PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården"

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG Boligforeningen Ringgården

2 Indhold # 1 OVERORDNEDE FORHOLD 1.1. Ringgårdens vision side Ringgårdens historie og facts side Beboerdemokratiet side Vedtægter side 5 # 2 PRAKTISKE FORHOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN 2.1 Ansættelsespolitik side Medarbejderudviklingssamtale (MUS) side Funktionsbeskrivelser side Tab af arbejdsevne side Opsigelse side Løn side Kontonummer side Timesedler side Tavshedspligt side Straffeattest side Kørekort side Adfærdsregler side 8 # 3 MEDARBEJDERFORHOLD 3.1 Arbejdstid Administrationen side Arbejdstid Ejendomsfunktionærer side Telefon- og ekspeditionstider side Sygdom side Sygesamtale og mulighedserklæring side Arbejdsskader side Overarbejde side Telefon side Frihed med løn side Ferie og fri side Jubilæer side Omsorgsdage side Børn og unge på arbejdspladsen side ID-kort side Opslag ledige stillinger side Faglig klub side 11

3 # 4 IT-POLITIK PÅ ARBEJDSPLADSEN 4.1 s side Anvendelse af internettet side Lovlige programmer side 12 # 5 SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION 5.1 Trivselsguider side Samarbejds- og mobbepolitik side Kommunikation side 15 # 6 SUNDHEDSPOLITIK 6.1 Livsstil (tilbud og politkker) side Arbejdsmiljø (psykisk arbedjsmiljø og sikkerhed) side Socialt ansvar (sundhedsforsikring og seniorpolitik) side 18 # 7 PERSONALEGODER 7.1 Arbejdstøj Ejendomsfunktionærer side Arbejdstøj Administrativt personale side Gaveregulativ side Pensionsordning side Sundhedssikring side Personaleindkøb side Lønudbetaling side Diæter side Kaffe/te side 20 # 8 UDVIKLING UDDANNELSE side 21

4 # 1 OVERORDNEDE FORHOLD 1.1 RINGGÅRDENS VISION Det er Ringgårdens ambition at være kendt for at: bygge boliger til alle med plads til individet tænke, bygge og skabe rammer for at leve grønt være en attraktiv organisation med fælles værdier Ringgården er en boligforening, der henvender sig bredt til forskellige samfundsgrupper fra direktøren på efterløn til den enlige, arbejdsløse forælder. Ringgården er kendt som en visionær boligforening, der eksperimenterer med bæredygtighed i forhold til arkitektur og boformer. Samtidig fremstår Ringgården som en åben og solidarisk forening, der arbejder aktivt for fællesskab og godt naboskab. Ringgården er desuden en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere. Via en fleksibel organisationsstruktur og en åben og anerkendende kommunikationsform formår Ringgården at arbejde på tværs og skabe holdbare og visionære løsninger og meningsfulde arbejdsopgaver til alle medarbejdere. Dette fremgår af Ringgårdens Vision, Strategi og Handleplan, som blev godkendt af repræsentantskabet i Konkrete projekter For at virkeliggøre visionen er det nødvendigt, at der sker udvikling og forbedringer på en række områder. Af denne grund sættes løbende gang i nye projekter inden for de forskellige indsatsområder. Flere af disse projekter er nu en integreret del af en. I arbejdes med følgende projekter: Gennemførelse af trivselsmålinger blandt medarbejderne i Ringgården hvert andet år (de år der ikke gennemføres APV). Den første trivselsmåling fandt sted i 2010 og en udløber af denne er uddannelse af trivselsguider, såvel som en samarbejds- og mobbepolitik, som er indarbejdet i denne version af personalehåndbogen se s. 13. Ultimo 2013 gennemføres en trivselsundersøgelse. Analyse og vurdering af mulighederne for en ændret arbejdsfordeling/organisering i administrationen med baggrund i at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne pågår kontinuerligt. Dog forventes et skærpet fokus, da flere medarbejdere inden for relativt få år går på pension. Undersøgelse af fordele og ulemper ved etablering af centrale servicecentre for ejendomsdrift. Der er vedtaget en miljøpolitik for Ringgården og der arbejdes nu videre med konkrete handlingsplaner og et grønt idékatalog til alle beboere. Der arbejdes med at lave en tjekliste/procedure for brugerinddragelse i forbindelse med renoveringsprojekter og nybyggerier. Tjeklisten skal sikre at medarbejdere, der har en viden som kan være projektet til gavn (ex varmemestre, inspektører), bliver inddraget på rette tid i processen, ligesom det skal sikre en hensigtsmæssig inddragelse af beboerdemokratiet i løbet af processen. Herudover skal tjeklisten sikre et samspil mellem fysiske og boligsociale helhedsplaner. Udarbejdelsen af en overordnet kommunikationspolitik som tager afsæt i Ringgårdens vision. Den overordnede strategi danner det fælles udgangspunkt for kommunikationshandlingsplaner for mere specifikke områder: Kommunikationspolitik for hovedbestyrelsen Strategi for ny website er under udarbejdelse i forbindelse med den nye internetløsning med hjemmeside og ekstranet. Handlingsplan for den daglige kommunikation med henblik på at få færre utilfredse kunder i butikken 4

5 i håndteringen af beboerne, varsling af beboere i forbindelse med arbejder i deres boliger mm. 1.2 RINGGÅRDENS HISTORIE OG FACTS Boligforeningen Ringgården blev stiftet i 1938 og er den næstældste boligforening i Århus. Ringgården er en almen boligorganisation organiseret i Boligselskabernes Landsforening. De første boliger blev opført på Ringgaden, så navnet Ringgården lå lige for. Siden da er det gået slag i slag, og i dag omfatter Ringgården 45 afdelinger med boliger, der består af familie-, ældre- og ungdomsboliger samt erhvervslejemål. Boligerne spænder fra etagebyggeri over tætlavt byggeri og punkthuse til fritliggende huse. Geografisk dækker Ringgården et område, der går fra Holme i syd over Hasle i vest til Trige og Hjortshøj i nord og de nye havnearealer mod øst. Omkring 80 medarbejdere, ansat i administrationen eller som ejendomsfunktionærer, administrerer og passer boligerne. 1.3 BEBOERDEMOKRATIET Beboerdemokratiet er en af grundpillerne i Ringgården. Centralt placeret i dette er afdelingsbestyrelsen, der vælges af og blandt beboerne i en boligafdeling. Det er afdelingsbestyrelsens opgave at føre tilsyn med afdelingens økonomi og vedligeholdelse og at bidrage til et godt bomiljø i afdelingen. Repræsentantskabet Afdelingernes beboere vælger repræsentanter til Ringgårdens øverste myndighed, Repræsentantskabet. er der afdelingsledere i Teknik, Økonomi, Udlejning og Kommunikation. I Ringgården er der en række forskellige udvalg: Forretningsudvalget behandler hastesager af politisk karakter, som ikke kan vente på en bestyrelsesbehandling. Byggeudvalget fører overordnet politisk tilsyn med foreningens ejendomme samt større renoveringssager i samarbejde med den tekniske chef. Arbejdsmiljøudvalget er et lovgivningsmæssigt bestemt udvalg, som arbejder med den arbejds- og sikkerhedsmæssige del af Ringgårdens virksomhed. Virksomhedsnævnet er et lovgivningsbestemt organ, som arbejder med de overordnede samarbejds- og personalemæssige forhold i Ringgården. Hovedbestyrelsens arrangementsudvalg har ansvaret for afholdelse af alle store fællesarrangementer i Ringgården. Uddannelsesudvalget står for afholdelse af kurser for afdelingsbestyrelserne ca. 2 gange årligt, herunder weekendkonferencen for afdelingsbestyrelser og medarbejdere hvert andet år. Redaktionsudvalget står for udgivelsen af beboerbladet Ringgården Update. Saludvalget er ansvarlig for udlejning og modernisering af Salen. Herudover nedsættes ad hoc udvalg. 1.4 RINGGÅRDENS VEDTÆGTER Kan du finde på under Om os under punktet Regler og Vedtægter. Hovedbestyrelsen Ud af sin midte vælger Repræsentantskabet boligforeningens hovedbestyrelse, der er boligforeningens ledelse. Hovedbestyrelsen tæller syv medlemmer: en formand, et medlem valgt af medarbejderne og fem øvrige medlemmer. Direktøren er Ringgårdens daglige leder. Herudover 5

6 # 2 PRAKTISKE FORHOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN 2.1 ANSÆTTELSESPOLITIK For hurtigt at finde sig til rette på arbejdspladsen og komme godt i gang med sit job, må man kende regler og rettigheder, når man ansættes. Ansættelseskontrakten hjælper til denne afklaring. Men også overenskomsten, som bliver udleveret ved ansættelsen, er et vigtigt redskab. For medarbejderne i administrationen er der udarbejdet en procedure, som blandt andet omfatter mentorordning og en tre måneders samtale med nærmeste leder og den personaleansvarlige. For ejendomsfunktionærernes vedkommende er der udarbejdet en tilsvarende procedure, som betyder at den nyansatte inden for de første tre måneder får besøg af tillidsmand og den ansvarlige inspektør. Tre måneders samtalen sker med inspektør og teknisk chef. Ved ansættelse af udefrakommende ejendomsfunktionærer får ejendomsfunktionærernes tillidsmand tilbud om at deltage i ansættelsessamtale og ved kontraktunderskrivning. For at skabe respekt og forståelse for samarbejdets betydning på tværs i organisationen, skal det tilstræbes, at ledende medarbejdere (inspektører og teknisk chef) har indblik i medarbejdernes dagligdag, at der er ressourcer til, at de kan komme rundt på arbejdsstederne og lytte, igangsætte, vedligeholde osv. Senest ved tre måneders samtalerne bliver man orienteret om muligheder for videreuddannelse og om den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS), som alle medarbejdere har med deres nærmeste leder. 2.2 MEDARBEJDERUDVIKLINGS- SAMTALE (MUS) formål og gode råd MUS-samtalen er dit bedste redskab til at påvirke dit arbejde. Du har MUS-samtale med nærmeste afdelingsleder/inspektør én gang årligt. Det er Ringgårdens intention, at samtalen skal være til nytte for den enkelte medarbejders trivsel og udvikling i jobbet og dermed skabe bedre forudsætning for at udføre ens job, så det bliver til alle parters tilfredsstillelse Målet er, at samtalen bidrager til en gensidig forståelse og udvikling. Derfor er det vigtigt at både ledelse og medarbejdere er godt forberedte. Dialogen om den enkelte medarbejders indsats, fremtidige opgaver, uddannelsesbehov m.v. danner baggrund for de konklusioner og aftaler, der træffes ved samtalen Lad samtalen tage den nødvendige tid Nedskriv ved samtalens afslutning sammen de konklusioner og aftaler der træffes, konkretiser hvem der har ansvar og aftal opfølgningsterminer. Respekter hinandens synspunkter, lyt aktivt og modtag meninger begge veje, så de kan anvendes til gensidig udvikling Vær ærlig og åben over for kritik 2.3 FUNKTIONSBESKRIVELSER Ringgårdens medarbejdere kan opdeles i tre grupper: Ejendomsfunktionærerne og projektmedarbejdere (Trigeparken), som begge har kontorer i de enkelte boligafdelinger, og administrationspersonalet som primært arbejder i administrationen. Ejendoms- 6

7 funktionærerne kan endvidere opdeles i to grupper: Varmemestre og ejendomsserviceteknikere. For alle tre grupper er den overordnede målsætning at yde en god og effektiv service over for beboere og beboervalgte. Varmemesteren har, foruden sin deltagelse i de daglige arbejdsopgaver, almindeligvis ansvaret for ejendommens forsyninger (varme, vand, el m.m.) samt den ordinære drift, der også typisk indeholder tilsynsfunktioner. Varmemesteren er den daglige leder i afdelingen og ansvarlig i forhold til andre ejendomsfunktionærer. Ejendomsserviceteknikere arbejder primært med mere konkrete vedligeholdelsesmæssige og serviceorienterede opgaver. Ejendomsfunktionærernes jobfunktioner Tilsyn med forsyningsinstallationer og tekniske anlæg, herunder evt. også kendskab til elektronisk anlæg Medvirke til den langsigtede vedligeholdelses planlægning Bygningsmæssige vedligeholdelsesopgaver Beboerservice Ren- og vedligeholdelse af ejendommens ind- og udvendige arealer Rekvirering og kontrol af håndværkere og andre leverandører, herunder overvåge kvaliteten af udført arbejde, indkøbte maskiner m.m. Indflytningssyn og udfærdigelse af indflytningsrapporter Medvirke til glatførebekæmpelse Plus en række rutinemæssige arbejdsopgaver i den daglige drift Projektmedarbejdernes jobfunktioner Overordnet beskrevet er det aktivitetsmedarbejdernes opgave at igangsætte, vedligeholde, videreudvikle samt være overordnede tovholdere på alle aktiviteter/projekter samt det boligsociale arbejde. Følgende funktioner/arbejdsopgaver varetages af aktivitetsmedarbejderne opstillet i vilkårlig rækkefølge: Sikre koordinering og samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere Have det overordnede ansvar for helhedsplanen Udføre opsøgende arbejde i forhold til udsatte grupper Sekretariatsopgaver Indsamle og videreformidle viden til gavn for alle projekter og til nytte for alle samarbejdspartnere Fundraise midler til aktiviteter og projekter Være med at løse konflikter i lokalområdet Foretage budgetstyring af alle aktiviteter/ projekter Indgå i interne og eksterne netværk Formidle og skabe positiv opmærksomhed omkring aktiviteter/projekter Deltage i udvalgs- og beboermøder Administrationens jobfunktioner Overordnet betragtet er det administrationens opgave at administrere Boligforeningen Ringgården efter den gældende lovgivning og ud fra de overordnede retningslinjer som Ringgårdens hovedbestyrelse opstiller. Følgende funktioner varetages i administrationen opstillet i vilkårlig rækkefølge: Personaleadministration Administration af det beboerdemokratiske system Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Kontrol med og styring af nybyggerier og renoveringer Tilsyn med den bygningsmæssige tilstand af foreningens boliger Rekvirering af og kontrol med vedligeholdelsesarbejder i afdelingerne Syn af boliger ved fraflytning Udlejning af boliger og erhvervslejemål Udarbejdelse af budgetter og regnskaber Betalinger af kreditorer Kontrol med og vedligeholdelse af debitorer Økonomistyring og pleje af foreningens økonomi 7

8 Intern og ekstern kommunikation Udvikling og vedligeholdelse af organisationen Alle former for beboerservice 2.4 TAB AF ARBEJDSEVNE Ved fysisk eller psykisk tab af arbejdsevne tager ledelsen positiv stilling til, hvilke muligheder der er for at placere medarbejderen i andre arbejdsopgaver under hensyntagen til medarbejderens alder, ansættelsesperiode m.m. Samtidig er man som medarbejder også forpligtet til at melde ud om sygdom og nedsat arbejdsevne. I tilfælde hvor en kollega har lidt tab af arbejdsevne, forventes der fra medarbejderside en vis fleksibilitet i forhold til at varetage nye/andre arbejdsopgaver i en kortere periode. 2.5 OPSIGELSE Alle afskedigelser, bortset fra øjeblikkelige bortvisninger, bliver først effektueret efter samtaler mellem ledelsen og den berørte medarbejder (evt. med tillidsrepræsentanten tilstede). Her søges det klarlagt, hvilke forhold der har haft indflydelse på den forestående afskedigelse. Alle afskedigelser, bortset fra øjeblikkelige bortvisninger, skal godkendes af hovedbestyrelsen. Der henvises i øvrigt til den gældende overenskomst for den enkelte faggruppe. Når en medarbejder er sagt op, orienteres det øvrige personale ved samling, på Intranettet eller pr. brev. Forhold og regler for selv at sige op følger overenskomsten for den enkelte faggruppe. 2.6 LØN Lønnen følger overenskomsten for den enkelte faggruppe. Nogle faggrupper er ansat med kontrakt om individuelle lønforhandlinger. 2.7 KONTONUMMER Registreringsnummer og kontonummer afleveres til økonomiafdelingen. Husk at meddele hvis du får nyt kontonummer. 2.8 TIMESEDLER Faste afløsere og ferieafløsere, der udfylder timesedler, skal sørge for at få disse godkendt af inspektøren. Herefter skal de afleveres i økonomiafdelingen senest den 15. i måneden, hvis timerne skal med i den næste lønudbetaling. 2.9 TAVSHEDSPLIGT Ved ansættelsen forpligter du dig til på tro og love at iagttage tavshed med hensyn til Boligforeningen Ringgårdens og lejernes forhold, som der gennem stillingen opnås kendskab til, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet. Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsesforholdets ophør STRAFFE- og børneattest Ren straffeattest forevises ved ansættelse. Folketinget har foretaget en stramning af loven om børneattester, der skal følge personer, som arbejder på legepladser, klublokaler mm. Det betyder, at der ved nyansættelser af ejendomsfunktionærer og boligsociale medarbejdere, skal indhentes en børneattest KØREKORT Ejendomsfunktionærer: Der kræves minimum traktorkørekort ADFÆRDSREGLER Når der opstår konflikter eller problemer på arbejdspladsen har ledelsen pligt til at tage initiativ til konfliktløsning. Alle medarbejdere har ret og pligt til at gribe ind, hvis mobning finder sted, eller hvor konflikter går over grænsen for acceptabel adfærd. 8

9 # 3 MEDARBEJDERFORHOLD 3.1 ARBEJDSTID ADMINISTRATIONEN Normal arbejdstid inkl. en daglig, betalt frokostpause på ½ time er 37 timer. De er fordelt som følger: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl I Ringgårdens administration har vi flex- og fixtid: Flextid Der kan frit flexes inden for følgende tidsrum: Man-ons kl og kl Torsdag kl og kl Fredag kl og kl Fixtid Obligatorisk arbejdstid, fastsættes til perioderne: Man-ons kl Torsdag kl Fredag kl Se regler for flex- og fix tid på intranettet xxxxxxx 3.2 ARBEJDSTID EJENDOMSFUNKTIONÆRER Normal arbejdstid* på 37 timer, ekskl. frokostpause, er fordelt som følger: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag *Der er afvigelse i forhold til den officielle arbejdstid i enkelte afdelinger, bl.a. p.g.a. affaldshåndtering. 3.3 TELEFON- OG EKSPEDITIONSTIDER Administrationens kontortid: Man-ons: kl og kl Torsdag: kl og kl Fredag: kl Administrationens telefontid: Man-ons: kl Torsdag: kl Fredag: kl SYGDOM Du skal sygemelde dig pr. telefon inden kl til Teknisk Afdelings sekretær, der har ansvaret for sygemeldinger, eller nærmeste leder. Vær opmærksom på at sygemeldingen ikke må ske pr. sms og mail. For ejendomsfunktionærerne gælder det, at de ud over at sygemelde sig i Teknisk Afdeling også skal orientere deres arbejdssted om fraværet. 3.5 SYGESAMTALE OG MULIGHEDSERKLÆRING Den overordnede intention i den nye lovgivning omkring sygefravær er at reducere sygefraværet, specielt længerevarende fravær. Udgangspunktet er en tidlig indsats med henblik på, at få medarbejderen hurtigst muligt tilbage på arbejde til gavn for den ansatte og arbejdspladsen. Den velkendte lægeerklæring Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed er afskaffet (delvist) og erstattet med en mulighedserklæring. 9

10 Sygesamtale Efter en uges sygdom, kan afdelingsleder tage kontakt til den syge medarbejder en form for bekymringssamtale. Afdelingsleder/inspektør indkalder til sygeopfølgningssamtale, når medarbejderen har været syg i 3 uger. Samtalen skal afholdes inden 4 uger fra første sygedag. Under samtalen udfyldes del 1 af mulighedserklæringen. Medarbejderen skal derefter kontakte egen læge, som udfylder anden del af mulighedserklæringen, som skal returneres til Ringgården. I stedet for Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed kan man som arbejdsgiver bede lægen udarbejde en attest om varighed af sygdommen m.m. Hvis Boligforeningen skønner, der er brug for en sådan, dækker vi udgiften til denne. 3.6 ARBEJDSSKADER Arbejdsskader meldes til Arbejdstilsynet i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten, teknisk chef og teknisk sekretær. 3.7 OVERARBEJDE Ejendomsfunktionærerne sender en mail med antal overarbejdstimer til teknisk afdeling: Medarbejdere i administrationen aftaler ekstra lønudbetaling eller afspadsering med nærmeste leder. 3.8 TELEFON Mobiltelefonen er et arbejdsredskab, der skal anvendes i arbejdstiden. Det vil sige, at alle, der er udstyret med en mobiltelefon, skal have den på sig og have den tændt, således at inspektør og/eller varmemester kan komme i kontakt med medarbejderen. Ejendomsfunktionær: I de afdelinger, hvor der ydes telefontilskud, udbetales der 331 kr. pr. kvartal i Beløbet reguleres årligt efter prisindekset. Alle arbejdsmobiler har fri tale og fri data. SMS og MMS afregnes pr. styk og bedes derfor anvendt med omtanke. De ejendomsfunktionærer, der ikke bruger mobilen som vagtnummer, vælger selv om de vil slukke mobilen eller efterlade den på arbejdspladsen. 3.9 FRIHED MED LØN Man har frihed med løn til følgende: frihed til pasning af sygt, hjemmeboende barn under 15 år imødekommes i indtil to dage læge-/tandlægebesøg børns lægebesøg (indtil 14 år) egne runde fødselsdage (startende ved 50 år) eget bryllup og eget sølvbryllup ved begravelse i nærmeste familie ved begravelse blandt kolleger i Ringgården når man er bloddonor 3.10 FERIE & FRI Følger ferieloven. Afspadsering m.m. sker efter aftale med din nærmeste foresatte. Feriefridage afvikles som timer, ikke som dage JUBILÆER 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45 og 50 års jubilæer bliver markeret. Se endvidere gaveregulativet på intranettet OMSORGSDAGE I forbindelse med omsorgsdage følger man gældende overenskomst. Omsorgsdagen skal godkendes af nærmeste foresatte. Medarbejderne skal varsle omsorgsdage tidligst muligt og så vidt muligt tage hensyn til forholdene på arbejdspladsen. Omsorgsdagene kan aftales afviklet som halve dage. 10

11 Alle medarbejdere har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år med henblik på omsorg for barnet. Omsorgsdage der ikke er afholdt, bortfalder ved årsskiftet. Klubben har en bestyrelse, der består af tre personer: En formand, som også er tillidsrepræsentant, en kasserer og en sekretær. Denne bestyrelse tager sig af forhandlinger med Ringgården, når det drejer sig om lokalaftaler og andet fagligt arbejde BØRN OG UNGE PÅ ARBEJDSPLADSEN Alle i boligforeningen der er varigt, midlertidigt eller forbigående ansat er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring i tilfælde af uheld eller ulykke. Der gøres opmærksom på, at børn eller unge mennesker ikke er omfattet af denne forsikring, når de er i boligforeningen (afdelingerne + kontor). Af samme grund henstilles til at børn kun i begrænset omfang er på besøg på arbejdspladsen, og at det altid sker efter aftale med nærmeste leder. For skolepraktikanter gælder det, at skolen skal tegne en forsikring for praktikanten ID-KORT Alle medarbejdere har et id-kort, som de kan fremvise til beboerne som dokumentation for, at de arbejder i Ringgården OPSLAG LEDIGE STILLINGER Når der er en ledig eller nyoprettet stilling som ejendomsfunktionær i en afdeling, orienteres alle ejendomsfunktionærer ved at sende mail rundt til alle varmemesterkontorer og via nyhedssiden på Ringgårdens Intranet. Ved afslag om søgt stilling meddeles dette skriftligt FAGLIG KLUB Ejendomsfunktionærernes faglige klub er kun for medlemmer af ejendomsfunktionærernes fagforening. Klubben har to faste arrangementer om året: Den ordinære generalforsamling i marts og et orienteringsmøde i oktober. 11

12 # 4 IT-POLITIK PÅ ARBEJDSPLADSEN Nøgleordet i Boligforeningen Ringgårdens IT-politik er frihed under ansvar S Ringgården accepterer anvendelse af e-post til private formål, så længe det ikke begrænser arbejdsindsats eller prioritering af arbejdstid. Afsendte/videresendte s skal være lovlige og må ikke indeholde ærekrænkende og/eller injurierende udtalelser. Hvis der er mistanke om ovenstående, forbeholder Ringgården sig ret til at gennemgå en medarbejders e-post. Åbn eller videresend ikke filer, som du har mistanke til kunne indeholde virus eller, hvor du ikke kender afsender. Når du er på ferie, på kursus eller lignende, skal ikke-tilstede-assistenten slås til i Outlook, og du henviser til en kollega, som kan behandle eventuelle henvendelser, mens du er væk ANVENDELSE AF INTERNETTET Du skal være opmærksom på, at besøg på en hjemmeside registreres. I tilfælde af uacceptabel adfærd kan det komme på tale at kontrollere en medarbejders færden på nettet, men medarbejderen vil altid blive orienteret. Du må gerne downloade gratis programmer og filer til arbejdsmæssig brug, men før du downloader noget, skal du kontakte den systemansvarlige. Du må ikke tilmelde dig servicetilbud og sociale netværk på nettet med mindre det er fagligt relevant LOVLIGE PROGRAMMER Der skal være indgået licensaftale på anvendte programmer. Det betyder, at alle programmer skal være købt lovligt og i det antal, som de bliver installeret. 12

13 # 5 SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION I Ringgården har vi alle det samme mål. Vi vil skabe en god arbejdsplads Byens Bedste Boligforening. Derfor arbejder vi med hinanden i stedet for at arbejde mod hinanden. Det er svært at tale om samarbejde uden også at tale om kommunikation på arbejdspladsen. For at opnå en følelse af at alle medarbejdere arbejder imod det samme mål, må vi have kendskab til, hvad der foregår i de øvrige afdelinger og områder af boligforeningen. En smidig organisation skabes via forståelse, udnyttelse og opprioritering af kommunikationskanalerne på arbejdspladsen. Det er derfor afgørende, at vi har stor fokus på medarbejderne og interne relationer i virksomheden. 5.1 FOKUS PÅ TRIVSEL Et af indsatsområderne i Ringgårdens Vision, strategi og handleplan, var at sætte fokus på trivslen blandt medarbejderne i Ringgården. Trivselsmålinger Første skridt var trivselsmåling som viste at der var behov for at sætte fokus på samarbejde og trivsel. Som en udløber af undersøgelsen er der uddannet 10 trivselsguider. Trivselsmålinger gennemføres hvert andet år. Trivselsguider En trivselsguide er en medarbejder, der er uddannet til at have et særligt øje for trivslen på arbejdspladsen og deres rolle er: At yde hjælp til selvhjælp At arbejde forebyggende med det psykiske arbejdsmiljø, eksempelvis ved at igangsætte initiativer med fokus på trivsel. På Intranettet kan du se hvem af dine kolleger der er trivselsguider og du er altid velkommen til at kontakte en af dem, hvis du har brug for at vende nogle ting, få råd og vejledning. Samtalerne er altid 100% fortrolige. På intranettet kan du også finde en folder, som fortæller mere om, hvad du kan bruge trivselsguiderne til. Et af trivselsguidernes initiativer er den efterfølgende samarbejds- og moppepolitik. 5.2 SAMARBEJDS- OG MOBBEPOLITIK Vi bruger skibet som billede på vores samarbejde i Ringgården. Fra kaptajn og styrmand, til matros og dæksdreng påtager vi os alle et ansvar for at skibet kommer sikkert i havn og for at skabe et godt arbejdsmiljø om bord både af hensyn til besætningen og passagerne. Vi viser hinanden gensidig respekt ved at være åbne og engagerede i hinandens opgaver, uanset hvilken funktion vi har. Vi skaber gode arbejdsrammer ved at kursen kommunikeres klart og tydeligt og definition af arbejdsområder afstemmes i dialog. Vi opbygger et godt arbejdsfællesskab, hvor hjælpsomhed og fleksibilitet er nøgleord, ved at udvikle og bakke op om tværfaglige projekter og fælles arbejdsarrangementer. Vi fokuserer på det positive i dagligdagen om bord gennem en åben og anerkendende omgangstone og ved at fortælle de gode historier. Vi er alle ansvarlige for den gode kommunikation ved at dele viden på tværs og ved at sikre, at alle får relevante informationer både internt mellem besætningen og i forhold til passagererne. 13

14 A. Handleplan i tilfælde af dårligt samarbejde og mobning Tro altid på at dårligt samarbejde kan gøres bedre. Men, husk at acceptere at ikke alt er præcist, som du gerne vil have det. Vi skal have respekt for hinandens grænser og der skal være plads til at rumme hinandens forskellighed. Hvis du oplever dårligt samarbejde Hvis du oplever dårligt samarbejde, eller der er noget du undrer dig over, foreslås følgende for at få problemet frem, så det ikke vokser i det skjulte. Du kan finde ud af hvad det handler om ved at tale med den/dem det vedrører Du kan bede din nærmeste leder om et møde for at afklare/løse problemet Du kan vende situationen med en trivselsguide Aftal en plan for hvad der videre skal ske. Vis at du vil det gode samarbejde det skaber i sig selv en mere samarbejdsvillig stemning. Hold fast i planen og sig til hvis den ikke fungerer, men hav tålmodighed, for nogle gange kan det tage tid at finde en god løsning. B. Mobning Definition: Når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid udsætter en anden person for handlinger, som denne opfatter som sårende, krænkende eller nedværdigende. Godsindede drillerier mellem venner eller enkeltstående konflikter mellem ligeværdige parter er ikke mobning. Mobning tolereres ikke i Ringgården. Drilleri mellem voksne er almindeligt. Ofte er det ment for sjov og bliver opfattet som sådan, men der er en glidende overgang, så det der starter som drillerier kan ende med mobning. Ofte er der flere om at mobbe, og mobningen foregår jævnligt over en længere periode. Mobningen er en form for vold, hvor de stærke bruger deres magt overfor én som er svagere og som står alene. Mobning kan foregå mellem medarbejdere, ligesom medarbejdere kan mobbe en leder og omvendt. Mobbere kan også være det uden at være bevidste om, at de er mobbere. C. Sexchikane Sexchikane er et arbejdsretligt begreb, der ikke har en entydig definition. Sexchikane kan beskrives som seksuelle tilnærmelser uden samtykke, uønsket adfærd af seksuel karakter, mundtlige ytringer eller anden kønsbestemt adfærd, der krænker kvinder og mænds værdighed på arbejdspladsen. I Ringgården tolererer vi ikke sexchikane. Det er alene den krænkende, der er ansvarlig for chikanen. Det er vigtigt, at medarbejderen der føler sig krænket siger fra, og/eller søger hjælp hos en kollega, ledelsen eller en trivselsguide. Hvis ledelsen har mistanke om, at der foregår sexchikane, har den pligt til straks at gribe ind. Håndtering af mobning og sexchikane Alle har ansvar for at gribe ind, hvis der udspiller sig noget som ligner mobning/ chikane. Hvis du oplever at blive udsat for mobning/sexchikane. Prøv at sige fra. Gerne direkte til personen, ellers gå til en trivsels guide eller til nærmeste leder. Hvis en kollega udsættes for mobning/sexchikane. Grib ind i situationen. Gerne direkte til personen/ personerne, ellers gå til en trivselsguide eller nærmeste leder. Hvad sker der, når du henvender dig om mobning/ sexchikane. Til trivselsguider og ledere: tag altid en henvendelse alvorligt, men undersøg situationen nærmere, inden der drages hastige konklusioner. Behandl det fortroligt. 14

15 De forskellige trin til at håndtere mobning (der tages kun de nødvendige trin) 1. Hold 1-2 møder med personen 2. Hold et møde med modparten (evt. med en anden trivselsguide). 3. Arranger et mæglingsmøde mellem parterne, hvis det vurderes at kunne have en funktion. Evt. vurdere om der er behov for deltagelse af yderligere en trivselsguide. 4. Alternativt et mæglingsmøde med ekstern bistand. 5. Lav en tidsbegrænset handlingsplan for hvad der skal ske i samarbejde med de involverede med det formål at skabe forlig mellem de to parter. Midtvejs i forløbet vil der blive afholdt samtaler for at følge op på, om aftalerne overholdes og problemerne løses. Hvis ikke, vurderes om planen skal justeres, eller om den skal opgives og overgives til ledelse. 6. Sagen behandles i ledelsen, som har ansvaret for det videre handlingsforløb. 7. Forekomst af mobning på mere principielt plan tages op af Arbejdsmiljøudvalget for at vurdere om der skal sættes særligt fokus på arbejdsmiljøet. De fire trin til at håndtere sexchikane 1. Hold 1-2 møder med personen (trivselsguide eller nærmeste leder). 2. Herefter overdrages sagen til øverste ledelse. 3. Der afholdes endnu et møde med den krænkede, evt. med ekstern bistand 4. Den krænkende indkaldes til samtale med øverste ledelse, og såfremt adfærden ikke ophører straks, vil den krænkende medarbejder modtage en alvorlig påtale i ansættelsesforholdet, hvilket vil medføre afskedigelse, såfremt chikanen ikke ophører. Hvornår er der brug for ekstern hjælp? Når ledelsen ikke mener, de har kompetencen til at håndtere situationen. Når ledelsen selv har været involveret Når ofret for mobning har det meget dårligt, f. eks. er sygemeldt, lukker sig inde i sig selv osv. Evaluering Den udarbejdede handleplan evalueres i samråd med de involverede parter. I tilfælde af sager med mobning/chikane foretager Arbejdsmiljøudvalget en evaluering af TRIN-forløbet er der noget der skal ændres på. D. Forebyggelse af dårligt arbejdsmiljø, mobning og sexchikane Ved enhver APV (hvert 2. år) er der fokus på det psykiske arbejdsmiljø. I medarbejdertrivselsundersøgelser (hvert 2. år) er der fokus på trivsel, psykisk arbejdsmiljø, mobning, sexchikane. Vi er til stadighed rustet til at varetage konflikt og mobningssager i form af adgang til ekstern rådgivning (Arbejdsmiljø Centret). Vi har uddannet trivselsguider, der har et særligt øje på trivslen og det psykiske arbejdsmiljø. 5.3 KOMMUNIKATION Personalemøder Hver torsdag kl holder administrationen et informationsmøde, hvor direktøren og afdelingslederne orienterer om nyt fra deres afdeling/ansvarsområder. Alle medarbejdere opfordres til at fortælle nyt fra deres arbejdsområde på informationsmøderne. Viden om Ringgården Update For at skabe et bredt kendskab til, hvad Ringgården står for, udgiver foreningen beboerbladet Update, som udkommer fire gange årligt. Desuden rundsendes artikler og anden information om Ringgården pr mail, eller publiceres som nyheder på bf-ringgaarden.dk. Intranet Vi arbejder til stadighed på at gøre Intranettet til det væsentligste kommunikationsforum mellem afdelingsbestyrelser og hovedbestyrelsen samt alle medarbejdere i afdelingerne og i administrationen. Der sendes i dag ikke meget post ud i papirform, langt det meste er alene tilgængeligt på Intranettet. Intranettet er et vigtigt element i en løbende effekti- 15

16 visering af interne og eksterne forretningsgange og kommunikation. Derfor er det vigtigt, at medarbejdere i administrationen foregår med et godt eksempel og sikrer, at relevant information og viden bliver tilgængeligt på Intranettet. Outlook I administrationen er det med en fælles kalender i Outlook muligt at se, hvordan og hvornår vi kan finde hinanden. Alle medarbejdere skal så vidt muligt, via Outlook orientere om, hvonår de holder fri, er ude af huset mm. Dette har især betydning for receptionen, for at kunne yde vore brugere og kontakter den bedst mulige service. 16

17 # 6 SUNDHEDSPOLITIK Vi tilbringer hver dag mange timer på arbejdet, og arbejdsvilkårene har derfor stor indflydelse på vores mulighed for at vælge et sundt liv. Ikke kun medarbejderne selv, men også virksomheden har interesse i at medarbejderne er sunde og raske, og at de trives. Så bliver sygefraværet lavere, og medarbejderne yder en større indsats. Sundhed handler ikke blot om at spise sundt, lade være med at ryge, bevæge sig og ikke drikke for meget en række andre ting spiller også en stor rolle. Eksempelvis arbejdsmiljøets betydning for sundhed og trivsel, måden vi tackler sygefravær, måden vi agerer over for personer, som ikke kan klare fuldtidsjob osv. Sundhedsfremme fordeler sig på tre hovedområder: A. Livsstil: fx rygning, kost og motion B. Arbejdsmiljø: fx indretning, støj og psykisk arbejdsmiljø. C. Socialt ansvar: Fraværspolitik, integrationspolitik og seniorpolitik. I Ringgården har vi allerede flere politikker og indsatser der handler om sundhed: Ryge- og alkoholpolitik; seniorpolitik, sundhedsforsikring, mad- og frugtordning m.m. A. Livsstil Ryge- og alkoholpolitik er allerede en del af vores personalepolitik. Sund kost, frokost & frugt I administrationen er der mulighed for at tilmelde sig en frokostordning, som får tilskud af virksomheden. Herudover er der frugtordning ikke kun i administrationen, men også i en del af afdelingerne, hvor det er praktisk muligt. Herudover opfordres til, at vi hjælper hinanden til sunde spisevaner. Motion med socialt sigte I Ringgården sætter vi fokus på motion ved at støtte motion der har et socialt sigte. Hver år afsættes en pulje for at motivere til sundhedsfremmende aktiviteter, der også har et socialt sigte. (f.eks stafetløb, cykelløb m.v). Ansøgning sendes til FU (forretningsudvalget), som holder møde den første tirsdag i hver måned. Fitnessordning For at fremme sundheden tilbydes medarbejderne i Ringgården en fifty-fifty fitnessordning ved medlemsskab af fitnesscenter i minimum et halvt år. Formålet er at motivere til fysisk aktivitet for at forebygge gener som følge af stillesiddende arbejde og/ eller gentagne /dårlige arbejdsstillinger. Medarbejderne betaler 50% af udgiften til medlemskabet via lønnen. Massør Ringgården har en massageordning. To formiddage om måneden har medarbejderne mulighed for at booke massagetider. Formålet er dels at forebygge gener som følge af gentagne og/eller dårlige arbejdsstillinger, dels velvære. Husk, det er vigtigt at skelne mellem den forebyggende massage og egentlig behandling af skader. Hvis du først har pådraget dig skader, kan du fra egen læge få henvisning til behandling hos fysioterapeut/kiropraktor og lign. via din sundhedssikring jf. punkt 6C. Ringgården betaler 125 kr. og frihed til en halv times massage pr medarbejder i arbejdstiden pr. måned. Medarbejdernes egenbetaling er 125 kr. som trækkes via lønnen. Alkohol- og misbrugspolitik I Ringgården er der forbud mod indtagelse af alkohol inden for normal arbejdstid og på arbejdspladsen. 17

18 Efter godkendelse fra direktøren er der undtagelse ved receptioner, runde fødselsdage og lignende begivenheder. Ledelsen i Ringgården har ret og pligt til at gribe ind over for en medarbejder, når der er begrundet mistanke om alkoholmisbrug. Tilbud om behandling Hvis medarbejderen er positivt indstillet over for behandling, gives der efter aftale frihed til at gennemføre behandlingen, som Ringgården er villig til at betale. Hvis medarbejderen afviser behandling, eller hvis resultatet er negativt, er det Ringgårdens politik at afskedige medarbejderen. Andre former for misbrug, som er lovstridige, accepteres ikke på arbejdspladsen og vil medføre afskedigelse. Rygepolitik Ringgården har siden 15. august 2007 været en røgfri boligforening for at fremme det sunde arbejdsmiljø og beskytte ansatte mod passiv rygning. Rygeforbuddet gælder både Ringgårdens afdelinger og administration. Der må IKKE ryges i lokaler, hvor medarbejdere i Boligforeningen har deres færden. Hvis beboere skal have service eller besøg af medarbejdere fra Boligforeningen, er det ikke tilladt at ryge i lejligheden under besøget. Der vil ligeledes være rygeforbud til afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsesmøder, hvor medarbejdere fra Ringgården deltager. Der må heller ikke ryges i trappeopgange, i kældergange og fællesvaskerier. Ringgårdens selskabslokale på Pal. Müllers Vej, er også et røgfrit lokale, da medarbejdere fra Boligforeningen har deres daglige gang i salen. De forskellige afdelinger kan vedtage, at der fortsat må ryges i selskabslokaler og lignende, når disse alene anvendes til private arrangementer. I Ringgårdens administration og varmemesterkontorer er der ligeledes indført total rygeforbud. Se fortolkning af Rygeloven på Intranettet under kategorien Regler og vedtægter. Overtrædelse af rygepolitikken vil kunne få konsekvenser for medarbejderens ansættelsesforhold. Tilbud om hjælp til rygestop Århus Kommune har gratis kurser i rygestop, som følger et koncept udviklet af Kræftens Bekæmpelse. De arrangeres i samarbejde mellem Sundhed og Omsorg i Århus Kommune og Apotekerforeningen. Vi støtter medarbejdere, der ønsker at stoppe med at ryge, eventuelt frihed til at deltage i kurser. B. Arbejdsmiljø Det er foreningens målsætning at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ledelsen forpligtiger sig til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Medarbejderen forpligtiger sig til gennem arbejdsmiljøudvalget (APV) at arbejde aktivt for et godt arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er i alles interesse. Medarbejderne får en bedre arbejdsdag og foreningen får et bedre image og færre sygedage. Det psykiske arbejdsmiljø APV sikrer, at der er fokus på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Men vi øger fokus på det psykiske arbejdsmiljø ved at gennemføre en trivselsundersøgelse hver andet år. (se endvidere afsnit 5) Krav til sikkerhedsudstyr Sikkerhedsudstyr skal altid bruges og medarbejderne skal instrueres i brugen af dette. Ved en eventuel ulykke har du selv et medansvar, idet du som medarbejder selv har pligt til at undersøge og følge gældende sikkerhedsregler. C. Socialt ansvar I Ringgårdens personalepolitik indgår seniorpolitik og sundhedssikring. 18

19 Sundhedssikring Ringgården har indgået en aftale med Danica om en sundhedssikring for alle medarbejdere i foreningen. Ordningen sikrer bl.a., at medarbejderne kan få en hurtig undersøgelse og evt. behandling i sygdomstilfælde. Læs mere om mulighederne i vilkårene for hedssikringen, som ligger på Intranettet. Seniorpolitik Seniorpolitik er et langsigtet initiativ og en rammepolitik, hvor der er tale om individuelle forløb, der tager udgangspunkt i stilling, jobtype og den enkelte medarbejders situation. Forløbet kan aftales mellem medarbejderen og lederen fra medarbejderen fylder 55 år, og hvis vedkommende har været ansat i Ringgården i minimum 10 år. Et seniorforløb behøver ikke at være ensbetydende med ændringer i medarbejderens daglige arbejde, det er blot et tilbud, der giver mulighed for ændringer i den enkeltes jobsituation. Formål med seniorpolitik kan for Ringgården være at: Fastholde en erfaren og kvalificeret arbejdskraft. Bidrage til at skabe nye holdninger til arbejdslivet og flere muligheder for den enkelte i de forskellige livsfaser. Blandingen af yngre og ældre medarbejdere giver styrke og værdi. barrierer, der er i forbindelse med reduceret arbejdstidsordninger og signalerer med sin seniorpolitik, at man ønsker at fastholde medarbejdere, så længe det er til gavn for begge parter. Planlægning af senioraftale Ved den årlige MUS-samtale bliver seniorforløbet planlagt og vedligeholdt, både medarbejder og ledelse har et ansvar for, at forløbet bliver gennemført. Medarbejderen får udleveret en inspirationsliste til brug til forberedelse. Det forventes, at medarbejderen har gjort sig tanker om ønsker og muligheder for fremtiden inden samtalen. Ledelsen medvirker til: en langsigtet planlægning af seniorforløbet. at aftalen efterleves inden for eget ansvarsområde. at der i afdelingen er respekt for seniormedarbejdere og det job de udfører. at seniormedarbejderens kvalifikationer stadig udvikles. at sørge for at seniorjobs skaber værdi for virksomheden. Lønvilkår ved seniorordning De enkelte overenskomster har forskellige ordninger, som vil blive fulgt. Formål med seniorpolitik kan for medarbejderen være at: Gå på efterløn kombineret med aftale om delbeskæftigelse. Få nedsat arbejdstid f.eks. 4 dages arbejdsuge. Have flere ferieuger Besidde mindre belastende job Få nyt job med andet indhold (specialist funktion). Have job efter pensionering (fx som afløser). Positiv overgang fra arbejdsliv til pensionisttilværelse Ringgården medvirker til at søge at nedbryde de 19

20 # 7 PERSONALEGODER 7.1 ARBEJDSTØJ EJENDOMSFUNKTIONÆRER Ejendomsfunktionærerne er berettigede til arbejdstøj. Sikkerhedssko er et lovkrav. Retningslinjerne for tøjkøb følger lokalaftalen. 7.2 ARBEJDSTØJ ADMINISTRATIONS- PERSONALET Personalet er berettiget til at købe arbejdstøj, inspektørerne må endvidere købe fodtøj. Retningslinjerne for tøjkøb følger lokalaftalerne. 7.8 DIÆTER Medarbejdere, der deltager på kurser, hvor der ikke er inkluderet fortæring, kan få refunderet max 100 kr. til fortæring pr. dag ved at aflevere bonner i økonomiafdelingen. Medarbejdere som er på kursus med overnatning får en diæt på 114 kr. pr. døgn. 7.9 KAFFE/TE I Ringgården er der fri kaffe og te til alle medarbejdere. 7.3 GAVEREGULATIV Ringgården giver gaver til flg. mærkedage: jubilæer, runde fødselsdage (start 30 år), sølvbryllup, guldbryllup, barns konfirmation, bryllup m.v. Gaveregulativet er tilgængeligt på Intranettet. 7.4 PENSIONSORDNING Følger overenskomst. 7.5 SUNDHEDSSIKRING Se pkt. 6.C 7.6 PERSONALEINDKØB Ejendomsfunktionærer skal indhente tilladelse til private indkøb hos teknisk chef eller inspektøren for den pågældende afdeling. Hvis indkøbet kan godkendes, fremsendes rekvisition. Administrationen: hvis indkøbet kan godkendes, udstedes rekvisitionen af økonomi- og administrationschefen. 7.7 LØNUDBETALING Lønudbetaling sker den 25. i måneden. Det er muligt, at være forudlønnet. 20

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Det er vigtigt, at samtalen kommer til at berøre trivsel, tryghed, fremtidige mål og målopfyldelse

Det er vigtigt, at samtalen kommer til at berøre trivsel, tryghed, fremtidige mål og målopfyldelse Den 16. marts 2006 Personalepolitik Der har igennem årene ikke været tradition for at have en nedskrevet personalepolitik gældende for hele boligselskabet Baldersbo. Dette er et forsøg på at lave et første

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus PERSONALEHÅNDBOGEN for ansatte i Boligselskabernes Hus 1 Velkommen! Kære medarbejder Velkommen til Boligselskabernes Hus. Dette er Boligselskabernes Hus personalehåndbog fra A - Å. I den kan du finde

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN. Denne lokalaftale supplerer "Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017" mellem BL og ESL

LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN. Denne lokalaftale supplerer Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 mellem BL og ESL LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN Denne lokalaftale supplerer "Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017" mellem BL og ESL Indhold 1. Mål med lokalaftalen 3 2. Ikrafttræden, opsigelse

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere