Grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark"

Transkript

1 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa des Landes Schleswig-Holstein Grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark Rapport fra delstatsregeringen i Schleswig-Holstein om det grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark

2 At vokse sammen er det fælles anliggende for den slesvig-holstenske delstatsregering og Region Syddanmark. Begge sider er overbeviste om, at det grænseoverskridende samarbejde leverer betydelige impulser til den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i hele grænseregionen. Rapporten om det grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark, som den slesvig-holstenske delstatsre-gering forelægger, viser tydeligt, med hvilke store skridt samarbejdet på tværs af landegrænser i de seneste år er gået fremad. De i rapporten beskrevne aktiviteter viser, at det stærke netværk i det dansk-tyske samarbejde, som dækker over mange emner, herved har en central rolle. Endvidere kan der også ses tydeligt, at dette partnerskab i høj grad fyldes med liv gennem et stort antal af lokale grænseoverskridende projekter. Det tysk-danske partnerskab er således et af de bedste eksempler på, hvordan samarbejdet på tværs af landegrænser får Europas medlemsstater til at vokse tættere sammen. Lad os i fællesskab fortsat arbejdere videre på dette. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Nye rammebetingelser for samarbejdet Kommunalreformen i Danmark (se bilag 1) Fra samarbejdsaftalen med Sønderjyllands Amt til partnerskabsaftalen med Region Syddanmark Fra Regionalråd til Regionalforsamling Ministerieområdernes grænseoverskridende aktiviteter Staatskanzlei (Statskancelliet) Initiativer til grænseoverskridende samarbejde Grænselandskongres, delegationsbesøg og fyrtårnsprojekter Partnerskabsaftale og årlige arbejdsplaner Kulturelt samarbejde Mindretal Mindretalspolitik Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa // Ministerium for justits, arbejde og Europa Samarbejde inden for rammerne af INTERREG Projekter inden for rammerne af INTERREG III A ( ) Status & perspektiver af INTERREG IV A ( ) Transnationalt samarbejde indenfor rammerne af INTERREG B Grænseoverskridende arbejdsmarked Grænseoverskridende samarbejde indenfor justitssamarbejde Ministerium für Bildung und Frauen / Ministerium for uddannelse og kvinder Grænseoverskridende skolesamarbejde Grænseoverskridende samarbejde indenfor erhvervsuddannelser Forbedring af fremmedsprogkundskaber Innenministerium / Indenrigsministeriet Koordinering af fysiskplanlægning og regionaludviklingsplaner Samarbejde mellem sikkerhedsmyndighederne Landeskriminalamt // Delstatens kriminalpoliti Havnepoliti hhv. søpoliti Politidirektion Flensburg Politidirektion Lübeck Katastrofeberedskab Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft //Ministerium for miljø og landbrug Naturfredning, naturerfaring, bæredygtig turisme Miljørelaterede teknologier Landdistrikter Ernæring Klimabeskyttelse Andre områder Finansministerium/ Skatteministeriet: Grænseoverskridende samarbejde mellem skatteforvaltningerne om vejledning af grænsependlere i skattespørgsmål Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr // Ministerium for videnskab, erhverv og trafik

4 3.7.1 Erhvervsudvikling og samarbejde Fyrtårnsprojekter Tysk-dansk Regionalmanagement Turisme Håndværkskamrenes vejledning om udenrigsøkonomi International konference Familievenlige virksomheder lær af naboerne. En tysk-dansk sammenligning Rådgivningscentre Frau und Beruf (kvinde og erhverv) Videnskabeligt samarbejde Center for partikelterapi (PTZ) Kiel Samarbejde indenfor energiområdet Projekt Grænseløs erhvervsuddannelse Grænseoverskridende kollektiv trafik (Ö?/SPNV):Jernbanelinien Niebüll Tønder Bro over Fehmarnbælt Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren // Ministerium for sociale anliggender, sundhed, familie, unge og ældre Sundhedspolitisk samarbejde Redningstjeneste / helikopterambulance Telemedicin / ehealth Status for samarbejdsaftalen med Syddanmark indenfor sundhedsområde Ungdomspolitik Politik for handicappede Perspektiver

5 Forord Statskancelliet har bedt Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa ( MJAE ) om at forelægge kabinettet ( regeringen ) en statusrapport om det grænseoverskridende samarbejde med Syddanmark indtil medio april 2008, for at gøre status over det, der i denne regeringsperiode hidtil er blevet opnået. Denne rapport forelægges hermed. Redegørelsen er udført på grundlag af landdagens rapporter til dette emne fra årene 2003 (15/2731 fra 3. juni 2003) og 2005 (16/253 fra 14. september 2005). Disse rapporter tages op og aktualiseres i den nye statusrapport. Den nye statusrapport skal præsenteres når Ministerpræsident Peter Harry Carstensen og Regionsrådsformand Carl Holst undertegner den årlige arbejdsplan den 16. april 2008 i Kolding. Som i opdraget fokuseres der på det grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark. Denne sammenfattende redegørelse er baseret på ressorternes bidrag, som leveredes efter MJAEs rekvirering. Rapportens inddeling er i stor udstrækning orienteret på ressorternes inddeling. Med denne rapport gengives status til og med februar Indledning Grundstenen til den politiske, kulturelle og økonomiske udveksling mellem regionerne lagdes i 1955 med København-Bonn erklæringerne. Mange har været med til at erstatte de datidige grøfter med et tæt, mangfoldigt netværk af dansktysk samarbejde. Borgmestre, foreninger, skoler, universiteter, erhvervsliv, kultur, mindretal, amter, kommuner og regioner har med utallige projekter, initiativer og arrangementer ydet værdifulde bidrag til det tysk-danske samarbejde. Rammebetingelserne for samarbejdet har forandret sig betydeligt i de sidste år. EU s udvidelse mod øst i året 2004 har forandret Europas landkort mere grundlæggende end alle forudgående udvidelser siden Danmarks EU-tiltrædelse i Med broerne over Storebælt og over Øresund skabtes der for længst nye forbindelser, som har sørget for ny vækst både i Jylland og Storkøbenhavn. Beslutningen fra juni 2007 om at bygge en fast forbindelse over Fehmarnbælt skaber nye vækstimpulser i hele Norden. Delstatsregeringen bakker markant op om aktiviteter der knytter grænseregionen Schleswig/Sønderjylland sammen med vækstregionen på Fehmarnbælt-aksen fra Hamborg via Lübeck til Øresund. Samtidig forfølger delstatsregeringen målet at styrke Jylland-aksen fra Hamborg via Kiel og Flensborg til Vejle. Det regionale samarbejde med den nye Region Syddanmark og fremme af grænseregion en Sønderjylland-Schleswig er derfor centrale anliggender for

6 delstatsregeringen i Schleswig-Holstein. Sammen med aktørerne i Syddanmark ser delstatsregeringen i udvidelsen af det tysk-danske samarbejde væsentlige fremtidschancer for erhvervslivet, arbejdsmarkedet og menneskerne i regionen. Det er et retningsgivende perspektiv at vokse sammen. I rapporteringsperioden er der sket meget i regionen. Kommunalreformen i Danmark, som trådte i kraft den 1. januar 2007, har ført til nye udfordringer og perspektiver for det grænseoverskridende samarbejde. Samarbejdsaftalen med Sønderjyllands Amt fra 2001 blev i juni 2007 fornyet gennem partnerskabsaftalen med den nye, større Region Syddanmark. Region Sønderjylland-Schleswigs regionalråd blev til regionalforsamlingen. Det nye EU-støtteprogram INTERREG IV A ( ) blev startet op i 2007 som efterfølger for INTERREG III A- programmet ( ). Dannelsen af den nye større Region Syddanmark giver mulighed for at arbejde sammen med et større erhvervsområde i Danmark og at få den nødvendige kritiske masse for at forbedre konkurrenceevnen i regionernes globale konkurrence. Der åbnes for nye grænseoverskridende udviklingsperspektiver for grænseregionen. Med den stærke nordlige partner Syddanmark kan der dannes en udlignende modvægt til metropolregionerne Hamborg og Øresund. 2. Nye rammebetingelser for samarbejdet 2.1 Kommunalreformen i Danmark Fra 2002 lagde den danske regering i København op til drøftelse af en kommunalreform med det formål at forenkle forvaltningen og at øge den offentlige sektors effektivitet. De vidtrækkende konsekvenser og reformens realisering den 1. januar 2007 har i en længere periode bundet både kræfter og kapaciteter i partnerregionen Sønderjylland. Dette gjorde partnersamarbejdet på tværs af grænsen mere besværligt. De hidtidige 15 amter blev nedlagt fra den 1. januar 2007 nedlagt og landet blev i stedet inddelt i fem regioner: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden (Storkøbenhavn). Regionerne kan ikke udskrive skat og har begrænsede kompetencer. Regionernes hovedopgaver ligger indenfor sundhedsvæsenet, sygehusområdet, den økonomiske og økologiske regionaludvikling, samt den regionale kollektive trafik. Til disse storregioners beføjelser hører udtrykkeligt det grænseoverskridende samarbejde. Gennem reformen er kommunerne blevet større og har fået flere kompetencer. Antallet af kommuner blev reduceret fra flere end 270 til færre end 100. Det hidtidige Sønderjyllands Amt danner siden primo 2007 sammen med de hidtidige Ribe Amt, Fyns Amt og den sydlige del af Vejle Amt den nye Region Syddanmark. Sønderjylland er inddelt i fire storkommuner: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder. Region Syddanmark har ca.1,2 millioner indbyggere og udgør dermed ca. 22% af den samlede danske befolkning. Den nye Region Syddanmark er med dens potentialer og interesser en vigtig ny samarbejdspartner for Schleswig-Holstein. 6

7 2.2 Fra samarbejdsaftalen med Sønderjyllands Amt til partnerskabsaftalen med Region Syddanmark Efter kommunalreformen i Danmark var det nødvendigt at udvide den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Sønderjylland, som blev undertegnet den 16. juni 2001, til hele Region Syddanmarks område. Den nye partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig- Holstein blev undertegnet af Regionsrådsformand Carl Holst og Ministerpræsident Peter Harry Carstensen i Hedeby den 27. juni Målene med partnerskabsaftalen med Syddanmark er: opbygningen af en fælles regional bevidsthed både indadtil og udadtil, Regionens udvikling til et fælles, grænseoverskridende økonomisk rum og arbejdsmarked samt styrkelse af samarbejdet indenfor følgende områder: kultur, erhvervsfremme, arbejdsmarked, infrastruktur og logistik, universitetssamarbejde, vedvarende energi, turisme, sundhed, udviklingsplanlægning og uddannelse. Efter at realiseringen af samarbejdsaftalen med Sønderjyllands Amt besværliggjordes på grund af diskussionen om strukturreformen i Danmark, samt forberedelsesarbejder til dens realisering, har det grænseoverskridende samarbejde fået ny vind i sejlene med starten af de nye forvaltningsstrukturer den 1. januar 2007 og den nye, udvidede partnerskabsaftale med Region Syddanmark. 2.3 Fra Regionalråd til Regionalforsamling Med den reviderede udgave af Aftalen om tysk-danske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig fra blev samarbejdet indenfor den allerede i september 1997 etablerede Region Sønderjylland-Schleswig sat på et nyt fundament. Den nye aftale er trådt i kraft den 1. januar 2007 samtidig med dannelsen af de nye regioner og kommuner i Danmark. I partnerskabet indgår nu På tysk side som hidtil Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg, samt Flensburg by, På dansk side Region Syddanmark, samt de grænsenære kommuner Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa - i stedet for Sønderjyllands Amt. På den måde er samarbejdsområdet cirka det samme som Regionalrådet omfattede før, men tilpasset strukturreformens resultater på den danske side. I den nye aftale er Regionalforsamlingen regionens øverste beslutningsorgan. Den erstatter det forhenværende Regionalråd. Regionalforsamlingen skal være et fælles vejlednings- og koordineringsforum for det grænseoverskridende samarbejde og lobbyarbejde for regionen. I forhold til det hidtidige Regionalråd blev Regionalforsamlingen reduceret, nu er der 22 medlemmer i stedet for 42. Delstatsregeringen Schleswig-Holstein er repræsenteret i Regionalforsamlingen med en observatør, nemlig Europastatssekretæren, som har tale- men ikke stemmeret. Den slesvig-holstenske landdag er også repræsenteret med en observatør. 7

8 Bestyrelsen blev også reduceret, fra hidtil otte medlemmer på kun fire medlemmer. Desuden har bestyrelsen nu en fælles formand (kun én formand i stedet for hidtil en fra tysk og en fra dansk side, som var ligeberettigede). Sekretariatets opgaver for den nye Regionalforsamling varetages fortsat fra Regionskontoret i Padborg. Ligesom hidtil giver også den reviderede aftale mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper til permanent varetagelse af opgaver hhv. faggrupper til at overtage specielle opgaver. Der er dog erklæret politisk vilje til betydeligt at reducere antallet af disse udvalg i forhold til det hidtidige Regionalråd. På Regionalforsamlingens møde den 31. januar 2007 blev der nedsat tre udvalg: 1. Udvalg for Kultur, kontakt og samarbejde, 2. Udvalg for erhverv og miljø, 3. Udvalg for uddannelse og udvikling De nye udvalg, som blev etableret ud fra opdelingen i det nye EU INTERREG IV A-program, skal rådgive INTERREG-sekretariatet. Der findes dog ingen forpligtelse til at følge udvalgenes anbefalinger. Alligevel finder medlemmerne af den nye Regionalforsamling at det er vigtigt at tilknytningen til INTERREG bliver intensiveret. Samarbejdets mål i Region Sønderjylland-Schleswig er i ordlyden stort set uforandret overtaget fra de indtil ultimo 2006 gældende aftale og kun suppleret med området Sundhed og sociale emner : Forbedring af befolkningens levevilkår (erhvervsudvikling, uddannelsesforhold, bekæmpelse af ledigheden) Fremme af erhvervspolitisk og arbejdsmarkedspolitisk samarbejde, etablering af informations-systemer med data/oplysninger fra hele regionen. Samarbejde på det kulturelle område Kontakt og udveksling mellem forskellige befolkningsgrupper (inkl. gensidig forståelse og viden om hinanden) Fremme af kendskabet til sproget på den anden side af grænsen Samarbejde på det sociale og sundhedsrelaterede område Bevarelse og forbedring af miljøet Udvikling i landdistrikterne Infrastruktur til grænse- og regionaltrafikken Udvikling af en afstemt grænseoverskridende fysisk planlægning Samarbejde om kystsikring og redningsvæsen, samt ved bekæmpelse af brand og følger af alvorlige katastrofesituationer Fjernelse af hindringer og barrierer i samarbejdet (inkl. grænsependlernes problemer) Fremme af idéen om det europæiske samarbejde og international forståelse. Regionalforsamlingen ser fokusområder i dens arbejde især i styrkelsen af Infocenter Grænse/Grenze med vejledningen for grænsependlere og i fremme af sprogkampagnen. 8

9 3. Ministerieområdernes grænseoverskridende aktiviteter 3.1 Staatskanzlei (Statskancelliet) Initiativer til grænseoverskridende samarbejde Grænselandskongres, delegationsbesøg og fyrtårnsprojekter Ministerpræsidenten erklærede allerede i regeringserklæringen fra den 25. maj 2005, at det grænseoverskridende samarbejde har højest prioritet for delstatsregeringen. Derfor førte ministerpræsidentens første besøg i udlandet fra januar 2006 til København, for at forbedre forudsætningerne for engagementet i grænseregionen. Den 7. december 2006 blev der for første gang skabt kontakt mellem aktører fra hele Syddanmark og hele Schleswig-Holstein på kongressen Region Syddanmark- Schleswig Fortschritt im Norden i IHK i Flensburg. De ca. 300 kongresdeltagere gav ved den lejlighed tydeligt givet udtryk for, at de ønsker at der skabes yderligere kontaktmuligheder. For at konsolidere aktørernes kontakter også ud over Region Sønderjylland- Schleswig, besøgte ministerpræsidenten fra februar 2007 Kolding sammen med en delegation bestående af godt 50 eksperter fra følgende fagområder: Vedvarende energi Ernæring og landbrug Turisme Arbejdsmarked Sundhed og Universitetssamarbejde Faggrupperne mødtes med lige så mange syddanske eksperter fra disse områder og udarbejdede i tematiske diskussionsgrupper forslag til det grænseoverskridende sam-arbejde. Ideerne blev så præsenteret for alle deltagere i et fællesmøde for at muliggøre en tankeudveksling mellem alle emner. Forslagene, som udarbejdedes i Kolding, blev videreudviklet og konkretiseret i forbindelse med Regionsrådsformand Carl Holsts genbesøg sammen med en ekspertdelegation fra Syddanmark november 2007 på Schloss Plön. Derudover har også eksperterne indenfor medier udvekslet nye idéer til deres samarbejde. Gennem disse gensidige besøg er eksperterne kommet i kontakt med hinanden og til alle emneområder blev der etableret arbejdsgrupper, som mødes regelmæssigt både for at fremme de i Kolding og Plön udviklede idéer og for at udvikle og realisere yderligere projekter. I delegationsprogrammet i Plön deltog også Hamburgs Førsteborgmester Ole von Beust og Staatsrat Bonz. På denne måde blev mødet i Plön også optakt til Hamborgs inddragelse i det grænseoverskridende samarbejde. Indenfor rammerne af delegationsprogrammet blev det foreslået at protektionen for messen New Energy ( marts 08) overtages af Jens Andresen 9

10 (Formand for Region Sønderjylland Schleswig, Regionsrådsmedlem Syddanmark). I forbindelse med rejsen til København meddelte ministerpræsidenten i januar 2006, at delstatsregeringen ville stille støttemidler til rådighed til fyrtårnsprojekter i grænseregionen. For at kunne udpege fyrtårnsprojekter har aktører fra grænseregionen udviklet projektidéer på to workshops og så valgt fem fyrtårnsprojekter (se rapportens ciffer 3.7.2). I disse workshops inddroges de kommunale aktører fra grænseregionen, som f. eks. IHK Flens-burg, erhvervsfremmende institutioner og amtmænd (Landräte). Med fyrtårnsprojekterne støtter delstatsregeringen opbygningen af en Teknologiregion renewable energy (vedvarende energi) et Kompetencecenter fødevareerhverv projektet Cross Border Logistics, universiteterne med projektet Collegium Mare Balticum og udvidelsen af Phänomenta med en Dom der Sinne (sansernes rum) Partnerskabsaftale og årlige arbejdsplaner I den nye partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Delstaten Schleswig-Holstein fra juni 2007 blev der fastlagt årligt at aftale en fælles arbejdsplan med konkrete arbejdsopgaver for begge partnere og andre aktører. Den første årlige arbejdsplan blev undertegnet sammen med partnerskabsaftalen. Målene, som blev aftalt i den årlige arbejdsplan 2007, er realiseret eller vil blive detl inden længe. Således er der f.eks. arbejdet med en koordinering af udviklingsplanerne i Syddanmark og Schleswig-Holstein og universitetssamarbejdet blev fremmet. Ligeledes blev samarbejdet på sundhedsområdet, især indenfor kræftterapien og på turisme0mrådet intensiveret. Medio 2008 er der planlagt et udvekslingsprogram, her vil medarbejdere fra både regionens og delstatens forvaltning for respektive fire dage lære deres partnere i nabolandet, samt deres arbejde og omgivelser at kende. Der arbejdes videre med de langsigtede mål i den årlige arbejdsplan Den 16. april 2008 undertegnede Regionsrådsformand Carl Holst og Ministerpræsident Peter Harry Carstensen den årlige arbejdsplan 2008 i Kolding. I denne arbejdsplan er der også optaget de langsigtede projekter og der lægges grundstenen til samarbejdet indenfor nye emner, som klimabeskyttelse, infrastruktur og kultur. Aftalen om årlige arbejdsplaner har ført til en intensivering af udvekslingen mellem Syddanmark og Schleswig-Holstein. Mange emner diskuteres allerede på et tidligt stadium og mulighederne for en fælles aktion undersøges. Kontaktpersonerne i delstatsregeringen og i regionsforvaltningen har lært hinanden at kende og udveksler regelmæssigt synspunkter på de enkelte emneområder. Samkvemmet med hinanden er blevet naturligt. 10

11 3.1.2 Kulturelt samarbejde Det grænseoverskridende samarbejde med Danmark og her især med Sønderjyllands Amt (fra 2007 med Region Syddanmark) er kendetegnet ved stor intensitet. Samarbejdet rummer både samarbejdet mellem kunstnere og institutioner i begge regioner. Kultursamarbejdet er koncentreret om grænseregionen. Men også landsdækkende insti-tutioner og kunstnere fra hele Schleswig-Holstein realiserer fælles projekter med danske kunstnere; især indenfor billedkunst, film, musik, museer og teater (speciel børneteater). Her er samarbejdet blevet permanent på grund af begge partnerregionernes vedvarende bestræbelser. En grænseoverskridende tysk-dansk kulturfaggruppe, med repræsentanter fra kulturafde-linger fra Region Sønderjylland-Schleswig, Region Syddanmark, fra kommunerne Aaben-raa, Haderslev, Tønder, Sønderborg, samt Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg bidrager væsentligt til dette samarbejde. Statskancelliet deltager som gæst i arbejdsgruppens møder. Delstatsregeringen bestræber sig på at styrke den tysk-danske grænseregion i dens kulturelle identitet. Fremragende kulturelle arrangementer rundt om Østersøen er egnede til at påvise fælles traditionslinier og til at iværksætte nye kulturelle forbindelser. Dette mål tjener kulturinitiativet Ars Baltica med dens multilaterale delprojekter, som f.eks. også folkbaltica, en folkmusikfestival, som finder sted for fjerde gang i I Flensburg og den tysk-danske Region Sønderjylland-Schleswig præsenteres der på talrige scener med flere end 100 kunstnere musikkultur fra landene rundt om Østersøen. Ud over selve koncerterne byder film, udstillinger, litteraturoplæsninger og workshops på indblik i det kulturelle liv i Østersøstaterne. Efter Norge, Sverige og Finland følger nu Estland som fokusland Flere end 70 kulturprojekter har i de sidste år indenfor rammerne af INTERREG III - projektet "People to People" ydet deres bidrag til det grænseoverskridende samarbejde og dermed også til den grænseoverskridende kulturturisme med Danmark. Med INTERREG III A-projekter, som f.eks. projektet FilmTrain, et kvalificeringsprogram for unge filmfolk, eller INTERREG IV programinitiativet People to People / " Kulturbro" (følgeprojekt) til samarbejdsprojekter indenfor kultur, ungdom og sport, er det kulturpolitiske samarbejde intensiveret. Her skal der især nævnes den tysk-danske børneteaterfestival, som 2008 gennemføres for fjerde gang. Børn og unge både nord og syd for grænsen, er inviterede til at se talrige internationale børneteaterproduktioner fra Tyskland, Danmark, det øvrige Skandinavien, Estland og Østrig. Et omfattende ramme-program med f.eks. en konference for formidlere indenfor børneteatret kompletterer dette grænseoverskridende projekt, som er på højt kunstnerisk niveau. De årlige tyskdanske messingblæserakademier har i mange år været en fast bestanddel indenfor det grænseoverskridende interkulturelle samarbejde. Med "Grænselandsportalen" (www.grenzlandportal.eu) er en tysk-dansk internetportal med informationer om Sønderjylland og Landesteil Schleswig lagt online. En særlig begivenhed er den Danske Kulturuge Anledningen til denne 11

12 kulturelle begivenhed er åbningen af det nye danske gymnasium (A.P. Møller Skolen) i Schleswig. Med hensyn til fredninger har der i mange år været et tæt samarbejde mellem Archäologisches Landesamt og Museum Sønderjylland også om fælles udgravninger. Overordnede mål er faglig udveksling, fremhævelse af nuværende og udvikling af fremtidige fælles faglige standarder. Under Islands ledelse er Schleswig-Holstein og Dan-mark med i den transnationale nominering af vikingestederne som verdenskulturarv hos UNESCO. På slesvig-holstensk side er Archäologisches Landesamt den væsentlige partner. Overordnede mål er bevaringen af fælles kulturel arv, fremme af turismeerhverv (steder med status af UNESCO-verdenskulturarv er blandt langdistanceturisternes yndlingsdestinationer), samt fremme af de fra UNESCO tilstræbte internationale koopera-tioner. Fremme af kulturarbejdet i den tysk-danske grænseregion ved seminarer, sprogkurser og studieture har i mange år været hovedpunktet for uddannelsesinstitutionerne i tilknytning Deutscher Grenzverein e.v. Akademiet i Sankelmark (i samar-bejde med det europæiske Akademie Schleswig-Holstein), den internationale ungdoms-uddannelsesinstitution Jugendhof Scheersberg og Nordsee Akademie Leck. Jaruplund Højskole er det danske mindretals eneste dannelses institution i Schleswig-Holstein og i dens arbejde drejer sig især om grænselandets multikulturelle mangfoldighed Mindretal Mindretalspolitik De nationale mindretal og folkegrupper i det tysk-danske grænseland det danske mindretal og den frisiske folkegruppe i Landesteil Schleswig, samt det tyske mindretal i Syddanmark er væsentlige aktører i dette geografiske område. Den slesvig-holstenske delstatsregering inddrager mindretallene i sit grænseoverskridende arbejde og initiativer for på denne måde at fortsætte den kontinuerlige dialog med mindretallene. I denne rapports periode gjaldt dette for eksempel for ministerpræsidentens rejse til København i januar 2006, for delegations-rejsen i februar 2007 til Syddanmark og for undertegnelsen af Fælles erklæring om regio-nalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig- Holstein og Region Syddanmark den 27. juni Mindretallene bidrager med deres eksistens og deres arbejde ikke blot til en kulturel mangfoldighed, men har derudover også vigtige funktioner som brobyggere ved den gensidige kulturformidling. Detaljerede oplysninger om de nationale mindretal og folke-grupper findes i mindretalsrapporten fra december 2007, udgivet af den slesvig-holstenske delstatsregering (LT-Drs. 16/1730). Rapporten foreligger også som brochure. I DialogForumNorden (DFN) har mindretallene og de institutioner, organisationer og politikere, som beskæftiger sig med mindretalsrelevante emner, sluttet sig sammen for gensidig at informere hinanden og hvis der er behov for det samen at tage stand-punkt, hvor mindretalsanliggender er berørt. Derved bliver de enkelte organisatio-nernes og institutionernes uafhængighed og selvstændighed bevaret. Ministerpræsidentens mindretalskommitterede har overtaget koordinationen af DFN. 12

13 Året 2005 var mindretalspolitisk præget af 50-årsdagen for undertegnelsen af København-Bonn erklæringerne. Den 29. marts 1955 undertegnede Forbundskansleren Konrad Adenauer og den danske Statsminister Hans Christian Hansen København-Bonn erklæringerne om mindretallenes rettigheder på begge sider på Petersberg nær Bonn. Det centrale festarrangement fandt sted den 29. marts 2005 på Sønderborg slot. Forbundskansler Gerhard Schröder, Statsminister Anders Fogh Rasmussen og den daværende Ministerpræsident Heide Simonis var til stede. I en fælles tysk-dansk erklæring om mindretallene hed det : Siden 1955 har de to erklæringer fremmet og sikret den fredelige sameksistens mellem mindretallene på begge sider af den dansk-tyske grænse og banet vejen for udviklingen af venskabelige og tætte forbindelser mellem Tyskland og Danmark. Vi er overbeviste om, at dette kan tjene som inspiration for afklaring af mindretalsspørgsmål i Europa og andre steder. Med det formål at skærpe regionens profil og at vise dens specifikke lokaliseringsfaktorer, udliciterede Landdagspræsidenten en kompetenceanalyse Mindretal som lokalitetsfaktor i det tysk-danske grænseland i december Europäische Akademie i Bozen (EURAC Research) fikl denne opgave. Hermed åbnedes der for et uafhængigt og fordomsfrit blik udefra på regionen. De fleste af de indtil den tid gennemførte undersøgelser og studier har koncentreret sig om økonomiske og sociale udviklinger og strategier. Et samfundspolitisk ideal, som også indbefattede de historiske og kulturelle bindeled i det gamle hertugdømme Slesvig, samt den grænselandsspecifikke opfattelse med hinanden hos mindretallene og flertalsbe-folkningen, har aldrig før været genstand for analyse. Den 5.marts 2008 afleverede EURAC officielt dette studie til landdagen. På et fælles møde mellem landdagenes udvalg for Europa, uddannelse og økonomi blev studiet præsenteret og diskuteret. Yderligere præsentationer af studiet er planlagt i Berlin, København og Bruxelles. Studiet belyser de regionsspecifikke forhold og mindretallenes rolle med videnskabelige kriterier og metoder. Spørgsmålet var, om der kan påvises en sproglig, kulturel, social og økonomisk merværdi af mindretallene for flertalsbefolkningen. Med den empirisk-analytiske metode påviser studiet mindretallenes betydning som en lokaliseringsfaktor i grænselandet. Og den kommer entydigt til det resultat, at mindretallene i grænseregionen yder tre positive bidrag til samfundet: De råder over social, human og kulturel kapital, international anerkendelse, tospro-gethed, hhv. flersprogethed og de leverer impulser til grænseoverskridende innova-tioner. Mindretallene fungerer som brobyggere, impulsgivere, ambassadører, netværks-dannere, formidlere og de engagerer sig i høj grad i frivilligt arbejde. Deres adfærd er præget af åbenhed, interkulturel forståelse og historisk forsoning. På basis af disse resultater påpeger studiet mulige udviklingsstrategier for flertals- og mindretalsbefolkningen. De lokale aktører opfordres til at udvikle tiltag 13

14 for strategiens realisering. Disse kan være et vigtigt bidrag i bestræbelserne for at skærpe regionens profil i Nord- og i Sydslesvig. Endnu en positiv effekt kan være den tysk-danske grænse-regions profilering på europæisk plan. 3.2 Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa // Ministerium for justits, arbejde og Europa Samarbejde inden for rammerne af INTERREG Projekter inden for rammerne af INTERREG III A ( ) Ved hjælp af EU-støtteprogrammet INTERREG III A har partnerne i de to hidtidige programområder Sønderjylland-Schleswig und Fyn-K.E.R.N. med succes praktiseret grænseoverskridende samarbejde indenfor talrige områder. Der er kommet nye kvaliteter i det grænseoverskridende samarbejde. Der er blevet åbnet for nye samarbejdsfelter. Flere vigtige aktører i den regionale udvikling er inddraget. Ved arbejdet i de mangfoldige projekter er partnerne på de forskellige plan, til dels for første gang, kommet i kontakt med hinanden og har erkendt mulighederne og potentialerne, som ligger i det grænse-overskridende samarbejde. I Region Sønderjylland-Schleswig blev der gennemført godt 45 projekter med en støttevolumen på ca. 14 mio. euro på fire prioriterede indsatsområder med fokus på områderne uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsmæssig udvikling (se bilag 2). Dertil hører projekter som: 1. Pilgrimsvej Hærvejen: Hensigten med det grænseoverskridende projekt "Pilgrimsvej Hærvejen" har været at oprette en infrastruktur til vandrerturismen i corporate design ved den gamle nord-syd-fjernvej mellem Jels (Sønderjyllands Amt) og Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg). Denne infrastruktur består af fag- og sagsinformationer, rastepladser og ople-velsessteder, printmedier, kort og en hjemmeside. Indenfor vandreturismen konstateres der i dag enorm tilvækst og denne turisme skaber nye trends, f. eks. "at valfarte" (se Jakobsvejene), emnecentrerede ekskursioner, "Walking" og cykelvandringer. Hærvejen er med dens seværdigheder særlig velegnet til også at etablere og fremme disse tendenser i regionen. Dermed har projektet åbnet for nye marketingsmuligheder i et økonomisk mindre udviklet område. Derudover er der med emnet Hærvejen blevet udviklet et tilbud om en bedre forståelse af tysk og dansk kultur og identitet i grænse-regionen. 2. Infocenter Grænse: Det ny etablerede Infocenter Grænse Grenze, som indrettedes i Region Sønderjylland-Schleswigs Regionskontor i Padborg i august 2004, har hurtigt udviklet sig til en væsentlig aktør på det grænseoverskridende tysk-danske arbejds-marked. Projektets mål er at reducere hindringer for arbejdstagernes grænsependling og at stille informationer for grænsependlere til rådighed for på denne måde at øge antallet af grænsependlere. Dette projekts succes kan også ses ved, at mange henvender sig til Info-Centret for at få vejledning og at projektet fortsættes efter at INTERREG A støtteperioden er endt. Her har regionen altså ydet et væsentligt bidrag til at modvirke de fortsat bestående bløde hindringer for grænsependlingen ved at uddybe rådgivningstilbuddene og også ved at give impulser til at fjerne hindringer. 14

15 3. IMWatT Internationalisierte Mechatronik für Windkraft-Technologie: Vindenergisektoren er en branche i vækst, som har en stor betydning for Region Sønderjylland-Schleswig og der er brug for mange faglærte arbejdere. At kvalificerede mechatronik-faglærte medarbejdere står til rådighed er en central forudsætning for en fortsat positiv udvikling. IMWATT imødekommer dette behov med flere nye uddannelsestilbud og efteruddannelsestilbud, som især tilgodeser vindenergisektorens behov. Endvidere tilgodeser uddannelserne internationaliseringen i dette område. Hertil blev der udviklet internationaliserede læseplaner til uddannelsen og efteruddannelsen af mechatroniker (D), samt automatikfagtekniker (DK). Kvalifikations- og læseplansforskningen tager hensyn til behovet for faglærte på det internationaliserede arbejdsmarked og har resulteret i en eksemplarisk udvikling af udvalgte kvalificeringsmoduler. For Region Fyn/K.E.R.N. s vedkommende blev støttevolumen firedoblet under INTERREG III A programmet til ca.10 mio. euro. Følgelig kunne der ydes støtte til dobbelt så mange projekter, dog med hver især større tilskud end under INTERREG II A. (se bilag 3). Der blev givet mangfoldige impulser til den regionale udvikling, især inden for områderne forskning og erhvervslivet. Det grænseoverskridende samarbejde omfattede de tre prioriteter Erhvervsudvikling, Miljø og energi, samt Udvikling af menneskelige ressourcer. Som eksempler kan der her nævnes følgende projekter: 1. Projekt Forbedring af badevandskvalitet Målet med dette projekt fra Miljøcenter Fyn og Kreis Rendsburg-Eckernförde, som løber fra 1. januar 2006 til 30. september 2008 er at udpege, at analysere og at vurdere kilderne til forurening med bakterier, samt deres vej til badevandet ved programområdets kyster. Under projektets forløb tages der initiativer til identificeringen af forureningskilder, til evaluering af mulige reduktio-ner/eliminering af kilderne, til udviklingen af et rehabiliteringskoncept for sådanne forure-ninger, etablering af et varslingssystem så badegæster advares når der er forurenings-risiko, samt til forskningsarbejder omkring forhindring af iltsvind ved reduktionen af eutrofieringen af havneområderne. Koncepterne og varslingssystemerne rapporteres til de ansvarlige myndigheder, således at der kan forventes et grænseoverskridende koncept til håndteringen af badevandsforureninger som projektresultat. Dette koncept kan bagefter også realiseres andre steder i Tyskland, Danmark og EU. 2. Studiefag Biologisk oceanografi Målet med projektet, der varede fra januar 2003 til og med juli 2007, var udviklingen af et fælles studiefag i biologisk oceanografi. Projektpartnere var Biologisk Institut (SDU) og Leibniz-Institut für Meereswissenschaften an der Universität Kiel. Begge partnerinstitutioner bidrager med deres knowhow og deres specialviden indenfor forskning og undervisning til et tværfagligt tilbud af forelæsninger, seminarer, praktiske øvelser og feltkurser i alle aspekter indenfor biologisk oceanografi. Vigtige innovationer, som opnås med dette studiefag, er: tværfagligt studium grænseoverskridende uddannelse international uddannelse netværksdannelse mellem Syddansk Universitet og Universität Kiel. Projektets resultater er et nyt studiefag og kandidater, som er kvalificerede til et job indenfor maritimt miljø i forskning og uddannelse, samt i den private sektor. 15

16 3. Projekt Virtuelt museum : Det handler om et projekt på tværs af regionerne Sønderjylland-Schleswig og Fyn/K.E.R.N: Målet med projektet er en internetpræsentation af den nyere historie (150 år) for Sønderjylland, Fyn og Schleswig- Holstein ud fra både tysk og dansk synsvinkel på tysk, dansk og engelsk. Præsentationen er rettet mod skoler, universiteter, museer, biblioteker, samt historiske steder, turismedestinationer, hoteller og private i regionen. Gennem sammenknytningen af den mest moderne informationstek-nologi med den videnskabeligt funderede regionalhistorie skabes der for første gang et virtuelt museum, som intelligent reagerer på de forskellige brugergruppers behov og evner og som stiller lige netop de informationer til rådighed, som er relevante for de respektive brugergrupper. INTERREG III A-støtten varede fra april 2005 til marts Som facit kan der konstateres, at der ved hjælp af EU s medfinansiering blev realiseret talrige projekter indenfor det grænseoverskridende samarbejde som ellers ikke ville have været realisable og at der på denne måde er opnået strukturelle forbedringer i regionen. Den gode kommunikation mellem forvaltning, politik, erhvervsliv og institutioner og samarbejdet ved projekternes planlægning og koordinering har også haft positiv indflydelse på andre grænseoverskridende arbejdsområder Status & perspektiver af INTERREG IV A ( ) Den nye INTERREG IV A programgeneration 2007 til 2013 spiller en stor rolle for styrkelsen af den tysk-danske grænseregion. Fremover findes der to i stedet for hidtil tre programområder: Syddanmark-Schleswig-KERN i nord og Fehmarnbæltregionen Sjælland-Ostholstein-Lübeck og Plön i øst. I december 2007 godkendte den Europæiske kommission de operationelle programmer for de to tysk-danske program-områder. Alene til det grænseoverskridende projektarbejde i Region Syddanmark- Schleswig og KERN står der i den kommende støtteperiode 2007 til 2013 EU- INTERREG-midler til et beløb af 44 millioner euro til rådighed. Sammen med de tyske og danske komplementær-finansieringsmidler bliver det til en samlet volumen på næsten 70 millioner euro til Nord-regionen. Dermed kan der gives støtte til godt 100 projekter. Baseret på erfaringerne med det grænseoverskridende samarbejde siden 1991 sikrer INTERREG IV A programmet videreførelsen af de hidtidige samarbejdskoncepter, der har vist gode resultater. På baggrund af det udvide programområde og sammensmelt-ningen af de hidtidige to programområder til et nyt fælles INTERREG IV A program-område åbnes der for nye samarbejdsmuligheder. Derved forventer programpartnerne yderligere impulser til den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i den fælles grænseregion. De strategiske mål realiseres gennem programmets tre prioriteter: 1. Styrkelse og konsolidering af den regionale videnbaserede økonomi 2. Udvikling af områdets rammebetingelser 3. Samarbejde i hverdagen og funktionel integration i grænseregionen 16

17 Illustration: Kort over det aktuelle programområde Kilde: INTERREG IV A Operationelt program for Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N

18 Abb. Strategier, prioriteter og indsatsområder for INTERREG IV A programmet Syddanmark Schleswig K.E.R.N Overordnede strategier Regionale INTERREG IV A strategier Prioriteter Indsatsområder 1.1 Vækst gennem iværksætteri og erhvervssamarbejde EU-strategier: Göteborg Lissabon INTERREGprogrammet Kraftcenter gennem udnyttelse af de regionale forskelle og ressourcer 1. Styrkelse og konsolidering af den regionale videnbaserede økonomi 1.2 Anvendelse og udvikling af ny teknologi 1.3 Udvikling gennem forskning og uddannelse 1.4 Udvikling gennem turisme og oplevelsesbaseret økonomi 1.5 Sundhedsudvikling Nationale strategier Aktiv medspiller i globalisering 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2. Udvikling af områdets rammebetingelser 2.2 Bæredygtig natur- og miljøudvikling 2.3 Bæredygtig energiudvikling 2.4 Transport og logistikudvikling Regionale strategier Øge programområdets attraktivitet 2.5 Bæredygtig udvikling af bosætningen og styrkelse af den lokale identitet 3.1 Kultur, sprog og gensidig forståelse Lokale strategier Styrke det grænseoverskridende samarbejde 3. Samarbejde i hverdagen og funktionel integration i grænseregionen 3.2 Arbejdsmarket og grænsependling. Skolesamarbejde 3.3 Offentlig transport og mobilitet 3.4 Administrativt og myndighedssamarbejde Kilde: INTERREG IV A Operationelt program for Syddanmark-Schleswig- K.E.R.N

19 Det udvidede programområde byder på nye perspektiver og chancer for fremtidige samarbejdsprojekter. Indsatsområderne omfatter erhvervsliv, teknologi, forskning, uddannelse, turisme, sundhed, trafik, bosætning, miljø, energi, arbejdsmarked, kultur og administrativt samarbejde (se grafik ovenfor). Væsentlige impulser og projekter især til prioritet 3 forventes fra Region Sønderjylland-Schleswig. Et tysk-dansk INTERREG-udvalg vil afgøre, til hvilke projektansøgninger der bevilliges støttemidler. Det hidtidige Interreg-sekretariat i Flensburg bliver nu det centrale program-sekretariat under paraplyorganisationen Entwicklungsagentur Nord GmbH. Her får både tyske og danske projektpartnere udførlig rådgivning, og samarbejdsplaner bliver fulgt op- lige fra projektudvikling, ansøgningsprocedurer helt hen til gennemførelse. Her er ansat kompetente medarbejdere fra delregionerne Schleswig, K.E.R.N. og Syddanmark. Derud-over findes der et Info-point i Rendsburg. Programmets forvaltningsmyndighed, administrative opgaver samt bevillingerne m.m. varetagesi Vejle. Optaktskonferencen for den nye programperiode fandt sted i februar Tilbagemel-dingerne fra de mange deltagere var meget positive. Der findes allerede talrige grænse-overskridende projektidéer, som i fremtiden vil blive videreudviklet fra danske og tyske projektpartnere og hvortil der ansøges om Interreg-støtte Transnationalt samarbejde indenfor rammerne af INTERREG B Et vigtigt instrument for fælles projekter er ud over det grænseoverskridende samarbejde under INTERREG IVA også det transnationale samarbejde, hvor slesvig-holstenske og syddanske partnere kan samarbejde multilateralt i hele Nord- og Østersøom-rådet. Nordsø- og Østersøprogrammerne indenfor rammerne af INTERREG III B ( ) har hidtil været de mest omfattende programmer til fysisk planlægning, arealanvendelse, og egnsudvikling for Nordog Østersøområdet og de største finansie-ringselementer til at fremme nordsøog østersøprojekter. Både i INTERREG IIIB østersø- og nordsøprogrammet ( ) og i den lige påbegyndte støtteperiode INTERREG IVB Østersø og Nordsø ( ) har partnerne fra de to regioner medvirket i bl.a. følgende projekter eller projektidéer til den nye støtteperiode: A.S.A.P. Efficient Administrative Structures as a Prerequisite for Successful Economic and Social Development of Rural Areas in Demographic Transition (INTERREG IIIB Østersø): Forbedring af forvaltningsstrukturerne både på regionalt og lokalt plan, for at de således er i stand til at fremstille og implementere politikker, som er tilpassede til de specielle efterspørgsler/behov i de landlige områder. Partnere er bl.a.: IM, Region K.E.R.N., Kreis Nordfriesland, Kreis Ostholstein, Fyns Business and Development Centre; Samlet budget: ; projektperiode: BERNET CATCH Integrated Management of Catchments (INTERREG IIIB Østersø: Målet med projektet er at udvikle fælles instrumenter og strategier til implementeringen af EU-vandrammedirektivet inden for området vandindvinding. Partnere er bl.a.: Landesamt für Natur und Umwelt (LANU), Fyns Amt (Lead Partner); Samlet budget: ; projektperiode: 19

20 Baltic Sea Virtual Campus BSVC (INTERREG IIIB Østersø): Implementering og testning af en elektronisk platform for en fælles uddannelsesinfrastruktur, for at tilbyde akademiske online uddannelser. BSVC skal være åben for alle universiteter og den skal muliggøre, at de udformer deres egne e-learning tilbud. Partnere er bl.a.: Fachhochschule Lübeck (Leadpartner), Fachhochschule Kiel, Tietgen Business School (Odense/DK); Samlet budget: ; projektperiode: EuRoB - European Route of Brick Gothic - Historical European Architecture as a common heritage and as a local and regional economic factor (INTERREG IIIB Østersø): Øget synliggørelse af murstensgotik som fælles arv på tværs af alle lande i hele Østersøregionen. EuRoB fokuserer på denne turisme-profil, som endnu skal udvikles. Partnere er bl.a.: Hansestadt Lübeck, Haderslev Kommune; samlet budget: ; projektperiode: NEW HANSA of sustainable Ports and Cities (INTERREG IIIB Østersø): Udvikling af fremadrettede løsninger til reduceringen af miljøbelastningen grundet skibssejlads, samt bæredygtig udvikling af havnebyerne. Partnere er bl.a.: Stadtwerke Lübeck (Leadpartner), Hansestadt Lübeck, Kolding Havn; samlet budget: ; projektperiode: NTN/NTN II - Transport Corridors project of Nordic Transportpolitical Network (INTERREG IIIB Nordsø): Projektets mål er udbygningen af transportkorridorer fra det sydlige Norge og vestlige Sverige gennem Jylland og Nordtyskland helt ned til midten af Europa. Partnere er bl.a.: Kreise Dithmarschen, Nordfriesland og Steinburg (uden støttemidler), South Jutland County Council, Vejle County; samlet budget: ; projektperiode: ToLearn - Developing Sustainable Tourism in the North Sea Region - Applying the Tourism Learning Area Concept (INTERREG IIIB Nordsø): Projektet skal på langt sigt støtte udbud og efterspørgsel inden for kystturisme i hele Nordsøregionen og specielt ved Schleswig-Holsteins vestkyst. Partnere er bl.a.: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Geographisches Institut (Leadpartner), Fachhochschule Westküste, Insel- und Halligkonferenz e.v., Region Uthlande, Syddansk Universitet; samlet budget: ; projektperiode: FSI - Facilitating Sustainable Innovation (INTERREG IIIB Nordsø): Projektet skal udvikle det interregionale samarbejde indenfor nyskabende, bæredygtigt samarbejde mellem organisationer, for at nå frem til nye produkter, veje, virksomheder og netværk. Partnere er bl.a.: Insel- und Halligkonferenz e.v., Region Uthlande, Flagskibet.dk; samlet budget: ; projektperiode: NAVE NORTRAIL - The North Sea Coastal Path (INTERREG IIIB Nordsø): NORTRAIL-projektet beskæftiger sig med historiske veje, søveje og gamle stier i de nordatlantiske kystregioners kulturlandskaber. Projektets grundlæggende idé med nordsøkystvejen (Nortrail) består i at skabe et net af landskaber og stier, hvilket er knyttet sammen via gangstier.partnere er bl.a.: Amt Karrhade, South Jutland County Council, Ribe Amt; samlet budget: ; projektperiode: BurVal - Ancient groundwater resevoirs in buried valleys - sustainable water resources for the future (INTERREG IIIB Nordsø): Projektet fokuserer på at forøge viden om render /begravede dale fra kvartærtiden som 20

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2013/2014 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Rammerne Det grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein videreudvikles

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

MED HINANDEN, FOR HINANDEN

MED HINANDEN, FOR HINANDEN MED HINANDEN, FOR HINANDEN KOMPAKTUDGAVE AF KOMPETENCEANALYSEN: MINDRETAL SOM LOKALITETSFAKTOR I DEN DANSK-TYSKE GRÆSNEREGION Nyt oplag i forbindelse med INTERREG 4A projektet Mindretallenes Hus, 2013

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn -

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - CBLog Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - 1. Think-Tank - Tank 15.09.2009 Technologiezentrum Flensburg Støttet af I. Projektpartnere & personer: Wirtschaftsförderungs und Dr. Klaus Matthiesen

Læs mere

DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER

DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER SYDDANMARK DybbølDüppel 1864-2014 DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER Gode rødder giver vækst i fødevareerhvervet Hovedudfordringen bliver at holde på de bedste hjerner 1 intro Tekst: Jens Kurt Jørgensen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Henrik Becker-Christensen Tale ved FUEV Kongres 2014 Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Mine damer og herrer. Kære kongresdeltagere. Jeg skal overbringe jer en hilsen fra

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Projekt Drivvejen EU-projektet Ideen til NAVE Nortrail blev udviklet i Hordaland

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Regionskontor & Infocenter

Regionskontor & Infocenter Regionskontor & Infocenter Regionskontor Regionskontor & Infocenter & Infocenter Årsberetning Årsberetning 2007 2007 Indhold 1. Indledning 3 1. Prioriteter og opnåede mål 3 2. Budget 4 3. Marketing/Offentlighedsarbejde

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 229 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 229 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 229 Offentligt J.nr. j.nr. 08-067899 Dato : 3. juni 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 228, 229, 230, 231

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

EU- & SYD/SØNDERJYLLAND

EU- & SYD/SØNDERJYLLAND eu & regionerne EU- & SYD/SØNDERJYLLAND en region i udvikling eu-sonderjyl.indd 1 26-09-2011 11:57:48 EU er også lokalpolitik, og lokalpolitik er også EU-politik. EU har stor betydning for lokalområderne

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Fælles strategier med henblik på reduktion af risikoen for stormfloder i lavtliggende kystområder

Fælles strategier med henblik på reduktion af risikoen for stormfloder i lavtliggende kystområder Fælles strategier med henblik på reduktion af risikoen for stormfloder i lavtliggende kystområder Resultater fra et transnationalt projekt gennemført af offentlige myndigheder er www.comrisk.org Indledning

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Branding og Vadehavet:

Branding og Vadehavet: Branding og Vadehavet: - Eksempler på best practice - Erfaringer med branding fra Tyskland og Holland Naturstyrelsen, Rømø, 16. maj 2012 Best practice Potentialet, inspiration fra Rig på Natur Verdensnaturarv

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere