Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen"

Transkript

1 Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse år over for store udfordringer som følge af lav rente og aktiekursfald kombineret med de ydelsesgarantier, der er givet til kunderne. Pensionsbranchen er samtidig en branche med gode vækstmuligheder. Antallet af pensionister vil stige mange år frem i tiden, og det samme vil behovet for at spare op til pensionsalderen. Artiklen er skrevet på baggrund af et debatindlæg holdt i Forsikringsforeningen den 28. januar Enkelte oplysninger er senere opdateret. Udfordringer på flere fronter Pensionsopsparing vil i de kommende år få større betydning for flere menneskers velfærd i en længere 3. alder. Det vil helt sikkert øge kravene til pensionsbranchens service. Kunderne vil i stigende grad forvente fleksible produkter, hurtige leverancer og realopdateret information om deres pensionsforhold, og kommunikationen skal vel at mærke være til at forstå. Det vil give store og gode udfordringer for branchen. De høje ydelsesgarantier og det lave finansafkast er på en anden front en helt vital udfordring for branchen. Henrik Heideby er adm. direktør, PFA Pension. De strukturelle udfordringer De fleste af branchens ydelsesgarantier er 4,5%-garantier, og de gælder ikke blot for de præmier, der er indbetalt, men også for fremtidige indbetalinger. Det er et forhold, som er svært at forstå for en udefrakommende, at der ikke blot gives garantier knyttet til de penge, som er indbetalt, men også til de penge, der indbetales i de næste måske år. Med de garantier, vi har, skal vi på sigt præstere afkast på minimum 4,5% efter skat. Det er selskabernes reserver, der afgør, hvor længe vi kan leve med finansafkast under 4,5%. Alle selskaber vil komme i vitale vanskeligheder, hvis perioden med meget lav rente bliver langvarig. Branchen mener selv, at det er ydelses- 261

2 22 Renter på 10-årige statsobligationer, % Danmark Tyskland MSCI World i DKK Indeks januar 1990 = garantier, der er givet. Men der har været sat spørgsmålstegn ved, om ikke det er rentegarantier, som er mere byrdefulde. Ved en rentegaranti menes, at kunderne år for år som minimum skal have tilskrevet f.eks. 4,5% i rente. Det er til forskel fra en ydelsesgaranti, hvor der er garanteret nogle pensionsydelser, som er baseret på, at der over en lang periode i gennemsnit kan opnås en rente på 4,5%. 262

3 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% Rentefald og aktiefald Renteudviklingen gennem de sidste 30 år, viser hvor store udfordringer, de langsigtede garantier giver. Den 10-årige statsobligartionsrente toppede med næsten 22% i 1982 og er siden faldet til nu godt 4%. Aktiekurserne er steget kraftigt gennem 1990-erne, men er herefter faldet. Generelt er markederne præget af politisk usikkerhed og stor volatilitet uden sikre tegn på en mere positiv udvikling. PFA opstiller tre forskellige scenarier til vurdering af afkastmulighederne, et basisforløb, et værre- og et bedre-forløb. I forhold til de forløb, som PFA opstillede i slutningen af november, har både rente og aktiekurser i begyndelsen af året ligget mellem basisforløb og værre-forløbet. Afkast og reserver I 2002 varierede investeringsafkastet blandt de store kommercielle pensionsselskaber fra næsten 0 og op til 6%. PFA opnåede det højeste afkast og har hermed igen bragt sig tilbage i feltet efter det vanskelige år Årene 2001 og 2002 har gjort et kraftigt indhug i pensionsselskabernes reserver. Ved udgangen af 2000 varierede bonusreserverne i de fem store selskaber fra knap 15% til godt 30%, mens de ved udgangen af 2002 varierer fra 3,2% til 5,6%. Flere selskaber har samtidig Investeringsvkast 2002 PFAkoncernen*) Danica koncernen*) Nordea*) Codan Top opbygget skyggekonti for beløb, som kunderne skylder til egenkapitalen, fordi der i 2002 ikke blev opnået et tilstrækkeligt resultat til aflønning af egenkapitalen. Reserver der tilfalder kunderne Bonusreserve % PFA 15,2 6,2 5,6 Danica 19,5 7,2 *3,2 Nordea 30,6 12,8 *4,1 Codan 14,4 8,2 *4,5 Top 15,0 6,2 3,5 * Skyggekonto til egenkapital: Danica mio. kr. svarende til ca. 1,3% af livhensættelserne Nordea 470 mio. kr. svarende til ca. 0,7% af livhensættelserne Codan 58 mio. kr., svarende til ca. 0,1% af livhensættelserne Hvad nu hvis perioden med meget lav rente bliver langvarig, så alle selskaber kommer i vanskeligheder? Så vil Finanstilsynet få travlt, og der vil sikkert være behov for et politisk initiativ. Ansvaret for driften ligger naturligvis hos ledelsen i selskaberne. Det kan og skal ikke skydes over til Finanstilsynet og politikerne. Men ingen kan formentlig være interesseret i et kolaps for hele pensionsbranchen, som vil være ødelæggende for den fortsatte pensionsopsparing. Den har samfundet stadig brug for uanset om selskaberne kan leve op til de forpligtelser, der blev givet tilbage i tiden under helt andre økonomiske vilkår. Is i maven er ikke nok Styring af aktiver og passiver. Fordelingen af investeringsaktiverne afgørende for afkastet. Aktiv styring i forhold til samfundsvilkårene. Finanstilsynets trafiklys upopulære, men nyttig. Gennem 1990-erne blev pensionsopsparing i stigende grad placeret i aktier. Det gav gode afkast og argumentet for højere aktieandel var 263

4 desuden, at aktier på langt sigt har givet højere afkast end obligationer. Når aktier i de seneste år er faldet kraftigt, lyder det, at man bare skal have is i maven, fordi pensionsopsparing er langsigtet, og aktierne skal nok komme op igen. Men det er vel ikke sikkert, at aktier altid vil komme tilbage til samme eller højere niveau? Og i hvert fald er det ikke et godt råd bare at have is i maven, når man investerer i aktier. Aktier indebærer en større risiko end obligationer og skal derfor give et højere afkast. Men kursudsvingene for aktier er i de senere år blevet meget større. Tabene kan derfor blive meget store og vanskelige at hente ind igen med is i maven. Selv om aktier historisk over meget lange perioder har givet højere afkast end obligationer, er der også lange delperioder, hvor det ikke har været tilfældet. Man optimerer derfor ikke sin pensionsopsparing ved bare at købe aktier og have is i maven. Man skal derimod løbende vurdere sammensætningen af investeringstyper og tilpasse risiko og aktieandel efter udviklingen i samfundsøkonomien. I et pensionsselskab er det vigtigt, at der sker en samordnet styring af aktiver og passiver. Det er ikke nok at optimere investeringsafkastet uden at tage hensyn til forpligtelserne over for kunderne. Det er blevet tydeliggjort ved overgangen til markedsværdier, hvor både aktiver og passiver nu opgøres til de aktuelle markedssatser. Værdien af de forsikringsmæssige hensættelser ændres nu i takt med ændringerne i det aktuelle renteniveau. Rentefølsomheden på de forsikringsmæssige hensættelser skal der tages hensyn til ved sammensætningen af investeringsaktiverne. Det er ikke tilstrækkeligt med et højt investeringsafkast, hvis der tabes lige så meget eller mere på værdiændringen af de forsikringsmæssige hensættelser. Det er afkast og værdiændringer samlet, der er afgørende for, hvad der kan fordeles til kunderne. Det er selvfølgelig vigtigt med en god performance for de enkelte aktivklasser. Men det er først og fremmest fordelingen af investeringsaktiverne og tidspunktet for eventuelle ændringer, der er afgørende for investeringsafkastet. PFA har i de seneste år udbygget overvågningen af de samlede finansielle risici. Vi kan hermed nøje afbalancere, hvor store risici, vi samlet tager, og sikre en optimal afdækning af den forskellige rentefølsomhed på aktiver og passiver. Finanstilsynet introducerede i 2001 de såkaldte trafiklys, som er stressscenarier, så selskaberne kan måle, hvor godt de er rustede til at klare negative markedsudsving. Trafiklysene har nogle steder i branchen været upopulære. Jeg mener, de har været nyttige og har medvirket til at sætte fokus på risikostyring i en tid med usikkerhed og store udsving på de finansielle markeder. Gennemsnitsrente med garanti kontra unit link Ydelsesgarantierne har aldrig haft større værdi for kunderne end nu. Selskaberne taler varmt for unit-link produkternes lyksagligheder. Mange siger farvel til høje garantier til fordel for ugaranteret udsigt til højere afkast. Selskabernes interesse. Kundernes interesse. Der er grund til at sætte spørgsmålstegn ved, om pensionsopsparernes interesser altid er identiske med pensionsselskabernes interesser, når det gælder gennemsnitsrente med garanti kontra unit link. Efter tre meget vanskelige år for aktieinvesteringer kombineret med faldende renteniveau er det bemærkelsesværdigt, at Danmark tilsyneladende er i modfase med flere andre lande, når det gælder pensionsopsparing. I lande, hvor den markedsbaserede opsparing til pension, de såkaldte unit link-ordninger, er 264

5 fremherskende, har man de seneste år set en nedgang for disse ordninger. I stedet er opsparing i garanterede ordninger øget. I Danmark, hvor de garanterede ordninger er fremherskende, er udviklingen derimod gået modsat. Hvorfor mon? Flere udbydere har arbejdet på at overbevise både eksisterende kunder og nye kunder om unit link-produkternes lyksaligheder, og det virker åbenbart. Mange pensionsopsparere, som hidtil har haft ordninger med høj ydelsesgaranti, forlader disse ordninger til fordel for unit link-produkter, som er ugaranteret eller kun har en lav garanti. Det er vigtigt, at kunderne i forbindelse med et sådant skifte får en god rådgivning, for her er der en latent interessekonflikt. Netop i disse år er tidligere tiders ydelsesgarantier mere belastende for pensionsselskaberne end nogensinde før. Det er derfor i selskabernes interesse, at kunderne opgiver garantierne til fordel for unit link-ordninger, men det er næppe i alle opspareres interesse. I årevis har pensionsbranchen solgt produkter med garanterede ydelser til pensionsopsparerne, og det er underligt, hvis det ikke længere kan være en god måde at spare op til pension på. Ydelsesgarantierne har aldrig haft større værdi for opsparerne end netop nu, hvor det er svært at opnå et investeringsafkast, som kan sikre de garanterede pensionsydelser. Det aspekt må indgå i en sober rådgivning i forbindelse med et skifte, hvor pensionsopsparerne opgiver deres ydelsesgaranti, som vel at mærke også gælder for fremtidige indbetalinger. Ikke mindst for de, der har sparet op gennem en årrække, kan det være betænkeligt at opgive ydelsesgarantien. Med de store udsving, som præger de finansielle markeder, kan en stor del af pensionsopsparingen hurtigt gå tabt i en unit link-ordning, og det kan være svært at indhente igen, hvis der kun er få år til pensionsalderen. Det er ikke nødvendigvis et enten eller. Unit link-ordninger er udmærkede produkter, som også PFA tilbyder. De kan f.eks. for en del af opsparingen kombineres med traditionel pensionsopsparing med ydelsesgaranti. Det kan også være fornuftigt, at den unge pensionsopsparer tager en større risiko med en højere aktieandel. Rådgivningen skal imidlertid være i orden, så der gøres opmærksom på værdien af de ydelsesgarantier, der eventuelt skal opgives ved skift til unit link-ordning. Unit link-pensionsopsparinger ædes op af omkostninger Politiken, lørdag den 25. januar 2003 Opsparerne bør også være opmærksom på omkostningerne i unit link-ordninger. Dagbladet Politiken bragte den 25. januar 2003 et regneeksempel, som viste, hvordan afkastet i en unit link-ordning kan blive udhulet. Et afkast på 7% på aktier og 5,5% på obligationer, som er de fælles brancheforudsætninger, blev efter omkostninger, skat og inflation til 1,46%. Det kan være svært at se, hvor omkostningerne bliver af i værdikæden. Netop gennemsigtighed på det punkt vil vi i PFA være meget opmærksom på, når vi til efteråret kommer med en ny version af vores unit link-produkt. Frit valg med omtanke Sikkerhedsnettet for kommende pensionister må ikke bringes i fare. Fordelene skal stå mål med omkostningerne. Selskabernes interesse. Kundernes interesse. Samfundets interesse. Regeringen nedsatte i februar 2002 et embedsmandsudvalg, det såkaldte Bremerudvalg, med henblik på at komme med forslag til liberalisering og større valgfrihed på pensions- 265

6 området. Udvalgets rapport forventes offentliggjort i slutningen af april. PFA er tilhænger af frihed på pensionsområdet, men ikke for enhver pris. Det må være et frit valg med omtanke. Liberaliseringen må ikke gå ud over sikkerhedsnettet og risikodækningen, så det bliver vanskeligt eller umuligt for nogle grupper at blive dækket. Fordelene ved liberaliseringen skal også stå mål med omkostningerne. Der er forskellige interesser, når det gælder liberalisering. Nogle selskaber ser gerne, at en større del af pensionsmarkedet kommer ud i fri konkurrence, mens andre selskaber er bygget op med udgangspunkt i obligatoriske ordninger, herunder arbejdsmarkedsordninger som led i overenskomster. Kundernes interesse må være at få bedst mulige ordninger til lavest mulige omkostninger. For kunderne må der desuden være en afvejning af, hvor solidarisk pensionsordningerne skal være og på hvilken måde. Liberaliseringen må også tage højde for samfundets interesse. Det kan således ikke være i samfundets interesse med en liberalisering, som fører til en mindre pensionsopsparing. Den offentlig forsørgerbyrde vil så blive større. Også pensionskunder har krav på nutidig service Effektiv produktion. Korte svar- og ekspeditionstider. Aktiv rådgivning med udgangspunkt i skiftende kundebehov. Produkter og sprogbrug, som er til at forstå. Selv om pension for mange og især mange unge mennesker er et lavinteresseområde, er der ingen tvivl om, at pensionskunder i stigende grad vil kræve en nutidig service. Produktionen skal være effektiv, og svar- og ekspeditionstider skal være korte. PFA arbejder målrettet på, at kunderne kommer til at opleve en bedre service med korte leveringstider. Den sagspukkel, der har været, er hastigt på vej ned, og hermed kan ekspeditionstiderne også komme ned på et væsentligt lavere niveau. Vi skal i højere grad yde aktiv rådgivning til kunderne, og så skal vi sikre produkter og sprogbrug, som er til at forstå. Vi har iværksat et omfattende sprogprogram, som skal gøre vores sprog lettere tilgængeligt og sørge for, at kommunikationen tager udgangspunkt i, hvad kunden har behov for at vide. Det står ikke værre til med service og sprog i PFA end i mange andre pensionsselskaber, men vi har besluttet os for at gøre op med branchetraditionen og sætte nye normer for service. Det er en stor opgave, som derfor også vil tage tid, men vi er i gang. I maj lancerer PFA således en ny kommunikationsplatform og et nyt logo. Store vækst- og udviklingsmuligheder Større privat pensionsopsparing så den fremtidige forsørgerbyrde kan håndteres. Flere sundhedsforsikringer og sygdomsforebyggende produkter som led i virksomheders pensionsordninger. Samspil mellem pensionsbranchen og det offentlige. Pensionsbranchen er ikke kun vanskelige udfordringer. Det er en spændende branche med store vækst- og udviklingsmuligheder. Der bliver flere pensionister, som vil være aktive og ønske et højt forbrug. Det kræver en fortsat større privat pensionsopsparing. Der vil være store vækstmuligheder for sundhedsforsikringer og sygdomsforebyggelse. Der vil givet også komme et samspil med det offentlige, som kan aflaste det offentlige system, og som i fremtiden vil give branchen nye opgaver og vækstmuligheder. 266

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk

Læs mere

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fremtidens finansielle serviceydelser

Fremtidens finansielle serviceydelser NFT 2/1999 Fremtidens finansielle serviceydelser af Ansvarhavende aktuar., Direktør, Skandia, Søren Schock Petersen og Marketingchef, SkandiaLink, Trine-Maria Kristensen Søren Schock Petersen Det er i

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014 Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014 1/8 2013 var et modsætningsfyldt år. Kigger vi på samfundsøkonomien var der bedring i de store landes økonomier,

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal.....16 Ledelsespåtegning... 17 Den uafhængige

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S

Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S 2 Årsrapport PFA Holding 2012 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Invest International A/S PFA Ejendomme A/S PFA Kapitalforvaltning,

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. ÅRSRAPPORT 2010 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

PENSIONDANMARK A/S. Årsrapport 2008. Langelinie Allé 41 2100 København Ø. CVR nr. 16163279

PENSIONDANMARK A/S. Årsrapport 2008. Langelinie Allé 41 2100 København Ø. CVR nr. 16163279 PENSIONDANMARK A/S Årsrapport 2008 Langelinie Allé 41 2100 København Ø CVR nr. 16163279 indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING RESUME 1 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 MISSION, VISION OG VÆRDIER 7 MEDLEMMER, VIRKSOMHEDER

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Indkaldelse til Generalforsamling 27. april 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Pensionskassens ledelse Ledelse Direktør, cand.polit.

Læs mere

Sådan investerer du din pension

Sådan investerer du din pension Sådan investerer du din pension Alderdom. Alle kommer til at opleve den, men mange glemmer at tage sine forbehold inden den indtræffer. Er du også i tvivl om, hvordan du selv tilrettelægger din pension

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter HD-FR ÅRHUS, 2014 Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter Med udgangspunkt i NLP Susanne Rasmussen, studienr. 20126539 30-04-2014 Vejleder: Christian Farø

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere