Love For Dansk Traditionel Karate Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love For Dansk Traditionel Karate Forbund"

Transkript

1 Love For Dansk Traditionel Karate Forbund 30. november Navn. Forbundets navn er Dansk Traditionel Karate Forbund. Forkortet DTKF Forbundets hjemsted er Frederiksberg 2. Formål og definition. A. DTKF s formål er at skabe et forum for udvikling, samarbejde og promovering af traditionel karate i Danmark. Alt i overensstemmelse med den etiske, moralske og ideologiske forståelse som er defineret i DTKF s værdigrundlag. Formålet med DTKF er desuden at skabe et forum for National graduering indenfor traditionel karate. B. Ved karate forstås i disse love traditionel karate, som indeholder følgende grundelementer: 1. Kihon (grundteknik) 2. Kata (sammensatte øvelser) 3. Kumite (kamp mellem to eller flere personer) 4. Konkurrence form kumite er ippon shobu 5. Konkurrenceformer, hvor knock-out eller anden form for skadevoldende kontakt ikke kan medføre sejr over en modstander. C. Forbundet kan tilslutte sig andre internationale organisationer, der repræsenterer traditionel karate. 3. Kriterier for medlemskab. A. DTKF er et forbund af stilartsorganisationer, der består af et antal stilartsforeninger. En stilartsforening kan kun være tilsluttet én stilartsorganisation B. Enhver stilartsorganisation, hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke karate, jf. 2, litra B, samt efter indstilling fra ideologisk teknisk udvalg kan som udgangspunkt optages i DTKF. Optagelse af en stilartsorganisation sker på generalforsamlingens beslutning C. Optagelse af en stilartsforening kan dog efter omstændighederne nægtes ud fra en 1

2 afvejning af, hvad behovet til foreningen tilsiges. Der kan eksempel vis lægges vægt på behovet for beskyttelsen af den interne disciplin, foreningens anseelse, omdømme og ånd og, at de almindelige foreningsfunktioner skal kunne forløbe glidende. D. Optagelse af en stilartsforening sker på generalforsamlingens beslutning efter indstilling fra den stilartsorganisation, hvortil stilartsforening er knyttet, jf. 6 K, samt efter godkendelse i ideologisk teknisk udvalg E. Generalforsamlingen kan ophæve medlemskabet for stilartsforeninger, der ikke opfylder kriterierne for optagelse i forbundet. F. Forbundets forretningsudvalg kan under iagttagelse af disse loves sanktionsbestemmelser for kortere eller længere periode tildele en stilartsforening karantæne, hvis den deltager i idrætsaktiviteter med konkurrenceformer, hvor knockout eller anden form for skadevoldende kontakt kan medføre sejr over en modstander. Den stilartsforening, der er tildelt karantæne, har ret til at få spørgsmålet om karantænen og dens varighed afprøvet på den ordinære generalforsamling. G. Begæring om optagelse skal fremsættes til forbundets adresse på et af bestyrelsen udarbejdet skema og være bilagt stilartsforeningens love. En stilartsforening, der opfylder forbundets kriterier for medlemskab, J.F. 2 litra B samt efter indstilling fra ideologisk teknisk udvalg kan af forretningsudvalgets associeres indtil førstkommende generalforsamling. Associerede klubber kan deltage i DTKF s sportslige aktiviteter, men har ikke repræsentations ret på generalforsamlingen. H. Udmeldelse af DTKF for såvel stilartsorganisation som stilartsforening, skal ske skriftligt til forbundets adresse med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar. Udmeldelsen skal være bilagt et attesteret referat af den generalforsamling, der har godkendt udmeldelsen. I. For associering og medlemskab i DTKF. betaler hver stilartsorganisation samt stilartsforening et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. 4. Karatelicens. A. Stilartsforeningens medlemmer skal være i besiddelse af gyldig karatelicens. B. En karatelicens er personlig og skal være udstedt på navn og være forsynet med foto af ihændehaveren. Et medlem må kun have én licens. C. Karatelicens udstedes af DTKF efter anmodning fra medlemmets stilartsforening. D. Fratagelse af karatelicens kan anvendes som disciplinærmiddel. E. For udstedelse af karatelicens opkræves et gebyr, der tilfalder DTKF s kasse. F. Herudover betales en afgift for hvert år licensen er gyldig. Afgiften opkræves af DTKF. Størrelsen af gebyret fastsættes af bestyrelsen. 2

3 5. Forbundets ledelse/afstemningsregler. A. Forbundets øverste myndighed er generalforsamlingen. Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen og den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget. B. Valgbare til tillidsposter inden for DTKF er alle licensindehavende medlemmer af stilartsforeninger under DTKF. (bortset fra associerede foreninger). Undtaget herfra er medlemmer af Ordensudvalget. C. Tillidshverv inden for DTKF kan aflønnes efter godkendelse af bestyrelsen. Udgifter til rejser og diæter kan betales efter statens takster eller de af forretningsudvalgets fastsatte takster. D. Hvor intet andet er bestemt i det følgende, er almindelig stemmeflertal gældende ved afstemninger inden for DTKF. E. Er der stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen, forretningsudvalg, eller stående udvalg, er formandens stemme udslaggivende. F. Er der stemmelighed ved personvalg, gøres afstemningen om mellem de personer, der ved første afstemning fik lige mange stemmer. Giver dette ingen afgørelse, afgøres valget ved lodtrækning. G. For at ændre DTKF love skal mindste 3/4 af de tilstedeværende repræsentanter stemme for ændringen. H. Forbundet er en helhed og kan ikke opdeles i afdelinger. 6. Generalforsamlingen. A. Generalforsamlingen (repræsentantskabet) består af bestyrelsen samt de af stilartsorganisationerne efter følgende retningslinjer udpegede repræsentanter. En stilartsorganisations repræsentanter skal udpeges blandt organisationens egne medlemmer. B. Taleret på generalforsamlingen har repræsentantskabets medlemmer og udvalgsmedlemmerne i egne sager. I specifikke tilfælde kan dirigenten med forsamlingens samtykke meddele taleret til enhver, der ønsker ordet. C. Stemmeret på repræsentantskabets møder har de tilsluttede stilartsorganisationer med én stemme for hver repræsentant, de er berettiget til i henhold til 6 D. Møder der færre repræsentanter fra en stilartsorganisation end denne er berettiget til, råder den eller de fremmødte repræsentanter over stilartorganisationens fulde antal stemmer. Der kan ikke meddeles fuldmagt til at stemme på andre stilartsorganisationers vegne. Derudover har forretningsudvalgets medlemmer én stemme hver. D. En stilartsorganisation er berettiget til 1 repræsentant for hver påbegyndt antal 250 medlemmer, der er i besiddelse af gyldig licens. En stilartsorganisation kan højest være 3

4 repræsenteret ved 2 repræsentanter. E. Antallet af repræsentanter opgøres på basis af de pr. 1. februar i generalforsamlingsåret indgåede licensafgifter samt stilartsforenings afgift. En stilartsorganisation, der på generalforsamlingsdagen ikke har indbetalt forbundskontingent for året, har ingen repræsentations ret. F. Generalforsamlingen afholder møde på lige årstal i maj måned. Dette møde betegnes som den ordinære generalforsamling. G. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske to gange. Første indkaldelse skal udsendes senest 1. februar. Udover meddelelse om tid og sted for mødets afholdelse, skal indkaldelsen indeholde en fortegnelse over hvilke tillidsrepræsentanter, der er på valg med angivelse af, hvorvidt den nuværende indehaver modtager genvalg. Anden indkaldelse, der skal ske senest to uger forud for mødetidspunktet, skal - udover bekræftelse af tid og sted for mødets afholdelse - indeholde den fuldstændige dagorden og være bilagt skriftlig årsberetning, regnskab og budget samt indkomne forslag i deres fulde ordlyd og kandidatlister til de ledige tillidsposter. Den enkelte stilartsorganisation skal samtidig have oplyst, hvor mange repræsentanter, den er berettiget til. H. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen herunder forslag til kandidater til de ledige tillidsposter fremsendes til DTKF s kontor senest den 15. marts. I. Ret til at stille forslag har bestyrelsen og stilartsorganstationerne. J. Senest 1 uge før generalforsamlingens dato skal stilartsorganisationen meddele forbundets kontor, hvem der repræsenterer stilartsorganisationen. K. Dagsorden for generalforsamlingen er: 1. Kontrol af repræsentanter. 2. Valg af dirigent. 3. Forelæggelse og behandling af årsberetning. 4. Forelæggelse og behandling af regnskab. 5. Forelæggelse af budget. 6. Fastlæggelse af forbundskontingent. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Valg til forretningsudvalg/bestyrelse. 9. Valg til ordensudvalg. 10. Valg af revisorer. 11. Valg af medlemmer til dommerudvalg. 4

5 12. Optagelse og eksklusion af stilartsorganisationer, stilartsforeninger og personer. 13. Eventuel udnævnelse af æresmedlemmer. 14. Eventuelt. L. Generalforsamlingen skal afholde ekstraordinært møde, såfremt 3/4 af forbundets repræsentantskab anmoder herom. Anmodningen skal fremsættes skriftligt og med angivelse af dagsorden. Mødeindkaldelse, der skal indeholde dagsordenen, skal udsendes senest 14 dage efter anmodningens fremsendelse. M. Generalforsamlingen skal afholde ekstraordinært møde, når bestyrelsen anmoder om det. N. Indkaldelse til et ekstraordinært møde skal udsendes senest to uger før mødets afholdelse. O. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det eller de emner, der har givet anledning til mødets indkaldelse. P. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der har ydet en særlig indsats for udvikling af karate i Danmark. Æres medlemskab er livsvarigt og kan kun ophæves af generalforsamlingen. Æresmedlemmet tildeles en særlig hædersgave, der skal returneres, når æres medlemskabet ophører ved død eller fratagelse. Forbundets æresmedlemmer inviteres til at overvære forbundets generalforsamling, danske mesterskaber og internationale stævner, der afholdes i Danmark. 7. Bestyrelsen. A. Den administrative og økonomiske ledelse af forbundet påhviler bestyrelsen, der består af: o Generalsekretær o Forbundsformand o Næstformand o Forbundskasserer o Bestyrelsesmedlem 1 o Bestyrelsesmedlem 2 o Bestyrelsesmedlem 3 o Bestyrelsesmedlem 4 B. Bestyrelsen skal koordinere forbundets aktivitetsplan og godkende dens budgetforslag forud for forelæggelsen for generalforsamlingen. C. Bestyrelsen fastlægger tid og sted for Danmarksmesterskaber. 5

6 D. Bestemmelser og regulativer for de faste udvalgs virke skal godkendes af bestyrelsen for at være gyldige. Bestyrelsen fastsætter i detaljer de faste udvalgs kompetenceområder. E. Bestyrelsen fastsætter gebyrtakster for udeblivelse o.lign. F. Bestyrelsen skal afholde mindst 2 møder om året. Et møde skal lægges umiddelbart forud for årets ordinære generalforsamling. Møderne skal varsles mindst 3 uger forud for mødetidspunkterne. G. Bestyrelsen skal afholde møde, når 5 eller flere af dets medlemmer anmoder om det. Indkaldelse til et sådant møde skal udsendes senest 10 dage efter den skriftlige anmodnings modtagelse. H. Forbundsformanden er formand for bestyrelsen fører sædet ved dets møder og er ansvarlig for rettidige indkaldelser og udarbejdelse af dagsorden. I. Et rettidigt indkaldt bestyrelsesmøde er altid beslutningsdygtigt. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. J. Klager over de faste eller specielle udvalgs afgørelser kan indankes for bestyrelsen, hvis afgørelse kan indankes for DTKF s ordensudvalg. K. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 generalforsamlingsperioder ad gangen, således at formand, kasserer og bestyrelsesmedlem 2 og 3 vælges på en generalforsamling. Generalsekretær, næstformand og bestyrelsesmedlem 1 vælges på den efterfølgende generalforsamling. Forbundsformanden er formand for bestyrelsen og fører forsædet ved dennes møder. L. Indkaldelsen, der skal ske med mindst 3 ugers varsel, påhviler forbundsformanden. M. Næstformanden fører forbundets mødeprotokol og træder i formandens sted, såfremt denne har forfald i kortere perioder. N. Forbundskassereren fører forbundets regnskab - udarbejder i samarbejde med udvalgsformændene forbundets budget og er ansvarlig for dets opfølgning. O. Generalsekretæren varetager den nationale og internationale repræsentation af forbundet, i overensstemmelse med de af bestyrelsen besluttede retningslinier. P. Bliver en bestyrelsespost ledig i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen en suppleant på den ledige post. Konstitutionen har gyldighed til førstkommende generalforsamling. Q. Bestyrelsen er i juridisk og arbejdsretslig henseende arbejdsgiver for forbundets ansatte. R. Bestyrelsen fastsætter gebyrer for organisations medlemskab, forenings medlemskab licenser samt satser for diæter og rejsegodtgørelse. 9. Forretningsudvalget. 6

7 A. Forretningsudvalget består af: o Generalsekretær o Forbundsformand o Næstformand o Forbundskasserer B. Forretningsudvalget afholder møder efter behov. Møde skal afholdes, såfremt to forretningsudvalgsmedlemmer anmoder om det. Indkaldelse, der påhviler formanden, skal ske med mindst 2 ugers varsel og senest 3 dage efter derom fremsat anmodning. C. Indkaldelse af forretningsudvalget kan ske med kortere varsel hvis Formanden skønner det nødvendigt. D.Forretningsudvalget leder DTKF s daglige administration, iværksætter generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger, forvalter forbundets kasse og arkiv. E. Forretningsudvalget har den daglige ledelse af forbundets kontor. F. Forretningsudvalget, der i forening tegner DTKF kan ikke forpligtes økonomisk ud over forbundets formue. G. Forretningsudvalget kan meddele begrænset prokura til egne medlemmer. H. Forretningsudvalget kan, efter godkendelse af ideologisk udvalg, indstille associering af nye stilartsforeninger. Beslutningen kan ikke indankes. 10. Faste udvalg. A. Til at forestå og lede de sportslige aktiviteter indenfor forbundet nedsættes følgende faste udvalg: o Dommerudvalg. o Stævneudvalg. B. Ideologisk, teknisk samt gradueringsudvalg består af 2 faste medlemmer. Udvalget samt formanden udpeges af forretningsudvalget. C. Dommerudvalget består af 4 medlemmer. Udvalgsmedlemmerne vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen. Ved forfald i en valgperiode konstituerer bestyrelsen et medlem til den ledige post. Konstitutionen har gyldighed til førstkommende generalforsamling. D. Stævneudvalget består af 4 medlemmer, der vælges af bestyrelsen. I tilfælde, hvor en stilartsorganisation påtager sig et stævnearrangement, udvides stævneudvalget med 2 repræsentanter - udpeget af den arrangerende stilartsorganisation. E. Hvert udvalg udpeger selv en formand blandt udvalgets egne medlemmer. 7

8 F. Hovedretningslinierne for opgavernes fordeling mellem udvalgene: o Ideologisk, teknisk samt graduerings udvalg: Formulering af værdigrundlag, gennemførelse af nationalgraduering, vurdering og indstilling af optagelses ansøgning fra stilartsorganisation samt stilartsforeninger. o Dommerudvalget: Fordeling af dommere. Uddannelse af dommere. o Stævneudvalg: Individuelle Danmarksmesterskaber landskampe o.lign. 11. Specielle udvalg. A. Til at forestå og lede en særlig aktivitet kan forretningsudvalget nedsætte et specielt udvalg. B. Et specielt udvalgs sammensætning, dets opgaver og beføjelser fastlægges af forretningsudvalget. C. Et specielt udvalg kan ikke tildeles opgaver eller beføjelser der griber ind i et fast udvalgs kompetenceområde. D. Et specielt udvalg opløses, når dets opgave er løst. Som formand for et specielt udvalg skal altid udpeges et medlem af forretningsudvalget. E. Såfremt et specielt udvalgs opgave består i et arrangement, hvori en stilartsorganisation er involveret, skal den pågældende stilartsorganisation være repræsenteret i udvalget. 12. Ordensudvalget. A. Ordensudvalget har 3 medlemmer, der ikke tillige kan være medlem af forbundets bestyrelse. B. Udover de 3 medlemmer har udvalget en suppleant. Suppleanten indtræder midlertidigt i udvalget i tilfælde, hvor et medlem er inhabilt ved behandling af en sag, eller et medlem har midlertidigt forfald. Såfremt et medlem får blivende forfald, indtræder suppleanten i medlemmets sted og i dennes valgturnus. C. Medlemmer af udvalget vælges for 6 år ad gangen. Derefter er et medlem på valg ved hver generalforsamling. Suppleanten vælges for 2 år ad gangen. D. Udvalget vælger selv en formand blandt sine medlemmer. Valget gælder for ét år ad gangen. E. Mindst et medlem af udvalget skal så vidt muligt have juridisk uddannelse. F. Udvalgets opgaver og beføjelser følger de for DGIʼs appeludvalg til enhver tid gældende regler. 8

9 13. Sanktionsbestemmelser. Stilartsforening/stilartsorganisation A. En stilartsforening/stilartsorganisation kan ekskluderes eller udelukkes fra bestemte aktiviteter ud fra en afvejning af samme kriterier, som hvor optagelse nægtes, jf. 3 B, eller såfremt stilartsforeningens/stilartsorganisationens opførsel strider mod DTKF ś love, reglementer mv. eller stilartsforeningen/stilartsorganisationen på grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Herunder kan bemærkes, at en stilartsforening/stilartsorganisation kan ekskluderes eller udelukkes fra bestemte aktiviteter som følge af uacceptable handlinger eller udeladelser. B. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter træffes af forretningsudvalget. Forretningsudvalgets afgørelse kan indankes til ordensudvalget inden 14 dage fra forretningsudvalgets afgørelse. C. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter skal behandles på først kommende generalforsamling. Generalforsamlingen kan stadfæste, ændre, skærpe eller annullere den trufne afgørelse. D. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter har virkning med det samme, uanset forelæggelse for generalforsamling og anke. Hverken forelæggelse eller anke har opsættende virkning. Enkeltpersoner E. En person kan ekskluderes eller udelukkes fra bestemte aktiviteter ud fra en afvejning af samme kriterier, som hvor optagelse nægtes, jf. 3 B, eller såfremt personens opførelse strider mod DTKF ś love, reglementer mv. eller såfremt personen på grov måde har tilsidesat sine pligter samt ved benyttelse af doping. F. I tilfælde af eksklusion inddrages personens licens. G. Beslutning om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter træffes af forretningsudvalget. Forretningsudvalgets afgørelse kan indankes til ordensudvalget inden 14 dage fra forretningsudvalgets afgørelse. Hverken forelæggelse eller anke har opsættende virkning. H. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter skal behandles på først kommende generalforsamling. Generalforsamlingen kan stadfæste, ændre, skærpe eller annullere den trufne afgørelse. I. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter har virkning med det samme, uanset anke og forelæggelse for generalforsamling Fællesbestemmelser J. I mindre belastende tilfælde kan beslutningen om udelukkelse fra bestemte aktiviteter gøres betinget. I så fald får sanktionen kun virkning, såfremt stilartsforeningen/stilartsorganisationen eller personen igen forser sig indenfor et fastsat 9

10 tidsrum. K. I reglementet for de faste udvalgs virke skal bestemmes hvilke sanktioner udvalget kan iværksætte, såfremt reglementet overtrædes. De faste udvalg kan ikke bemyndiges til at idømme sanktioner med virkning, der gå ud over udvalgets kompetenceområder. J. I eksklusions- eller udelukkelsessager skal den eller de, der er berørt af sagen, altid have mulighed for at udtale sig på de møder, hvor sagen behandles. 14. Revisorer A. DTKF har 2 revisorer, der ikke tillige kan være medlem af forbundets bestyrelse. B. Revisorerne skal være regnskabskyndige. C. Revisorerne vælges for 2 generalforsamlingsperioder ad gangen. D. Revisorerne reviderer DTKF regnskab og skal føre en løbende kontrol med, at regnskabsføringen sker på betryggende måde. E. Sammen med revisorerne vælges en revisorsuppleant. 15. Administrative bestemmelser. A. Forbundets adresse er kontorets adresse. B. Forbundets regnskabsår følger kalenderåret. C. For kontingenter og licensafgifter regnes betalingsåret fra 1. februar til 31. januar. D. Ved for sen indbetaling af forbundskontingent pålignes der strafgebyr. Ved for sen indbetaling af licensafgift bortfalder licensen, og fornyet anmodning om karatelicens må fremsættes med deraf følgende gebyrbetaling. E. Ved associering af nye klubber betales - uanset tidspunktet for associeringen - fuldt kontingent for det år, hvori associeringen sker. Forretningsudvalg er berettiget til at fastsætte supplerende administrative bestemmelser, der dog skal være bragt til medlemmernes kundskab, før de gøres gældende. 16. Forbundets opløsning. A. Forbundet kan opløses på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de mulige repræsentanter er til stede, og hvor mindst 3/4 af disse stemmer for opløsningen. B. Såfremt en ordinær generalforsamling, hvor forslag om forbundets opløsning er lovlig fremsat, ikke er kompetent til at vedtage forslaget, kan bestyrelsen på samme møde med almindelig stemmeflerhed vedtage at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen er forslaget om forbundets opløsning. C. Indkaldelse til en på dette møde vedtaget ekstraordinær generalforsamling skal udsendes 1 0

11 senest 10 dage efter vedtagelsen, og mødet afholdes tidligst 2 og senest 3 uger efter indkaldelsen. D. På en efter denne fremgangsmåde indkaldt ekstraordinær generalforsamling kan opløsningen vedtages, såfremt mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanter stemmer for forslaget. E. I tilfælde af forbundets opløsning, fordeles forbundets ejendele, efter beslutning af den ekstraordinære generalforsamling, der er omtalt i litra D. 17. Doping. A. Forbundet lader sine aktivitetsmedlemmer underkaste den dopingkontrol, der på foranledning af rigsidrætsforbundene i Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige eller andre idrætsorganisationer, med hvilke DIF har truffet aftale herom, måtte blive foranstaltet i forbindelse med arrangementer, herunder træningssamlinger og lignende, i disse lande. B. Forbundet yder DIF og organisationens organer enhver bistand, der måtte forlanges til varetagelse af organisationens opgaver, herunder i samarbejde med organisationen at gennemføre fornøden dopingkontrol ved DIF`s foranstaltning. C. Forbundet foretager ikke uden tilladelse fra DIF selv dopingkontrol eller dopinganalyser. D. Såfremt sigtelse rejses mod en dansk idrætsudøver i forbindelse med dopingkontrol gennemført af en anden kompetent idrætsinstans i eller uden for Danmark, skal forbundet umiddelbart efter sagens afgørelse fremsende samtlige sagens dokumenter til DIF. 1 1

VEDTÆGTER JAPAN KARATE SHOTO FEDERATION - DANMARK

VEDTÆGTER JAPAN KARATE SHOTO FEDERATION - DANMARK VEDTÆGTER JAPAN KARATE SHOTO FEDERATION - DANMARK 1 NAVN a) Foreningens navn er Japan Karate Shoto Federation - Danmark. Forkortes JKS-Danmark. 2 FORMÅL a) Foreningens formål er at formidle og udvikle

Læs mere

Aarhus Shotokan Karate-Do Vedtægter

Aarhus Shotokan Karate-Do Vedtægter 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab 4 Foreningens ledelse 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Specielle udvalg 8 Sanktionsbestemmelser 9 Revisorer 10 Administrative bestemmelser 11 Foreningens opløsning Aarhus

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927 Love for VIBORG RIDEKLUB stiftet 22. september 1927 Ændret på Viborg Rideklub s generalforsamling den 25. februar 2013 1 Klubbens navn er: Viborg Rideklub (VIR). Klubbens hjemsted: Viborg Kommune 2 Klubbens

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Rideklub

Vedtægter for Ballerup Rideklub Vedtægter for Ballerup Rideklub (med ændring af 10, stk. 3 den 1.12.1989, af 8 & 11 den 8.2.1996, af 4, stk. 3, 5, stk. 2, 7, stk. 2, 7 stk. 3, 8, stk. 3 & 12 den 27.2.1998, af 4, stk. 4 & 5 den 26.2.1999,

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægt for Morsø Rideklub

Vedtægt for Morsø Rideklub Vedtægt for Morsø Rideklub 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Morsø Rideklub, forkortet MRR. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Morsø Kommune. Stk. 3. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for Snorgaardens Rideklub Langholt

Vedtægter for Snorgaardens Rideklub Langholt Vedtægter for Snorgaardens Rideklub Langholt 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er : Snorgaardens Rideklub Langholt Forkortet : SRLa Klubbens hjemsted er : Aalborg kommune Klubbens stiftelsesdato : 23.

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER

RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER VEDTÆGTER REVIDERET FEBRUAR 2015 Vedtægter Side 1 Klubbens navn er RANUM RIDEKLUB, forkortet RRKB. Klubbens hjemsted er Løgstør Kommune (Vesthimmerlands Kommune) 1 2 Klubbens formål

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER BG&IF. Vedtægter. For. Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF.

VEDTÆGTER BG&IF. Vedtægter. For. Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. VEDTÆGTER BG&IF Vedtægter For Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF 1. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningen er stiftet den 22. januar 1914. Foreningen består

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union

Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 2. DFU s organer 3. Delegeretmøde 4. Bestyrelsen 5. Udvalg 6. Forholdet til andre organisationer 7. Hædersbeviser

Læs mere

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971.

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er VESTJYSK BILLARD UNION, forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. VEDTÆGTER Navn, område og formål. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. Unionen omfatter et med Jydsk Billard Union (JBU) aftalt afgrænset

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Klublove for Skibby ride- og voltigeklub

Klublove for Skibby ride- og voltigeklub Klublove for Skibby ride- og voltigeklub 1 Klubbens navn er: Skibby ride- og voltigeklub Forkortelse: SRV Klubbens hjemsted er: Frederikssund kommune Klubbens ikrafttrædelsesdato: 10. februar 2008 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Forslag til ændring af love for NSPR, generalforsamling 2014

Forslag til ændring af love for NSPR, generalforsamling 2014 Forslag 1 Foreningens navn er Næstved Sportsrideklub forkortet NSPR. Foreningens hjemsted er på Kasernen i Næstved kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts Forbund og Dansk

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter Badmintonklubben abc Aalborg 1 KLUBBENS NAVN Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben).

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere