SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE)"

Transkript

1 J.nr Advokat Jens Flensborg Dato 16. januar 2013 SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE) Højesteretssag nr. 95/ Finn Franzen Overager Jesper Hyldenbrandt Overager 8 3. Kaj Mortensen Prangagervej Carsten Honoré Bredager Bo Lemming Overager 16 (advokat Bjarne Aarup) mod Vejle Kommune Kirketorvet Vejle (advokat Jens Flensborg) På vegne af Vejle Kommune nedlægger jeg følgende Påstand Stadfæstelse. Side 1/7

2 Anbringender 1. Indledende bemærkninger og overordnet anbringende I det følgende anvendes E, D og MS som forkortelse for henholdsvis ekstrakten, den indankede dom og parternes fælles materialesamling. Vejle Kommunes afgørelse af den 13. januar 2010 er udstedt med hjemmel i planlovens 43, og det gøres overordnet gældende, at afgørelsen er lovlig og gyldig, og at der ej heller i øvrigt er grundlag for at tilsidesætte denne. Til nærmere støtte for påstanden om stadfæstelse henvises til følgende: 2. Udmeldingen af Bredballe Antennelaug er i strid med deklarationerne Ifølge 7, stk. 3 i deklarationen fra 1977 er ejerne af parcellerne forpligtede til at deltage i udgifterne til drift og vedligeholdelse af en for det stedlige område etableret antenneforsyning, (D s. 2-3 øverst og E s. 14). Appellanterne 1, 2, 4 og 5 omfattes af denne bestemmelse. En stort set identisk bestemmelse findes i 6, stk. 3, i deklarationen fra 1977, som omfatter appellant nr. 3 (D s. 2 og E s. 10). Bredballe Antennelaug blev stiftet i 1978 og omfatter det område, hvor appellanternes ejendomme er beliggende. Foreningens primære formål er ifølge vedtægternes 2, stk. 1, at eje og drive et fællesantenneanlæg for modtagning og distribution af radioog TV-programmer (E s. 31). Som medlemmer optages alle, som ifølge tinglyst deklaration for området er forpligtede til at deltage i vedligeholdelse og drift af fællesantenneanlægget, jf. 4, stk. 1, 1. pkt., og herudover andre beboere i forsyningsområdet, som tilsluttes anlægget, jf. 2. og 3. pkt. (D s. 3 og E s. 31). Det gøres gældende, at den for det stedlige område etablerede antenneforsyning i denne sag er og kun kan være Bredballe Antennelaug. Det følger endvidere heraf, at ejere af parceller, som er omfattet af de to deklarationer, ikke kan opfylde forpligtelsen til at deltage i drift og vedligeholdelse af den for området etablerede antenneforsyning ved at melde sig ind i en anden vilkårlig antenneforening. Det var derfor med rette, at Vejle Kommune i påbuddet af den 13. januar 2012 lagde til grund, at det var i strid med de omhandlede deklarationer, at appellanterne meldte sig ud af Bredballe Antennelaug, og det ændrer ikke herpå, at appellanterne er medlemmer af Danmarks Digitale Antenneforening. 3. Der kan i en lokalplan optages bestemmelser om tilslutningspligt til fælles antenneanlæg, jf. planlovens 15, stk. 2, nr. 11 Påbud efter planlovens 43 kan alene angå servitutbestemmelser om forhold, der kan reguleres i en lokalplan. Planlovens 15, stk. 2, nr. 11, indeholder hjemmel til i en lokalplan at optage bestemmelser om tilslutning til fællesanlæg. Det følger af lovbemærkningerne til bestemmelsens forgænger i kommuneplanlovens 18, stk. 2, nr. 11, at fællesanlæg tillige omfatter fællesanlæg for TV-modtagelse (MS s. 23, sp. 1). Side 2/7

3 15, stk. 2, nr. 11, indeholder ikke (længere) hjemmel til at optage bestemmelser om tilslutning til fællesanlæg til modtagelse og distribution af tv- og radiosignaler, jf. 15, stk. 10. Denne bestemmelse blev indføjet i loven med lov nr. 424/2011 om ændring af planloven og med ikrafttræden den 1. september 2011 (MS s. 10). Der er enighed om, at denne ændring ikke har betydning for kommunens afgørelse af 13. januar Forpligtelsen til at deltage i udgifterne til drift og vedligeholdelse af den for området etablerede antenneforsyning, jf. 7, stk. 3, og 6, stk. 3, i de to deklarationer ligger derfor inden for det, som på påbudstidspunktet kunne reguleres i en lokalplan, jf. 15, stk. 2, nr. 11. Der henvises herved også til U /2 H (MS s. 48). 4. Bredballe Antennelaug er et fællesanlæg i 15, stk. 2, nr. 11 s forstand Påbuddet angår medlemskab af Bredballe Antennelaug, og det gøres gældende, at denne forening har karakter af et fællesanlæg i 15, stk. 2, nr. 11 s forstand. Der henvises til, at det følger af 2, stk. 1, i vedtægterne for Bredballe Antennelaug, at foreningens primære formål er at eje og drive et fællesantenneanlæg for modtagning og distribution af radio- og TV-programmer (E s. 31). Når der med hjemmel i 15, stk. 2, nr. 11, er optaget bestemmelser i en lokalplan om pligt til tilslutning til et fællesantenneanlæg, indebærer det en forpligtelse til at tåle den tekniske installation samt til at betale evt. tilslutningsbidrag og andelen af faste årlige udgifter. Der er derimod ikke pligt til at aftage og betale for radio/tv-modtagelse fra det fællesantenneanlæg, jf. kommenteret planlov, MS s. 95, og Vejledning om lokalplanlægning, MS s I relation hertil følger det af 4, stk. 5, i vedtægterne for Bredballe Antennelaug, at medlemmer med tilslutningspligt i henhold til deklarationerne med tre måneders varsel kan opsige signalforsyningen, hvorefter der alene skal betales grundkontingent til dækning af vedligeholdelse og drift af antenneanlægget (D s. 3 og E s. 32). Ifølge det oplyste udgjorde grundkontingentet i øvrigt fra kun 425,00 kr. inkl. moms pr. år, hvilket ifølge Bredballe Antennelaug var lavere end andre antenneforeninger (E s. 133). Grundkontingentet blev dog forhøjet til 600,00 kr. på generalforsamlingen i 2011 (E s.142). 5. Bredballe Antennelaugs tilbud om supplerende ydelser er ikke afgørende Appellanterne har gjort gældende, at 15, stk. 2, nr. 11, ikke kan omfatte fællesantenneanlæg, som også leverer andre ydelser end radio- og TV-signaler. Det bestrides. Det antages, at 15, stk. 2, nr. 11, ikke indeholder hjemmel til at stille krav om tilslutning til bredbåndsforbindelser, jf. Vejledning om lokalplanlægning, MS s Noget tilsvarende fremgår af bemærkningerne til 15, stk. 10, som blev indføjet i loven i 2011 (MS s. 14, sp. 2). Det gøres gældende, at den tilslutningspligt, som Vejle Kommune i medfør af planlovens 43 har sikret overholdelse af, ikke omhandler tilslutningspligt til andet end Bredballe Antenneanlægs fællesanlæg for TV-modtagelse. Side 3/7

4 Det er korrekt, at Bredballe Antennelaug udover levering af kerneydelsen i form af radio- og TV-signaler også kan tilbyde andre tjenester, som kan udbydes via det eksisterende kabelanlæg, jf. vedtægternes 2, stk. 2 (E s. 31). Det fremgår, at denne adgang konkret er udnyttet til at tilbyde medlemmerne levering af internetforbindelse og IP-telefoni via antenneforeningens kabelnet. Der er tale om et tilbud til de enkelte medlemmer, som er uafhængigt af det pligtmæssige medlemskab af foreningen. Tilbuddet formidles efter det oplyste p.t. via Bredballe Antennlaugs serviceleverandør, Stofa A/S. Aftale om levering sker direkte mellem det enkelte medlem og Stofa A/S. Tilsvarende gælder for det enkelte medlems betaling for supplerende ydelser, som således heller ikke berører antenneforeningens regnskab. Det gælder i modsætning til medlemmernes betaling for levering af TV-signaler, hvor indbetalinger for programafgifter indgår i regnskabet, men udlignes af en tilsvarende udgift, se f.eks. resultatopgørelsen for 2008 (E s. 26). Det følger også af vedtægternes 9, stk. 2 (E s. 34), at reklamationer vedrørende modtagelse af radio- og TV-signaler kan ske til bestyrelsen, hvorimod reklamationer over supplerende ydelser er foreningen uvedkommende. Muligheden for levering af internetforbindelse og IP-telefoni påvirker heller ikke det enkelte medlems ret til at få afbrudt signalforsyningen og herefter alene betale grundkontingent til dækning af anlæggets vedligeholdelse og drift. Medlemmernes mulighed for ved direkte aftale med serviceleverandøren og mod særskilt betaling at modtage visse supplerende ydelser er derfor uafhængig af den forpligtelse til at bidrage til antenneanlæggets drift og vedligeholdelse, som følger af deklarationerne, selv om de supplerende ydelser leveres via foreningens kabelanlæg. Hverken ordlyden af 15, stk. 2, nr. 11, eller dennes forarbejder kan føre til en forståelse, hvorefter bestemmelsen skulle være uanvendelig i forhold til fællesantenneanlæg, hvor medlemmerne på frivillig basis tilbydes levering af andre ydelser via det eksisterende fællesantenneanlæg. Der er tale om en naturlig accessorisk ydelse til det fællesantenneanlægs primære aktivitet med levering af TV-signaler. Der er endvidere tale om en ydelse, som Bredballe Antennelaug alene har mulighed for at tilbyde i kraft af, at foreningen i forvejen dels distribuerer radio- og TV-signaler via foreningens eksisterende kabelanlæg og dels foretager de nødvendige opgraderinger heraf som følger af de almindelige teknologiske krav for modtagelse af radio- og TV-signaler. Det var derfor med rette, at Vejle Kommune lagde til grund, at Bredballe Antennelaug havde karakter af et fællesantenneanlæg for TV-modtagelse i planlovens forstand. 6. Særligt om de supplerende ydelsers betydning for opgraderingerne m.v. Der er i øvrigt ikke belæg for en antagelse om, at foreningens tilbud om levering af supplerende ydelser har påvirket størrelsen af det pligtmæssige grundkontingent. Det blev også lagt til grund af Vestre Landsret, og de oplysninger, som er fremkommet under ankesagen, herunder skønserklæringen, kan ikke ændre herpå. Side 4/7

5 Særligt i relation til de foretagne opgraderinger af anlægget fremgår det, at disse kun har angået radio- og TV-forsyningen, jf. Bredballe Antennelaugs redegørelse herom til appellanternes advokat, E s. 92. Det fremgår endvidere, at foreningen gradvist har opgraderet anlægget først til 606 MHz, og senere til 862 MHz, samt at den valgte fremgangsmåde var begrundet i et ønske om sikring af optimale TV-signaler, herunder for at imødekomme krav til digitale TV-signaler. Endelig fremgår det, at hensynet til ikke at belaste medlemmerne økonomisk mere end højst nødvendigt indgik ved fastlæggelse af investeringstakten. Investeringerne har således ikke været begrundet i et ønske om at kunne levere internet og IP-telefoni til medlemmerne. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte redegørelsen fra Bredballe Antennelaug. Appellanterne kunne have indkaldt repræsentanter fra bestyrelsen til at forklare nærmere herom og det forhold, at det ikke er sket, kan bevismæssigt ikke komme Vejle Kommune til skade. Antenneforeningens redegørelse, E s , underbygges i øvrigt af de øvrige oplysninger i sagen. Der henvises til bestyrelsens beretning for 2002, 2005 og 2008 (E s. 122, E s og E s ), som er fremlagt til illustration af, at der ved foreningens drift blev fokuseret på sikring af optimal forsyning med radio- og TV-signaler. Der henvises ligeledes til bestyrelsens forslag til generalforsamlingen i 2011 (E s ) samt til bestyrelsens beretning for Det fremgår, at begrundelsen for forslaget om opgradering af de sidste dele af forsyningsområdet til 862 MHz alene var sikring af bedre TV-signaler (E s ). Den af appellanterne indhentede skønserklæring ændrer ikke herpå. Skønserklæringen godtgør ikke, at tilbuddet om supplerende ydelser i form af internetforbindelse og IP-telefoni har medført større udgifter for antenneanlægget eller påvirket grundkontingentets størrelse. Besvarelsen er helt generel og forholder sig således ikke til det konkrete anlæg (E s. 96). Skønserklæringen forholder sig endvidere ikke til de i øvrigt tilgængelige oplysninger om anlæggets udbygning, som findes på Bredballe Antennelaugs hjemmeside. Skønsmanden ser sig endelig ikke i stand til at besvare spørgsmål 5 og 9 om de omkostningsmæssige konsekvenser, hverken direkte eller indirekte (E s. 103 og s. 105). Særligt på denne baggrund er der ikke grundlag for at se bort fra de under sagen fremlagte og offentligt tilgængelige oplysninger fra Bredballe Antennelaug om formålet med de afholdte udgifter. Vejle Kommune fremsatte i øvrigt indsigelse imod gennemførelse af syn og skøn med henvisning til, at vidneforklaring fra Bredballe Antennelaug og evt. foreningens serviceleverandør i højere grad ville være egnet til at belyse, hvad foreningens udgifter er anvendt til, end appellanternes generelle spørgsmål til skønsmanden. Ifølge Bredballe Antennelaug har foreningens indtægter fra masteleje og udleje af kabelanlæg til brug for Stofanet i øvrigt medført en indtægt for foreningen, som har ført til et lavere grundkontingent for medlemmerne jf. E s. 92 og s. 93. Vejle Kommune finder herudover ikke appellantens opstilling over udgifter vedrørende nyanlæg/vedligeholdelse af anlægget retvisende (E s. 108), idet der heri er medtaget udgifter til servicekontrakt med foreningens serviceleverandør. Sådanne almindelige driftsudgifter angår ikke nyanlæg eller renovering. Vejle Kommune har til illustration af ovenstående udarbejdet hjælpebilag 1, hvor indtægter vedrørende masteleje og Stofanet og udgifter til nyanlæg og vedligeholdelse i perioden fremgår. Side 5/7

6 7. Vejle Kommunes påbud er planlægningsmæssigt begrundet Det gøres endelig gældende, at Vejle Kommune ved afgørelsen alene har varetaget saglige og planlægningsmæssigt relevante hensyn. Forpligtelser, der pålægges i medfør af 15, stk. 2, nr. 11, er ikke tidsbegrænsede. Baggrunden for bestemmelsen var bl.a. et ønske om at sikre det fornødne grundlag for etablering og drift af sådanne kollektive anlæg. Tilslutningspligten og pligten til at betale andel af driftsomkostningerne gælder således også i driftsfasen efter anlæggets etablering. Vejle Kommunes vurdering af, at der fortsat er et behov for at fastholde tilslutningspligten i etablerede boligområder, således at grundlaget for en kollektiv antenneforsyning kan opretholdes, er en relevant planlægningsmæssig interesse, jf. kommunens principbeslutning (D. s 4 og E s. 21, 2. nye afs.). Der henvises også til Lone Marie Kristensens forklaring om baggrunden for principbeslutningen (D. s. 8, 3. og 4. afs.), hvoraf det tillige fremgår, at den enkelte sag blev vurderet individuelt. Tilsvarende er det udtryk for en relevant, planlægningsmæssig interesse at inddrage hensynet til de øvrige ejere i området, som har indrettet sig på den fællesantenneforsyning i området. Der henvises til begrundelsen i påbuddet (E s øv.), ligesom der henvises til Lone Marie Kristensens forklaring (D s. 9, 2. afs.). På baggrund heraf bestrides det også, at påbuddet var udtryk for varetagelse af Bredballe Antennelaugs privatøkonomiske interesser. Det ændrer heller ikke herpå, at Vejle Kommune som udgangspunkt er indstillet på ikke at gøre tilslutningspligten gældende, hvis medlemmerne i den pågældende forening træffer beslutning om opløsning af foreningen, jf. principbeslutningen (D s. 4 og E s. 20). Det planlægningsmæssige hensyn er at sikre, at de forskellige boligområder kan opretholde antenneforsyning fra et eksisterende fællesantenneanlæg. Såfremt beboerne i området på demokratisk vis beslutter at nedlægge et sådant fællesantenneanlæg, har Vejle Kommune som udgangspunkt ikke en selvstændig planlægningsmæssig interesse i at kræve tilslutningspligten opretholdt, idet dette dog vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sag. Vejle Kommunes inddragelse af Bredballe Antennelaug forud for afgørelsen (E s. 55 og 56), var ikke udtryk for, at kommunen herved overdrog varetagelsen af de planlægningsmæssige interesser til foreningen, men udtryk for et ønske om inddragelse af de berørte personer, forinden afgørelsen blev truffet. Det var i fuld overensstemmelse med planlovens intentioner om borgerinddragelse, jf. herved også bemærkningerne til udkast til forslaget om en ny 15, stk. 11 (MS s. 28 nederst). Lovudkastets forslag om indførelse af en overgangsordning er begrundet i et ønske om at sikre, at eksisterende fællesantenneforening ikke kommer i klemme økonomisk (MS s nye afs.), og bygger i øvrigt i vidt omfang på samme hensyn, som ligger til grund for det i nærværende sag omhandlede påbud. At Vejle Kommune ikke længere medtager bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i nye lokalplaner, er i fuld overensstemmelse med det anførte i Vejledning om lokalplanlægning (MS s. 104), og er uden betydning for sagligheden af afgørelsen i nærværende sag, som angår et eksisterende anlæg. Side 6/7

7 Som Vejle Kommune ser det, er det reelle problem i denne sag, at mulighederne for at modtage TV-signaler via alternative platforme i de senere år er vokset markant. Bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg med deraf følgende pligt til betaling af basisudgifterne ved anlæggets drift medfører derfor en méromkostning for husstande, som ønsker en individuel signalforsyning, herunder appellanterne. Denne problemstilling kan imidlertid ikke føre til, at Vejle Kommunes påbud er ugyldigt, men kan løses via en lovændring. Som det fremgår, er en sådan ændring igangsat, dels med indføjelsen af 15, stk. 10, i planloven, og dels med det nu foreliggende udkast til forslag til en ny 15, stk. 11, med tilhørende bemærkninger (MS s ). Sagens omkostninger Vejle Kommune har ikke afholdt positive omkostninger i forbindelse med ankesagen bortset fra omkostningerne til advokatbistand, hvorved bemærkes, at syn og skøn har været afholdt. Landsretten ophævede sagens omkostninger, jf. RPL 312, stk. 2, hvilket Vejle Kommune efter omstændighederne har taget til efterretning. Under ankesagen har appellanterne ifølge Vejle Kommunes oplysninger været bistået af teleindustrien. Hertil kommer, at hjemlen til at pålægge tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i lokalplaner blev ophævet med planlovens 15, stk. 10, og at det allerede i forbindelse med forslaget hertil fremgik, at der ville komme en yderligere lovændring med en overgangsordning med frigørelse af eksisterende forpligtelser (MS s. 13). Ved fastsættelse af sagsomkostninger i ankesagen er der herefter ikke grundlag for at fravige det sædvanlige udgangspunkt, hvorefter den tabende part pålægges at betale sagsomkostninger til den anden part, jf. RPL 312, stk. 1. Med hensyn til de af appellanterne afholdte omkostninger til syn og skøn er der uanset sagens udfald ikke grundlag for at pålægge Vejle Kommune hel eller delvis betaling heraf. Syn og skøn er begæret af appellanterne, og såvel spørgsmål som svar er af hel generel karakter, og forholder sig ikke til den aktuelle sag, ligesom skønsmanden ikke fandt grundlag for at forholde sig til spørgsmålene om de omkostningsmæssige konsekvenser af muligheden for levering af internet og/eller IP-telefoni i et eksisterende kabelanlæg, jf. besvarelsen af spørgsmål 5 og 9 (E p 103 og 105). Momsregistrering Vejle Kommune er ikke momsregistreret. Indstævntes støttebilag Støttebilag 1: Uddrag af indtægter og udgifter for Bredballe Antennelaug Aarhus, den 16. januar 2013 Jens Flensborg Side 7/7

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013 Sag 50/2011 (2. afdeling) Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt, Kaj Mortensen, Carsten Honoré og Bo Lemming (advokat Bjarne Aarup for alle) mod Vejle Kommune

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening Vedtægter for Vipperød Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Vipperød Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et anlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse:

Notat. Indholdsfortegnelse: Notat Tværgående planlægning J.nr. NST 103-00044 Ref. PeA Den 14. december 2011 Rapport om ændring af planloven vedrørende ophør af bestemmelser i gældende lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere