SWAY Solutions firetrins udviklingsmodel!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SWAY Solutions firetrins udviklingsmodel!"

Transkript

1 . firetrins udviklingsmodel! Digitalisering er en essentiel del af udviklingsprocessen i alle virksomheder. har mangeårige erfaringer med digitalisering, effektivisering, forandring og forbedring. Digital strategi En digital strategi skal i bund og grund understøtte kunder og medarbejderes forventning til online service. Gør strategien ikke det, er den forfejlet og virksomheden taber penge på sine it investeringer! firetrins udviklingsmodel bryder den digitale udvikling og den organisatoriske tilpasning ned i logiske bidder, der hver især er profitable. firetrins udviklingsmodel: - mindsker risikoen i den enkelte investering - mindsker kapitalkravet - skaber et fleksibelt udviklingsmiljø - forfølger virksomhedens mål - tager til enhver tid udgangspunkt i kundens behov - øger speed to market Virksomheder, der arbejder trinvist med deres Kontakt: Partner Trygve Ibsen Bank på el. digitalisering, har 20 procent højere afkast end virksomheder, der ikke gør det (MIT 2010).

2 IT strategi og implementering af en digitaliseringskultur? kan hjælpe en virksomhed med deres udvikling og deres implementering af digitale processer 1) Lokalt En digital strategi skal ikke betragtes som en teknologisk øvelse. En digital strategi er en modningsproces, hvor en række roller og enheder i virksomheden skal lære at arbejde anderledes sammen og se sit ansvarsområde i en ny og mere konkurrencedygtig kontekst. Speed to market At tænke digitalisering og langsigtet strategi sammen i en for snæver eller ufleksibel kontekst vil hæmme virksomhedens evne til at levere service og løsninger til markedet hurtigt og præcist. Den rigtige metode og model har pt. en meget kort levetid og vinduer i markedet åbner og lukker sig med meget stor hastighed. 2) Standardisering 3) Optimering Hvor mange it strategier havde i 2008 taget højde for udviklingen i smartphones, tablets og facebook? Den digitale strategi skal være et udtryk for organisationens evne til med en bred front at rykke og lære i markedet og udnytte dets finansielle og samarbejdsmæssige muligheder evnen til speed to market. 4) Vækst Forandring gennem læring og muligheder Det er i markedet, at virksomheden lærer og forstår effekten af- og mulighederne i digitalisering. I udvikling af digitale processer afdækkes forretningskomponenter og behov, så de kan ses i nye sammenhænge og muligheder. Det vigtigste i en digitaliseringsproces er, at læring, tilpasning og fleksibilitet indgår på lige fod med metodik, planlægning og styring.

3 Den digitale udviklingsmodel digitale udviklingsmodel er inspireret af modeller omkring produktets livscyklus, som arbejder med vugge til grav tankegangen fra udvikling af den gode idé, til profitering af den gode idé, til udfasning af den nu forældede idé og udvikling af en bedre idé. Modellen er bygget op omkring fire faser, der hver især nedbryder aktiviteter i operationelle, taktiske og strategiske mål. Modellen sikrer ikke, at det strategiske mål er korrekt, men at organisationen arbejder villigt og fleksibelt efter målet. De fire udviklingsfaser er illustreret i nedenstående figur: Fase l: Udvikling af forretningsmodellen Kundesegmentering Ejerskab Manuelt krydssalg Virksomhed i virksomheden Eksperimenterende Simpel infrastruktur Linjerne ejer udvikling Pipeline Fase ll: Standardisering Fælles begrebsramme Dokumentation Fælles infrastruktur Projektstyring Fase lv: Vækst og interaktion Øget eksternt samarbejde Dataudveksling Fra kunde til borger Fusioner Akkvisitioner Fase lll: Organisatorisk optimering Strategisk målopfyldelse Integration af roller Digitalt krydssalg Self service Direktionsbeslutninger Forandring Implementering De fire faser sikrer, at målopfyldelsen brydes ned i logiske bidder, der hver især er profitable. Dette mindsker risikoen i de enkelte investeringer, mindsker kapitalkravet og øger fleksibiliteten i udviklingen. I takt med at funktionaliteten bygges op og gevinster hjemtages, kan det besluttes hvorvidt målsætningen er nået, eller om projektet skal bevæge sig videre til næste fase. Gennem faserne skabes afkast på forskellige præmisser og ud fra forskellige delmål. De fire faser skal derfor håndteres ud fra forskellige perspektiver og ledelsesmæssige hensyn. Modellen arbejder derfor generisk med følgende temaerne, ledelsesfokus, metode, governance og incitament. Se strukturen herunder: Tema \ Fase Fase l Fase ll Fase lll Fase lv Ledelses fokus Metode Governance Incitament Lokal optimering af service og ydelser Eksperimenterende og opklarende Linjelederen står på mål for lønsomhed i eget regi Se det vokse og tage form Struktureret gennem projekter Standardiseret data og it model Leverancestyring og scale via standardisering Komme i mål og levere Strategiske mål om lønsomhed og markedsperformance Forandringsledelse og kulturskred Kundens og end to end processers lønsomhed Lønsomme kunder Strategiske allicancer og konkurrencesituation Due diligence, markedsmuligheder og finansiering Cost of capital og finansiel udvikling Aktiekursen

4 De fire faser ledelsesfokus Fase l lokal optimering af service og ydelser De enkelte enheder i virksomheden skal gentænke sig selv i forhold til sine interne og eksterne kunder. De enkelte linjeledelsers rammer skal udvides, så de kan eksperimentere og udvikle deres organisation og relationer i forhold til den overordnede strategi linjerne skal skære fedtet fra. Virksomhedens enkelte enheder skal identificere og forstå et kundemæssigt ejerskab i en meget konkret kontekst og agere som en virksomhed i virksomheden. Linjelederen skal være entreprenant og udfordre vi plejer kulturen ved at gå forrest og træffe beslutninger, der hurtigt bliver testet af og iværksat. Fase ll standardiseret data og it model Fase ll er stabe og it s (projektledere, arkitekter og udviklere) hjemmebane. De skal optimere linjeledernes behov billigere og mere effektivt og med mere funktionalitet og integration end linjerne selv kan. Dette er en projekteringsfase, hvor der træffes betydende infrastrukturelle, men få forretningsmæssige beslutninger. Stabe og it skal forhandle konkrete leverancer og indhold på plads, som skaber synergier på tværs af linjerne. Forløbet skal skabe de mest lønsomme og effektive løsninger på markedet. Fase lll performance og end to end forståelse I fase l var der meget fokus på kundeforståelse, kundesegmentering og lokal optimering af services og produkter. I fase ll var der fokus på standardisering, forhandling og design og dokumentation. I fase lll er der fokus på en gennemgående forandring af organisationen, som skal ændre sin interne samarbejdsstruktur og servicering af kunden. Processerne er understøttet end to end og der er implementeret self service faciliteter og lignende. Budskabet om strategiske mål skal (gen)kommunikeres med udgangspunkt i resultater fra fase l og ll, så strategien ses i en konkret kontekst. Direktion og topledere skal sætte scenen og stille nye krav til personalerollers indhold og performance for derigennem at skabe en kultur, hvor der altid handles ud fra kunden og virksomhedens bedste. Fase lv strategiske alliancer og konkurrencesituation I fase lll kom viden om kunden i centrum og kundens lønsomhed blev målt i forhold til virksomhedens profit. I fase lv ser ledelsen virksomhedens overordnede performance i forhold til markedet. Ledelsen har her 100 procent fokus på det, der er profitabelt og som skal ekspandere og det der taber penge og som skal retænkes i fase l eller lukkes. Ledelsen har fokus på strategiske alliancer, hvor flere aktører samarbejder omkring kunden og har fokus på vækstmarkeder.

5 De fire faser metode Fase l inkludering af medarbejdere og kunder samt prototyping Linjelederen skal invitere kunderne mere ind i processerne og spørge ind til hvorfor og hvordan. Samtidig skal linjelederen arbejde med følgende: - segmentering af sit inflow og dermed segmentering af sine kunder, services og processer - skabe forretningsmæssige retningslinjer for de enkelte segmenter - bygge en datamodel op, der understøtter produkter, roller og processer Sammen med kunden, sine medarbejdere og evt. ekstern hjælp skal linjelederen prototype løsninger overfor forskellige kunde- og produktsesegmenter og derigennem afklare relevant og irrelevant og høste quick wins.. Løsningerne skal dokumenteres, så kunderne forstår dem. Beslutninger træffes lokalt af linjeledelsen og i øvrigt gennem ledelseshierarkiet. Fase ll styret via projekter Gennem foranalyser og lignende skal stabe og it udvikle en standardiseret infrastruktur med en fælles data og it model, der supporterer linjerne med funktionalitet, data og digitale servicekanaler. Data og funktionalitet, der er inkluderet i denne infrastruktur, outsources til stabsenheder og it. Styringen og ansvaret for resterende data og funktionalitet skal forblive i de enkelte linjer. Alt hvad der indgår i fase ll projektet skal dokumenteres på ensartet vis og være bredt tilgængeligt. Beslutninger træffes compliant i styregrupper ud fra faggruppers og forretningsenheders redegørelser og lønsomhed i øvrigt. Styregrupperne er sammensat af relevante ledere og specialister fra hele virksomheden. Fase lll forandringsledelse og kulturskred I fase ll blev der skabt synergier på tværs af virksomheden gennem en integreret infrastruktur, der understøtter end to end serviceprocesser og tilbyder disse via en række (self)service kanaler. Rollerne ændres og kunden bliver i høj grad en samarbejdspartner, og kommunikation og opdatering af forskellige produkt- og relationelle forhold sker gennem processer, der er foranlediget automatisk via mail, sms eller lignende. I denne fase iværksættes der en række kommunikative og uddannelsesorienterede tiltag overfor kunder og medarbejdere, der understøtter organisationens transformation fremad mod de nye strukturer. Der følges op gennem udviklingssamtaler, panelmøder, kundemøder og lignende. Beslutninger træffes lokalt, så længe de holdes indenfor rammerne defineret i fase ll. Fase lv due diligence, markedsmuligheder og finansiering I fase lll undergik virksomheden en gennemgående organisatorisk forandring, og der var fokus på optimering af interne strukturer og kundeforhold. I fase lv sættes virksomheden i forhold til markedet og investering i strategiske vækstpotentialer. Disse identificeres gennem overordnede økonomiske analyser, due diligence arbejde og lignende. Der er fokus på virksomhedens finansielle strukturer og bestyrelsen (aktionærerne ) inddrages meget aktivt i diskussionen af investering i nye muligheder versus udbytte. Virksomheden som investeringsobjekt bliver sat i forhold til andre investeringsobjekter.

6 De fire faser governance Fase l linjelederen står på mål for lønsomhed i eget regi Fase l er entreprenørens hjemmebane. Entreprenøren er den enkelte linjeleder og direktionen er en slags aktionær. Den enkelte linjeleder skal opfatte sig selv som en administrerende direktør, der arbejder ud fra det strategiske mål og dokumenterer afkast. Linjelederen skal prisfastsætte sine services og produkter som leveres til interne og eksterne kunder. Prisfastsættelsen skal ske på almindelige markedsvilkår. Interne kunder har altså mulighed for søge ekstern hjælp eller foretage ydelsen selv. Linjelederen skal investere i projekter med umiddelbar tilbagebetalingstid altså kortsigtet. Linjelederen skal dokumentere et positiv afkast fra sine handlinger indenfor 6-18 måneder. Fase ll tværgående projektstyring I fase to arbejder stabene og it (projektledere, arkitekterne, udviklere mfl.) for linjerne. Den formelle struktur sker i projekter, der refererer til styregrupper, som godkender leverancer. Stabene skal forhandle konkrete leverancer og indhold på plads med en bred skare af kravstillere fra linjerne, der giver sig til udslag i projekt- og leveranceplaner. Linjerne skal godkende leverancer, gennem nøje test af kvaliteten i den underliggende funktionalitet. Projektlederen sikrer delleverancer til og løbende dialog med en række relevante styregrupper, hvori der er repræsenteret relevante ledere og specialister fra linjerne. Fase lll kundens og end to end processers lønsomhed Governance i fase l tog udgangspunkt i optimering og ejerskab af organisatoriske strukturer. I fase ll blev billedet kompliceret ved at sætte strukturer op for tværgående standardfunktionalitet. Således bygger governancestrukturen sig op. Governance i fase lll tager udgangspunkt i de enkelte kunder og de enkelte servicekanaler og lønsomheden for disse. Der bliver etableret roller som for eksempel key account managers, der har ansvaret for de enkelte kunders lønsomhed. Der er således etableret et lønsomhedsspil mellem organisation, funktionalitet, data og salgs og servicekanaler og kunder. Der følges intenst op på afvigelser fra dette spil (rammer), da svagheder i forretningsmodellen og/eller kulturen afspejles i heri. Fase lv cost of capital og finansiel udvikling Governancestrukturen i fase l til fase lll følger op på den interne lønsomhed. I fase lv sættes den interne lønsomhed overfor eksterne investeringsmuligheder. Giver de enkelte forretningsenheder et tilstrækkeligt afkast i forhold til forventet og den øvrige udvikling i markedet? Værdien af det digitale og organisatoriske set up kan ændre sig fra marked til marked og situation til situation. Der skal etableres en governancestruktur, der understøtter beslutninger om forbliv, ekspander eller forlad.

7 De fire faser incitament Fase l se det vokse og tage form Et fase l projekt startes op, når virksomheden vil noget nyt eller taber penge på det eksisterende. Når der en burning platform eller en burning opportunity. Processen skal udføres af entreprenante typer, der kan optimere det tilstedeværende ved at bruge dette ud fra nye vinkler. Alt efter organisationens karakter skal der måske rykkes rundt på organisationens roller. Den ældre leder, der har haft det fint med den nuværende struktur i mange år, skal måske indgå som faglig ressource, og den unge og stræbsomme skal måske have chancen for at bevise sig selv. Incitamentsstrukturen skal tage afsæt i, hvorvidt det lykkedes organisationen at lave besparelser eller kvalitetsløft indenfor 6-18 måneder uden større investeringer. Incitamentet kan være økonomisk, hvor personen(erne) får x procent af afkastet/besparelsen, en ny titel eller lignende. Fase ll komme i mål og levere Fase ll kan være en svær fase for entreprenøren fra fase l. Entreprenøren skal opgive sit kongerige og dele i porten med de resterende kongeriger. Incitamentet i fase ll er at skabe fælles forståelse og opfinde en ensartet og effektiv struktur og løsning, som organisationen køber ind på bredt. Incitamentet ligger i at kunne forhandle en fælles løsning på plads og sælge den bredt ind i organisationen. Belønningsstrukturen skal følge leverancerne og kan tage udgangspunkt i afregningsstrukturer for større anlægsprojekter (domiciler, broer, veje mv.). Der kan ligge en bøde/gevinststruktur i aftalen med styregruppen. I takt med at leverancerne godkendes og betales med gevinst eller bøde, udbetales en bonus til projektgruppen. Fase lll lønsomme kunder De incitamenter, der skal skabes i fase lll, skal ske i forhold til kundernes lønsomhed og deres brug af organisationen, hvor opbyggelse af incitamentstrukturer i fase l og ll var bygget op omkring besparelser og leverancer. Incitamentsstrukturen skal støtte sælgeren i at sælge lønsomt og støtte kunden i at købe lønsomt. Sagt på en anden måde skal incitamentet understøtte forhandling om en gensidig lønsom standardløsning og samarbejde mellem kunde og virksomhed. Sælgeren, eller key account manageren, får provision af overskuddet og ikke omsætningen. Fase lv aktiekursen Incitamentsstrukturen i face lv følger incitamentet til afkast. Skaber organisationen et højere afkast end markedet, vil aktionærerne have incitament til at holde penge i virksomheden eller investere flere og vice versa.

8 Referencer AP Pension - Tab af erhvervsevne AP Pensions skadeafdeling, aktuariat og salg har med solutions, som gennemgående figur, udredet og defineret rapportering og forretningsgange i AP Pensions syge- og ulykkesforretning. Arbejdet er gennemført kompetent og har medført igangsættelse af en række initiativer, der vil forbedre det tværgående samarbejde og vil øge effektivitet og lønsomhed i forretningen. Bestyrelsen er endvidere orienteret om en forventet forbedring i lønsomheden. Bo Normann Rasmussen - Direktør AP Pension - BtB styring har, sammen med AP Pension og vores virksomhedskunder, udarbejdet et koncept for AP Pensions håndtering af relationer til vores virksomhedskunder. Herunder udarbejdelse af projektplan og prototype der definerer roller, data og processer. Arbejdet har haft kant og fået os til at tænke i andre retninger, end vi gjorde tidligere, ligesom vores kunder har været meget tilfredse med s deltagelse i processen. Et rigtig fase 1 projekt! Christina F. Bustrup - Kundeservicedirektør UNI Pension - Regnskabsprocesser og effektivisering Som ny CFO i UNI Pension, havde jeg brug for at skabe mig et overblik over processer og især kvaliteten i regnskabsafslutningen. Jeg havde også behov for at få identificeret effektiviseringsmuligheder i UNI Pension på et generelt plan. På kort tid fik skabt overblikket for mig. fik etableret en rapporteringsstruktur for månedsafslutningerne og identificeret en række indsatser, der kan gøre UNI Pension endnu bedre. - Jens Munch Holst, CFO

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog...

Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog... Indhold Om evalueringen.......... 2 Forfatter.......... 2 Resume: Evaluering af Reload......... 3 Reload i markedet......... 3 Overblik over Reload.......... 4 Reloads karakterbog......... 5 Evaluering

Læs mere

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE 1. RESUMÉ...3 2. OVERORDNEDE RAMMER OG MÅL FOR DIGITALISERINGEN I GENTOFTE KOMMUNE...4 2.1. Økonomiske udfordringer og service i udvikling... 4 2.2. Overordnede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion...1. 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion...1. 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3 Forside i Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3 3 Udviklingen set i perspektiv...5 3.1 Forandringsprojekter frem

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU En afdækning af udfordringer og muligheder i den danske reklamebranche Syddansk Universitet 2014 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ISBN: 978-87-91070-89-1

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Leanserviceanalyse 2008. Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen

Leanserviceanalyse 2008. Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen Leanserviceanalyse 2008 Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen Henrik Valentin Jensen og Christina Villefrance Møller, DI 6. oktober

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Implementeringsmodellen Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Indhold Indledning... 3 Succesfuld implementering... 3 Implementeringsmodellen... 4 Modellens hovedopgaver...

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere