Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt."

Transkript

1 Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Efter bestemmelsen kan der ikke foretages skattefri spaltning uden tilladelse i tilfælde, hvor det indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager, og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end tre år uden at have rådet over flertallet af stemmerne, og de samtidig er selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne. Der spørges for det første, om en person, der har erhvervet aktier i det indskydende selskab med skattemæssig succession, i relation til den foreslåede bestemmelse vil blive anset for at have erhvervet aktierne på det anskaffelsestidspunkt, som vedkommende er succederet i. Lovforslaget vil blive rettet til, så en aktionær, der har erhvervet aktier i det indskydende selskab med succession efter andre regler i skattelovgivningen, ikke i relation til den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt., vil blive anset for at have erhvervet aktierne på det anskaffelsestidspunkt, som vedkommende er succederet i. For det andet anføres det, at undtagelsesbestemmelsen efter sin formulering også vil omfatte omstruktureringer, der ikke har karakter af et maskeret salg af aktiver til tredjemand. Der kunne eksempelvis være tale om en situation, hvor personerne A og B, der hver ejer 50 pct. af aktiekapitalen i selskabet C, ønsker at ophørsspalte C til to nye selskaber, D og E, således at A ejer D med 100 pct., og B ejer E med 100 pct. Det forudsættes, at der sker en ligelig fordeling af C s aktiver og passiver mellem de to nye selskaber. Såfremt A eller B har ejet aktierne i C i mindre end 3 år, vil spaltningen ikke kunne gennemføres uden tilladelse. Der peges på spørgsmålet om, hvorvidt den nugældende tilladelsespraksis vil blive påvirket af den foreslåede objektivering af reglerne. Det kan bekræftes, at aktionærerne i det anførte eksempel ikke vil kunne anvende de foreslåede regler om skattefri spaltning uden tilladelse. Kompetencen til at meddele tilladelse efter de gældende regler ligger hos SKAT, der således også har kompetencen til at fastlægge praksis i overensstemmelse med disse regler.

2 Det vil ikke være holdbart med en situation, hvor f.eks. en spaltning kan gennemføres skattefrit efter de foreslåede nye regler, mens samme spaltning ville blive nægtet, såfremt skatteyder vælger at ansøge om tilladelse. Skatteministeriet bemærker, at de foreslåede værnsregler medfører, at retsvirkningerne af en omstrukturering uden tilladelse er anderledes end retsvirkningerne af en omstrukturering med tilladelse. Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Advokatrådet Sambeskatning Der fremsættes forskellige bemærkninger til forslaget om at ophæve beskatningen af tilskud til sambeskattede selskaber. På enkelte punkter synes de foreslåede regler at føre til resultater, der ikke harmonerer med målsætningen om adgang til skattefri overførsel af kapital inden for den sambeskattede koncern. Samspillet med reglerne i kursgevinstlovens 4, 6, 8 og 24 sammenholdt med ligningslovens 15 medfører formentlig en utilsigtet beskatning. Advokatrådet støtter grundlæggende de tanker, der ligger bag lovforslaget. Skattefri omstrukturering Både i relation til aktieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver indeholder lovforslaget regler om ombytningsforhold til handelsværdi. Advokatrådet går ud fra, at et eventuelt forkert bytteforhold kan repareres efter de almindelige regler om omgørelse og skatteforbehold, så adgangen til at anvende reglerne om skattefri omstrukturering uden tilladelse opretholdes. Lovforslaget indeholder regler om udlodning af udbytte i en periode på tre år efter omstruktureringen. I reglerne anvendes udtrykket andel af det akkumulerede regnskabsmæssige resultat. Advokatrådet bemærker, at udtrykket må forstås således, at det sigter til selskabsdeltagerens udbytteandel efter vedtægterne for det erhvervede henholdsvis det modtagende selskab, og at de pågældende bestemmelser således ikke hindrer, at der etableres flere aktieklasser. Advokatrådet peger på, at bestemmel- Skatteministeriet vil se på samspillet med reglerne i kursgevinstlovens 4, 6, 8 og 24 sammenholdt med ligningslovens 15, således at der ikke skabes en utilsigtet beskatning. Skatteministeriet er enig i, at de almindelige regler om skatteforbehold og omgørelse af privatretlige dispositioner finder anvendelse i det omfang, betingelserne herfor er opfyldt. Forslaget er ikke til hinder for, at der oprettes flere aktieklasser. Skatteministeriet er enig i det anførte.

3 serne om udlodning er formuleret således, at en udlodning i år 1 efter omstruktureringen vil medføre, at omstruktureringen bliver skattepligtig, hvis der er underskud i år 2 og 3. Advokatrådet foreslår, at bestemmelserne om udlodning suppleres af en særregel om udlodning af det erhvervede henholdsvis det modtagende selskabs egenkapital, på betingelse af, at aktiebesiddelsen i det pågældende selskab opretholdes i en periode på tre år efter ombytningen. Advokatrådet bemærker, at der ikke gælder særlige tidsfrister for indhentelse af tilladelse til skattefri aktieombytning efter de gældende regler, og at der følgelig altid vil bestå en mulighed for at ansøge om efterfølgende tilladelse, hvis det viser sig, at en aktieombytning, der er gennemført uden tilladelse efter de foreslåede regler, ikke kan overholde betingelserne i de foreslåede regler. Advokatrådet mener ikke, at reglerne i forslaget til aktieavancebeskatningslovens 36 A, stk. 9, og fusionsskattelovens 15 a, stk. 1., 7. pkt., og 15 c, stk. 1, 5. pkt., er i overensstemmelse med EU-retten. Advokatrådet foreslår, at man genovervejer bestemmelsen om, at forholdet mellem aktiver og gæld, der ved en spaltning eller en tilførsel af aktiver overføres til det modtagende selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab. Rådet mener, at reglen ikke er udtryk for en objektivering af reglerne, og at reglen vil kræve øget brug af bindende ligningssvar. Rådet forstår sigtet med reglen sådan, at det er muligt at dele et selskab mellem flere aktionærer, uanset om selskabet besidder en eller flere virksomhedsgrene eller en mere passiv formue, og uanset hvordan aktiver og passiver ønskes fordelt på de modta- Lovforslaget vil derfor blive ændret, så det i hvert af de første tre år efter omstruktureringen vil være muligt at udlodde årets driftsresultat, samt den del af tidligere års resultat, der ikke måtte være udloddet. En sådan særregel vil være i strid med lovforslagets intention om, at det erhvervede/modtagende selskab ikke må tømmes for værdier via udlodning af skattefrit udbytte kort tid efter omstruktureringen. Et krav om tre års aktiebesiddelse vil desuden være en regulering af civilretlige forhold, hvilket ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre via skattelovgivningen. Det er korrekt, at det er muligt efterfølgende at ansøge om tilladelse til skattefri omstrukturering, selv om den pågældende omstrukturering er gennemført uden tilladelse. Dette vil kort blive omtalt i lovforslagets bemærkninger. I de situationer, der er omfattet af de nævnte bestemmelser i lovforslaget, vil det fortsat være muligt at opnå tilladelse i overensstemmelse med de gældende regler om skattefri omstrukturering. Det er korrekt, at de foreslåede regler indebærer, at værdiansættelsen af aktiver og gæld er af betydning. I et objektivt system, hvor der ikke stilles krav om en forudgående tilladelse, er det dog nødvendigt med regler, der forhindrer, at man benytter en skattefri omstrukturering til at reducere værdien af det modtagende eller det indskydende selskab, for at undgå at dette selskab kan sælges kort tid efter omstruktureringen uden nogen nævneværdig skattepligtig avance. Det er korrekt, at det er muligt at dele et selskab mellem flere aktionærer, og at det er muligt forudgående at foretage balancetilpasninger i det indskydende selskab. Det bemærkes dog, at grenkravet vil være gældende for omstruktureringer, der gennemføres efter

4 gende selskaber. Rådet forstår i øvrigt reglen sådan, at det er muligt at foretage en balancetilpasning i det indskydende selskab ved at optage et lån inden spaltningen henholdsvis tilførslen. de foreslåede regler. Sambeskatning (herunder ikrafttrædelse) Begrænsningen af, at sambeskatning ikke kan indtræde med virkning fra et tidspunkt, der ligger forud for et nystiftet selskabs selskabsretlige stiftelsestidspunkt, indebærer, at det ikke som forudsat i forslaget kan undgås at udarbejde delårsopgørelse, når der nystiftes et holdingselskab ved aktieombytning. Det bør overvejes at lade sambeskatningen have virkning fra begyndelsen af det erhvervede selskabs indkomstår i de tilfælde, hvor et driftsselskab ikke tidligere i indkomståret har indgået i sambeskatning med et andet moderselskab. Det bør tydeliggøres i lovteksten, at et selskab, der udnytter et andet selskabs underskud, automatisk påtager sig en forpligtelse til at betale herfor. Foreslår, at der i bemærkningerne tages stilling til, hvordan koncernforhold afklares, hvis to forskellige selskaber opfylder hver sin bestemmelse i 31 C, stk. 2, nr Foreslår neutral konstatering af, at formueoverførslen ved et skattefrit tilskud kan have skattemæssige konsekvenser for andre end de direkte deltagende selskaber. Foreslår, at det gøres valgfrit at anvende de nye regler om lempelse af reglerne for delindkomstopgørelse for indkomståret Derved kan selskaber, der har indleveret selvangivelse efter gældende regler, undgå at ændre allerede udarbejde opgørelser. Lovforslaget indeholder ikke længere den nævnte begrænsning. Skatteministeriet er enig i, at der automatisk påtages en forpligtelse til betaling, men mener ikke, at den nuværende lovtekst kan skabe tvivl herom. Det gælder ikke en særlig rangfølge for koncernindikatorerne i 31 C, stk. 2. Det er heller ikke tilfældet i relation til årsregnskabsloven, der har samme indikatorer. Hvis bestemmelserne undtagelsesvist fører til to moderselskaber, vil der skulle ske en konkret vurdering. I den forbindelse vil de faktiske forhold veje tungere end de rent formelle. Skatteministeriet vurderer, at formueoverførslen i det angivne eksempel kan være skattepligtig - afhængigt af de nærmere omstændigheder. Der ses derfor ikke at være behov for at fjerne eksemplet og erstatte det med den foreslåede neutrale konstatering. Der er indsat en sådan regel i lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelser.

5 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ATP Børsmæglerforeningen Business Danmark CEPOS - Center for Politiske Studier Danmarks Rederiforening Dansk Aktionærforening Dansk Byggeri Dansk Handel & Service Tilslutter sig den foreslåede undtagelse fra territorialprincippet for udenlandske faste driftssteder med mobile borerigge. Ønsker bekræftet, at afskrivningsberettigede aktiver knyttet til sådanne faste driftssteder kan afskrives på særskilte saldi med egne afskrivningssatser. Anmoder om, at forslaget om omkontering af acontoskat får virkning fra 2006 i stedet for Er positiv over for lovforslagets intentioner om at forenkle og lette de administrative byrder i virksomhederne. Skattefri omstrukturering Det er positivt, at kravet om at søge tilladelse fra SKAT til skattefrie omstruktureringer ophæves, så selskaber fremover kan gennemføre omstruktureringer uden en tilladelse fra SKAT. De foreslåede værnsregler har den negative konsekvens, at selskaberne skal leve med en usikker retstilstand i en periode på tre år efter omstruktureringen. Det må forventes, at en stor del af selskaberne stadig vil vælge at indhente tilladelse i de mere komplekse sager. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved de reelle administrative lettelser. Det vil gavne flere selskaber, hvis værnsreglerne kombineres med en mulighed for efterfølgende at anmelde dispositioner, herunder aktiesalg, over for SKAT, således at selskaberne ikke skal leve i uvished i en så lang periode. Driftsmidler skal i henhold til afskrivningsloven afskrives på en samlet saldo for den enkelte virksomhed. Hvorvidt et fast driftssted udgør en selvstændighed virksomhed i afskrivningslovens forstand må afgøres efter forholdene i det konkrete faste driftssted. Forslaget løser en uhensigtsmæssighed. Efter en konkret politisk vurdering sker lempelsen med virkning for fremtiden. Lovforslaget giver selskaber og koncerner mulighed for at foretage en skattefri omstrukturering uden en tilladelse fra SKAT. Denne mulighed er et valgfrit alternativ til den gældende tilladelsesordning, der således fortsat består. Værnsreglerne fastlægger klart de skattemæssige konsekvenser af nærmere angivne dispositioner i en periode på tre år efter omstruktureringen. Retstilstanden fremgår således klart af lovteksten. I det omfang man er usikker på, om man kan leve med de konsekvenser, der følger af værnsreglerne, kan man overveje at benytte tilladelsessystemet i stedet. Dette vil formentlig fortsat være relevant for nogle selskaber og koncerner. For selskaber, der omstrukturerer med henblik på at fortsætte med den nye struktur i længere tid, vil værnsreglerne ikke indebære problemer. For disse selskaber indebærer lovforslaget en væsentlig forenkling og administrativ lettelse.

6 Formålet med lovforslaget er bl.a. at forenkle reglerne gennem en objektivering og dermed at skabe mulighed for at omstrukturere uden at skulle inddrage SKAT. Dansk Handel & Service forslag om at kombinere værnsreglerne med en mulighed for efterfølgende at anmelde dispositioner over for SKAT, harmonerer ikke med dette formål. Dansk Industri Dansk Industri roser forslaget om at forbedre erhvervslivets skattemæssige rammevilkår. Skattefri omstrukturering Forslaget er et skridt i den rigtige retning særligt for mindre virksomheder. En stor del af de større virksomheder vil benytte den eksisterende ordning grundet de usikkerheder, der ligger bare tre år ude i tiden. DI foreslår, at forslaget om skattefri aktieombytning uden tilladelse forenkles sprogligt og forståelsesmæssigt ved at integrere forslaget i den gældende bestemmelse om skattefri aktieombytning med tilladelse. DI peger på, at reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse er integreret i reglerne om skattefri spaltning med tilladelse. DI peger på, at de foreslåede bestemmelser om udlodning i de første tre år efter en omstrukturering er formuleret således, at en udlodning i år 1 vil medføre, at omstruktureringen bliver skattepligtig, hvis der er underskud i år 2 og 3. Se kommentaren til Dansk Handel & Service. De foreslåede regler om skattefri aktieombytning er placeret i en separat bestemmelse netop for at gøre reglerne så klare og overskuelige som muligt. På grund af værnsreglerne, der kun gælder ved aktieombytninger uden tilladelse, vil det lovteknisk være vanskeligt at integrere reglerne i den gældende bestemmelse om skattefri aktieombytning med tilladelse. Dette hensyn gør sig ikke i samme udstrækning gældende for reglerne om spaltning og tilførsel af aktiver. Se kommentaren til Advokatrådet. Sambeskatning Ser positivt på den foreslåede mulighed for omkontering af acontoskat, men ser gerne, at det bliver muligt at flytte en forholdsmæssig del af den betalte acontoskat og ikke en alt eller intet valgmulighed. Ser også gerne en længere frist end 1 måned. Finder, at reglerne i selskabsskattelo- Formålet med reglen er at give mulighed for at henføre acontoskat til en periode, hvor der ellers ville kunne opstå en restskat. Det er ikke hensigten, at reglen skal anvendes til at tilpasse acontoskatten til skatten af indkomsten i perioden. I lovforslaget er fristen udvidet til tre måneder. Formuleringen afspejler, at der er tale

7 vens 31, stk. 3, bør omformuleres/opdeles. Efter de foreslåede tilføjelser er bestemmelsen lang og har mange krydsreferencer. Ønsker klarlagt, om et skuffeselskab kan påtage sig en indirekte hæftelse i form af generel virksomhedspant eller gennem indskud af midlerne i en fælles cash pool med andre selskaber. Beder om en sammenligning med reglerne om skattefri omstruktureringer for at belyse hvilke situationer, der ikke er omfattet af de nye undtagelser. Foreslår en lempelse af genbeskatningsreglerne for selskaber, der ikke har valgt international sambeskatning, så begrænsningerne vedrørende koncerninterne salg ikke gælder ved salg af datterselskaber erhvervet efter Reglerne om genbeskatning i disse tilfælde vanskeliggør omstruktureringer. om et kompliceret samspil af regler. Af samme grund er der lavet udførlige bemærkninger med eksempler på virkningen af de foreslåede eksempler. For at kunne anses som et skuffeselskab, skal selskabets egenkapital være ubehæftet siden stiftelsen. Det er ikke tilfældet, hvis selskabet har påtaget sig en indirekte hæftelse. Bemærkningerne til ændringen af selskabsskattelovens 31, stk. 3, indeholder en række eksempler, der også illustrerer, hvornår reglerne ikke finder anvendelse. Ved indførelsen af de nye sambeskatningsregler blev selskaber, der fravalgte international sambeskatning, ikke genbeskattet, selv om sambeskatningen rent faktisk ophørte. I stedet indførtes en overgangsregel, der skal sikre, at selskaberne bliver genbeskattet i samme takt, som ville være tilfældet efter de dagældende genbeskatningsregler. Der ses ingen grund til, at genbeskatningen skal ske langsommere end efter de dagældende regler. Dansk Iværksætterforening Dansk Landbrug Dansk Told- og Skatteforbund De Danske Landboforeninger Den Danske Fondsmæglerforening Den Danske Skatteborgerforening Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering Ingen bemærkninger. Erhvervsøkonomiske konsekvenser: Skattefri omstrukturering Forslaget forventes at medføre betydelige strukturelle lettelser for erhvervslivet idet virksomhederne ikke længere behøver at vente på SKATs godkendelse til at gennem skattefri omstrukturering af selskaber og koncerner. Sambeskatning Forslaget vurderes at medføre direkte positive erhvervsøkonomiske samt positive strukturelle erhvervsøkonomiske konsekvenser. De direkte positive erhvervsøkonomiske konsekvenser vil blandt andet være en følge af, at koncernforbindel-

8 se ved stiftelse af et nyt selskab eller køb af et skuffeselskab fremover skal anses for etableret ved begyndelsen af indkomståret. De positive strukturelle erhvervsøkonomiske konsekvenser vil blandt andet skyldes forslaget om, at tilskud til sambeskattede selskaber fremover skal være skattefri, hvorved kapital indenfor en koncern, som er sambeskattet, fremover kan flyttes frit. Hermed vil koncernens mulighed for at tilføre den nødvendige kapital til selskaberne blive øget, hvilket vil medvirke til en optimal kapitaludnyttelse. Der vil ikke være tale om en direkte positiv erhvervsøkonomisk konsekvens, idet det givende selskab efter de gældende regler kan foretage fradrag for tilskuddet. Forslaget vurderes ikke at medføre afledte erhvervsøkonomiske konsekvenser. Underskudsbegrænsning Forslaget vurderes at medføre positive strukturelle erhvervsøkonomiske konsekvenser. Forslaget vil øge selskabernes adgang til at foretage justeringer af koncernstrukturen, som er forretningsmæssigt velbegrundet. Endvidere vurderes forslaget at medføre direkte positive erhvervsøkonomiske konsekvenser, idet underskud i datterselskabet, der efter de gældende regler ikke ville kunne modregnes i positiv indkomst, fremover vil kunne modregnes, hvilket vil nedsætte moderselskabets skattemæssige indkomst og dermed dets skat. Forslaget vurderes ikke at medføre afledte erhvervsøkonomiske konsekvenser. Transfer pricing Forslaget vurderes ikke at medføre erhvervsøkonomiske konsekvenser. Administrative konsekvenser for erhvervslivet: Samlet set vurderes lovforslaget alene at medføre administrative lettelser for

9 erhvervslivet, og således ingen administrative omstillingsbyrder eller administrative løbende byrder. Skattefri omstrukturering Forslaget vurderes at medføre administrative lettelser for erhvervslivet, idet selskaber, der opfylder nærmere objektive betingelser, ikke længere skal søge om tilladelse fra SKAT til at omstrukturere skattefrit. Kravet om en tilladelse fra SKAT er ikke tidligere blevet målt i AMVAB-regi, hvorfor lettelsen for de berørte virksomheder ikke kan kvantificeres på nuværende tidspunkt. Det vurderes dog, at der på samfundsplan vil være tale om lettelser af beskedent omfang. Forslaget vurderes ikke at medføre omstillingsbyrder eller løbende administrative byrder. Sambeskatning Forslaget vurderes at medføre administrative konsekvenser i form af administrative lettelser. Dette skyldes blandt andet forslaget om at ændre tidspunktet for etablering af koncernforbindelse til begyndelsen af indkomståret, idet unødvendig delårsopgørelse, som ellers kan være en konsekvens af de gældende regler hermed, ikke længere skal foretages. Endvidere vurderes forslaget om beskatning af indkomst fra udenlandske faste driftssteder med tilknyttede mobile borerigge at medføre administrative lettelser. Endelig vil den sekundære korrektion i forbindelse med transfer pricing ikke længere skulle foretages, idet den vil være skattefri som en følge af forslaget om skattefrie tilskud til sambeskattede selskaber. Det er ikke muligt at kvantificere lettelserne, idet der ikke foreligger målinger af de bestemmelser, der med nærværende forslag bliver lettet, men det er CKR s vurdering, at der vil være tale om lettelser af et omfang, som vil være mærkbart for de omfattede selskaber.

10 Finansrådet Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Foreningen Danske Revisorer Foreningen Registrerede Revisorer Underskudsbegrænsning Forslaget vurderes ikke at medføre administrative konsekvenser. Transfer pricing Forslaget vurderes ikke at medføre administrative konsekvenser. E-administrerbarhed: CKR har endvidere testet lovforslaget for e-administrerbarhed, og har i den forbindelse ikke identificeret nogen barrierer for lovforslagets e-administrerbarhed. Dog finder CKR, at der i den del af lovforslaget, der vedrører skattefri omstrukturering, er punkter, der kan udgøre en barriere for lovforslagets e-administrerbarhed. Finansrådet mener, at der er stor tvivl om, hvad den foreslåede ændring af ligningslovens 2, stk. 1, 2. pkt., indebærer og spørger i den forbindelse, hvad der skal forstås ved en selskabsaftale, og hvad skal der forstås ved en enhed med fælles ledelse. Bemærkningerne til lovteksten bør helt bestemt uddybes og meget gerne eksemplificeres. Har afgivet høringssvar efter høringsfristens udløb. Ingen bemærkninger. Skattefri omstrukturering FRR hilser forslaget velkomment og mener, at det vil indebære en betydelig og reel lettelse af administrative byrder for erhvervslivet, rådgivere og SKAT. FRR foreslår, at man lovgivningsteknisk samler den gældende bestemmelse om skattefri aktieombytning med tilladelse og den foreslåede bestemmelse om skattefri aktieombytning uden tilladelse i én paragraf. FRR foreslår, at man erstatter værnsreglerne med et generelt krav om, at aktierne i datterselskabet ikke må sælges i de første 3 år efter en aktieombytning, og med et krav om, at aktierne i det indskydende og/eller det modtagende selskab ikke må sælges i de første 3 år efter en spaltning hen- Hovedindholdet af ligningslovens 2, stk. 1, 2. pkt., indgår allerede i gældende ret, herunder udtrykkene selskabsaftale og enhed med fælles ledelse. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 308 af 19. april 2006 (lovforslag L 116, ). Der kan derfor henvises til bemærkningerne til L 116 samt Folketingets Skatteudvalgs behandling af forslaget. Kommentarer til høringssvaret vil blive eftersendt. Se kommentaren til Dansk Industri. FRR s forslag om, at man ikke må sælge aktier i en periode på tre år efter en omstrukturering, er en regulering af rent civilretlige forhold. Dette er ikke hensigtsmæssigt at gennemføre via skattelovgivningen. En regel, som den FRR foreslår, ville desuden ikke kunne stå alene, men ville skulle

11 holdsvis en tilførsel af aktiver. FRR mener at, et sådant krav tilgodeser lovens hensigter om at forhindre det hurtige salg. suppleres med regler om de skattemæssige konsekvenser, hvis et salg alligevel skulle finde sted. Dette skyldes, at de gældende regler ville medføre en skattemæssig behandling, der ikke harmonerer med lovforslagets intentioner. Det er FRR s opfattelse, at bestemmelsen om, at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, er unødigt restriktiv, og at den vil medføre, at man i de fleste tilfælde stadig vil være nødt til at søge om tilladelse. Hvis kravet om fordeling af aktiver og passiver fastholdes, foreslår FRR, at der indføres en omgørelsesadgang svarende til ligningslovens 2, stk. 5, så det bliver muligt at korrigere forholdet mellem aktiver og passiver, hvis der efterfølgende opstår uenighed med SKAT. Det bemærkes, at de almindelige regler i skatteforvaltningsloven om skatteforbehold og omgørelse af privatretlige dispositioner finder anvendelse i det omfang, betingelserne herfor er opfyldt. Sambeskatning Positiv over for forslaget om omkontering af acontoskat, men mener, at det bør genovervejes at lade reglerne omfatte tilfælde, hvor et selskab sælges fra en koncern til en anden. Der opstår normalt ikke samme problemer, når et selskab sælges fra en koncern til en anden, som når et selskab, der ikke indgår i en sambeskatning, eller en samlet koncern sælges, jf. også forslagets bemærkninger. Ønsker bekræftet, at det ikke forhindrer spaltning af et ultimativt moderselskab med tilbagevirkende kraft, at det direkte ejede datterselskab har underliggende selskaber. Det overvejes, at give mulighed for at spalte ultimative moderselskaber med flere direkte ejede datterselskaber, i det omfang ingen af disse selskaber har/har haft underskud. Ønsker bekræftet, at koncerntilskud kan modtages skattefrit, hvis det opfylder de almindelige regler for skattefri datterselskabsudbytter, selv om udbyttegiver har fradrag efter lokale regler. Det kan bekræftes, at de foreslåede regler om spaltning af et ultimativt moderselskab kan anvendes, selv om det direkte ejede datterselskab har underliggende selskaber. Reglerne giver ikke mulighed for at spalte ultimative moderselskaber med flere direkte ejede datterselskaber, fordi det ikke er hensigten at give mulighed for at splitte sambeskatningsindkomsten med tilbagevirkende kraft. De foreslåede regler ændrer ikke på mulighederne for at modtage skattefrie datterselskabsudbytter. Hvis betingelserne for at modtage datterselskabsudbytter skattefrit er opfyldte, kan udbyttet fortsat modtages skattefrit. I fremtiden vil det dog være en betingelse, at der også efter udenlandske regler er tale om en udbytteud-

12 lodning og ikke f.eks. et fradragsberettiget koncernbidrag. Forsikring og Pension Forvaltningshøjskolen Håndværksrådet HTSi Handel, Transport og Serviceerhvervene HTSi er overordnet set positivt indstillet over for lovforslaget. HTS-A Arbejdsgiverforeningen Investeringsforeningsrådet IT-Branchen Københavns Fondsbørs Kommunernes Landsforening Landbrugsrådet Landsorganisationen i Danmark Ledernes Hovedorganisation Realkreditrådet Skatterevisorforeningen Skattefri omstrukturering HTSi anfører, at det længe har været et stærkt ytret ønske fra erhvervslivets side, at reglerne om skattefri omstrukturering bliver objektiveret, så det ikke længere er nødvendigt at ansøge om en tilladelse hos SKAT. HTSi imødeser derfor, at objektiveringen medfører væsentlige administrative lettelser for erhvervslivet. Har afgivet høringssvar efter høringsfristens udløb. Realkreditrådet ser positivt på de foreslåede forenklinger. Det gælder særligt forslaget om at fjerne beskatningen af tilskud mellem sambeskattede selskaber. Lovforslaget giver i øvrigt ikke anledning til specifikke bemærkninger. Ingen bemærkninger. Kommentarer til høringssvaret vil blive eftersendt. Ministeriernes høringssvar bliver ikke kommenteret, men skal blot sendes til Skatteudvalget. Det gælder også høringssvaret fra Center for Kvalitet i Reguleringen (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen).

13 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne) Kommentarer til høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, InvesteringsForenings- Rådet og agroskat A/S. Høringssvarene fra de to førstnævnte er sendt til Folketingets Skatteudvalg sammen med kommentarerne til høringssvarene fra andre organisationer, jf. alm. del bilag 40. Høringssvaret fra agroskat A/S findes på L 83 bilag 2. Organisation Høringssvar Kommentar Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR anerkender, at der sker en smidiggørelse af sambeskatningsreglerne og at der søges implementeret et regelsæt for omstruktureringer, der kan gennemføres uden tilladelse. FSR bemærker dog, at der med sidstnævnte regelsæt sker en yderligere komplikation af skattelovgivningen, og at kravene for gennemførelse af en omstrukturering uden tilladelse er restriktive. Se kommentarerne vedrørende de enkelte bestemmelser. Anfører, at det vil føre til en betydelig forenkling af skattelovgivningen, hvis man samtidig ophævede 3- årsreglen i aktieavancebeskatningsloven for selskaber, således at et aktiesalg ikke skulle påvirke den skattepligtige indkomst, uanset ejerperiode, eller eventuelt forudsat mindst 1 års ejertid. En ophævelse af 3 års reglen for selskaber vil medføre et væsentligt provenutab, som ikke er foreneligt med regeringens økonomiske prioriteringer. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser (SEL 2 A, stk. 5 og 8 samt 3, stk. 5) Bemærker, at der ikke er fastlagt virkningstidspunkt for ovennævnte redaktionelle hhv. ordensmæssige ændringer. (SEL 8, stk. 3) Ønsker bekræftet, at et selskab kan modregne negativ indkomst i et fast driftssted med tilknyttede borerigge i positiv indkomst fra et tilsvarende fast driftssted i et andet land. Spørger hvordan lempelse for udenlandsk skat beregnes, når indkomst fra faste driftssteder i forskellige lande kan lægges sammen, mens lempelse almindeligvis opgøres pr. land. Spørger, om der kan opnås lempelse for en fiktiv udenlandsk skat, hvis et selskab senere fravælger at have de faste driftssteder med i dansk sambeskatning. (SEL 8, stk. 3, der bliver stk. 4) Ønsker bekræftet, at overførsel af likvider mv. mellem et fast driftssted og dets hovedkontor fortsat er uden skattemæssige konsekvenser, selvom det nu af den foreslåede lovtekst fremgår, at overførsel af aktiver sidestilles med erhvervelse fra et koncernforbundet selskab. For god ordens skyld er der i lovforslaget nu indsat virkningstidspunkt for redaktionelle ændringer. Det kan bekræftes. Lempelsen beregnes på samme måde som under international sambeskatning. Ja. Beskatning og lempelse for fiktiv udenlandsk skat sker efter bestemmelsen i 8, stk. 5 (gældende stk. 4) Bestemmelsen vedrører fastsættelsen af indgangsværdier. Det kan bekræftes, at indgangsværdien for likvider fastsættes til handelsværdien.

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet HD afhandling December 2010 HD R 2. del. Sambeskatning I teori og praksis Skrevet af: Vejleder: Torben Bagge Handelshøjskolen Århus Universitet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Problemformulering...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev:

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev: Indhold i dette nyhedsbrev: NYHEDSBREV 2006-2 Selskabers årsregnskab og selvangivelse Hvad skal med? Skattefri omstrukturering SKAT strammer garnet. Skævdeling af udbytte Opfølgning 60 dages reglen Ny

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Mai-Britt Pedersen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS Anpartsombytning efterfulgt

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere