SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE)"

Transkript

1 J.nr Advokat Jens Flensborg Dato 16. januar 2013 SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE) Højesteretssag nr. 95/ Finn Franzen Overager Jesper Hyldenbrandt Overager 8 3. Kaj Mortensen Prangagervej Carsten Honoré Bredager Bo Lemming Overager 16 (advokat Bjarne Aarup) mod Vejle Kommune Kirketorvet Vejle (advokat Jens Flensborg) På vegne af Vejle Kommune nedlægger jeg følgende Påstand Stadfæstelse. Side 1/7

2 Anbringender 1. Indledende bemærkninger og overordnet anbringende I det følgende anvendes E, D og MS som forkortelse for henholdsvis ekstrakten, den indankede dom og parternes fælles materialesamling. Vejle Kommunes afgørelse af den 13. januar 2010 er udstedt med hjemmel i planlovens 43, og det gøres overordnet gældende, at afgørelsen er lovlig og gyldig, og at der ej heller i øvrigt er grundlag for at tilsidesætte denne. Til nærmere støtte for påstanden om stadfæstelse henvises til følgende: 2. Udmeldingen af Bredballe Antennelaug er i strid med deklarationerne Ifølge 7, stk. 3 i deklarationen fra 1977 er ejerne af parcellerne forpligtede til at deltage i udgifterne til drift og vedligeholdelse af en for det stedlige område etableret antenneforsyning, (D s. 2-3 øverst og E s. 14). Appellanterne 1, 2, 4 og 5 omfattes af denne bestemmelse. En stort set identisk bestemmelse findes i 6, stk. 3, i deklarationen fra 1977, som omfatter appellant nr. 3 (D s. 2 og E s. 10). Bredballe Antennelaug blev stiftet i 1978 og omfatter det område, hvor appellanternes ejendomme er beliggende. Foreningens primære formål er ifølge vedtægternes 2, stk. 1, at eje og drive et fællesantenneanlæg for modtagning og distribution af radioog TV-programmer (E s. 31). Som medlemmer optages alle, som ifølge tinglyst deklaration for området er forpligtede til at deltage i vedligeholdelse og drift af fællesantenneanlægget, jf. 4, stk. 1, 1. pkt., og herudover andre beboere i forsyningsområdet, som tilsluttes anlægget, jf. 2. og 3. pkt. (D s. 3 og E s. 31). Det gøres gældende, at den for det stedlige område etablerede antenneforsyning i denne sag er og kun kan være Bredballe Antennelaug. Det følger endvidere heraf, at ejere af parceller, som er omfattet af de to deklarationer, ikke kan opfylde forpligtelsen til at deltage i drift og vedligeholdelse af den for området etablerede antenneforsyning ved at melde sig ind i en anden vilkårlig antenneforening. Det var derfor med rette, at Vejle Kommune i påbuddet af den 13. januar 2012 lagde til grund, at det var i strid med de omhandlede deklarationer, at appellanterne meldte sig ud af Bredballe Antennelaug, og det ændrer ikke herpå, at appellanterne er medlemmer af Danmarks Digitale Antenneforening. 3. Der kan i en lokalplan optages bestemmelser om tilslutningspligt til fælles antenneanlæg, jf. planlovens 15, stk. 2, nr. 11 Påbud efter planlovens 43 kan alene angå servitutbestemmelser om forhold, der kan reguleres i en lokalplan. Planlovens 15, stk. 2, nr. 11, indeholder hjemmel til i en lokalplan at optage bestemmelser om tilslutning til fællesanlæg. Det følger af lovbemærkningerne til bestemmelsens forgænger i kommuneplanlovens 18, stk. 2, nr. 11, at fællesanlæg tillige omfatter fællesanlæg for TV-modtagelse (MS s. 23, sp. 1). Side 2/7

3 15, stk. 2, nr. 11, indeholder ikke (længere) hjemmel til at optage bestemmelser om tilslutning til fællesanlæg til modtagelse og distribution af tv- og radiosignaler, jf. 15, stk. 10. Denne bestemmelse blev indføjet i loven med lov nr. 424/2011 om ændring af planloven og med ikrafttræden den 1. september 2011 (MS s. 10). Der er enighed om, at denne ændring ikke har betydning for kommunens afgørelse af 13. januar Forpligtelsen til at deltage i udgifterne til drift og vedligeholdelse af den for området etablerede antenneforsyning, jf. 7, stk. 3, og 6, stk. 3, i de to deklarationer ligger derfor inden for det, som på påbudstidspunktet kunne reguleres i en lokalplan, jf. 15, stk. 2, nr. 11. Der henvises herved også til U /2 H (MS s. 48). 4. Bredballe Antennelaug er et fællesanlæg i 15, stk. 2, nr. 11 s forstand Påbuddet angår medlemskab af Bredballe Antennelaug, og det gøres gældende, at denne forening har karakter af et fællesanlæg i 15, stk. 2, nr. 11 s forstand. Der henvises til, at det følger af 2, stk. 1, i vedtægterne for Bredballe Antennelaug, at foreningens primære formål er at eje og drive et fællesantenneanlæg for modtagning og distribution af radio- og TV-programmer (E s. 31). Når der med hjemmel i 15, stk. 2, nr. 11, er optaget bestemmelser i en lokalplan om pligt til tilslutning til et fællesantenneanlæg, indebærer det en forpligtelse til at tåle den tekniske installation samt til at betale evt. tilslutningsbidrag og andelen af faste årlige udgifter. Der er derimod ikke pligt til at aftage og betale for radio/tv-modtagelse fra det fællesantenneanlæg, jf. kommenteret planlov, MS s. 95, og Vejledning om lokalplanlægning, MS s I relation hertil følger det af 4, stk. 5, i vedtægterne for Bredballe Antennelaug, at medlemmer med tilslutningspligt i henhold til deklarationerne med tre måneders varsel kan opsige signalforsyningen, hvorefter der alene skal betales grundkontingent til dækning af vedligeholdelse og drift af antenneanlægget (D s. 3 og E s. 32). Ifølge det oplyste udgjorde grundkontingentet i øvrigt fra kun 425,00 kr. inkl. moms pr. år, hvilket ifølge Bredballe Antennelaug var lavere end andre antenneforeninger (E s. 133). Grundkontingentet blev dog forhøjet til 600,00 kr. på generalforsamlingen i 2011 (E s.142). 5. Bredballe Antennelaugs tilbud om supplerende ydelser er ikke afgørende Appellanterne har gjort gældende, at 15, stk. 2, nr. 11, ikke kan omfatte fællesantenneanlæg, som også leverer andre ydelser end radio- og TV-signaler. Det bestrides. Det antages, at 15, stk. 2, nr. 11, ikke indeholder hjemmel til at stille krav om tilslutning til bredbåndsforbindelser, jf. Vejledning om lokalplanlægning, MS s Noget tilsvarende fremgår af bemærkningerne til 15, stk. 10, som blev indføjet i loven i 2011 (MS s. 14, sp. 2). Det gøres gældende, at den tilslutningspligt, som Vejle Kommune i medfør af planlovens 43 har sikret overholdelse af, ikke omhandler tilslutningspligt til andet end Bredballe Antenneanlægs fællesanlæg for TV-modtagelse. Side 3/7

4 Det er korrekt, at Bredballe Antennelaug udover levering af kerneydelsen i form af radio- og TV-signaler også kan tilbyde andre tjenester, som kan udbydes via det eksisterende kabelanlæg, jf. vedtægternes 2, stk. 2 (E s. 31). Det fremgår, at denne adgang konkret er udnyttet til at tilbyde medlemmerne levering af internetforbindelse og IP-telefoni via antenneforeningens kabelnet. Der er tale om et tilbud til de enkelte medlemmer, som er uafhængigt af det pligtmæssige medlemskab af foreningen. Tilbuddet formidles efter det oplyste p.t. via Bredballe Antennlaugs serviceleverandør, Stofa A/S. Aftale om levering sker direkte mellem det enkelte medlem og Stofa A/S. Tilsvarende gælder for det enkelte medlems betaling for supplerende ydelser, som således heller ikke berører antenneforeningens regnskab. Det gælder i modsætning til medlemmernes betaling for levering af TV-signaler, hvor indbetalinger for programafgifter indgår i regnskabet, men udlignes af en tilsvarende udgift, se f.eks. resultatopgørelsen for 2008 (E s. 26). Det følger også af vedtægternes 9, stk. 2 (E s. 34), at reklamationer vedrørende modtagelse af radio- og TV-signaler kan ske til bestyrelsen, hvorimod reklamationer over supplerende ydelser er foreningen uvedkommende. Muligheden for levering af internetforbindelse og IP-telefoni påvirker heller ikke det enkelte medlems ret til at få afbrudt signalforsyningen og herefter alene betale grundkontingent til dækning af anlæggets vedligeholdelse og drift. Medlemmernes mulighed for ved direkte aftale med serviceleverandøren og mod særskilt betaling at modtage visse supplerende ydelser er derfor uafhængig af den forpligtelse til at bidrage til antenneanlæggets drift og vedligeholdelse, som følger af deklarationerne, selv om de supplerende ydelser leveres via foreningens kabelanlæg. Hverken ordlyden af 15, stk. 2, nr. 11, eller dennes forarbejder kan føre til en forståelse, hvorefter bestemmelsen skulle være uanvendelig i forhold til fællesantenneanlæg, hvor medlemmerne på frivillig basis tilbydes levering af andre ydelser via det eksisterende fællesantenneanlæg. Der er tale om en naturlig accessorisk ydelse til det fællesantenneanlægs primære aktivitet med levering af TV-signaler. Der er endvidere tale om en ydelse, som Bredballe Antennelaug alene har mulighed for at tilbyde i kraft af, at foreningen i forvejen dels distribuerer radio- og TV-signaler via foreningens eksisterende kabelanlæg og dels foretager de nødvendige opgraderinger heraf som følger af de almindelige teknologiske krav for modtagelse af radio- og TV-signaler. Det var derfor med rette, at Vejle Kommune lagde til grund, at Bredballe Antennelaug havde karakter af et fællesantenneanlæg for TV-modtagelse i planlovens forstand. 6. Særligt om de supplerende ydelsers betydning for opgraderingerne m.v. Der er i øvrigt ikke belæg for en antagelse om, at foreningens tilbud om levering af supplerende ydelser har påvirket størrelsen af det pligtmæssige grundkontingent. Det blev også lagt til grund af Vestre Landsret, og de oplysninger, som er fremkommet under ankesagen, herunder skønserklæringen, kan ikke ændre herpå. Side 4/7

5 Særligt i relation til de foretagne opgraderinger af anlægget fremgår det, at disse kun har angået radio- og TV-forsyningen, jf. Bredballe Antennelaugs redegørelse herom til appellanternes advokat, E s. 92. Det fremgår endvidere, at foreningen gradvist har opgraderet anlægget først til 606 MHz, og senere til 862 MHz, samt at den valgte fremgangsmåde var begrundet i et ønske om sikring af optimale TV-signaler, herunder for at imødekomme krav til digitale TV-signaler. Endelig fremgår det, at hensynet til ikke at belaste medlemmerne økonomisk mere end højst nødvendigt indgik ved fastlæggelse af investeringstakten. Investeringerne har således ikke været begrundet i et ønske om at kunne levere internet og IP-telefoni til medlemmerne. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte redegørelsen fra Bredballe Antennelaug. Appellanterne kunne have indkaldt repræsentanter fra bestyrelsen til at forklare nærmere herom og det forhold, at det ikke er sket, kan bevismæssigt ikke komme Vejle Kommune til skade. Antenneforeningens redegørelse, E s , underbygges i øvrigt af de øvrige oplysninger i sagen. Der henvises til bestyrelsens beretning for 2002, 2005 og 2008 (E s. 122, E s og E s ), som er fremlagt til illustration af, at der ved foreningens drift blev fokuseret på sikring af optimal forsyning med radio- og TV-signaler. Der henvises ligeledes til bestyrelsens forslag til generalforsamlingen i 2011 (E s ) samt til bestyrelsens beretning for Det fremgår, at begrundelsen for forslaget om opgradering af de sidste dele af forsyningsområdet til 862 MHz alene var sikring af bedre TV-signaler (E s ). Den af appellanterne indhentede skønserklæring ændrer ikke herpå. Skønserklæringen godtgør ikke, at tilbuddet om supplerende ydelser i form af internetforbindelse og IP-telefoni har medført større udgifter for antenneanlægget eller påvirket grundkontingentets størrelse. Besvarelsen er helt generel og forholder sig således ikke til det konkrete anlæg (E s. 96). Skønserklæringen forholder sig endvidere ikke til de i øvrigt tilgængelige oplysninger om anlæggets udbygning, som findes på Bredballe Antennelaugs hjemmeside. Skønsmanden ser sig endelig ikke i stand til at besvare spørgsmål 5 og 9 om de omkostningsmæssige konsekvenser, hverken direkte eller indirekte (E s. 103 og s. 105). Særligt på denne baggrund er der ikke grundlag for at se bort fra de under sagen fremlagte og offentligt tilgængelige oplysninger fra Bredballe Antennelaug om formålet med de afholdte udgifter. Vejle Kommune fremsatte i øvrigt indsigelse imod gennemførelse af syn og skøn med henvisning til, at vidneforklaring fra Bredballe Antennelaug og evt. foreningens serviceleverandør i højere grad ville være egnet til at belyse, hvad foreningens udgifter er anvendt til, end appellanternes generelle spørgsmål til skønsmanden. Ifølge Bredballe Antennelaug har foreningens indtægter fra masteleje og udleje af kabelanlæg til brug for Stofanet i øvrigt medført en indtægt for foreningen, som har ført til et lavere grundkontingent for medlemmerne jf. E s. 92 og s. 93. Vejle Kommune finder herudover ikke appellantens opstilling over udgifter vedrørende nyanlæg/vedligeholdelse af anlægget retvisende (E s. 108), idet der heri er medtaget udgifter til servicekontrakt med foreningens serviceleverandør. Sådanne almindelige driftsudgifter angår ikke nyanlæg eller renovering. Vejle Kommune har til illustration af ovenstående udarbejdet hjælpebilag 1, hvor indtægter vedrørende masteleje og Stofanet og udgifter til nyanlæg og vedligeholdelse i perioden fremgår. Side 5/7

6 7. Vejle Kommunes påbud er planlægningsmæssigt begrundet Det gøres endelig gældende, at Vejle Kommune ved afgørelsen alene har varetaget saglige og planlægningsmæssigt relevante hensyn. Forpligtelser, der pålægges i medfør af 15, stk. 2, nr. 11, er ikke tidsbegrænsede. Baggrunden for bestemmelsen var bl.a. et ønske om at sikre det fornødne grundlag for etablering og drift af sådanne kollektive anlæg. Tilslutningspligten og pligten til at betale andel af driftsomkostningerne gælder således også i driftsfasen efter anlæggets etablering. Vejle Kommunes vurdering af, at der fortsat er et behov for at fastholde tilslutningspligten i etablerede boligområder, således at grundlaget for en kollektiv antenneforsyning kan opretholdes, er en relevant planlægningsmæssig interesse, jf. kommunens principbeslutning (D. s 4 og E s. 21, 2. nye afs.). Der henvises også til Lone Marie Kristensens forklaring om baggrunden for principbeslutningen (D. s. 8, 3. og 4. afs.), hvoraf det tillige fremgår, at den enkelte sag blev vurderet individuelt. Tilsvarende er det udtryk for en relevant, planlægningsmæssig interesse at inddrage hensynet til de øvrige ejere i området, som har indrettet sig på den fællesantenneforsyning i området. Der henvises til begrundelsen i påbuddet (E s øv.), ligesom der henvises til Lone Marie Kristensens forklaring (D s. 9, 2. afs.). På baggrund heraf bestrides det også, at påbuddet var udtryk for varetagelse af Bredballe Antennelaugs privatøkonomiske interesser. Det ændrer heller ikke herpå, at Vejle Kommune som udgangspunkt er indstillet på ikke at gøre tilslutningspligten gældende, hvis medlemmerne i den pågældende forening træffer beslutning om opløsning af foreningen, jf. principbeslutningen (D s. 4 og E s. 20). Det planlægningsmæssige hensyn er at sikre, at de forskellige boligområder kan opretholde antenneforsyning fra et eksisterende fællesantenneanlæg. Såfremt beboerne i området på demokratisk vis beslutter at nedlægge et sådant fællesantenneanlæg, har Vejle Kommune som udgangspunkt ikke en selvstændig planlægningsmæssig interesse i at kræve tilslutningspligten opretholdt, idet dette dog vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sag. Vejle Kommunes inddragelse af Bredballe Antennelaug forud for afgørelsen (E s. 55 og 56), var ikke udtryk for, at kommunen herved overdrog varetagelsen af de planlægningsmæssige interesser til foreningen, men udtryk for et ønske om inddragelse af de berørte personer, forinden afgørelsen blev truffet. Det var i fuld overensstemmelse med planlovens intentioner om borgerinddragelse, jf. herved også bemærkningerne til udkast til forslaget om en ny 15, stk. 11 (MS s. 28 nederst). Lovudkastets forslag om indførelse af en overgangsordning er begrundet i et ønske om at sikre, at eksisterende fællesantenneforening ikke kommer i klemme økonomisk (MS s nye afs.), og bygger i øvrigt i vidt omfang på samme hensyn, som ligger til grund for det i nærværende sag omhandlede påbud. At Vejle Kommune ikke længere medtager bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i nye lokalplaner, er i fuld overensstemmelse med det anførte i Vejledning om lokalplanlægning (MS s. 104), og er uden betydning for sagligheden af afgørelsen i nærværende sag, som angår et eksisterende anlæg. Side 6/7

7 Som Vejle Kommune ser det, er det reelle problem i denne sag, at mulighederne for at modtage TV-signaler via alternative platforme i de senere år er vokset markant. Bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg med deraf følgende pligt til betaling af basisudgifterne ved anlæggets drift medfører derfor en méromkostning for husstande, som ønsker en individuel signalforsyning, herunder appellanterne. Denne problemstilling kan imidlertid ikke føre til, at Vejle Kommunes påbud er ugyldigt, men kan løses via en lovændring. Som det fremgår, er en sådan ændring igangsat, dels med indføjelsen af 15, stk. 10, i planloven, og dels med det nu foreliggende udkast til forslag til en ny 15, stk. 11, med tilhørende bemærkninger (MS s ). Sagens omkostninger Vejle Kommune har ikke afholdt positive omkostninger i forbindelse med ankesagen bortset fra omkostningerne til advokatbistand, hvorved bemærkes, at syn og skøn har været afholdt. Landsretten ophævede sagens omkostninger, jf. RPL 312, stk. 2, hvilket Vejle Kommune efter omstændighederne har taget til efterretning. Under ankesagen har appellanterne ifølge Vejle Kommunes oplysninger været bistået af teleindustrien. Hertil kommer, at hjemlen til at pålægge tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i lokalplaner blev ophævet med planlovens 15, stk. 10, og at det allerede i forbindelse med forslaget hertil fremgik, at der ville komme en yderligere lovændring med en overgangsordning med frigørelse af eksisterende forpligtelser (MS s. 13). Ved fastsættelse af sagsomkostninger i ankesagen er der herefter ikke grundlag for at fravige det sædvanlige udgangspunkt, hvorefter den tabende part pålægges at betale sagsomkostninger til den anden part, jf. RPL 312, stk. 1. Med hensyn til de af appellanterne afholdte omkostninger til syn og skøn er der uanset sagens udfald ikke grundlag for at pålægge Vejle Kommune hel eller delvis betaling heraf. Syn og skøn er begæret af appellanterne, og såvel spørgsmål som svar er af hel generel karakter, og forholder sig ikke til den aktuelle sag, ligesom skønsmanden ikke fandt grundlag for at forholde sig til spørgsmålene om de omkostningsmæssige konsekvenser af muligheden for levering af internet og/eller IP-telefoni i et eksisterende kabelanlæg, jf. besvarelsen af spørgsmål 5 og 9 (E p 103 og 105). Momsregistrering Vejle Kommune er ikke momsregistreret. Indstævntes støttebilag Støttebilag 1: Uddrag af indtægter og udgifter for Bredballe Antennelaug Aarhus, den 16. januar 2013 Jens Flensborg Side 7/7

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013 Sag 50/2011 (2. afdeling) Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt, Kaj Mortensen, Carsten Honoré og Bo Lemming (advokat Bjarne Aarup for alle) mod Vejle Kommune

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 Sag 64/2014 (2. afdeling) Grundejerforeningen Elgårdsminde (advokat Lone Møller) mod Kurt Oxvig (advokat Niels Lomborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Bredballe Antennelaug

Vedtægter for Bredballe Antennelaug Vedtægter for Bredballe Antennelaug 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn: Bredballe Antennelaug 1.2 Foreningens hjemsted: 7120 Vejle Øst 1.3 Forsyningsområde: Bredballe 2 Formål 2.1 Foreningens primære

Læs mere

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD)

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV tel: 98 31 53 33 fax: 98 32 30 47 www.gvd.dk VEDTÆGTER for Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner... 3 2. Foreningens navn... 3 3. Foreningens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006

Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006 Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006 Foreningens adresse er : Hårlev Antenneforening Hovedgaden 18 4652 Hårlev Forord Vedtægterne er ændret på generalforsamlingerne den: 17.04.85 9.04.86 2.04.87

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægter. for HOLEBY ANTENNELAUG

Vedtægter. for HOLEBY ANTENNELAUG HOLEBY DEN 12/06-97 Vedtægter for HOLEBY ANTENNELAUG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Foreningens navn er HOLEBY ANTENNELAUG. Foreningens interesseområde er HOLEBY BY 1 2 3 Foreningens formål er at eje og drive

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

NOTAT 28. februar 2013

NOTAT 28. februar 2013 Kristian Raun Larsen Advokat Sagsnr. 043551-0006 djur/gsc T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com NOTAT 28. februar 2013 Ophævelse af tilslutningspligt efter planloven 1. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Vedtægter. Oksbøl Antenneforening

Vedtægter. Oksbøl Antenneforening Vedtægter Oksbøl Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er: Oksbøl Antenneforening. Hjemsted: 6840 Oksbøl. 2 Foreningens interesseområde er Oksbøl by og dennes afgrænsning. 3 Foreningens

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014).

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014). D O M afsagt den 9. september 2016 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Poul Hansen og Christian Ditlev Hindkjær (kst.)) i ankesag V.L. B 1848 15 B (advokat Marie Rud Hansen, Silkeborg)

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes vedtagelse af lokalplan med bestemmelse om ophør af servitut om forbud mod salg af alkohol

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes vedtagelse af lokalplan med bestemmelse om ophør af servitut om forbud mod salg af alkohol 11. april 2017 Sagsnr. NMK-33-03465 KlageID: 91092 CLARI-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes vedtagelse af lokalplan med bestemmelse om ophør af servitut om forbud mod salg af alkohol Planklagenævnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013 Sag 86/2012 (1. afdeling) Kolding Spildevand A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Kolding Business Park ApS (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet i 1934 er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinding Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet har hjemsted i Vejle

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening VEDTÆGTER for Svendborg Vest Antenneforening Vedtægterne er udsendt til alle medlemmerne i oktober 2011. Ved fraflytning bedes vedtægterne og programoversigten overdraget til ny ejer/lejer. Vedtægter for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening

Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Bjæverskov Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Vedtægter for: TARM ANTENNEFORENING

Vedtægter for: TARM ANTENNEFORENING Vedtægter for: TARM ANTENNEFORENING 1. Navn Foreningens navn er Tarm Antenneforening. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 Sag 195/2010 Kroma A/S (advokat Christa Westergaard) mod Snaptun Frysehus A/S (advokat Michael Bach Jensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere