FORSLAG / DRAFT DSF :2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG / DRAFT DSF 2451 10:2010"

Transkript

1 FORSLAG / DRAFT DSF :2010 Forslagsnr.: Draft no.: M Forslaget bygger på: The draft is based on: (IDT = identisk med/identical to EQV = baseret på/equivanent to MOD = modificeret/modified) IDT IDT Dette forslag til Dansk Standard er/har været på offentlig høring fra: This draft Danish Standard is/was submitted for public enquiry from: til/to Forslag til dansk titel: Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Proposal for English title: Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning Kommentarer skal være DS i hænde senest: Comments shall be sent to DS no later than: Der kan kun fremsendes kommentarer, såfremt forslaget er i høring som ISO/DIS, IEC/CDV eller som pren på enquiry i CEN og CENELEC. Tekniske kommentarer behandles ikke, hvis forslaget er til afstemning som ISO/FDIS, IEC/FDIS, CEN eller CENELEC Formal Vote. Comments can only be submitted if the draft is subject to ISO/DIS, IEC/CDV or CEN/CENELEC Enquiry as a pren Technical comments will not be taken into account if the draft is subject to ISO/FDIS, IEC/FDIS CEN/CENELEC Formal Vote. Kommentarer fremsættes ved at rekvirere en elektronisk kommentarskabelon hos projektlederen. Skabelonen udfyldes og returneres til projektlederen inden høringsperiodens udløb. Modtagne kommentarer vil blive behandlet af det teknisk ansvarlige udvalg. A template for comments must be used and can be obtained from the responsible project manager. The comments will be dealt with in the DS Committee responsible for the area. Standardiseringsudvalg: DS committee: Projektleder: Project manager: DS/S 354 Helle Stålung Bemærk, at forslaget skal bearbejdes yderligere, og at det derfor ikke har gyldighed som Dansk Standard Note that the draft will be edited further and has no validation as a Danish Standard.

2 DSF :2010 Dato: Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning ICS: Descriptors: Document type: Document subtype: Document stage: Document language: E C:\Documents and Settings\if\Skrivebord\DSF Ekstern høring.doc STD Version 2.2

3 Indhold Side Introduktion Emne og anvendelsesområde Normative referencer Definitioner Krav Infektionshygiejnesystem Relevante risikofaktorer Kritiske styringspunkter Kritiske grænser Planlægning Rengøringsmetode på de 10 kritiske risikopunkter Kritiske grænser - inspektion af renhed efter endt rengøring Arbejdsgange i forbindelse med rengøringsmetoder Håndhygiejne Arbejdsdragt Rengøringsudstyr Opbevaring af rengøringsudstyr og artikler Krav til måle- og observationsmetoder Krav til personaleansvar og uddannelse Tilvejebringelse af menneskelige ressourcer Menneskelige ressourcer Udpegning af personale Kompetence og uddannelse Personalet skal demonstrere viden om /færdigheder i:...18 Annex A (normativt) Hygiejneniveauer...19 A.1 Hygiejneniveau A.2 Hygiejneniveau A.3 Hygiejneniveau A.4 Hygiejneniveau A.5 Hygiejneniveau Annex B (normativt) Optørring af spild og forureninger med human biologisk materiale...24 B.1 Relevante risikofaktorer...24 B.2 Kritiske styringspunkter...24 B.3 Kritiske grænser...24 B.3.1 Planlægning...24 B.3.2 Rengørings- og desinfektionsprocesser...24 B.3.3 Visuel inspektion af renhed efter endt rengøring...25 B.3.4 Arbejdsgange i forbindelse med rengøringsmetoder...25 B.3.5 Håndhygiejne...25 B.3.6 Arbejdsdragt...25 B.3.7 Rengørings- og desinfektionsudstyr...25 B.3.8 Opbevaring af rengøringsudstyr og -artikler...25 B.3.9 Krav til måle- og observationsmetoder...25 B.3.10 Krav til personaleansvar og -uddannelse...25 Annex C (Informativt) ATP målinger...28 C.1 Emne og anvendelsesområde...28 C.2 Henvisninger...28 C.3 Termer og definitioner...28 C.3.1 Risikofaktorer

4 C.3.2 Kritiske risikopunkter C.3.3 ATP måling C.4 Metode C.4.1 Princip C.4.2 Prøvetagning C.5 Måleinstrumenter C.6 ATP-niveauer C.7 Udførelse C.7.1 Målehyppighed C.7.2 Kritiske risikopunkter C.7.3 Udvælgelse af inspektionsenheder C.7.4 Måletidspunkt C.8 Aftalegrundlag C.9 Rapportering Annex D (informativt) Oversigt over risikofaktorer, kritiske risikopunkter og kritiske grænser Annex E (informativt) Kategorisering af kritiske grænser Bibliografi og Referencer

5 Foreword Denne standard er udarbejdet af standardiseringsudvalget S-354, Hygiejne i sundhedssektoren, sammen med en række øvrige standarder i to serier af standarder for styring af infektionshygiejne. Standardserierne er oplistet i oversigten nedenfor. Denne standard, del 10, indgår i DS 2451-serien med faglige krav til styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren. De to serier af standarder er tilvejebragt som et samarbejde mellem standardiseringsudvalget, Statens Serum Institut (SSI) og Dansk Standard 1 (DS). Ved standardiseringsarbejdets etablering ydede det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium for perioden 1999 til 2002 et væsentligt tilskud til finansiering af udviklingsarbejdet. Standarderne i de to serier af standarder for styring af infektionshygiejne anføres i vidt omfang som reference i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) akkrediteringsstandarder 2 for sygehuse første version offentliggjort pr. august 2009 på Denne standard offentliggøres til høring i perioden til Denne standard erstatter DS :2002. Oversigt over de to serier af danske standarder for styring af infektionshygiejne: Oversigt over DS og DS 2451-serierne: DS 2450-serien omhandler krav til kvalitet i sundhedssektoren: DS DS DS DS Kvalitet i sundhedssektoren Grundbegreber og ordliste Kvalitet i sundhedssektoren Krav til integrerede ledelsessystemer med styring af risiko og infektionshygiejne Kvalitet i sundhedssektoren Vejledning Kvalitet i sundhedssektoren Krav til overvågning og udredning af udbrud af nosokomielle infektioner DS 2451-serien 3 omhandler krav til styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren: DS DS DS DS DS Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 1: Krav til procedurer i almen lægepraksis Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 2: Krav til håndhygiejne Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 3: Krav til brug af intravaskulære katetre Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler 1 Dansk Standard blev pr. 1. januar 2009 omdannet til en almennyttig, erhvervsdrivende fond under navnet Fonden Dansk Standard. 2 Opmærksomheden skal henledes på, at Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedssektoren (IKAS) anvender en definition af ordet standard, som er afvigende fra den definition, der fremgår af DS/EN 45020:2007, pkt DS er udgået, og DS har i forbindelse med revision ændret nummer til DS

6 DS Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug DS Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 9: Krav til indkøb og vedligehold af teknisk og medicinsk udstyr DS Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring DS Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker DS Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af sterilicerbart medicinsk udstyr til flergangsbrug DS Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 14: Krav til rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper Denne 2. udgave af DS er blevet revideret og tilpasset under sagkyndig bistand af arbejdsgruppe S- 354/SSI-A2 bestående af: Anne-Lise Schjønning, Konsulent, Service Branchens Arbejdsgiverforening (SBA) Bende Bang Andersen, Kvalitetskonsulent, Odense Universitets Hospital, Region Syddanmark Britta Pedersen, Planlægger, Sodexo A/S Christian Thomsen, Driftschef, Region Sjælland Conni Ehlert, Hygiejnesygeplejerske, Sygehus Sønderjylland, Region Syddanmark Dennis Andersen, Produktudviklingschef, De Forende Dampvaskerier Helle Amtsbiller, Hygiejnesygeplejerske, Statens Serum Institut (SSI) Helle Lausten, Servicechef, Sygehus Sønderjylland, Region Syddanmark Klara Marie Mikkelsen, Teknisk konsulent, ISS Facility Services A/S Lisbeth Kyndi Bergen, Hygiejnesygeplejerske, Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden Margit Larsen, Driftskonsulent, Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden Marie Stangerup, Hygiejnesygeplejerske, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden Torsten Slotsbjerg, Hygiejne Overlæge, Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden Annex A og B i standarden er normative, mens Annex C, D og E er informative. 5

7 Introduktion Denne standard beskriver krav til forebyggelse af infektioner gennem rengøring. Kravene i standarden er baseret på videnskabelig dokumentation eller bred enighed baseret på erfaring blandt specialister på områderne rengøring og infektionsforebyggelse i sundhedssektoren. Standarden omfatter principper for rengøring og kvalitetskontrol og henvender sig til institutioner i sundhedssektoren, fx sygehuse/hospitaler, plejehjem, patienthoteller, lægepraksis og tandlægepraksis, leverandører af rengøringsydelser, leverandører af rengøringsudstyr og -midler samt fabrikanter af medicinsk udstyr og inventar. Denne standard kan også anvendes på en række beslægtede områder som fx laboratorier, børneinstitutioner og skoler. Rengøring i sundhedssektoren tjener flere formål: at fjerne smitstof fra overflader og derved forebygge spredning af mikroorganismer, der frembyder risiko for at fremkalde infektioner at rengøringen opfylder krav til den visuelle kvalitet af det udførte arbejde i henhold til DS/INSTA 800, Rengøringskvalitet at vedligeholde inventar, vægge og gulve og at medvirke til at overvåge og melde om fejl i installationer eller skader, som skal udbedres. For at opfylde ovennævnte forhold skal lokaler og inventar rengøres. Rengøringens omfang afhænger af, hvad lokaler og inventar bruges til, og omfanget gradueres derfor efter en plan der er fastlagt i aftalegrundlaget. Denne plan skal opfylde tre hensyn: rengøringen skal opfylde krav til kvalitet af det udførte arbejde. Her henvises til DS/INSTA 800. rengøringen skal udføres tilstrækkeligt hyppigt til, at lokaler og inventar fremtræder rene. Til vurdering heraf kan DS/INSTA 800 anbefales. planen skal tage højde for uforudset forurening af lokaler og inventar, hvad enten forureningen kan rumme risiko for smitte eller af andre grunde er uønsket. Risikoen for smitte knytter sig langt overvejende til uheld med spild og forurening med human biologisk materiale (fx blod, sekret, ekskret), som kan indeholde store mængder af mikroorganismer. Denne risiko for smitte skal derfor fjernes straks. Med denne standard er det muligt at fastlægge niveauer for renhed af overflader samt få anvist arbejdsprocesser, der fører til opnåelse af de fastlagte hygiejneniveauer. Niveauer og arbejdsprocesser for rengøring og kvalitetskontrol medvirker til at fjerne smitstof og bidrager derved til forebyggelse af infektioner. 1 Emne og anvendelsesområde Denne standard beskriver krav til rengøring af områder, hvor det er sandsynligt at smitstof kan forekomme og dermed forårsage direkte eller indirekte smitte. Følgende kritiske risikopunkter er omfattet af standarden: 6

8 Belysning nær patient, leje, håndvask og armatur, afskærmningsudstyr, anden sanitet, greb, borde, stativer, tekniske installationer nær patienten og øvrige tekniske installationer. Henvisning til Annex A. Optørring og eventuel desinfektion efter spild og forurening med human biologisk materiale fx blod, sekret og ekskret er behandlet i Annex B. 2 Normative referencer Normative referencer er henvisninger til andre standarder og publikationer, hvis bestemmelser i form af daterede eller udaterede referencer gælder for denne standard. Disse normative referencer er anført de relevante steder i teksten, og publikationerne er nævnt nedenfor. Når daterede referencer ændres eller revideres, vil ændringen eller revisionen ikke gælde for denne standard, medmindre der udgives et tillæg eller en revideret udgave. For udaterede referencer gælder den nyeste udgave af den pågældende publikation. DS/INSTA 800, System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet DS , Kvalitet i sundhedssektoren Krav til integrerede ledelsessystemer med styring af risiko og infektionshygiejne DS , Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 2: Krav til håndhygiejne DS , Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug DS/ISO Cor.1:2001, Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker DS/INF 485:2000, Anvisning for indvendig rengøring og vedligehold Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren. Den centrale afdeling for sygehushygiejne, Statens Serum Institut. 3 Definitioner I denne standard gælder følgende definitioner: 3.1 affald Urenheder der kan samles op NOTE Eksempler på affald er papirstumper, blade og cigaretskod. 3.2 afskærmning Mobil eller stationær barriere, der skærmer patienten mod indkig 3.3 aftalegrundlag Aftale i såvel privat som offentligt regi, der indgås mellem udbyder (kunde) og leverandør om rengøring og eventuelle rengøringsrelaterede serviceopgaver 3.4 anden sanitet Objekter, hvor human biologisk materiale (fx sekret, ekskret og blod) bortskaffes NOTE Eksempler på typer af anden sanitet: Toilet, bidet, bækkendekontaminator, udslagskumme inkl. betjeningsarmatur. 7

9 3.5 armatur Enhed for blanding af vand NOTE Eksempler på typer af armatur: vandhane, blandingsbatteri. 3.6 belysning nær patienten Belysning, som er placeret indenfor en meter fra patient NOTE Eksempler på belysning nær patient: Operationslampe, sengelampe, undersøgelseslampe. 3.7 bord Opbevaringssted (for ting) med eller uden hjul NOTE Eksempler på typer af borde: rullebord, sengebord, skrivebord, spisebord, laboratoriebord. 3.8 desinfektion Proces, der dræber sygdomsfremkaldende mikroorganismer i et sådant omfang, at det desinficerede kan benyttes uden risiko for infektion 3.9 ekskret Afføring, urin og opkast 3.10 greb Gribepunkt, som berøres med hænderne NOTE Eksempler på typer af greb: dørgreb, gelænder, vægmonteret greb, håndgreb på skabe og skuffer, dispensere til sæbe, håndsprit, håndklædepapir o.l human biologisk materiale Fx blod, sekret, ekskret, knogle- og vævsrester 3.12 hånddesinfektion Indgnidning af alkoholbaseret eller andet egnet hånddesinfektionsmiddel på synligt rene og tørre hænder, håndled og eventuelt underarme, med henblik på at dræbe den transiente mikrobielle flora og reducere den residente mikrobielle flora 3.13 kritisk grænse Værdi/kriterium, der adskiller det acceptable fra det uacceptable 3.14 kritisk risikopunkt Sted eller udstyr, for hvilken en rengøringsmetode kan forebygge eller fjerne risikofaktorer eller mindske deres tilstedeværelse til et acceptabelt niveau 3.15 leje Lodrette og vandrette flader, hvor patienten/klienten opholder sig og har eller kan have direkte kontakt 8

10 NOTE Eksempler på typer af lejer: seng (inkl. vaskbar madras, sengegalge og sengehest), båre, briks, vugge, kuvøse, stol, taburet, kørestol, transportstol, bækkenstol, badestol/badeskammel, kravlegård, operations- og undersøgelsesleje, patientlift (med tilbehør), puslebord (inkl. vaskbar madras) og barnevogne løst snavs Mindre partikler, som ikke let kan hvirvles op. NOTE fødevarer. Eksempler på løst snavs: grus, sand, jord, aske, fibre, hudskæl, hår, spindelvæv, insekter og rester af 3.17 patientenhed 3.18 perlator (luftindblander)/brusehoved Mundstykke, der påskrues udløbet af en tud/slange rengøring Metode, der fjerner smuds, støv og andre urenheder, så overflader fremstår synligt rene og æstetiske, vedligeholdelse af overflader sikres, og mikroorganismernes antal reduceres, så ophobning, ophvirvling og opformering undgås 3.20 rengøringsmetode Metode der anvendes for at opnå et givent rengøringsniveau 3.21 risikofaktor Forhold, som disponerer til infektioner, og for hvilket der gennem risikoanalyse og/eller erfaringer kan påvises et behov for styring eller risiko for infektion ved mangel på styring NOTE Henvisning til Annex A 3.22 risikograd I hvor høj grad smitstof kan overføres til modtagelig vært NOTE Henvisning til Annex A 3.23 samlinger af urenheder Forekomster af samme urenhedstype inden for afgrænsede områder på 0,5m x 0,5m på et objekt 3.24 sekret Væske fra sår, dræn, næse, mund, svælg, nedre luftveje, mave-tarm-system og genitalia samt sæd 3.25 smitstof Mikroorganismer, som kan give anledning til infektion 3.26 smitte Overførsel af smitstof fra en smittekilde til en modtagelig vært 9

11 3.27 smittekilde Smitstoffets opholdssted, hvorfra det overføres til en modtagelig vært 3.28 smittevej Aktuel rute fra smittekilden til modtagelig vært 3.29 stativ Fast eller mobilt udstyr til ophængning af væsker, operationsservietter, bækkener samt til ophæng af poser til affald eller snavs NOTE Eksempler på typer af stativer: Sengemonteret dropstativ, væg/kulisseskinnemonteret dropstativ, mobilt dropstativ, stativ til operationsservietter, bækkenstativ, affaldsstativ, linnedstativ støv Fine, mindre partikler, der kan danne et lag på objektoverfladen, og som kan ophvirvles 3.31 svært tilgængelige steder Svært tilgængelige steder (Stg), steder der ikke er umiddelbart frie 3.32 tekniske installationer nær patient Apparatur placeret indenfor en meter fra patientenheden, herunder apparatur til undersøgelse, behandling eller pleje af patient NOTE Eksempler på typer af tekniske installationer nær patient: billeddiagnostisk udstyr, iltaggregat, sugeaggregat, anæstesisøjle, kulisseskinne, telefon, mobiltelefon, tv, fjernbetjeninger, alarmsnor, medicoteknisk udstyr, PC og andet ITudstyr, 3.33 tilgængelige steder Tilgængelige steder (Tg) umiddelbart frie flader uanset størrelse 3.34 vask Inventar, som anvendes til en våd proces NOTE Eksempler på typer af vaske: håndvask, lægevask, køkkenvask, udslagsvask, laboratorievask, instrumentvask, badekar inkl. betjeningsarmatur og fødebadekar øvrige tekniske installationer Apparaturer og installationer placeret mere end en meter fra patientenheden, men på tilgængelige steder. NOTE Eksempler på typer af øvrige tekniske installationer: stikkontakter, afbrydere, belysning i øvrigt, billeddiagnostisk udstyr, kulisseskinne, telefon, mobiltelefon, tv, fjernbetjeninger, alarmsnor, PC og andet IT-udstyr. 4 Krav 4.1 Infektionshygiejnesystem Organisationen skal indføre et infektionshygiejnesystem med henblik på at forebygge infektioner forårsaget af smitteoverførsel. 10

12 Infektionshygiejnesystemet skal opfylde kravene i DS Relevante risikofaktorer Følgende relevante risikofaktorer er fastlagt spild og forurening med human biologisk materiale støv, affald og løst snavs. 4.3 Kritiske styringspunkter For ovenstående risikofaktorer er følgende kritiske styringspunkter fastlagt: planlægning rengøringsproces visuel inspektion af renhed arbejdsgange i forbindelse med udførelse af rengøring håndhygiejne arbejdsdragt rengøringsudstyr opbevaring af rengøringsudstyr og -artikler uddannelse 4.4 Kritiske grænser Dette afsnit beskriver krav og anbefalinger. Ved beskrivelse af krav anvendes ordene skal eller må i formuleringen. Ved beskrivelse af anbefalinger anvendes ordet bør. En oversigt over risikofaktorer, kritiske risikopunkter og kritiske grænser findes i Annex E. I Annex E findes en oversigt over de kritiske grænser, deres kategorisering og litteraturreferencer. For risikofaktorerne spild og forurening med human biologisk materiale samt støv, affald og løst snavs er kritiske grænser beskrevet i Annex C Planlægning Hygiejneniveauer a) Hvert lokale i institutionen (fx sygehuset) skal indplaceres i et af nedenstående fem hygiejneniveauer: Hygiejneniveau 5: Specielt renhedskrævende undersøgelses-, behandlings-, pleje- og produktionsområder. Hygiejneniveau 4 og 3: Primært patientrelaterede områder. Hygiejneniveau 2 og 1: Primært ikke-patientrelaterede områder. 11

13 NOTE 1 Hygiejneniveau 5 vedrører lokaler, hvor rengøringen primært har til formål at fjerne/minimere risikoen for spredning af smitstof ved direkte eller indirekte kontakt. NOTE 2 Hygiejneniveau 4 og 3 vedrører lokaler, hvor rengøringen har til formål at efterlade et pænt og acceptabelt helhedsindtryk og nedsætte risikoen for spredning af smitstof ved direkte eller indirekte kontakt. NOTE 3 Hygiejneniveau 2 og 1 vedrører lokaler, hvor rengøringen har et æstetisk formål. Niveauet gælder for lokaler, hvor pleje eller behandling af patienter ikke finder sted. b) Indplacering i hygiejneniveau skal være i overensstemmelse med Annex A. NOTE 1 I hvert af lokalerne er der en vis sandsynlighed for forekomst af human biologisk materiale, samt støv, affald og løst snavs. Dette betegnes som en risikofaktor og er markeret med et X i Annex A. NOTE 2 Der er i lokalerne udvalgt 10 kritiske risikopunkter, hvor det er sandsynligt, at smitstof kan forekomme. Hvis der er en risiko for, at smitstof kan videreføres fra pågældende område til en modtagelig vært, er dette angivet med en risikograd: 3, 2 eller 1, således at smitterisikoen til en modtagelig vært er størst ved 3 og mindst ved Kvalitetsniveauer for rengøring a) Kvaliteten af rengøringsniveauet for hygiejneniveau 5 skal være i overensstemmelse med niveau 5 som beskrevet i DS/INSTA 800:2006, 4.1. b) Kvaliteten af rengøringsniveauet for hygiejneniveau 4 og 3 skal som minimum være i overensstemmelse med niveau 4 som beskrevet DS/INSTA 800:2006, 4.1. c) Kvaliteten af rengøringsniveauet for hygiejneniveau 2 og 1 bør være i overensstemmelse med niveau 3 som beskrevet i DS/INSTA 800:2006, Rengøringens omfang Rengøringens omfang skal afhænge af, hvad lokaler og inventar bruges til under hensyn til følgende: a) Rengøringen skal opfylde krav til den visuelle kvalitet af det udførte arbejde i henhold til DS/INSTA 800:2006, 4.1. b) Rengøringen skal udføres tilstrækkeligt hyppigt til, at lokaler og inventar opfylder de angivne krav i DS/INSTA 800:2006, 4.1. c) Rengøringen skal endvidere tage højde for uforudset forurening af lokaler og inventar Vurdering af rengøringskvalitet a) Der skal udarbejdes et program for visuel bedømmelse af rengøringskvaliteten på de enkelte 10 kritiske risikopunkter. Fremgangsmåde ved vurdering af rengøringskvalitet som beskrevet i DS/INSTA 800:2006,4.1 b) Til registrering af rengøringskvaliteten kan skemaet i DS/INSTA 800:2006 s Bilag C anvendes. NOTE 1 DS/INSTA 800 beskriver 2 hovedprincipper visuel kontrol og instrumentelle målinger. Standarden kan anvendes til fastlæggelse af en ønsket kvalitet samt til kontrol af den opnåede rengøringskvalitet. Standarden skitserer 6 kvalitetsniveauer, der er udtryk for den rengøringskvalitet, man ønsker at opleve visuelt. NOTE 2 DS/INSTA 800 indeholder følgende instrumentelle målinger: måling af støv på overflader, måling af hygiejniske forhold, måling af friktion, måling af glans, måling af statisk elektricitet, måling af overflademodstand. NOTE 3 Vurdering af rengøringskvaliteten kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet til bedømmelse af genbesmudsningen. Dette kan gøres for at tage stilling til, om rengøringshyppigheden er tilstrækkelig. 12

14 Vurdering af hygiejneniveauer Vurdering af hygiejneniveauer foretages i henhold til skema Annex C. Vurdering foretages på de kritiske risikopunkter, der er anført under punkt 1 i standarden. Der foretages en vurdering af de anførte risikofaktorer human biologisk materiale, støv, affald og løst snavs på de kritiske risikopunkter i forhold til anført risikograd. Samtlige 10 kritiske risikopunkter i et lokale skal være opfyldt, for at lokalet er godkendt Fremgangsmåde ved vurdering af de 10 kritiske risikopunkter Vurdering af de 10 kritiske risikopunkter foretages visuelt ved almindelig færdsel rundt i lokalet med besigtigelse af alle kritiske risikopunkter. Ved almindelig færdsel rundt i et lokale forstås, at man går rundt i de naturlige gangbaner for at vurdere alle kritiske risikopunkter. Det er ikke tilladt at bruge hjælpemidler såsom fx fingre, klude, ekstra belysning og lignende i forbindelse med gennemførsel af kontrollen. Dog er det i tvivlstilfælde tilladt at bruge en egnet metode, fx finger, klud eller lignende for at vurdere, hvorvidt fastsiddende urenheder skyldes manglende bygningsmæssige vedligeholdelse. Det er tilladt at kigge lige eller skråt på de kritiske risikopunkter, der vurderes. Det er tilladt at bøje sig ned for at se efter forekomster af human biologisk materiale, støv, affald og løst snavs. Ved vurdering foretages en registrering af synlige forekomster af human biologisk materiale, støv, affald/løst snavs på det enkelte kritiske risikopunkt. Henvisning til skema Annex C. Vurderingen kan suppleres med ATP målinger som beskrevet i Anneks C Aftalegrundlag a) Aftalegrundlaget skal være i overensstemmelse med DS 2450:2001, 7.4 b) Følgende skal fastlægges i aftalegrundlaget: Hygiejneniveauer Eventuelle skærpelser til kravene af forekomst af human biologisk materiale andre steder end de anførte 10 kritiske risikopunkter antal rengøringsdage + antal gange pr. dag/hyppighed omfanget af rengøringsobjekter inden for de enkelte hygiejneniveauer, herunder frekvens for afkalkning/skift af perlatorer og brusehoveder fastlæggelse af rengøringsmetode for de 10 kritiske risikopunkter tidspunkt(er) for opnåelse af det aftalte hygiejneniveau visuelle og instrumentelle målinger hyppighed og omfang af målinger hvem, der deltager i kvalitetsvurderingen afrapportering af kvalitetsvurderingen 13

15 handlingsplan for ikke opnåede hygiejneniveauer krav til uddannelse af personale, samt til dokumentation herfor krav til brug af værnemidler NOTE Udover uddannelser og krav til de 10 kritiske risikopunkter kan der foreligge krav til specielle situationer fx operation (skal være i overensstemmelse med DS ) og isolation. c) De i b) anførte punkter i aftalegrundlaget skal godkendes af organisationen, der er beskrevet i DS 2450: Rengøringsmetode på de 10 kritiske risikopunkter a) Den anvendte rengøringsmetode skal med de anvendte rekvisitter opfylde kravene i pkt b) Som rengøringsmetode vælges: Metode 4: Metode 3: Metode 2: Metode 1: Våd rengøring med ren klud og rent vand tilsat rengøringsmiddel, med mekanisk bearbejdning af overfladen og eftertørring med ren klud, Fugtig overtørring med ren klud eller engangsklud med rent vand tilsat rengøringsmiddel, med mekanisk bearbejdning af overfladen, Tør rengøring med ren tør klud. Støvsugning NOTE 1 Udelades rengøringsmiddel skal der foreligge en validering og dokumentation af metoden og denne skal være godkendt af den lokale hygiejneorganisation. c) Rengøringsmetode for de enkelte kritiske risikopunkter skal vælges under hensyntagen til: hygiejneniveau og risikograd, jf. Annex A genbesmudsning d) For de kritiske risikopunkter med risikograd 3 eller 2, skal rengøringsmetode 4 eller 3 anvendes. e) Ved høj besmudsning i hygiejneniveau 5, 4 og 3, bør metode 4 anvendes frem for metode 3. f) Støvsugning må ikke anvendes i lokaler med hygiejneniveau 5, 4 og 3. g) Ved støvsugning i lokaler med hygiejneniveau 2 og 1 bør anvendes støvsuger med Hepa/mikrofilter Kritiske grænser - inspektion af renhed efter endt rengøring. Tabel 1 Inspektion af renhed efter endt rengøring Risikofaktorer Risikograd Kritiske grænser Human biologisk materiale 3, 2 og 1 Intet 14

16 3 Intet Støv 2 Der må ikke forekomme samlinger af støv på tilgængelige steder, men max 2 samlinger af støv på svært tilgængelige steder. 1 Der må i alt forekomme max 2 samlinger af støv. 3 Intet Affald og løst snavs 2 Der må ikke forekomme samlinger af affald og løst snavs på tilgængelige steder, men max 2 samlinger af affald og løst snavs på svært tilgængelige steder. 1 Der må i alt forekomme max 2 samlinger af affald og løst snavs Stikprøvekontrol. Stikprøvekontrollen skal være i overensstemmelse med DS/ISO Cor Formålet med kontrollen er at bedømme de 10 kritiske risikopunkter, som acceptabel eller ikke acceptabel. En stikprøveplan er defineret ved en stikprøvestørrelse og et godkendelses tal. Afvises der flere inspektionsenheder end godkendelses tallet, anses det aftalte hygiejneniveau for at være ikke godkendt. For at sikre et ensartet niveau over tid bør der foretages mindst 4 kontroller om året. Såfremt man ønsker flere kontroller skal dette skrives ind i aftalegrundlaget DS/INSTA 800 og DS DS INSTA 800 fastlægger og vurderer rengøringskvaliteten for samtlige objekter der er beskrevet i aftalegrundlaget. DS fastlægger og vurderer niveauet på de 10 kritiske risikopunkter standarden omfatter. Standarderne bygger på forskellige kvalitets/hygiejneniveauer og vurderingen skal derfor foretages ud fra disse forskellige normer. Hvis begge standarder anvendes i fx udbud, skal det anføres i aftalegrundlaget, hvordan de to standarder skal vægtes i forhold til hinanden Arbejdsgange i forbindelse med rengøringsmetoder Uanset hygiejneniveau skal følgende arbejdsgange følges: a) Til al rengøring skal der anvendes rene klude, mopper, svampe m.v. b) Vand til brug for rengøring skal have drikkevandskvalitet. c) Klude og mopper, der er gjort fugtige, samt vand brugt til rengøring skal anvendes inden 8 timer. Der må kun komme rene klude, mopper, svampe m.v. i rengøringsvandet. 15

17 d) Ved risikograd 3 og 2 skal der anvendes en ny ren klud for hver patientenhed, hver vask, øvrige overflader og for hvert lokale. e) I lokaler udelukkende med risikograd 1 kan samme klud anvendes i hele lokalet. f) Der skal foreligge en procedure, så rengøringen foretages fra laveste risikograd mod højeste risikograd. NOTE Der bør foreligge en instruktion for personalets håndtering af afbrydelse af smitteveje i forbindelse med rengøring og korrekt håndhygiejne Håndhygiejne a) Håndvask og hånddesinfektion skal være i overensstemmelse med DS b) Negle skal være synligt rene, hele og kortklippede. Der må ikke bæres kunstige negle eller neglelak. Neglefalse og -bånd skal holdes hele og glatte c) Fingerringe, armbånd, armbåndsur og andre smykker må ikke bæres på hænder og underarme. d) Håndskinner, armstrømper, fingerforbindinger, plaster og lignende må ikke anvendes. e) Medicinske engangshandsker skal være i overensstemmelse med DS Valg af handsker skal svare til opgavens karakter og forventede varighed. f) Handskerne skal aftages og kasseres straks efter endt rengøring, som minimum efter hvert lokale Arbejdsdragt a) Der skal tages en ren arbejdsdragt på ved arbejdsdagens begyndelse. b) Der skal skiftes til ren arbejdsdragt ved synlig forurening med human biologisk materiale c) Der skal skiftes til en ren arbejdsdragt umiddelbart før rengøring på afdelinger, hvor der er krav om dette fx på operationsafdeling og brandsårsafdeling. Overtræksdragt kan anvendes, disse kasseres umiddelbart efter endt brug. d) Ærmer på arbejdsdragter skal være til eller over albueniveau under udførelse af rene eller urene opgaver. e) Ved anvendelse af flergangstekstiler (arbejdsdragt) skal vask og håndtering af disse være i overensstemmelse med DS Rengøringsudstyr a) Rengøringsudstyr (maskiner, vogne, spande, fremførere mm.) skal have glatte overflader med et minimum af samlinger, skruer, knæk, fordybninger m.m., så rengøringsudstyret kan holdes fri for urenheder. b) Rengøringsudstyr skal kunne tåle daglig rengøring med vand tilsat rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel, evt. spuling med vand. Der bør vælges rengøringsudstyr der kan tåle varmedesinfektion. c) Ved anvendelse af flergangstekstiler (mopper, klude, redskaber til afstøvning mm. skal vask og håndtering af disse være i overensstemmelse med DS d) Der skal foreligge en plan og instruktion for rengøring og vedligehold af rengøringsmaskiner og vogne. e) Rengøringsvogne skal indrettes så kontaminering af klude/mopper kan undgås 16

18 NOTE Desinfektionsmiddel skal være optaget i Råd og Anvisning: Desinfektion i Sundhedssektoren Opbevaring af rengøringsudstyr og artikler a) Rengøringsudstyr og -artikler skal opbevares, så forurening til og fra omgivelser undgås. b) Der skal forefindes lokale til opbevaring af rengøringsudstyr og -artikler. I lokalet bør være adgang til følgende: armatur til aftapning af vand til rengøring håndvask med håndhygiejne faciliteter udslagsvask og/eller gulvafløb hylder til rengøringsmidler og rekvisitter rene klude og mopper skal opbevares så kontaminering undgås fornøden plads til opbevaring af det nødvendige rengøringsudstyr NOTE 1 DS/INF 485:2000 giver på side vejledning om, hvordan rengøringsrum kan indrettes (1). 5 Krav til måle- og observationsmetoder Se Annex C Se 8.2 i DS 2450: Krav til personaleansvar og uddannelse Se 6.2 i DS 2450: Tilvejebringelse af menneskelige ressourcer Organisationen skal fastsætte og tilvejebringe de ressourcer, som er nødvendige for at: a) Indføre og vedligeholde infektionshygiejnesystemet og løbende forbedre dets effektivitet. b) Styrke interessenttilfredshed ved opfyldelse af interessenternes krav. 6.2 Menneskelige ressourcer 6.2.1Udpegning af personale Medarbejdere, der udfører arbejde, som har indflydelse på infektionshygiejniske forhold, skal være kompetente på grundlag af relevant uddannelse, træning, færdigheder og erfaring Kompetence og uddannelse a) Fastsætte den nødvendige kompetence for medarbejdere, som udfører rengøring, der påvirker infektionshygiejne. b) Sørge for uddannelse og træning eller gennemføre andre aktiviteter for at imødekomme disse behov. c) Vurdere effektiviteten af de gennemførte aktiviteter. 17

19 d) Sikre, at medarbejderne er bevidste om relevansen og vigtigheden af deres aktiviteter og om, hvordan de bidrager til opnåelse af de infektionshygiejniske mål. e) Opretholde relevante registreringer af uddannelse, træning, færdigheder og erfaring og dokumenterede færdigheder vedrørende infektionshygiejniske processer Personalet skal demonstrere viden om /færdigheder i: De 10 kritiske risikopunkter Hygiejneniveauer Risikograder Risikofaktorer Rengøringsmetoder Kendskab til risiko for smittespredning på de forskellige hygiejneniveauer Kendskab til hygiejne ved brug af rengøringsmidler, vand og rengøringsudstyr Hygiejnekrav til rengøringsudstyr samt vedligehold af dette Kendskab til optørring af spild og forurening med human biologisk materiale Kontrolskema for kritiske risikopunkter Annex C 18

20 Annex A (normativt) Hygiejneniveauer Vertikalt nævnes lokaletyper. Horisontalt nævnes risikofaktorer og de 10 kritiske risikopunkter. For hver lokaletype er angivet med X, hvorvidt risikofaktorerne kan forekomme. For hver lokaletype er angivet risikograd med et tal mellem 1 og 3. Risikograd 3: Smitstof kan i høj grad overføres til modtagelig vært. Risikograd 2: Smitstof kan i middelsvær grad overføres til modtagelig vært. Risikograd 1: Smitstof kan i lav grad overføres til modtagelig vært. Forefindes der lokaler på institutionen der ikke fremgår af nedenstående skemaer fastsættes hygiejneniveauet lokalt. A.1 Hygiejneniveau 5 Specielt renhedskrævende pleje/behandlingsområder eller -arealer og produktionsområder. Hygiejneniveau 5 vedrører lokale, hvor rengøringen primært skal fjerne/minimere risikoen for spredning af smitstof ved direkte eller indirekte kontakt. Risikofaktorer Kritiske risikopunkter Lokaletyper i hygiejneniveau 5 Autoklaverum Human biologisk materiale Støv Affald og løst snavs Belysning nær patient Leje Håndvask og armatur Afskærmning Anden sanitet Greb Bord Stativer Tekniske install. nær patient X X Øvrige tekniske installationer Brandsårsstue Fødestue Intensivstue Lokale for steril produktion/pakning Mælkekøkken på afsnit Operationsstue Præmaturstue, kuvøsestue Sterildepot, lokale for steril opbevaring Stue for beskyttet isolation X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A.2 Hygiejneniveau 4 Primært patientrelaterede områder/arealer. 19

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Dansk standard DS 2451-10 2. udgave 2011-02-28 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Dansk Standard DS 2451-10 1. udgave 2002-01-31 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Indhold 1. Introduktion. 2. Rammer for auditeringen. 2.1 Tidsrum

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800 DS-INSTA 800 Kontrakter på kvalitetsbaserede ydelser Udarbejedet af Britta Hansen 12.12.06 Dansk Cleaning Service København lufthavn syd 2791 Dragør Formål med INSTA 800 Formålet med INSTA 800 er at beskrive

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 2014

Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 2014 Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 04 efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 45 del 0 Rapport over intern ekstern audit på Amager Hospital Indhold. Resultatskema af intern ekstern audit.

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk standard DS 2451-5 2. udgave 2014-05-14 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Dansk standard DS/INSTA 800 2. udgave 2006-03-13 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR OR Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Cleaning quality Measuring system

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren

Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren 2011 Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Dansk Standard DS 4000 1. udgave 2001-08-10 Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Graphic symbols for environmental management and internal environmental communication DS 4000

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt

Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt Kontrol af operationsstuer Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt Udført for: Region Sjælland Sygehus Vest Fælledvej 1 DK-4200 Slagelse Udgivelsesdato : 31. oktober 2007 Projekt

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Dansk standard DS 2451-6 2. udgave 2012-10-01 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Infection control in the health care

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER

KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER Side 1 af 11 KLINISKE RETNINGSLINIER FOR Side 2 af 11 Procedurer for rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper Baggrund Fleksible endoskoper er med deres lange tynde kanaler vanskelige at rengøre.

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring

Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring Generelt Oprydning og klargøring forud for rengøringsarbejdets udførelse er ikke en del af rengøringsaftalen. Det er derfor heller ikke leverandørens

Læs mere

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre Infektionskontrolprogram for Rigshospitalet Udgiver Rigshospitalet Dokumenttype Politik Version 4 Forfattere Infektionshygiejnisk Udvalg (IHU) Gældende fra 08-01-2015 Fagligt ansvarlig Klinikchefen i Klinisk

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE. Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr.

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE. Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. 978-87-89148-03-8 Indholdsfortegnelse Forord 4 NIR om Håndhygiejne 6 Definitioner

Læs mere

Konference 30. maj 2013 på Ankerhus

Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Lektor Anette Kamuk akm@ucsj.dk Viffos, UCSJ 1 Hvordan kan der sættes fokus på og ændre arbejdsgange i storkøkkener? Kurser i fødevaresikkerhed fører til øget viden

Læs mere

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen 051219 Sygehus Fyn 41 Hygiejneprojekt lang version 1 Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen Hospital: Sygehus Fyn Svendborg Afdeling: Intensiv

Læs mere

Hospitalsguide 1+2+3 effektiv rengøring

Hospitalsguide 1+2+3 effektiv rengøring Hospitalsguide 1+2+3 effektiv rengøring Kampen mod bakterierne Innovative løsninger med fokus på hygiejne er fremtiden! Højeffektive produkter mod bakterier Metodevalg = effektivitet Farvekodning = logisk

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

Nominering til Årets Hygiejnepris 2014

Nominering til Årets Hygiejnepris 2014 Hygiejnegruppen ved Sønderborg Kommunale Tandpleje skal have Årets Hygiejnepris 2014 for sin særlige indsats for den gode hygiejne Sønderborg Kommune igangsatte i foråret 2013 en strukturændring, hvor

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Hygiejniske retningslinier

Hygiejniske retningslinier Hygiejniske retningslinier Godkendt 10 juni 2009 Virksomhedslederne Ældreområdet og sygeplejen Social & Sundhed 2009 Varde kommune Dok 578543 Sag 255 165 1 Indholdsfortegnelse side Generelt om hygiejne

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28)

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Indkøbsskabelon Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed?

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? december 2008 Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? Baggrund I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 er fremtidens

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Randers, februar 2015. Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus

Randers, februar 2015. Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus Regionshospitalet Randers - Grenaa Sundhedshus. Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ Att.: Hospitalsledelsen og Afdelingsledelseskredsen Randers, februar 2015 Vedr. Kvalitetskontrol af

Læs mere

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system?

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? 1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? Udfordringerne drejer sig om affald og håndtering af (urene)

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Værd at vide om håndhygiejne

Værd at vide om håndhygiejne Værd at vide om håndhygiejne 1 Hvorfor er det vigtigt at forbedre håndhygiejnen? Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og på os. En person

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Årsberetning 2008. Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby

Årsberetning 2008. Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby Årsberetning 2008 Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital Skejby Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk

Læs mere

Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima

Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima Ideel til rengøring og desinficering i een arbejdsgang Serien af Nilfisk-ALTO damprensere dækker mange anvendelsesområder inden for en lang

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

Infektionshygiejnisk årsrapport 2012. Infektionshygiejnisk Enhed. Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag,

Infektionshygiejnisk årsrapport 2012. Infektionshygiejnisk Enhed. Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag, Infektionshygiejnisk årsrapport 2012 Infektionshygiejnisk Enhed Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag, hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen og Karin Jette Winther Hospitalsenhed Midt 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

December 2012. Region Hovedstaden. Hygiejne i lægepraksis

December 2012. Region Hovedstaden. Hygiejne i lægepraksis December 2012 Region Hovedstaden Indhold Forord Forord...3 Håndhygiejne...4 Værnemidler...5 Forholdsregler for patienter med smitsomme sygdomme i lægepraksis...6 Instrumenter... 10 Desinfektion af hud-

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. HALVÅR 2014 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Interview Transcript. Personer der optræder i interviewet er : Dane Benjamin Jacob Claus Østergaard Birgitte Todberg

Interview Transcript. Personer der optræder i interviewet er : Dane Benjamin Jacob Claus Østergaard Birgitte Todberg Interview Transcript Personer der optræder i interviewet er : Dane Benjamin Jacob Claus Østergaard Birgitte Todberg Ja vi er elektronik studerende fra Aalborg Universitet, så det er meget med kredsløb

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Den nye ISO 9001:2015

Den nye ISO 9001:2015 Den nye ISO 9001:2015 Torben Abildgaard Pedersen TAPFREELANCE ApS http://www.tapfreelance.dk tap@tapfreelance.dk telefon 25 123 840 Kloge løsninger i kvalitetsledelse og systemudvikling PDCA = Plan, Do,

Læs mere

GetinGe 46-serien DesinFiCerenDe VAsKeMAsKiner

GetinGe 46-serien DesinFiCerenDe VAsKeMAsKiner Getinge 46-serien DESINFICERENDE VASKEMASKINER Hvor mange enheder skal du behandle? Hvilke typer? Getinge 46-serien omfatter maskiner, der præcist matcher dine behov. Andre muligheder Flow-overvågning

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere