra ATTRACTOR er jeg nu ikke bare coach af navn men også af gavn. Både som leder og coach har jeg nu overskud og metoder til at få teamet og den enkelte person til at finde

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy MBA in Business Psychology MBA in Business Creativity MBA in Business Strategy MBA uddannelser designet til fremtidens topledere i det turbulente forretningsmiljø Har du en MBA fra Business Institute

Læs mere

EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER

EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER designet til fremtidens topledere i det turbulente forretningsmiljø 3 Har du en MBA fra Business Institute

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015 Leadership is connecting to reality the current and the emerging Scharmer Don t go it alone Van de Ven Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring Fra kompetenceudvikling til kapacitetsopbygning

Læs mere

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Af Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steiniche Kjær og Marianne Gram Thrane 2 Hands on en guidet

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Baggrund, proces, læringsmål læringsteori, designprincipper og metode/øvelser Indledning Samarbejdssekretariatet udviklede nyt kursuskoncept i 2013 og 2014.

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere