Love For Dansk Traditionel Karate Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love For Dansk Traditionel Karate Forbund"

Transkript

1 Love For Dansk Traditionel Karate Forbund 30. november Navn. Forbundets navn er Dansk Traditionel Karate Forbund. Forkortet DTKF Forbundets hjemsted er Frederiksberg 2. Formål og definition. A. DTKF s formål er at skabe et forum for udvikling, samarbejde og promovering af traditionel karate i Danmark. Alt i overensstemmelse med den etiske, moralske og ideologiske forståelse som er defineret i DTKF s værdigrundlag. Formålet med DTKF er desuden at skabe et forum for National graduering indenfor traditionel karate. B. Ved karate forstås i disse love traditionel karate, som indeholder følgende grundelementer: 1. Kihon (grundteknik) 2. Kata (sammensatte øvelser) 3. Kumite (kamp mellem to eller flere personer) 4. Konkurrence form kumite er ippon shobu 5. Konkurrenceformer, hvor knock-out eller anden form for skadevoldende kontakt ikke kan medføre sejr over en modstander. C. Forbundet kan tilslutte sig andre internationale organisationer, der repræsenterer traditionel karate. 3. Kriterier for medlemskab. A. DTKF er et forbund af stilartsorganisationer, der består af et antal stilartsforeninger. En stilartsforening kan kun være tilsluttet én stilartsorganisation B. Enhver stilartsorganisation, hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke karate, jf. 2, litra B, samt efter indstilling fra ideologisk teknisk udvalg kan som udgangspunkt optages i DTKF. Optagelse af en stilartsorganisation sker på generalforsamlingens beslutning C. Optagelse af en stilartsforening kan dog efter omstændighederne nægtes ud fra en 1

2 afvejning af, hvad behovet til foreningen tilsiges. Der kan eksempel vis lægges vægt på behovet for beskyttelsen af den interne disciplin, foreningens anseelse, omdømme og ånd og, at de almindelige foreningsfunktioner skal kunne forløbe glidende. D. Optagelse af en stilartsforening sker på generalforsamlingens beslutning efter indstilling fra den stilartsorganisation, hvortil stilartsforening er knyttet, jf. 6 K, samt efter godkendelse i ideologisk teknisk udvalg E. Generalforsamlingen kan ophæve medlemskabet for stilartsforeninger, der ikke opfylder kriterierne for optagelse i forbundet. F. Forbundets forretningsudvalg kan under iagttagelse af disse loves sanktionsbestemmelser for kortere eller længere periode tildele en stilartsforening karantæne, hvis den deltager i idrætsaktiviteter med konkurrenceformer, hvor knockout eller anden form for skadevoldende kontakt kan medføre sejr over en modstander. Den stilartsforening, der er tildelt karantæne, har ret til at få spørgsmålet om karantænen og dens varighed afprøvet på den ordinære generalforsamling. G. Begæring om optagelse skal fremsættes til forbundets adresse på et af bestyrelsen udarbejdet skema og være bilagt stilartsforeningens love. En stilartsforening, der opfylder forbundets kriterier for medlemskab, J.F. 2 litra B samt efter indstilling fra ideologisk teknisk udvalg kan af forretningsudvalgets associeres indtil førstkommende generalforsamling. Associerede klubber kan deltage i DTKF s sportslige aktiviteter, men har ikke repræsentations ret på generalforsamlingen. H. Udmeldelse af DTKF for såvel stilartsorganisation som stilartsforening, skal ske skriftligt til forbundets adresse med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar. Udmeldelsen skal være bilagt et attesteret referat af den generalforsamling, der har godkendt udmeldelsen. I. For associering og medlemskab i DTKF. betaler hver stilartsorganisation samt stilartsforening et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. 4. Karatelicens. A. Stilartsforeningens medlemmer skal være i besiddelse af gyldig karatelicens. B. En karatelicens er personlig og skal være udstedt på navn og være forsynet med foto af ihændehaveren. Et medlem må kun have én licens. C. Karatelicens udstedes af DTKF efter anmodning fra medlemmets stilartsforening. D. Fratagelse af karatelicens kan anvendes som disciplinærmiddel. E. For udstedelse af karatelicens opkræves et gebyr, der tilfalder DTKF s kasse. F. Herudover betales en afgift for hvert år licensen er gyldig. Afgiften opkræves af DTKF. Størrelsen af gebyret fastsættes af bestyrelsen. 2

3 5. Forbundets ledelse/afstemningsregler. A. Forbundets øverste myndighed er generalforsamlingen. Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen og den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget. B. Valgbare til tillidsposter inden for DTKF er alle licensindehavende medlemmer af stilartsforeninger under DTKF. (bortset fra associerede foreninger). Undtaget herfra er medlemmer af Ordensudvalget. C. Tillidshverv inden for DTKF kan aflønnes efter godkendelse af bestyrelsen. Udgifter til rejser og diæter kan betales efter statens takster eller de af forretningsudvalgets fastsatte takster. D. Hvor intet andet er bestemt i det følgende, er almindelig stemmeflertal gældende ved afstemninger inden for DTKF. E. Er der stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen, forretningsudvalg, eller stående udvalg, er formandens stemme udslaggivende. F. Er der stemmelighed ved personvalg, gøres afstemningen om mellem de personer, der ved første afstemning fik lige mange stemmer. Giver dette ingen afgørelse, afgøres valget ved lodtrækning. G. For at ændre DTKF love skal mindste 3/4 af de tilstedeværende repræsentanter stemme for ændringen. H. Forbundet er en helhed og kan ikke opdeles i afdelinger. 6. Generalforsamlingen. A. Generalforsamlingen (repræsentantskabet) består af bestyrelsen samt de af stilartsorganisationerne efter følgende retningslinjer udpegede repræsentanter. En stilartsorganisations repræsentanter skal udpeges blandt organisationens egne medlemmer. B. Taleret på generalforsamlingen har repræsentantskabets medlemmer og udvalgsmedlemmerne i egne sager. I specifikke tilfælde kan dirigenten med forsamlingens samtykke meddele taleret til enhver, der ønsker ordet. C. Stemmeret på repræsentantskabets møder har de tilsluttede stilartsorganisationer med én stemme for hver repræsentant, de er berettiget til i henhold til 6 D. Møder der færre repræsentanter fra en stilartsorganisation end denne er berettiget til, råder den eller de fremmødte repræsentanter over stilartorganisationens fulde antal stemmer. Der kan ikke meddeles fuldmagt til at stemme på andre stilartsorganisationers vegne. Derudover har forretningsudvalgets medlemmer én stemme hver. D. En stilartsorganisation er berettiget til 1 repræsentant for hver påbegyndt antal 250 medlemmer, der er i besiddelse af gyldig licens. En stilartsorganisation kan højest være 3

4 repræsenteret ved 2 repræsentanter. E. Antallet af repræsentanter opgøres på basis af de pr. 1. februar i generalforsamlingsåret indgåede licensafgifter samt stilartsforenings afgift. En stilartsorganisation, der på generalforsamlingsdagen ikke har indbetalt forbundskontingent for året, har ingen repræsentations ret. F. Generalforsamlingen afholder møde på lige årstal i maj måned. Dette møde betegnes som den ordinære generalforsamling. G. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske to gange. Første indkaldelse skal udsendes senest 1. februar. Udover meddelelse om tid og sted for mødets afholdelse, skal indkaldelsen indeholde en fortegnelse over hvilke tillidsrepræsentanter, der er på valg med angivelse af, hvorvidt den nuværende indehaver modtager genvalg. Anden indkaldelse, der skal ske senest to uger forud for mødetidspunktet, skal - udover bekræftelse af tid og sted for mødets afholdelse - indeholde den fuldstændige dagorden og være bilagt skriftlig årsberetning, regnskab og budget samt indkomne forslag i deres fulde ordlyd og kandidatlister til de ledige tillidsposter. Den enkelte stilartsorganisation skal samtidig have oplyst, hvor mange repræsentanter, den er berettiget til. H. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen herunder forslag til kandidater til de ledige tillidsposter fremsendes til DTKF s kontor senest den 15. marts. I. Ret til at stille forslag har bestyrelsen og stilartsorganstationerne. J. Senest 1 uge før generalforsamlingens dato skal stilartsorganisationen meddele forbundets kontor, hvem der repræsenterer stilartsorganisationen. K. Dagsorden for generalforsamlingen er: 1. Kontrol af repræsentanter. 2. Valg af dirigent. 3. Forelæggelse og behandling af årsberetning. 4. Forelæggelse og behandling af regnskab. 5. Forelæggelse af budget. 6. Fastlæggelse af forbundskontingent. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Valg til forretningsudvalg/bestyrelse. 9. Valg til ordensudvalg. 10. Valg af revisorer. 11. Valg af medlemmer til dommerudvalg. 4

5 12. Optagelse og eksklusion af stilartsorganisationer, stilartsforeninger og personer. 13. Eventuel udnævnelse af æresmedlemmer. 14. Eventuelt. L. Generalforsamlingen skal afholde ekstraordinært møde, såfremt 3/4 af forbundets repræsentantskab anmoder herom. Anmodningen skal fremsættes skriftligt og med angivelse af dagsorden. Mødeindkaldelse, der skal indeholde dagsordenen, skal udsendes senest 14 dage efter anmodningens fremsendelse. M. Generalforsamlingen skal afholde ekstraordinært møde, når bestyrelsen anmoder om det. N. Indkaldelse til et ekstraordinært møde skal udsendes senest to uger før mødets afholdelse. O. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det eller de emner, der har givet anledning til mødets indkaldelse. P. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der har ydet en særlig indsats for udvikling af karate i Danmark. Æres medlemskab er livsvarigt og kan kun ophæves af generalforsamlingen. Æresmedlemmet tildeles en særlig hædersgave, der skal returneres, når æres medlemskabet ophører ved død eller fratagelse. Forbundets æresmedlemmer inviteres til at overvære forbundets generalforsamling, danske mesterskaber og internationale stævner, der afholdes i Danmark. 7. Bestyrelsen. A. Den administrative og økonomiske ledelse af forbundet påhviler bestyrelsen, der består af: o Generalsekretær o Forbundsformand o Næstformand o Forbundskasserer o Bestyrelsesmedlem 1 o Bestyrelsesmedlem 2 o Bestyrelsesmedlem 3 o Bestyrelsesmedlem 4 B. Bestyrelsen skal koordinere forbundets aktivitetsplan og godkende dens budgetforslag forud for forelæggelsen for generalforsamlingen. C. Bestyrelsen fastlægger tid og sted for Danmarksmesterskaber. 5

6 D. Bestemmelser og regulativer for de faste udvalgs virke skal godkendes af bestyrelsen for at være gyldige. Bestyrelsen fastsætter i detaljer de faste udvalgs kompetenceområder. E. Bestyrelsen fastsætter gebyrtakster for udeblivelse o.lign. F. Bestyrelsen skal afholde mindst 2 møder om året. Et møde skal lægges umiddelbart forud for årets ordinære generalforsamling. Møderne skal varsles mindst 3 uger forud for mødetidspunkterne. G. Bestyrelsen skal afholde møde, når 5 eller flere af dets medlemmer anmoder om det. Indkaldelse til et sådant møde skal udsendes senest 10 dage efter den skriftlige anmodnings modtagelse. H. Forbundsformanden er formand for bestyrelsen fører sædet ved dets møder og er ansvarlig for rettidige indkaldelser og udarbejdelse af dagsorden. I. Et rettidigt indkaldt bestyrelsesmøde er altid beslutningsdygtigt. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. J. Klager over de faste eller specielle udvalgs afgørelser kan indankes for bestyrelsen, hvis afgørelse kan indankes for DTKF s ordensudvalg. K. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 generalforsamlingsperioder ad gangen, således at formand, kasserer og bestyrelsesmedlem 2 og 3 vælges på en generalforsamling. Generalsekretær, næstformand og bestyrelsesmedlem 1 vælges på den efterfølgende generalforsamling. Forbundsformanden er formand for bestyrelsen og fører forsædet ved dennes møder. L. Indkaldelsen, der skal ske med mindst 3 ugers varsel, påhviler forbundsformanden. M. Næstformanden fører forbundets mødeprotokol og træder i formandens sted, såfremt denne har forfald i kortere perioder. N. Forbundskassereren fører forbundets regnskab - udarbejder i samarbejde med udvalgsformændene forbundets budget og er ansvarlig for dets opfølgning. O. Generalsekretæren varetager den nationale og internationale repræsentation af forbundet, i overensstemmelse med de af bestyrelsen besluttede retningslinier. P. Bliver en bestyrelsespost ledig i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen en suppleant på den ledige post. Konstitutionen har gyldighed til førstkommende generalforsamling. Q. Bestyrelsen er i juridisk og arbejdsretslig henseende arbejdsgiver for forbundets ansatte. R. Bestyrelsen fastsætter gebyrer for organisations medlemskab, forenings medlemskab licenser samt satser for diæter og rejsegodtgørelse. 9. Forretningsudvalget. 6

7 A. Forretningsudvalget består af: o Generalsekretær o Forbundsformand o Næstformand o Forbundskasserer B. Forretningsudvalget afholder møder efter behov. Møde skal afholdes, såfremt to forretningsudvalgsmedlemmer anmoder om det. Indkaldelse, der påhviler formanden, skal ske med mindst 2 ugers varsel og senest 3 dage efter derom fremsat anmodning. C. Indkaldelse af forretningsudvalget kan ske med kortere varsel hvis Formanden skønner det nødvendigt. D.Forretningsudvalget leder DTKF s daglige administration, iværksætter generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger, forvalter forbundets kasse og arkiv. E. Forretningsudvalget har den daglige ledelse af forbundets kontor. F. Forretningsudvalget, der i forening tegner DTKF kan ikke forpligtes økonomisk ud over forbundets formue. G. Forretningsudvalget kan meddele begrænset prokura til egne medlemmer. H. Forretningsudvalget kan, efter godkendelse af ideologisk udvalg, indstille associering af nye stilartsforeninger. Beslutningen kan ikke indankes. 10. Faste udvalg. A. Til at forestå og lede de sportslige aktiviteter indenfor forbundet nedsættes følgende faste udvalg: o Dommerudvalg. o Stævneudvalg. B. Ideologisk, teknisk samt gradueringsudvalg består af 2 faste medlemmer. Udvalget samt formanden udpeges af forretningsudvalget. C. Dommerudvalget består af 4 medlemmer. Udvalgsmedlemmerne vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen. Ved forfald i en valgperiode konstituerer bestyrelsen et medlem til den ledige post. Konstitutionen har gyldighed til førstkommende generalforsamling. D. Stævneudvalget består af 4 medlemmer, der vælges af bestyrelsen. I tilfælde, hvor en stilartsorganisation påtager sig et stævnearrangement, udvides stævneudvalget med 2 repræsentanter - udpeget af den arrangerende stilartsorganisation. E. Hvert udvalg udpeger selv en formand blandt udvalgets egne medlemmer. 7

8 F. Hovedretningslinierne for opgavernes fordeling mellem udvalgene: o Ideologisk, teknisk samt graduerings udvalg: Formulering af værdigrundlag, gennemførelse af nationalgraduering, vurdering og indstilling af optagelses ansøgning fra stilartsorganisation samt stilartsforeninger. o Dommerudvalget: Fordeling af dommere. Uddannelse af dommere. o Stævneudvalg: Individuelle Danmarksmesterskaber landskampe o.lign. 11. Specielle udvalg. A. Til at forestå og lede en særlig aktivitet kan forretningsudvalget nedsætte et specielt udvalg. B. Et specielt udvalgs sammensætning, dets opgaver og beføjelser fastlægges af forretningsudvalget. C. Et specielt udvalg kan ikke tildeles opgaver eller beføjelser der griber ind i et fast udvalgs kompetenceområde. D. Et specielt udvalg opløses, når dets opgave er løst. Som formand for et specielt udvalg skal altid udpeges et medlem af forretningsudvalget. E. Såfremt et specielt udvalgs opgave består i et arrangement, hvori en stilartsorganisation er involveret, skal den pågældende stilartsorganisation være repræsenteret i udvalget. 12. Ordensudvalget. A. Ordensudvalget har 3 medlemmer, der ikke tillige kan være medlem af forbundets bestyrelse. B. Udover de 3 medlemmer har udvalget en suppleant. Suppleanten indtræder midlertidigt i udvalget i tilfælde, hvor et medlem er inhabilt ved behandling af en sag, eller et medlem har midlertidigt forfald. Såfremt et medlem får blivende forfald, indtræder suppleanten i medlemmets sted og i dennes valgturnus. C. Medlemmer af udvalget vælges for 6 år ad gangen. Derefter er et medlem på valg ved hver generalforsamling. Suppleanten vælges for 2 år ad gangen. D. Udvalget vælger selv en formand blandt sine medlemmer. Valget gælder for ét år ad gangen. E. Mindst et medlem af udvalget skal så vidt muligt have juridisk uddannelse. F. Udvalgets opgaver og beføjelser følger de for DGIʼs appeludvalg til enhver tid gældende regler. 8

9 13. Sanktionsbestemmelser. Stilartsforening/stilartsorganisation A. En stilartsforening/stilartsorganisation kan ekskluderes eller udelukkes fra bestemte aktiviteter ud fra en afvejning af samme kriterier, som hvor optagelse nægtes, jf. 3 B, eller såfremt stilartsforeningens/stilartsorganisationens opførsel strider mod DTKF ś love, reglementer mv. eller stilartsforeningen/stilartsorganisationen på grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Herunder kan bemærkes, at en stilartsforening/stilartsorganisation kan ekskluderes eller udelukkes fra bestemte aktiviteter som følge af uacceptable handlinger eller udeladelser. B. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter træffes af forretningsudvalget. Forretningsudvalgets afgørelse kan indankes til ordensudvalget inden 14 dage fra forretningsudvalgets afgørelse. C. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter skal behandles på først kommende generalforsamling. Generalforsamlingen kan stadfæste, ændre, skærpe eller annullere den trufne afgørelse. D. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter har virkning med det samme, uanset forelæggelse for generalforsamling og anke. Hverken forelæggelse eller anke har opsættende virkning. Enkeltpersoner E. En person kan ekskluderes eller udelukkes fra bestemte aktiviteter ud fra en afvejning af samme kriterier, som hvor optagelse nægtes, jf. 3 B, eller såfremt personens opførelse strider mod DTKF ś love, reglementer mv. eller såfremt personen på grov måde har tilsidesat sine pligter samt ved benyttelse af doping. F. I tilfælde af eksklusion inddrages personens licens. G. Beslutning om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter træffes af forretningsudvalget. Forretningsudvalgets afgørelse kan indankes til ordensudvalget inden 14 dage fra forretningsudvalgets afgørelse. Hverken forelæggelse eller anke har opsættende virkning. H. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter skal behandles på først kommende generalforsamling. Generalforsamlingen kan stadfæste, ændre, skærpe eller annullere den trufne afgørelse. I. Beslutningen om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter har virkning med det samme, uanset anke og forelæggelse for generalforsamling Fællesbestemmelser J. I mindre belastende tilfælde kan beslutningen om udelukkelse fra bestemte aktiviteter gøres betinget. I så fald får sanktionen kun virkning, såfremt stilartsforeningen/stilartsorganisationen eller personen igen forser sig indenfor et fastsat 9

10 tidsrum. K. I reglementet for de faste udvalgs virke skal bestemmes hvilke sanktioner udvalget kan iværksætte, såfremt reglementet overtrædes. De faste udvalg kan ikke bemyndiges til at idømme sanktioner med virkning, der gå ud over udvalgets kompetenceområder. J. I eksklusions- eller udelukkelsessager skal den eller de, der er berørt af sagen, altid have mulighed for at udtale sig på de møder, hvor sagen behandles. 14. Revisorer A. DTKF har 2 revisorer, der ikke tillige kan være medlem af forbundets bestyrelse. B. Revisorerne skal være regnskabskyndige. C. Revisorerne vælges for 2 generalforsamlingsperioder ad gangen. D. Revisorerne reviderer DTKF regnskab og skal føre en løbende kontrol med, at regnskabsføringen sker på betryggende måde. E. Sammen med revisorerne vælges en revisorsuppleant. 15. Administrative bestemmelser. A. Forbundets adresse er kontorets adresse. B. Forbundets regnskabsår følger kalenderåret. C. For kontingenter og licensafgifter regnes betalingsåret fra 1. februar til 31. januar. D. Ved for sen indbetaling af forbundskontingent pålignes der strafgebyr. Ved for sen indbetaling af licensafgift bortfalder licensen, og fornyet anmodning om karatelicens må fremsættes med deraf følgende gebyrbetaling. E. Ved associering af nye klubber betales - uanset tidspunktet for associeringen - fuldt kontingent for det år, hvori associeringen sker. Forretningsudvalg er berettiget til at fastsætte supplerende administrative bestemmelser, der dog skal være bragt til medlemmernes kundskab, før de gøres gældende. 16. Forbundets opløsning. A. Forbundet kan opløses på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de mulige repræsentanter er til stede, og hvor mindst 3/4 af disse stemmer for opløsningen. B. Såfremt en ordinær generalforsamling, hvor forslag om forbundets opløsning er lovlig fremsat, ikke er kompetent til at vedtage forslaget, kan bestyrelsen på samme møde med almindelig stemmeflerhed vedtage at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen er forslaget om forbundets opløsning. C. Indkaldelse til en på dette møde vedtaget ekstraordinær generalforsamling skal udsendes 1 0

11 senest 10 dage efter vedtagelsen, og mødet afholdes tidligst 2 og senest 3 uger efter indkaldelsen. D. På en efter denne fremgangsmåde indkaldt ekstraordinær generalforsamling kan opløsningen vedtages, såfremt mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanter stemmer for forslaget. E. I tilfælde af forbundets opløsning, fordeles forbundets ejendele, efter beslutning af den ekstraordinære generalforsamling, der er omtalt i litra D. 17. Doping. A. Forbundet lader sine aktivitetsmedlemmer underkaste den dopingkontrol, der på foranledning af rigsidrætsforbundene i Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige eller andre idrætsorganisationer, med hvilke DIF har truffet aftale herom, måtte blive foranstaltet i forbindelse med arrangementer, herunder træningssamlinger og lignende, i disse lande. B. Forbundet yder DIF og organisationens organer enhver bistand, der måtte forlanges til varetagelse af organisationens opgaver, herunder i samarbejde med organisationen at gennemføre fornøden dopingkontrol ved DIF`s foranstaltning. C. Forbundet foretager ikke uden tilladelse fra DIF selv dopingkontrol eller dopinganalyser. D. Såfremt sigtelse rejses mod en dansk idrætsudøver i forbindelse med dopingkontrol gennemført af en anden kompetent idrætsinstans i eller uden for Danmark, skal forbundet umiddelbart efter sagens afgørelse fremsende samtlige sagens dokumenter til DIF. 1 1

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening Snekkersten Idræts Forening V e d t æ g t e r for Snekkersten Idræts Forening 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Snekkersten Idræts Forening forkortet SIF. I nærværende vedtægter anvendes betegnelsen:

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere