Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt."

Transkript

1 Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Efter bestemmelsen kan der ikke foretages skattefri spaltning uden tilladelse i tilfælde, hvor det indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager, og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end tre år uden at have rådet over flertallet af stemmerne, og de samtidig er selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne. Der spørges for det første, om en person, der har erhvervet aktier i det indskydende selskab med skattemæssig succession, i relation til den foreslåede bestemmelse vil blive anset for at have erhvervet aktierne på det anskaffelsestidspunkt, som vedkommende er succederet i. Lovforslaget vil blive rettet til, så en aktionær, der har erhvervet aktier i det indskydende selskab med succession efter andre regler i skattelovgivningen, ikke i relation til den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt., vil blive anset for at have erhvervet aktierne på det anskaffelsestidspunkt, som vedkommende er succederet i. For det andet anføres det, at undtagelsesbestemmelsen efter sin formulering også vil omfatte omstruktureringer, der ikke har karakter af et maskeret salg af aktiver til tredjemand. Der kunne eksempelvis være tale om en situation, hvor personerne A og B, der hver ejer 50 pct. af aktiekapitalen i selskabet C, ønsker at ophørsspalte C til to nye selskaber, D og E, således at A ejer D med 100 pct., og B ejer E med 100 pct. Det forudsættes, at der sker en ligelig fordeling af C s aktiver og passiver mellem de to nye selskaber. Såfremt A eller B har ejet aktierne i C i mindre end 3 år, vil spaltningen ikke kunne gennemføres uden tilladelse. Der peges på spørgsmålet om, hvorvidt den nugældende tilladelsespraksis vil blive påvirket af den foreslåede objektivering af reglerne. Det kan bekræftes, at aktionærerne i det anførte eksempel ikke vil kunne anvende de foreslåede regler om skattefri spaltning uden tilladelse. Kompetencen til at meddele tilladelse efter de gældende regler ligger hos SKAT, der således også har kompetencen til at fastlægge praksis i overensstemmelse med disse regler.

2 Det vil ikke være holdbart med en situation, hvor f.eks. en spaltning kan gennemføres skattefrit efter de foreslåede nye regler, mens samme spaltning ville blive nægtet, såfremt skatteyder vælger at ansøge om tilladelse. Skatteministeriet bemærker, at de foreslåede værnsregler medfører, at retsvirkningerne af en omstrukturering uden tilladelse er anderledes end retsvirkningerne af en omstrukturering med tilladelse. Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Advokatrådet Sambeskatning Der fremsættes forskellige bemærkninger til forslaget om at ophæve beskatningen af tilskud til sambeskattede selskaber. På enkelte punkter synes de foreslåede regler at føre til resultater, der ikke harmonerer med målsætningen om adgang til skattefri overførsel af kapital inden for den sambeskattede koncern. Samspillet med reglerne i kursgevinstlovens 4, 6, 8 og 24 sammenholdt med ligningslovens 15 medfører formentlig en utilsigtet beskatning. Advokatrådet støtter grundlæggende de tanker, der ligger bag lovforslaget. Skattefri omstrukturering Både i relation til aktieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver indeholder lovforslaget regler om ombytningsforhold til handelsværdi. Advokatrådet går ud fra, at et eventuelt forkert bytteforhold kan repareres efter de almindelige regler om omgørelse og skatteforbehold, så adgangen til at anvende reglerne om skattefri omstrukturering uden tilladelse opretholdes. Lovforslaget indeholder regler om udlodning af udbytte i en periode på tre år efter omstruktureringen. I reglerne anvendes udtrykket andel af det akkumulerede regnskabsmæssige resultat. Advokatrådet bemærker, at udtrykket må forstås således, at det sigter til selskabsdeltagerens udbytteandel efter vedtægterne for det erhvervede henholdsvis det modtagende selskab, og at de pågældende bestemmelser således ikke hindrer, at der etableres flere aktieklasser. Advokatrådet peger på, at bestemmel- Skatteministeriet vil se på samspillet med reglerne i kursgevinstlovens 4, 6, 8 og 24 sammenholdt med ligningslovens 15, således at der ikke skabes en utilsigtet beskatning. Skatteministeriet er enig i, at de almindelige regler om skatteforbehold og omgørelse af privatretlige dispositioner finder anvendelse i det omfang, betingelserne herfor er opfyldt. Forslaget er ikke til hinder for, at der oprettes flere aktieklasser. Skatteministeriet er enig i det anførte.

3 serne om udlodning er formuleret således, at en udlodning i år 1 efter omstruktureringen vil medføre, at omstruktureringen bliver skattepligtig, hvis der er underskud i år 2 og 3. Advokatrådet foreslår, at bestemmelserne om udlodning suppleres af en særregel om udlodning af det erhvervede henholdsvis det modtagende selskabs egenkapital, på betingelse af, at aktiebesiddelsen i det pågældende selskab opretholdes i en periode på tre år efter ombytningen. Advokatrådet bemærker, at der ikke gælder særlige tidsfrister for indhentelse af tilladelse til skattefri aktieombytning efter de gældende regler, og at der følgelig altid vil bestå en mulighed for at ansøge om efterfølgende tilladelse, hvis det viser sig, at en aktieombytning, der er gennemført uden tilladelse efter de foreslåede regler, ikke kan overholde betingelserne i de foreslåede regler. Advokatrådet mener ikke, at reglerne i forslaget til aktieavancebeskatningslovens 36 A, stk. 9, og fusionsskattelovens 15 a, stk. 1., 7. pkt., og 15 c, stk. 1, 5. pkt., er i overensstemmelse med EU-retten. Advokatrådet foreslår, at man genovervejer bestemmelsen om, at forholdet mellem aktiver og gæld, der ved en spaltning eller en tilførsel af aktiver overføres til det modtagende selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab. Rådet mener, at reglen ikke er udtryk for en objektivering af reglerne, og at reglen vil kræve øget brug af bindende ligningssvar. Rådet forstår sigtet med reglen sådan, at det er muligt at dele et selskab mellem flere aktionærer, uanset om selskabet besidder en eller flere virksomhedsgrene eller en mere passiv formue, og uanset hvordan aktiver og passiver ønskes fordelt på de modta- Lovforslaget vil derfor blive ændret, så det i hvert af de første tre år efter omstruktureringen vil være muligt at udlodde årets driftsresultat, samt den del af tidligere års resultat, der ikke måtte være udloddet. En sådan særregel vil være i strid med lovforslagets intention om, at det erhvervede/modtagende selskab ikke må tømmes for værdier via udlodning af skattefrit udbytte kort tid efter omstruktureringen. Et krav om tre års aktiebesiddelse vil desuden være en regulering af civilretlige forhold, hvilket ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre via skattelovgivningen. Det er korrekt, at det er muligt efterfølgende at ansøge om tilladelse til skattefri omstrukturering, selv om den pågældende omstrukturering er gennemført uden tilladelse. Dette vil kort blive omtalt i lovforslagets bemærkninger. I de situationer, der er omfattet af de nævnte bestemmelser i lovforslaget, vil det fortsat være muligt at opnå tilladelse i overensstemmelse med de gældende regler om skattefri omstrukturering. Det er korrekt, at de foreslåede regler indebærer, at værdiansættelsen af aktiver og gæld er af betydning. I et objektivt system, hvor der ikke stilles krav om en forudgående tilladelse, er det dog nødvendigt med regler, der forhindrer, at man benytter en skattefri omstrukturering til at reducere værdien af det modtagende eller det indskydende selskab, for at undgå at dette selskab kan sælges kort tid efter omstruktureringen uden nogen nævneværdig skattepligtig avance. Det er korrekt, at det er muligt at dele et selskab mellem flere aktionærer, og at det er muligt forudgående at foretage balancetilpasninger i det indskydende selskab. Det bemærkes dog, at grenkravet vil være gældende for omstruktureringer, der gennemføres efter

4 gende selskaber. Rådet forstår i øvrigt reglen sådan, at det er muligt at foretage en balancetilpasning i det indskydende selskab ved at optage et lån inden spaltningen henholdsvis tilførslen. de foreslåede regler. Sambeskatning (herunder ikrafttrædelse) Begrænsningen af, at sambeskatning ikke kan indtræde med virkning fra et tidspunkt, der ligger forud for et nystiftet selskabs selskabsretlige stiftelsestidspunkt, indebærer, at det ikke som forudsat i forslaget kan undgås at udarbejde delårsopgørelse, når der nystiftes et holdingselskab ved aktieombytning. Det bør overvejes at lade sambeskatningen have virkning fra begyndelsen af det erhvervede selskabs indkomstår i de tilfælde, hvor et driftsselskab ikke tidligere i indkomståret har indgået i sambeskatning med et andet moderselskab. Det bør tydeliggøres i lovteksten, at et selskab, der udnytter et andet selskabs underskud, automatisk påtager sig en forpligtelse til at betale herfor. Foreslår, at der i bemærkningerne tages stilling til, hvordan koncernforhold afklares, hvis to forskellige selskaber opfylder hver sin bestemmelse i 31 C, stk. 2, nr Foreslår neutral konstatering af, at formueoverførslen ved et skattefrit tilskud kan have skattemæssige konsekvenser for andre end de direkte deltagende selskaber. Foreslår, at det gøres valgfrit at anvende de nye regler om lempelse af reglerne for delindkomstopgørelse for indkomståret Derved kan selskaber, der har indleveret selvangivelse efter gældende regler, undgå at ændre allerede udarbejde opgørelser. Lovforslaget indeholder ikke længere den nævnte begrænsning. Skatteministeriet er enig i, at der automatisk påtages en forpligtelse til betaling, men mener ikke, at den nuværende lovtekst kan skabe tvivl herom. Det gælder ikke en særlig rangfølge for koncernindikatorerne i 31 C, stk. 2. Det er heller ikke tilfældet i relation til årsregnskabsloven, der har samme indikatorer. Hvis bestemmelserne undtagelsesvist fører til to moderselskaber, vil der skulle ske en konkret vurdering. I den forbindelse vil de faktiske forhold veje tungere end de rent formelle. Skatteministeriet vurderer, at formueoverførslen i det angivne eksempel kan være skattepligtig - afhængigt af de nærmere omstændigheder. Der ses derfor ikke at være behov for at fjerne eksemplet og erstatte det med den foreslåede neutrale konstatering. Der er indsat en sådan regel i lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelser.

5 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ATP Børsmæglerforeningen Business Danmark CEPOS - Center for Politiske Studier Danmarks Rederiforening Dansk Aktionærforening Dansk Byggeri Dansk Handel & Service Tilslutter sig den foreslåede undtagelse fra territorialprincippet for udenlandske faste driftssteder med mobile borerigge. Ønsker bekræftet, at afskrivningsberettigede aktiver knyttet til sådanne faste driftssteder kan afskrives på særskilte saldi med egne afskrivningssatser. Anmoder om, at forslaget om omkontering af acontoskat får virkning fra 2006 i stedet for Er positiv over for lovforslagets intentioner om at forenkle og lette de administrative byrder i virksomhederne. Skattefri omstrukturering Det er positivt, at kravet om at søge tilladelse fra SKAT til skattefrie omstruktureringer ophæves, så selskaber fremover kan gennemføre omstruktureringer uden en tilladelse fra SKAT. De foreslåede værnsregler har den negative konsekvens, at selskaberne skal leve med en usikker retstilstand i en periode på tre år efter omstruktureringen. Det må forventes, at en stor del af selskaberne stadig vil vælge at indhente tilladelse i de mere komplekse sager. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved de reelle administrative lettelser. Det vil gavne flere selskaber, hvis værnsreglerne kombineres med en mulighed for efterfølgende at anmelde dispositioner, herunder aktiesalg, over for SKAT, således at selskaberne ikke skal leve i uvished i en så lang periode. Driftsmidler skal i henhold til afskrivningsloven afskrives på en samlet saldo for den enkelte virksomhed. Hvorvidt et fast driftssted udgør en selvstændighed virksomhed i afskrivningslovens forstand må afgøres efter forholdene i det konkrete faste driftssted. Forslaget løser en uhensigtsmæssighed. Efter en konkret politisk vurdering sker lempelsen med virkning for fremtiden. Lovforslaget giver selskaber og koncerner mulighed for at foretage en skattefri omstrukturering uden en tilladelse fra SKAT. Denne mulighed er et valgfrit alternativ til den gældende tilladelsesordning, der således fortsat består. Værnsreglerne fastlægger klart de skattemæssige konsekvenser af nærmere angivne dispositioner i en periode på tre år efter omstruktureringen. Retstilstanden fremgår således klart af lovteksten. I det omfang man er usikker på, om man kan leve med de konsekvenser, der følger af værnsreglerne, kan man overveje at benytte tilladelsessystemet i stedet. Dette vil formentlig fortsat være relevant for nogle selskaber og koncerner. For selskaber, der omstrukturerer med henblik på at fortsætte med den nye struktur i længere tid, vil værnsreglerne ikke indebære problemer. For disse selskaber indebærer lovforslaget en væsentlig forenkling og administrativ lettelse.

6 Formålet med lovforslaget er bl.a. at forenkle reglerne gennem en objektivering og dermed at skabe mulighed for at omstrukturere uden at skulle inddrage SKAT. Dansk Handel & Service forslag om at kombinere værnsreglerne med en mulighed for efterfølgende at anmelde dispositioner over for SKAT, harmonerer ikke med dette formål. Dansk Industri Dansk Industri roser forslaget om at forbedre erhvervslivets skattemæssige rammevilkår. Skattefri omstrukturering Forslaget er et skridt i den rigtige retning særligt for mindre virksomheder. En stor del af de større virksomheder vil benytte den eksisterende ordning grundet de usikkerheder, der ligger bare tre år ude i tiden. DI foreslår, at forslaget om skattefri aktieombytning uden tilladelse forenkles sprogligt og forståelsesmæssigt ved at integrere forslaget i den gældende bestemmelse om skattefri aktieombytning med tilladelse. DI peger på, at reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse er integreret i reglerne om skattefri spaltning med tilladelse. DI peger på, at de foreslåede bestemmelser om udlodning i de første tre år efter en omstrukturering er formuleret således, at en udlodning i år 1 vil medføre, at omstruktureringen bliver skattepligtig, hvis der er underskud i år 2 og 3. Se kommentaren til Dansk Handel & Service. De foreslåede regler om skattefri aktieombytning er placeret i en separat bestemmelse netop for at gøre reglerne så klare og overskuelige som muligt. På grund af værnsreglerne, der kun gælder ved aktieombytninger uden tilladelse, vil det lovteknisk være vanskeligt at integrere reglerne i den gældende bestemmelse om skattefri aktieombytning med tilladelse. Dette hensyn gør sig ikke i samme udstrækning gældende for reglerne om spaltning og tilførsel af aktiver. Se kommentaren til Advokatrådet. Sambeskatning Ser positivt på den foreslåede mulighed for omkontering af acontoskat, men ser gerne, at det bliver muligt at flytte en forholdsmæssig del af den betalte acontoskat og ikke en alt eller intet valgmulighed. Ser også gerne en længere frist end 1 måned. Finder, at reglerne i selskabsskattelo- Formålet med reglen er at give mulighed for at henføre acontoskat til en periode, hvor der ellers ville kunne opstå en restskat. Det er ikke hensigten, at reglen skal anvendes til at tilpasse acontoskatten til skatten af indkomsten i perioden. I lovforslaget er fristen udvidet til tre måneder. Formuleringen afspejler, at der er tale

7 vens 31, stk. 3, bør omformuleres/opdeles. Efter de foreslåede tilføjelser er bestemmelsen lang og har mange krydsreferencer. Ønsker klarlagt, om et skuffeselskab kan påtage sig en indirekte hæftelse i form af generel virksomhedspant eller gennem indskud af midlerne i en fælles cash pool med andre selskaber. Beder om en sammenligning med reglerne om skattefri omstruktureringer for at belyse hvilke situationer, der ikke er omfattet af de nye undtagelser. Foreslår en lempelse af genbeskatningsreglerne for selskaber, der ikke har valgt international sambeskatning, så begrænsningerne vedrørende koncerninterne salg ikke gælder ved salg af datterselskaber erhvervet efter Reglerne om genbeskatning i disse tilfælde vanskeliggør omstruktureringer. om et kompliceret samspil af regler. Af samme grund er der lavet udførlige bemærkninger med eksempler på virkningen af de foreslåede eksempler. For at kunne anses som et skuffeselskab, skal selskabets egenkapital være ubehæftet siden stiftelsen. Det er ikke tilfældet, hvis selskabet har påtaget sig en indirekte hæftelse. Bemærkningerne til ændringen af selskabsskattelovens 31, stk. 3, indeholder en række eksempler, der også illustrerer, hvornår reglerne ikke finder anvendelse. Ved indførelsen af de nye sambeskatningsregler blev selskaber, der fravalgte international sambeskatning, ikke genbeskattet, selv om sambeskatningen rent faktisk ophørte. I stedet indførtes en overgangsregel, der skal sikre, at selskaberne bliver genbeskattet i samme takt, som ville være tilfældet efter de dagældende genbeskatningsregler. Der ses ingen grund til, at genbeskatningen skal ske langsommere end efter de dagældende regler. Dansk Iværksætterforening Dansk Landbrug Dansk Told- og Skatteforbund De Danske Landboforeninger Den Danske Fondsmæglerforening Den Danske Skatteborgerforening Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering Ingen bemærkninger. Erhvervsøkonomiske konsekvenser: Skattefri omstrukturering Forslaget forventes at medføre betydelige strukturelle lettelser for erhvervslivet idet virksomhederne ikke længere behøver at vente på SKATs godkendelse til at gennem skattefri omstrukturering af selskaber og koncerner. Sambeskatning Forslaget vurderes at medføre direkte positive erhvervsøkonomiske samt positive strukturelle erhvervsøkonomiske konsekvenser. De direkte positive erhvervsøkonomiske konsekvenser vil blandt andet være en følge af, at koncernforbindel-

8 se ved stiftelse af et nyt selskab eller køb af et skuffeselskab fremover skal anses for etableret ved begyndelsen af indkomståret. De positive strukturelle erhvervsøkonomiske konsekvenser vil blandt andet skyldes forslaget om, at tilskud til sambeskattede selskaber fremover skal være skattefri, hvorved kapital indenfor en koncern, som er sambeskattet, fremover kan flyttes frit. Hermed vil koncernens mulighed for at tilføre den nødvendige kapital til selskaberne blive øget, hvilket vil medvirke til en optimal kapitaludnyttelse. Der vil ikke være tale om en direkte positiv erhvervsøkonomisk konsekvens, idet det givende selskab efter de gældende regler kan foretage fradrag for tilskuddet. Forslaget vurderes ikke at medføre afledte erhvervsøkonomiske konsekvenser. Underskudsbegrænsning Forslaget vurderes at medføre positive strukturelle erhvervsøkonomiske konsekvenser. Forslaget vil øge selskabernes adgang til at foretage justeringer af koncernstrukturen, som er forretningsmæssigt velbegrundet. Endvidere vurderes forslaget at medføre direkte positive erhvervsøkonomiske konsekvenser, idet underskud i datterselskabet, der efter de gældende regler ikke ville kunne modregnes i positiv indkomst, fremover vil kunne modregnes, hvilket vil nedsætte moderselskabets skattemæssige indkomst og dermed dets skat. Forslaget vurderes ikke at medføre afledte erhvervsøkonomiske konsekvenser. Transfer pricing Forslaget vurderes ikke at medføre erhvervsøkonomiske konsekvenser. Administrative konsekvenser for erhvervslivet: Samlet set vurderes lovforslaget alene at medføre administrative lettelser for

9 erhvervslivet, og således ingen administrative omstillingsbyrder eller administrative løbende byrder. Skattefri omstrukturering Forslaget vurderes at medføre administrative lettelser for erhvervslivet, idet selskaber, der opfylder nærmere objektive betingelser, ikke længere skal søge om tilladelse fra SKAT til at omstrukturere skattefrit. Kravet om en tilladelse fra SKAT er ikke tidligere blevet målt i AMVAB-regi, hvorfor lettelsen for de berørte virksomheder ikke kan kvantificeres på nuværende tidspunkt. Det vurderes dog, at der på samfundsplan vil være tale om lettelser af beskedent omfang. Forslaget vurderes ikke at medføre omstillingsbyrder eller løbende administrative byrder. Sambeskatning Forslaget vurderes at medføre administrative konsekvenser i form af administrative lettelser. Dette skyldes blandt andet forslaget om at ændre tidspunktet for etablering af koncernforbindelse til begyndelsen af indkomståret, idet unødvendig delårsopgørelse, som ellers kan være en konsekvens af de gældende regler hermed, ikke længere skal foretages. Endvidere vurderes forslaget om beskatning af indkomst fra udenlandske faste driftssteder med tilknyttede mobile borerigge at medføre administrative lettelser. Endelig vil den sekundære korrektion i forbindelse med transfer pricing ikke længere skulle foretages, idet den vil være skattefri som en følge af forslaget om skattefrie tilskud til sambeskattede selskaber. Det er ikke muligt at kvantificere lettelserne, idet der ikke foreligger målinger af de bestemmelser, der med nærværende forslag bliver lettet, men det er CKR s vurdering, at der vil være tale om lettelser af et omfang, som vil være mærkbart for de omfattede selskaber.

10 Finansrådet Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Foreningen Danske Revisorer Foreningen Registrerede Revisorer Underskudsbegrænsning Forslaget vurderes ikke at medføre administrative konsekvenser. Transfer pricing Forslaget vurderes ikke at medføre administrative konsekvenser. E-administrerbarhed: CKR har endvidere testet lovforslaget for e-administrerbarhed, og har i den forbindelse ikke identificeret nogen barrierer for lovforslagets e-administrerbarhed. Dog finder CKR, at der i den del af lovforslaget, der vedrører skattefri omstrukturering, er punkter, der kan udgøre en barriere for lovforslagets e-administrerbarhed. Finansrådet mener, at der er stor tvivl om, hvad den foreslåede ændring af ligningslovens 2, stk. 1, 2. pkt., indebærer og spørger i den forbindelse, hvad der skal forstås ved en selskabsaftale, og hvad skal der forstås ved en enhed med fælles ledelse. Bemærkningerne til lovteksten bør helt bestemt uddybes og meget gerne eksemplificeres. Har afgivet høringssvar efter høringsfristens udløb. Ingen bemærkninger. Skattefri omstrukturering FRR hilser forslaget velkomment og mener, at det vil indebære en betydelig og reel lettelse af administrative byrder for erhvervslivet, rådgivere og SKAT. FRR foreslår, at man lovgivningsteknisk samler den gældende bestemmelse om skattefri aktieombytning med tilladelse og den foreslåede bestemmelse om skattefri aktieombytning uden tilladelse i én paragraf. FRR foreslår, at man erstatter værnsreglerne med et generelt krav om, at aktierne i datterselskabet ikke må sælges i de første 3 år efter en aktieombytning, og med et krav om, at aktierne i det indskydende og/eller det modtagende selskab ikke må sælges i de første 3 år efter en spaltning hen- Hovedindholdet af ligningslovens 2, stk. 1, 2. pkt., indgår allerede i gældende ret, herunder udtrykkene selskabsaftale og enhed med fælles ledelse. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 308 af 19. april 2006 (lovforslag L 116, ). Der kan derfor henvises til bemærkningerne til L 116 samt Folketingets Skatteudvalgs behandling af forslaget. Kommentarer til høringssvaret vil blive eftersendt. Se kommentaren til Dansk Industri. FRR s forslag om, at man ikke må sælge aktier i en periode på tre år efter en omstrukturering, er en regulering af rent civilretlige forhold. Dette er ikke hensigtsmæssigt at gennemføre via skattelovgivningen. En regel, som den FRR foreslår, ville desuden ikke kunne stå alene, men ville skulle

11 holdsvis en tilførsel af aktiver. FRR mener at, et sådant krav tilgodeser lovens hensigter om at forhindre det hurtige salg. suppleres med regler om de skattemæssige konsekvenser, hvis et salg alligevel skulle finde sted. Dette skyldes, at de gældende regler ville medføre en skattemæssig behandling, der ikke harmonerer med lovforslagets intentioner. Det er FRR s opfattelse, at bestemmelsen om, at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, er unødigt restriktiv, og at den vil medføre, at man i de fleste tilfælde stadig vil være nødt til at søge om tilladelse. Hvis kravet om fordeling af aktiver og passiver fastholdes, foreslår FRR, at der indføres en omgørelsesadgang svarende til ligningslovens 2, stk. 5, så det bliver muligt at korrigere forholdet mellem aktiver og passiver, hvis der efterfølgende opstår uenighed med SKAT. Det bemærkes, at de almindelige regler i skatteforvaltningsloven om skatteforbehold og omgørelse af privatretlige dispositioner finder anvendelse i det omfang, betingelserne herfor er opfyldt. Sambeskatning Positiv over for forslaget om omkontering af acontoskat, men mener, at det bør genovervejes at lade reglerne omfatte tilfælde, hvor et selskab sælges fra en koncern til en anden. Der opstår normalt ikke samme problemer, når et selskab sælges fra en koncern til en anden, som når et selskab, der ikke indgår i en sambeskatning, eller en samlet koncern sælges, jf. også forslagets bemærkninger. Ønsker bekræftet, at det ikke forhindrer spaltning af et ultimativt moderselskab med tilbagevirkende kraft, at det direkte ejede datterselskab har underliggende selskaber. Det overvejes, at give mulighed for at spalte ultimative moderselskaber med flere direkte ejede datterselskaber, i det omfang ingen af disse selskaber har/har haft underskud. Ønsker bekræftet, at koncerntilskud kan modtages skattefrit, hvis det opfylder de almindelige regler for skattefri datterselskabsudbytter, selv om udbyttegiver har fradrag efter lokale regler. Det kan bekræftes, at de foreslåede regler om spaltning af et ultimativt moderselskab kan anvendes, selv om det direkte ejede datterselskab har underliggende selskaber. Reglerne giver ikke mulighed for at spalte ultimative moderselskaber med flere direkte ejede datterselskaber, fordi det ikke er hensigten at give mulighed for at splitte sambeskatningsindkomsten med tilbagevirkende kraft. De foreslåede regler ændrer ikke på mulighederne for at modtage skattefrie datterselskabsudbytter. Hvis betingelserne for at modtage datterselskabsudbytter skattefrit er opfyldte, kan udbyttet fortsat modtages skattefrit. I fremtiden vil det dog være en betingelse, at der også efter udenlandske regler er tale om en udbytteud-

12 lodning og ikke f.eks. et fradragsberettiget koncernbidrag. Forsikring og Pension Forvaltningshøjskolen Håndværksrådet HTSi Handel, Transport og Serviceerhvervene HTSi er overordnet set positivt indstillet over for lovforslaget. HTS-A Arbejdsgiverforeningen Investeringsforeningsrådet IT-Branchen Københavns Fondsbørs Kommunernes Landsforening Landbrugsrådet Landsorganisationen i Danmark Ledernes Hovedorganisation Realkreditrådet Skatterevisorforeningen Skattefri omstrukturering HTSi anfører, at det længe har været et stærkt ytret ønske fra erhvervslivets side, at reglerne om skattefri omstrukturering bliver objektiveret, så det ikke længere er nødvendigt at ansøge om en tilladelse hos SKAT. HTSi imødeser derfor, at objektiveringen medfører væsentlige administrative lettelser for erhvervslivet. Har afgivet høringssvar efter høringsfristens udløb. Realkreditrådet ser positivt på de foreslåede forenklinger. Det gælder særligt forslaget om at fjerne beskatningen af tilskud mellem sambeskattede selskaber. Lovforslaget giver i øvrigt ikke anledning til specifikke bemærkninger. Ingen bemærkninger. Kommentarer til høringssvaret vil blive eftersendt. Ministeriernes høringssvar bliver ikke kommenteret, men skal blot sendes til Skatteudvalget. Det gælder også høringssvaret fra Center for Kvalitet i Reguleringen (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen).

13 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne) Kommentarer til høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, InvesteringsForenings- Rådet og agroskat A/S. Høringssvarene fra de to førstnævnte er sendt til Folketingets Skatteudvalg sammen med kommentarerne til høringssvarene fra andre organisationer, jf. alm. del bilag 40. Høringssvaret fra agroskat A/S findes på L 83 bilag 2. Organisation Høringssvar Kommentar Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR anerkender, at der sker en smidiggørelse af sambeskatningsreglerne og at der søges implementeret et regelsæt for omstruktureringer, der kan gennemføres uden tilladelse. FSR bemærker dog, at der med sidstnævnte regelsæt sker en yderligere komplikation af skattelovgivningen, og at kravene for gennemførelse af en omstrukturering uden tilladelse er restriktive. Se kommentarerne vedrørende de enkelte bestemmelser. Anfører, at det vil føre til en betydelig forenkling af skattelovgivningen, hvis man samtidig ophævede 3- årsreglen i aktieavancebeskatningsloven for selskaber, således at et aktiesalg ikke skulle påvirke den skattepligtige indkomst, uanset ejerperiode, eller eventuelt forudsat mindst 1 års ejertid. En ophævelse af 3 års reglen for selskaber vil medføre et væsentligt provenutab, som ikke er foreneligt med regeringens økonomiske prioriteringer. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser (SEL 2 A, stk. 5 og 8 samt 3, stk. 5) Bemærker, at der ikke er fastlagt virkningstidspunkt for ovennævnte redaktionelle hhv. ordensmæssige ændringer. (SEL 8, stk. 3) Ønsker bekræftet, at et selskab kan modregne negativ indkomst i et fast driftssted med tilknyttede borerigge i positiv indkomst fra et tilsvarende fast driftssted i et andet land. Spørger hvordan lempelse for udenlandsk skat beregnes, når indkomst fra faste driftssteder i forskellige lande kan lægges sammen, mens lempelse almindeligvis opgøres pr. land. Spørger, om der kan opnås lempelse for en fiktiv udenlandsk skat, hvis et selskab senere fravælger at have de faste driftssteder med i dansk sambeskatning. (SEL 8, stk. 3, der bliver stk. 4) Ønsker bekræftet, at overførsel af likvider mv. mellem et fast driftssted og dets hovedkontor fortsat er uden skattemæssige konsekvenser, selvom det nu af den foreslåede lovtekst fremgår, at overførsel af aktiver sidestilles med erhvervelse fra et koncernforbundet selskab. For god ordens skyld er der i lovforslaget nu indsat virkningstidspunkt for redaktionelle ændringer. Det kan bekræftes. Lempelsen beregnes på samme måde som under international sambeskatning. Ja. Beskatning og lempelse for fiktiv udenlandsk skat sker efter bestemmelsen i 8, stk. 5 (gældende stk. 4) Bestemmelsen vedrører fastsættelsen af indgangsværdier. Det kan bekræftes, at indgangsværdien for likvider fastsættes til handelsværdien.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Spørgsmål vedrørende L 121

Spørgsmål vedrørende L 121 Finansudvalget SAU alm. del - Bilag 74 Offentligt Spørgsmål vedrørende L 121 Efter aftale skal FSR s Skatteudvalg bede Skatteministeriet om at besvare følgende fortolkningsspørgsmål vedrørende L 121 som

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver Spørgsmål og bemærkninger fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer til lov nr. 343 af 18. april 2007 (L 110A) og lov nr. 344 af 18. april 2007 (L 110B) FSR har sendt en række spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2016-17 L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt 5. oktober 2016 J.nr. 16-0569834 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Udkast til forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Folketinget - Skatteudvalget. Udkast til forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 40 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 27. november 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Udkast til forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 13. juni /Lise Bo Nielsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 13. juni /Lise Bo Nielsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 276 Offentligt J.nr. 2007-418-0001 Dato: 6. august 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-276 af 13. juni 2007. (Alm.

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering Kim Wind Andersen 2 Skattemæssige underskud Overblik - underskudsfremførsel Fremførsel og modregning af skattemæssige underskud Skattemæssige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0110541 Udkast (I)

Skatteministeriet J. nr. 13-0110541 Udkast (I) Skatteministeriet J. nr. 13-0110541 Udkast (I) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven og skattekontrolloven (Engangsregistrering af selskabers

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Høringssvar fra SEGES

Høringssvar fra SEGES Skatteministeriet Jura og Samfundsøkonomi Jeres J.nr. 15-1386553 4. marts 2016 Høringssvar fra SEGES SEGES takker for at have modtaget lovforslaget i høring. Der henvises til selvstændigt høringssvar af

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere