Vi har et velfungerende kollektivt transportnet i hovedstaden, hvorfor bruge så mange penge på mere kollektiv transport?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har et velfungerende kollektivt transportnet i hovedstaden, hvorfor bruge så mange penge på mere kollektiv transport?"

Transkript

1 Spørgsmål og svar om letbanen langs Ring 3 Emne Spørgsmål Svar Letbanen som samfundsinvestering Vi har et velfungerende kollektivt transportnet i hovedstaden, hvorfor bruge så mange penge på mere kollektiv transport? Ifølge Produktivitetskommissionen er projektet ikke rentabelt, hvorfor bliver det gennemført alligevel? Hvor sikre er I på, at budgettet holder? Hvorfor afsættes der 15 pct. i reserve? Hvordan har man fundet frem til fordelingsnøglen ml. stat, region og kommuner? Betaler alle kommuner samme andel? Hvis ikke, hvordan har man fundet frem til denne fordelingsnøgle? Hvad koster letbanen? Kort sagt, fordi det virker: Letbanen er et af midlerne til at nedbringe trængslen og fremme mobiliteten i hovedstadsområdet. Det er vigtigt med en effektiv kollektiv trafik, der går på tværs af S-togs-nettet. Velfungerende kollektiv trafik er en forudsætning for Ringbykommunernes byudvikling. Når man regner samfundsøkonomi på den her type projekter, så er der mange store trafikprojekter, der ikke kan betale sig. Men metoden tager ikke højde for de gevinster som letbanen medfører i form af øget vækst, flere arbejdspladser og nye borgere. Så sikre, som man kan blive på nuværende tidspunkt. Det er baseret på en helt konkret vurdering af fx anlægsomkostninger. Derudover er budgettet blevet sammenlignet med budgettet for lignende projekter. Uforudsete udgifter kan forekomme, når man bygger stort. Derfor har kommunerne praksis for at budgettere med 10 til 15 pct. i reserve. Det gør man f.eks. også ved Letbaneprojektet i Århus. Fordelingsnøglen er fundet ved forhandling mellem parterne. Nej, det varierer. Fordelingsnøglen er forhandlet på baggrund af: 1. befolkningstallet, 2. antallet af stationer i hver kommune 3. omfanget af potentiel byvækst. Af principaftalen fremgår det, at det 1

2 samlede anlægsbudget for letbanen langs Ring 3 udgør 4,064 mia. kr. i 2013 prisniveau. Statens andel udgør 1,777 mia. kr. svarende til 40 pct. Region Hovedstadens andel udgør 0,991 mia. kr. svarende til 26 pct. Kommunernes andel udgør 1,296 mia. kr. svarende til 34 pct. Gladsaxe Kommunes andel af den samlede kommunale andel af anlægsomkostningerne udgør 286 mio. kr. svarende til 22,1 pct. af den kommunale andel. Dette beløb skal betales over en 42-årig periode. En simpel beregning vil dermed føre til en årlig omkostning for Gladsaxe Kommune på ca. 7 mio. kr. (286 mio. kr. divideret med 42 år). Årsagen til at der er budgetteret med en årlig betaling på godt 14 mio. kr. er, at letbanen i første omgang finansieres ved låntagning. De ca. 14 mio. kr. i årlig betaling fra Gladsaxe er udtryk for de årlige låneomkostninger ved et lån på 286 mio. kr. med en løbetid på 42 år. Udover de egentlige anlægsomkostninger, vil der i forbindelse med etableringen af letbanen være en række driftsrelaterede anlægsomkostninger til anskaffelse af letbanetog, etablering af Kontrol- og Vedligeholdelsescenter, prøvedrift og indkøb af strategiske reservedele. Disse omkostninger er beregnet til at udgøre 1,3 mia. kr. og skal afholdes af Region Hovedstaden og kommunerne som en del af de årlige driftsomkostninger efter letbanen går i drift. Region Hovedstadens andel af disse omkostninger vil udgøre 43 pct. og kommunernes andel vil udgøre 57 pct. Den nærmere fordeling internt mellem kommunerne er endnu ikke endeligt aftalt. Hvis det forudsættes, at Gladsaxe 2

3 Kommune skal afholde den samme andel af de driftsrelaterede anlægsudgifter, som gør sig gældende i relation til anlægsomkostningerne, så udgør Gladsaxes andel ca. 164 mio. kr. Hvor meget skal Gladsaxe Kommune betale? Hvorfor etablerer man ikke metro på strækningen? Gladsaxe Kommunes andel af de samlede anlægsomkostninger på 4,064 mia. kr. i 2013 prisniveau udgør 286,4 mio. kr. Herudover vil Gladsaxe Kommune, i forbindelse med idrifttagning af letbanen, årligt skulle afholde et endnu ikke nærmere defineret beløb til dækning af driftsrelaterede anlægsudgifter og til dækning af det forventede årlige underskud på letbanens driftsøkonomi. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en endelig beregning af Gladsaxe Kommunes andel af denne udgift, da dette afhænger af den endelig ejerfordeling, letbanens passagertal. Men udgiften forventes at ligge i omegnen af 10 mio. kr. årligt. Det skal bemærkes, at der i dette beløb ikke er indregnet en potentiel optimering af busdriften som følge af idrifttagning af letbanen. Eksempelvis vil den årlige udgift til driften ved en besparelse på den nuværende busdrift på 10 pct. føre til, at udgiften på 10 mio. kr. ville blive reduceret til ca. 6,2 mio. kr. Parterne har vurderet, at en letbane vil være en god og prismæssigt fornuftig løsning her. Den udredning om letbanen, der blev offentliggjort i marts 2013 viser, at det er muligt at etablere en letbane i terræn på Ring 3 og samtidig afvikle biltrafikken. En metro skulle etableres i en tunnel eller på en højbane, og vil forholdsmæssigt være dyrere at anlægge i forhold til det forventede antal passagerer. Udredningen er udarbejdet af letbanesamarbejdspartnerne (Staten ved Transportministeriet, Region 3

4 Hovedstaden og de berørte kommuner) Hvorfor etablerer man ikke S-tog på strækningen? S-tog ville dels være dyrere at anlægge, og vil som metroen skulle etableres som tunnel eller som højbane på strækningen. Letbane som katalysator for vækst og byudvikling Løn, vilkår og sociale klausuler Beslutningsprocessen Hvordan skal letbanen helt konkret skabe vækst i de enkelte kommuner? Hvor mange arbejdspladser vurderes det, at letbanen kan generere? Vil kontrakten med entreprenøren indeholde en klausul om lærlingepladser? Vil det være udenlandske entreprenører, der skal stå for anlægget af letbanen? Hvordan vil I sikre danske løn- og arbejdsvilkår? Hvornår skal det endeligt besluttes, om En S-bane forudsætter, at der etableres bane over eller under vejen ved alle kryds. Kommunerne får mulighed for at anvende områderne nær de kommende stationer på en ny måde der kan eksempelvis bygges større kontorbygninger med plads til mange ansatte, og på den måde får vi skabt mange nye arbejdspladser. Derudover viser udenlandske erfaringer, at letbaner tiltrækker private investeringer, fordi mange virksomheder og borgere ønsker at lokalisere sig i nærheden af god kollektiv transport. Det vurderes at der kan skabes op til nye arbejdspladser med potentiale på op til , hvis planerne for ny by realiseres fuldt ud. Hertil kommer direkte og afledte jobs i anlægsperioden svarende til ca årsværk, og 240 nye permanente jobs, når letbanen kører. Ja. Kontrakten vil indeholde sociale klausuler i forbindelse med anlægsarbejder. Herunder også klausuler om lærlingepladser. Kontrakten skal i EU-udbud på grund af størrelsen på arbejderne. Det betyder at såvel udenlandske som danske entreprenører har mulighed for at byde på opgaven. Krav på linje med danske løn- og arbejdsvilkår vil være en del af kontrakten. Der skal træffes endelig beslutning om etablering af letbanen i starten af

5 letbanen skal bygges? VVM Ejerskab Har alle parter mulighed for at stoppe projektet, hvis de ikke er enige? Hvem er ansvarlig for VVM redegørelsen? Hvornår begynder VVM processen og hvornår begynder byggeriet? Hvem skal eje letbanen, når den er færdig? Hvad er Metroselskabets rolle? Hvorfor vil staten ikke være del af selskabet, når letbanen går i drift? Hvornår skal letbanen Parterne har forpligtet sig i henhold til den principaftale, der blev indgået den 20. juni En enkelt part alene kan ikke stoppe projektet, men er mindretalsbeskyttet. Det betyder, at en sag kan løftes fra bestyrelsen til Interessentskabet (hvor samtlige interessenter er repræsenteret dvs. staten, regionen og kommunerne), hvor der er krav om enighed mellem interessenterne. Det er interessentskabet (i praksis Metroselskabet), der vil stå for det praktiske arbejde ifm. VVMredegørelsen. Region Hovedstaden og kommunalbestyrelserne skal behandle redegørelsen og indstille til, at Transportministeren godkender den. VVM-processen starter i VVMprocessen varer 18 måneder inklusiv to offentlige høringer. Byggeriet kan derfor tidligst starte sidst i Det er interessentskabet Ring 3 Letbane I/S, som ejer letbanen når den er færdig. Interessentskabet er dannet af kommunerne og Regionen, og det vil sige, at de 11 kommuner og Region Hovedstaden vil eje den. Staten udtræder af interessentskabet, når letbanen overgår til drift.. Metroselskabet er udpeget til at varetage interessentskabets administration og projekt- og kontraktstyring. Metroselskabet er udpeget, fordi de har gode erfaringer med den her type projekter. Staten har valgt ikke at indgå i driften af letbaner. Det samme gør sig gældende i Aarhus. 7-8 år efter vedtagelse af 5

6 gå i drift? projekteringsloven. Det vil sige i 2020 eller Tidshorisont Vibrationer, støj og gener Der står i udredningen, at tidsplanen vurderes at være stram, men under visse forudsætninger vurderes det muligt at fastholde en åbning i 2020/2021 hvilke forudsætninger er der tale om? Hvis man allerede nu vurderer, at det er en stram tidsplan, er det så overhovedet realistisk med en åbning i 2020/2021? Hvor længe vil anlægsperioden vare her i Gladsaxe? Hvilke gener kan borgerne forvente som følge af anlægget og driften af en letbane? Vil letbanen larme mere end trafikken på Ring 3 i dag? Vil det i anlægsperioden støje Der er to hovedforudsætninger for overholdelse af tidsplanen: 1. De forberedende arbejder (eksempelvis ledningsomlægning) i marken kan påbegyndes, inden de endelige anlægskontrakter med entreprenørerne er underskrevet (påbegyndes formentligt i 2016). 2. Der er reduceret kapacitet på Ring 3 i anlægsperioden, hvor der vil være omkørsel til lokalveje og motorveje for at afvikle trafikken. Samtidig forudsættes den daglige arbejdstid udvidet, ligesom der forudsættes udført vinterarbejde. Ja. Hvis beslutningsprocessen forløber som aftalt, og alle milepæle overholdes. Anlægsperioden forventes at starte i Det er en lang strækning, der skal anlægges, og præcis hvornår Gladsaxe Kommune bliver berørt afklares først på et senere tidspunkt. Ligesom i alle andre anlægsarbejder vil der være gener ved at anlægge en letbane. Omfanget af gener afdækkes i forbindelse med VVM-processen. Det samme gør effekten af støjreducerende tiltag ved eksempelvis hastighedsnedsættelse. I øvrigt er det forudsat i projektet, at man anvender et moderne, lydsvagt tog. Letbanen bliver et moderne lydsvagt tog, og vil derfor ikke larme særligt meget. Samtidig forventer vi, at hastigheden for bilerne på Ring 3 skal sættes ned, og det betyder mindre støj. Metroen skal graves ned, og det giver værre støjgener end ved anlæg af en 6

7 Linjeføring og stationsplacering lige så meget som man hører med Metrobyggeriet? Hvordan er linjeføringen og stationsplaceringen fastlagt? Hvor mange stationer bliver der i Gladsaxe? letbane. Linjeføring og stationsplacering er drøftet og fastlagt i de enkelte kommunalbestyrelser i løbet af foråret 2012 under følgende fælles målsætninger: Letbanen skal fremme den kollektive trafik på tværs af byfingrene Letbanen skal fremme byudviklingen Letbanen skal anlægges inden for den fastlagte økonomiske ramme. Derudover besluttede parterne at en række supplerende principper om anvendelse af standardmateriel, størst mulig integration med trafikknudepunkter og en bane (tracé), der så vidt muligt reserveres til letbanen. Der bliver seks stationer i Gladsaxe. Hvor kommer stationerne til at ligge? Letbanen får i Gladsaxe Kommune stop ved: Gammelmosevej (syd for) Buddinge Station (nord for s-togs stationen) Buddinge Rundkørsel (nord for rundkørslen) Gladsaxevej (vest for) Gladsaxe Trafikplads (vest for Gladsaxe Møllevej) Dynamovej (vest for Dynamovej) Hvem skal stå for byggeriet? Parterne har dannet et interessentskab (Ring 3 Letbane I/S), der skal være bygherre for letbanen. Det bliver dermed kommunerne og Regionen, som er bygherre for projektet. Metroselskabet varetager interessentskabets administration. Trafik og Hvor meget skal Det er Ekspropriationskommissionen 7

8 ekspropriationer eksproprieres? under staten, der konkret vil afgøre, om man skal ekspropriere og som afgør størrelsen på erstatninger. Man kender ikke på nuværende tidspunkt det nøjagtige omfang af ekspropriationer. Det forudsætter et projekt, der er udarbejdet på grundlag af loven. Omfanget af ekspropriationer forventes afklaret 2015/2016. Er der lagt penge i budgettet til at kompensere de mange mennesker, der nu skal genhuses privat eller i forretningsøjemed? I projektet er det tilstræbt at begrænse omfanget af ekspropriationer mest muligt. Erstatninger er medregnet i budgettet. Det er dog Ekspropriationskommissionen og ikke det kommende interessentskab, der afgør størrelsen på erstatninger. Hvorfor skal vi vente så længe i uvidenhed hvorfor kan kommunen ikke ekspropriere? Hvornår og hvordan afklares det, hvor der skal eksproprieres? Ekspropriation foregår altid via en kommission, der bliver nedsat på baggrund af et konkret projekt. Ekspropriation i så omfattende et projekt skal ske på ensartede vilkår i alle kommunerne, og derfor er det ikke op til hver enkelt kommune. Med projekteringsloven bliver der mulighed for i særlige tilfælde at overtage ejendomme, som alligevel står overfor ekspropriation. Transportministeriet vil oplyse husejere herom, når projekteringsloven er vedtaget. Der vil i kommunerne være private ejendomme, der berøres permanent af anlægget, og som derfor skal eksproprieres. Derudover vil der være behov for arbejdsarealer, som skal eksproprieres midlertidigt. For at ekspropriere er det en forudsætning, at der er vedtaget en anlægslov. Anlægsloven forventes vedtaget i slutningen af Både før og efter vedtagelsen af anlægsloven vil der blive afholdt møder med projektets naboer. Det forventes at nabomøder kan startes op i begyndelsen 8

9 af Når anlægsloven er vedtaget kan Ekspropriationskommissionen, under staten, påbegynde arbejdet med besigtigelsesforretninger, ændringsforslag, nabokommentarer og endelig godkendelse. De første ordinære ekspropriationer vil formentlig blive påbegyndt i slutningen af Der er i særlige tilfælde mulighed for fremrykket ekspropriation. Er letbanen besluttet? Kommer letbanen til at køre i midten af vejen? Hvad sker der med busserne? Hvordan bliver mulighederne for at medtage cykler i letbanevognene? Regeringen, Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Vallensbæk Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune har indgået en principaftale om en letbane langs Ring 3. Den endelige beslutning om anlæg af letbanen vil ske efter gennemførelse af en VVM-proces og vedtagelse af en anlægslov. Forventningen er, at beslutningen skal træffes medio Letbanen kommer fortrinsvis til at køre i midten af vejen. Den endelige placering af letbanen vil blive besluttet efter at der er gennemført en VVM-redegørelse (forventes færdig i 2015). Bus 300S kører samme strækning som letbanen, og bliver derfor erstattet af letbanen. Senere i projektet skal der ses, hvad der skal ske med de øvrige buslinier, der helt eller delvist kører langs letbanestrækningen. Det er endnu ikke endeligt fastlagt om man kan have cykler med i letbanen. Men det er et mål, at letbanen spiller godt sammen med cykeltrafikken. 9

10 I arbejdet med udredningen er det forudsat at togene indrettes med flexzoner, hvor eksempelvis cykler og barnevogne kan stå. Samspillet mellem letbanen og cykeltrafikken herunder muligheden for at medtage cykler i letbanen skal belyses nærmere i næste fase af projektet. Hvordan bliver til- og frakørselsmulighedern e til Vadgårdsparken? Venstresving når man kommer syd fra på Buddingevej til Kong Hans Allé bliver ikke muligt på grund af pladsforholdene i krydset, som er snævre. Det vil fortsat være muligt at komme fra Kong Hans Allé og svinge både til venstre og højre. Området mellem Motorring 3 i nord, jernbanen i syd og Buddingevej i vest har samme muligheder for udkørsel og kørsel ad Buddingevej i begge retninger som i dag. Tilsvarende er der ved indkørsel til området ikke ændringer for bilister, som kommer fra nord. Det er fra syd, der opstår omvejskørsel afhængig af om man kører via Buddinge Hovedgade - Stengårds Allé eller foretager en U-vending i krydset ved Gammelmosevej. For beboere i Vadgårdsparken, der kommer ad Gladsaxe Ringvej fra syd vil kørslen Buddinge Hovedgade - Stengårds Allé - Kong Hans Allé - Vadgårdsparken være ca. 2,2 km mod ca. 1,4 km i dag. Kørsel fra Buddinge Rundkørsel med U- vending ved Gammelmosevej vil give en afstand på 2,8 km. Så omkørsel via Stengårds Allé den bedste løsning. Gladsaxe Kommune har bedt Ring 3 Letbane I/S om at opretholde muligheder for U-vending i krydset ved Gammelmosevej, hvilket særligt har betydning for beboere nord for Gammelmosevej. 10

11 Lokale forhold Vil der blive mulighed for u-sving på Buddingevej ved Kong Hans Alle? U-sving vil ikke være muligt i nordgående retning. Gladsaxe Kommune har bedt Ring 3 Letbane I/S om at opretholde muligheder for U-vending i krydset i sydgående retning. Vi er rigtig mange, der bliver berørt af letbanen, hvorfor har I ikke informeret før? Bliver jeg kompenseret for de gener, som anlægsprojektet giver? Vi har arbejdet for en letbane i mange år, og har løbende informeret om projektets fremskridt. Vi har informeret så meget vi kunne, men der er mange ting, der skal falde på plads, og oplysninger om forhold, der ændrer sig, kan skabe forvirring. En ekspropriationskommission vil fastsatte størrelsen af erstatningen for de ejendomme, der skal helt eller delvist eksproprieres. Hvordan placeres stationen ved Gammelmosevej, og hvordan påvirker stationsplaceringen nedkørslen til motorvejen? Stationen placeres umiddelbart syd for Gammelmosevej i midten af Buddingevej. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet såkaldte typekryds for Gammelmosevej/Buddingevej og Buddingevej/Motorring 3. Den endelige udformning er ikke besluttet. På baggrund af typekrydset er der ved hjælp af en trafiksimuleringsmodel beregnet kølængder og forsinkelser i alle kryds. Resultatet af beregningen viser ikke umiddelbart kapacitetsmæssige problemer i krydsene ved Gammelmosevej og M3. 11

Efter borgermøde 16. januar Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3

Efter borgermøde 16. januar Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3 Efter borgermøde 16. januar 2014 - Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3 Emne Spørgsmål Svar Letbane som samfundsinvestering Vi har et velfungerende kollektivt transportnet i hovedstaden, hvorfor

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Informationsmøde om letbaneprojektet

Informationsmøde om letbaneprojektet Informationsmøde om letbaneprojektet Oplæg ved Hovedstadens Letbane 28. august/rebekka Nymark Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane er bygherre på letbanen Vi er ejet af 11 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3 » 1 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 København den 20. juni 2013 2 København den 20. juni 2013 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 Indledning Staten ved Transportministeriet,

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Samarbejdsaftale om en letbane fra Lundtofte til Ishøj blev indgået 29. juni

Læs mere

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012 Byvision og Letbane i Ring 3 TØF 1. oktober 2012 Projektet: et storskala byudviklingsprojekt en fælles byvision fælles omdannelsesstrategier en kobling af by- og trafikudvikling 5..Udvikling af den

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet Banekonference Letbanen på Ring 3 Status 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet HOVEDSTADENS INFRASTRUKTUR S- tog Fingerplanen Metro Sammenbinding af indre region Letbane Sammenbinding

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Gladsaxe Kommune juni 2017

Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Gladsaxe Kommune juni 2017 15. juni 2015 Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Gladsaxe Kommune 6.-7. juni 2017 Deltagere fra Hovedstadens Letbane Hamanny Adler Knudsen, Projektchef, Hovedstadens Letbane Michael Persson, Projektleder,

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Glostrup Kommune april 2017

Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Glostrup Kommune april 2017 15. juni 2015 Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Glostrup Kommune 24.-25. april 2017 Deltagere fra Hovedstadens Letbane Lars Forsting, Projektchef, Hovedstadens Letbane Michael Persson, Projektleder,

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

The Danish Short Story!

The Danish Short Story! The Danish Short Story! Det er ikke fordi vi ingen sporvogne har i Danmark Men disse fire historier har intet med museer at gøre Hvis der var nogen der var i tvivl Aalborg Letbane/BRT Drivere for projektet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 28 km mellem Lyngby og Ishøj og er planlagt til at åbne i 2023/2024. Den vil køre på tværs

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Udredning om. Letbane PÅ Ring 3. Marts 2013: Resume

Udredning om. Letbane PÅ Ring 3. Marts 2013: Resume Udredning om Letbane PÅ Ring 3 Marts 2013: Resume RINGBY/LETBANESAMARBEJDEt 2 1 Ringbyen fremtidens byudvikling 4 2 Hvad er en letbane? 6 3 Regionen og Ringby-kommunerne 8 4 Bedre kollektiv trafik og byudvikling

Læs mere

INVESTERINGSPOTENTIALE FOR MILLIARDER Christiansborg 26. oktober 2016

INVESTERINGSPOTENTIALE FOR MILLIARDER Christiansborg 26. oktober 2016 INVESTERINGSPOTENTIALE FOR MILLIARDER Christiansborg 26. oktober 2016 Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Herlev Glostrup Rødovre Albertslund Brøndby Vallensbæk Hvidovre Ishøj 2 Vi har zoomet ind på perioden fra 2011

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Letbanen i Ring 3. Introduktion til VVM-redegørelsen. Hovedstadens Letbane

Letbanen i Ring 3. Introduktion til VVM-redegørelsen. Hovedstadens Letbane Letbanen i Ring 3 Introduktion til VVM-redegørelsen Hovedstadens Letbane Ny transportform på skinner 27 stationer og 27 km på Ring 3 4 stationer i Herlev: Lyskær, Herlev Station Herlev Bymidte og Herlev

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Lov om letbane på Ring 3

Lov om letbane på Ring 3 LOV nr 165 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2013-2452 Senere ændringer til forskriften LOV nr 686

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2016 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2016 Hovedstadens Letbane Bilag K06-03-03 Kvartalsmøde nr. 6 7. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter Værdi af eget arbejde 17.302 4.376 4.847 5.525 22.100 22.100 Andre driftsindtægter

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger.

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger. Højklasset kollektiv trafik på Ring 3 v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI Baggrund og afgrænsninger I projekt Basisnet 1997-99 indgik en højklasset trafikløsning på Ring

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen.

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Side 1 af 7 Bro over Grenåbanen Ombygning af skæringen mellem Grenåvej og Grenåbanen Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Jernbaneskæringen Trafikstyrelsen

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Finansiering af metro til Rødovre

Finansiering af metro til Rødovre Finansiering af metro til Rødovre Rødovre Kommune 1 Indledning Forfatter: Kristian Kolstrup Dato: 1. december 2014 I dette notat giver vi et overblik over mulighederne for finansiering af en metro til

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune Nyt Bynet i - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens åbning 11 Adgang

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Punkt nr. 1 - Energibesparende projekter på to hospitaler i Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Energibesparende projekter på to hospitaler i Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Energibesparende projekter på to hospitaler i Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 2 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Hovedstadens Letbane Bilag K03-03-03 Kvartalsmøde nr. 3 10. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter Værdi af eget arbejde 17.271 4.376 6.975 27.900 24.900 Andre driftsindtægter

Læs mere

Notat. Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor

Notat. Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor Notat Den 10. marts 2016 Journal nr. 163-2015-52156 Dokument nr. 163-2016-33083 Til Fra Ring 3 s Gravekontor Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor 1. Baggrund Hovedstadens Letbane (HL)

Læs mere

Bynet 2019 status og fremtid

Bynet 2019 status og fremtid Bynet 2019 status og fremtid Mest dialog og meget lidt power-point 2 Status på busnet 2019 Efterår 2016 Skitsekøreplaner Standardkontrakter Budget 2016- forudsætninger Groft planlagt lokalt busnet Maj

Læs mere

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer.

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. TØF 12.-13. oktober 2010 Letbaner og BRT. Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. Letbanen i Århus Skitseprojekteringen

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Special Session på Trafikdage 2014 tirsdag den 26.8. kl. 15:10 til 16:20 3. linje Lokale 4, 110, Kroghsstræde 3 DSB, Movia og Metroselskabet I/S

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

UDKAST af 22. okt (høringsversion) Forslag

UDKAST af 22. okt (høringsversion) Forslag Transport- og Bygningsministeriets j. nr. 2015-4655 UDKAST af 22. okt. 2015 (høringsversion) Forslag til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By

Læs mere

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. september 2011 COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein S og SF

Læs mere

Hvidbog Hovedstadens letbane VVMredegørelse. Oktober 2015

Hvidbog Hovedstadens letbane VVMredegørelse. Oktober 2015 Hvidbog Hovedstadens letbane VVMredegørelse Oktober 2015 Hvidbog Hovedstadens letbane VVMredegørelse 4. Hvidbog Hovedstadens letbane VVM-redegørelse Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Forslag. Lov om letbane på Ring 3

Forslag. Lov om letbane på Ring 3 Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2013-14 Fremsat den 13. november 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme Gladsaxe Kommune BOA, BYP, LS. 13. april 2011 Økonomiudvalget 03.05.2011 Punkt nr. 133, bilag 2 Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 2. december 2014 i Vissenbjerg Dagsorden for mødet kl. 19-21 Velkomst og indledning Borgmester Søren Steen Andersen,, Assens Kommune Borgmester Anker Boye,

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

GARANTI FOR LÅN TIL DEN NYE RENSE-KONCERN

GARANTI FOR LÅN TIL DEN NYE RENSE-KONCERN [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune Side 1 Version af 9. oktober 2013 med opdaterede beløb GARANTI FOR LÅN TIL DEN NYE RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, At [X], der pt.

Læs mere

Notat. Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej

Notat. Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej Notat Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej April 2013 Letbaner.DK Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej side 2 Letbaner.DK april 2013 Forfattere: Morten

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere