Love For Dansk Traditionel Karate Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love For Dansk Traditionel Karate Forbund"

Transkript

1 Love For Dansk Traditionel Karate Forbund 30. november Navn. Forbundets navn er Dansk Traditionel Karate Forbund. Forkortet DTKF Forbundets hjemsted er Frederiksberg 2. Formål og definition. A. DTKF s formål er at skabe et forum for udvikling, samarbejde og promovering af traditionel karate i Danmark. Alt i overensstemmelse med den etiske, moralske og ideologiske forståelse som er defineret i DTKF s værdigrundlag. Formålet med DTKF er desuden at skabe et forum for National graduering indenfor traditionel karate. B. Ved karate forstås i disse love traditionel karate, som indeholder følgende grundelementer: 1. Kihon (grundteknik) 2. Kata (sammensatte øvelser) 3. Kumite (kamp mellem to eller flere personer) 4. Konkurrence form kumite er ippon shobu 5. Konkurrenceformer, hvor knock-out eller anden form for skadevoldende kontakt ikke kan medføre sejr over en modstander. C. Forbundet kan tilslutte sig andre internationale organisationer, der repræsenterer traditionel karate. 3. Kriterier for medlemskab. A. DTKF er et forbund af stilartsorganisationer, der består af et antal stilartsforeninger. En stilartsforening kan kun være tilsluttet én stilartsorganisation B. Enhver stilartsorganisation, hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke karate, jf. 2, litra B, samt efter indstilling fra ideologisk teknisk udvalg kan som udgangspunkt optages i DTKF. Optagelse af en stilartsorganisation sker på generalforsamlingens beslutning C. Optagelse af en stilartsforening kan dog efter omstændighederne nægtes ud fra en 1

2 afvejning af, hvad behovet til foreningen tilsiges. Der kan eksempel vis lægges vægt på behovet for beskyttelsen af den interne disciplin, foreningens anseelse, omdømme og ånd og, at de almindelige foreningsfunktioner skal kunne forløbe glidende. D. Optagelse af en stilartsforening sker på generalforsamlingens beslutning efter indstilling fra den stilartsorganisation, hvortil stilartsforening er knyttet, jf. 6 K, samt efter godkendelse i ideologisk teknisk udvalg E. Generalforsamlingen kan ophæve medlemskabet for stilartsforeninger, der ikke opfylder kriterierne for optagelse i forbundet. F. Forbundets forretningsudvalg kan under iagttagelse af disse loves sanktionsbestemmelser for kortere eller længere periode tildele en stilartsforening karantæne, hvis den deltager i idrætsaktiviteter med konkurrenceformer, hvor knockout eller anden form for skadevoldende kontakt kan medføre sejr over en modstander. Den stilartsforening, der er tildelt karantæne, har ret til at få spørgsmålet om karantænen og dens varighed afprøvet på den ordinære generalforsamling. G. Begæring om optagelse skal fremsættes til forbundets adresse på et af bestyrelsen udarbejdet skema og være bilagt stilartsforeningens love. En stilartsforening, der opfylder forbundets kriterier for medlemskab, J.F. 2 litra B samt efter indstilling fra ideologisk teknisk udvalg kan af forretningsudvalgets associeres indtil førstkommende generalforsamling. Associerede klubber kan deltage i DTKF s sportslige aktiviteter, men har ikke repræsentations ret på generalforsamlingen. H. Udmeldelse af DTKF for såvel stilartsorganisation som stilartsforening, skal ske skriftligt til forbundets adresse med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar. Udmeldelsen skal være bilagt et attesteret referat af den generalforsamling, der har godkendt udmeldelsen. I. For associering og medlemskab i DTKF. betaler hver stilartsorganisation samt stilartsforening et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. 4. Karatelicens. A. Stilartsforeningens medlemmer skal være i besiddelse af gyldig karatelicens. B. En karatelicens er personlig og skal være udstedt på navn og være forsynet med foto af ihændehaveren. Et medlem må kun have én licens. C. Karatelicens udstedes af DTKF efter anmodning fra medlemmets stilartsforening. D. Fratagelse af karatelicens kan anvendes som disciplinærmiddel. E. For udstedelse af karatelicens opkræves et gebyr, der tilfalder DTKF s kasse. F. Herudover betales en afgift for hvert år licensen er gyldig. Afgiften opkræves af DTKF. Størrelsen af gebyret fastsættes af bestyrelsen. 2

3 5. Forbundets ledelse/afstemningsregler. A. Forbundets øverste myndighed er generalforsamlingen. Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen og den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget. B. Valgbare til tillidsposter inden for DTKF er alle licensindehavende medlemmer af stilartsforeninger under DTKF. (bortset fra associerede foreninger). Undtaget herfra er medlemmer af Ordensudvalget. C. Tillidshverv inden for DTKF kan aflønnes efter godkendelse af bestyrelsen. Udgifter til rejser og diæter kan betales efter statens takster eller de af forretningsudvalgets fastsatte takster. D. Hvor intet andet er bestemt i det følgende, er almindelig stemmeflertal gældende ved afstemninger inden for DTKF. E. Er der stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen, forretningsudvalg, eller stående udvalg, er formandens stemme udslaggivende. F. Er der stemmelighed ved personvalg, gøres afstemningen om mellem de personer, der ved første afstemning fik lige mange stemmer. Giver dette ingen afgørelse, afgøres valget ved lodtrækning. G. For at ændre DTKF love skal mindste 3/4 af de tilstedeværende repræsentanter stemme for ændringen. H. Forbundet er en helhed og kan ikke opdeles i afdelinger. 6. Generalforsamlingen. A. Generalforsamlingen (repræsentantskabet) består af bestyrelsen samt de af stilartsorganisationerne efter følgende retningslinjer udpegede repræsentanter. En stilartsorganisations repræsentanter skal udpeges blandt organisationens egne medlemmer. B. Taleret på generalforsamlingen har repræsentantskabets medlemmer og udvalgsmedlemmerne i egne sager. I specifikke tilfælde kan dirigenten med forsamlingens samtykke meddele taleret til enhver, der ønsker ordet. C. Stemmeret på repræsentantskabets møder har de tilsluttede stilartsorganisationer med én stemme for hver repræsentant, de er berettiget til i henhold til 6 D. Møder der færre repræsentanter fra en stilartsorganisation end denne er berettiget til, råder den eller de fremmødte repræsentanter over stilartorganisationens fulde antal stemmer. Der kan ikke meddeles fuldmagt til at stemme på andre stilartsorganisationers vegne. Derudover har forretningsudvalgets medlemmer én stemme hver. D. En stilartsorganisation er berettiget til 1 repræsentant for hver påbegyndt antal 250 medlemmer, der er i besiddelse af gyldig licens. En stilartsorganisation kan højest være 3

4 repræsenteret ved 2 repræsentanter. E. Antallet af repræsentanter opgøres på basis af de pr. 1. februar i generalforsamlingsåret indgåede licensafgifter samt stilartsforenings afgift. En stilartsorganisation, der på generalforsamlingsdagen ikke har indbetalt forbundskontingent for året, har ingen repræsentations ret. F. Generalforsamlingen afholder møde på lige årstal i maj måned. Dette møde betegnes som den ordinære generalforsamling. G. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske to gange. Første indkaldelse skal udsendes senest 1. februar. Udover meddelelse om tid og sted for mødets afholdelse, skal indkaldelsen indeholde en fortegnelse over hvilke tillidsrepræsentanter, der er på valg med angivelse af, hvorvidt den nuværende indehaver modtager genvalg. Anden indkaldelse, der skal ske senest to uger forud for mødetidspunktet, skal - udover bekræftelse af tid og sted for mødets afholdelse - indeholde den fuldstændige dagorden og være bilagt skriftlig årsberetning, regnskab og budget samt indkomne forslag i deres fulde ordlyd og kandidatlister til de ledige tillidsposter. Den enkelte stilartsorganisation skal samtidig have oplyst, hvor mange repræsentanter, den er berettiget til. H. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen herunder forslag til kandidater til de ledige tillidsposter fremsendes til DTKF s kontor senest den 15. marts. I. Ret til at stille forslag har bestyrelsen og stilartsorganstationerne. J. Senest 1 uge før generalforsamlingens dato skal stilartsorganisationen meddele forbundets kontor, hvem der repræsenterer stilartsorganisationen. K. Dagsorden for generalforsamlingen er: 1. Kontrol af repræsentanter. 2. Valg af dirigent. 3. Forelæggelse og behandling af årsberetning. 4. Forelæggelse og behandling af regnskab. 5. Forelæggelse af budget. 6. Fastlæggelse af forbundskontingent. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Valg til forretningsudvalg/bestyrelse. 9. Valg til ordensudvalg. 10. Valg af revisorer. 11. Valg af medlemmer til dommerudvalg. 4

5 12. Optagelse og eksklusion af stilartsorganisationer, stilartsforeninger og personer. 13. Eventuel udnævnelse af æresmedlemmer. 14. Eventuelt. L. Generalforsamlingen skal afholde ekstraordinært møde, såfremt 3/4 af forbundets repræsentantskab anmoder herom. Anmodningen skal fremsættes skriftligt og med angivelse af dagsorden. Mødeindkaldelse, der skal indeholde dagsordenen, skal udsendes senest 14 dage efter anmodningens fremsendelse. M. Generalforsamlingen skal afholde ekstraordinært møde, når bestyrelsen anmoder om det. N. Indkaldelse til et ekstraordinært møde skal udsendes senest to uger før mødets afholdelse. O. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det eller de emner, der har givet anledning til mødets indkaldelse. P. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der har ydet en særlig indsats for udvikling af karate i Danmark. Æres medlemskab er livsvarigt og kan kun ophæves af generalforsamlingen. Æresmedlemmet tildeles en særlig hædersgave, der skal returneres, når æres medlemskabet ophører ved død eller fratagelse. Forbundets æresmedlemmer inviteres til at overvære forbundets generalforsamling, danske mesterskaber og internationale stævner, der afholdes i Danmark. 7. Bestyrelsen. A. Den administrative og økonomiske ledelse af forbundet påhviler bestyrelsen, der består af: o Generalsekretær o Forbundsformand o Næstformand o Forbundskasserer o Bestyrelsesmedlem 1 o Bestyrelsesmedlem 2 o Bestyrelsesmedlem 3 o Bestyrelsesmedlem 4 B. Bestyrelsen skal koordinere forbundets aktivitetsplan og godkende dens budgetforslag forud for forelæggelsen for generalforsamlingen. C. Bestyrelsen fastlægger tid og sted for Danmarksmesterskaber. 5

6 D. Bestemmelser og regulativer for de faste udvalgs virke skal godkendes af bestyrelsen for at være gyldige. Bestyrelsen fastsætter i detaljer de faste udvalgs kompetenceområder. E. Bestyrelsen fastsætter gebyrtakster for udeblivelse o.lign. F. Bestyrelsen skal afholde mindst 2 møder om året. Et møde skal lægges umiddelbart forud for årets ordinære generalforsamling. Møderne skal varsles mindst 3 uger forud for mødetidspunkterne. G. Bestyrelsen skal afholde møde, når 5 eller flere af dets medlemmer anmoder om det. Indkaldelse til et sådant møde skal udsendes senest 10 dage efter den skriftlige anmodnings modtagelse. H. Forbundsformanden er formand for bestyrelsen fører sædet ved dets møder og er ansvarlig for rettidige indkaldelser og udarbejdelse af dagsorden. I. Et rettidigt indkaldt bestyrelsesmøde er altid beslutningsdygtigt. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. J. Klager over de faste eller specielle udvalgs afgørelser kan indankes for bestyrelsen, hvis afgørelse kan indankes for DTKF s ordensudvalg. K. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 generalforsamlingsperioder ad gangen, således at formand, kasserer og bestyrelsesmedlem 2 og 3 vælges på en generalforsamling. Generalsekretær, næstformand og bestyrelsesmedlem 1 vælges på den efterfølgende generalforsamling. Forbundsformanden er formand for bestyrelsen og fører forsædet ved dennes møder. L. Indkaldelsen, der skal ske med mindst 3 ugers varsel, påhviler forbundsformanden. M. Næstformanden fører forbundets mødeprotokol og træder i formandens sted, såfremt denne har forfald i kortere perioder. N. Forbundskassereren fører forbundets regnskab - udarbejder i samarbejde med udvalgsformændene forbundets budget og er ansvarlig for dets opfølgning. O. Generalsekretæren varetager den nationale og internationale repræsentation af forbundet, i overensstemmelse med de af bestyrelsen besluttede retningslinier. P. Bliver en bestyrelsespost ledig i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen en suppleant på den ledige post. Konstitutionen har gyldighed til førstkommende generalforsamling. Q. Bestyrelsen er i juridisk og arbejdsretslig henseende arbejdsgiver for forbundets ansatte. R. Bestyrelsen fastsætter gebyrer for organisations medlemskab, forenings medlemskab licenser samt satser for diæter og rejsegodtgørelse. 9. Forretningsudvalget. 6

7 A. Forretningsudvalget består af: o Generalsekretær o Forbundsformand o Næstformand o Forbundskasserer B. Forretningsudvalget afholder møder efter behov. Møde skal afholdes, såfremt to forretningsudvalgsmedlemmer anmoder om det. Indkaldelse, der påhviler formanden, skal ske med mindst 2 ugers varsel og senest 3 dage efter derom fremsat anmodning. C. Indkaldelse af forretningsudvalget kan ske med kortere varsel hvis Formanden skønner det nødvendigt. D.Forretningsudvalget leder DTKF s daglige administration, iværksætter generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger, forvalter forbundets kasse og arkiv. E. Forretningsudvalget har den daglige ledelse af forbundets kontor. F. Forretningsudvalget, der i forening tegner DTKF kan ikke forpligtes økonomisk ud over forbundets formue. G. Forretningsudvalget kan meddele begrænset prokura til egne medlemmer. H. Forretningsudvalget kan, efter godkendelse af ideologisk udvalg, indstille associering af nye stilartsforeninger. Beslutningen kan ikke indankes. 10. Faste udvalg. A. Til at forestå og lede de sportslige aktiviteter indenfor forbundet nedsættes følgende faste udvalg: o Dommerudvalg. o Stævneudvalg. B. Ideologisk, teknisk samt gradueringsudvalg består af 2 faste medlemmer. Udvalget samt formanden udpeges af forretningsudvalget. C. Dommerudvalget består af 4 medlemmer. Udvalgsmedlemmerne vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen. Ved forfald i en valgperiode konstituerer bestyrelsen et medlem til den ledige post. Konstitutionen har gyldighed til førstkommende generalforsamling. D. Stævneudvalget består af 4 medlemmer, der vælges af bestyrelsen. I tilfælde, hvor en stilartsorganisation påtager sig et stævnearrangement, udvides stævneudvalget med 2 repræsentanter - udpeget af den arrangerende stilartsorganisation. E. Hvert udvalg udpeger selv en formand blandt udvalgets egne medlemmer. 7

8 F. Hovedretningslinierne for opgavernes fordeling mellem udvalgene: o Ideologisk, teknisk samt graduerings udvalg: Formulering af værdigrundlag, gennemførelse af nationalgraduering, vurdering og indstilling af optagelses ansøgning fra stilartsorganisation samt stilartsforeninger. o Dommerudvalget: Fordeling af dommere. Uddannelse af dommere. o Stævneudvalg: Individuelle Danmarksmesterskaber landskampe o.lign. 11. Specielle udvalg. A. Til at forestå og lede en særlig aktivitet kan forretningsudvalget nedsætte et specielt udvalg. B. Et specielt udvalgs sammensætning, dets opgaver og beføjelser fastlægges af forretningsudvalget. C. Et specielt udvalg kan ikke tildeles opgaver eller beføjelser der griber ind i et fast udvalgs kompetenceområde. D. Et specielt udvalg opløses, når dets opgave er løst. Som formand for et specielt udvalg skal altid udpeges et medlem af forretningsudvalget. E. Såfremt et specielt udvalgs opgave består i et arrangement, hvori en stilartsorganisation er involveret, skal den pågældende stilartsorganisation være repræsenteret i udvalget. 12. Ordensudvalget. A. Ordensudvalget har 3 medlemmer, der ikke tillige kan være medlem af forbundets bestyrelse. B. Udover de 3 medlemmer har udvalget en suppleant. Suppleanten indtræder midlertidigt i udvalget i tilfælde, hvor et medlem er inhabilt ved behandling af en sag, eller et medlem har midlertidigt forfald. Såfremt et medlem får blivende forfald, indtræder suppleanten i medlemmets sted og i dennes valgturnus. C. Medlemmer af udvalget vælges for 6 år ad gangen. Derefter er et medlem på valg ved hver generalforsamling. Suppleanten vælges for 2 år ad gangen. D. Udvalget vælger selv en formand blandt sine medlemmer. Valget gælder for ét år ad gangen. E. Mindst et medlem af udvalget skal så vidt muligt have juridisk uddannelse. F. Udvalgets opgaver og beføjelser følger de for DGIʼs appeludvalg til enhver tid gældende regler. 8

9 13. Sanktionsbestemmelser. Stilartsforening/stilartsorganisation A. En stilartsforening/stilartsorganisation kan ekskluderes eller udelukkes fra bestemte aktiviteter ud fra en afvejning af samme kriterier, som hvor optagelse nægtes, jf. 3 B, eller såfremt stilartsforeningens/stilartsorganisationens opførsel strider mod DTKF ś love, reglementer mv. eller stilartsforeningen/stilartsorganisationen på grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Herunder kan bemærkes, at en stilartsforening/stilartsorganisation kan ekskluderes eller udelukkes fra bestemte aktiviteter som følge af uacceptable handlinger eller udeladelser. B. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter træffes af forretningsudvalget. Forretningsudvalgets afgørelse kan indankes til ordensudvalget inden 14 dage fra forretningsudvalgets afgørelse. C. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter skal behandles på først kommende generalforsamling. Generalforsamlingen kan stadfæste, ændre, skærpe eller annullere den trufne afgørelse. D. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter har virkning med det samme, uanset forelæggelse for generalforsamling og anke. Hverken forelæggelse eller anke har opsættende virkning. Enkeltpersoner E. En person kan ekskluderes eller udelukkes fra bestemte aktiviteter ud fra en afvejning af samme kriterier, som hvor optagelse nægtes, jf. 3 B, eller såfremt personens opførelse strider mod DTKF ś love, reglementer mv. eller såfremt personen på grov måde har tilsidesat sine pligter samt ved benyttelse af doping. F. I tilfælde af eksklusion inddrages personens licens. G. Beslutning om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter træffes af forretningsudvalget. Forretningsudvalgets afgørelse kan indankes til ordensudvalget inden 14 dage fra forretningsudvalgets afgørelse. Hverken forelæggelse eller anke har opsættende virkning. H. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter skal behandles på først kommende generalforsamling. Generalforsamlingen kan stadfæste, ændre, skærpe eller annullere den trufne afgørelse. I. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter har virkning med det samme, uanset anke og forelæggelse for generalforsamling Fællesbestemmelser J. I mindre belastende tilfælde kan beslutningen om udelukkelse fra bestemte aktiviteter gøres betinget. I så fald får sanktionen kun virkning, såfremt stilartsforeningen/stilartsorganisationen eller personen igen forser sig indenfor et fastsat 9

10 tidsrum. K. I reglementet for de faste udvalgs virke skal bestemmes hvilke sanktioner udvalget kan iværksætte, såfremt reglementet overtrædes. De faste udvalg kan ikke bemyndiges til at idømme sanktioner med virkning, der gå ud over udvalgets kompetenceområder. J. I eksklusions- eller udelukkelsessager skal den eller de, der er berørt af sagen, altid have mulighed for at udtale sig på de møder, hvor sagen behandles. 14. Revisorer A. DTKF har 2 revisorer, der ikke tillige kan være medlem af forbundets bestyrelse. B. Revisorerne skal være regnskabskyndige. C. Revisorerne vælges for 2 generalforsamlingsperioder ad gangen. D. Revisorerne reviderer DTKF regnskab og skal føre en løbende kontrol med, at regnskabsføringen sker på betryggende måde. E. Sammen med revisorerne vælges en revisorsuppleant. 15. Administrative bestemmelser. A. Forbundets adresse er kontorets adresse. B. Forbundets regnskabsår følger kalenderåret. C. For kontingenter og licensafgifter regnes betalingsåret fra 1. februar til 31. januar. D. Ved for sen indbetaling af forbundskontingent pålignes der strafgebyr. Ved for sen indbetaling af licensafgift bortfalder licensen, og fornyet anmodning om karatelicens må fremsættes med deraf følgende gebyrbetaling. E. Ved associering af nye klubber betales - uanset tidspunktet for associeringen - fuldt kontingent for det år, hvori associeringen sker. Forretningsudvalg er berettiget til at fastsætte supplerende administrative bestemmelser, der dog skal være bragt til medlemmernes kundskab, før de gøres gældende. 16. Forbundets opløsning. A. Forbundet kan opløses på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de mulige repræsentanter er til stede, og hvor mindst 3/4 af disse stemmer for opløsningen. B. Såfremt en ordinær generalforsamling, hvor forslag om forbundets opløsning er lovlig fremsat, ikke er kompetent til at vedtage forslaget, kan bestyrelsen på samme møde med almindelig stemmeflerhed vedtage at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen er forslaget om forbundets opløsning. C. Indkaldelse til en på dette møde vedtaget ekstraordinær generalforsamling skal udsendes 1 0

11 senest 10 dage efter vedtagelsen, og mødet afholdes tidligst 2 og senest 3 uger efter indkaldelsen. D. På en efter denne fremgangsmåde indkaldt ekstraordinær generalforsamling kan opløsningen vedtages, såfremt mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanter stemmer for forslaget. E. I tilfælde af forbundets opløsning, fordeles forbundets ejendele, efter beslutning af den ekstraordinære generalforsamling, der er omtalt i litra D. 17. Doping. A. Forbundet lader sine aktivitetsmedlemmer underkaste den dopingkontrol, der på foranledning af rigsidrætsforbundene i Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige eller andre idrætsorganisationer, med hvilke DIF har truffet aftale herom, måtte blive foranstaltet i forbindelse med arrangementer, herunder træningssamlinger og lignende, i disse lande. B. Forbundet yder DIF og organisationens organer enhver bistand, der måtte forlanges til varetagelse af organisationens opgaver, herunder i samarbejde med organisationen at gennemføre fornøden dopingkontrol ved DIF`s foranstaltning. C. Forbundet foretager ikke uden tilladelse fra DIF selv dopingkontrol eller dopinganalyser. D. Såfremt sigtelse rejses mod en dansk idrætsudøver i forbindelse med dopingkontrol gennemført af en anden kompetent idrætsinstans i eller uden for Danmark, skal forbundet umiddelbart efter sagens afgørelse fremsende samtlige sagens dokumenter til DIF. 1 1

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK INDEKS 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Organisation:... 3 3. Klubbens formål:... 3 4. Medlemskab:... 4 5. Familiemedlemmer:... 4 6. Ungdomsmedlemmer:... 4 7. Folkepensionister/invalidepensionister:...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den 18. februar 2001 som en sammenslutning af 3 til den

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere