Grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark"

Transkript

1 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa des Landes Schleswig-Holstein Grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark Rapport fra delstatsregeringen i Schleswig-Holstein om det grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark

2 At vokse sammen er det fælles anliggende for den slesvig-holstenske delstatsregering og Region Syddanmark. Begge sider er overbeviste om, at det grænseoverskridende samarbejde leverer betydelige impulser til den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i hele grænseregionen. Rapporten om det grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark, som den slesvig-holstenske delstatsre-gering forelægger, viser tydeligt, med hvilke store skridt samarbejdet på tværs af landegrænser i de seneste år er gået fremad. De i rapporten beskrevne aktiviteter viser, at det stærke netværk i det dansk-tyske samarbejde, som dækker over mange emner, herved har en central rolle. Endvidere kan der også ses tydeligt, at dette partnerskab i høj grad fyldes med liv gennem et stort antal af lokale grænseoverskridende projekter. Det tysk-danske partnerskab er således et af de bedste eksempler på, hvordan samarbejdet på tværs af landegrænser får Europas medlemsstater til at vokse tættere sammen. Lad os i fællesskab fortsat arbejdere videre på dette. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Nye rammebetingelser for samarbejdet Kommunalreformen i Danmark (se bilag 1) Fra samarbejdsaftalen med Sønderjyllands Amt til partnerskabsaftalen med Region Syddanmark Fra Regionalråd til Regionalforsamling Ministerieområdernes grænseoverskridende aktiviteter Staatskanzlei (Statskancelliet) Initiativer til grænseoverskridende samarbejde Grænselandskongres, delegationsbesøg og fyrtårnsprojekter Partnerskabsaftale og årlige arbejdsplaner Kulturelt samarbejde Mindretal Mindretalspolitik Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa // Ministerium for justits, arbejde og Europa Samarbejde inden for rammerne af INTERREG Projekter inden for rammerne af INTERREG III A ( ) Status & perspektiver af INTERREG IV A ( ) Transnationalt samarbejde indenfor rammerne af INTERREG B Grænseoverskridende arbejdsmarked Grænseoverskridende samarbejde indenfor justitssamarbejde Ministerium für Bildung und Frauen / Ministerium for uddannelse og kvinder Grænseoverskridende skolesamarbejde Grænseoverskridende samarbejde indenfor erhvervsuddannelser Forbedring af fremmedsprogkundskaber Innenministerium / Indenrigsministeriet Koordinering af fysiskplanlægning og regionaludviklingsplaner Samarbejde mellem sikkerhedsmyndighederne Landeskriminalamt // Delstatens kriminalpoliti Havnepoliti hhv. søpoliti Politidirektion Flensburg Politidirektion Lübeck Katastrofeberedskab Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft //Ministerium for miljø og landbrug Naturfredning, naturerfaring, bæredygtig turisme Miljørelaterede teknologier Landdistrikter Ernæring Klimabeskyttelse Andre områder Finansministerium/ Skatteministeriet: Grænseoverskridende samarbejde mellem skatteforvaltningerne om vejledning af grænsependlere i skattespørgsmål Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr // Ministerium for videnskab, erhverv og trafik

4 3.7.1 Erhvervsudvikling og samarbejde Fyrtårnsprojekter Tysk-dansk Regionalmanagement Turisme Håndværkskamrenes vejledning om udenrigsøkonomi International konference Familievenlige virksomheder lær af naboerne. En tysk-dansk sammenligning Rådgivningscentre Frau und Beruf (kvinde og erhverv) Videnskabeligt samarbejde Center for partikelterapi (PTZ) Kiel Samarbejde indenfor energiområdet Projekt Grænseløs erhvervsuddannelse Grænseoverskridende kollektiv trafik (Ö?/SPNV):Jernbanelinien Niebüll Tønder Bro over Fehmarnbælt Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren // Ministerium for sociale anliggender, sundhed, familie, unge og ældre Sundhedspolitisk samarbejde Redningstjeneste / helikopterambulance Telemedicin / ehealth Status for samarbejdsaftalen med Syddanmark indenfor sundhedsområde Ungdomspolitik Politik for handicappede Perspektiver

5 Forord Statskancelliet har bedt Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa ( MJAE ) om at forelægge kabinettet ( regeringen ) en statusrapport om det grænseoverskridende samarbejde med Syddanmark indtil medio april 2008, for at gøre status over det, der i denne regeringsperiode hidtil er blevet opnået. Denne rapport forelægges hermed. Redegørelsen er udført på grundlag af landdagens rapporter til dette emne fra årene 2003 (15/2731 fra 3. juni 2003) og 2005 (16/253 fra 14. september 2005). Disse rapporter tages op og aktualiseres i den nye statusrapport. Den nye statusrapport skal præsenteres når Ministerpræsident Peter Harry Carstensen og Regionsrådsformand Carl Holst undertegner den årlige arbejdsplan den 16. april 2008 i Kolding. Som i opdraget fokuseres der på det grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark. Denne sammenfattende redegørelse er baseret på ressorternes bidrag, som leveredes efter MJAEs rekvirering. Rapportens inddeling er i stor udstrækning orienteret på ressorternes inddeling. Med denne rapport gengives status til og med februar Indledning Grundstenen til den politiske, kulturelle og økonomiske udveksling mellem regionerne lagdes i 1955 med København-Bonn erklæringerne. Mange har været med til at erstatte de datidige grøfter med et tæt, mangfoldigt netværk af dansktysk samarbejde. Borgmestre, foreninger, skoler, universiteter, erhvervsliv, kultur, mindretal, amter, kommuner og regioner har med utallige projekter, initiativer og arrangementer ydet værdifulde bidrag til det tysk-danske samarbejde. Rammebetingelserne for samarbejdet har forandret sig betydeligt i de sidste år. EU s udvidelse mod øst i året 2004 har forandret Europas landkort mere grundlæggende end alle forudgående udvidelser siden Danmarks EU-tiltrædelse i Med broerne over Storebælt og over Øresund skabtes der for længst nye forbindelser, som har sørget for ny vækst både i Jylland og Storkøbenhavn. Beslutningen fra juni 2007 om at bygge en fast forbindelse over Fehmarnbælt skaber nye vækstimpulser i hele Norden. Delstatsregeringen bakker markant op om aktiviteter der knytter grænseregionen Schleswig/Sønderjylland sammen med vækstregionen på Fehmarnbælt-aksen fra Hamborg via Lübeck til Øresund. Samtidig forfølger delstatsregeringen målet at styrke Jylland-aksen fra Hamborg via Kiel og Flensborg til Vejle. Det regionale samarbejde med den nye Region Syddanmark og fremme af grænseregion en Sønderjylland-Schleswig er derfor centrale anliggender for

6 delstatsregeringen i Schleswig-Holstein. Sammen med aktørerne i Syddanmark ser delstatsregeringen i udvidelsen af det tysk-danske samarbejde væsentlige fremtidschancer for erhvervslivet, arbejdsmarkedet og menneskerne i regionen. Det er et retningsgivende perspektiv at vokse sammen. I rapporteringsperioden er der sket meget i regionen. Kommunalreformen i Danmark, som trådte i kraft den 1. januar 2007, har ført til nye udfordringer og perspektiver for det grænseoverskridende samarbejde. Samarbejdsaftalen med Sønderjyllands Amt fra 2001 blev i juni 2007 fornyet gennem partnerskabsaftalen med den nye, større Region Syddanmark. Region Sønderjylland-Schleswigs regionalråd blev til regionalforsamlingen. Det nye EU-støtteprogram INTERREG IV A ( ) blev startet op i 2007 som efterfølger for INTERREG III A- programmet ( ). Dannelsen af den nye større Region Syddanmark giver mulighed for at arbejde sammen med et større erhvervsområde i Danmark og at få den nødvendige kritiske masse for at forbedre konkurrenceevnen i regionernes globale konkurrence. Der åbnes for nye grænseoverskridende udviklingsperspektiver for grænseregionen. Med den stærke nordlige partner Syddanmark kan der dannes en udlignende modvægt til metropolregionerne Hamborg og Øresund. 2. Nye rammebetingelser for samarbejdet 2.1 Kommunalreformen i Danmark Fra 2002 lagde den danske regering i København op til drøftelse af en kommunalreform med det formål at forenkle forvaltningen og at øge den offentlige sektors effektivitet. De vidtrækkende konsekvenser og reformens realisering den 1. januar 2007 har i en længere periode bundet både kræfter og kapaciteter i partnerregionen Sønderjylland. Dette gjorde partnersamarbejdet på tværs af grænsen mere besværligt. De hidtidige 15 amter blev nedlagt fra den 1. januar 2007 nedlagt og landet blev i stedet inddelt i fem regioner: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden (Storkøbenhavn). Regionerne kan ikke udskrive skat og har begrænsede kompetencer. Regionernes hovedopgaver ligger indenfor sundhedsvæsenet, sygehusområdet, den økonomiske og økologiske regionaludvikling, samt den regionale kollektive trafik. Til disse storregioners beføjelser hører udtrykkeligt det grænseoverskridende samarbejde. Gennem reformen er kommunerne blevet større og har fået flere kompetencer. Antallet af kommuner blev reduceret fra flere end 270 til færre end 100. Det hidtidige Sønderjyllands Amt danner siden primo 2007 sammen med de hidtidige Ribe Amt, Fyns Amt og den sydlige del af Vejle Amt den nye Region Syddanmark. Sønderjylland er inddelt i fire storkommuner: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder. Region Syddanmark har ca.1,2 millioner indbyggere og udgør dermed ca. 22% af den samlede danske befolkning. Den nye Region Syddanmark er med dens potentialer og interesser en vigtig ny samarbejdspartner for Schleswig-Holstein. 6

7 2.2 Fra samarbejdsaftalen med Sønderjyllands Amt til partnerskabsaftalen med Region Syddanmark Efter kommunalreformen i Danmark var det nødvendigt at udvide den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Sønderjylland, som blev undertegnet den 16. juni 2001, til hele Region Syddanmarks område. Den nye partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig- Holstein blev undertegnet af Regionsrådsformand Carl Holst og Ministerpræsident Peter Harry Carstensen i Hedeby den 27. juni Målene med partnerskabsaftalen med Syddanmark er: opbygningen af en fælles regional bevidsthed både indadtil og udadtil, Regionens udvikling til et fælles, grænseoverskridende økonomisk rum og arbejdsmarked samt styrkelse af samarbejdet indenfor følgende områder: kultur, erhvervsfremme, arbejdsmarked, infrastruktur og logistik, universitetssamarbejde, vedvarende energi, turisme, sundhed, udviklingsplanlægning og uddannelse. Efter at realiseringen af samarbejdsaftalen med Sønderjyllands Amt besværliggjordes på grund af diskussionen om strukturreformen i Danmark, samt forberedelsesarbejder til dens realisering, har det grænseoverskridende samarbejde fået ny vind i sejlene med starten af de nye forvaltningsstrukturer den 1. januar 2007 og den nye, udvidede partnerskabsaftale med Region Syddanmark. 2.3 Fra Regionalråd til Regionalforsamling Med den reviderede udgave af Aftalen om tysk-danske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig fra blev samarbejdet indenfor den allerede i september 1997 etablerede Region Sønderjylland-Schleswig sat på et nyt fundament. Den nye aftale er trådt i kraft den 1. januar 2007 samtidig med dannelsen af de nye regioner og kommuner i Danmark. I partnerskabet indgår nu På tysk side som hidtil Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg, samt Flensburg by, På dansk side Region Syddanmark, samt de grænsenære kommuner Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa - i stedet for Sønderjyllands Amt. På den måde er samarbejdsområdet cirka det samme som Regionalrådet omfattede før, men tilpasset strukturreformens resultater på den danske side. I den nye aftale er Regionalforsamlingen regionens øverste beslutningsorgan. Den erstatter det forhenværende Regionalråd. Regionalforsamlingen skal være et fælles vejlednings- og koordineringsforum for det grænseoverskridende samarbejde og lobbyarbejde for regionen. I forhold til det hidtidige Regionalråd blev Regionalforsamlingen reduceret, nu er der 22 medlemmer i stedet for 42. Delstatsregeringen Schleswig-Holstein er repræsenteret i Regionalforsamlingen med en observatør, nemlig Europastatssekretæren, som har tale- men ikke stemmeret. Den slesvig-holstenske landdag er også repræsenteret med en observatør. 7

8 Bestyrelsen blev også reduceret, fra hidtil otte medlemmer på kun fire medlemmer. Desuden har bestyrelsen nu en fælles formand (kun én formand i stedet for hidtil en fra tysk og en fra dansk side, som var ligeberettigede). Sekretariatets opgaver for den nye Regionalforsamling varetages fortsat fra Regionskontoret i Padborg. Ligesom hidtil giver også den reviderede aftale mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper til permanent varetagelse af opgaver hhv. faggrupper til at overtage specielle opgaver. Der er dog erklæret politisk vilje til betydeligt at reducere antallet af disse udvalg i forhold til det hidtidige Regionalråd. På Regionalforsamlingens møde den 31. januar 2007 blev der nedsat tre udvalg: 1. Udvalg for Kultur, kontakt og samarbejde, 2. Udvalg for erhverv og miljø, 3. Udvalg for uddannelse og udvikling De nye udvalg, som blev etableret ud fra opdelingen i det nye EU INTERREG IV A-program, skal rådgive INTERREG-sekretariatet. Der findes dog ingen forpligtelse til at følge udvalgenes anbefalinger. Alligevel finder medlemmerne af den nye Regionalforsamling at det er vigtigt at tilknytningen til INTERREG bliver intensiveret. Samarbejdets mål i Region Sønderjylland-Schleswig er i ordlyden stort set uforandret overtaget fra de indtil ultimo 2006 gældende aftale og kun suppleret med området Sundhed og sociale emner : Forbedring af befolkningens levevilkår (erhvervsudvikling, uddannelsesforhold, bekæmpelse af ledigheden) Fremme af erhvervspolitisk og arbejdsmarkedspolitisk samarbejde, etablering af informations-systemer med data/oplysninger fra hele regionen. Samarbejde på det kulturelle område Kontakt og udveksling mellem forskellige befolkningsgrupper (inkl. gensidig forståelse og viden om hinanden) Fremme af kendskabet til sproget på den anden side af grænsen Samarbejde på det sociale og sundhedsrelaterede område Bevarelse og forbedring af miljøet Udvikling i landdistrikterne Infrastruktur til grænse- og regionaltrafikken Udvikling af en afstemt grænseoverskridende fysisk planlægning Samarbejde om kystsikring og redningsvæsen, samt ved bekæmpelse af brand og følger af alvorlige katastrofesituationer Fjernelse af hindringer og barrierer i samarbejdet (inkl. grænsependlernes problemer) Fremme af idéen om det europæiske samarbejde og international forståelse. Regionalforsamlingen ser fokusområder i dens arbejde især i styrkelsen af Infocenter Grænse/Grenze med vejledningen for grænsependlere og i fremme af sprogkampagnen. 8

9 3. Ministerieområdernes grænseoverskridende aktiviteter 3.1 Staatskanzlei (Statskancelliet) Initiativer til grænseoverskridende samarbejde Grænselandskongres, delegationsbesøg og fyrtårnsprojekter Ministerpræsidenten erklærede allerede i regeringserklæringen fra den 25. maj 2005, at det grænseoverskridende samarbejde har højest prioritet for delstatsregeringen. Derfor førte ministerpræsidentens første besøg i udlandet fra januar 2006 til København, for at forbedre forudsætningerne for engagementet i grænseregionen. Den 7. december 2006 blev der for første gang skabt kontakt mellem aktører fra hele Syddanmark og hele Schleswig-Holstein på kongressen Region Syddanmark- Schleswig Fortschritt im Norden i IHK i Flensburg. De ca. 300 kongresdeltagere gav ved den lejlighed tydeligt givet udtryk for, at de ønsker at der skabes yderligere kontaktmuligheder. For at konsolidere aktørernes kontakter også ud over Region Sønderjylland- Schleswig, besøgte ministerpræsidenten fra februar 2007 Kolding sammen med en delegation bestående af godt 50 eksperter fra følgende fagområder: Vedvarende energi Ernæring og landbrug Turisme Arbejdsmarked Sundhed og Universitetssamarbejde Faggrupperne mødtes med lige så mange syddanske eksperter fra disse områder og udarbejdede i tematiske diskussionsgrupper forslag til det grænseoverskridende sam-arbejde. Ideerne blev så præsenteret for alle deltagere i et fællesmøde for at muliggøre en tankeudveksling mellem alle emner. Forslagene, som udarbejdedes i Kolding, blev videreudviklet og konkretiseret i forbindelse med Regionsrådsformand Carl Holsts genbesøg sammen med en ekspertdelegation fra Syddanmark november 2007 på Schloss Plön. Derudover har også eksperterne indenfor medier udvekslet nye idéer til deres samarbejde. Gennem disse gensidige besøg er eksperterne kommet i kontakt med hinanden og til alle emneområder blev der etableret arbejdsgrupper, som mødes regelmæssigt både for at fremme de i Kolding og Plön udviklede idéer og for at udvikle og realisere yderligere projekter. I delegationsprogrammet i Plön deltog også Hamburgs Førsteborgmester Ole von Beust og Staatsrat Bonz. På denne måde blev mødet i Plön også optakt til Hamborgs inddragelse i det grænseoverskridende samarbejde. Indenfor rammerne af delegationsprogrammet blev det foreslået at protektionen for messen New Energy ( marts 08) overtages af Jens Andresen 9

10 (Formand for Region Sønderjylland Schleswig, Regionsrådsmedlem Syddanmark). I forbindelse med rejsen til København meddelte ministerpræsidenten i januar 2006, at delstatsregeringen ville stille støttemidler til rådighed til fyrtårnsprojekter i grænseregionen. For at kunne udpege fyrtårnsprojekter har aktører fra grænseregionen udviklet projektidéer på to workshops og så valgt fem fyrtårnsprojekter (se rapportens ciffer 3.7.2). I disse workshops inddroges de kommunale aktører fra grænseregionen, som f. eks. IHK Flens-burg, erhvervsfremmende institutioner og amtmænd (Landräte). Med fyrtårnsprojekterne støtter delstatsregeringen opbygningen af en Teknologiregion renewable energy (vedvarende energi) et Kompetencecenter fødevareerhverv projektet Cross Border Logistics, universiteterne med projektet Collegium Mare Balticum og udvidelsen af Phänomenta med en Dom der Sinne (sansernes rum) Partnerskabsaftale og årlige arbejdsplaner I den nye partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Delstaten Schleswig-Holstein fra juni 2007 blev der fastlagt årligt at aftale en fælles arbejdsplan med konkrete arbejdsopgaver for begge partnere og andre aktører. Den første årlige arbejdsplan blev undertegnet sammen med partnerskabsaftalen. Målene, som blev aftalt i den årlige arbejdsplan 2007, er realiseret eller vil blive detl inden længe. Således er der f.eks. arbejdet med en koordinering af udviklingsplanerne i Syddanmark og Schleswig-Holstein og universitetssamarbejdet blev fremmet. Ligeledes blev samarbejdet på sundhedsområdet, især indenfor kræftterapien og på turisme0mrådet intensiveret. Medio 2008 er der planlagt et udvekslingsprogram, her vil medarbejdere fra både regionens og delstatens forvaltning for respektive fire dage lære deres partnere i nabolandet, samt deres arbejde og omgivelser at kende. Der arbejdes videre med de langsigtede mål i den årlige arbejdsplan Den 16. april 2008 undertegnede Regionsrådsformand Carl Holst og Ministerpræsident Peter Harry Carstensen den årlige arbejdsplan 2008 i Kolding. I denne arbejdsplan er der også optaget de langsigtede projekter og der lægges grundstenen til samarbejdet indenfor nye emner, som klimabeskyttelse, infrastruktur og kultur. Aftalen om årlige arbejdsplaner har ført til en intensivering af udvekslingen mellem Syddanmark og Schleswig-Holstein. Mange emner diskuteres allerede på et tidligt stadium og mulighederne for en fælles aktion undersøges. Kontaktpersonerne i delstatsregeringen og i regionsforvaltningen har lært hinanden at kende og udveksler regelmæssigt synspunkter på de enkelte emneområder. Samkvemmet med hinanden er blevet naturligt. 10

11 3.1.2 Kulturelt samarbejde Det grænseoverskridende samarbejde med Danmark og her især med Sønderjyllands Amt (fra 2007 med Region Syddanmark) er kendetegnet ved stor intensitet. Samarbejdet rummer både samarbejdet mellem kunstnere og institutioner i begge regioner. Kultursamarbejdet er koncentreret om grænseregionen. Men også landsdækkende insti-tutioner og kunstnere fra hele Schleswig-Holstein realiserer fælles projekter med danske kunstnere; især indenfor billedkunst, film, musik, museer og teater (speciel børneteater). Her er samarbejdet blevet permanent på grund af begge partnerregionernes vedvarende bestræbelser. En grænseoverskridende tysk-dansk kulturfaggruppe, med repræsentanter fra kulturafde-linger fra Region Sønderjylland-Schleswig, Region Syddanmark, fra kommunerne Aaben-raa, Haderslev, Tønder, Sønderborg, samt Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg bidrager væsentligt til dette samarbejde. Statskancelliet deltager som gæst i arbejdsgruppens møder. Delstatsregeringen bestræber sig på at styrke den tysk-danske grænseregion i dens kulturelle identitet. Fremragende kulturelle arrangementer rundt om Østersøen er egnede til at påvise fælles traditionslinier og til at iværksætte nye kulturelle forbindelser. Dette mål tjener kulturinitiativet Ars Baltica med dens multilaterale delprojekter, som f.eks. også folkbaltica, en folkmusikfestival, som finder sted for fjerde gang i I Flensburg og den tysk-danske Region Sønderjylland-Schleswig præsenteres der på talrige scener med flere end 100 kunstnere musikkultur fra landene rundt om Østersøen. Ud over selve koncerterne byder film, udstillinger, litteraturoplæsninger og workshops på indblik i det kulturelle liv i Østersøstaterne. Efter Norge, Sverige og Finland følger nu Estland som fokusland Flere end 70 kulturprojekter har i de sidste år indenfor rammerne af INTERREG III - projektet "People to People" ydet deres bidrag til det grænseoverskridende samarbejde og dermed også til den grænseoverskridende kulturturisme med Danmark. Med INTERREG III A-projekter, som f.eks. projektet FilmTrain, et kvalificeringsprogram for unge filmfolk, eller INTERREG IV programinitiativet People to People / " Kulturbro" (følgeprojekt) til samarbejdsprojekter indenfor kultur, ungdom og sport, er det kulturpolitiske samarbejde intensiveret. Her skal der især nævnes den tysk-danske børneteaterfestival, som 2008 gennemføres for fjerde gang. Børn og unge både nord og syd for grænsen, er inviterede til at se talrige internationale børneteaterproduktioner fra Tyskland, Danmark, det øvrige Skandinavien, Estland og Østrig. Et omfattende ramme-program med f.eks. en konference for formidlere indenfor børneteatret kompletterer dette grænseoverskridende projekt, som er på højt kunstnerisk niveau. De årlige tyskdanske messingblæserakademier har i mange år været en fast bestanddel indenfor det grænseoverskridende interkulturelle samarbejde. Med "Grænselandsportalen" (www.grenzlandportal.eu) er en tysk-dansk internetportal med informationer om Sønderjylland og Landesteil Schleswig lagt online. En særlig begivenhed er den Danske Kulturuge Anledningen til denne 11

12 kulturelle begivenhed er åbningen af det nye danske gymnasium (A.P. Møller Skolen) i Schleswig. Med hensyn til fredninger har der i mange år været et tæt samarbejde mellem Archäologisches Landesamt og Museum Sønderjylland også om fælles udgravninger. Overordnede mål er faglig udveksling, fremhævelse af nuværende og udvikling af fremtidige fælles faglige standarder. Under Islands ledelse er Schleswig-Holstein og Dan-mark med i den transnationale nominering af vikingestederne som verdenskulturarv hos UNESCO. På slesvig-holstensk side er Archäologisches Landesamt den væsentlige partner. Overordnede mål er bevaringen af fælles kulturel arv, fremme af turismeerhverv (steder med status af UNESCO-verdenskulturarv er blandt langdistanceturisternes yndlingsdestinationer), samt fremme af de fra UNESCO tilstræbte internationale koopera-tioner. Fremme af kulturarbejdet i den tysk-danske grænseregion ved seminarer, sprogkurser og studieture har i mange år været hovedpunktet for uddannelsesinstitutionerne i tilknytning Deutscher Grenzverein e.v. Akademiet i Sankelmark (i samar-bejde med det europæiske Akademie Schleswig-Holstein), den internationale ungdoms-uddannelsesinstitution Jugendhof Scheersberg og Nordsee Akademie Leck. Jaruplund Højskole er det danske mindretals eneste dannelses institution i Schleswig-Holstein og i dens arbejde drejer sig især om grænselandets multikulturelle mangfoldighed Mindretal Mindretalspolitik De nationale mindretal og folkegrupper i det tysk-danske grænseland det danske mindretal og den frisiske folkegruppe i Landesteil Schleswig, samt det tyske mindretal i Syddanmark er væsentlige aktører i dette geografiske område. Den slesvig-holstenske delstatsregering inddrager mindretallene i sit grænseoverskridende arbejde og initiativer for på denne måde at fortsætte den kontinuerlige dialog med mindretallene. I denne rapports periode gjaldt dette for eksempel for ministerpræsidentens rejse til København i januar 2006, for delegations-rejsen i februar 2007 til Syddanmark og for undertegnelsen af Fælles erklæring om regio-nalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig- Holstein og Region Syddanmark den 27. juni Mindretallene bidrager med deres eksistens og deres arbejde ikke blot til en kulturel mangfoldighed, men har derudover også vigtige funktioner som brobyggere ved den gensidige kulturformidling. Detaljerede oplysninger om de nationale mindretal og folke-grupper findes i mindretalsrapporten fra december 2007, udgivet af den slesvig-holstenske delstatsregering (LT-Drs. 16/1730). Rapporten foreligger også som brochure. I DialogForumNorden (DFN) har mindretallene og de institutioner, organisationer og politikere, som beskæftiger sig med mindretalsrelevante emner, sluttet sig sammen for gensidig at informere hinanden og hvis der er behov for det samen at tage stand-punkt, hvor mindretalsanliggender er berørt. Derved bliver de enkelte organisatio-nernes og institutionernes uafhængighed og selvstændighed bevaret. Ministerpræsidentens mindretalskommitterede har overtaget koordinationen af DFN. 12

13 Året 2005 var mindretalspolitisk præget af 50-årsdagen for undertegnelsen af København-Bonn erklæringerne. Den 29. marts 1955 undertegnede Forbundskansleren Konrad Adenauer og den danske Statsminister Hans Christian Hansen København-Bonn erklæringerne om mindretallenes rettigheder på begge sider på Petersberg nær Bonn. Det centrale festarrangement fandt sted den 29. marts 2005 på Sønderborg slot. Forbundskansler Gerhard Schröder, Statsminister Anders Fogh Rasmussen og den daværende Ministerpræsident Heide Simonis var til stede. I en fælles tysk-dansk erklæring om mindretallene hed det : Siden 1955 har de to erklæringer fremmet og sikret den fredelige sameksistens mellem mindretallene på begge sider af den dansk-tyske grænse og banet vejen for udviklingen af venskabelige og tætte forbindelser mellem Tyskland og Danmark. Vi er overbeviste om, at dette kan tjene som inspiration for afklaring af mindretalsspørgsmål i Europa og andre steder. Med det formål at skærpe regionens profil og at vise dens specifikke lokaliseringsfaktorer, udliciterede Landdagspræsidenten en kompetenceanalyse Mindretal som lokalitetsfaktor i det tysk-danske grænseland i december Europäische Akademie i Bozen (EURAC Research) fikl denne opgave. Hermed åbnedes der for et uafhængigt og fordomsfrit blik udefra på regionen. De fleste af de indtil den tid gennemførte undersøgelser og studier har koncentreret sig om økonomiske og sociale udviklinger og strategier. Et samfundspolitisk ideal, som også indbefattede de historiske og kulturelle bindeled i det gamle hertugdømme Slesvig, samt den grænselandsspecifikke opfattelse med hinanden hos mindretallene og flertalsbe-folkningen, har aldrig før været genstand for analyse. Den 5.marts 2008 afleverede EURAC officielt dette studie til landdagen. På et fælles møde mellem landdagenes udvalg for Europa, uddannelse og økonomi blev studiet præsenteret og diskuteret. Yderligere præsentationer af studiet er planlagt i Berlin, København og Bruxelles. Studiet belyser de regionsspecifikke forhold og mindretallenes rolle med videnskabelige kriterier og metoder. Spørgsmålet var, om der kan påvises en sproglig, kulturel, social og økonomisk merværdi af mindretallene for flertalsbefolkningen. Med den empirisk-analytiske metode påviser studiet mindretallenes betydning som en lokaliseringsfaktor i grænselandet. Og den kommer entydigt til det resultat, at mindretallene i grænseregionen yder tre positive bidrag til samfundet: De råder over social, human og kulturel kapital, international anerkendelse, tospro-gethed, hhv. flersprogethed og de leverer impulser til grænseoverskridende innova-tioner. Mindretallene fungerer som brobyggere, impulsgivere, ambassadører, netværks-dannere, formidlere og de engagerer sig i høj grad i frivilligt arbejde. Deres adfærd er præget af åbenhed, interkulturel forståelse og historisk forsoning. På basis af disse resultater påpeger studiet mulige udviklingsstrategier for flertals- og mindretalsbefolkningen. De lokale aktører opfordres til at udvikle tiltag 13

14 for strategiens realisering. Disse kan være et vigtigt bidrag i bestræbelserne for at skærpe regionens profil i Nord- og i Sydslesvig. Endnu en positiv effekt kan være den tysk-danske grænse-regions profilering på europæisk plan. 3.2 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa // Ministerium for justits, arbejde og Europa Samarbejde inden for rammerne af INTERREG Projekter inden for rammerne af INTERREG III A ( ) Ved hjælp af EU-støtteprogrammet INTERREG III A har partnerne i de to hidtidige programområder Sønderjylland-Schleswig und Fyn-K.E.R.N. med succes praktiseret grænseoverskridende samarbejde indenfor talrige områder. Der er kommet nye kvaliteter i det grænseoverskridende samarbejde. Der er blevet åbnet for nye samarbejdsfelter. Flere vigtige aktører i den regionale udvikling er inddraget. Ved arbejdet i de mangfoldige projekter er partnerne på de forskellige plan, til dels for første gang, kommet i kontakt med hinanden og har erkendt mulighederne og potentialerne, som ligger i det grænse-overskridende samarbejde. I Region Sønderjylland-Schleswig blev der gennemført godt 45 projekter med en støttevolumen på ca. 14 mio. euro på fire prioriterede indsatsområder med fokus på områderne uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsmæssig udvikling (se bilag 2). Dertil hører projekter som: 1. Pilgrimsvej Hærvejen: Hensigten med det grænseoverskridende projekt "Pilgrimsvej Hærvejen" har været at oprette en infrastruktur til vandrerturismen i corporate design ved den gamle nord-syd-fjernvej mellem Jels (Sønderjyllands Amt) og Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg). Denne infrastruktur består af fag- og sagsinformationer, rastepladser og ople-velsessteder, printmedier, kort og en hjemmeside. Indenfor vandreturismen konstateres der i dag enorm tilvækst og denne turisme skaber nye trends, f. eks. "at valfarte" (se Jakobsvejene), emnecentrerede ekskursioner, "Walking" og cykelvandringer. Hærvejen er med dens seværdigheder særlig velegnet til også at etablere og fremme disse tendenser i regionen. Dermed har projektet åbnet for nye marketingsmuligheder i et økonomisk mindre udviklet område. Derudover er der med emnet Hærvejen blevet udviklet et tilbud om en bedre forståelse af tysk og dansk kultur og identitet i grænse-regionen. 2. Infocenter Grænse: Det ny etablerede Infocenter Grænse Grenze, som indrettedes i Region Sønderjylland-Schleswigs Regionskontor i Padborg i august 2004, har hurtigt udviklet sig til en væsentlig aktør på det grænseoverskridende tysk-danske arbejds-marked. Projektets mål er at reducere hindringer for arbejdstagernes grænsependling og at stille informationer for grænsependlere til rådighed for på denne måde at øge antallet af grænsependlere. Dette projekts succes kan også ses ved, at mange henvender sig til Info-Centret for at få vejledning og at projektet fortsættes efter at INTERREG A støtteperioden er endt. Her har regionen altså ydet et væsentligt bidrag til at modvirke de fortsat bestående bløde hindringer for grænsependlingen ved at uddybe rådgivningstilbuddene og også ved at give impulser til at fjerne hindringer. 14

15 3. IMWatT Internationalisierte Mechatronik für Windkraft-Technologie: Vindenergisektoren er en branche i vækst, som har en stor betydning for Region Sønderjylland-Schleswig og der er brug for mange faglærte arbejdere. At kvalificerede mechatronik-faglærte medarbejdere står til rådighed er en central forudsætning for en fortsat positiv udvikling. IMWATT imødekommer dette behov med flere nye uddannelsestilbud og efteruddannelsestilbud, som især tilgodeser vindenergisektorens behov. Endvidere tilgodeser uddannelserne internationaliseringen i dette område. Hertil blev der udviklet internationaliserede læseplaner til uddannelsen og efteruddannelsen af mechatroniker (D), samt automatikfagtekniker (DK). Kvalifikations- og læseplansforskningen tager hensyn til behovet for faglærte på det internationaliserede arbejdsmarked og har resulteret i en eksemplarisk udvikling af udvalgte kvalificeringsmoduler. For Region Fyn/K.E.R.N. s vedkommende blev støttevolumen firedoblet under INTERREG III A programmet til ca.10 mio. euro. Følgelig kunne der ydes støtte til dobbelt så mange projekter, dog med hver især større tilskud end under INTERREG II A. (se bilag 3). Der blev givet mangfoldige impulser til den regionale udvikling, især inden for områderne forskning og erhvervslivet. Det grænseoverskridende samarbejde omfattede de tre prioriteter Erhvervsudvikling, Miljø og energi, samt Udvikling af menneskelige ressourcer. Som eksempler kan der her nævnes følgende projekter: 1. Projekt Forbedring af badevandskvalitet Målet med dette projekt fra Miljøcenter Fyn og Kreis Rendsburg-Eckernförde, som løber fra 1. januar 2006 til 30. september 2008 er at udpege, at analysere og at vurdere kilderne til forurening med bakterier, samt deres vej til badevandet ved programområdets kyster. Under projektets forløb tages der initiativer til identificeringen af forureningskilder, til evaluering af mulige reduktio-ner/eliminering af kilderne, til udviklingen af et rehabiliteringskoncept for sådanne forure-ninger, etablering af et varslingssystem så badegæster advares når der er forurenings-risiko, samt til forskningsarbejder omkring forhindring af iltsvind ved reduktionen af eutrofieringen af havneområderne. Koncepterne og varslingssystemerne rapporteres til de ansvarlige myndigheder, således at der kan forventes et grænseoverskridende koncept til håndteringen af badevandsforureninger som projektresultat. Dette koncept kan bagefter også realiseres andre steder i Tyskland, Danmark og EU. 2. Studiefag Biologisk oceanografi Målet med projektet, der varede fra januar 2003 til og med juli 2007, var udviklingen af et fælles studiefag i biologisk oceanografi. Projektpartnere var Biologisk Institut (SDU) og Leibniz-Institut für Meereswissenschaften an der Universität Kiel. Begge partnerinstitutioner bidrager med deres knowhow og deres specialviden indenfor forskning og undervisning til et tværfagligt tilbud af forelæsninger, seminarer, praktiske øvelser og feltkurser i alle aspekter indenfor biologisk oceanografi. Vigtige innovationer, som opnås med dette studiefag, er: tværfagligt studium grænseoverskridende uddannelse international uddannelse netværksdannelse mellem Syddansk Universitet og Universität Kiel. Projektets resultater er et nyt studiefag og kandidater, som er kvalificerede til et job indenfor maritimt miljø i forskning og uddannelse, samt i den private sektor. 15

16 3. Projekt Virtuelt museum : Det handler om et projekt på tværs af regionerne Sønderjylland-Schleswig og Fyn/K.E.R.N: Målet med projektet er en internetpræsentation af den nyere historie (150 år) for Sønderjylland, Fyn og Schleswig- Holstein ud fra både tysk og dansk synsvinkel på tysk, dansk og engelsk. Præsentationen er rettet mod skoler, universiteter, museer, biblioteker, samt historiske steder, turismedestinationer, hoteller og private i regionen. Gennem sammenknytningen af den mest moderne informationstek-nologi med den videnskabeligt funderede regionalhistorie skabes der for første gang et virtuelt museum, som intelligent reagerer på de forskellige brugergruppers behov og evner og som stiller lige netop de informationer til rådighed, som er relevante for de respektive brugergrupper. INTERREG III A-støtten varede fra april 2005 til marts Som facit kan der konstateres, at der ved hjælp af EU s medfinansiering blev realiseret talrige projekter indenfor det grænseoverskridende samarbejde som ellers ikke ville have været realisable og at der på denne måde er opnået strukturelle forbedringer i regionen. Den gode kommunikation mellem forvaltning, politik, erhvervsliv og institutioner og samarbejdet ved projekternes planlægning og koordinering har også haft positiv indflydelse på andre grænseoverskridende arbejdsområder Status & perspektiver af INTERREG IV A ( ) Den nye INTERREG IV A programgeneration 2007 til 2013 spiller en stor rolle for styrkelsen af den tysk-danske grænseregion. Fremover findes der to i stedet for hidtil tre programområder: Syddanmark-Schleswig-KERN i nord og Fehmarnbæltregionen Sjælland-Ostholstein-Lübeck og Plön i øst. I december 2007 godkendte den Europæiske kommission de operationelle programmer for de to tysk-danske program-områder. Alene til det grænseoverskridende projektarbejde i Region Syddanmark- Schleswig og KERN står der i den kommende støtteperiode 2007 til 2013 EU- INTERREG-midler til et beløb af 44 millioner euro til rådighed. Sammen med de tyske og danske komplementær-finansieringsmidler bliver det til en samlet volumen på næsten 70 millioner euro til Nord-regionen. Dermed kan der gives støtte til godt 100 projekter. Baseret på erfaringerne med det grænseoverskridende samarbejde siden 1991 sikrer INTERREG IV A programmet videreførelsen af de hidtidige samarbejdskoncepter, der har vist gode resultater. På baggrund af det udvide programområde og sammensmelt-ningen af de hidtidige to programområder til et nyt fælles INTERREG IV A program-område åbnes der for nye samarbejdsmuligheder. Derved forventer programpartnerne yderligere impulser til den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i den fælles grænseregion. De strategiske mål realiseres gennem programmets tre prioriteter: 1. Styrkelse og konsolidering af den regionale videnbaserede økonomi 2. Udvikling af områdets rammebetingelser 3. Samarbejde i hverdagen og funktionel integration i grænseregionen 16

17 Illustration: Kort over det aktuelle programområde Kilde: INTERREG IV A Operationelt program for Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N

18 Abb. Strategier, prioriteter og indsatsområder for INTERREG IV A programmet Syddanmark Schleswig K.E.R.N Overordnede strategier Regionale INTERREG IV A strategier Prioriteter Indsatsområder 1.1 Vækst gennem iværksætteri og erhvervssamarbejde EU-strategier: Göteborg Lissabon INTERREGprogrammet Kraftcenter gennem udnyttelse af de regionale forskelle og ressourcer 1. Styrkelse og konsolidering af den regionale videnbaserede økonomi 1.2 Anvendelse og udvikling af ny teknologi 1.3 Udvikling gennem forskning og uddannelse 1.4 Udvikling gennem turisme og oplevelsesbaseret økonomi 1.5 Sundhedsudvikling Nationale strategier Aktiv medspiller i globalisering 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2. Udvikling af områdets rammebetingelser 2.2 Bæredygtig natur- og miljøudvikling 2.3 Bæredygtig energiudvikling 2.4 Transport og logistikudvikling Regionale strategier Øge programområdets attraktivitet 2.5 Bæredygtig udvikling af bosætningen og styrkelse af den lokale identitet 3.1 Kultur, sprog og gensidig forståelse Lokale strategier Styrke det grænseoverskridende samarbejde 3. Samarbejde i hverdagen og funktionel integration i grænseregionen 3.2 Arbejdsmarket og grænsependling. Skolesamarbejde 3.3 Offentlig transport og mobilitet 3.4 Administrativt og myndighedssamarbejde Kilde: INTERREG IV A Operationelt program for Syddanmark-Schleswig- K.E.R.N

19 Det udvidede programområde byder på nye perspektiver og chancer for fremtidige samarbejdsprojekter. Indsatsområderne omfatter erhvervsliv, teknologi, forskning, uddannelse, turisme, sundhed, trafik, bosætning, miljø, energi, arbejdsmarked, kultur og administrativt samarbejde (se grafik ovenfor). Væsentlige impulser og projekter især til prioritet 3 forventes fra Region Sønderjylland-Schleswig. Et tysk-dansk INTERREG-udvalg vil afgøre, til hvilke projektansøgninger der bevilliges støttemidler. Det hidtidige Interreg-sekretariat i Flensburg bliver nu det centrale program-sekretariat under paraplyorganisationen Entwicklungsagentur Nord GmbH. Her får både tyske og danske projektpartnere udførlig rådgivning, og samarbejdsplaner bliver fulgt op- lige fra projektudvikling, ansøgningsprocedurer helt hen til gennemførelse. Her er ansat kompetente medarbejdere fra delregionerne Schleswig, K.E.R.N. og Syddanmark. Derud-over findes der et Info-point i Rendsburg. Programmets forvaltningsmyndighed, administrative opgaver samt bevillingerne m.m. varetagesi Vejle. Optaktskonferencen for den nye programperiode fandt sted i februar Tilbagemel-dingerne fra de mange deltagere var meget positive. Der findes allerede talrige grænse-overskridende projektidéer, som i fremtiden vil blive videreudviklet fra danske og tyske projektpartnere og hvortil der ansøges om Interreg-støtte Transnationalt samarbejde indenfor rammerne af INTERREG B Et vigtigt instrument for fælles projekter er ud over det grænseoverskridende samarbejde under INTERREG IVA også det transnationale samarbejde, hvor slesvig-holstenske og syddanske partnere kan samarbejde multilateralt i hele Nord- og Østersøom-rådet. Nordsø- og Østersøprogrammerne indenfor rammerne af INTERREG III B ( ) har hidtil været de mest omfattende programmer til fysisk planlægning, arealanvendelse, og egnsudvikling for Nordog Østersøområdet og de største finansie-ringselementer til at fremme nordsøog østersøprojekter. Både i INTERREG IIIB østersø- og nordsøprogrammet ( ) og i den lige påbegyndte støtteperiode INTERREG IVB Østersø og Nordsø ( ) har partnerne fra de to regioner medvirket i bl.a. følgende projekter eller projektidéer til den nye støtteperiode: A.S.A.P. Efficient Administrative Structures as a Prerequisite for Successful Economic and Social Development of Rural Areas in Demographic Transition (INTERREG IIIB Østersø): Forbedring af forvaltningsstrukturerne både på regionalt og lokalt plan, for at de således er i stand til at fremstille og implementere politikker, som er tilpassede til de specielle efterspørgsler/behov i de landlige områder. Partnere er bl.a.: IM, Region K.E.R.N., Kreis Nordfriesland, Kreis Ostholstein, Fyns Business and Development Centre; Samlet budget: ; projektperiode: BERNET CATCH Integrated Management of Catchments (INTERREG IIIB Østersø: Målet med projektet er at udvikle fælles instrumenter og strategier til implementeringen af EU-vandrammedirektivet inden for området vandindvinding. Partnere er bl.a.: Landesamt für Natur und Umwelt (LANU), Fyns Amt (Lead Partner); Samlet budget: ; projektperiode: 19

20 Baltic Sea Virtual Campus BSVC (INTERREG IIIB Østersø): Implementering og testning af en elektronisk platform for en fælles uddannelsesinfrastruktur, for at tilbyde akademiske online uddannelser. BSVC skal være åben for alle universiteter og den skal muliggøre, at de udformer deres egne e-learning tilbud. Partnere er bl.a.: Fachhochschule Lübeck (Leadpartner), Fachhochschule Kiel, Tietgen Business School (Odense/DK); Samlet budget: ; projektperiode: EuRoB - European Route of Brick Gothic - Historical European Architecture as a common heritage and as a local and regional economic factor (INTERREG IIIB Østersø): Øget synliggørelse af murstensgotik som fælles arv på tværs af alle lande i hele Østersøregionen. EuRoB fokuserer på denne turisme-profil, som endnu skal udvikles. Partnere er bl.a.: Hansestadt Lübeck, Haderslev Kommune; samlet budget: ; projektperiode: NEW HANSA of sustainable Ports and Cities (INTERREG IIIB Østersø): Udvikling af fremadrettede løsninger til reduceringen af miljøbelastningen grundet skibssejlads, samt bæredygtig udvikling af havnebyerne. Partnere er bl.a.: Stadtwerke Lübeck (Leadpartner), Hansestadt Lübeck, Kolding Havn; samlet budget: ; projektperiode: NTN/NTN II - Transport Corridors project of Nordic Transportpolitical Network (INTERREG IIIB Nordsø): Projektets mål er udbygningen af transportkorridorer fra det sydlige Norge og vestlige Sverige gennem Jylland og Nordtyskland helt ned til midten af Europa. Partnere er bl.a.: Kreise Dithmarschen, Nordfriesland og Steinburg (uden støttemidler), South Jutland County Council, Vejle County; samlet budget: ; projektperiode: ToLearn - Developing Sustainable Tourism in the North Sea Region - Applying the Tourism Learning Area Concept (INTERREG IIIB Nordsø): Projektet skal på langt sigt støtte udbud og efterspørgsel inden for kystturisme i hele Nordsøregionen og specielt ved Schleswig-Holsteins vestkyst. Partnere er bl.a.: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Geographisches Institut (Leadpartner), Fachhochschule Westküste, Insel- und Halligkonferenz e.v., Region Uthlande, Syddansk Universitet; samlet budget: ; projektperiode: FSI - Facilitating Sustainable Innovation (INTERREG IIIB Nordsø): Projektet skal udvikle det interregionale samarbejde indenfor nyskabende, bæredygtigt samarbejde mellem organisationer, for at nå frem til nye produkter, veje, virksomheder og netværk. Partnere er bl.a.: Insel- und Halligkonferenz e.v., Region Uthlande, Flagskibet.dk; samlet budget: ; projektperiode: NAVE NORTRAIL - The North Sea Coastal Path (INTERREG IIIB Nordsø): NORTRAIL-projektet beskæftiger sig med historiske veje, søveje og gamle stier i de nordatlantiske kystregioners kulturlandskaber. Projektets grundlæggende idé med nordsøkystvejen (Nortrail) består i at skabe et net af landskaber og stier, hvilket er knyttet sammen via gangstier.partnere er bl.a.: Amt Karrhade, South Jutland County Council, Ribe Amt; samlet budget: ; projektperiode: BurVal - Ancient groundwater resevoirs in buried valleys - sustainable water resources for the future (INTERREG IIIB Nordsø): Projektet fokuserer på at forøge viden om render /begravede dale fra kvartærtiden som 20

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

UDKAST Årsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein

UDKAST Årsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein UDKAST Årsplan 2009-2010 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein Status: 31.07.09 Efter kommunalreformen i Danmark er det grænseoverskridende samarbejde videreført mellem Region

Læs mere

03 Grænseregionalt Samarbejde Forslag til beskrivelse af det grænseregionale samarbejde

03 Grænseregionalt Samarbejde Forslag til beskrivelse af det grænseregionale samarbejde Regional UdviklingsPlan, bilag 03 Grænseregionalt Samarbejde Forslag til beskrivelse af det grænseregionale samarbejde regionsyddanmark.dk 1 Region Syddanmark indgår i en række grænseoverskridende samarbejder

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2013/2014 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Rammerne Det grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein videreudvikles

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 5. marts 2008 Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Læs mere

Handlingsplan 2016 / 2017. for regionalt samarbejde mellem Region Sjælland og delstatsregeringen Schleswig-Holstein

Handlingsplan 2016 / 2017. for regionalt samarbejde mellem Region Sjælland og delstatsregeringen Schleswig-Holstein Handlingsplan 2016 / 2017 for regionalt samarbejde mellem Region Sjælland og delstatsregeringen Schleswig-Holstein 2 Handlingsplan Rammerne: Holstein har i mere end ti år haft et tillidsfuldt samarbejde

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december.

Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december. Udpluk af resultater 2011 Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december. Dansk-Tysk Business Forum mødes på Danfoss, december. URS formand til

Læs mere

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013.

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Brevid: 1589117 Interregionale muligheder Status for Interreg 2007-2013 Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Region

Læs mere

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD EXECUTIVE SUMMARY REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD Den Europæiske Kulturhovedstad er et initiativ, der blev søsat af EU i 1985. Athen var den første Europæiske Kulturhovedstad,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

MED HINANDEN, FOR HINANDEN

MED HINANDEN, FOR HINANDEN MED HINANDEN, FOR HINANDEN KOMPAKTUDGAVE AF KOMPETENCEANALYSEN: MINDRETAL SOM LOKALITETSFAKTOR I DEN DANSK-TYSKE GRÆSNEREGION Nyt oplag i forbindelse med INTERREG 4A projektet Mindretallenes Hus, 2013

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, august 2012 Trafikken præges af tysk feriekørsel Turfrekvens indikerer en sammenhæng mellem Jyllandskorridoren, Hamborg og det nordlige Tyskland Områdeinitiativ

Læs mere

Det grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig Holstein videreudvikles kontinuerligt og med succes.

Det grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig Holstein videreudvikles kontinuerligt og med succes. Område: Råds og direktionssekretariatet Journal nr.: 13/13972 Dato: 6. august 2013 Udarbejdet af: Stefan Seidler E mail: Stefan.Seidler@rsyd.dk Telefon: +45 76632001 Rammerne: Udkast af 6. august 2013

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Aftaletekst november 2011 Kommentarer Udkast aftaletekst 27.05.2016 Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig Aftalen om oprettelse

Læs mere

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark I Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark Marts 2010 2 1. Indledning EU s interregionale samarbejde er til for at skabe vækst og samtidig styrke den regionale udvikling i de europæiske

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, oktober 2012 Mange biler, der krydser grænsen, er danske De tyske biler kommer fra det nordlige Tyskland og Hamborg Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

PæsentationafINTERREG IVA Projekt Vækstcentret INTERREG IVA-Region Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N UdviklingsRåd Sønderjylland

PæsentationafINTERREG IVA Projekt Vækstcentret INTERREG IVA-Region Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N UdviklingsRåd Sønderjylland PæsentationafINTERREG IVA Projekt Vækstcentret INTERREG IVA-Region Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N. 29.03.2011 UdviklingsRåd Sønderjylland Styrkepositionsanalyse Analyse af regionale styrkepositioner og

Læs mere

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. 25. april 2012 Partnerskabskommunernes forpligtelser - Et notat til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, som har været aktive i forberedelserne

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG Regional Udviklingsplan I SØNDERJYLLAND, MARTS 2013 Trafikken over grænsen set på biltyper Nationalitet af biler, der krydser grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, juli 2012 Ferien tiltrækker tyskere Trafikken over grænsen er høj i juli måned Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regionshuset, Vejle 11. juni 2013 Regional Udvikling v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regional Udviklings mål for 2016 Konkurrencedygtige virksomheder En veluddannet arbejdskraft Effektiv

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Annoncering af højskoleophold

Annoncering af højskoleophold Annoncering af højskoleophold Udvikling og gennemførelse af højskoleophold for INTERREG 4A-projektet Dybbøl 2014. Ordregiver Indhentningen af tilbud gennemføres af Region Syddanmark, der er leadpartner

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Katalog over konkrete initiativer til udmøntning af Regional UdviklingsPlan

Katalog over konkrete initiativer til udmøntning af Regional UdviklingsPlan Katalog over konkrete initiativer til udmøntning af Regional UdviklingsPlan I henhold til lov om planlægning skal regionsrådet redegøre for de handlinger, som regionsrådet vil foretage for at realisere

Læs mere

01 Initiativer Forslag til konkrete handlinger

01 Initiativer Forslag til konkrete handlinger Regional UdviklingsPlan, bilag 01 Initiativer Forslag til konkrete handlinger regionsyddanmark.dk 1 2 I henhold til lov om planlægning skal regionsrådet redegøre for de handlinger, som regionsrådet vil

Læs mere

Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år. - Det talte ord gælder -

Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år. - Det talte ord gælder - Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år - Det talte ord gælder - Ærede hr. udenrigsminister Steinmeier kære kollega Ærede hr. ministerpræsident Albig

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Prioritet 1- Innovation: Specifikt mål: Øgning af produkt-, proces- og socialinnovationen inden for de identificerede styrkepositioner

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Aftaletekst november 2011 Kommentarer Udkast aftaletekst 14.11.2016 Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig Aftalen om oprettelse

Læs mere

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn -

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - CBLog Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - 1. Think-Tank - Tank 15.09.2009 Technologiezentrum Flensburg Støttet af I. Projektpartnere & personer: Wirtschaftsförderungs und Dr. Klaus Matthiesen

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.

Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Inhold: INTERREG 4 A-Programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. INTERREG-Udvalget Godkendte projekter Statement fra et godkendt projekt Andre programmer www.interreg4a.dk Kalender INTERREG-administration

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller KKR Syddanmark november 2014 Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller 1 Kort om SDEO Formål: vækst, innovation og udvikling i Syddanmark Målgruppe: virksomheder, regionen, kommuner, offentlige institutioner,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland Nationalitet af person- og varebiltrafikken 2012/2013 Hovedresultaterne fra tællingerne maj, august, oktober 2012 og marts 2013 Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udstillinger og folkeligt samarbejde. Mikkelberg Center for Nordisk Kultur og Cricket. 3 år. Tilskud i kr. År 2011 2012 2013 Kr. 90.000 90.000 90.

Udstillinger og folkeligt samarbejde. Mikkelberg Center for Nordisk Kultur og Cricket. 3 år. Tilskud i kr. År 2011 2012 2013 Kr. 90.000 90.000 90. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 25 1220København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Sydslesvigudvalgets projekttilskud

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

TAL NO.23 SYDDANMARK I. Grænseløs tillid BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.23 SYDDANMARK I. Grænseløs tillid BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.23 Grænseløs tillid For første gang er der nu tal på, at danskerne og tyskerne i grænselandet ligner hinanden mere end danskere og tyskere

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

International Strategi

International Strategi Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2013 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 International Strategi Esbjerg Kommune 2013 Formål Formålet med den internationale strategi

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

GRÆNSEPANEL OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA. Regional Udviklingsplan

GRÆNSEPANEL OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan Grænseområdet prioriterer anerledes Grænseområdets særlige kvaliteter Kontakter på den anden side af grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere